Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013"

Transkrypt

1 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a Poznań Poznań, dnia r TEL FAX NIP: REGON: Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Tech-serwis, a jego partnerami biznesowymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, firma TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski zaprasza do składania ofert na następujące zadania, związane z realizacją projektu: Opis projektu Projekt polega na wdrożeniu nowej platformy B2B co umożliwi partnerom dokonywanie elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI XML i zautomatyzuje procesy biznesowe realizowane z nimi. System B2B będzie innowacyjnym rozwiązaniem, umożliwiającym Zamawiającemu oraz jego partnerom dostęp do platformy. Następstwem będzie zautomatyzowanie procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modułów komunikacji, zamówień, magazynu, zakupów, rozliczeń i raportowania. Przedmiot zapytania ofertowego Etap I ( r r.) Analiza przedwdrożeniowa 1szt., pozwalająca na: na analizę procesów, analizę technologiczną oraz biznesową dla potrzeb planowanych rozwiązań. Identyfikację obecnej sytuacji firmy w zakresie organizacji i zarządzania oraz przebiegu głównych procesów Określenie słabych stron działalności Zdefiniowanie koncepcji zmian w zakresie procesów biznesowych i innych elementów systemu zarządzania Moduł zamówień 1 szt. Dzięki modułowi zamówień użytkownicy mają mieć dostęp do formularza, który w połączeniu z modułem magazynu pozwoli na zoptymalizowanie składanych zamówień dzięki

2 informacjom na temat aktualnych stanów magazynowych. W module udostępniona zostanie wyszukiwarka, która w łatwy sposób pozwoli Partnerom powiązać pasujące do siebie towary bez potrzeby konsultacji telefonicznych. Partnerzy będą również uzyskiwali informacje zwrotne na temat niedostępności towarów i ich planowanych dostawach. Uzyskane informacje będą dostarczane za pomocą modułu komunikacji. Moduł komunikacji 1szt. Dzięki zaprojektowanym możliwościom pozwoli na łatwe gromadzenie, przetwarzanie i szybki dostęp do informacji o klientach. Moduł zamówień wesprze szeroko pojęte działania handlowe i marketingowe, a dzięki pozostałym modułom zapewni komfort i ergonomię pracy na platformie B2B. Moduł magazyn 1szt. Jest elementem spajającym wszelkie informacje w procesie zamawiania. Dzięki monitorowaniu stanów magazynowych Partnerzy będą posiadali do aktualnych informacji na temat dostępności poszczególnych produktów. Moduł pozwoli na efektywną ocenę i zarządzanie stanami magazynowymi. Brak modułu magazynu uniemożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie i wykluczyłby automatyzację procesów logistycznych w naszej firmie. Konfiguracja, instalacja i testy modułu zamówień 1 szt. Konfiguracja, instalacja i testy modułu komunikacji 1 szt. Konfiguracja, instalacja i testy modułu magazynu 1 szt. Po dokonaniu zakupu wskazanych wyżej wartości niematerialnych i prawnych nastąpi konfiguracja, instalacja i testy poszczególnych modułów. W tym celu jest konieczne dokonanie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze technicznym i wdrożeniowym wymienionych powyżej modułów mających na celu identyfikację źródeł danych i wymogów technicznych systemów partnerów. Nastąpi tworzenie wymagań funkcjonalnych, sposobu i rodzaju prezentacji informacji, danych oraz zidentyfikowanie i określenie wszystkich źródeł danych prezentowanych w modułach. Konieczna będzie konfiguracja stanowisk roboczych oraz testowanie całego systemu. Usługi informatyczne w tym zakresie mają na celu przygotowanie Wnioskodawcy do eksploatacji systemu, mają pomóc w odpowiednim zorganizowaniu procesu wymiany danych oraz zadbać o prawidłowe uruchomienie całego procesu, mają też pomóc w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań. Na tym etapie nastąpi również opracowanie ewentualnych modyfikacji, co spowoduje, że wdrożony system będzie w pełni dostosowany do przebiegu procesów realizowanych przez moduł w ramach procesów biznesowych zachodzących u Wnioskodawcy i partnerów. Zakończony proces konfiguracji i instalacji danego elementu systemu będzie wymagał dokładnego przetestowania powstałego rozwiązania zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie element realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności.

3 Etap II ( r r.) Moduł zakupów 1 szt. moduł ten ma odpowiadać przede wszystkim za: - rejestrowanie FV, - dokonywania zakupów - kontrolowanie i wysyłania cenników. Dzięki tak uzyskanym danym otrzymamy możliwość optymalnego planowania zamówień do Partnerów Dostawców. Moduł rozliczeń 1 szt. Moduł ma samoistnie pobierać dane z wygenerowanego przez partnera zamówienia, a dane z niego przetwarzał na dokument handlowy z uwzględnieniem wszystkich posiadanych przez partnera warunków płacowych (w tym o posiadanych rabatach stałych, okresowych). Moduł rozliczeń pozwoli również na ewidencjonowanie nierozliczonych należności oraz przegląd historii windykacji Partnera. Moduł raportowania 1 szt. Moduł ma być narzędziem do opracowywania procesów związanych z planowaniem współpracy między naszą firmą a firmami partnerskimi. Dzięki niemu możliwe będzie wygenerowanie raportu na podstawie danych zawartych w platformie B2B. Raporty te pozwolą na analizę danych w tym zestawienia na temat zamówień, ich wartości oraz rozliczeń z partnerami. Moduł pozwoli na zapewnienie osiągnięcia założonego rezultatu we wskazanym projekcie. Konfiguracja, instalacja i testy modułu zakupów 1 szt. Konfiguracja, instalacja i testy modułu rozliczeń 1 szt. Konfiguracja, instalacja i testy modułu raportowania 1 szt. Po dokonaniu zakupu wskazanych wyżej wartości niematerialnych i prawnych nastąpi konfiguracja, instalacja i testy poszczególnych modułów. W tym celu Wnioskodawca dokona zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze technicznym i wdrożeniowym wymienionych powyżej modułów mających na celu identyfikację źródeł danych i wymogów technicznych systemów partnerów. Nastąpi tworzenie wymagań funkcjonalnych, sposobu i rodzaju prezentacji informacji, danych oraz zidentyfikowanie i określenie wszystkich źródeł danych prezentowanych w modułach. Konieczna będzie konfiguracja stanowisk roboczych oraz testowanie całego systemu. Usługi informatyczne w tym zakresie mają na celu przygotowanie Wnioskodawcy do eksploatacji systemu, mają pomóc w odpowiednim zorganizowaniu procesu wymiany danych oraz zadbać o prawidłowe uruchomienie całego procesu, mają też pomóc w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań.

4 Na tym etapie nastąpi również opracowanie ewentualnych modyfikacji, co spowoduje, że wdrożony system będzie w pełni dostosowany do przebiegu procesów realizowanych przez moduł w ramach procesów biznesowych zachodzących u Wnioskodawcy i partnerów. Zakończony proces konfiguracji i instalacji danego elementu systemu będzie wymagał dokładnego przetestowania powstałego rozwiązania zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie element realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności Instalacja platformy B2B 1 szt. Instalacja systemu jest jednym z kluczowych elementów, bez których projekt nie może być zrealizowany. Instalacja pozwoli połączyć wszystkie moduły i uruchomić system B2B. Jednocześnie będą wykonywane testy sprawdzające, na każdym etapie podłączania kolejnych elementów. Wydatek jest konieczny, ze względu na wysoką komplikacje technologiczną instalacji systemu B2B na serwerach Wnioskodawcy i uruchomienie systemu w sieci. Ostatnim elementem realizacji projektu będzie przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z użytkowania nowo wdrożonego systemu B2B. Szkolenia te zostaną poprowadzone dla pracowników, którzy będą obsługiwać system, jak i kadry zarządzającej firmą. Szkolenie będzie zorientowane na konkretne zadania oraz procesy, które są realizowane przez Wnioskodawcę i będą prowadzone m.in. w formie analizy studium konkretnego przypadku, typowego dla działalności firmy jednocześnie podlegającego automatyzacji w ramach realizacji projektu z danym partnerem. Specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi innowacyjnej platformy B2B 1 szt. Zasadniczymi elementami szkolenia maja być: współdziałanie poszczególnych modułów w ramach poszczególnych systemów, wyjaśnienie zasad działania poszczególnych sekcji, sposobu obsługi i charakterystyki danych, obsługą procesów realizowanych we współpracy z partnerami i podlegających automatyzacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. Kryteria wyboru obligatoryjne: 1. Wypełnienie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, który jednocześnie stanowi formularz ofertowy 2. Gotowość wykonania zadań we wskazanych wyżej terminach

5 Kryteria wyboru punktowe: Kryteria wyboru Znaczenie Sumaryczna cena netto 80% Gwarancja 20% Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 80% x 100 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. b) Punkty w ramach kryterium gwarancji przyznawane będą wg następującej formuły: Go Kg= x 20% x 100 Gn Kg-liczba punktów przyznana w danej ofercie w kryterium Gwarancja Gn-najdłuższy zaproponowany okres gwarancji Go-okres gwarancji zaproponowany w ofercie Przez gwarancję należy rozumieć czas wyrażony w miesiącach po wykonaniu usługi, w którym wykonawca deklaruje gotowość do bezpłatnego usunięcia usterek systemu. Miejsce składania ofert: Ul. Czarnieckiego 9a Poznań Lub adres mailowy Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r. Osoba do kontaktu: Rafał Zajączkowski Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, datę i miejsce wystawienia oferty, kosztorys ofertowy w PLN, z podziałem na zadania i etapy czas gwarancji,

6 termin ważności oferty (minimum 30 dni), imię i nazwisko wystawcy oferty Zastrzeżenia 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC do żadnego określonego działania. 2. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 3. Firma TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 4. TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

7 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIG 8.2/2013: Etap I ( r r.) Analiza przedwdrożeniowa - 1szt., przewidywany czas realizacji 300 roboczogodzin Moduł zamówień - 1 szt., przewidywany czas realizacji 185 roboczogodzin, licencja Moduł komunikacji - 1szt., przewidywany czas realizacji 240 roboczogodzin, licencja Moduł magazyn - 1szt., przewidywany czas realizacji 205 roboczogodzin, licencja Konfiguracja, instalacja i testy modułu zamówień - 1 szt., przewidywany czas realizacji roboczogodzin pracy zespołu konsultantów wdrożeniowych Konfiguracja, instalacja i testy modułu komunikacji - 1 szt., przewidywany czas realizacji - 90 roboczogodzin pracy zespołu konsultantów wdrożeniowych Konfiguracja, instalacja i testy modułu magazynu - 1 szt., przewidywany czas realizacji 55 roboczogodzin pracy zespołu konsultantów wdrożeniowych Etap II ( r r.) Moduł zakupów 1 szt., przewidywany czas realizacji roboczogodzin, licencja Moduł rozliczeń 1 szt., przewidywany czas realizacji roboczogodzin, licencja Moduł raportowania 1 szt., przewidywany czas realizacji roboczogodzin, licencja Konfiguracja, instalacja i testy modułu zakupów - 1 szt., przewidywany czas realizacji roboczogodzin pracy zespołu konsultantów wdrożeniowych Konfiguracja, instalacja i testy modułu rozliczeń - 1 szt., przewidywany czas realizacji - 70 roboczogodzin pracy zespołu konsultantów wdrożeniowych Konfiguracja, instalacja i testy modułu raportowania - 1 szt., przewidywany czas realizacji - 90 roboczogodzin pracy zespołu konsultantów wdrożeniowych Instalacja platformy B2B - 1 szt., przewidywany czas realizacji - 90 roboczogodzin Specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi innowacyjnej platformy B2B - 1 szt., szkolenie dla pracowników oraz kadry zarządzającej, przewidziane dla 5 osób, przewidywany czas realizacji 100 roboczogodzin

8 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy..., dn.... Miejscowość i data* Nazwa firmy i dane teleadresowe* Oferta dla firmy: TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a Poznań W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wdrożeniu nowej platformy B2B umożliwiającej partnerom dokonanie elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI XML i zautomatyzowanie procesów biznesowych realizowanych z partnerami, przedkładam ofertę cenową na zakup następujących elementów projektu: LP Wyszczególnienie działań w ramach etapu I Okres realizacji Wynagrodze nie netto w PLN* 1 Analiza przedwdrożeniowa 1szt. 2 Moduł zamówień 1 szt. 3 Moduł komunikacji 1szt. 4 Moduł magazyn 1szt. 5 Konfiguracja, instalacja i testy modułu zamówień 1 szt r r. 6 Konfiguracja, instalacja i testy modułu komunikacji 1 szt. 7 Konfiguracja, instalacja i testy modułu magazynu 1 szt. RAZEM netto w PLN * LP Wyszczególnienie działań w ramach etapu II Okres realizacji Wynagrodze nie netto w

9 PLN* 1 Moduł zakupów 1 szt. 2 Moduł rozliczeń 1 szt. 3 Moduł raportowania 1 szt. 4 Konfiguracja, instalacja i testy modułu zakupów 1 szt r r. 5 Konfiguracja, instalacja i testy modułu rozliczeń 1 szt. 6 Konfiguracja, instalacja i testy modułu raportowania 1 szt. 7 Instalacja platformy B2B 1 szt. 8 Specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi innowacyjnej platformy B2B 1 szt. RAZEM netto w PLN * ŁĄCZNA CENA USŁUG ZE WSZYSTKICH ETAPÓW*: GWARANCJA*: miesięcy. Potwierdzam gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie.* Oferta jest ważna do...* Inne informacje (opcjonalnie): Imię i nazwisko wystawcy oferty*

10 *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące Łuków, dnia 22.10.2014r ŁUKPLAST DYLAK, RYCHLIK, Spółka Jawna, ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków NIP 8251866830 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności spółki ŁUKPLAST

Bardziej szczegółowo