Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?"

Transkrypt

1 r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon do uzupełnini złdu instlcji jest odpowiednio przygotown, np. zdeminerlizown. To wstępne zestwienie mteriłów, z których skłd się kżd instlcj ogrzewcz, pokzuje, z jk wielom możliwymi zjwiskmi fizykochemicznymi i iochemicznymi możemy mieć do czynieni w tym jednym, szczelnie zmkniętym ukłdzie. Zjwisk te mogą zchodzić dzięki czynnikowi grzewczemu jkim jest wod, któr wypełni cły ukłd instlcji. Korozj To podstwowe zjwisko fizykochemiczne, jkie może zchodzić w instlcji ogrzewczej. Korozj jest njrdziej nieezpieczn, gdy m chrkter elektrochemiczny. Ozncz to, że n powierzchni metlu kontktującego się z roztworem wodnym powstje ogniwo i zczyn przepływć prąd, co powoduje, że cząstki metlu zyskują łdunek i przez to odrywją się od powierzchni efektem tego jest uszkdznie wewnętrznych powierzchni przewodów lu korpusów ksztłtek, zworów lu powierzchni grzejników. Znmy różne rodzje korozji: korozj kontktow, któr zchodzi n styku dwóch metli, które chrkteryzują się różnymi wrtościmi potencjłów elektrycznych, korozj wżerow, występując rdzo intensywnie w wyrnych miejscch powierzchni, erozyjn, i inne. W udynkch jednorodzinnych, które zostły wyudowne i oddne do użytku w osttnich kilku lu kilkunstu ltch, instlcje wewnętrzne, zrówno wody zimnej, ciepłej jk i ogrzewcze, wykonne są njczęściej z mteriłów odpornych n korozję (np. przewody z tworzyw sztucznych). Włściciele tych udynków są przekonni (poniekąd słusznie) o ich długowieczności, odporności n korozję i procesy strzeniowe. W niniejszym rtykule przedstwiono prolemy mogące pojwić się nwet w stosunkowo nowych instlcjch centrlnego ogrzewni orz sposoy ich rozwiązni. Zjwisk zchodzące wewnątrz instlcji ogrzewczych Instlcje centrlnego ogrzewni zudowne są z elementów wykonnych z różnych mteriłów. Grzejniki produkowne są ze stli lu luminium, przewody doprowdzjące czynnik grzewczy njczęściej wykonuje się z miedzi ądź tworzyw sztucznych, np. polietylenu sieciownego z wrstwą ntydyfuzyjną, wreszcie wewnętrzne elementy kot- łów wykonywne są ze stli nierdzewnej i elementów miedzinych. Nie zpominjmy jeszcze o różnego rodzju łącznikch, rozdzielczch, zworch regulcyjnych, stnowiących wyposżenie instlcji centrlnego ogrzewni, których korpusy wykonne są głównie z mosiądzu ądź stopów rązu [7]. Instlcje ogrzewcze w domch jednorodzinnych npełnine są wodą, pochodzącą njczęściej z sieci wodociągowej lu włsnego ujęci n terenie posesji. Rzdko kiedy Tel Anliz fizyczno-chemiczn próek wody wodociągowej i wody pornej z ukłdu centrlnego ogrzewni w udynku mieszklnym jednorodzinnym Oznczenie Jednostk Metod oznczni Prók wody z sieci wodociągowej Brw mg/dm 3 PN-EN ISO 7887: Mętność mg/dm 3 PN-EN ISO 7887:2002 0,78 2,88 Zpch - PN-72/C kcept. kcept. Odczyn - PN-EN ISO 9963:2001 7,21 6,43 Zsdowość ogóln mg CCO 3 /dm 3 PN-90/C Twrdość ogóln mg CCO 3 /dm 3 PN-EN ISO 6059: Twrdość węglnow mg CCO 3 /dm Twrdość niewęglnow mg CCO 3 /dm Amonik mg/dm 3 PN-EN ISO 5664:2002 0,13 0,63 Azotyny mg/dm 3 metod Hch nw 0,013 Azotny mg/dm 3 PN-82/C ,98 0,29 Żelzo ogólne mg/dm 3 PN-EN ISO 6332:2001 0,156 0,139 Mngn mg/dm 3 PN-92/C ,016 0,003 Chlorki mg/dm 3 PN-EN ISO 9297: ,4 28,4 Przewodność µs/cm PN-EN 2788: Utlenilność mg O 2 /dm 3 PN-EN ISO 8467:2001 2,9 8,16 Prók wody z instlcji centrlnego ogrzewni Przedstwion nliz fizyczno-chemiczn zostł wykonn w Lortorium Zkłdu Zoptrzeni w Wodę i Odprowdzni Ścieków Wydziłu Inżynierii Środowisk Politechniki Wrszwskiej. * dr inż. Jrosłw Chudzicki, Politechnik Wrszwsk, Zkłd Zoptrzeni w Wodę i Odprowdzni Ścieków

