RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK W 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK W 2005 ROKU Miasto Gdańs Gdańs, marzec 2006 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA WNIOSKI ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych. 35 II. Tabele III. Rysune... 52

3 WSTĘP Ustawa z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy (Dz.U. r. nr 99, poz z późn. zm.) nałada obowiąze na samorząd powiatu (w oparciu o art. 9 ust.1 pt 9) opracowywanie analiz rynu pracy i badanie popytu na pracę (w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych), a taże doonywanie ocen dotyczących rynu pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia. Zadanie powyższe zostało umieszczone również w - uchwalonym 21 września 2004 r. przez Radę Ministrów - Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 ro, w wytycznej 3: Dostosowanie do zmian oraz promocja zdolności przystosowawczych i mobilności na rynu pracy, jao zadanie 3.6: Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych, a ponadto w opracowanym przez Wojewódzi Urząd Pracy w Gdańsu - Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na ro 2005 dla Województwa Pomorsiego w celu 5: Rozwój instytucji rynu pracy, jao działanie 5.4 Monitorowanie regionalnego rynu pracy (w tym uruchomienie badań zawodów deficytowych i nadwyżowych oraz badań popytu na pracę). Atualna sytuacja na rynu pracy w Polsce wymaga ontynuacji zdecydowanych struturalnych reform oraz przemyślanych i stabilnych działań w zaresie eduacji, atywnej polityi rynu pracy, wdrażania i monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżowych. Celem powyższych działań jest m.in. oordynacja ierunów ształcenia i szolenia osób bezrobotnych i poszuujących pracy z atualnymi potrzebami loalnego rynu pracy. Tym samym zachodzi coraz więsza potrzeba lepszego dostosowania potrzeb adrowych i szoleniowych na tle gospodarczego rozwoju powiatu poprzez monitorowanie loalnego rynu pracy i upowszechnienie zebranych informacji. W tym miejscu warto również wspomnieć, iż przez pojęcie bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewyonującą innej pracy zarobowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobowej), nieuczącą się w szole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: a) uończyła 18 lat, b) obieta nie uończyła 60 lat, a mężczyzna - 65 lat, c) nie nabyła prawa do emerytury lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, albo po ustaniu zatrudnienia lub zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie pobiera zasiłu lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłu chorobowego lub macierzyńsiego, d) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej - w rozumieniu przepisów ustawy z 23 wietnia 1964 r. Kodes cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn, zm.) - o powierzchni użytów rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, e) nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jao współmałżone lub domowni w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytów rolnych przeraczającej 2 ha przeliczeniowe, f) nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, 1

4 g) jest osobą niepełnosprawną, tórej stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, h) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa ary pozbawienia wolności, i) nie uzysuje miesięcznie dochodu w wysoości przeraczającej połowę najniższego wynagrodzenia z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobowa (z wyłączeniem przychodów uzysanych z tytułu odsete lub innych przychodów od środów pieniężnych zgromadzonych na rachunach banowych), j) nie pobiera (na podstawie przepisów o pomocy społecznej) zasiłu stałego albo (na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych) świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatu do zasiłu rodzinnego tytułu samotnego wychowywania dzieca i utraty prawa do zasiłu rodzinnego dla bezrobotnych na sute upływu ustawowego oresu jej pobierania, ) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szoleniowego. Natomiast za absolwenta zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy jao bezrobotnego uważa się osobę w oresie do upływu 12 miesięcy od dnia uończenia szoły ponadgimnazjalnej (specjalnej zasadniczej zawodowej, zasadniczej zawodowej i średniej zawodowej), policealnej i wyższej (z pominięciem szół dla dorosłych), z wyjątiem ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych szół artystycznych. Pod pojęciem zawód deficytowy rozumie się tai zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Natomiast zawód nadwyżowy jest to tai zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Poprzez zawód zrównoważony uważa się tai, tóry wyazuje równowagę na rynu pracy. Monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy, a dotyczących ształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno-zawodowym, oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów: szolenia bezrobotnych oraz ształcenia zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu jest odpowiedzialny za gromadzenie danych, a taże opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na terenie powiatu gdańsiego i miasta Gdańsa. Dane te dotyczą osób bezrobotnych, informacji opartych na badaniach sondażowych w szołach ponadgimnazjalnych (z pominięciem szół artystycznych i szół dla dorosłych) w zaresie przewidzianej liczby absolwentów wg zawodów w danym rou szolnym) oraz zgłoszonych przez pracodawcę ofert pracy prezentowanych w uładzie zawodów i specjalności oraz Polsiej Klasyfiacji Działalności (PKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejsich EUROSTAT Nomenclature des Activités de Communauté Européenne NACE rev Klasyfiacja ta została wprowadzona z dniem 1 maja 2004 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (Dz.U. Nr 33, poz z późn. zm.) w miejsce stosownej wcześniej od 1 stycznia 1998 r. lasyfiacji PKD obowiązującej. Niniejszy raport oparty jest więc o 2 źródła danych: sprawozdania MIPS-01 (załączni 2 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy i załączni 3 Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności) i aniety ze szół. Natomiast zares badań w przyszłości będzie stopniowo rozszerzany o: informacje o losach absolwentów szół, wiadomości prasowe o ofertach zatrudnienia wg zawodów oraz badania sondażowe w załadach pracy o planowanych przyjęciach i zwolnieniach pracowniów w danych zawodach w ciągu najbliższego rou. 2

5 W chwili obecnej podjęte zadania systemowe polegają na opracowaniach półrocznych raportów diagnostycznych oraz rocznych raportów diagnostyczno-prognostycznych o zawodach deficytowych i nadwyżowych, z uwzględnieniem Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych opracowane przez Departament Rynu Pracy Ministerstwa Gospodari, Pracy i Polityi Społecznej. Jednostą analizy w monitoringu jest zawód oraz specjalność. Roczny raport obejmujący analizę zawodów deficytowych i nadwyżowych na terenie miasta Gdańsa opracowany został w oparciu o tablice wyniowe wygenerowane przy użyciu specjalnie przygotowanej apliacji, tóra umożliwiła wydru danych zawierających wyliczone wsaźnii, a tym samym oreślenie zawodów deficytowych i nadwyżowych oraz interpretację uzysanych wyniów. Anes statystyczny, dołączony do niniejszej publiacji, zawiera wybrane tablice oraz pełen wyaz wsaźniów użytych w części opisowej raportu. Ponadto w niniejszym raporcie wszelie wartości wsaźnii są zaorąglone do jednego miejsca po przecinu, a w tabelach do czterech miejsc po przecinu, zaś wszystie nazwy i symbole zawodów (używane w tej publiacji) są zgodne z Klasyfiacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. nr 265, poz. 2644). Podstawą opracowania tej walifiacji był Międzynarodowy Standard Klasyfiacji Zawodów ISCO-88 i jego nowej edycja ISCO-88 (COM) oraz Międzynarodowa Klasyfiacja Standardów Eduacyjnych ISCED-97. Klasyfiacja Zawodów i Specjalności w Polsce w swojej struturze obejmuje: 10 grup wielich, oznaczonych odem jednocyfrowym: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0; 30 grup dużych, będących wewnętrznym oreślonych odem dwucyfrowym; 116 grup średnich, oznaczonych odem trzycyfrowym; 392 grupy elementarne, oznaczone odem czterocyfrowym; 1707 zawodów i specjalności, oznaczonych odem sześciocyfrowym (jao nazewnictwo szczegółowe). W tej lasyfiacji podano również charaterystyę grup wielich zawodów, oreślając wymagania walifiacyjne dla grup od 2 do 9 w czterech poziomach walifiacji. Niniejszy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych ma posłużyć wszystim instytucjom w sposób bezpośredni i pośredni oraz osobom zainteresowanych zagadnieniami związanymi z problemem bezrobocia i funcjonowaniem rynu pracy, w tym w szczególności: Prezydentowi Miasta Gdańsa, Wojewodzie Gdańsiemu, Pomorsiemu Kuratorowi Gdańsiemu, dyretorom szół ponadgimnazjalnych i wybranym instytucjom szoleniowym (w tym działających w ramach doradztwa personalnego). Instytucje, placówi oświatowe i inne ww. osoby, orzystając z informacji wyniowych, zawartych w niniejszym opracowaniu, będą mogły w odpowiedni sposób reagować na zmiany zachodzące na rynu pracy, m.in. ształtując najbardziej efetowna, z puntu widzenia wali bezrobociem polityę eduacyjną (np. opiniowanie nowych ierunów ształcenia w szołach ponadgimnazjalnych i wyższych) oraz szoleniową. Informacje o bezrobociu i ofertach pracy posłużą w szczególności jao źródło informacji do: sporządzenia planów szoleń dla osób bezrobotnych w celu racjonalnego wyorzystania posiadanych środów finansowych; opiniowanie zmian ierunów szolenia w szołach ponadgimnazjalnych i wyższych; bieżącej pracy doradców zawodowych. 3

6 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Miasto Gdańs to zarówno stolica województwa pomorsiego ja i morsa stolica Polsi, położona w północno-zachodniej części województwa pomorsiego, u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoą Gdańsą. Obszar tego powiatu grodziego wynosi 262 m 2, na tórym zamieszuje (wg stanu w dniu 30 września 2005 r.) osób, z czego prawie obiety stanowią 53%, czyli osoby. Ponadto w Gdańsu wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła osób (w tym 56,4%, czyli osoby, stanowiły obiety), zaś stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,6%. Ponadto na oniec 2005 r. pozostawały w rejestrach bezrobocia tego powiatu 3933 osoby bezrobotne dotychczas niepracujące, co stanowi 21,0% ogółu bezrobotnych. W tej grupie obiety stanowiły 63,7%, czyli 657 osób. Natomiast 4,3% wszystich zarejestrowanych stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły, czyli 805 osób. W tej ategorii obiety stanowiły 68,1%, czyli 548 osób. Analizując bezrobocie wg zawodów w Gdańsu w ońcu 2005 r., należy stwierdzić, iż najwięszą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez zawodu (2039 osób, tj. 10,9% ogółu osób poprzednio pracujących). W dalszej olejności są zawody: sprzedawców (1862 osoby, tj. 10,0% ogółu bezrobotnych), sprzątacze (591 osób, tj. 3,2% ogółu bezrobotnych), pracowniów biurowych (561 osób, tj. 3,0% ogółu bezrobotnych), ślusarzy (318 osób, tj. 1,7% ogółu bezrobotnych), robotniów placowych (268 osób, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), robotniów gospodarczych (264 osoby, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), ucharzy (247 osób, tj. 1,3% ogółu bezrobotnych), magazynierów (247 osób, tj. 1,3% ogółu bezrobotnych), mechaniów samochodów osobowych (232 osoby, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), dozorców (222 osoby, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), pomocy uchennych (218 osób, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), robotniów budowlanych (216 osób, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), ierowców samochodów osobowych (206 osób, tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), pozostali pracownicy obsługi biurowej (203 osoby, tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), sięgowy (samodzielny) (202 osoby, tj. 1,1% ogółu bezrobotnych). Wysoi poziom bezrobocia w tych przypadach sugeruje, iż są to zawody nadwyżowe. Grupa bezrobotnych bez zawodu obejmuje osoby niespełniające jednocześnie dwóch warunów nieposiadające: udoumentowanej ciągłości pracy w oresie minimum jednego rou w tym samym zawodzie oraz walifiacji do wyonywania jaiegoolwie zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szoleniowej lub innym dyplomem uprawniającym do wyonywania zawodu. Zgodnie z wymienionymi ryteriami w grupie bez zawodu ujęte są osoby, tóre uończyły licea ogólnoształcące i licea profilowane. Natomiast nie ma w rejestrze przedstawicieli taich zawodach i specjalnościach ja: architet rajobrazu; asystent osoby niepełnosprawnej; asystent prawny; audytor; bioenergoterapeuta; charateryzator; czyściciel pojazdów; deorator wnętrz; diagnosta laboratoryjny; doradca personalny; esplorator portu; farmaceuta - farmacja apteczna; farmaceuta - farmacja szpitalna; instrutor naui jazdy; instrutor odnowy biologicznej; inżynier geodeta geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne; inżynier inżynierii chemicznej; inżynier rybactwa; ierowni działu badawczo-rozwojowego; ierowni statu w żegludze 4

7 śródlądowej; onserwator systemów omputerowych i sieci; osmetolog; learz anestezjolog i intensywna terapia; learz choroby wewnętrzne; learz diagnostya laboratoryjna; learz epidemiologia; learz - medycyna rodzinna; learz rehabilitacja medyczna; monter aparatów i przyrządów optycznych; muzyolog; nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej; nauczyciel aademici naui chemiczne; nauczyciel aademici naui medyczne; nauczyciel historii i społeczeństwa w szole podstawowej; nauczyciel technii; oficer eletroautomaty orętowy; operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbi sór; operator pilare do pozysiwania tarcicy; operator urządzeń do formowania bloów i tynów gipsowych; opieun dziich zwierząt; optometrysta; ortopeda mechani; pielęgniara specjalista pielęgniarstwa operacyjnego; pozostali asystenci do spraw organizacji producji filmowej i telewizyjnej; pozostali opiści, trawiacze, grawerzy i porewni; pozostali laiernicy; pozostali maszyniści i operatorzy i urządzeń dźwigowo-transportowych i porewni; pozostali nauczyciele pratycznej naui zawodu i instrutorzy; pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do producji wyrobów mleczarsich; pozostali policjanci; pozostali pracownicy archiwów; pozostali robotnicy leśni i porewni; pozostali specjaliści do spraw rynu nieruchomości; pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiare srawających do metali; projetant mody; projetant stron internetowych (webmaster); protety słuchu; specjalista do spraw wynagrodzeń; specjalista zdrowia publicznego; szyper; techni hydrolog; techni logisty; techni mechanizacji rolnictwa; techni teleinformaty; wiertacz w metalu; wizażysta; zastępca dyretora/prezesa do spraw osobowych i szolenia; zgrzewacz; co może świadczyć o ich deficytowym charaterze. W podziale na wielie grupy zawodowe najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu z terenu miasta Gdańsa wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 rou - to przedstawiciele następujących grup: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (20,8% ogółu bezrobotnych), w tym: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń (8,9% ogółu bezrobotnych), w tym: o ślusarze i porewni (2,0% ogółu bezrobotnych), o mechanicy pojazdów samochodowych* (1,6% ogółu bezrobotnych), o eletromonterzy (1,1% ogółu bezrobotnych), górnicy i robotnicy budowlani (5,4% ogółu bezrobotnych), w tym: o malarze budowlani i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (4,5% ogółu bezrobotnych), w tym: o piearze, cuiernicy i porewni (1,2% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (17,5% ogółu bezrobotnych), w tym: modeli, sprzedawcy i demonstratorzy (11,4% ogółu bezrobotnych), o sprzedawcy i demonstratorzy (11,4% ogółu bezrobotnych), pracownicy usług osobistych i ochrony (6,0% ogółu bezrobotnych), w tym: o ucharze (1,6% ogółu bezrobotnych), o elnerzy i porewni (1,5% ogółu bezrobotnych), o pracownicy usług ochrony gdzie indziej nieslasyfiowani (1,0% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH (15,9% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach (11,6% ogółu bezrobotnych), w tym: o pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne (5,8% ogółu bezrobotnych), o portierzy, woźni i porewni (1,9% ogółu bezrobotnych), o gospodarze budynów (1,7% ogółu bezrobotnych), 5

8 o zamiatacze i porewni (1,6% ogółu bezrobotnych), robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (4,3% ogółu bezrobotnych), w tym: o robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (1,5% ogółu bezrobotnych), o robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym (1,3% ogółu bezrobotnych), o robotnicy pomocniczy transportu i tragarze (1,3% ogółu bezrobotnych), TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (14,4% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy pozostałych specjalności (7,4% ogółu bezrobotnych), o agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) (1,6% ogółu bezrobotnych), o pracownicy do spraw finansowych i handlowych, gdzie indziej nieslasyfiowani (1,6% ogółu bezrobotnych), o pracownicy administracyjni, seretarze i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), o sięgowi (1,2% ogółu bezrobotnych), średni personel techniczny (5,5% ogółu bezrobotnych), w tym: o technicy budownictwa, ochrony środowisa i porewni (1,1% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY BIUROWI (11,0% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy obsługi biurowej (8,8% ogółu bezrobotnych), w tym: o pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani (4,8% ogółu bezrobotnych), o magazynierzy i porewni (1,6% ogółu bezrobotnych), o pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (1,1% ogółu bezrobotnych), SPECJALIŚCI (10,4% ogółu bezrobotnych), w tym: pozostali specjaliści (5,8% ogółu bezrobotnych), w tym: o specjaliści do spraw eonomicznych i zarządzania gdzie indziej nieslasyfiowani (1,7% ogółu bezrobotnych), o eonomiści (1,0% ogółu bezrobotnych). OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ (5,6% ogółu bezrobotnych), w tym: ierowcy i operatorzy pojazdów (2,9% ogółu bezrobotnych), w tym: o ierowcy samochodów osobowych (1,2% ogółu bezrobotnych). Natomiast nie ma w rejestrze przedstawicieli taich elementarnych grupach zawodowych ja: asystenci do spraw organizacji producji filmowej i telewizyjnej*, ierownicy działów badawczo-rozwojowych, pratyujący nieonwencjonalne metody terapii. Biorąc pod uwagę w ońcu 2005 r. ostatnie miejsce pracy (wg rodzaju działalności PKD) bezrobotnych gdańszczan stwierdza się, iż najwięcej osób przed zarejestrowaniem pracowało w następujących rodzajach działalności: USŁUGI: handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, motocyli oraz artyułów użytu osobistego i domowego (3257 osób, tj. 22,0% ogółu osób poprzednio pracujących), działalność usługowa omunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (3054 osoby, tj. 20,7% ogółu osób poprzednio pracujących), obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (1072 osoby, tj. 7,3% ogółu osób poprzednio pracujących), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (653 osoby, tj. 4,4% ogółu osób poprzednio pracujących), 6

9 hotele i restauracje (635 osób, tj. 4,3% ogółu osób poprzednio pracujących), transport, gospodara magazynowa i łączność (614 osób, tj. 4,2% ogółu osób poprzednio pracujących), eduacja (557 osób, tj. 3,8% ogółu osób poprzednio pracujących), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne (442 osoby, tj. 3,0% ogółu osób poprzednio pracujących), pośrednictwo finansowe (312 osób, tj. 2,1% ogółu osób poprzednio pracujących), PRZEMYSŁ: przetwórstwo przemysłowe (2610 osób, tj. 17,7% ogółu osób poprzednio pracujących), budownictwo (1325 osób, tj. 9,0% ogółu osób poprzednio pracujących), Nie ma zaś w rejestrze bezrobotnych, tórych ostatnim miejscem pracy była taa secja PKD tj.: działalność niezidentyfiowana oraz organizacje i zespoły esterytorialne. W ciągu 2005 r. w Gdańsu najwięszy napływ bezrobotnych, czyli liczbę osób zarejestrowanych, odnotowano bez zawodu (3107 osób, tj. 14,9% ogółu napływu bezrobotnych), a następnie w taich elementarnych zawodach ja: sprzedawców (1792 osoby, tj. 8,6% ogółu bezrobotnych), pracowniów biurowych (621 osób, tj. 3,0% ogółu bezrobotnych). ślusarzy (335 osób, tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), mechaniów samochodów osobowych (333 osoby, tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), sprzątacze (319 osób, tj. 1,5% ogółu bezrobotnych), eonomistów (296 osób, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), ucharzy (335 osób, tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), asystentów eonomicznych (286 osób, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), Natomiast pod względem napływu bezrobotnych wg wielich grup zawodowych najwyższy wsaźni osiągnęli: PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (29,5% ogółu bezrobotnych), w tym: modeli, sprzedawcy i demonstratorzy (23,8% ogółu bezrobotnych), w tym: o sprzedawcy i demonstratorzy (23,8% ogółu bezrobotnych), pracownicy usług osobistych i ochrony (5,7% ogółu bezrobotnych), w tym: o ucharze (1,6% ogółu bezrobotnych), o elnerzy i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), o pracownicy usłuh ochrony gdzie indziej nieslasyfiowani (1,2% ogółu bezrobotnych), o fryzjerzy, osmetyczi i porewni (1,0% ogółu bezrobotnych), ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (16,6% ogółu bezrobotnych), w tym: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń (7,9% ogółu bezrobotnych), w tym: o mechanicy pojazdów samochodowych* (1,9% ogółu bezrobotnych), o ślusarze i porewni (1,6% ogółu bezrobotnych), górnicy i robotnicy budowlani (4,0% ogółu bezrobotnych), pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (3,4% ogółu bezrobotnych), w tym: o piearze, cuiernicy i porewni (1,1% ogółu bezrobotnych), TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (14,3% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy pozostałych specjalności (6,9% ogółu bezrobotnych), o agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) (1,7% ogółu bezrobotnych), 7

10 o pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nieslasyfiowani (1,7% ogółu bezrobotnych), o sięgowi (1,0% ogółu bezrobotnych), średni personel techniczny (6,0% ogółu bezrobotnych), w tym: o technicy budownictwa, ochrony środowisa i porewni (1,2% ogółu bezrobotnych), SPECJALIŚCI (13,0% ogółu bezrobotnych), w tym: pozostali specjaliści (7,7% ogółu bezrobotnych), w tym: o specjaliści do spraw eonomicznych i zarządzania, gdzie indziej nieslasyfiowani (2,0% ogółu bezrobotnych), o eonomiści (1,4% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH (9,5% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach (6,3% ogółu bezrobotnych), w tym: o pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne (2,7% ogółu bezrobotnych), o gospodarze budynów (1,2% ogółu bezrobotnych), o zamiatacze i porewni (1,1% ogółu bezrobotnych), robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (3,1% ogółu bezrobotnych), w tym: o robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (1,2% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY BIUROWI (9,0% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy obsługi biurowej (7,0% ogółu bezrobotnych), w tym: o pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani (3,8% ogółu bezrobotnych), o magazynierzy i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), Nie ma zaś w rejestrze napływu bezrobotnych wg elementarnych grup zawodowych np.: duchowni niechrześcijańscy, instrutorzy lotniczy, hodowcy drobiu, hodowcy ryb, ontrolerzy robotów przemysłowych, urzędnicy do spraw przyznawania zasiłów, funcjonariusze ochrony państwa, pratyujący nieonwencjonalne metody terapii, strażnicy w załadach dla nieletnich, hodowcy wyspecjalizowanej producji zwierzęcej, robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych, przygotowywacze włóna i przędzarze, operatorzy pieców i urządzeń do obróbi cieplnej metali, czy adwoaci, radcy prawni i prouratorzy. Ponadto tabela 1 (dołączona do Anesu statystycznego) przedstawia grupę zawodów generujących długotrwałe bezrobocie (czyli ores pozostawania bezrobotnego w rejestrze urzędu pracy wynosił łącznie przez ponad 12 miesięcy w oresie ostatnich 2 lat) w olejności od najwyższego do najniższego wsaźnia długotrwałego bezrobocia. Występujące tam wysoie wsaźnii długotrwałego bezrobocia dla grup zawodów (tj.: górnicy i robotnicy budowlani; ierowcy i operatorzy pojazdów; leśnicy i rybacy; ogrodnicy; operatorzy i monterzy maszyn; operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych; pracownicy obsługi biurowej; pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach; robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń; robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie; robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i porewni; robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i porewni) sugerują, iż są to zawody nadwyżowe. Przedstawiciele tych grup zgłaszali duże zapotrzebowanie na szolenie w celu uzupełnienia umiejętności i walifiacji zawodowych. 8

11 2. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Pozysiwanie ofert pracy od pracodawców oraz dotowanie ze środów Funduszy Pracy zatrudnienia bezrobotnych w ramach atywnych programów przeciwdziałania bezrobociu to najistotniejsze czynnii gwarantujące poprawę sytuacji na loalnym rynu pracy i jednocześnie wsaźnia sytuacji gospodarczej oraz stopnia jej rozwoju. Obszar miasta Gdańsa ma charater typowo przemysłowo-turystyczny, a reprezentowany jest przez najwięsze i najbardziej znane firmy w Polsce taie ja np.: "Fregata" S.A. producent środów chemicznych, "Hydroster" Załady Urządzeń Orętowych Sp. z o.o. branża eletromaszynowa, "SKANSKA" S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Gdańsu prace projetowe oraz roboty drogowe, bitumiczne i naziemne, "TECHNO-SERVICE" S.A. - producent płyt do montażu elementów eletronicznych i uładów eletronicznych, Dr Oeter Polsa Sp. z o.o. branża spożywcza, Eletromontaż S.A. przemysł urządzeń eletrycznych, Elmor S.A. projetant i producent eletrycznego wyposażenia orętowego, Federal Mogul Bimet S.A. producent łożys ślizgowych, Gdańsa Kompania Energetyczna "Energa" S.A. oncern energetyczny, Gdańsa Stocznia "Remontowa" im. Józefa Piłsudsiego S.A. branża stoczniowa remontująca, przebudowująca i budująca obiety pływające, Gdańsie Młyny i Spichlerze "Dr Cordesmeyer" Sp. z o.o. branża rolno-spożywcza, Gdańsie Przedsiębiorstwo Energetyi Cieplnej Sp. z o.o. firma ciepłownicza, Gdańsie Załady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. branża rolniczo- -chemiczna, Gdańsie Załady Teleeletroniczne Telom-Telmor Sp. z o.o. - producent elementów infrastrutury teleomuniacyjnej, Grupa LOTOS S.A. producent paliw płynnych i produtów ropopochodnych, Polsa Żegluga Bałtyca S.A. Polferries żegluga i turystya morsa, Port Lotniczy Gdańs im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o. ategoria omuniacja i transport, Satel producent eletronicznych systemów alarmowych, Siaropol Gdańs S.A. branża chemiczna, Spółdzielnia Mleczarsa "Maćowy" branża spożywcza, Stocznia Gdańsa Grupa Stoczni Gdynia S.A. specjalizująca się w producji statów rybacich, holowniów, promów fiordowych i ontenerowców, a taże w budowie jednoste do obsługi platform wiertniczych, Unimor Radiocom Sp. z o.o. - producent sprzętu łączności dla lotnictwa i marynari, Wirtualna Polsa - portal internetowy w Polsce, Young Digital Poland S.A. wydawnictwo zaawansowanych technologicznie multimedialnych programów eduacyjnych, Zespół Eletrociepłowni "Wybrzeże" S.A. producent energii eletrycznej i cieplnej, Żegluga Gdańsa Sp. z o.o. żegluga przybrzeżna. Poza tymi dużymi i powszechnie znanymi przedsiębiorstwami na terenie tego powiatu grodziego funcjonuje wiele innych podmiotów gospodarczych, w tym m.in spółe handlowych z udziałem apitału zagranicznego, stanowiących 34,2% tego typu spółe w województwie. Ogólnie w Gdańsu (wg stanu w dniu 31 grudnia 2005 r.) zarejestrowanych w systemie REGON (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) było ooło podmiotów gospodari narodowej, czyli jednoste prawnych, tj.: 9

12 18285 osób prawnych i jednoste organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym: o spółe handlowych , o spółe cywilnych , o spółdzielni - 324, o przedsiębiorstw państwowych - 12, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym związanych z: o handlem i naprawami , o obsługą nieruchomości i firm , o przemysłem (np z przetwórstwem przemysłowym), o budownictwem , o transportem, gospodara magazynową i łącznością , o pośrednictwem finansowym , o działalnością usługową omunalną, społeczną i indywidualną, pozostałą , o branżą hotelarso-restauracyjną , o rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem Głównymi setorami gospodari jest przemysł (np.: najwięszy w raju port morsi, rafineria, automatya przemysłowa, przetwórstwo spożywcze oraz przemysł chemiczny, drzewny, eletromaszynowy, metalowy, petrochemiczny i stoczniowy), budownictwo, obsługa nieruchomości i firm (m.in.: bani, instytucje ubezpieczeniowe, czy firmy onsultingowe), handel i usługi (miasto Gdańs jest jednym z najważniejszych ośrodów turystycznych w Polsce). W 2005 rou wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu ofert pracy, po sorygowaniu o liczbę ofert, tóre pracodawcy anulowali. Natomiast na oniec grudnia 2005 r. w rejestrach tego urzędu pozostało 308 ofert pracy. Wszystie zgłoszone oferty zatrudnienia można zgrupować na poziomie dużych grup, a ich struturę przedstawia tabela 2 dołączona do Anesu statystycznego. Ja wynia z prezentowanych tam danych, najczęściej pracodawcy zgłaszali do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu zapotrzebowanie na zatrudnienie robotniów przemysłowych i rzemieślniów. Natomiast biorąc pod uwagę wielie grupy zawodowe (z uwzględnieniem podziału na duże i średnie), to najwięcej ofert pracy w 2005 r. zaoferowano dla następujących pracowniów: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (38,4% wszystich ofert pracy), w tym: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń (23,4% wszystich ofert pracy), w tym: o spawacze i porewni (9,4% wszystich ofert pracy), o robotnicy przygotowujący i wznoszący onstrucje metalowe (7,7% wszystich ofert pracy), o ślusarze i porewni (1,9% wszystich ofert pracy), o ustawiacze-operatorzy obrabiare srawających do metali* (1,2% wszystich ofert pracy), górnicy i robotnicy budowlani (11,4% wszystich ofert pracy), w tym: o monterzy systemów rurociągowych* (2,4% wszystich ofert pracy), o murarze i porewni (1,7% wszystich ofert pracy), o cieśle, stolarze budowlani i porewni (1,2% wszystich ofert pracy), o malarze budowlani i porewni (1,0% wszystich ofert pracy), o betoniarze (1,0% wszystich ofert pracy), pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (3,2% wszystich ofert pracy), w tym: o stolarze i porewni (1,1% wszystich ofert pracy), 10

13 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (12,9% wszystich ofert pracy), w tym: modeli, sprzedawcy i demonstratorzy (6,9% wszystich ofert pracy), w tym: o sprzedawcy i demonstratorzy (6,9% wszystich ofert pracy), pracownicy usług osobistych i ochrony (6,0% wszystich ofert pracy), w tym: o pracownicy usług gdzie indziej nieslasyfiowani (2,1% wszystich ofert pracy), o ucharze (1,8% wszystich ofert pracy), o fryzjerzy, osmetyczi i porewni (1,0% wszystich ofert pracy), PRACOWNICY BIUROWI (12,5% wszystich ofert pracy), w tym: pracownicy obsługi biurowej (9,1% wszystich ofert pracy), w tym: o pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani (6,3% wszystich ofert pracy), o magazynierzy i porewni (1,4% wszystich ofert pracy), pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi lientów (3,4% wszystich ofert pracy), w tym: PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH (11,1% wszystich ofert pracy), w tym: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach (6,7% wszystich ofert pracy), w tym: o pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne (4,0% wszystich ofert pracy), o gospodarze budynów (1,1% wszystich ofert pracy), robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (4,5% wszystich ofert pracy), w tym: o robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym (2,0% wszystich ofert pracy), o robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (1,7% wszystich ofert pracy), SPECJALIŚCI (10,3% wszystich ofert pracy), w tym: pozostali specjaliści (4,2% wszystich ofert pracy), w tym: o eonomiści (1,3% wszystich ofert pracy), specjaliści nau fizycznych, matematycznych i technicznych (2,8% wszystich ofert pracy), specjaliści nau przyrodniczych i ochrony zdrowia (2,0% wszystich ofert pracy), specjaliści szolnictwa (1,4% wszystich ofert pracy), TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (8,6% wszystich ofert pracy), w tym: pracownicy pozostałych specjalności (6,9% wszystich ofert pracy), o agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) (1,9% wszystich ofert pracy), średni personel techniczny (2,7% wszystich ofert pracy), OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ (5,3% wszystich ofert pracy), w tym: ierowcy i operatorzy pojazdów (2,6% wszystich ofert pracy), w tym: o ierowcy samochodów ciężarowych (1,2% wszystich ofert pracy). operatorzy i monterzy maszyn (2,4% wszystich ofert pracy), w tym: o operatorzy maszyn gdzie indziej nieslasyfiowani (1,0% wszystich ofert pracy), Duża liczba ofert pracy zgłoszonych w 2005 r. ramach wyżej wymienionych wielich grup zawodów stanowiła 99,1% ogółu zgłoszonych ofert. Najmniej ich sierowanych było do grupy rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - 26 ofert, czyli 0,3% wszystich ofert pracy. Natomiast wg zawodów i specjalności najwięcej ofert pracy sierowano w tym oresie do bezrobotnych i poszuujących pracy w zawodach taich ja: 11

14 monter adłubów orętowych 758 ofert, spawacz ręczny gazowy 305 ofert, sprzedawca 688 ofert, sprzątacza 301 ofert, pracowni biurowy 593 oferty, monter rurociągów orętowych spawacz ręczny łuiem eletrycznym 238 ofert, 516 ofert, pracowni ochrony mienia i osób 212 ofert. Relacje dotyczące napływu bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz liczby ofert pracy w Gdańsu w 2005 r. przedstawiono w tabeli 3 dołączonej do Anesu statystycznego. Z relacji przedstawionych tam danych wynia, że w wsazanym oresie: najwięsza liczba ofert pracy (3150 ofert) sierowana była do grupy osób związanych z secją PKD przetwórstwo przemysłowe, gdzie napływ bezrobotnych wynosił 2128 osób, zaś na oniec grudnia 2005 r. liczba bezrobotnych w tej grupie utrzymywała się na wyższym poziomie (2610 osób), a w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu było jeszcze 127 niezagospodarowanych ofert pracy; w ońcu 2005 r. bra było dostatecznej liczby ofert pracy we wszystich wymienionych tam secjach PKD; stosunowo najwięszy niedobór ofert pracy miał miejsce w grupie zawiązanej z pośrednictwem finansowym (pracodawcy zgłosili w ciągu całego tego rou do urzędu pracy 129 ofert pracy, a zarejestrowało się 302 bezrobotnych, zaś na oniec grudnia 2005 r. bez pracy w tej grupie zawodów pozostawało 312 osób i 1 niezagospodarowana oferta pracy); na ogół w grupach zawodowych, w tórych zarejestrowano najwięcej bezrobotnych, pozysiwano taże najwięcej ofert pracy; bra dostatecznej liczby ofert pracy dla bezrobotnych we wszystich grupach zawodowych, a nawet w tych, gdzie napływ ofert pracy przewyższał napływ bezrobotnych - np. dla secji PKD: o przetwórstwo przemysłowe - liczba zgłoszonych ofert pracy wynosiła 3150 ofert, a zarejestrowano 2128 bezrobotnych, zaś na oniec rou bez pracy pozostawało 2610 osób, dla tórych było 127 ofert pracy; o budownictwo - liczba oferowanych miejsc pracy wynosiła 1449 ofert, natomiast zarejestrowano 1023 bezrobotnych, a na oniec rou w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu figurowało 1325 osób, dla tórych były 33 oferty pracy; o obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - pracodawcy zgłosili do urzędu pracy 1114 ofert, a zarejestrowało się 975 bezrobotnych, zaś na oniec grudnia 2005 r. bez pracy w tej grupie zawodów pozostawało 1072 osoby i 22 niezagospodarowane oferty pracy; biorąc pod uwagę relacje napływu ofert pracy oraz napływu do bezrobocia w grupach zawodów o znacznej liczbie bezrobotnych, można przyjąć, że najwięsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia miały osoby, tórych działalności ostatniego miejsca pracy była związana z secją PKD: o rybactwo nie zgłoszono żadnej oferty pracy, a zarejestrowano 10 bezrobotnych, podobna sytuacja wystąpiła na oniec rou o działalność usługowa omunalna, społeczna i indywidualna, pozostała na 1 ofertę pracy, przypadało ooło 8 bezrobotnych rejestrujących się w urzędzie pracy w omawianym oresie, zaś na oniec rou bez pracy pozostawały 3054 osoby, dla tórych było 19 ofert pracy; o gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów nie zgłoszono żadnej oferty pracy, a zarejestrowano 6 bezrobotnych, zaś na oniec rou bez pracy pozostawało 8 osób, dla tórych nie było żadnej oferty pracy; 12

15 o rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo zgłoszono 11 ofert pracy, a zarejestrowano 61 bezrobotnych, a na oniec rou w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu figurowało 91 osób, dla tórych nie było żadnej oferty; na uwagę zasługuje taże fat, że dla 2 rodzajów działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotnych wg secji PKD (rybactwo oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów), nie wpłynęła żadna oferta pracy, podczas gdy zarejestrowano odpowiednio w tych grupach zawodów: 10 i 6 osób, zaś na oniec rou w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu figurowało adewatnie 10 i 8 bezrobotnych. Poza tym analiza porównawcza ofert pracy i bezrobotnych wg zawodów (zgodnie z tabelą 4 dołączoną do Anesu statystycznego) pozwala ustalić wsaźni szansy uzysania pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych, co powinno stanowić sygnał dla osób stojących u progu wyboru przyszłego zawodu i instytucji odpowiedzialnych za polityę oświatową w regionie. Ta więc, wśród dużych grup zawodowych charateryzujących się wysoim wsaźniiem szansy uzysania oferty (tj. taich, dla tórych relacja ilości zgłoszonych w ciągu 2005 r. ofert pracy w danym zawodzie do ilości zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie) znaleźli się m. in.: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń, specjaliści nau przyrodniczych i ochrony zdrowia, górnicy i robotnicy budowlani. Natomiast pośród dużych grup zawodowych charateryzujących się nisim wsaźniiem szansy uzysania oferty znajdziemy taie osoby ja: ierownicy małych przedsiębiorstw, robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i porewni. Zwraca uwagę fat, iż dla części zawodów, pomimo znacznej liczby rejestracji, w 2005 r. nie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu żadne oferty zatrudnienia. Stąd też zerowy wsaźni szansy uzysania oferty. Algebraiczny stosune napływających ofert pracy do liczby osób bezrobotnych rejestrujących się w oreślonej profesji pozwoliłby zidentyfiować grupę dużych zawodów, tóre charateryzują się równowagą pomiędzy podażą z popytem. Do taowych w mieście Gdańs zaliczymy m.in. nietórych specjalistów, operatorów i monterów maszyn i urządzeń, robotniów przemysłowych i rzemieślniów oraz techniów i inny średni personel. 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Tempo przemian eonomicznych i technologicznych w Polsce i na świecie sprawia, iż często walifiacje zawodowe zdobyte w procesie ształcenia nie odpowiadają zapotrzebowaniom zgłaszanym przez pracodawców. Kluczowym problemem jest oreślenie najbardziej pożądanych ierunów ształcenia i przygotowanie właściwej oferty eduacyjnej, co wymaga prognozowania, monitorowania rynu pracy, a następnie właściwego wyorzystania zdobytych w ten sposób informacji statystycznych. W przypadu dużej liczby uczniów ształcących się w zawodach nadwyżowych należałoby sformułować zalecenia ograniczenia naboru na te specjalności, zaś w przypadu zawodów deficytowych jest to sygnał na to, w jaich zawodach należałoby ształcić. W chwili obecnej należy również podreślić onieczność harmonizacji polsiego systemu ształcenia w Polsce z występującymi w Unii Europejsiej, dającą możliwość wzajemnego uznawania walifiacji. Poniższa analiza ma na celu ustalenie listy zawodów deficytowych i nadwyżowych, zaś niżej zamieszczona lista zawodów deficytowych stanowi źródło wiedzy odnośnie zapotrzebowania loalnego rynu pracy. Monitoring zawodów nadwyżowych i deficytowych przeprowadzono w oparciu o zgłoszone oferty pracy i liczbę zarejestrowanych 13

16 bezrobotnych z terenu Gdańsa w 2005 rou. Z danych statystycznych wyliczono wsaźnii intensywności nadwyżi lub deficytu zawodów, tóry jest mierzony jao stosune średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w badanym oresie. W analizie pominięte zostały zawody i specjalności mające w nazwie słowo: pozostałe. Poniżej - na podstawie liczby zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy wg elementarnych grup zawodów w 2005 r. - oreślono atalog zawodów i specjalności (uszeregowany od najwyższej do najniższej wartości wsaźnia), jaie reprezentują osoby bezrobotne zarejestrowane z terenu Powiatu Gdańsiego, oraz wsazano te zawody, na tóre istnieje zapotrzebowanie. ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym - 1,1%, inżynierowie mechanicy - 1,0%, ierownicy działów informatyi - 1,0%, operatorzy pomp, sprężare, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieów i porewni - 1,0%, specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzimi - 1,0%, robotnicy budowlani i robót wyończeniowych i porewni gdzie indziej nieslasyfiowani - 1,0%, specjaliści szolnictwa i wychowawcy gdzie indziej nieslasyfiowani - 1,0%, ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbi drewna i porewni - 1,0%, fizjoterapeuci i porewni- 0,9%. Analiza tych zawodów dla grupy zawodów wg odu 6-cyfrowego daje następujący obraz: nauczyciel języa obcego 1,1%, monter urządzeń chłodniczych robotni budowlany 1,1%, i gastronomicznych 1,0%, anality pracy 1,0%, nauczyciel informatyi/technologii diagnosta samochodowy 1,0%, informacyjnej 1,0%, doradca zawodowy 1,0%, nauczyciel języa obcego w szole edytor materiałów źródłowych 1,0%, podstawowej 1,0%, inspetor ontroli handlu i usług 1,0%, nauczyciel w placówach pozaszolnych inspetor pracy 1,0%, 1,0%, inżynier inżynierii środowisa melioracje operator seroopiare 1,0%, 1,0%, inżynier inżynierii środowisa systemy wodociągowe i analizacyjne 1,0%, inżynier sprzedaży 1,0%, ierowni działu informatyi 1,0%, osztorysant budowlany 1,0%, laborant budowlany 1,0%, learz pediatria 1,0%, learz dentysta stomatologia zachowawcza z endodoncją 1,0%, mechani orętowy 1,0%. mechani pojazdów jednośladowych 1,0%. mechani silniów spalinowych 1,0%. monter rurociągów przemysłowych 1,0%, monter sprzętu oświetleniowego i lamp eletrycznych 1,0%, opieun w domu pomocy społecznej 1,0%, pracowni biurowy* 1,0%, pracowni ochrony mienia i osób* 1,0%, seretara medyczna 1,0%, seretarz biura zarządu 1,0%, sortowacz 1,0%, specjalista do spraw rerutacji pracowniów 1,0%, spedytor 1,0%, stolarz meblowy 1,0%, stylista 1,0%, szyper 1,0%, wiertacz w metalu 1,0%, monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 0,9%, rejestratora medyczna 0,9%, sprzątacza 0,9%. 14

17 ZAWODY DEFICYTOWE: spawacze i porewni - 10,8%, monterzy systemów rurociągowych* 10,6%, robotnicy przygotowujący i wznoszący onstrucje metalowe - 9,6%, robotnicy w producji wyrobów mleczarsich - 8,0%, posadzarze i porewni - 5,5%, prezenterzy, inspicjenci i porewni - 5,3%, rojczowie - 2,0%, operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i porewni - 2,0%, operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców - 2,0%, doręczyciele pocztowi i porewni - 1,9%, operatorzy maszyn i urządzeń do obróbi metali - 1,9%, monterzy wyrobów złożonych - 5,0%, robotnicy budowy dróg i porewni - 1,9%, pracownicy archiwów - 5,0%, formierze odlewniczy i porewni - 1,8%, asystenci usług pocztowych i teleomuniacyjnych* - 4,0%, ierownicy pociągów, ondutorzy i rewizorzy - 1,7%, monterzy sieci omunalnych* - 4,0%, operatorzy maszyn gdzie indziej szlifierze narzędzi i polerowacze metali - 4,0%, nieslasyfiowani - 1,7%, operatorzy pojazdów wolnobieżnych operatorzy wózów podnośniowych - 3,7%, rolniczych i leśnych - 1,7%, położne - 1,6%, robotnicy przygotowujących drewno i porewni - 3,5%, ustawiacze-operatorzy obrabiare srawających do metali* - 1,6%, choreografowie i tancerze baletowi - 3,0%, cieśle, stolarze budowlani i porewni - 1,5%, oficerowie poładowi, piloci żeglugi i porewni - 3,0%, maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i porewni operatorzy maszyn do producji wyrobów z tworzyw sztucznych - 3,0%, - 1,5%, modeli, modele i porewni - 1,5%, specjaliści do spraw rynu nieruchomości - 3,0%, robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i porewni - 1,5%, tynarze i porewni - 3,0%, dearze - 1,4%, operatorzy wprowadzania danych - 2,7%, operatorzy maszyn do producji wyrobów pielęgniari - 2,7%, z gumy - 1,4%, monterzy wyrobów z drewna - 2,6%, murarze i porewni - 1,3%, pośrednicy ubezpieczeniowi - 2,4%, asjerzy i sprzedawcy biletów - 1,2%, betoniarze - 2,2%, operatorzy maszyn górniczych i porewni monterzy izolacji - 2,1%, - 1,2%, operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń porewnych - 2,0%, farmaceuci - 1,1%, inżynierowie i porewni gdzie indziej nieslasyfiowani - 1,1%. Ponadto zaistniała taa sytuacja, że w niżej wymienionych zawodach i specjalnościach w oresie objętym badaniem, zostały zgłoszone oferty pracy, zaś nie zarejestrowali się bezrobotni: adwoaci, radcy prawni i prouratorzy; operatorzy urządzeń do naładania powło; pratyujący nieonwencjonalne metody terapii; robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych; technicy górnictwa, metalurgii i porewni. Stanowią one pięć elementarnych grup zawodów deficytowych o najwięszej wartości współczynnia deficytu, tj. MAX. Analiza zawodów deficytowych dla grupy zawodów wg zawodów i specjalności daje następujący obraz: 15

18 tancerz 18,0%, letor 16,0%, spawacz ręczny łuiem eletrycznym 13,9%, monter rurociągów orętowych 13,2%, florysta 13,0%, monter adłubów orętowych 11,1%, robotni przy myciu części i zespołów 10,0%, specjalista do spraw integracji europejsiej 8,5%, dostawca potraw 8,0%, operator maszyn do obróbi srawaniem 8,0%, operator maszyn drogowych* 8,0%, wyładowca na ursach (eduator, trener) 7,5%, laierni wyrobów drzewnych 7,0%, spawacz ręczny gazowy 6,6%, opacz 5,5%, learz medycyna rodzinna 5,5%, inżynier mechani maszyny i urządzenia do obróbi metali 5,0%, operator suwnic (suwnicowy) 4,4%, asystent usług pocztowych 4,0%, specjalista do spraw ubezpieczeń majątowych i osobowych 4,0%, sprzątacz pojazdów 4,0%, tłumacz onferencyjny (ustny) 4,0%, tynarz 4,0%, agent ubezpieczeniowy 3,8%, ierowca operator wózów jezdniowych 3,7%, monter mebli 3,7%, espedient pocztowy 3,5%, ontroler biletów 3,3%, monter izolacji chemoodpornych i antyorozyjnych 3,3%, zbrojarz 3,2%, farmaceuta farmacja liniczna 3,0%, inżynier budowy dróg 3,0%, malarz laierni wyrobów metalowych 3,0%, modela/model twórczości relamowej i artystycznej 3,0%, operator żurawia jezdniowego 3,0%, pośredni w obrocie nieruchomościami 3,0%, szef uchni (uchmistrz) 3,0%, tancerz baletowy 3,0%, zarządca nieruchomości 3,0%, inżynier mechani środi transportu 2,7%, operator wprowadzanych danych 2,7%, pielęgniara 2,7%, monter rusztowań 2,4%, cieśla 2,3%, prezes 2,3%, wulanizator 2,2%, bruarz 2,1%, asystent prawny 2,0%, rojczy 2,0%, monter wyrobów z drewna 2,0%, parieciarz 2,0%, projetant mody 2,0%, specjalista analizy rynu 2,0%, specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych 2,0%, specjalista do spraw wynagrodzeń 2,0%, szlifierz metali 2,0%, wiertacz odwiertów esploatacyjnych i geofizycznych 2,0%, betoniarz 1,9%, specjalista zastosowań informatyi 1,9%, listonosz 1,8%, wychowawca w placówach oświatowych, wychowawczych i opieuńczych 1,8%, ierowca ciągnia rolniczego 1,7%, operator sprzętu do robót ziemnych 1,7%, frezer 1,6%, monter onstrucji stalowych 1,6%, położna 1,6%, telemareter 1,6%, asystenta stomatologiczna 1,5%, inspetor budowlany 1,5%, inżynier budownictwa budownictwo ogólne - 1,5%, masażysta* 1,5%, specjalista do spraw rozwoju zawodowego 1,5%, toarz 1,5%, dearz 1,4%, ierowca autobusu - 1,4%, dietety 1,3%, 16

19 inżynier automatyi i robotyi 1,3%, maniiurzysta 1,3%, murarz 1,3%, operator opare i zwałoware 1,3%, pilarz 1,3%, programista 1,3%, tłumacz testów 1,3%, asjer handlowy 1,2%, inżynier mechani technologia mechaniczna 1,2%, monter instalacji wentylacyjnych i limatyzacyjnych 1,2%, seretarz asystent 1,2%, pracza 1,1%, robotni drogowy 1,1%, szutni 1,1%. W tym przypadu również zaistniała taa sytuacja, że w niżej wymienionych zawodach i specjalnościach w oresie objętym badaniem, zostały zgłoszone oferty pracy, zaś nie zarejestrowali się bezrobotni: aparatowy utylizacji odpadów tosycznych; audytor; bioenergoterapeuta; blacharz orętowy; buieciarz; czyściciel pojazdów; detetyw (prywatny); diagnosta laboratoryjny; espedient wypożyczalni; eletromechani urządzeń chłodniczych; farmaceuta farmacja szpitalna; formierz wyrobów z ompozytów polimerowych; geolog; glazurni; inspetor bezpieczeństwa żeglugi; instrutor naui jazdy; inżynier geodeta geodezja inżynieryjno-przemysłowa; inżynier geodeta geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne; inżynier inżynierii chemicznej; inżynier mechani mechania precyzyjna; inżynier spawalni; ierowni statu w żegludze śródlądowej; onserwator systemów omputerowych i sieci; learz anestezjologia i intensywna terapia; learz choroby wewnętrzne; learz diagnostya laboratoryjna; learz epidemiologia; learz nefrologia; learz położnictwo i gineologia; learz radiologia i diagnostya obrazowa; learz rehabilitacja medyczna; maszynista chłodni; młynarz; modelarz odlewniczy; monter osprzętu eletrotechnicznego; monter sieci wodnych i analizacyjnych; nauczyciel aademici naui medyczne; nauczyciel aademici naui o ulturze fizycznej; nauczyciel technii; oficer eletroautomaty orętowy; operator maszyn do producji opaowań z papieru i tetury; operator maszyn i urządzeń do obróbi plastycznej; operator obrabiare sterowanych numerycznie; operator urządzeń do producji oncentratów spożywczych; operator urządzeń do przygotowania powierzchni do naładania powło; optometrysta; ortopeda mechani; pielęgniara specjalista pielęgniarstwa operacyjnego; pielęgniara specjalista promocji zdrowia i eduacji zdrowotnej; pośredni pracy; projetant stron internetowych (webmaster); protety słuchu; radca prawny; specjalista terapii uzależnień; specjalista zdrowia publicznego; stermotorzysta żeglugi śródlądowej; techni hutni; techni hydrolog; techni logisty; techni ortopeda; techni teleinformaty; traser; zgrzewacz. Zaprezentowane powyżej zwody i specjalności charateryzują się wsaźniiem intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów - MAX, tóry oznacza, że dany zawód ten jest masymalnie deficytowy. ZAWODY NADWYŻKOWE: laiernicy* 0,9%, pracownicy usług ochrony gdzie indziej nieslasyfiowani 0,9%, dealerzy i malerzy atywów finansowych i porewni 0,8%, inspetorzy budowlani, przeciwpożarowi i porewni 0,8%, monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych* 0,8%, muzycy, piosenarze i tancerze 0,8%, nauczyciele szół wyższych 0,8%, pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani 0,8%, pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0,8%, recepcjoniści i rejestratorzy 0,8%, stolarz i porewni 0,8%, asystenci i technicy dentystyczni 0,7%, dyretorzy generalni, wyonawczy i prezesi 0,7%, inżynierowie budownictwa i inżynierii środowisa 0,7%, 17

20 ierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 0,7%, ierowcy samochodów ciężarowych 0,7%, learze 0,7%, operatorzy maszyn i urządzeń do producji wyrobów mleczarsich 0,7%, opieuni dziecięce 0,7%, pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne 0,7%, pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy 0,7%, robotnicy budowlani robót stanu surowego i porewni gdzie indziej nieslasyfiowani 0,7%, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,7%, specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątiem pielęgniare i położnych) gdzie indziej nieslasyfiowani 0,7%, druarze sitodruowi i porewni 0,6%, gońcy, bagażowi i porewni 0,6%, inżynierowie eletrycy 0,6%, malarze budowlani i porewni 0,6%, myjące pojazdy i szyby 0,6%, nauczyciele pratycznej naui zawodu i instrutorzy 0,6%, nauczyciele przedszoli 0,6%, seretari 0,6%, ślusarze i porewni 0,6%, agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 0,5%, eletromechanicy* 0,5%, eletromonterzy 0,5%, eletrycy budowlani i porewni 0,5%, fryzjerzy, osmetyczi i porewni 0,5%, gospodarze budynów 0,5%, informatycy gdzie indziej nieslasyfiowani 0,5%, inżynierowie chemicy 0,5%, aletnicy, rymarze i porewni 0,5%, sięgowi 0,5%, ucharze 0,5%, magazynierzy i porewni 0,5%, ogrodnicy terenów zieleni 0,5%, operatorzy maszyn do producji wyrobów papierniczych 0,5%, operatorzy maszyn i urządzeń do producji wyrobów piearniczych i cuierniczych oraz oncentratów spożywczych 0,5%, pracownicy administracji, seretarze i porewni 0,5%, pracownicy bibliote i informacji nauowej 0,5%, praczi ręczne i prasowacze 0,5%, robotnicy leśni i porewni 0,5%, specjaliści administracji publicznej gdzie indziej nieslasyfiowani 0,5%, spedytorzy i porewni 0,5%, szwaczi, hafciari i porewni 0,5%, urzędnicy do spraw podatów, ceł i porewni gdzie indziej nieslasyfiowani 0,5%, blacharze* 0,4, chemicy 0,4%, eonomiści 0,4%, informatorzy, pracownicy biur podróży i porewni 0,4%, inspetorzy bezpieczeństwa pracy, ontrolerzy jaości wyrobów i porewni 0,4%, inżynierowie geodeci i artografowie 0,4%, ierownicy działów maretingu i sprzedaży 0,4%, rawcy, apelusznicy i porewni 0,4%, learz dentyści 0,4%, monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 0,4%, monterzy sieci i urządzeń teleomuniacyjnych* 0,4%, nauczyciele gimnazjów i szół ponadgimnazjalnych 0,4%, portierzy, woźni i porewni 0,4%, pracownicy załadów pogrzebowych 0,4%, sprzedawcy i demonstratorzy 0,4%, szlarze i porewni 0,4%, technicy farmaceutyczni 0,4%, telefoniści 0,4%, archiwiści i muzealnicy 0,3%, fizycy i astronomowie 0,3%, inżynierowie eletronicy i teleomuniacji 0,3%, 18

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU Powiat Gdańsi Gdańs, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA... 4 1. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM ZA 2006 ROK POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści. Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia zawodów (

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK MIASTO GDAŃSK Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści Wstęp... 3 I Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2006 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r. POWATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE MRĄGOWSKM w 2013r. Mrągowo, marzec 2014r. SPS TREŚC Strona. WSTĘP. 3. ANALZA BEZROBOCA WG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W POWECE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo