Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane"

Transkrypt

1 Technologie Wyrne spekty dń szczelności (LT) spwnych kotłów grzewczych w fzie ich produkcji Brdzo istotnym zgdnieniem w procesie produkcyjnym kotłów centrlnego ogrzewni jest ich szczelność. Produkcj kotłów jest oprt w dużej mierze n procesch spwlniczych (cięcie termiczne, spwnie). W zdecydownej większości firm produkcyjnych stosuje się proces spwni metodą MAG (135), choć istnieją jeszcze zkłdy (njczęściej niewielkie), które preferują metodę spwni łukowego ręcznego elektrodmi otulonymi (111). Jn Plewnik, Pweł Wilk Normy PN-EN 288 (już wycofne) i ich zmodyfikowne wersje PN-EN ISO 15614, określiły, że procesy spwlnicze są procesmi specjlnymi, co ozncz, że wymgją stosowni [1]: udokumentownych procedur określjących sposó spwni; odpowiedniego wyposżeni do spwni, wrz z zpewnieniem włściwego stnowisk prcy; monitorowni i ndzorowni procesów spwni; ztwierdzeni sposou spwni i wyposżeni; włściwej osługi urządzeń poprzez zweryfikownych spwczy, którzy zpewniją poprwność procesu. Kontrol przed, w trkcie i po spwniu (PN-EN ISO ) jest nieodzown y zpewnić prwidłowość wykonnych złączy. Zwykle mjąc n myśli kontrolę, kojrzymy ją z dnimi szczelności gotowego wyrou czyli z końcową fzą produkcji. Kompleksow kontrol dotyczyć może mteriłów podstwowych i dodtkowych zstosownych do produkcji, przygotowni elementów (odtłuszczenie, przeszlifownie, ukosownie, sczepinie), sprwdzenie ktulnych uprwnień spwczy, ndzoru nd procesem spwni łącznie z korygowniem prmetrów i prwidłowością ztwierdznych WPS-ów [2]. Spełnienie tych wrunków pozwl mieć gwrncję n wyprodukownie kotł o wysokich prmetrch jkościowych. Kontrol po spwniu njczęściej opier się n dnich nieniszczących. Podstwowym dniem, któremu nleży poddć 100% spoin jest dnie wizulne VT. Bdnie to poleg n oględzinch powstłych złączy spwnych w celu wykryci ewentulnych niezgodności spwlniczych. Dzięki dniom wizulnym możn m.in. wykryć miejsc gdzie występują znczne podtopieni i przeprowdzić nprwę, y nie nstępowło pocienienie ścinek kotł. Jest to wżny prmetr, poniewż miejsce, w którym występuje zmniejszenie gruości ścinki, może yć w przyszłości (w trkcie eksplotcji urządzeni) njrdziej nrżone n rozszczelnienie. Podczs prc spwlniczych przy produkcji kotłów możn spotkć się z większością niezgodności opisnych w normie PN- EN ISO [3]. Bdnie wizulne stwrz również możliwość ewentulnego wykryci i nprwy spoin, w których występuje porowtość. Doświdczony spwcz po smym wyglądzie lic może wstępnie określić miejsce tkiej niezgodności. Jest to o tyle istotne, że podczs pró szczelności, w przypdku występowni gnizd pęcherzy, łńcuchów czy pęcherzy knlikowych, może się okzć, iż w dnym miejscu znjduje się nieszczelność. N rysunku 1 przedstwiono przykłdowe niezgodności spwlnicze. Njczęściej wykonywne próy szczelności kotłów grzewczych to: pró szczelności nftą i kredą pró szczelności kredą i penetrntem pró szczelności wywoływczem i penetrntem pró pneumtyczn i pęcherzykow pró hydruliczn Trzy pierwsze wymienione próy dotyczą głównie kontroli 52 Projektownie i Konstrukcje Inżynierskie listopd

2 Technologie szczelności spoin po spwniu wewnętrznego płszcz. Jest to jeden z njistotniejszych elementów kotł, który jest nrżony n dziłnie nie tylko wysokich tempertur, toksycznych i żrących produktów splni, złej jkości pliw le tkże m.in. n zwrtość wilgoci w splnym pliwie i sirki, której tlenki mją rdzo negtywny wpływ n elementy kotł. Dodtkowo, od zewnątrz płszcz wewnętrzny jest tkowny przez powrcjącą z ukłdu wychłodzoną wodę. Tk sytucj, gdzie z jednej strony w plenisku znjduje się pewn ilość żru, z drugiej, schłodzon wod uderz w ngrzne miejsc, stwrz możliwość do tworzeni się ognisk korozji. Nleży zznczyć, że wszystkie wymienione dni jk i czynności pomocnicze powinny yć relizowne zgodnie z oowiązującymi przepismi ezpieczeństw i higieny prcy w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem. Pró nfty z kredą jest jedną z njczęściej stosownych pró szczelności. Poleg n pomlowniu (pokryciu powierzchni) spoin (njczęściej od strony lic) mieszniną kredy z wodą (czsem z dodtkiem rozpuszczlników, w celu zpewnieni szykiego schnięci), nstępnie nłożeniu z przeciwnej strony nfty. Okzuje się, że njlepsze efekty penetrcji otrzymuje się dzięki zstosowniu ngrznej nfty. Doświdczlnie możn stwierdzić, że optymln tempertur nfty do próy to przedził C. Ciepł nft m polepszone włsności jeśli chodzi o lejność, co w połączeniu ze zjwiskiem włoskowtości (kpilrności) dje rdzo dore efekty. Brdzo często y wzmocnić wskzni n kredzie zrwi się nftę np. penetrntem rwnym, dzięki czemu miejsc ewentulnych nieszczelności są lepiej widoczne. Pró szczelności kredą i penetrntem jest podonie przeprowdzn jk pró nfty z kredą. Oczywiście różnic poleg n tym, że penetrntu się nie podgrzew. Tempertur powierzchni dnej nie powinn przekrczć zkresu C [4]. Nkłdnie penetrntu n elementy o wyższej temperturze jest niewskzne i njczęściej kończy się tym, iż penetrnt wyschnie nim zdąży spenetrowć dną spoinę. W niektórych zkłdch zmist kredy stosuje się mieszninę wpn z wodą lu wywoływcze stosowne przy próch penetrcyjnych. Wpno m podone włściwości, przez co ez przeszkód może yć stosowne w tego rodzju dnich. Z kolei stosownie wywoływcz jest kosztowne i z rcji tego jest spordycznie relizowne. Kredę n kotle njczęściej rozprowdz się z pomocą pędzl. Nleży tutj pmiętć o tym y spoiny, jk i oszr przy nich, yły wolne od znieczyszczeń i tłuszczów. Wrto przyklejenie nieregulrn szerokość lic nieszczelność podtopienie c d e Rys. 1 Niezgodności spwlnicze; ) por, ) pęcherz gzowy, c) łńcuch pęcherzy, d) przyklejenie wrz z nieszczelnością, e) podtopienie i nieregulrn szerokość lic spoiny; Projektownie i Konstrukcje Inżynierskie listopd

3 Technologie y przed nkłdniem kredy oczyścić kocioł sprężonym powietrzem, w celu usunięci z niego dronego, luźnego pyłu. Spwcze stosujący psty lu sprye przeciwodpryskowe powinni zwrócić uwgę y tk mnewrowć uchwytem spwlniczym po oczyszczeniu go i nłożeniu ww. preprtów, żey nic nie przedostło się w okolice spoiny. W tkim przypdku smrownie kredą jest zncznie utrudnione z rcji rku przyczepności do ztłuszczonej powierzchni. Wżnym spektem jest również odpowiednie wymiesznie miesznki kredy (wpn) z wodą i w mirę możliwości równomierne jej rozprowdzenie. Występownie n powierzchni spoin dużych grudek lu zncznej gruości wywoływcz, może spowodowć, iż nft i penetrnt nie zwsze przedostną się n powierzchnię kredy np. w przypdku rozprowdzeni zyt młej ilości czynnik penetrującego. Nkłdnie penetrntu podczs pró szczelności rdzo często jest utrudnione z rcji różnych konstrukcji wymienników ciepł (Rys. 2). Konstruktorzy kotłów muszą pmiętć y dne urządzenie spełniło swoją rolę i miło jk njwyższą sprwność, jednocześnie y konstrukcj ył technologiczn, co zncząco ułtwi produkcję, pondto spełni przyjęte kryteri jeśli chodzi o projektownie i udowę wymienników CO. Późniejsze sprwdzenie szczelności, dnie wizulne złączy spwnych i ewentulne stwierdzenie nieszczelności czy występownie niezgodności spwlniczych ddzą możliwość nprwy kotł. Do rozprowdzni nfty ądź penetrntu njczęściej stosuje się pędzel i ntrysk w postci spryu. W celu dokłdnego umieszczeni czynnik we wszystkich miejscch możn zstosowć pędzel n przedłużeniu, który doskonle penetruje njgłęiej oddlone miejsc gdzie nie możn sięgnąć ręką. Przydtnym sprzętem może yć również opryskiwcz odpowiednio przystosowny do wrunków prcy (Rys. 3). Przedłużon lnc wrz z dyszą o odpowiedniej średnicy pozwl n dotrcie nfty we wszystkie miejsc. Przy rozprowdzniu penetrntu nleży zchowć dużą ostrożność y nie Rys. 3 Opryskiwcz mjący szerokie zstosownie podczs pró penetrcyjnych ochlpć spoin pomlownych kredą (znjdujących się n zewnątrz). W przypdku pominięci tego fktu kontroler może mieć później prolem z interpretcją dnego wskzni. Czs penetrcji jest uwrunkowny gruością złączy i zstosownych środków do dni. W przypdku nfty pró powinn trwć dwie godziny, w przypdku penetrntu rwnego dl lch o gruości <6 mm czs wywoływni wynosi około jednej godziny. Przy większych gruościch nleży oczywiście zwiększyć czs [4]. Njczęściej stosuje się dwie metody dń związnych z usytuowniem kotł. Pierwsz metod to dnie wymiennik w pozycji stojącej (Rys. 4). Drug metod jest rdziej prcochłonn i poleg n orcniu kotł o 90 (n oki) po upływie określonego czsu penetrcji. Zwolennicy tej metody uwżją, iż wówczs penetrnt w 100% rozlew się we wszystkie miejsc, które nleży sprwdzić. Wdą ntomist jest dłuższy czs trwni próy i duż skłonność do wyciekni penetrntu przez rmki furtek lu otwory wyczystek. Kontrol szczelności poleg n dokłdnych oględzinch i poszukiwniu nwet njmniejszych wskzń mogących świdczyć o nieszczelności (Rys. 5). Brdzo wżnym czynnikiem mogącym przyspieszyć tok produkcji jest wzjemn kontrol. Zdrzją się zkłdy, w których oso sczepijąc płszcz zewnętrzny n kotle, weryfikuje dodtkowo wszystkie spoiny szukjąc ewentulnych pominięć ze strony kontroli, któr sprwdzł wskzni nieszczelności n płszczu wewnętrznym. Trw to stosunkowo krótko, może zoszczędzić wiele prcy w przypdku znjdującej się tm nieszczelności (uwidoczni się on n próie Rys. 2 Różne konstrukcje kotłów; ) zsypowy, ) płomieniówkowy z podjnikiem, c) kocioł z opłonkmi i podjnikiem. Miejsc utrudnione do sprwdzeni oznczono strzłkmi. źródło: 54 Projektownie i Konstrukcje Inżynierskie listopd

4 Technologie Rys. 4 Kocioł po dniu penetrcyjnym wykonywnym w pozycji stojącej hydrulicznej). Ewentuln nprw musi yć poprzedzon zrówno oczyszczeniem spoiny z kredy czy pozostłości czynnik penetrującego, jk i rdzo dokłdnym wyszlifowniem czy wycięciem spoiny. Nprwione miejsc powinno się zdć powtórnie ww. metodą. Nie nleży nprwić spoiny z pominięciem jej oczyszczeni i wyszlifowni. Jest to niezgodne ze sztuką spwlniczą. Pospwnie płszcz zewnętrznego dje możliwość przystąpieni do dlszych etpów kontroli kotłów CO poprzez próy ciśnieniowe. Stnowisko do tkich pró zostło przedstwione n rysunku 6. Oczywiście przed przeprowdzeniem próy nleży odczekć ż pospwny wymiennik ciepł ostygnie. Nstępnym krokiem jest zślepienie wszystkich otworów prowdzących do płszcz wodnego. W stndrdowych kotłch różnego rodzju muf spwlnych służących do zinstlowni mirkownik ciągu, termomnometru, krnik spustowego, również przewodów (rur) zsiljących instlcję i rur wody powrcjącej jest około ośmiu. Przygotowując kocioł do pró ciśnieniowych nleży zwrócić uwgę n kilk kwestii. Korki i krniki (służące do zślepieni, npełnini i opróżnini wymiennik) powinny yć szczelnie wkręcone y zpoiec zmniejszeniu ciśnieni w ukłdzie. Wżne jest również, y w mirę możliwości krnik do npełnini wody (przy próie hydrulicznej) ył usytuowny jk njwyżej, dzięki czemu czynnik wypełnijący kocioł wpływ ez oporów i dużo szyciej niż gdyy ył usytuowny n spodzie kotł. Nleży tkże zwrócić uwgę, y istnił możliwość odpowietrzeni ukłdu czyli tzw. przelew, który też powinien znjdowć się jk njwyżej, njlepiej n górze urządzeni grzewczego. Jk wspomnino dniom wizulnym trze poddć 100% spoin, również po pospwniu płszcz zewnętrznego, dzięki czemu ędzie możn uniknąć ewentulnych nprw po próie szczelności. Do próy pneumtycznej njczęściej stosuje się sprężone powietrze z rcji niskich kosztów. Pró t musi yć przeprowdzon rdzo ostrożnie, z zchowniem przepisów i wytycznych wewnątrzzkłdowych. Podczs tego dni może nstąpić rozszczelnienie kotł spowodowne np. przyklejeniem spoiny (efektem jest głośny huk). Ciśnienie występujące podczs próy to cztery ry; jest to wrtość większ od ciśnieni rooczego, dzięki której, możn również sprwdzić wytrzymłość konstrukcji. Pewien ufor jest niestety potrzeny, owiem zdrzją się sytucje zgotowni wody w kotle, Rys. 5 Wskzni nieszczelności podczs dni penetrcyjnego Projektownie i Konstrukcje Inżynierskie listopd

5 Technologie kolektory do pró ciśnieniowych dne kotły ziornik Rys. 6 Stnowisko pró ciśnieniowych ) położenie poszczególnych elementów ukłdu, ) widok n kolektory ciśnieniowe; pomp silnik elektryczny przez co wzrst ciśnienie i może wystąpić rozerwnie wymiennik. Wiele zleży od wielkości kotł, poniewż w urządzeniu grzewczym, które ędzie ogrzewć czteropiętrowy lok pnuje dużo większe ciśnienie niż w tkim do ogrzewni domu jednorodzinnego. Pró pneumtyczn jest swego rodzju próą pęcherzykową. Korzystjąc z fktu, iż wymiennik jest wypełniony sprężonym powietrzem, nnosi się n spoiny roztwór pinotwórczy czyli tzw. mydliny. Roztwór ten powinien chrkteryzowć się z jednej strony wysoką pinotwórczością, z drugiej możliwością swoodnego nniesieni go n dne spoiny, w tki sposó, y w trkcie smrowni nie wytwrzć piny. Pin t mogły niekorzystnie wpływć n przeieg dni myląc kontroler. Przykłd nieszczelności wykrytych tą metod pokzno n rysunku 7. Pró pęcherzykow jest relizown z reguły tylko n płszczu zewnętrznym, z uwgi n łtwy dostęp do spoin. W spordycznych przypdkch, gdy nie m możliwości zdignozowni miejsc przecieku wody wewnątrz kotł (podczs próy hydrulicznej), istnieje możliwość oróceni go n ok, w którym występuje dn nieszczelność, i przeprowdzenie dni z pomocą próy pęcherzykowej. W miejscch gdzie występują ewentulne nieszczelności zczynją się pojwić pęcherze powietrz. Czsem są to mleńkie pęcherzyki, które nrstją n sieie jeden n drugi tworząc cłe skupisko łtwe do rozpoznni. W wyjątkowych przypdkch nieszczelność jest tk duż, że oniżenie ciśnieni jest znczne; wówczs nie tworzą się pęcherzyki. Wielu prcowników wykonujących to dnie kontroluje spoiny przykłdjąc do nich zewnętrzną część dłoni w celu wychwyceni strugi wyltującego czynnik rooczego. Punkt lu miejsce, w którym zoserwowno nieszczelność nleży zznczyć i opisć, y ułtwić przeprowdzenie nprwy. Podczs dni trze n ieżąco sprwdzć stn ciśnieni w ukłdzie. Nie możn dopuścić do sytucji, gdy po wykryciu jednej dużej nieszczelności kontynuuje się dnie, poniewż oniżjące się ciśnienie może nie yć wystrczjące do wykzni innych, mniejszych nieszczelności. Kocioł jest wstępnie szczelny gdy nie pojwiją się pęcherzyki powietrz. Słowo wstępnie ozncz, że dokłdn weryfikcj nstąpi podczs hydrulicznej próy ciśnieniowej. Jk widomo wod m dużo większą czułość niż sprężone powietrze i rzdko, le zdrz się, że pomimo nie wykryci nieszczelności próą pęcherzykową, pojwi się on podczs sprwdzni wodą pod ciśnieniem. Pró hydruliczn poleg z jednej strony n sprwdzeniu wytrzymłości konstrukcji, z drugiej dje możliwość dokłdniejszej kontroli szczelności spoin (Rys. 8). Pró t powinn yć przeprowdzn przy ciśnieniu nie mniejszym niż cztery ry i trwć 24 godziny [4, 5]. W tym przypdku nleży rdzo dokłdnie sprwdzć płszcz zewnętrzny, tkże wnętrze wymiennik. W tym celu rdzo przydtne są różnego rodzju lmpy, lusterk, endoskopy itp. Po nprwie dnej spoiny wymiennik powinien yć poddny powtórnemu dniu, y sprwdzić skuteczność nprwy. Wod stosown do pró hydrulicznych nie może mieć niskiej tempertury. Podczs npełnini urządzeni grzewczego czynnikiem nstępuje skrplnie jej n ścinkch kotł, co może zmylić osoę kontrolującą. 56 Projektownie i Konstrukcje Inżynierskie listopd

6 Technologie Rys. 7 Ujwnione nieszczelności z pomocą próy pęcherzykowej ) w spoinie otworowej, ) w spoinie czołowej; Normy dotyczące produkcji kotłów grzewczych CO określją pondto, iż po wyprodukowniu kotł (lecz przed uruchomieniem produkcji kolejnych sztuk), wymiennik ten powinno podć się próie wodnej o ciśnieniu sięgjącym 2 p 1 (gdzie p 1 jest mksymlnym ciśnieniem rooczym) [6]. Ciekwym rozwiązniem może yć przeprowdzenie próy hydrulicznej z wykorzystniem wody z dodtkiem luminoforu. Luminofor jest stosunkowo tni, jego zstosownie pozwl n wykrycie dużo mniejszych nieszczelności w porównniu z wcześniej omówionymi metodmi. Bdnie tkie nie jest jednk często stosowne z rcji różnych utrudnień, typu: prc w ciemni (ntężenie oświetleni mx. kilkdziesiąt lx), konieczność przystosowni wzroku przez kilknście minut, stosownie lmpy UV o odpowiedniej długości fli czy wynikjące z tego strty czsu. W wielu zkłdch prowdzi się ewidencję pró szczelności. Zwier on informcje dotyczące dnego wymiennik, opis ewentulnych nieszczelności, podpisy osó kontrolujących. Pozwl to n późniejszą weryfikcję w rzie otrzymni reklmcji. Nierzdko możn usłyszeć o sytucjch, kiedy klient zgłsz usterkę kotł związną z wyciekiem wody, przyczyną tkiego stnu rzeczy jest nieodpowiedni proces splni zyt niskie tempertury (źle dorne prmetry) czy też plenie w kotle wilgotnym lu skrjnie mokrym pliwem. Resumując, kontrol oejmując dni wizulne złączy spwnych przed, w trkcie i po spwniu, tkże dni szczelności wyprodukownych kotłów centrlnego ogrzewni jest rdzo istotn w cłym procesie produkcyjnym. Profesjonlne podejście do tych zgdnień niesie ze soą nie tylko oszczędności i zdowolenie klientów le tkże zncząco wzmcni dore imię firmy produkcyjnej. dr inż. Jn Plewnik Politechnik Częstochowsk mgr inż. Pweł Wilk LOGITERM Litertur: [1] PN-EN ISO Specyfikcj i kwlifikownie technologii spwni metli - Bdnie technologii spwni [2] PN-EN ISO Wymgni jkości dotyczące spwni mteriłów metlowych - Część 3: Stndrdowe wymgni jkości [3] PN- EN ISO i procesy pokrewne - Klsyfikcj geometrycznych niezgodności spwlniczych w metlch - Część 1: [4] Czuchryj J., Kurpisz B.: Bdnie złączy spwnych, przegląd metod, Wydwnictwo KBe, Krosno, [5] PN EN Kotły grzewcze - Kotły grzewcze z plnikmi ndmuchowymi - Terminologi, ogólne wymgni, dni i oznczenie [6] PN- EN Kotły grzewcze n pliw stłe - Nominln moc ciepln do 50 kw - Wymgni i dni Rys. 8 Nieszczelności płszcz wewnętrznego Projektownie i Konstrukcje Inżynierskie listopd

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców Ankiet przeprowdzon wśród mieszkoców 1. Co to jest isk emisj? Niewielk i w zncznym ogrniczeniu emisj związków chemicznych szkodliwych dl środowisk. Młe zużycie, tylko wg potrze. Nisk emisj to emisj pyłów

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ADANIE ZAEŻNOŚCI PRZENIKANOŚCI MAGNETYCZNEJ FERRIMAGNETYKÓW OD TEMPERATURY 1. Teori Włściwości mgnetyczne sstncji chrkteryzje współczynnik przeniklności mgnetycznej. Dl próżni ten współczynnik jest równy

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS Grzegorz KINAL Politechnik Poznńsk, Instytut Mszyn Rooczych i Pojzdów Smochodowych ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznń (Polnd) e-mil: office_wmmv@put.poznn.pl LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Do czego służą wektory?

Wprowadzenie: Do czego służą wektory? Wprowdzenie: Do czego służą wektory? Mp połączeń smolotowych Isiget pokzuje skąd smoloty wyltują i dokąd doltują; pokzne jest to z pomocą strzłek strzłki te pokzują przemieszczenie: skąd dokąd jest dny

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie przepływowe w maszyn przepływowych oraz sposób diagnozowania uszczelnienia przepływowego zwłaszcza w maszyn przepływowych

Uszczelnienie przepływowe w maszyn przepływowych oraz sposób diagnozowania uszczelnienia przepływowego zwłaszcza w maszyn przepływowych Uszczelnienie przepływowe w mszyn przepływowych orz sposób dignozowni uszczelnieni przepływowego zwłszcz w mszyn przepływowych Przedmiotem wynlzku jest uszczelnienie przepływowe mszyn przepływowych orz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąc przed gorącymi czynnikmi termicznymi N wielu stnowiskch prcy m/n w hutch i zkłdch metlurgicznych, podczs spwni, kcji przeciwpożrowych prcownik nrżony jest n dziłnie czynników gorących,

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier Łzienki ez rier dostępne rozwiązni rchitektoniczne Łzienk przeznczon dl osó o specjlnych potrzech, np. dl niepełnosprwnych i strszych, wymg dodtkowych udogodnień, których nie musi posidć łzienk dl osó

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny Opis Zwór regulcyjny służący do prcy przy wysokich ciśnienich różnicowych. Stosowny jest między innymi, w instlcjch przemysłowych i elektrownich,

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa (gradient)

wersja podstawowa (gradient) księg znku wersj podstwow (grdient) Logo RAKU FILM w wersji podstwowej może występowć w dwóch wrintch, n jsnym (domyślnie - biłe tło) orz n ciemnym (domyślnie - czrne tło). Nleży unikć stosowni logo n

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Przegląd programu produkcji Pompy tłoczące Przepływomierze Hydrulika mobilna Hydraulika przemysłowa Pompy zębate KF 0

Przegląd programu produkcji Pompy tłoczące Przepływomierze Hydrulika mobilna Hydraulika przemysłowa Pompy zębate KF 0 Pompy zębte KF 0 Pompy zębte KF 0 Pompy zębte KF 0 KF 0 Pompy dl procesów technologicznych Dne podstwowe Chrkterystyk mksymlne ciśnieni prcy są zleżne od lepkości Wżnym elementem we współczesnych technologich

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące wrunków przewozu, złdunku, rozłdunku orz mnipulowni łdunkiem DZIAŁ 7. PRZEPISY OGÓLNE 7.. W odniesieniu do trnsportu towrów niebezpiecznych wymgne jest obowiązkowe uŝycie określonego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI NA SZTYWNOŚCIOWE TŁUMIENIE DRGAŃ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

WPŁYW WILGOTNOŚCI NA SZTYWNOŚCIOWE TŁUMIENIE DRGAŃ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 95 ROCZNII INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 3/03 omisj Inżynierii Budowlnej Oddził Polskiej Akdemii Nuk w towicch WPŁYW WILGOTNOŚCI NA SZTYWNOŚCIOWE TŁUMIENIE DRGAŃ ONSTRUCJI DREWNIANYCH mil PAWLI, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

10.3. Przekładnie pasowe

10.3. Przekładnie pasowe 0.0. Przekłdnie 0.3. Przekłdnie psowe Przekłdni psow przekłdni kołow ciern z elementmi pośrednimi w postci elstycznych cięgieł, njczęściej o konstrukcji wielodrożnej. Przekłdnie psowe Ps klinowy Ps płski

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ Mgr inż. LSZK CHYBOWSKI Politechnik Szczecińsk Wydził Mechniczny Studium Doktornckie SYSTM NRGTYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTMU DYNAMICZNGO POZYCJONOWANIA JDNOSTKI OCANOTCHNICZNJ STRSZCZNI W mterile

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy Wymgni edukcyjne z mtemtyki Kls IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstwowy FUNKCJA KWADRATOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: 2 rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. Wrszw WSTĘP W rmch prc Komitetu Technicznego CEN/TC 190 Wyroy odlewne we współprcy z CEN/TC 190/WG4.10 Wdy wewnętrzne oprcowywne są nstępujące normy wyrou: EN

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 CYFROWE UKŁADY SCALONE

WYKŁAD 7 CYFROWE UKŁADY SCALONE 65 KŁAD 7 CYFRO UKŁADY SCALONE Ukłdy nlogowe są przystosowne do przetwrzni npięć (lu prądów), których wrtości zwierją się w pewnym przedzile ukłd nlogowy wrtości Ukłdy cyfrowe służą do przetwrzni sygnłów

Bardziej szczegółowo

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych Edwrd Musił Oddził Gdński SEP Zokrąglnie i zpisywnie wyników obliczeń przybliżonych Inżynier wykonuje nieml wyłącznie obliczeni przybliżone i powinien mieć nieustnnie n względzie dokłdność, jką chce uzyskć

Bardziej szczegółowo

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego Sprężyny fliste Zoszczędź przestrzeń dzięki zstosowniu sprężyn flistych TRUWAVE z drutu płskiego Sprężyny TruWve z drutu płskiego umożliwiją zoszczędzenie do 50% przestrzeni w kierunku osiowym w twoim

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka składu strukturalno-grupowego olejów napędowych i średnich frakcji naftowych z zastosowaniem GC/MS

Charakterystyka składu strukturalno-grupowego olejów napędowych i średnich frakcji naftowych z zastosowaniem GC/MS NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Xymen Mzur-Bdur, Michł Krsodomski Instytut Nfty i Gzu, Krków Chrkterystyk skłdu strukturlno-grupowego olejów npędowych i średnich frkcji nftowych z zstosowniem GC/MS Wstęp

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Mercury Racing, N7480 County Road "UU" Fond du Lac, WI 54935-9585

Mercury Racing, N7480 County Road UU Fond du Lac, WI 54935-9585 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników morskich. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

Gry czasowe. Tadeusz Radzik (Wrocław) (artykuł wspomnieniowy o prof. Stanisławie Trybule)

Gry czasowe. Tadeusz Radzik (Wrocław) (artykuł wspomnieniowy o prof. Stanisławie Trybule) MATEMATYKA STOSOWANA TOM 11/52 2010 Tdeusz Rdzik (Wrocłw) Gry czsowe (rtykuł wspomnieniowy o prof. Stnisłwie Trybule) Streszczenie. Prc jest rtykułem wspomnieniowym o prof. Stnisłwie Trybule. Wprowdz on

Bardziej szczegółowo