2 r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 51 Prolemtyk występowni korozji w instlcjch zostł przedstwion w wielu pulikcjch [1] [4] [7]. Płuknie instlcji centrlnego ogrzewni Skłd wody Płuknie i czyszczenie instlcji centrl- Jest wżnym elementem wpływjącym n nego ogrzewni njlepiej zlecić firmie intensywność procesów korozyjnych. Wod zwodowo zjmującej się konserwcją zupełnie czyst (destylown, zdeminerlizo- tkich instlcji, któr dysponuje odpo- wn) nie ędzie powodowł żdnych zj- wiednim sprzętem do tego celu. wisk elektrochemicznych, poniewż nie ę- W nszym przypdku do płukni instl- dzie zwierł łdunków (rozpuszczonych cji wykorzystno przenośne urządzenie jonów dodtnich i ujemnych). Ale z drugiej o nzwie Powerflow Flushing Mchine strony tki chemicznie czysty skłd wody ę- MKII z dodtkowym filtrem mgnetycznym dzie powodowł intensywne wymywnie służącym do wychwytywni cząstek st- cząstek ze ścin przewodów, ksztłtek czy łych Flush Buddy, oferowne przez rytyj- korpusów rmtury, ż do ustleni się swo- ską firmę Fernox (fot. 1 ) [5]. istej równowgi chemicznej między skłdem Urządzenie skłd się ze ziornik o po- wody mteriłmi zstosownymi do wy- jemności ok. 30 dm 3, pompy wirowej orz konni instlcji. Dodtkowo, czynnikiem zworów sterujących, które umożliwiją zncznie zwiększjącym korozję jest tempe- płuknie strumieniem wody w dowolnym rtur wody, dltego też n korozję rdziej są nrżone instlcje centrlnego ogrzewni i instlcje wody ciepłej. Porównnie próek wody, czyli kiedy płukć? kierunku (tkże płuknie wsteczne). Urządzenie zostło podłączone do instlcji centrlnego ogrzewni poprzez specjlną przystwkę, montowną w korpus pompy cyrkulcyjnej (fot. 2 ). Do płukni instlcji zstosowno pre- 1 Urządzenie do płukni instlcji ogrzewczych Powerflow Flushing Mchine MKII: widok ogólny, Flush Buddy, filtr mgnetyczny do wychwytywni cząstek stłych W teli n poprzedniej stronie przedst- prt DS40 produkcji Fernox (fot. 3 ). wiono wyniki nlizy fizykochemicznej pró- Produkt dodno w postci sypkiego ki wody pornej z instlcji ogrzewczej, eks- proszku ezpośrednio do ziornik urzą- plotownej przez ok. 10 lt i próki wody dzeni płuczącego i rozpuszczono w cie- wodociągowej, którą ył spordycznie uzu- płej wodzie. Po rozpuszczeniu w wodzie pełniny złd instlcji ogrzewczej. roztwór przyjmuje czerwone zrwienie. Przy porównywniu skłdu próek wody Preprt umożliwi usunięcie kmieni z telą nleży pmiętć, że są to dwie zu- kotłowego, czrnego osdu (mgnetytu) pełnie różne próki wody. Prók wody z sieci wodociągowej to wod, którą spordycznie ył uzupełniny złd instlcji centrlnego ogrzewni, n co dzień wykorzystywn do zsilni instlcji zimnej i ciepłej wody w udynku. Pierwotnie ukłd centrlnego ogrzewni ył npełniony i innych osdów z kotłów i instlcji centrlnego ogrzewni. Nleży zwrócić szczególną uwgę n ezpieczeństwo przy ochodzeniu się z preprtem, poniewż sustncj po rozpuszczeniu w wodzie wykzuje silny odczyn kwsowy (ph 2-3). Czyszczenie cłej instlcji njlepiej przeprowdzić w ten sposó, y po kolei poddwć płukniu poszczególne oiegi 2 Podłączenie przewodów urządzeni płuczącego do kotł gzowego: widok wnętrz kotł z podłączonymi (żółtymi) przewodmi płuczącymi, miejsce podłączeni przewodów do korpusu pompy oiegowej w kotle 3 Środki chemiczne zstosowne do czyszczeni instlcji ogrzewczej: środek do czyszczeni instlcji Fernox Clener F5 stosowny do nowych instlcji, preprt DS40 przeznczony do gruntownego czyszczeni długo eksplotownych instlcji (Fernox)

3 r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 52 Płuknie instlcji centrlnego ogrzewni grzewcze. W tym celu nleży otworzyć zwory sterujące n dnym oiegu (np. z pomocą zworów przy rozdzielczch) i zmknąć pozostłe. Płuknie pojedynczego oiegu powinno się odywć w jednym i w drugim kierunku, y skutecznie wypłukć wszelkiego rodzju osdy ngromdzone w przewodch instlcji (fot. 4 ). Czs płukni powinien yć zgodny z instrukcją stosowni preprtu [3]. W trkcie czyszczeni i płukni instlcji może dojść do zminy rwy roztworu płuczącego z czerwonego n żółty. Ozncz to, że sustncj utrcił już swoje włściwości czynne (rozpuszczjące kmień kotłowy i inne osdy). W tkim przypdku nleży dodć do roztworu więcej preprtu czyszczącego. Podczs płukni instlcji zostją wymywne osdy ngromdzone n ścinkch przewodów (fot. 5 ). Gdy proces czyszczeni zostnie zkończony, przed spuszczeniem roztworu do knlizcji nleży ezwzględnie dodć do ziornik sustncję neutrlizującą kwśny odczyn roztworu (System Neutrliser). Oznką przeprowdzonej neutrlizcji ędzie zmin koloru roztworu n żółty. Skuteczność czyszczeni i płukni instlcji możn zoserwowć nie tylko po zminie rwy i mętności roztworu płuczącego (fot. 5 ), le tkże oglądjąc wnętrze filtr mgnetycznego i ilość ztrzymnych tm cząstek stłych, pochodzących z wypłuknych osdów i rozpuszczonych frgmentów produktów korozji poszczególnych elementów instlcji ogrzewczej (fot. 6, 7 ). 4 Kolejne fzy płukni instlcji: widok ziornik urządzeni płuczącego wypełnionego roztworem płuczącym DS40, przełącznie poszczególnych oiegów grzewczych do płukni instlcji 5 Widok płynu DS40 stosownego do płukni i czyszczeni instlcji centrlnego ogrzewni: z lewej strony prók płynu po przeprowdzonym płukniu, z prwej prók porównwcz czystego płynu 6 Widok wnętrz filtr cząstek stłych z widocznym ztrzymnym osdem pochodzącym z płukni instlcji ogrzewczej 7 Czyszczenie filtr mgnetycznego z ngromdzonych osdów około 10 lt wcześniej wodą zmiękczoną, przygotowną specjlnie w tym celu. Prdokslnie rw wody z instlcji centrlnego ogrzewni m niższą wrtość od rwy próki wody wodociągowej (jest rdziej klrown). Podon sytucj występuje z żelzem ogólnym, mngnem i przewodnością. Wskzuje to n stn, w którym sustncje nieorgniczne, rozpuszczone w wodzie zostły wytrącone i osdzone w przewodch instlcji centrlnego ogrzewni. N to zjwisko wskzują tkże tkie prmetry, jk: twrdość ogóln, twrdość węglnow i niewęglnow. A więc możemy przypuszczć, że w przewodch i grzejnikch instlcji ogrzewczej znjduje się część wytrąconych w postci nierozpuszczlnej związków żelz, mngnu, tkże węglnów, różnych tlenków i soli metli, tworzących osdy. Z drugiej strony niektóre wskźniki jkości wody w próce wody z oiegu grzewczego mją wrtości podwyższone w stosunku do próki wody wodociągowej. Tk sytucj występuje w stosunku do mętności, moniku czy utlenilności. Ten osttni wskźnik opisuje w dnej próce wody zwrtość sustncji orgnicznych łtwo rozkłdlnych n drodze utlenini sustncją wskźnikową, którą jest ndmngnin potsu. T grup wskźników wskzuje n oecność w dnej próce wody z instlcji centrlnego ogrzewni podwyższonego stężeni związków orgnicznych, które zwykle są skłdnikiem mikroorgnizmów, kterii czy glonów. Może to wskzywć n oecność tzw. iofilmu w przewodch, który się rozwij tym intensywniej, im tempertur wody wewnątrz instlcji jest wyższ, jednk nie przekrcz o C. Tkie wrunki temperturowe występują często w instlcjch

4 r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 53 ogrzewczych niskotemperturowych, zsil- nie wskzne yłoy zezpieczenie inst- nych z pomocą kotłów kondenscyjnych lu pomp ciepł. Biofilm powoduje występo- lcji centrlnego ogrzewni z pomocą inhiitorów korozji i sustncji przeciwdziłją- Ile kosztuje płuknie instlcji? wnie glretowtych orostów wewnątrz cych rozwojowi mikroorgnizmów. instlcji, powoduje zrstnie przewodów, tkże intensyfikuje korozję przewodów, korpusów zworów, pomp oiegowych, grzejników n drodze iochemicznej. Przedstwion nliz fizykochemiczn próki wody pornej z instlcji ogrzewczej wskzuje wyrźnie n wzrost znieczyszczeni wnętrz instlcji wytrąconymi osdmi związków nieorgnicznych orz zwiększony rozwój mikroorgnizmów i iofilmu, n co wskzują podwyższone wrtości wskźników opisujących znieczyszczenie wody związkmi orgnicznymi. Npełninie instlcji inhiitorem korozji Po wypłukniu instlcji i usunięciu ngromdzonych w niej osdów nleży zezpieczyć instlcję centrlnego ogrzewni przed dlszym postępowniem zjwisk korozyjnych orz przed rozwojem iofilmu. W tym celu nleży dodć do wody wypełnijącej instlcję odpowiedni inhiitor, np. preprt Fernox Protector F1, który zpewni ochronę instlcji centrlnego ogrzewni przed korozją wewnętrzną i osdzniem się kmie- Koszt płukni instlcji c.o. może yć różny. Spróujmy jednk oszcowć go choć w przyliżeniu. Średni koszt przywróceni do życi instlcji w domu jednorodzinnym to zł netto. N ten koszt skłd się: zkup środk czyszczącego Fernox F3 (średnio dwie utelki n instlcję) koszt 300 zł netto; zkup środk do ochrony instlcji po płukniu, Fernox F3 (średnio dwie utelki n instlcję) koszt 300 zł netto; około 600 zł netto cły dzień prcy czynników: - pojemności instlcji (zużyci środków chemicznych); - stopni rozudowni instlcji (kżdą pętlę płucze się osono); - stopni znieczyszczeni i zużyci środków chemicznych. Dodtkowe trudności, które mogą wystąpić to: - rk możliwości prostego podłączeni się do instlcji, co z kolei wymg dorźnej przeróki instlcji; - trudny dostęp do części instlcji np. W przypdku tkiego wyniku nlizy jko- ni kotłowego. Środek ten zpoieg koro- ekipy dwuosoowej. równoległe połączenie kilku elemen- ści wody z oiegu grzewczego nleży rozw- zji wszystkich występujących w instlcji ele- tów o różnych oporch ez możliwości żyć konieczność przeprowdzeni płukni mentów wykonnych z różnych metli, tzn. Przyznć trze, że koszt płukni ich odłączeni (zmknięci) i płukni instlcji, tkże nleży zstnowić się, czy miedzi, stopów miedzi, rązu, luminium czy jest dość wysoki, zleży też od wielu jeden po drugim. 8 Inhiitor korozji do zezpieczni prcujących instlcji ogrzewczych Fernox F1: widok preprtu w spryu, sposó wprowdzni inhiitor poprzez otwór od odpowietrznik grzejnik do wnętrz instlcji centrlnego ogrzewni stli nierdzewnej. Preprt ten dostępny jest w pojemnikch ciśnieniowych wyposżonych w końcówkę umożliwijącą łtwe jego wprowdznie do oiegu instlcji ogrzewczej ez konieczności jej opróżnini, np. poprzez króciec odpowietrznik w grzejniku lu w rozdzielczu (fot. 8 ). Zezpieczenie przed przepływem zwrotnym Przy omwiniu zezpieczeni instlcji grzewczej różnego rodzju inhiitormi korozji nleży zwrócić uwgę n wżny, choć często gtelizowny spekt. Chodzi o podłączenie instlcji centrlnego ogrzewni do instlcji wody zimnej, z której co jkiś czs możemy uzupełnić złd instlcji ogrzewczej. W przypdku, gdy instlcj centrlnego ogrzewni ył wypełnion wodą ez żdnych dodtków, to podłączenie do instlcji wody zimnej, wykorzystywne okresowo, nie stnowiło jkiegoś istotnego nieezpieczeństw dl wody wodociągowej, któr jest wodą pitną. Pomimo tego zgodnie z normą dotyczącą zezpieczni wody pitnej w instlcjch wodociągowych PN-EN 1717:2003 [6] tkie połączenie instlcji wody zimnej i instlcji centrlnego ogrzewni, w której znjduje się wod ez związków chemicznych (np. inhiitorów korozji), powinno yć zezpieczone zworem ntyskżeniowym klsy CA (fot. 9 ).

5 r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 54 9 Widok zworu ntyskżeniowego izoltor przepływów zwrotnych ez możliwości ndzoru CA 296 (Socl) 10 Izoltor przepływów zwrotnych z możliwością ndzoru BA 2760 (Socl) Inn sytucj występuje w przypdku, gdy w oiegu centrlnego ogrzewni znjduje się miesznin wody z trującym dl orgnizmu człowiek środkiem chemicznym, jkim jest inhiitor korozji. Wod z instlcji centrlnego ogrzewni zwierjąc inhiitory korozji jest klsyfikown jko płyn znieczyszczjący wodę pitną ktegorii 4 (w pięciostopniowej klsyfikcji płynów zgrżjących ezpieczeństwu wody pitnej). Dltego w tym przypdku instlcj wody zimnej musi yć zezpieczon zworem ntyskżeniowym klsy co njmniej BA, określnym dokłdniej jko izoltor przepływów zwrotnych z możliwością ndzoru (fot. 10 ) [2]. Z uwgi n konieczność podłączeni tego zworu zrówno do instlcji wody zimnej, instlcji centrlnego ogrzewni, tkże do instlcji knlizcyjnej, jego montż powinien przeprowdzić uprwniony instltor. A więc czy wrto płukć i czyścić? W niniejszym rtykule przedstwiono sposoy czyszczeni i płukni instlcji centrlnego ogrzewni orz możliwości jej zezpieczni przed występowniem zjwisk korozyjnych, tkże przed rozwojem mikroorgnizmów i iofilmu wewnątrz instlcji. Pomimo, że oecnie montowne instlcje wykonywne są z przewodów odpornych n korozję, to jednk wielość zstosownych mteriłów, tkże wrunki podwyższonej tempertury ich prcy sprzyjją powstwniu w nich zjwisk korozji, szczególnie korozji elektrochemicznej. Niegtelną rolę pełni tkże niekontrolowny rozwój mikroflory i mikrofuny w instlcjch ogrzewczych, któr może powodowć korozję n drodze iochemicznej. Często, po wyudowniu włsnego domu i wyposżeniu go w instlcje wykonne z nowoczesnych mteriłów, z zstosowniem njnowszych technologii i urządzeń, zpominmy, że nwet te njnowsze instlcje trze cyklicznie konserwowć i świdomie eksplotowć. Prdokslnie, w przypdku zkupu nowego modelu smochodu rdzo uwżnie pilnujemy terminów jego przeglądów, wyminy filtrów i oleju, nwet po zkończeniu terminu gwrncji. W przypdku instlcji wewnętrznych w nszym domu często zpominmy, że to też oiekt techniczny, który ędzie tk długo i niezwodnie nm służył, jk długo ędziemy go w trkcie eksplotcji konserwowli i przestrzegli terminów koniecznych przeglądów technicznych. N przewrotnie zdne pytnie w tytule rtykułu kżdy z Czytelników po przeczytniu tego tekstu ędzie mógł sm soie odpowiedzieć... Norm europejsk dl zworów kulowych do gzu Autorzy prgną podziękowć firmie Serwis System E. Słowik Sp. K z siedzią w Chorzowie, ul. Wesoł 14/2, któr jest dystryutorem produktów Fernox n terenie Polski i dzięki której yło możliwe przeprowdzenie opisnego w niniejszym rtykule doświdczlnego płukni instlcji centrlnego ogrzewni pod cznym ndzorem Pni Izeli Kozuskiej. Litertur [1] Chomicz D. Uzdtninie wody w kotłownich i ciepłownich. Wyd. Arkdy, Wrszw [2] Chudzicki J., Sosnowski S. Instlcje wodociągowe projektownie, wykonnie, eksplotcj. Wyd. Seidel-Przywecki, Wrszw, [3] Czyszczenie instlcji c.o. preprtmi FERNOX w domu wielorodzinnym n wrszwskim Ursynowie. INSTAL 11/2002, str [4] Górecki A. Korozyjność wody wodociągowej podstwą wyoru mteriłu instlcji. Ref. w mt. konf. Instlcje wodociągowe i knlizcyjne projektownie, wykonnie, eksplotcj, Dęe k/wrszwy, , str [5] Mteriły techniczne firmy Fernox: [6] PN-EN 1717:2003. Zezpieczenie przed wtórnym znieczyszczeniem wody w instlcjch wodociągowych i ogólne wymgni dotyczące urządzeń zpoiegjących znieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. [7] Ryńsk J. Korozj kontktow Z dniem skończył się okres przejściowy i wchodzi w życie europejsk norm EN 331:1998/A1:2010, któr nkłd n producentów oowiązek przeprowdzni dń odporności wysokotemperturowej zworów do gzu w temperturze 650 C. Wszystkie zwory kulowe do gzu sprzedwne w krjch UE) powinny yć oznczone znkiem CE, który jest potwierdzeniem zgodności produktów z złącznikiem ZA normy EN 331:1998/A1:2010. Więcej

Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? Jarosław Chudzicki 1 Henryk Kowal 2 Stefan Żuchowski 2 Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? 1. Wprowadzenie W budynkach jednorodzinnych, które zostały

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ADANIE ZAEŻNOŚCI PRZENIKANOŚCI MAGNETYCZNEJ FERRIMAGNETYKÓW OD TEMPERATURY 1. Teori Włściwości mgnetyczne sstncji chrkteryzje współczynnik przeniklności mgnetycznej. Dl próżni ten współczynnik jest równy

Bardziej szczegółowo

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane Technologie Wyrne spekty dń szczelności (LT) spwnych kotłów grzewczych w fzie ich produkcji Brdzo istotnym zgdnieniem w procesie produkcyjnym kotłów centrlnego ogrzewni jest ich szczelność. Produkcj kotłów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier Łzienki ez rier dostępne rozwiązni rchitektoniczne Łzienk przeznczon dl osó o specjlnych potrzech, np. dl niepełnosprwnych i strszych, wymg dodtkowych udogodnień, których nie musi posidć łzienk dl osó

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE M. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE.. Zsdy dynmiki Newton Siłą nzywmy wektorową wielkość, któr jest mirą mechnicznego oddziływni n ciło ze strony innych cił. dlszej części ędziemy rozptrywć

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY Wstęp Dmin MARUSIAK, Iwon MICHALSKA-POŻOGA Ktedr Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechnik Koszlińsk Wpływ technik pkowni próżniowego n jkość sensoryczną i mikroiologiczną

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne Opis przypdku Cse report Borgis Odudow estetyczn mteriłem DiFil. Przypdki kliniczne *Agt Zdziemorsk, Michł Fidecki, Elżiet Jodkowsk Zkłd Stomtologii Zchowwczej Wrszwskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców Ankiet przeprowdzon wśród mieszkoców 1. Co to jest isk emisj? Niewielk i w zncznym ogrniczeniu emisj związków chemicznych szkodliwych dl środowisk. Młe zużycie, tylko wg potrze. Nisk emisj to emisj pyłów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW I PROCESÓW LOGISTYCZNYCH. Efektywność procesów logistycznych AUTOR: ADAM KOLIŃSKI, PAWEŁ FAJFER

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW I PROCESÓW LOGISTYCZNYCH. Efektywność procesów logistycznych AUTOR: ADAM KOLIŃSKI, PAWEŁ FAJFER 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW I PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Efektywność procesów logistycznych AUTOR: EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 2 Efektywność jest pojęciem dość trudnym do jednozncznego zdefiniowni. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Opis i analiza metod pomiaru prędkości kątowej. Prądnice tachometryczne.

Opis i analiza metod pomiaru prędkości kątowej. Prądnice tachometryczne. Opis i nliz metod pomiru prędkości kątowej. Prądnice tcometryczne. Prądnice tcometryczne są to młe prądnice elektryczne, któryc npięcie wyjściowe zwier informcję o prędkości obrotowej, w niektóryc przypdkc

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąc przed gorącymi czynnikmi termicznymi N wielu stnowiskch prcy m/n w hutch i zkłdch metlurgicznych, podczs spwni, kcji przeciwpożrowych prcownik nrżony jest n dziłnie czynników gorących,

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Do czego służą wektory?

Wprowadzenie: Do czego służą wektory? Wprowdzenie: Do czego służą wektory? Mp połączeń smolotowych Isiget pokzuje skąd smoloty wyltują i dokąd doltują; pokzne jest to z pomocą strzłek strzłki te pokzują przemieszczenie: skąd dokąd jest dny

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

10.3. Przekładnie pasowe

10.3. Przekładnie pasowe 0.0. Przekłdnie 0.3. Przekłdnie psowe Przekłdni psow przekłdni kołow ciern z elementmi pośrednimi w postci elstycznych cięgieł, njczęściej o konstrukcji wielodrożnej. Przekłdnie psowe Ps klinowy Ps płski

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROMAGNETYCZNYCH

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROMAGNETYCZNYCH Krzysztof Górecki Akdemi orsk w Gdyni Klin Detk Pomorsk Wyższ Szkoł Nuk Stosownych w Gdyni ODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROAGNETYCZNYCH Artykuł dotyczy modelowni chrkterystyk rdzeni ferromgnetycznych.

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 7.

Zadania do rozdziału 7. Zdni do ozdziłu 7. Zd.7.. wiezchołkch kwdtu o okch umieszczono ednkowe łdunku. Jki łdunek o znku pzeciwnym tze umieścić w śodku kwdtu y sił wypdkow dziłąc n kżdy łdunek ył ówn zeu? ozwiąznie: ozptzmy siły

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego Komputerowe wspomgnie decyzi 008/009 Liniowe zgdnieni decyzyne Nottki do temtu Metody poszukiwni rozwiązń ednokryterilnych problemów decyzynych metody dl zgdnień liniowego progrmowni mtemtycznego Liniowe

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do swobodnego ustawienia

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do swobodnego ustawienia EsyCen PV+S Auto Mix & Pump do swoodnego ustwieni Wykres wydjności 0 3,0 kw 5 0 5 0 5 30 35 0 5 50 55 Q [m 3 /h] EsyCen PV+S Auto Mix & Pump, NS... według PN EN 5 i DIN 00, z progrmownym sterowniem urządzeni

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH STOPÓW Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU

PORÓWNANIE WYBRANYCH RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH STOPÓW Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU ODELOWNIE INŻYNIERKIE INN 1896-771X 3,. 37-44, Gliwice 6 PORÓWNNIE WYBRNYCH RÓWNŃ KONTYTUTYWNYCH TOPÓW Z PIĘCIĄ KZTŁTU KRZYZTOF BIEREG Ktedr Wyokich Npięć i prtów Elekt., Politechnik Gdńk trezczenie. W

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

http://www.clausius-tower-society.koszalin.pl/index.html

http://www.clausius-tower-society.koszalin.pl/index.html yłd rc zminy objętości czynni roboczego rc techniczn w ułdzie otwrtym n przyłdzie turbiny RównowŜność prcy i ciepł w obiegu zmniętym I zsd termodynmii dl zminy stnu msy ontrolnej Szczególne przypdi I zsdy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ Mgr inż. LSZK CHYBOWSKI Politechnik Szczecińsk Wydził Mechniczny Studium Doktornckie SYSTM NRGTYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTMU DYNAMICZNGO POZYCJONOWANIA JDNOSTKI OCANOTCHNICZNJ STRSZCZNI W mterile

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo