ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi"

Transkrypt

1 Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi w ramach Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu informatycznego oraz zakupu usług wykonania przedmiotowego sprzętu: 1. Zamawiający: KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH, ul. Letnia 8a, Marcinkowice, Oława I (55-200), tel.: , faks , 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu B2B w celu autoamtyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania oraz realizację usług, które wyszczególniono poniżej: a) Środki trwałe, w tym: Serwery 1 sztuka, o minimalnych parametrach technicznych: - 2 procesory 4-core, - 32 GB RAM - Karta mezzanine DualPort FC, - Larta mezzanine DualPort Gigabit Ethernet, - 2 dyski twarde 146 GB SAS b) Wartości niematerialne i prawne, w tym: Zakup interfejsu system B2B wraz z bazą danych

2 Interfejs aplikacji pozwalający użytkownikom systemu Wnioskodawcy i systemów partnerów się z nią komunikować, wprowadzać i odczytywać dane. Umożliwi sprawny i zunifikowany dostęp do elementów systemu. W skład interfejsu aplikacji (systemu B2B) wchodzić będzie zaimplementowanie pracy grafika do kodu HTML5 oraz CSS, stworzenie skryptów do działań na polach, zakładkach i stronach platformy. Prace polegać będą również na uruchomieniu i konfiguracji serwera baz danych, instalacji i konfiguracji silnika baz danych SQL, a także ustaleniu procedury zabezpieczeń awaryjnych Zakup modułu zamówień Moduł zleceń ma odpowiadać za realizacje procesu zamówień partnerów. Pozwoli on na przekazanie dokładnych zamówień, założeń dotyczących płatności, rabatów i dostawy. Moduł zamówień powinien być zintegrowany bezpośrednio z posiadanym przez wnioskodawcę systemem magazynowo-księgowym wskazującym aktualne stany magazynowe poszczególnych produktów. Wdrożenie modułu zamówień i faza testów przedwdrożeniowych Wdrożenie modułu zleceń i rozwiązania API jest niezbędne w celu osiągnięcia integracji systemów. W ramach usługi informatycznej, moduły te mają zostać dopasowane do działającej infrastruktury oraz do procesów zachodzących w firmie Zamawiającego. Ponadto powinny zostać przeprowadzone testy komunikacji między wdrożonymi już w I etapie realizacji projektu modułami. Wraz z rozbudową systemu B2B o wskazane powyżej elementy oprogramowania konieczne będzie również przeprowadzenie prac testowych wyżej wymienionych modułów, jak również prac integracyjnych z wcześniej już wytworzonymi modułami. Ponadto powinny zostać przeprowadzone prace polegające na zweryfikowaniu poprawności komunikacji między wytworzonymi modułami. W fazie testowania następuje integracja poszczególnych funkcji połączona z testowaniem poszczególnych podsystemów oraz całego oprogramowania. Zakup modułu faktur wraz z migracją danych Moduł dokumentów, ma być modułem zintegrowanym, umożliwiającym bezpieczną wymianę dokumentów w standardzie EDI pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami (faktury). Moduł odpowiedzialny będzie za odpowiednie formatowanie oraz odczytywania informacji przesyłanych między systemami partnerów. Głównym zadaniem modułu będzie dbanie o realizację wymiany informacji w odpowiednim formacie oraz monitorowanie integralności przesyłanych danych. Moduł jest kluczowym modułem procesu komunikacyjnego między systemem Zamawiającego oraz systemami Partnerów. Pozwoli wdrożyć w ramach integracji wymianę danych w standardzie EDI/EDIFACT. Migracja danych polegać będzie na eksporcie,

3 adaptacji oraz imporcie danych z baz danych dotychczas używanych rozwiązań, a także integracja w bazę danych tych informacji, które do tej pory były składowane przez Wnioskodawcę w innych formach. Wdrożenie i testowanie modułu faktur dokumentów i raportów Wdrożenie modułów dokumentów i raportów pozwoli na rozpoczęcie korzystania z systemu oraz na jego całkowite wdrożenie końcowe, co zapewni automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Zamawiającym, a partnerami. Dokładne przetestowanie wdrożonego modułu faktur - pod kątem potencjalnych błędów ma pozwolić na oddanie produktu pozbawionego błędów i w pełni funkcjonalny. Wraz z rozbudową systemu B2B o wskazane powyżej elementy oprogramowania konieczne będzie również przeprowadzenie prac testowych wyżej wymienionych modułów, jak również prac integracyjnych z wcześniej już wytworzonymi modułami, które stworzą całość systemu. Testowanie ma być zbiorem czynności wykonywanych z intencją wykrycia w programie jak największej liczby błędów. Jednym z jego głównych składników jest obserwacja zgodności produkowanych przez program wyników z wcześniej przygotowanymi poprawnymi wynikami odniesienia. Celem testowania programu jest upewnienie się, że program rozwiązuje to zadanie, do którego został zaprojektowany, i że w każdych warunkach daje poprawne wyniki. c) Usługi doradcze i eksperckie: Zakup usługi opracowania specyfikacji systemu B2B analiza przedwdrożeniowa Niniejsze usługa ma pozwolić na opracowanie analizy przygotowawczej w postaci specyfikacji systemu B2B. Odpowiednia specyfikacja i zaplanowanie elementów projektu na tym etapie pozwali w optymalny sposób wykorzystać czas pozostałych specjalistów i stworzyć system zgodny z wymaganiami oraz założeniami. Specyfikacja będzie zawierać dokładną listę funkcjonalności, przypadki użycia z podziałem na role użytkowników w systemie oraz opis interfejsu wraz z makietami. Obejmować będzie przede wszystkim rozpoznanie stanu procesów biznesowych przeprowadzanych przez Zamawiającego wraz z partnerami oraz ich przeniesienie na płaszczyznę systemów informatycznych Zamawiającego i partnerów. Na tym etapie musi być przeprowadzona szczegółowa analiza pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie współpracy z partnerami w relacjach B2B oraz oczywiście podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów.

4 d) Szkolenia specjalistyczne: Zakup szkolenia specjalistycznego w zakresie wdrażanego systemu B2B dla pracowników 40 rbh Szkolenie ma objąć swoim zakresem informacje na temat wszystkich podstawowych funkcjonalności systemu niezbędnych pracownikowi do podstawowego korzystania z oprogramowania zapoznanie z instrukcjami stanowiskowymi. Po zakończeniu szkolenia wszyscy pracownicy będą posiadać wiedzę na temat budowy, sposobu funkcjonowania oraz architektury podstawowych procesów biznesowych. Szkolenie ma obejmować: - Omówienie ogólne wdrażanego systemu B2B i jego poszczególnych modułów, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, - Omówienie pracy ze słownikami występującymi w systemie, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych - Potwierdzanie i korygowanie dokumentów, - Przeglądanie rozliczeń, - Możliwość personalizacji interfejsu użytkownika,. - Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, - Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, - Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, - Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, - Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, 3. W ramach niniejszego postępowania mogą ubiegać się oferenci, którzy: a) Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia b) Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia c) Znajdują się w sytuacji finansowo-ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia d) Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. 4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta,

5 datę sporządzenia, cenę całkowitą netto i brutto termin ważności oferty, nie krótszy niż do dnia 30 września 2014 r. podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową. Termin składania ofert upływa w dniu: 11 września 2014 roku. Oferty winny być składane na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wzorze formularza Formularz oferty w siedzibie Firmy od godz. 9:00 do godz. 15:00 lub drogą elektroniczną na adres Na ostatniej stronie Formularza Oferty powinien znaleźć się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz pieczątka firmowa, a każda strona oferty powinna być zaparafowana. Kryteria oceny ofert: Cena 100% Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu, załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto zostanie on udostępniony zainteresowanym oferentom w siedzibie KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH.

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe

BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe Rączna, dnia 23.05.2013 r. BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z planowaną przez BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo