Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / Kielce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i stworzenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami. Nr umowy: UDA-POIG /10-00 Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego z dnia r. Strona 1 z 8

2 1. Określenie możliwości integracyjnych Platformy Usługowej z systemami informatycznymi partnerów 1.1. Określenie komponentów platformy oraz procesów biznesowych związanych z wymianą danych z systemami informatycznymi partnerów Zgodnie z założeniami dotyczącymi zakresu integracji pomiędzy Platformą Usługową a systemami informatycznymi partnerów-resellerów, automatyczna wymiana danych powinna zachodzić w procesach: Rozliczeniowych wszelkie informacje związane z wykorzystaniem usług przez klientów partnera a także operacje finansowe przeprowadzane przez klientów powinny być automatycznie przesyłane do systemów informatycznych partnerów Administracyjnych automatyczna wymiana danych powinna zachodzić także w zakresie zmian w definicjach usług oferowanych przez HB Technology (np. dodanie nowej usługi na Platformie Usługowej, modyfikacja istniejącej usługi) Utrzymaniowych Platforma Usługowa powinna udostępniać automatyczną wymianę danych związaną z zapewnieniem bezproblemowej komunikacji pomiędzy klientami a pracownikami partnerów-resellerów. W związku z tak nakreślonymi wymaganiami, w proces wymiany danych pomiędzy Platformą Usługową a systemami informatycznymi partnerów będą zaangażowane następujące komponenty Platformy Usługowej: Aplikacja panelu klienta/rejestracji Aplikacja panelu resellera Aplikacja E-Invoice API Aplikacja panelu administratora Aplikacja powiadomienia Strona 2 z 8

3 1.2. Określenie zakresu danych udostępnianych w poszczególnych procesach z systemami informatycznymi partnerów Interfejsy udostępniane przez Platformę Usługową będą udostępniały następujące dane: Interfejs WebServices: o Lista bieżących faktur (dla każdej pozycji na liście zwracane będą przynajmniej: data wystawienia faktury, numer faktury, identyfikator faktury, identyfikator faktury powiązanej dla faktur korygujących) o Lista faktur historycznych (dla każdej pozycji na liście zwracane będą przynajmniej: data wystawienia faktury, numer faktury, identyfikator faktury, status i data rozliczenia faktury, identyfikator faktury powiązanej dla faktur korygujących) o Faktura wystawiona dla partnera przez HB Technology zawierająca: identyfikator faktury, datę wystawienia, datę sprzedaży, dane wystawcy, dane odbiorcy, listę pozycji (każda pozycja zawierać będzie opis, jednostkę, cenę netto jednostki, wartość podatku VAT, cenę brutto, kod PKWiU), termin płatności, łączną kwotę netto, łączną kwotę brutto). Dla faktury korygującej będzie dodatkowo dostępny identyfikator faktury powiązanej. o Faktura wygenerowana przez Platformę Usługową po doładowaniu konta pre-paid klienta zawierająca: identyfikator faktury, datę wystawienia, datę sprzedaży, dane wystawcy, dane odbiorcy, pozycję faktury (opis, jednostka, cena netto jednostki, wartość podatku VAT, cena brutto, kod PKWiU), termin płatności, łączną kwotę netto, łączną kwotę brutto. Interfejs WWW: o Listę usług udostępnianych przez Platformę Usługową o Szczegółowe parametry definicji usług Platformy Usługowej o Szczegółowe informacje o modelu rozliczeniowym i opłatach skojarzonych z daną usługą o Regulamin usługi Strona 3 z 8

4 o Dokument faktury w postaci HTML lub PDF za wybrany okres rozliczeniowy o Szczegółowe zestawienie kosztów połączeń dla wybranej faktury o Lista zgłoszeń helpdesk o Szczegóły zgłoszenia helpdesk Interfejs o Data wystąpienia zdarzenia o Identyfikator klienta powiązanego ze zdarzeniem o Identyfikator usług powiązanych ze zdarzeniem o Identyfikator dokumentu powiązanego ze zdarzeniem o Dane specyficzne zdarzenia zależne od typu zdarzenia 1.3. Wskazanie systemów (klas systemów), do których będą udostępniane interfejsy Platforma Usługowa będzie automatycznie udostępniać dane dla systemów informatycznych partnera za pośrednictwem 3 podstawowych interfejsów: WebServices jest to interfejs jaki eksponuje komponent E-Invoice API, poprzez który system informatyczny partnera będzie w sposób automatyczny mógł pobierać dane o: o Fakturach wystawionych przez HB Technology za usługi wykonane na rzecz partnera o Fakturach automatycznie wygenerowanych przez Platformę Usługową, każdorazowo po doładowaniu konta pre-paid przez klienta partnera Przewidywanym konsumentem tego interfejsu będzie system informatyczny partnera realizujący operacje finansowo-księgowe. System ten będzie pobierał dane udostępniane przez komponent E-Invoice API w formacie zgodnym ze standardem EDI, a następnie automatycznie konwertował i importował dokumenty do wewnętrznych struktur danych systemu celem uwzględnienia ich w procesach rozliczeniowych prowadzonych przez partnera. Strona 4 z 8

5 WWW jest to interfejs jaki eksponuje komponent panelu resellera, poprzez który pracownik lub system informatyczny partnera będzie mógł pobierać dane o: o Zmianach w definicji usług udostępnianych przez Platformę Usługową o Zmianach w regulaminach usług udostępnianych przez Platformę Usługową o Fakturach wystawionych przez HB Technology dla Resellera w postaci dokumentu gotowego do wydruku o Szczegółowego zestawienia kosztów połączeń wykonanych przez klientów resellera za dany okres rozliczeniowy o Fakturach wygenerowanych dla klientów Resellera po doładowaniu konta w postaci dokumentu gotowego do wydruku o Zmianach w zgłoszeniach helpdesk klientów resellera Za pośrednictwem tego interfejsu pracownik lub system informatyczny partnera będzie mógł dodatkowo: o Zaakceptować zmiany w definicji usług udostępnianych na Platformie Usługowej o Zaakceptować zmiany w regulaminach usług Konsumentem interfejsu WWW będzie w pracownik resellera wykorzystujący przeglądarkę internetową lub dedykowana aplikacja, w której zaimplementowane zostaną mechanizmy parsowania i interakcji z dokumentami HTML. za pomocą tego interfejsu będą automatycznie wysyłane powiadomienia o istotnych zdarzeniach związanych z kontem resellera na Platformie Usługowej. Zakres powiadomień będzie konfigurowany przez administratora HB Technology oraz resellera odpowiednio w aplikacjach administracyjnej oraz panelu resellera. Powiadomienia będą zawierały informacje o zdarzeniach: o Rejestracja nowego klienta o Zmiana konfiguracji usług klienta o Doładowanie konta pre-paid klienta i wystawienie faktury Strona 5 z 8

6 o Wykonanie naliczenia na koncie rozliczeniowym resellera i wystawienie faktury za usługi o Zmiana definicji usług na Platformie Usługowej o Zmiana regulaminu usług na Platformie Usługowej o Nowe lub zaktualizowane przez klienta resellera zgłoszenie helpdesk Konsumentem interfejsu może być pracownik resellera posługujący się wskazanym w konfiguracji adresem bądź dedykowana aplikacja zintegrowana z serwerem pocztowym resellera. Przykładem takiej aplikacji może system obsługi zgłoszeń, który pobiera automatyczne informacje ze skrzynki pocztowej, analizuje treść wiadomości, tworzy nowe zgłoszenia w systemie a następnie powiadamia odpowiednich użytkowników należących do grup, do których zostało przypisane dane zgłoszenie Określenie mechanizmów zabezpieczeń Wszystkie interfejsy automatycznej wymiany danych zostaną zabezpieczone w sposób gwarantujący zapewnienie integralności i autentyczności komunikacji: Interfejs WebServices zabezpieczenie interfejsu poprzez ograniczenie komunikacji tylko do kanału szyfrowanego. Szyfrowanie kanału odbywać się będzie przy użyciu certyfikatu SSL HB Technology w oparciu o algorytmy wykorzystujące klucz szyfrujący o długości minimum 128 bitów. Ponadto, dla każdego klienta interfejsu (resellera) zostanie stworzony dedykowany użytkownik (posiadający unikalną nazwę użytkownika i hasło). Każda operacja wykonywana poprzez ten interfejs będzie autoryzowana po stronie Platformy Usługowej. Wszystkie nieautoryzowane żądania zostaną odrzucone. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie umożliwienie określenia dla każdego resellera tzw. białej listy adresów IP, z których dozwolone będzie łączenie się z interfejsem WebServices. Jeżeli żądanie połączenie przyjdzie z adresu nie spełniającego kryteriów określonych na białej liście, zostanie ono automatycznie odrzucone. Interfejs WWW panelu resellera zostanie zabezpieczony w analogiczny sposób do interfejsu WebServices. Dostęp do aplikacji będzie ograniczony do kanału zaszyfrowanego wykorzystany zostanie ten sam certyfikat SSL HB Technology. Oprócz standardowej autoryzacji (nazwa użytkownika i hasło) będzie możliwe filtrowanie źródłowych adresów IP. Strona 6 z 8

7 Interfejs W celu minimalizacji wycieku istotnych informacji, dane przekazywane przez interfejs będą domyślnie miały charakter informacyjny będą to powiadomienia, nie zawierające wszystkich szczegółów danej operacji. Platforma Usługowa będzie umożliwiać jednakże import publicznego klucza resellera, przy użyciu którego wszystkie wiadomości wysyłane do resellera będą zaszyfrowane. Ich odszyfrowanie będzie możliwe tylko przy użyciu klucza prywatnego posiadanego przez resellera co zapewni integralność przesyłanych danych. Dodatkowo wysyłane przez Platformę Usługową wiadomości mogą być podpisane cyfrowo przy użyciu certyfikatu SSL w celu zagwarantowania autentyczności źródła wiadomości Aktualizacja i doszczegółowienie architektury systemu w obszarze komponentów integracyjnych Poniżej zaprezentowano szczegółową architekturę komponentów zaangażowanych w automatyczną wymianę danych z systemami informatycznymi partnerów: APLIKACJA E-INVOICE API Repozytorium dokumentów Moduł uwierzytelnienia Moduł obsługi żądań Kanał https Rys. 1. Architektura wewnętrzna aplikacji E-Invoice API Aplikacja E-Invoice będzie składać się z następujących elementów: Kanał https odpowiedzialny za zapewnienie szyfrowanego kanału https dla połączeń z aplikacją. Moduł powinien zostać skonfigurowany w taki sposób by wykorzystywał certyfikat SSL HB Technology Strona 7 z 8

8 Moduł obsługi żądań właściwy komponent realizujący logikę biznesową. Każde żądanie kierowane do aplikacji jest analizowane przez ten moduł w celu ustalenia jak należy obsłużyć żądanie. W zależności od typu żądania (pobranie danych, potwierdzenie pobrania) moduł pobiera dane z repozytorium, lub aktualizuje właściwości dokumentów i przenosi je do z części bieżącej do części historycznej repozytorium. Moduł uwierzytelnienia każde żądanie odbierane przez aplikację E-Invoice API kierowane jest do modułu uwierzytelnienia. Moduł ma dostęp do danych konfiguracyjnych wszystkich resellerów zdefiniowanych na Platformie Usługowej w aplikacji administracyjnej. Zadaniem modułu jest sprawdzenie nazwy użytkownika i hasła oraz czy adres źródłowy żądania znajduje się na liście dozwolonych adresów IP Repozytorium dokumentów aplikacja przechowuje dokumenty w dedykowanych repozytoriach. Każdy reseller posiada w aplikacji swoje oddzielne repozytorium podzielone na część bieżącą oraz historyczną. W części bieżącej dostępne są dokumenty, których odebranie nie zostało potwierdzone przez system informatyczny partnera-resellera. Po potwierdzeniu odebrania dokumentu, system informatyczny partnera powinien zasygnalizować to do aplikacje E-Invoice co będzie skutkować przeniesieniem dokumentu do części historycznej. System informatyczny partnera ma dostęp zarówno do dokumentów w części bieżącej jak i historycznej. Strona 8 z 8

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi Spis treści 1. Wymagania funkcjonalne do ZSSI B2B:... 2 1.1. Powiązanie Prolan Partnerzy Biznesowi... 2 1.2. Wymagania ogólne.... 2 1.3. Portal Internetowy... 2 1.4. Podsystem EDI... 3 1.5. Podsystem

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo