Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudziądz, wrzesień 2007 r."

Transkrypt

1 w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r.

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy... 8 Napływ bezrobotnych... 8 Oferty pracy Szansa uzyskania oferty pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Długotrwale bezrobotni PKD Wnioski Aneks statystyczny

3 Wprowadzenie Samorządy województwa zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99 poz z późn. zmianami) obowiązane są do przeprowadzania systematycznych badań lokalnych rynków pracy. Jest to bardzo istotny czynnik wpływający m.in. w znacznym stopniu na system kształcenia zawodowego, kształtowania relacji sił popytu i podaży siły roboczej i innych obszarów związanych ściśle z kreowaniem lokalnej gospodarki. Przedstawione w niniejszej publikacji badania lokalnego rynku pracy dotyczą relacji zachodzących między bezrobotnymi zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu z powiatu ziemskiego a zgłoszonymi ofertami pracy w badanym okresie sprawozdawczym z tego obszaru. W celu ujednolicenia sposobu przeprowadzenia badań Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało i udostępniło w 2003 r. urzędom pracy Zalecenia metodologiczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Podstawowym celem prowadzonych badań jest efektywniejsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb rynku pracy, a także określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na różnych płaszczyznach rynku pracy. prowadzony jest na trzech płaszczyznach: krajowej, regionalnej i lokalnej. Analiza zawarta w niniejszym raporcie dotyczy lokalnego rynku pracy Zawarte w opracowaniu dane otrzymano z: załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy. Stan za I półrocze 2007 roku, załącznika 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I półrocze 2007 roku, a także obliczonych wskaźników związanych z tematyką rynku pracy, a więc wskaźnika: średniej miesięcznej nadwyżki (deficytu) podaży siły roboczej w danym zawodzie, intensywności nadwyżki (deficytu) określonego zawodu, uzyskania oferty pracy w tym zawodzie, długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie, struktury bezrobotnych według zawodów oraz PKD, struktury ofert pracy według zawodów oraz PKD. 3

4 Raport dotyczy 30 dużych grup zawodowych, 392 grup elementarnych oraz zawodów i specjalności określonych w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej do stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W przeprowadzonych badaniach został ujęty również poziom i struktura bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 4

5 Bezrobotni według zawodów Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Bezrobotni ogółem Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zarejestrowanych było osób, w tym kobiety. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 887 osób tj. spadek o 20 %. Spadła również liczba bezrobotnych kobiet spadek o 261 osób tj. niecałe 10 %. Bezrobotnych bez zawodu, a więc bezrobotnych, którzy nie posiadali świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły lub kursu i nie posiadali udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie zarejestrowano 422 osoby, w tym 284 kobiety. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych bez zawodu wzrosła o 193 osoby tj. o 84,28 %. Na podstawie przepracowanych badań można stwierdzić, iż najliczniejszą grupą zawodów są: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 15,88 % ogółu bezrobotnych z powiatu ziemskiego. W grupie tej bezrobotni posiadali głównie odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy w zawodzie sprzedawcy 494 osoby, w tym 477 kobiet. Liczną grupę zawodów stanowili także Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 11,81 % ogółu bezrobotnych. Dominowali tu przede wszystkim bezrobotni w zawodzie: Sprzątaczka 166 osób, w tym wszystkie są kobietami; Robotnik gospodarczy 100 osób, w tym 51 kobiet; Pomoc kuchenna 37 osób, w tym wszystkie są kobietami; Dozorca 15 osób, w tym 6 kobiet; Salowa 11 osób, w tym wszystkie są kobietami. Na trzecim miejscu co do ilości zarejestrowanych osób uplasowała się grupa Pracowników usług osobistych i ochrony, która stanowiła 10,15 % ogółu bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych posiadało zawód: Kucharz 98 osób, w tym 86 kobiet; Opiekunka domowa 89 osób, w tym wszystkie są kobietami; Fryzjer 34 osoby, w tym wszystkie są kobietami; Kelner 26 osób, w tym 23 kobiety; Opiekunka dziecięca domowa 17 osób, w tym wszystkie są kobietami. 5

6 9,57 % ogółu bezrobotnych stanowiła grupa zawodów Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Bezrobotni głównie posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy w zawodzie: Krawiec 101 osób, w tym wszystkie są kobietami; Szwaczka 58 osób, w tym 56 kobiet; Piekarz 31 osób, w tym 8 kobiet; Cukiernik 27 osób, w tym 23 kobiety; Rzeźnik wędliniarz 17 osób, w tym 5 kobiet. Liczną grupę zawodów stanowili także Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń stanowiący 8,35 % ogółu bezrobotnych. Taki udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych został osiągnięty głównie za sprawą bezrobotnych zarejestrowanych w zawodzie: Mechanik samochodów osobowych 90 osób, w tym żadnej kobiety; Ślusarz 45 osób, w tym 2 kobiety; Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 26 osób, w tym 5 kobiet; Blacharz samochodowy 15 osób, w tym żadnej kobiety; Tokarz 12 osób, w tym żadnej kobiety. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie stanowili 7,36 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych z powiatu grudziądzkiego ziemskiego. Bezrobotni zarejestrowani byli głównie w zawodzie: Robotnik budowlany 76 osób, w tym 3 kobiety; Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 67 osób, w tym 56 kobiet; Robotnik drogowy 33 osoby, w tym 3 kobiety; Robotnik magazynowy 18 osób, w tym 13 kobiet; Pakowacz 12 osób, w tym 11 kobiet. Pozostałe grupy zawodów stanowiły poniżej 6 % ogółu bezrobotnych. Najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowili: Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,03%; Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,03 %; Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,1 %; Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,19 %; Specjaliści szkolnictwa 0,26 %. 6

7 W grupie zawodów Kierownicy dużych i średnich organizacji, Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni nie odnotowano żadnych bezrobotnych. Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W tej kategorii bezrobotnych znajdują się wszystkie osoby zarejestrowane w tutejszym Urzędzie Pracy z powiatu grudziądzkiego grodzkiego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zarejestrowanych było 88 bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w tym 61 kobiet. W stosunku do końca czerwca 2006 roku liczba bezrobotnych spadła o 43 osoby tj. 32,82 %. Liczba bezrobotnych kobiet spadła o 25 osób tj. 29,07 %. Największy udział w grupie bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki posiadała grupa zawodów: Pracownicy pozostałych specjalności stanowiący 33,93 % bezrobotnych. Głównie bezrobotni posiadali zawód: asystent ekonomiczny 9 osób, organizator usług hotelarskich 5 osób, organizator agrobiznesu 5 osób; Średni personel techniczny stanowiący 14,29 % bezrobotnych. Bezrobotni posiadali głównie kwalifikacje zawodowe do pracy w zawodzie: technik budownictwa 4 osoby, technik mechanik 2 osoby, technik elektryk 1 osoba, technik elektronik 1 osoba; Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia stanowiący 10,71 % bezrobotnych. Zarejestrowani bezrobotni mogli podjąć pracę głównie z zawodzie: technik fizjoterapii 2 osoby, terapeuta zajęciowy 2 osoby, technik architektury krajobrazu 1 osoba, technik żywienia i gospodarstwa domowego 1 osoba; Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń stanowiący 8,93 % bezrobotnych. Zarejestrowane osoby posiadały kwalifikacje głównie do pracy w zawodzie: mechanik samochodów osobowych 4 osoby, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 1 osoba; Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy stanowiący 8,93 % bezrobotnych. Wszystkie zarejestrowane osoby posiadały zawód sprzedawcy 5 osób; Pozostali specjaliści stanowiący 8,93 % bezrobotnych. Bezrobotni zarejestrowani byli głównie w zawodzie: ekonomista 1 osoba, specjalista bankowości 1 osoba, specjalista ds. finansów 1 osoba, pedagog 1 osoba, specjalista ds. administracji publicznej 1 osoba. 7

8 Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy Do tej kategorii bezrobotnych zaliczono osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu z powiatu grudziądzkiego ziemskiego, przez ponad 12 miesięcy i jednocześnie są to osoby, które wcześniej już pracowały. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku w rejestrze tutejszego Urzędu Pracy figurowało bezrobotnych poprzednio pracujących zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy, w tym kobiety. W stosunku do analogicznego okresu tj. końca czerwca 2006 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tej kategorii spadła o 437 osób, tj. 23,71 %. W tym samym okresie spadła liczba bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących zarejestrowanych ponad 12 miesięcy o 197 osób, tj. 15,89 %. Największy odsetek bezrobotnych poprzednio pracujących zarejestrowanych ponad 12 miesięcy stanowiły grupy zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 18, 02 %, w tym bezrobotni zarejestrowani byli głównie w zawodzie sprzedawca 248 osób; Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 14,40 %. Bezrobotni posiadali głównie zawód: sprzątaczka 97 osób, robotnik gospodarczy 48 osób, pomoc kuchenna 18 osób; Pracownicy usług osobistych i ochrony 10,71 %. Bezrobotni posiadali najczęściej zawód: opiekunki domowej 47 osób, kucharza 40 osób, fryzjera 18 osób; Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 9,84 %. Bezrobotni zarejestrowani byli głównie w zawodzie: szwaczka 40 osób, krawiec 35 osób, cukiernik 15 osób; Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8,54 %. Najwięcej osób w tej grupie zawodów zarejestrowanych było w zawodzie: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 42 osoby, robotnik budowlany 36 osób, robotnik magazynowy 13 osób. Napływ bezrobotnych Podczas analizy struktury bezrobotnych według zawodów istotne jest wzięcie pod uwagę liczby bezrobotnych rejestrujących się w danym okresie sprawozdawczym, a więc napływ bezrobotnych. W I półroczu 2007 roku status osoby bezrobotnej otrzymało osób z powiatu grudziądzkiego ziemskiego, w tym 980 kobiet. W porównaniu do I półrocza 2006 roku liczba 8

9 rejestrujących się spadła o 214 osób, tj. 9,46 %. Liczba rejestrujących się kobiet spadła o 19 osób tj. 1,9 %. Bezrobotni rejestrowali się głównie w grupie zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń stanowiący 14,29 % ogółu nowych rejestracji. Dominowały tu osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do pracy w zawodzie: mechanicy samochodów osobowych 78 osób, ślusarz 48 osób, elektromonter instalacji elektrycznych 16 osób, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 12 osób, tokarz oraz pozostali mechanicy pojazdów samochodowych po 10 osób. W w/w zawodach nie zarejestrowano żadnej kobiety. Liczną grupę rejestrujących się bezrobotnych w badanym okresie sprawozdawczym, stanowiły także Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 10,03 % ogółu nowych rejestracji. Wszystkie osoby, które się rejestrowały posiadały zawód sprzedawcy 165 osób. Stosunkowo duży udział w nowych rejestracjach posiadali także Górnicy i robotnicy budowlani 9,36 %. Osoby rejestrowały się głównie w zawodzie: murarz 50 osób, malarz budowlany 26 osób, lakiernik samochodowy 12 osób, stolarz budowlany 11 osób, monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 10 osób. W w/w zawodach nie zarejestrowały się żadne bezrobotne kobiety. 8,21 % ogółu nowych rejestracji stanowiła grupa zawodów Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Dominowały tu głównie osoby rejestrujące się w zawodzie: krawiec 25 osób, w tym wszystkie to kobiety; piekarz 23 osoby, w tym 4 kobiety; szwaczka 21 osób, w tym 19 kobiet; cukiernik 19 osób, w tym 8 kobiet; stolarz meblowy 9 osób, w tym 1 kobieta. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach stanowili 7,96 % ogółu nowych rejestracji. Najwięcej bezrobotnych w tej grupie rejestrowało się w zawodzie: Robotnik gospodarczy 59 osób, w tym 22 kobiety; sprzątaczka 36 osób, w tym wszystkie to kobiety; 9

10 pomoc kuchenna 9 osób, w tym wszystkie to kobiety; zamiatacz 7 osób, w tym 4 kobiety; dozorca 5 osób, w tym 1 kobieta. Najmniejszy udział w ogólnej liczbie nowych rejestracji stanowiły grupy zawodów: Kierownicy dużych i średnich organizacji 0,06 %, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,06 %; Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,06 %; Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,18 %; Specjaliści szkolnictwa 0,3 %. W I półroczu 2007 roku nie zarejestrowały się żadne osoby bezrobotne z grupy Kierownicy małych przedsiębiorstw, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy. Wśród bezrobotnych rejestrujących się w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w I półroczu 2007 roku odnotowano 240 osób, w tym 164 kobiety. W stosunku do I półrocza 2006 roku liczba nowych rejestracji w tej grupie bezrobotnych spadła o 76 osób, tj. 24,05 %. Największy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły grupy zawodów: Pracownicy pozostałych specjalności 20,86 %, w tym głównie w zawodzie: asystent ekonomiczny 13 osób, organizator agrobiznesu 13 osób, organizator usług hotelarskich 7 osób; Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 13,5 %, w tym wszystkie osoby rejestrowały się w zawodzie sprzedawcy 22 osoby; Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 12,88 %, w tym głównie w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego 5 osób, technik rolnik 4 osoby, terapeuta zajęciowy 4 osoby; Średni personel techniczny 12, 88 %, w tym głównie w zawodzie: technik budownictwa 6 osób, technik elektronik 4 osoby, technik mechanik 4 osoby; Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 11,66 %, w tym głównie w zawodzie: mechanik samochodów osobowych 13 osób, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 2 osoby, elektromechanik pojazdów samochodowych 2 osoby. 10

11 Oferty pracy W I połowie 2007 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu zgłoszono 963 oferty pracy z powiatu grudziądzkiego ziemskiego. W stosunku do I połowy 2006 roku liczba zgłoszonych ofert pracy z powiatu grudziądzkiego ziemskiego spadła o 36 ofert pracy tj. 3,6 %. Wśród zgłoszonych ofert pracy 869 dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego, co stanowiło 87,25 % ogółu zgłoszonych ofert pracy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba zgłoszonych ofert pracy dotyczących zatrudnienia subsydiowanego wzrosła o 8,76 %. Najwięcej zgłoszonych ofert pracy dotyczyło pracy w grupie zawodów Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 61,06 % ogółu zgłoszonych ofert pracy, w tym głównie w zawodzie: robotnik gospodarczy 569 ofert, palacz pieców zwykłych 13 ofert, sprzątaczka 6 ofert. Zdecydowanie mniej ofert pracy wpłynęło w drugiej, co do liczby zgłoszonych ofert pracy, grupie zawodów Pracownicy usług osobistych i ochrony 7,17 % ogółu zgłoszonych ofert pracy, w tym głównie w zawodzie: opiekunka domowa 45 ofert, opiekunka dziecięca 13 ofert, kucharz 6 ofert. Po 4,78 % ogółu zgłoszonych ofert pracy stanowiły dwie grupy zawodów: Górnicy i robotnicy budowlani oraz Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W pierwszej grupie zawodów Górnicy i robotnicy budowlani zgłoszone wolne miejsca pracy dotyczyły przede wszystkim pracy w zawodzie: meliorant 20 ofert, konserwator budynków 7 ofert, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 4 oferty, lakiernik samochodowy 4 oferty. W drugiej grupie zawodów Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy pracodawcy poszukiwali pracowników w zawodzie: pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 30 ofert, stolarz 6 ofert, piekarz 4 oferty. 11

12 W grupie zawodów Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie, która stanowiła 4,57 % ogółu zgłoszonych ofert pracy, poszukiwani byli pracownicy w zawodzie: robotnik budowlany 23 oferty, robotnik drogowy 19 ofert, pakowacz 2 oferty. Najmniej zgłoszonych ofert pracy z powiatu grudziądzkiego ziemskiego dotyczyło pracy w grupie zawodów Leśnicy i rybacy, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, które stanowiły 0,1 % ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. W I połowie 2007 roku pracodawcy nie zgłosili żadnej oferty pracy w grupie zawodów: Kierownicy dużych i średnich organizacji, Kierownicy małych przedsiębiorstw, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, Rolnicy, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni. Szansa uzyskania oferty pracy Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczany jest jako stosunek średniej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym zawodzie w tym samym czasie. Wskaźnik ten jest bardzo istotny, gdyż umożliwia zebranie informacji o zawodach, w których stosunkowo łatwo znaleźć pracę oraz tych, w których zdecydowanie trudniej jest znaleźć zatrudnienie i należy podjąć działania dążące do przekwalifikowania umiejętności zawodowych posiadanych przez bezrobotnych. Największe szanse na znalezienie pracy mają bezrobotni z grupy zawodów: Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, Specjaliści szkolnictwa, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów. Niewielkie szanse na znalezienie pracy w danym zawodzie mają bezrobotni z grupy zawodów: Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, Leśnicy i rybacy, Średni personel techniczny. 12

13 Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Istotnym zagadnieniem związanym z monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zbadanie, które zawody zaliczane są do grupy zawodów: deficytowych, nadwyżkowych czy zrównoważonych. Zbadanie relacji zachodzącej między liczbą zgłoszonych ofert pracy, a liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych jest kluczowym elementem przeprowadzanej analizy rynku pracy. Relacje te są badane za pośrednictwem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) danego zawodu. W grupie zawodów nadwyżkowych znalazło się 291 zawodów, w tym w 255 zawodach wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł zero, a więc w tych zawodach pracodawcy nie zgłosili żadnych ofert pracy. W tabeli 1 przedstawiono zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności w I półroczu 2007 r.. Tabela 1 Zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności w powiecie grudziądzkim ziemskim Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) "411101" Sekretarka 0,50 "413103" Magazynier 0,50 "713101" Dekarz 0,50 "741105" Ubojowy 0,50 "931203" Robotnik drogowy 0,54 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 0,57 "343201" Księgowy [samodzielny] 0,67 "932103" Pakowacz 0,67 "931301" Robotnik budowlany 0,72 "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 0,75 37 badanych zawodów miało wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) na poziomie powyżej 1,1, a więc zakwalifikowano je do grupy zawodów deficytowych, w których zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy, niż jest zarejestrowanych osób bezrobotnych. Spośród zawodów deficytowych w 24 zawodach wskaźnik intensywności osiągnął poziom maksymalny, a więc w tych zawodach zgłoszono chęć zatrudnienia nowego pracownika lecz w rejestrze tutejszego Urzędu Pracy nie figurowała żadna osoba zarejestrowana w tym zawodzie. W tabeli 2 przedstawiono zawody deficytowe o najniższym wskaźniku intensywności w I półroczu 2007 r.. 13

14 Tabela 2 Zawody deficytowe o najniższym wskaźniku intensywności Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) "721202" Spawacz ręczny gazowy 1,33 "513301" Opiekunka domowa 1,55 "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 2,00 "243101" Archiwista 2,00 "346104" Pracownik socjalny 2,00 "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 2,67 "712501" Meliorant 3,33 "513102" Opiekunka dziecięca 4,33 "621201" Ogrodnik terenów zieleni 6,00 "913202" Palacz pieców zwykłych 6,50 Najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy występuje wówczas, gdy liczba zgłoszonych ofert pracy nieznacznie różni się od liczby zarejestrowanych w tym zawodzie zarejestrowanych osób bezrobotnych. Jest to tzw. grupa zawodów zrównoważonych. W tabeli 3 przedstawiono wykaz zawodów zrównoważonych w I półroczu 2007 roku. Tabela 3 Zawody zrównoważone Kod zawodu Nazwa zawodu "223901" Diagnosta laboratoryjny "223903" Fizjoterapeuta "348202" Bibliotekarz "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] "512103" Intendent "742204" Stolarz "823104" Wulkanizator "829190" Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani Długotrwale bezrobotni Istotną rolę pełnią osoby zarejestrowane i zakwalifikowane do grupy długotrwale bezrobotnych. Są to przede wszystkim osoby zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Jest to szczególna grupa bezrobotnych, której trudno jest znaleźć zatrudnienie ze względu przede wszystkim na brak dostatecznych 14

15 kwalifikacji zawodowych lub dezaktualizację dotychczasowych. Wydłużający się okres pozostawania bez pracy zmniejsza ich szansę na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zarejestrowanych było osób, w tym kobiet. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba długotrwale bezrobotnych spadła o 730 osób, tj. o 22,98 %. Spadła również liczba długotrwale bezrobotnych kobiet o 272 osoby, tj. 13,27 %. Najwyższy poziom wskaźnika długotrwale bezrobotnych odnotowano w grupie zawodów: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 1,0 Kierownicy małych przedsiębiorstw 1,0 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,67 Rolnicy 0,64 Operatorzy i monterzy maszyn 0,63. Najniższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia odnotowano w grupie zawodów: Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0,19 Pracownicy pozostałych specjalności 0,22 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,22. W grupie zawodów Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni oraz Kierownicy dużych i średnich organizacji wskaźnik długotrwałego bezrobocia kształtował się na poziomie zera. PKD Biorąc pod uwagę bezrobotnych ostatnio pracujących w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności można stwierdzić, iż najwięcej bezrobotnych przed zarejestrowaniem się w tutejszym Urzędzie Pracy pracowało w Przetwórstwie przemysłowym, zaś najmniej w Górnictwie oraz Rybactwie. Analizując również w oparciu o sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności zgłoszone oferty pracy można stwierdzić, iż najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zaś najmniej Pośrednictwa finansowego. W tabeli 4 przedstawiono sekcje PKD, w których najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących oraz zgłoszono najwięcej ofert pracy z powiatu ziemskiego. 15

16 Tabela 4 Największa liczba bezrobotnych poprzednio pracujących i zgłoszonych ofert pracy wg sekcji PKD w I półroczu 2007 r. Sekcja PKD Liczba bezrobotnych poprzednio pracujących Liczba zgłoszonych ofert pracy Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Budownictwo

17 Wnioski Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, które zawody należą do grupy zawodów deficytowych, a które do zawodów nadwyżkowych. Badanie umożliwiło wyciągnięcie następujących wniosków: liczba osób bezrobotnych w stosunku do I półrocza 2006 roku zmniejszyła się o 887 osób, w tym 261 kobiet, zmniejszył się poziom stopy bezrobocia w stosunku do I półrocza 2006 roku z 29,5 % do 24,9 % tj. o 4,6 %, Największą grupę osób bezrobotnych stanowią Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, Pracownicy usług osobistych i ochrony, Najmniejszą grupę stanowią: Kierownicy małych przedsiębiorstw, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, Napływ nowych rejestracji został zdominowany przede wszystkim osobami z grupy zawodów: Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy, Górnicy i robotnicy budowlani, Niewielki udział w napływie osób bezrobotnych stanowią: Kierownicy dużych i średnich organizacji, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, Największe szanse na znalezienie pracy mają Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, Specjaliści szkolnictwa, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów. Stosunkowo duże trudności w znalezieniu pracy mogą mieć: Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, Leśnicy i rybacy, Średni personel techniczny. Do zawodów nadwyżkowych można zaliczyć m.in. sekretarkę, magazyniera, dekarza, ubojowego, robotnika drogowego, elektromontera zakładowego, księgowego, pakowacza, robotnika budowlanego, mechanika samochodów ciężarowych, Za zawody deficytowe uznano 37 specjalności. Należą do nich m.in. spawacz ręczny gazowy, opiekunka domowa, specjalista ds. marketingu i handlu, archiwista, pracownik socjalny, pracownik administracyjny, meliorant, opiekunka dziecięca, ogrodnik terenów zieleni, palacz pieców zwykłych, Za zawody zrównoważone uznano 9 specjalności m.in.: diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, bibliotekarz, pracownik biurowy, 17

18 intendent, stolarz, wulkanizator, pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani, Długotrwałe bezrobocie dotyka przede wszystkim: Nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, Kierownicy małych przedsiębiorstw, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, Analizując strukturę sekcji PKD najwięcej osób bezrobotnych oraz najwięcej ofert pracy zgłoszono w sekcji: Przetwórstwo przemysłowe, Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. 18

19 Aneks statystyczny Tabela 1 Najliczniejsze grupy zawodów i zawody pod względem liczby osób bezrobotnych w końcu I półrocza 2007 r. Bezrobotni do 12 Bezrobotni Kod Nazwa zawodu Bezrobotni miesięcy od powyżej 12 zawodu ukończenia szkoły miesięcy "52" MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety "522107" Sprzedawca "522105" "522104" Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej Ekspedient w punkcie usługowym "91" PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH "913207" Sprzątaczka "914103" Robotnik gospodarczy "913204" Pomoc kuchenna "915202" Dozorca "913206" Salowa "913101" Pomoc domowa "916201" Robotnik placowy "916202" Zamiatacz "51" PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY "512201" Kucharz "513301" Opiekunka domowa "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] "512302" Kelner "513103" Opiekunka dziecięca domowa "513102" Opiekunka dziecięca "512202" Kucharz małej gastronomii "513302" Siostra PCK "515902" Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] "74" POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 19

20 "743304" Krawiec "743604" Szwaczka "741203" Piekarz "741201" Cukiernik "741104" Rzeźnik wędliniarz "742207" Stolarz meblowy "742290" Pozostali stolarze i pokrewni "742204" Stolarz "72" ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ "723105" Mechanik samochodów osobowych "722204" Ślusarz "723306" Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych "721303" Blacharz samochodowy "722304" Tokarz "724301" "723190" "724201" "93" Elektromonter instalacji elektrycznych Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Elektromonter [elektryk] zakładowy ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE "931301" Robotnik budowlany "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "931203" Robotnik drogowy "933104" Robotnik magazynowy "932103" Pakowacz "931201" Kopacz "71" GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI "712102" Murarz "714101" Malarz budowlany "712302" Stolarz budowlany "712501" Meliorant "714201" Lakiernik samochodowy "713604" Monter instalacji

21 wodociągowych i kanalizacyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu "712301" Cieśla "714103" Malarz tapeciarz "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI "341902" "341903" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] Organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu] "343201" Księgowy [samodzielny] "341404" "341501" Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] "341601" Zaopatrzeniowiec "61" ROLNICY "611190" "611103" "613101" Pozostali rolnicy produkcji roślinnej Rolnik upraw mieszanych Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] "611104" Rolnik upraw polowych "612990" Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "82" OPERATORZY I MONTERZY MASZYN "828401" "827504" "827102" Konfekcjoner wyrobów gumowych Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego Operator urządzeń przetwórstwa mięsa "823205" Operator urządzeń do

22 "827101" formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Operator urządzeń przetwórstwa drobiu Tabela 2 Najliczniejsze grupy zawodów i zawody pod względem zgłoszonych ofert pracy w powiecie grudziądzkim grodzkim w I półroczu 2007 r. Kod Nazwa zawodu Liczba zgłoszonych ofert zawodu pracy "91" PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH "914103" Robotnik gospodarczy 569 "913202" Palacz pieców zwykłych 13 "913207" Sprzątaczka 6 "51" PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY "513301" Opiekunka domowa 45 "513102" Opiekunka dziecięca 13 "512201" Kucharz 6 "512302" Kelner 3 "71" GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI "712501" Meliorant 20 "712901" Konserwator budynków 7 "713704" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 4 "714201" Lakiernik samochodowy 4 "74" POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY "742190" Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 30 "742204" Stolarz 6 "741203" Piekarz 4 "743604" Szwaczka 3 "93" ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE "931301" Robotnik budowlany "931203" Robotnik drogowy "932103" Pakowacz "41" PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 31 "413103" Magazynier 4 "411101" Sekretarka 1 "52" MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY "522107" Sprzedawca 35 "522104" Ekspedient w punkcie usługowym 1 22

23 "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 8 "343201" Księgowy [samodzielny] 4 "341601" Zaopatrzeniowiec 3 "72" ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ "723105" Mechanik samochodów osobowych 5 "721202" Spawacz ręczny gazowy 4 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 4 Tabela 3 Zawody elementarne z uwzględnieniem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Kod Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów "322404" Terapeuta zajęciowy 0,40 "411101" Sekretarka 0,50 "413103" Magazynier 0,50 "713101" Dekarz 0,50 "741105" Ubojowy 0,50 "931203" Robotnik drogowy 0,54 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 0,57 "343201" Księgowy [samodzielny] 0,67 "932103" Pakowacz 0,67 "931301" Robotnik budowlany 0,72 "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 0,75 "223901" Diagnosta laboratoryjny 1,00 "223903" Fizjoterapeuta 1,00 "348202" Bibliotekarz 1,00 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 1,00 "512103" Intendent 1,00 "742204" Stolarz 1,00 "823104" Wulkanizator 1,00 "829190" Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 1,00 "721202" Spawacz ręczny gazowy 1,33 "513301" Opiekunka domowa 1,55 "241912" Specjalista do spraw marketingu i 2,00 23

24 handlu [sprzedaży] Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu "243101" Archiwista 2,00 "346104" Pracownik socjalny 2,00 "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 2,67 "712501" Meliorant 3,33 "513102" Opiekunka dziecięca 4,33 "621201" Ogrodnik terenów zieleni 6,00 "913202" Palacz pieców zwykłych 6,50 Tabela 4 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy oraz zgłoszonych ofert pracy według sekcji PKD Sekcja PKD Bezrobotni poprzednio pracujący Oferty pracy zgłoszone w I półroczu Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 2007 r Budownictwo Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 64 6 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 57 6 Działalność nie zidentyfikowana 57 0 Edukacja Transport, gospodarka magazynowa i łączność 25 6 Hotele i restauracje 23 9 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 9 0 Pośrednictwo finansowe 7 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 4 0 Rybactwo 3 0 Górnictwo 3 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Analiza bezrobotnych według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły... 7 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, kwiecień 2008 r.

Grudziądz, kwiecień 2008 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2007 roku Grudziądz, kwiecień 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0-83) 343-81-74, 343-81-68 fax. 343-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, kwiecień 2008 r.

Grudziądz, kwiecień 2008 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim grodzkim w 2007 roku Grudziądz, kwiecień 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo