RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK W 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK W 2005 ROKU Miasto Gdańs Gdańs, marzec 2006 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA WNIOSKI ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych. 35 II. Tabele III. Rysune... 52

3 WSTĘP Ustawa z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy (Dz.U. r. nr 99, poz z późn. zm.) nałada obowiąze na samorząd powiatu (w oparciu o art. 9 ust.1 pt 9) opracowywanie analiz rynu pracy i badanie popytu na pracę (w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych), a taże doonywanie ocen dotyczących rynu pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia. Zadanie powyższe zostało umieszczone również w - uchwalonym 21 września 2004 r. przez Radę Ministrów - Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 ro, w wytycznej 3: Dostosowanie do zmian oraz promocja zdolności przystosowawczych i mobilności na rynu pracy, jao zadanie 3.6: Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych, a ponadto w opracowanym przez Wojewódzi Urząd Pracy w Gdańsu - Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na ro 2005 dla Województwa Pomorsiego w celu 5: Rozwój instytucji rynu pracy, jao działanie 5.4 Monitorowanie regionalnego rynu pracy (w tym uruchomienie badań zawodów deficytowych i nadwyżowych oraz badań popytu na pracę). Atualna sytuacja na rynu pracy w Polsce wymaga ontynuacji zdecydowanych struturalnych reform oraz przemyślanych i stabilnych działań w zaresie eduacji, atywnej polityi rynu pracy, wdrażania i monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżowych. Celem powyższych działań jest m.in. oordynacja ierunów ształcenia i szolenia osób bezrobotnych i poszuujących pracy z atualnymi potrzebami loalnego rynu pracy. Tym samym zachodzi coraz więsza potrzeba lepszego dostosowania potrzeb adrowych i szoleniowych na tle gospodarczego rozwoju powiatu poprzez monitorowanie loalnego rynu pracy i upowszechnienie zebranych informacji. W tym miejscu warto również wspomnieć, iż przez pojęcie bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewyonującą innej pracy zarobowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobowej), nieuczącą się w szole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: a) uończyła 18 lat, b) obieta nie uończyła 60 lat, a mężczyzna - 65 lat, c) nie nabyła prawa do emerytury lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, albo po ustaniu zatrudnienia lub zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie pobiera zasiłu lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłu chorobowego lub macierzyńsiego, d) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej - w rozumieniu przepisów ustawy z 23 wietnia 1964 r. Kodes cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn, zm.) - o powierzchni użytów rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, e) nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jao współmałżone lub domowni w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytów rolnych przeraczającej 2 ha przeliczeniowe, f) nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, 1

4 g) jest osobą niepełnosprawną, tórej stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, h) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa ary pozbawienia wolności, i) nie uzysuje miesięcznie dochodu w wysoości przeraczającej połowę najniższego wynagrodzenia z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobowa (z wyłączeniem przychodów uzysanych z tytułu odsete lub innych przychodów od środów pieniężnych zgromadzonych na rachunach banowych), j) nie pobiera (na podstawie przepisów o pomocy społecznej) zasiłu stałego albo (na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych) świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatu do zasiłu rodzinnego tytułu samotnego wychowywania dzieca i utraty prawa do zasiłu rodzinnego dla bezrobotnych na sute upływu ustawowego oresu jej pobierania, ) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szoleniowego. Natomiast za absolwenta zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy jao bezrobotnego uważa się osobę w oresie do upływu 12 miesięcy od dnia uończenia szoły ponadgimnazjalnej (specjalnej zasadniczej zawodowej, zasadniczej zawodowej i średniej zawodowej), policealnej i wyższej (z pominięciem szół dla dorosłych), z wyjątiem ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych szół artystycznych. Pod pojęciem zawód deficytowy rozumie się tai zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Natomiast zawód nadwyżowy jest to tai zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Poprzez zawód zrównoważony uważa się tai, tóry wyazuje równowagę na rynu pracy. Monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy, a dotyczących ształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno-zawodowym, oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów: szolenia bezrobotnych oraz ształcenia zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu jest odpowiedzialny za gromadzenie danych, a taże opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na terenie powiatu gdańsiego i miasta Gdańsa. Dane te dotyczą osób bezrobotnych, informacji opartych na badaniach sondażowych w szołach ponadgimnazjalnych (z pominięciem szół artystycznych i szół dla dorosłych) w zaresie przewidzianej liczby absolwentów wg zawodów w danym rou szolnym) oraz zgłoszonych przez pracodawcę ofert pracy prezentowanych w uładzie zawodów i specjalności oraz Polsiej Klasyfiacji Działalności (PKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejsich EUROSTAT Nomenclature des Activités de Communauté Européenne NACE rev Klasyfiacja ta została wprowadzona z dniem 1 maja 2004 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (Dz.U. Nr 33, poz z późn. zm.) w miejsce stosownej wcześniej od 1 stycznia 1998 r. lasyfiacji PKD obowiązującej. Niniejszy raport oparty jest więc o 2 źródła danych: sprawozdania MIPS-01 (załączni 2 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy i załączni 3 Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności) i aniety ze szół. Natomiast zares badań w przyszłości będzie stopniowo rozszerzany o: informacje o losach absolwentów szół, wiadomości prasowe o ofertach zatrudnienia wg zawodów oraz badania sondażowe w załadach pracy o planowanych przyjęciach i zwolnieniach pracowniów w danych zawodach w ciągu najbliższego rou. 2

5 W chwili obecnej podjęte zadania systemowe polegają na opracowaniach półrocznych raportów diagnostycznych oraz rocznych raportów diagnostyczno-prognostycznych o zawodach deficytowych i nadwyżowych, z uwzględnieniem Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych opracowane przez Departament Rynu Pracy Ministerstwa Gospodari, Pracy i Polityi Społecznej. Jednostą analizy w monitoringu jest zawód oraz specjalność. Roczny raport obejmujący analizę zawodów deficytowych i nadwyżowych na terenie miasta Gdańsa opracowany został w oparciu o tablice wyniowe wygenerowane przy użyciu specjalnie przygotowanej apliacji, tóra umożliwiła wydru danych zawierających wyliczone wsaźnii, a tym samym oreślenie zawodów deficytowych i nadwyżowych oraz interpretację uzysanych wyniów. Anes statystyczny, dołączony do niniejszej publiacji, zawiera wybrane tablice oraz pełen wyaz wsaźniów użytych w części opisowej raportu. Ponadto w niniejszym raporcie wszelie wartości wsaźnii są zaorąglone do jednego miejsca po przecinu, a w tabelach do czterech miejsc po przecinu, zaś wszystie nazwy i symbole zawodów (używane w tej publiacji) są zgodne z Klasyfiacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. nr 265, poz. 2644). Podstawą opracowania tej walifiacji był Międzynarodowy Standard Klasyfiacji Zawodów ISCO-88 i jego nowej edycja ISCO-88 (COM) oraz Międzynarodowa Klasyfiacja Standardów Eduacyjnych ISCED-97. Klasyfiacja Zawodów i Specjalności w Polsce w swojej struturze obejmuje: 10 grup wielich, oznaczonych odem jednocyfrowym: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0; 30 grup dużych, będących wewnętrznym oreślonych odem dwucyfrowym; 116 grup średnich, oznaczonych odem trzycyfrowym; 392 grupy elementarne, oznaczone odem czterocyfrowym; 1707 zawodów i specjalności, oznaczonych odem sześciocyfrowym (jao nazewnictwo szczegółowe). W tej lasyfiacji podano również charaterystyę grup wielich zawodów, oreślając wymagania walifiacyjne dla grup od 2 do 9 w czterech poziomach walifiacji. Niniejszy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych ma posłużyć wszystim instytucjom w sposób bezpośredni i pośredni oraz osobom zainteresowanych zagadnieniami związanymi z problemem bezrobocia i funcjonowaniem rynu pracy, w tym w szczególności: Prezydentowi Miasta Gdańsa, Wojewodzie Gdańsiemu, Pomorsiemu Kuratorowi Gdańsiemu, dyretorom szół ponadgimnazjalnych i wybranym instytucjom szoleniowym (w tym działających w ramach doradztwa personalnego). Instytucje, placówi oświatowe i inne ww. osoby, orzystając z informacji wyniowych, zawartych w niniejszym opracowaniu, będą mogły w odpowiedni sposób reagować na zmiany zachodzące na rynu pracy, m.in. ształtując najbardziej efetowna, z puntu widzenia wali bezrobociem polityę eduacyjną (np. opiniowanie nowych ierunów ształcenia w szołach ponadgimnazjalnych i wyższych) oraz szoleniową. Informacje o bezrobociu i ofertach pracy posłużą w szczególności jao źródło informacji do: sporządzenia planów szoleń dla osób bezrobotnych w celu racjonalnego wyorzystania posiadanych środów finansowych; opiniowanie zmian ierunów szolenia w szołach ponadgimnazjalnych i wyższych; bieżącej pracy doradców zawodowych. 3

6 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Miasto Gdańs to zarówno stolica województwa pomorsiego ja i morsa stolica Polsi, położona w północno-zachodniej części województwa pomorsiego, u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoą Gdańsą. Obszar tego powiatu grodziego wynosi 262 m 2, na tórym zamieszuje (wg stanu w dniu 30 września 2005 r.) osób, z czego prawie obiety stanowią 53%, czyli osoby. Ponadto w Gdańsu wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła osób (w tym 56,4%, czyli osoby, stanowiły obiety), zaś stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,6%. Ponadto na oniec 2005 r. pozostawały w rejestrach bezrobocia tego powiatu 3933 osoby bezrobotne dotychczas niepracujące, co stanowi 21,0% ogółu bezrobotnych. W tej grupie obiety stanowiły 63,7%, czyli 657 osób. Natomiast 4,3% wszystich zarejestrowanych stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły, czyli 805 osób. W tej ategorii obiety stanowiły 68,1%, czyli 548 osób. Analizując bezrobocie wg zawodów w Gdańsu w ońcu 2005 r., należy stwierdzić, iż najwięszą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez zawodu (2039 osób, tj. 10,9% ogółu osób poprzednio pracujących). W dalszej olejności są zawody: sprzedawców (1862 osoby, tj. 10,0% ogółu bezrobotnych), sprzątacze (591 osób, tj. 3,2% ogółu bezrobotnych), pracowniów biurowych (561 osób, tj. 3,0% ogółu bezrobotnych), ślusarzy (318 osób, tj. 1,7% ogółu bezrobotnych), robotniów placowych (268 osób, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), robotniów gospodarczych (264 osoby, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), ucharzy (247 osób, tj. 1,3% ogółu bezrobotnych), magazynierów (247 osób, tj. 1,3% ogółu bezrobotnych), mechaniów samochodów osobowych (232 osoby, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), dozorców (222 osoby, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), pomocy uchennych (218 osób, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), robotniów budowlanych (216 osób, tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), ierowców samochodów osobowych (206 osób, tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), pozostali pracownicy obsługi biurowej (203 osoby, tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), sięgowy (samodzielny) (202 osoby, tj. 1,1% ogółu bezrobotnych). Wysoi poziom bezrobocia w tych przypadach sugeruje, iż są to zawody nadwyżowe. Grupa bezrobotnych bez zawodu obejmuje osoby niespełniające jednocześnie dwóch warunów nieposiadające: udoumentowanej ciągłości pracy w oresie minimum jednego rou w tym samym zawodzie oraz walifiacji do wyonywania jaiegoolwie zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szoleniowej lub innym dyplomem uprawniającym do wyonywania zawodu. Zgodnie z wymienionymi ryteriami w grupie bez zawodu ujęte są osoby, tóre uończyły licea ogólnoształcące i licea profilowane. Natomiast nie ma w rejestrze przedstawicieli taich zawodach i specjalnościach ja: architet rajobrazu; asystent osoby niepełnosprawnej; asystent prawny; audytor; bioenergoterapeuta; charateryzator; czyściciel pojazdów; deorator wnętrz; diagnosta laboratoryjny; doradca personalny; esplorator portu; farmaceuta - farmacja apteczna; farmaceuta - farmacja szpitalna; instrutor naui jazdy; instrutor odnowy biologicznej; inżynier geodeta geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne; inżynier inżynierii chemicznej; inżynier rybactwa; ierowni działu badawczo-rozwojowego; ierowni statu w żegludze 4

7 śródlądowej; onserwator systemów omputerowych i sieci; osmetolog; learz anestezjolog i intensywna terapia; learz choroby wewnętrzne; learz diagnostya laboratoryjna; learz epidemiologia; learz - medycyna rodzinna; learz rehabilitacja medyczna; monter aparatów i przyrządów optycznych; muzyolog; nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej; nauczyciel aademici naui chemiczne; nauczyciel aademici naui medyczne; nauczyciel historii i społeczeństwa w szole podstawowej; nauczyciel technii; oficer eletroautomaty orętowy; operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbi sór; operator pilare do pozysiwania tarcicy; operator urządzeń do formowania bloów i tynów gipsowych; opieun dziich zwierząt; optometrysta; ortopeda mechani; pielęgniara specjalista pielęgniarstwa operacyjnego; pozostali asystenci do spraw organizacji producji filmowej i telewizyjnej; pozostali opiści, trawiacze, grawerzy i porewni; pozostali laiernicy; pozostali maszyniści i operatorzy i urządzeń dźwigowo-transportowych i porewni; pozostali nauczyciele pratycznej naui zawodu i instrutorzy; pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do producji wyrobów mleczarsich; pozostali policjanci; pozostali pracownicy archiwów; pozostali robotnicy leśni i porewni; pozostali specjaliści do spraw rynu nieruchomości; pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiare srawających do metali; projetant mody; projetant stron internetowych (webmaster); protety słuchu; specjalista do spraw wynagrodzeń; specjalista zdrowia publicznego; szyper; techni hydrolog; techni logisty; techni mechanizacji rolnictwa; techni teleinformaty; wiertacz w metalu; wizażysta; zastępca dyretora/prezesa do spraw osobowych i szolenia; zgrzewacz; co może świadczyć o ich deficytowym charaterze. W podziale na wielie grupy zawodowe najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu z terenu miasta Gdańsa wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 rou - to przedstawiciele następujących grup: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (20,8% ogółu bezrobotnych), w tym: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń (8,9% ogółu bezrobotnych), w tym: o ślusarze i porewni (2,0% ogółu bezrobotnych), o mechanicy pojazdów samochodowych* (1,6% ogółu bezrobotnych), o eletromonterzy (1,1% ogółu bezrobotnych), górnicy i robotnicy budowlani (5,4% ogółu bezrobotnych), w tym: o malarze budowlani i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (4,5% ogółu bezrobotnych), w tym: o piearze, cuiernicy i porewni (1,2% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (17,5% ogółu bezrobotnych), w tym: modeli, sprzedawcy i demonstratorzy (11,4% ogółu bezrobotnych), o sprzedawcy i demonstratorzy (11,4% ogółu bezrobotnych), pracownicy usług osobistych i ochrony (6,0% ogółu bezrobotnych), w tym: o ucharze (1,6% ogółu bezrobotnych), o elnerzy i porewni (1,5% ogółu bezrobotnych), o pracownicy usług ochrony gdzie indziej nieslasyfiowani (1,0% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH (15,9% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach (11,6% ogółu bezrobotnych), w tym: o pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne (5,8% ogółu bezrobotnych), o portierzy, woźni i porewni (1,9% ogółu bezrobotnych), o gospodarze budynów (1,7% ogółu bezrobotnych), 5

8 o zamiatacze i porewni (1,6% ogółu bezrobotnych), robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (4,3% ogółu bezrobotnych), w tym: o robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (1,5% ogółu bezrobotnych), o robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym (1,3% ogółu bezrobotnych), o robotnicy pomocniczy transportu i tragarze (1,3% ogółu bezrobotnych), TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (14,4% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy pozostałych specjalności (7,4% ogółu bezrobotnych), o agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) (1,6% ogółu bezrobotnych), o pracownicy do spraw finansowych i handlowych, gdzie indziej nieslasyfiowani (1,6% ogółu bezrobotnych), o pracownicy administracyjni, seretarze i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), o sięgowi (1,2% ogółu bezrobotnych), średni personel techniczny (5,5% ogółu bezrobotnych), w tym: o technicy budownictwa, ochrony środowisa i porewni (1,1% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY BIUROWI (11,0% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy obsługi biurowej (8,8% ogółu bezrobotnych), w tym: o pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani (4,8% ogółu bezrobotnych), o magazynierzy i porewni (1,6% ogółu bezrobotnych), o pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (1,1% ogółu bezrobotnych), SPECJALIŚCI (10,4% ogółu bezrobotnych), w tym: pozostali specjaliści (5,8% ogółu bezrobotnych), w tym: o specjaliści do spraw eonomicznych i zarządzania gdzie indziej nieslasyfiowani (1,7% ogółu bezrobotnych), o eonomiści (1,0% ogółu bezrobotnych). OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ (5,6% ogółu bezrobotnych), w tym: ierowcy i operatorzy pojazdów (2,9% ogółu bezrobotnych), w tym: o ierowcy samochodów osobowych (1,2% ogółu bezrobotnych). Natomiast nie ma w rejestrze przedstawicieli taich elementarnych grupach zawodowych ja: asystenci do spraw organizacji producji filmowej i telewizyjnej*, ierownicy działów badawczo-rozwojowych, pratyujący nieonwencjonalne metody terapii. Biorąc pod uwagę w ońcu 2005 r. ostatnie miejsce pracy (wg rodzaju działalności PKD) bezrobotnych gdańszczan stwierdza się, iż najwięcej osób przed zarejestrowaniem pracowało w następujących rodzajach działalności: USŁUGI: handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, motocyli oraz artyułów użytu osobistego i domowego (3257 osób, tj. 22,0% ogółu osób poprzednio pracujących), działalność usługowa omunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (3054 osoby, tj. 20,7% ogółu osób poprzednio pracujących), obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (1072 osoby, tj. 7,3% ogółu osób poprzednio pracujących), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (653 osoby, tj. 4,4% ogółu osób poprzednio pracujących), 6

9 hotele i restauracje (635 osób, tj. 4,3% ogółu osób poprzednio pracujących), transport, gospodara magazynowa i łączność (614 osób, tj. 4,2% ogółu osób poprzednio pracujących), eduacja (557 osób, tj. 3,8% ogółu osób poprzednio pracujących), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne (442 osoby, tj. 3,0% ogółu osób poprzednio pracujących), pośrednictwo finansowe (312 osób, tj. 2,1% ogółu osób poprzednio pracujących), PRZEMYSŁ: przetwórstwo przemysłowe (2610 osób, tj. 17,7% ogółu osób poprzednio pracujących), budownictwo (1325 osób, tj. 9,0% ogółu osób poprzednio pracujących), Nie ma zaś w rejestrze bezrobotnych, tórych ostatnim miejscem pracy była taa secja PKD tj.: działalność niezidentyfiowana oraz organizacje i zespoły esterytorialne. W ciągu 2005 r. w Gdańsu najwięszy napływ bezrobotnych, czyli liczbę osób zarejestrowanych, odnotowano bez zawodu (3107 osób, tj. 14,9% ogółu napływu bezrobotnych), a następnie w taich elementarnych zawodach ja: sprzedawców (1792 osoby, tj. 8,6% ogółu bezrobotnych), pracowniów biurowych (621 osób, tj. 3,0% ogółu bezrobotnych). ślusarzy (335 osób, tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), mechaniów samochodów osobowych (333 osoby, tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), sprzątacze (319 osób, tj. 1,5% ogółu bezrobotnych), eonomistów (296 osób, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), ucharzy (335 osób, tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), asystentów eonomicznych (286 osób, tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), Natomiast pod względem napływu bezrobotnych wg wielich grup zawodowych najwyższy wsaźni osiągnęli: PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (29,5% ogółu bezrobotnych), w tym: modeli, sprzedawcy i demonstratorzy (23,8% ogółu bezrobotnych), w tym: o sprzedawcy i demonstratorzy (23,8% ogółu bezrobotnych), pracownicy usług osobistych i ochrony (5,7% ogółu bezrobotnych), w tym: o ucharze (1,6% ogółu bezrobotnych), o elnerzy i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), o pracownicy usłuh ochrony gdzie indziej nieslasyfiowani (1,2% ogółu bezrobotnych), o fryzjerzy, osmetyczi i porewni (1,0% ogółu bezrobotnych), ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (16,6% ogółu bezrobotnych), w tym: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń (7,9% ogółu bezrobotnych), w tym: o mechanicy pojazdów samochodowych* (1,9% ogółu bezrobotnych), o ślusarze i porewni (1,6% ogółu bezrobotnych), górnicy i robotnicy budowlani (4,0% ogółu bezrobotnych), pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (3,4% ogółu bezrobotnych), w tym: o piearze, cuiernicy i porewni (1,1% ogółu bezrobotnych), TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (14,3% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy pozostałych specjalności (6,9% ogółu bezrobotnych), o agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) (1,7% ogółu bezrobotnych), 7

10 o pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nieslasyfiowani (1,7% ogółu bezrobotnych), o sięgowi (1,0% ogółu bezrobotnych), średni personel techniczny (6,0% ogółu bezrobotnych), w tym: o technicy budownictwa, ochrony środowisa i porewni (1,2% ogółu bezrobotnych), SPECJALIŚCI (13,0% ogółu bezrobotnych), w tym: pozostali specjaliści (7,7% ogółu bezrobotnych), w tym: o specjaliści do spraw eonomicznych i zarządzania, gdzie indziej nieslasyfiowani (2,0% ogółu bezrobotnych), o eonomiści (1,4% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH (9,5% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach (6,3% ogółu bezrobotnych), w tym: o pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne (2,7% ogółu bezrobotnych), o gospodarze budynów (1,2% ogółu bezrobotnych), o zamiatacze i porewni (1,1% ogółu bezrobotnych), robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (3,1% ogółu bezrobotnych), w tym: o robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (1,2% ogółu bezrobotnych), PRACOWNICY BIUROWI (9,0% ogółu bezrobotnych), w tym: pracownicy obsługi biurowej (7,0% ogółu bezrobotnych), w tym: o pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani (3,8% ogółu bezrobotnych), o magazynierzy i porewni (1,3% ogółu bezrobotnych), Nie ma zaś w rejestrze napływu bezrobotnych wg elementarnych grup zawodowych np.: duchowni niechrześcijańscy, instrutorzy lotniczy, hodowcy drobiu, hodowcy ryb, ontrolerzy robotów przemysłowych, urzędnicy do spraw przyznawania zasiłów, funcjonariusze ochrony państwa, pratyujący nieonwencjonalne metody terapii, strażnicy w załadach dla nieletnich, hodowcy wyspecjalizowanej producji zwierzęcej, robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych, przygotowywacze włóna i przędzarze, operatorzy pieców i urządzeń do obróbi cieplnej metali, czy adwoaci, radcy prawni i prouratorzy. Ponadto tabela 1 (dołączona do Anesu statystycznego) przedstawia grupę zawodów generujących długotrwałe bezrobocie (czyli ores pozostawania bezrobotnego w rejestrze urzędu pracy wynosił łącznie przez ponad 12 miesięcy w oresie ostatnich 2 lat) w olejności od najwyższego do najniższego wsaźnia długotrwałego bezrobocia. Występujące tam wysoie wsaźnii długotrwałego bezrobocia dla grup zawodów (tj.: górnicy i robotnicy budowlani; ierowcy i operatorzy pojazdów; leśnicy i rybacy; ogrodnicy; operatorzy i monterzy maszyn; operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych; pracownicy obsługi biurowej; pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach; robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń; robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie; robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i porewni; robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i porewni) sugerują, iż są to zawody nadwyżowe. Przedstawiciele tych grup zgłaszali duże zapotrzebowanie na szolenie w celu uzupełnienia umiejętności i walifiacji zawodowych. 8

11 2. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Pozysiwanie ofert pracy od pracodawców oraz dotowanie ze środów Funduszy Pracy zatrudnienia bezrobotnych w ramach atywnych programów przeciwdziałania bezrobociu to najistotniejsze czynnii gwarantujące poprawę sytuacji na loalnym rynu pracy i jednocześnie wsaźnia sytuacji gospodarczej oraz stopnia jej rozwoju. Obszar miasta Gdańsa ma charater typowo przemysłowo-turystyczny, a reprezentowany jest przez najwięsze i najbardziej znane firmy w Polsce taie ja np.: "Fregata" S.A. producent środów chemicznych, "Hydroster" Załady Urządzeń Orętowych Sp. z o.o. branża eletromaszynowa, "SKANSKA" S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Gdańsu prace projetowe oraz roboty drogowe, bitumiczne i naziemne, "TECHNO-SERVICE" S.A. - producent płyt do montażu elementów eletronicznych i uładów eletronicznych, Dr Oeter Polsa Sp. z o.o. branża spożywcza, Eletromontaż S.A. przemysł urządzeń eletrycznych, Elmor S.A. projetant i producent eletrycznego wyposażenia orętowego, Federal Mogul Bimet S.A. producent łożys ślizgowych, Gdańsa Kompania Energetyczna "Energa" S.A. oncern energetyczny, Gdańsa Stocznia "Remontowa" im. Józefa Piłsudsiego S.A. branża stoczniowa remontująca, przebudowująca i budująca obiety pływające, Gdańsie Młyny i Spichlerze "Dr Cordesmeyer" Sp. z o.o. branża rolno-spożywcza, Gdańsie Przedsiębiorstwo Energetyi Cieplnej Sp. z o.o. firma ciepłownicza, Gdańsie Załady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. branża rolniczo- -chemiczna, Gdańsie Załady Teleeletroniczne Telom-Telmor Sp. z o.o. - producent elementów infrastrutury teleomuniacyjnej, Grupa LOTOS S.A. producent paliw płynnych i produtów ropopochodnych, Polsa Żegluga Bałtyca S.A. Polferries żegluga i turystya morsa, Port Lotniczy Gdańs im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o. ategoria omuniacja i transport, Satel producent eletronicznych systemów alarmowych, Siaropol Gdańs S.A. branża chemiczna, Spółdzielnia Mleczarsa "Maćowy" branża spożywcza, Stocznia Gdańsa Grupa Stoczni Gdynia S.A. specjalizująca się w producji statów rybacich, holowniów, promów fiordowych i ontenerowców, a taże w budowie jednoste do obsługi platform wiertniczych, Unimor Radiocom Sp. z o.o. - producent sprzętu łączności dla lotnictwa i marynari, Wirtualna Polsa - portal internetowy w Polsce, Young Digital Poland S.A. wydawnictwo zaawansowanych technologicznie multimedialnych programów eduacyjnych, Zespół Eletrociepłowni "Wybrzeże" S.A. producent energii eletrycznej i cieplnej, Żegluga Gdańsa Sp. z o.o. żegluga przybrzeżna. Poza tymi dużymi i powszechnie znanymi przedsiębiorstwami na terenie tego powiatu grodziego funcjonuje wiele innych podmiotów gospodarczych, w tym m.in spółe handlowych z udziałem apitału zagranicznego, stanowiących 34,2% tego typu spółe w województwie. Ogólnie w Gdańsu (wg stanu w dniu 31 grudnia 2005 r.) zarejestrowanych w systemie REGON (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) było ooło podmiotów gospodari narodowej, czyli jednoste prawnych, tj.: 9

12 18285 osób prawnych i jednoste organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym: o spółe handlowych , o spółe cywilnych , o spółdzielni - 324, o przedsiębiorstw państwowych - 12, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym związanych z: o handlem i naprawami , o obsługą nieruchomości i firm , o przemysłem (np z przetwórstwem przemysłowym), o budownictwem , o transportem, gospodara magazynową i łącznością , o pośrednictwem finansowym , o działalnością usługową omunalną, społeczną i indywidualną, pozostałą , o branżą hotelarso-restauracyjną , o rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem Głównymi setorami gospodari jest przemysł (np.: najwięszy w raju port morsi, rafineria, automatya przemysłowa, przetwórstwo spożywcze oraz przemysł chemiczny, drzewny, eletromaszynowy, metalowy, petrochemiczny i stoczniowy), budownictwo, obsługa nieruchomości i firm (m.in.: bani, instytucje ubezpieczeniowe, czy firmy onsultingowe), handel i usługi (miasto Gdańs jest jednym z najważniejszych ośrodów turystycznych w Polsce). W 2005 rou wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu ofert pracy, po sorygowaniu o liczbę ofert, tóre pracodawcy anulowali. Natomiast na oniec grudnia 2005 r. w rejestrach tego urzędu pozostało 308 ofert pracy. Wszystie zgłoszone oferty zatrudnienia można zgrupować na poziomie dużych grup, a ich struturę przedstawia tabela 2 dołączona do Anesu statystycznego. Ja wynia z prezentowanych tam danych, najczęściej pracodawcy zgłaszali do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu zapotrzebowanie na zatrudnienie robotniów przemysłowych i rzemieślniów. Natomiast biorąc pod uwagę wielie grupy zawodowe (z uwzględnieniem podziału na duże i średnie), to najwięcej ofert pracy w 2005 r. zaoferowano dla następujących pracowniów: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (38,4% wszystich ofert pracy), w tym: robotnicy obróbi metali i mechanicy maszyn i urządzeń (23,4% wszystich ofert pracy), w tym: o spawacze i porewni (9,4% wszystich ofert pracy), o robotnicy przygotowujący i wznoszący onstrucje metalowe (7,7% wszystich ofert pracy), o ślusarze i porewni (1,9% wszystich ofert pracy), o ustawiacze-operatorzy obrabiare srawających do metali* (1,2% wszystich ofert pracy), górnicy i robotnicy budowlani (11,4% wszystich ofert pracy), w tym: o monterzy systemów rurociągowych* (2,4% wszystich ofert pracy), o murarze i porewni (1,7% wszystich ofert pracy), o cieśle, stolarze budowlani i porewni (1,2% wszystich ofert pracy), o malarze budowlani i porewni (1,0% wszystich ofert pracy), o betoniarze (1,0% wszystich ofert pracy), pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (3,2% wszystich ofert pracy), w tym: o stolarze i porewni (1,1% wszystich ofert pracy), 10

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo