System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego."

Transkrypt

1 Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka Kraków ; Kraków, Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Etap III i V strona 1 / 7

2 1. Zamawiający Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka Kraków NIP: Opis oraz zakres zamówienia Zamówienie dotyczy dostarczenia i uruchomienia systemu B2B zintegrowanego z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP Enova. Realizacja projektu została podzielona na 5 etapów. Niniejszy konkurs ofert dotyczy Etapu III i V łącznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych! Zakres ofert: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej przed każdym etapem. Etap III obejmuje: o Zakup licencji systemu składania zamówień dla kontrahentów nie posiadających wdrożonego systemu typu B2B / EDI - moduł ezamówienia. o Usługi informatyczne związane z instalacją modułu ezamówienia: instalacja i konfiguracja modułu oraz jego powiązań z innymi modułami systemu B2B. o Zakup licencji i wdrożenie systemu webowego dostępu do danych serwisowych moduł eserwis. Etap V obejmuje: o Zakup licencji systemu EDI - moduł EDI. o Usługi informatyczne związane z instalacją modułu EDI: instalacja modułu, zestawienie i konfiguracja kanału EDI, konfiguracja modułu w systemie B2B. o Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z posługiwaniem się systemem B2B. Warunkiem koniecznym jest pełna integracja rozwiązań z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP Enova i już wdrożonymi funkcjonalnościami oraz zgodność ze specyfikacją techniczną! 3. Terminy realizacji Termin realizacji etapu III zamówienia upływa dnia Okres realizacji etapu V: od dnia do dnia strona 2 / 7

3 4. Kryteria oceny ofert Kryterium Opis Punkty K1 Koszt oferty K2 K3 Ilość wdrożonych dedykowanych systemów biznesowych zintegrowanych z systemami ERP Ilość wdrożonych dedykowanych systemów biznesowych zintegrowanych z systemem ERP Enova Powyżej Powyżej 3 20 K4 Status autoryzowanego dystrybutora systemu Enova TAK 10 NIE 0 K5 Zgodność z przyszłymi wersjami systemu ERP TAK 10 gwarantowana przez Soneta sp. z o.o. NIE 0 K6 Okres ochrony gwarancyjnej (lata) i więcej 5 K7 Roczny koszt pogwarancyjnego utrzymania systemu (kwota) Gdzie: Kmax - Koszt najwyższej oferty, Kx - Koszt ocenianej oferty Zamawiający wybierze ofertę która uszyska najwyższą ilość punktów (LP) obliczoną według wzoru: LP = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 5. Termin składania ofert Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia (decyduje data wpłynięcia oferty). 6. Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; Kraków, lub drogą elektroniczną na adres Oferty elektroniczne winne być składane w formacie PDF. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części prac podwykonawcom, przy czym: o każdy podwykonawca musi zostać przedstawiony zamawiającemu do akceptacji, o płatność dla Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty podwykonawcom, strona 3 / 7

4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozpisania dodatkowego konkursu w przypadku uzyskania przez oferty równej ilości punktów. Ocena i wybór oferty zostaną przeprowadzone do dnia Informacje o wyborze oferty zostaną przekazane drogą elektroniczną ( ). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 7. Warunki płatności Termin płatności wynosi 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru etapu. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 8. Termin związania ofertą Termin związania ofertą upływa roku. 9. Warunki udziału w postępowaniu O zamówienie może ubiegać się każdy wykonawca, który posiada: uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wiedzę i doświadczenie w realizacji dedykowanych systemów informatycznych, możliwości techniczne, kadrowe i ekonomiczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać: dane Wykonawcy, dane Zamawiającego, wypełniony i czytelnie podpisany "Arkusz kalkulacji (p. 11 niniejszego zapytania), informacje o posiadanym doświadczeniu, warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. 10. Specyfikacja usług eksperckich oraz funkcjonalności modułów systemu B2B Moduł Analiza przedwdrożeniowa ezamówienia Opis Przeprowadzenie analizy mającej określić zapotrzebowanie na oprogramowanie oraz powiązania między modułami w systemie B2B. Na jej podstawie ma zostać przygotowana szczegółowa dokumentacja dotycząca wymagań na oprogramowanie wdrażane w Etapach III i V. Funkcjonalność udostępniająca możliwość składania zamówień przez sieć web kontrahentom nie posiadającym wdrożonych systemów informatycznych typu B2B i EDI. W szczególności wymagane jest wprowadzenie Wirtualnego Magazynu Klienta obsługującego następujący scenariusz: 1. u kontrahenta zostaje zdeponowany towar będący własnością strona 4 / 7

5 eserwis EDI Zamawiającego, 2. równocześnie trafia on do Wirtualnego Magazynu Klienta (WMK) stworzonego w systemie B2B Zamawiającego, 3. dostęp do WMK zapewnia kontrahentowi aplikacja webowa, 4. w miarę zużywania towarów kontrahent skanuje ich kody kreskowe, które przechwytuje panel kontrahenta i przesyła je do systemu Zamawiającego, 5. w systemie B2B Zamawiającego wykonywane są operacje związane z wydaniem towaru z WMK i przygotowaniem faktury dla Odbiorcy, 6. faktura zostanie wysłana przez moduł efaktury, 7. moduł optymalizacji może uruchomić operacje wygenerowania zlecenia wysyłki dodatkowej partii towarów do Odbiorcy i przeniesienia ich do WMK, a także wysłać zamówienie do Dostawcy kanałem EDI. Wymagane jest zainstalowanie, skonfigurowanie i zintegrowanie modułu z wcześniej stworzonymi funkcjonalnościami w systemie B2B Zamawiającego. Funkcjonalność umożliwiająca komunikowanie klientów z systemem Zamawiającego za pośrednictwem platformy internetowej, w szczególności zgłaszania konieczności naprawy zakupionego sprzętu u Zamawiającego. Platforma winna umożliwiać przypominanie kontrahentom o zbliżających się terminach przeglądów serwisowych, a także wgląd w historię serwisową urządzeń i status usługi. Wprowadzenie pełnej integracji systemów z kluczowymi kontrahentami biznesowymi. Przewidziano go jako ostatni etap projektu, aby zintegrować system już ukształtowany. Wymagane jest zainstalowanie modułu, aktywacja konta EDI oraz skonfigurowanie i przetestowanie łącz z kontrahentami. Szczegółowe specyfikacje wymagań są dostępne u Zamawiającego. strona 5 / 7

6 11. Arkusz kalkulacji Termin związania ofertą: 30 listopada 2014 A. Usługi eksperckie l.p. Opis Ilość godzin Cena godziny 1. Analiza przedwdrożeniowa dla etapu III 2. Analiza przedwdrożeniowa dla etapu V Koszt netto B. Licencje na oprogramowanie l.p. Opis Ilość Cena Koszt netto 1. System B2B - moduł ezamówienia (etap III) 1 2. System B2B - moduł eserwis (etap III) 1 3. System B2B moduł EDI (etap V) 1 C. Instalacje l.p. Opis Ilość Cena Koszt netto 1. Usługi informatyczne związane z instalacją 1 modułu ezamówienia (etap III) 2. Usługi informatyczne związane z instalacją 1 modułu EDI (etap V) D. Szkolenia l.p. Opis Ilość godzin Cena godziny 1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie obsługi 72 systemu B2B (72 godziny, szczegółowy harmonogram dostępny u Zamawiającego) (etap V) Koszt netto strona 6 / 7

7 E. Pozostałe kryteria oceny l.p. Opis 1. Ilość wdrożonych dedykowanych systemów biznesowych Brak zintegrowanych z systemami ERP 1-3 powyżej 3 2. Ilość wdrożonych dedykowanych systemów biznesowych Brak zintegrowanych z systemem ERP Enova 1-3 powyżej 3 3. Status autoryzowanego dystrybutora systemu Enova TAK / NIE 4. Zgodność z przyszłymi wersjami systemu Enova gwarantowana przez TAK / NIE Soneta sp. z o.o. 5. Okres ochrony gwarancyjnej (lata) i więcej 6. Roczny koszt pogwarancyjnego utrzymania systemu [netto zł] Data, pieczęć i podpis strona 7 / 7

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 Wschowa, 14.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia : 2013-02-15 na : zakup wartości niematerialnych i prawnych: System B2B moduł CRM (1 szt.) Moduł ERP (Enterprice Resource Planning) (1 szt.) Moduł DMS (Document Management

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo