ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Grodzisk Wielkopolski, dnia r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki ZAPRASZA do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pt.: "Stworzenie i wdrożenie platformy B2B integrującej systemy " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej: 1) Powinna zostać złożona w formie pisemnej, na formularzu wg załączonego wzoru, 2) Ceny w niej podane powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie, 3) Powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 4) Powinna obejmować całość zamówienia, 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie, wykonanie i wdrożenie systemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów, na które składają się: 1) analizy przygotowawcze i usługi eksperckie, obejmujące: a) wykonanie specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B zgodnie z przyjętym standardem wymiany danych, b) opracowanie koncepcji silnika systemu B2B, c) stworzenie projektu bazy danych platformy B2B i zachodzących w niej relacji, d) zaprojektowanie architektury systemu B2B, 2) wykonanie wersji prototypowej (alfa) systemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów, 3) wykonanie wersji prototypowej (beta) systemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów,

2 4) wykonanie wersji ostatecznej systemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów, 5) wdrożenie i testy eksperckie sytemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w następujących terminach: a) ust. 2 pkt 1): od r. do r. b) ust. 2 pkt 2): od r. do r. c) ust. 2 pkt 3): od r. do r. d) ust. 2 pkt 4) i 5): od r. do r. 4. Termin ważności oferty Oferta jest ważna 30 dni. 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena. 6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji ofertowej: Zaproponowana cena powinna zawierać: 1) Wartość netto usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 2) Obowiązujący podatek od towarów i usług, 3) Wartość brutto usługi. 7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję ofertową należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2013 roku, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego opisanej w ust. 1, w siedzibie Zamawiającego: Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka Osoby uprawnione do kontaktów: Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Dariusz Kowalski, , 9. Postanowienia dodatkowe: 1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji którejkolwiek ze złożonych ofert, ani do składania wyjaśnień w sprawie przyczyn akceptacji lub odrzucenia ofert. 2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty i wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 10. Załączniki:

3 1) Wzór propozycji ofertowej 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia... (podpis)

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r...., dnia (Pieczątka Wykonawcy) PROPOZYCJA OFERTOWA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pt.: Stworzenie i wdrożenie platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów oferuję wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia - analiz przygotowawczych i usług eksperckich - zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach: 1. Cena: netto:... złotych (słownie:...), Podatek od towarów i usług:... złotych (słownie:...), Cena brutto... złotych (słownie:...). Na cenę składają się: Wykonanie specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B zgodnie z przyjętym standardem wymiany danych Opracowanie koncepcji silnika systemu B2B

5 Stworzenie projektu bazy danych platformy B2B i zachodzących w niej relacji Zaprojektowanie architektury systemu B2B Wykonanie wersji prototypowej (alfa) systemu - platformy B2B integrującej systemy Wykonanie wersji prototypowej (beta) systemu - platformy B2B integrującej systemy Wykonanie wersji ostatecznej systemu - platformy B2B integrującej systemy Wdrożenie i testy eksperckie sytemu - platformy B2B integrującej systemy. 2. Warunki płatności:

6 3. Termin realizacji zamówienia: Termin ważności oferty: Dodatkowe informacje: Załączniki: 1)... 2) (podpis i pieczątka Wykonawcy)

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizacja zamówienia przebiegać będzie w następujących etapach: Etap I (od r. do r.): Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie Działania w ramach tego etapu polegać będą na przeprowadzeniu wszystkich analiz i sporządzeniu wymaganych na potrzeby stworzenia systemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów - specyfikacji oraz dokumentacji. Analizy przygotowawcze, usługi doradcze i eksperckie obejmować będą: 1) Wykonanie specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B zgodnie z przyjętym standardem wymiany danych Opracowanie będzie stanowić podstawę dla przeprowadzenia prac dotyczących stworzenia właściwej platformy B2B, na którą kolejne licencje będzie wykupywał Zamawiający. Dokument będzie stanowił podstawę dla poprawnego technicznie wykonania systemu. Określone zostaną w nim wszystkie wymagane moduły dla realizowanych w ramach współpracy Zamawiającego i jego Partnerów procesów biznesowych. Prawidłowe wykonanie dokumentacji będzie warunkować optymalne (w aspekcie czasu i rozwiązań technologicznych) wykonanie całego systemu B2B. Ważnym elementem tworzonej specyfikacji ma być uwzględnienie i identyfikacja wszystkich możliwych zależności pomiędzy składowymi systemu oraz elementami systemów zewnętrznych. 2) Opracowanie koncepcji silnika systemu B2B Silnik systemu stanowić będą najważniejsze pliki, które zostaną napisane dla funkcjonowania platformy B2B. Będzie on zawierał najbardziej popularne funkcje używane w całym systemie oraz definicje podstawowych zmiennych. Z uwagi na szeroką funkcjonalność planowanego rozwiązania w ramach tej usługi powstać mają koncepcje techniczne dla czterech podstawowych silników platformy: - silnika analitycznego, - silnika interpretatora, - silnika doradcy, - silnika ehandlowca. 3) Stworzenie projektu baz danych platformy B2B i zachodzących w niej relacji W ramach tej usługi powstać mają bazy danych dla czterech głównych narzędzi systemu B2B. Zdefiniowane mają być ponadto założenia wstępne i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych ma być projektowana w określonym celu, bazując na

8 indywidualnych założeniach wstępnych. Zbudowanie diagramu związków między relacjami pozwolić ma na zidentyfikowanie wszystkich bezpośrednich zależności między obiektami baz danych i relacji występujących między nimi. Zaprojektowane zostaną bazy danych: - analizatora, - interpretatora, - doradcy, - ehandlowca. 4) Zaprojektowanie architektury systemu B2B Architektura uwzględniać ma wszystkie planowane moduły systemu, pozwalające na niezależne tworzenie składników systemu, ich wymienność i wzajemne interakcje (wymianę komunikatów). W ramach tej usługi powstać ma: - architektura systemu przetwarzającego masowe dane, - architektura systemu aplikacji, - wskazanie optymalnego, technicznego rozwiązania systemu dla zaprojektowanej architektury. Etap II (od r. do r.): Wykonanie wersji prototypowej (alfa) systemu - platformy B2B integrującej systemy Na tym etapie ma być wykona wersja prototypowa (alfa) dedykowanego system informatycznego, na podstawie dokumentacji stworzonych na poprzednim etapie. Ma zostać stworzony moduł wewnątrzsystemowej synchronizacji danych pomiędzy systemem B2B, a posiadanymi przez Wnioskodawcę i Partnerów systemami CRM. W ten sposób określony zostanie schemat zarządzania aplikacją. Na tym etapie nastąpi również opracowanie szaty graficznej całej aplikacji oraz szaty graficznej interfejsu. Po zakończeniu opisanych wyżej prac mają zostać przeprowadzone testy i symulacje opracowanego prototypu systemu, a Zamawiający wykupić ma licencję na wersję alfa systemu. Etap III (od r. do r.): Wykonanie wersji prototypowej (beta) systemu - platformy B2B integrującej systemy informatyczne Concepto Sp. z o.o. i jej Partnerów Na tym etapie Wykonawca będzie miał zrealizować wersję beta systemu. W ramach tej wersji będzie można wyróżnić następujące moduły: moduł do przetwarzania masowych danych, optymalizacja modułu do przetwarzania masowych danych, moduł analizatora danych wejściowych z systemu informatycznego B2B na wewnętrzne struktury bazodanowe, pośredniczący w tłumaczeniu (agregowaniu i przetwarzaniu) danych oraz statystyk otrzymywanych od Partnerów Zamawiającego (pochodzących z ich serwisów, przetworzonych przez ich system informatyczny) z formatu obsługiwanego przez system informatyczny B2B na wyjściu kanału transmisji a przed ich zapisaniem do bazy danych Zamawiającego. Pozwolić ma to na uzyskanie potwierdzenia, że dane w otrzymywane od Partnerów zostaną przetłumaczone na format zrozumiały dla systemu Zamawiającego,

9 moduł analizatora danych z wewnętrznych struktur bazodanowych na format obsługiwany przez system informatyczny B2B - moduł pośredniczący w tłumaczeniu danych na wyjściu systemu informatycznego do odpowiedniego formatu ustalonego w systemie informatycznym, które następnie zostałoby przesłane do Partnera kanałem transmisyjnym. Pozwolić ma to na uzyskanie potwierdzenia, że dane w systemie Zamawiającego zostaną przetłumaczone na format zrozumiały i akceptowalny dla systemów Partnerów, moduł analizatora przetwarzającego zbierane statystyki od ehandlowca, pracującego na analogicznych warunkach do przedstawionych powyżej modułów, moduł obsługi podpisu elektronicznego umożliwiający cyfrowe podpisywanie dokumentów wprowadzanych do systemu. W efekcie tych prac zakupiona zostanie przez Zamawiającego zostanie licencja na wersję beta systemu B2B. Etap IV (od r. do r.): Wykonanie wersji ostatecznej systemu - platformy B2B integrującej systemy oraz wdrożenie i testy eksperckie sytemu Na tym etapie powstać ma wersja ostateczna systemu informatycznego, integrującego systemy informatyczne Zamawiającego i Partnerów, przy zastosowania automatycznej wymiany danych. Licencja na ostateczną wersję systemu obejmować będzie dodatkowe moduły, wykonane na tym etapie prac: - moduł dodatkowego API, co pozwoli na skalowalność systemu oraz możliwość rozszerzenia go na kolejnych Partnerów Zamawiającego, - moduł zarządzania funkcjonalnościami systemu, pozwalający każdemu z Partnerów na określenie zakresu danych objętych systemem automatycznej wymiany, na podstawie podpisanych z Zamawiającym umów o współpracy, - moduł zarządzania oraz konfigurowania danych dla Partnerów, odnoszący się do dodatkowych opcji przesyłu danych odnośnie ich formatu, wynikających z ustaleń zawartych w umowach o współpracy między Zamawiającym, a Partnerami i opcji zaznaczonych w formularzach zapytania ofertowego/oferty. - moduł obsługi płatności, pozwalającym na obieg dokumentów finansowych między Zamawiającym, a Partnerami na podstawie odpowiednich triggerów określonych w założeniach systemowych. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem wersji ostatecznej systemu, nastąpić ma etap instalacji wersji ostatecznie zaakceptowanej na serwerze, konfiguracja systemu i optymalizacja konfiguracji. Przeprowadzone mają zostać wymagane testy wszystkich modułów oraz testy komunikacji na kanale transmisyjnym, a także testy komunikacji, w celu sprawdzenia czy transmisja jest realizowana w poprawny i przewidywany sposób. Zrealizowane mają zostać symulacje procesów biznesowych, umożliwiające optymalizację procesów biznesowych i ich adaptacji do docelowego modelu procesowego przedsiębiorstwa. Wyniki symulacji będą stanowiły dane wejściowe do aktualizacji modeli biznesowych.

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo