GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, Wrszw Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w gospodrstwie domowym 4. Z kim zostł przeprowdzony wywid? DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, z smym dnym... 1 z osoą zstępzą Czy m Pn/Pni uprwnieni do świdzeń finnsownyh przez NFZ? Kwestionriusz indywidulny 6. Czy m Pn/Pni uprwnieni do świdzeń w rmh dodtkowyh zezpiezeń zdrowotnyh (uezpiezeni i onmenty)? tk, uezpiezenie multoryjne... 1 tk, uezpiezenie szpitlne... tk, onment multoryjny... tk, onment szpitlny... 4 nie... 5 pyt Dodtkowe zezpiezenie zdrowotne (DZZ) zostło opłone: w łośi przez prodwę... 1 w łośi indywidulnie... zęśiowo w rmh uezpiezeni/onmentu opłonego przez prodwę... zęśiowo w rmh uezpiezeni/onmentu opłonego przez prodwę go złonk rodziny Jk ył kwot zpłon przez Pn/Pnią z tytułu DZZ w iągu osttniego roku? (w złotyh) 9. Czy m Pn/Pni zmir wykupić DZZ w 014 roku? 10. Czy poier Pn/Pni rentę, dodtek lu zsiłek pielęgnyjny? z tytułu zęśiowej niezdolnośi do pry... 1 z tytułu łkowitej niezdolnośi do pry... z tytułu łkowitej niezdolnośi do pry w gospodrstwie rolnym... z tytułu niezdolnośi do służy... 4 rentę rehilityjną... 5 dodtek/zsiłek pielęgnyjny z tytułu łkowitej niezdolnośi do smodzielnej egzystenji... 6 nie poierm... 7 Dził. STAN ZDROWIA 11. Jk ogólnie oeni Pn/Pni swoje zdrowie? rdzo dorze... 1 dorze... tk soie, ni dorze ni źle... źle... 4 rdzo źle Czy m Pn/Pni jkieś długotrwłe prolemy zdrowotne lu horoy przewlekłe trwjąe przez 6 miesięy lu dłużej? 1. Czy znjduje się Pn/Pni pod stłą opieką lekrską/pielęgnirską? 14. Czy w IV kwrtle 01 r. stosowł(-ł) Pn/Pni leki przepisne przez lekrz lu ez zleeni lekrz? 1) n horoy serowo-nzyniowe 1 ) n ukrzyę 1 ) n óle głowy 1 4) n óle stwów 1 5) ntyiotyki 1 6) n ojwy lergii 1 7) leki 1 8) suplementy diety 1 Pytni 15, 18 dotyzą osó w wieku 15 lt i więej. 15. Czy z powodu prolemów zdrowotnyh mił(-ł) Pn/Pni ogrnizoną zdolność wykonywni zynnośi, jkie ludzie zwykle wykonują, trwjąą 6 miesięy lu dłużej? 1) tk, powżnie ogrnizoną... 1 ) tk, ogrnizoną, le niezyt powżnie... ) nie, nie miłem(-łm) żdnyh ogrnizeń Czy w IV kwrtle 01 roku wystąpiły u Pn/Pni jkieś powżne prolemy zdrowotne (np. skutki wypdku, ngłe zhorownie)? 17. Czy w iągu 01 roku ył(-ł) Pn/Pni n dniu lekrskim wynikjąym z przepisów medyyny pry? (dotyzy dń prowników, kndydtów do szkół, uzniów) tk nie 18. W jkiej kolejnośi te zynniki deydują o Pn/Pni stnie zdrowi? (proszę wpisć yfry od 1 do w kżdym wierszu, gdzie 1 oznz, że dn rzez jest njwżniejsz, oznz, że jest to rzez njmniej wżn) 1) włsne zhownie... ) jkość opieki zdrowotnej... ) zynniki, n które nie mmy wpływu... Dził. REALIZACJA WYWIADU 19. Wywid przeprowdzony... 1 pyt. 1 nieprzeprowdzony Przyzyn nieprzeprowdzeni wywidu. zsow nieoeność... 1 odmow... niemożność udziłu w dniu z powodu horoy ądź podeszłego wieku... inn przyzyn Czs trwni wywidu. (w minuth) 1

2 Dził 4. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W OKRESIE 01 I 01 1 XII 01. Czy w 01 roku korzystł(-ł) Pn/Pni ze stjonrnej opieki zdrowotnej (szpitlnej lu pozszpitlnej)? Proszę o shrkteryzownie kżdego poytu. Numer poytu w rmh NFZ 1. szpitl ogólny Rodzj jednostki w rmh DZZ ). szpitl spejlistyzny. szpitl uzdrowiskowy poz uezpiezenimi 4. szpitl psyhitryzny lu inny zkłd typu psyhitryznego 5. sntorium lu zkłd uzdrowiskowy 6. zkłd opieki długoterminowej Okres poytu lizony w noh (dl poytów stjonrnyh) dnih (dl poytów dziennyh) Przyzyn poytu 1. poród. wypdek. horo 4. oserwj i dignozownie 5. rehilitj poszpitln 6. operj, poyt pooperyjny 7. kurj leznitw uzdrowiskowego 8. zpewnienie opieki pielęgnyjnej 9. (np. komplikje) dorowoln opłone wpłt n rzez dyżury przy szpitl horym (np. drowizn) dl poytów w sntorium uzdrowiskowym zkup leków lu innyh rtykułów medyznyh niezędnyh dl kwot kwot horego opłt kosztów oowiązpodróży kowyh Wysokość wydtków w złotyh n dowody wdzięznośi (np. kwity, prezenty, nieformlne opłty gotówkowe) dl: n dni przeprowdzone w trkie poytu w szpitlu lu j jednoste stjonrnej opieki zdrowotnej lu w związku z tym poytem pyt. innyh wydtków związnyh z poytem w szpitlu (np. usługi pondstndrdowe) osó nieuezpiezonyh lu uezpiezonyh korzystjąyh ze świdzeń nieopłnyh przez NFZ 7. dom pomoy społeznej (DPS) dl przewlekle horyh ) Dodtkowe zezpiezenie zdrowotne (uezpiezeni i onmenty). lekrzy go personelu medyznego ogółem

3 Dził 5. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA. Czy w iągu IV kwrtłu 01 r. korzystł(-ł) Pn/Pni z usług multoryjnej opieki zdrowotnej? pyt.8 Proszę określić, ile rzy korzystł(-ł) Pn/Pni w iągu IV kwrtłu 01 r. z wyszzególnionyh poniżej usług multoryjnej opieki zdrowotnej i ile wyniosły związne z tym wydtki (w złotyh). 4.1 podstwowej opieki zdrowotnej 4. spejlistyz nej opieki zdrowotnej 4..1 lezenie stomtologize zhowwze 4.. lezenie stomtologizne protetyzne 4.. lezenie stomtologizne ortodontyzne liz pord opłty ) wydtki ) liz pord opłty ) wydtki ) liz pord opłty ) wydtki ) liz pord opłty ) wydtki ) liz pord opłty ) wydtki ) liz pord 4.4 pozostłe usługi opłty ) multoryjne wydtki ) 5. Usługi leznize w domu pjent: 5.1 usługi opieki długoterminowej liz wizyt opłty ) wydtki ) liz wizyt 8. Czy w 01 roku zdrzyło się, że zrezygnowł(-ł) Pn/Pni z usług lekrz POZ, pomimo, że istnił rzezywiśie potrze skorzystni? 9. Czy w 01 roku zdrzyło się, że zrezygnowł(-ł) Pn/Pni z usług lekrz spejlisty (z wyłązeniem lekrz dentysty), pomimo, że istnił rzezywiśie potrze skorzystni? 0. Czy w 01 roku zdrzyło się, że zrezygnowł(-ł) Pn/Pni z usług lekrz dentysty, pomimo, że istnił rzezywiśie potrze skorzystni? 1. Czy w 01 roku zdrzyło się, że zrezygnowł(-ł) Pn/Pni z dń dignostyznyh, pomimo, że istnił rzezywiśie potrze skorzystni? W przypdku odpowiedzi twierdząej n któreś z pytń 8 1 proszę o odpowiedź n pyt... Dlzego zrezygnowł(-ł) Pn/Pni z usług: (Proszę zkreślić tylko jedną odpowiedź) Lekrz Lekrz spejlisty POZ (poz dentystą) Lekrz dentysty Opiek zdrowotn Wyszzególnienie w w poz uez- Rzem rmh rmh NFZ DZZ ) piezenimi Pordy lekrskie i usługi pielęgnirskie w multoryjnej opiee zdrowotnej: Bdń dignostyznyh 5. pozostłe opłty ) usługi ow przed lekrzem, wydtki ) dniem, lezeniem, 6. Usługi rehilityjne: szpitlem rehilitj opłty d) wolłem(-łm) pozekć multoryjn i zozyć, zy może moje 6. rehilitj opłty d) prolemy miną ez w domu pjent konieznośi wizyty 7. Pomonize usługi opieki zdrowotnej: dni opłty d) nie znm żdnego dorego lortoryjne lekrz dignostyk opłty d) orzow 7. usługi trnsportowe i rtownitwo opłty d) rk lekrz medyzne 7.4 pozostłe usługi opłty d) pomonize ) Dodtkowe zezpiezenie zdrowotne (uezpiezeni i onmenty). ) Wysokość opłt (w zł) z pordy (wizyty) wymienione w wierszu.w przypdku usług w rmh NFZ dotyzy ewentulnyh dopłt do tyh usług. ) Wysokość innyh wydtków (w zł) - np. kwity, prezenty. d) Łązn wysokość opłt (w zł). z powodu kosztów (rku pieniędzy) długi zs ozekiwni n termin wizyty rk skierowni rk zsu niedostosowny zs przyjęć (np. w godzinh pry) trudnośi z dotriem

4 Dził 6. JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OCENIE RESPONDENTA W 01 ROKU Uwg: Pytni -40 oejmują jedynie opiekę zdrowotną w rmh powszehnego uezpiezeni zdrowotnego (NFZ). Pytń -41 proszę nie wypełnić w przypdku wywidu zstępzego dotyząego osoy w wieku 15 lt i więej. Pytni 4-46 dotyzą wszystkih dnyh ez względu n wiek, dopuszz się wywid zstępzy.. Proszę oenić jkość opieki zdrowotnej w 01 roku (w porównniu z poprzednim rokiem). 4. Proszę określić n podstwie włsnyh doświdzeń zs ozekiwni n poniższe świdzeni: Bezzwłoznie Do tyg.do tygdo mies Do mies. (do godz.) Do mies. Powyżej doty- Nie Do pół roku pół roku zy pogorszył się ) wizytę u lekrz POZ pozostł ez zmin... ) wizytę u lekrz spejlisty poprwił się... ) wizytę u lekrz dentysty ) poyt w szpitlu (nie dotyzy nie mm zdni... 4 przypdków rdzo pilnyh np. poród, wypdek) Proszę określić n podstwie włsnego doświdzeni, jk oeni Nie yło potrzey Jest rdzo Jest rzej Jest rzej Jest rdzo Pn/Pni możliwośi: łtwy łtwy trudny trudny korzystni 1) dostępu do opieki lekrskiej w domu ) dostępu do opieki pielęgnirskiej w domu ) kontktu z lekrzem przez telefon podzs godzin przyjęć ) kontktu z lekrzem przez telefon w godzinh wiezornyh, nonyh, w dni wolne od pry Kolejne pytni dotyzyć ędą usług lekrz POZ. 6. Czy jest Pn/Pni zdowolony(-n) z wyoru lekrz pierwszego kontktu, peditry? 7. Czy lekrz POZ podzs wizyt zleł zdrowy try żyi np. ćwizeni fizyzne, dietę? zdeydownie zdowolony(-n).. 1 rzej zdowolony(-n) Czy lekrz POZ pytł o emojonlne prolemy, które rzej niezdowolony(-n)... mogą mieć wpływ n Pn/Pni zdrowie (np. stres)? zdeydownie niezdowolony(-n) 4 9. Czy sądzi Pn/Pni, że zs poświęony przez lekrz nie dotyzy... 5 pyt. 40 POZ podzs wizyty lekrskiej jest wystrzjąy? 40. Proszę określić relję z lekrzem POZ: Zwsze Często Czsmi Rzdko lu nigdy 1) lekrz zn Pn/Pni historię lezeni 1 4 ) lekrz udziel informji i wyjśnień w sposó zrozumiły 1 4 ) lekrz informuje o możliwośih lezeni i ngżuje Pn/Pnią w podejmownie deyzji o njlepszym lezeniu Pn/Pni 1 4 4) lekrz zhę do zdwni pytń, wyrżni wątpliwośi Czy podzs korzystni z usług medyznyh w rmh lu W stosunku W stosunku poz uezpiezeniem NFZ spotkł(-ł) się Pn/Pni z Nie do Pn/Pni do innyh osó korzystno z oznkmi dyskryminji lu nierównego trktowni ze usług tk nie tk nie względu n: 1) płeć ) wiek ) sttus ekonomizny ) nrodowość ) niepełnosprwność ) Czy doświdzył() Pn/Pni w 01 r. zkżeni związnego 44. Z jkim świdzeniem zdrowotnym yło związne zdrzenie z opieką zdrowotną dowolnej horoy lu ptologii niepożądne? związnej z oenośią zrzk lu jego produktów w dniem dignostyznym... 1 związku z kontktem z oiektmi opieki zdrowotnej, podniem leku, zstrzyku... ziegmi? przepisniem leku... tk... 1 trnsfuzją krwi... 4 zniezuleniem przez nestezjolog... 5 nie... operją hirurgizną, porodem... 6 ziegiem dentystyznym... 7 ziegiem rehilityjnym Czy doświdzył() Pn/Pni w 01 r. zdrzeni... 9 niepożądnego (szkody, do której doszło w trkie lezeni nie dotyzy pyt. 47 lu dignostyki) go niż zkżenie, związnego z: lekmi (rodzjem, dwką) Opisne zdrzenie niepożądne wystąpiło podzs korzystni z usług opieki zdrowotnej: porozumieniem, np. w relji lekrz-pjent, pielęgnirk-pjent... podzs poytu w szpitlu... 1 podzs korzystni z usług POZ... łędem w dignozie... podzs korzystni ze spejlistyznej opieki multoryjnej wrią sprzętu medyznego Czy w wyniku tego zdrzeni stn zdrowi Pn/Pni uległ hirurgią... 5 pogorszeniu? tk... 1 ziegmi relizownymi przez pielęgnirkę... 6 nie nie wiem... nie dotyzy... 8 nie dotyzy

5 Dził 7. POSTAWY RESPONDENTA WOBEC TRANSPLANTACJI Trnsplntologi to dynmiznie rozwijją się dziedzin medyyny, któr m szzególnie istotne znzenie. Jest on rdzo zęsto osttnią sznsą n przedłużenie lu urtownie żyi pjentów, u któryh metody lezeni okzły się nieskutezne. Pytni dotyzą osó w wieku 15 lt i więej. 47. Czy Pn/Pni Tk Nie Nie wiem 5. Co skłoniłoy Pn/Pnią do oddni po śmieri Pn/Pni otrzymł(-ł) tknki lu nrządy.. 1 tknek i nrządów do przeszzepieni? możliwość pomoy oym osoom ozekująym n ył(-ł) dwą: 1 przeszzep... - nerki lu frgmentu wątroy... 1 uznnie znzeni trnsplntologii dl rtowni zdrowi i żyi ludzkiego... - krwi szpiku kostnego... 1 skutezne/dore kmpnie społezne Czy wyrziły(-ły) Pn/Pni zgodę n to, y z Pn/Pni dory przykłd ze strony złonków rodziny/przyjiół, 4 żyi przeszzepiono Pn/Pni nrządy osoom liskim którzy yli już dwmi... ozekująym n przeszzep? otrzymnie ekwiwlentu pieniężnego... 5 zdeydownie tk... 1 pyt. 49 rzej tk rzej nie... nie dotyzy... 7 pyt. 50 zdeydownie nie... 4 nie wiem... 5 pyt Co skłoniłoy Pn/Pni do oddni z żyi Pn/Pni nrządów do przeszzepieni? możliwość pomoy liskim osoom ozekująym n przeszzep... 1 uznnie znzeni trnsplntologii dl rtowni zdrowi i żyi ludzkiego... skutezne/dore kmpnie społezne... dory przykłd ze strony złonków rodziny/przyjiół, którzy yli dwmi... 4 otrzymnie ekwiwlentu pieniężnego nie dotyzy Co spowodowłoy rk Pn/Pni zgody n oddnie z żyi Pn/Pni nrządów do przeszzepieni? przekonni, poglądy... 1 lęk przed ziegiem medyznym... ow, że komórki, tknki i nrządy stną się przedmiotem hndlu... rk zufni do lekrzy... 4 rk wiry w powodzenie przeszzepu nie dotyzy Czy wyrziły(-ły) Pn/Pni zgodę n oddnie szpiku kostnego? zdeydownie tk... 1 tk, le tylko w określonyh sytujh (np. horoy osoy liskiej)... nie... nie wiem Czy wyrził()y Pn/Pni zgodę n to, y po Pn/Pni śmieri przeszzepiono Pn/Pni tknki i nrządy? zdeydownie tk... 1 tk, le tylko w określonyh sytujh pyt. 5 (np. horoy osoy liskiej)... nie... pyt. 54 nie wiem... 4 pyt Co spowodowłoy rk Pn/Pni zgody n oddnie po śmieri Pn/Pni tknek i nrządów do przeszzepieni? przekonni, poglądy... 1 lęk przed ziegiem medyznym... ow, że tknki i nrządy stną się przedmiotem hndlu.. rk zufni do lekrzy... 4 rk wiry w powodzenie przeszzepu nie dotyzy Czy kiedykolwiek słyszł(-ł) Pn/Pni o tzw. oświdzeniu woli, które wypełnine jest w elu wyrżeni zgody dnej osoy n poiernie po śmieri tknek i nrządów do przeszzepów: tk... 1 nie Czy podpisły Pn/Pni tkie oświdzenie woli? tk... 1 nie... już podpisłem(-m) oświdzenie woli... nie wiem Czy wyrziły(-ły) Pn/Pni zgodę n pornie tknek i nrządów do przeszzepieni w przypdku śmieri złonk Pn/Pni rodziny, gdy widomo, że zmrł oso: (proszę wyrć jedną odpowiedź dl kżdego z poniższyh wrintów) wyrził wolę oddni włsnyh tknek i nrządów nie wypowidł się n ten temt i nie widomo, jk ył jej wol ył przeiwn oddniu włsnyh tknek i nrządów Tk Nie Nie wiem

6 Uwgi nkieter: Numer nkieter - - Sprwdził(-ł) Sprwdził(-ł) (imię i nzwisko nkieter) (imię i nzwisko inspektor) (dt) (dt) 6

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet na temat: Oczekiwania rodziców wobec przedszkola

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet na temat: Oczekiwania rodziców wobec przedszkola Oprow ziorze wyników nkiet n temt: Ozekiwni rodziów woe przedszkol Ankiet dotyzy potrze i ozekiwń rodziów odnoś opieki, wyhowni i nuzni dziei w nszym przedszkolu orz sposou orgnizji plówki. Uzyskne tą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Toszek, 10.10.2012 r.

Toszek, 10.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyzy: postępowni nr 22/PN/DEG/AC/2012 n świdze usług uezpiezeni od odpowiedzilnośi ywilnej i uezpiezeni mieni SP ZOZ Szpitl Psyhitryznego w Toszku N podstwie rt. 38 ust. 2 ustwy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ złącznik nr 1 do zrządzeni nr 57/ 2007/ DSOZ KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod zkresu kontrktownyc Nzw zkresu komórk orgnizcyjn w kontrktowny zkres swidczeń Nzw komórki orgnizcyjnej Nzw jednostkowyc Jednostk

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane 14 ROZDZIAŁ Lezenie protetyzne z zstosowniem ruhomyh protez zęśiowyh zgdnieni wyrne 200 14.1. Cel lezeni i podził ruhomyh protez zęśiowyh orz prolem przenoszeni oiążeń okluzyjnyh Celem rekonstrukji i rehilitji

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Informcje dotyczące systemów i urządzeń ktulnie eksplotownych przez Prtnerów Projektu W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻE EDM, Niniszy złącznik skłd się z 7 ponumerownych

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzmin mturlny mj 009 INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Informtyk poziom podstwowy CZ I Nr zdni Nr podpunktu Mks. punktj z z zdni Mks. punktj z zdnie 1. Z poprwne uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

2 k: - fi ~ 2 *1 "B&: mmmmmm* mmmmmm ^AAAAAAAB AAA AAAAAAAAAAAAAAAA ^

2 k: - fi ~ 2 *1 B&: mmmmmm* mmmmmm ^AAAAAAAB AAA AAAAAAAAAAAAAAAA ^ 2 k: - fi ~ 2 * ;S! SssAWäWsäW* ABB ^BBBBBBBBBB^B^AABABBAAA BBBBBB BB BBBABBBB^ BA ABBB^BAB^BBBA^A BBABB BBAB BBB^ AAABBBAA BByBABAABA BBB I'!'... mmmmmm* i I... ABB BAA ^ AB AA "B&: BAA Ti m# e *******

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC/ESA dotyczące operacji niekardiochirurgicznych ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w 2014 roku

Wytyczne ESC/ESA dotyczące operacji niekardiochirurgicznych ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w 2014 roku Wytyzne ES/ESA dotyząe operji niekrdiohirurgiznyh oen ryzyk serowo-nzyniowego i postępownie w 2014 roku Wspóln Grup Rooz Europejskiego Towrzystw Krdiologiznego (ES) i Europejskiego Towrzystw Anestezjologiznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa podmiotu i oferty Kwota finansowania w roku Wioletta Sokołowska-Domagała 5 160,00 zł

LP Nazwa podmiotu i oferty Kwota finansowania w roku Wioletta Sokołowska-Domagała 5 160,00 zł Zrządzenie nr 14.2016 Pełnomonik ds. Profilktyki i Rozwizywni Prolemów Alkoholowyh z dni 28.12.2016 r. w sprwie ogłoszeni zproszeni do skłdni ofert dotyząyh zkupu usług w 2017 r. w zkresie profilktyki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE MAŁYCH TRÓJKĄTÓW SFERYCZNYCH

ROZWIĄZYWANIE MAŁYCH TRÓJKĄTÓW SFERYCZNYCH Mteriły dydktyzne Geodezj geometryzn Mrin Ligs, Ktedr Geomtyki, Wydził Geodezji Górnizej i Inżynierii Środowisk OZWIĄZYWANIE MAŁYCH TÓJKĄTÓW SFEYCZNYCH rezentowne metody rozwiązywni młyh trójkątów sferyznyh

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie?

RESPECT Index III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie? RESPECT Index III Etap weryfikaji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankieie? Ankieta RESPECT VIII Edyja Ogólne założenia Pytania ankietowe Pytania zawarte w ankieie RESPECT Index przypisane

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AUTOMATY I JĘZYKI FORMALNE AUTOMATY SKOŃCZONE

ZADANIA AUTOMATY I JĘZYKI FORMALNE AUTOMATY SKOŃCZONE ZADANIA AUTOMATY I JĘZYKI FORMALNE AUTOMATY SKOŃCZONE DAS Deterministyczny Automt Skończony Zdnie Niech M ędzie DAS tkim że funkcj przejści: Q F ) podj digrm stnów dl M ) które ze słów nleżą do język kceptownego

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

TOTO-MIX. Jak czytać ofertę. Zakłady proste Toto-Mix - wypełnianie blankietu. Kurs w ofercie bukmacherskiej. Typy ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

TOTO-MIX. Jak czytać ofertę. Zakłady proste Toto-Mix - wypełnianie blankietu. Kurs w ofercie bukmacherskiej. Typy ZAKŁADY BUKMACHERSKIE TOTO-MI Zkłdy ukmherskie Toto-Mix to zkłdy o wygrne pieniężne, polegjąe n typowniu różnyh, nie tylko sportowyh zdrzeń. Wysokość wygrnej zleży od kursu wyrnego zdrzeni orz wpłonej stwki. Codziennie msz

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index IX edycja III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie?

RESPECT Index IX edycja III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie? RESPECT Index IX edyja III Etap weryfikaji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankieie? ANKIETA RESPECT IX EDYCJA Ogólne założenia 2015 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 2 Pytania ankietowe Pytania

Bardziej szczegółowo

III. FINANSE PUBLICZNE

III. FINANSE PUBLICZNE III. FINANSE PUBLICZNE 1. SYTUACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ŚWIECIE PROCESY FISKALNE Sytuj finnsów puliznyh n świeie w 214 r. pozostwł niestiln. Jednk n skutek oniżeni defiytu fisklnego i zdłużeni puliznego

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych

Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych Wiolett Nwrot * Struktur finnsowni przedsięiorstw w Polse n tle dń międzynrodowyh Źródł finnsowni przedsięiorstw i struktur finnsowni Określenie źródeł finnsowni przedsięiorstw możliwe jest przy zstosowniu

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców Ankiet przeprowdzon wśród mieszkoców 1. Co to jest isk emisj? Niewielk i w zncznym ogrniczeniu emisj związków chemicznych szkodliwych dl środowisk. Młe zużycie, tylko wg potrze. Nisk emisj to emisj pyłów

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych.

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych. Posumowni wyników nkit otyząyh żywini w sklpikh szkolnyh. 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? )tk - )ni - )zsmi - 4 6 4 3 tk ni zsmi 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? 2.Il śrnio spożywsz posiłków

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo