Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW... 6 I ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH... 8 WNIOSKI ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych. 11.Tabele Tabela 1 Raning zawodów i specjalności (od 6-cyfrowy) wg ilości osób zarejestrowanych z powiatu gdańsiego na oniec grudnia 2010r Tabela 2 Zestawienie ofert pracy (wg zgłoszeń) zawodów i specjalności z powiatu gdańsiego w drugim półroczu 2010 rou Tabela 3 Strutura ofert pracy wg secji PKD w powiecie gdańsim w drugiej połowie 2010 rou Tabela 4 Zawody deficytowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r.16 Tabela 5 Zawody nadwyżowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r

3 WSTĘP Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów szolenia bezrobotnych i ształcenia zawodowego. Opracowywanie analiz rynu pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 wietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy zostało wpisane w zadania zarówno województwa ja i samorządu powiatu w zaresie polityi rynu pracy. Zadanie to zostało również umieszczone w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 ro, albowiem odpowiednia oordynacja ierunów ształcenia, dostosowanie strutury podaży i popytu w uładzie lasyfiacji zawodowych jest ważnym problemem w obliczu zachodzących zmian na rynu pracy. Podstawą analizy strutury zawodowej bezrobotnych i ofert pracy jest Klasyfiacja Zawodów i Specjalności, wprowadzona do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). W rozporządzeniu tym zawód został zdefiniowany jao zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniu społecznego podziału pracy, wyonywanych stale lub z niewielimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich walifiacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniu ształcenia lub pratyi. Wyonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności, tóre są wyniiem podziału pracy w ramach zawodu i zawierają czynności o podobnym charaterze wymagające pogłębionej lub dodatowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniu dodatowego szolenia lub pratyi. Klasyfiacja obejmuje 30 dużych grup zawodowych (od 2 cyfrowy), 387 grup elementarnych (od 4 cyfrowy) oraz 1636 zawodów i specjalności (od 6 cyfrowy).zawody z odem 6-cyfrowym mające w nazwie: pozostali, nie zostały uwzględnione w niniejszej analizie. Niniejszy Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych prowadzony jest dla obszaru Powiatu Gdańsiego, a czas badania to ores od 1 lipca do 31 grudnia 2010 rou i został opracowany w oparciu o ujednolicone dla całego raju Zalecenia metodyczne (Warszawa,2003r.) opracowane przez ówczesny Departament Rynu Pracy Ministerstwa Gospodari i Pracy. Podstawowym źródłem informacji niniejszego opracowania są tablice wyniowe wygenerowane przy specjalnie do tego stworzonej apliacji, tóra umożliwiła oreślenie zawodów deficytowych oraz nadwyżowych, a taże interpretacje uzysanych wyniów. Do analizy, mającej na celu opisanie zawodów deficytowych i nadwyżowych posłużyły następujące narzędzia statystyczne: - wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodu, - wsaźni szansy uzysania oferty w danym zawodzie, - wsaźni strutury, Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych dla powiatu gdańsiego za drugie półrocze 2010r. ma charater diagnostyczny. 3

4 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Powiat gdańsi położony w środowo-wschodniej części województwa pomorsiego i obejmuje gminy: Cedry Wielie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółi, Suchy Dąb i Trąbi Wielie oraz miasto i gminę Pruszcz Gdańsi. Obszar tego powiatu ziemsiego wynosi 793,17 m 2, na tórym zamieszuje (wg stanu w dniu 30 grudnia 2009r.) osób. Ponadto w powiecie gdańsim wg stanu na oniec grudnia 2010r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła (w tym 56,5%, czyli osób, stanowiły obiety), natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,8% (stan w dniu 31 grudnia 2010r.) Na oniec grudnia 2010r. pozostawało w rejestrze bezrobocia tego powiatu 563 osoby bezrobotne dotychczas niepracujące, co stanowi 22,3% ogółu bezrobotnych. Natomiast 7,6% wszystich zarejestrowanych stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły, czyli 194 osoby. W tej ategorii obiety stanowiły 58,7%, czyli 114 osób. Biorąc pod uwagę wielość bezrobocia najwięcej bezrobotnych (572 osoby) nie posiadały żadnego zawodu, co stanowiło odpowiednio 22,7% ogółu bezrobotnych. W dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: sprzedawca (219 osób tj. 8,7% ogółu bezrobotnych), robotni gospodarczy (55 osób tj. 2,2% ogółu osób bezrobotnych), ślusarz (52 osoby tj. 2,1% ogółu bezrobotnych), magazynier (38 osób tj. 1,3% ogółu osób bezrobotnych), robotni budowlany (33 osoby tj. 1,3% ogółu osób bezrobotnych), rawiec (31 osób tj. 1,2% ogółu osób bezrobotnych), sprzątacza biurowa (31 osób tj. 1,2% ogółu osób bezrobotnych), techni eonomista (25 osób tj. 1,0% ogółu osób bezrobotnych), stolarz (24 osoby tj. 1,0% ogółu osób bezrobotnych), murarz (23 osoby tj. 0,9% ogółu osób bezrobotnych). Wysoi udział procentowy wyżej wymienionych zawodów może świadczyć o tym, iż są to zawody nadwyżowe. Dalsza analiza ofert poszczególnych profesji może potwierdzić ja i zaprzeczyć ich nadwyżowego charateru. W przypadu analizy bezrobocia pod względem napływu bezrobotnych w półroczu 2010r. odnotowano bez zawodu 768 osób (tj. 28,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w tym oresie) następnie wystąpiły taie zawody ja: sprzedawca (224 osoby tj. 8,3% ogółu bezrobotnych), ślusarz (42 osoby tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), robotni gospodarczy (37 osób tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), 4

5 techni eonomista (36 osób tj. 1,3% ogółu bezrobotnych), magazynier (31 osób tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), rawiec (30 osób tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), robotni budowlany (29 osób tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), stolarz (26 osób tj. 1,0% ogółu bezrobotnych), techni prac biurowych (22 osób tj. 0,8% ogółu bezrobotnych), ucharz (22 osoby tj. 0,8% ogółu bezrobotnych). Analizując rejestr bezrobotnych ze względu na rodzaj działalności PKD (tj. według ostatniego pracy w danej branży, w jaiej pracowały osoby bezrobotne przed zarejestrowaniem się) stwierdza się, iż najwięcej osób pracowało w następujących rodzajach działalności (razem 2021 osób): o przetwórstwo przemysłowe (419 osób tj. 21,4% ogółu bezrobotnych), o handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle (338 osób tj. 17,3% ogółu bezrobotnych), o budownictwo (175 osób tj. 8,9% ogółu bezrobotnych), o pozostała działalność usługowa (270 osób tj. 13,8% ogółu bezrobotnych). Na oniec badanego oresu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu było zarejestrowanych osób z terenu powiatu gdańsiego. Stopa bezrobocia na oniec drugiego półrocza wyniosła 7,8%. Najwięszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu (28,5% ogółu bezrobotnych), natomiast w dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: sprzedawca, robotni gospodarczy, ślusarz, magazynier, robotni budowlany, rawiec, sprzątacza biurowa, techni eonomista. Najwięszy napływ bezrobotnych wystąpił w taich zawodach ja: sprzedawca, ślusarz, robotni gospodarczy, techni eonomista, magazynier, rawiec, robotni budowlany. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja, iż osoby posiadające zawód niewymagający wysoich walifiacji oraz wiedzy stanowią najwyższy udział w rejestrze bezrobotnych. 5

6 . ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Pozysiwanie ofert pracy od pracodawców oraz dotowanie ze środów Funduszy Pracy zatrudnienia bezrobotnych w ramach atywnych programów przeciwdziałania bezrobociu to najistotniejsze czynnii gwarantujące poprawę sytuacji na loalnym rynu pracy. Stan liczebny przedsiębiorstw funcjonujących na terenie powiatu gdańsiego (na dzień 31 grudnia 2009r.) ształtował się następująco: 156 spółe handlowych z udziałem apitału zagranicznego. Ogólnie w powiecie gdańsim (wg stanu w dniu 31 grudnia 2009r.) zarejestrowanych w systemie REGON (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) było podmiotów gospodari narodowej, czyli jednoste prawnych, tj.: osób prawnych i jednoste organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w tym: o spółe handlowych - 812, o spółe cywilnych - 642, o spółdzielni - 43, 8058 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym związanych z: o handlem i naprawami pojazdów samochodowych , o przetwórstwem przemysłowym 1278, o budownictwem , o obsługą rynu nieruchomości - 56, o transportem, gospodarą magazynową 865, o działalność finansowa i ubezpieczeniowa 290, o zawaterowanie i gastronomia 173. Głównymi setorami gospodari jest przemysł, rolnictwo (w gminie: Cedry Wielie, Pruszcz Gdańsi i Suchy Dąb), turystya (w gminie Przywidz i Trąbi Wielie) oraz usługi. W drugiej połowie 2010 rou wpłynęły do tutejszego urzędu 863 oferty pracy, po sorygowaniu o liczbę ofert, tóre pracodawcy anulowali. Natomiast na oniec czerwca 2010r. w rejestrach tego urzędu pozostały 82 oferty pracy. Najczęściej pracodawcy zgłaszali do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu zapotrzebowanie na zatrudnienie w taich zawodach ja (wg najwięszej ilości zgłoszeń w badanym oresie): murarz (75 ofert tj. 8,7% ogółu ofert pracy), techni prac biurowych (64 oferty tj. 7,4% ogółu ofert pracy), sprzedawca (52 oferty tj. 6,0% ogółu ofert pracy), cieśla (40 ofert tj. 4,6% ogółu ofert pracy), monter onstrucji stalowych (24 oferty tj. 2,8% ogółu ofert pracy), asjer handlowy (23 oferty tj. 2,7% ogółu ofert pracy), telemareter (21 ofert tj. 2,4% ogółu ofert pracy), monter adłubów orętowych (20 ofert tj. 2,3% ogółu ofert pracy), szlifierz metali (20 ofert tj. 2,3% ogółu ofert pracy), 6

7 robotni budowlany (19 ofert tj. 2,2% ogółu ofert pracy). By przybliżyć obraz rynu pracy sporządzono zestawienie osób bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy (wg Secji PKD) oraz zgłoszonych ofert pracy otrzymano następujące rezultaty: o 227 ofert pracy sierowanych było do osób z secji przetwórstwo przemysłowe, gdzie napływ bezrobotnych wyniósł 378 osób. Na oniec drugiego półrocza pozostało zarejestrowanych 419 osób, dla tórych pozostało 37 ofert pracy, o Następną secją było: budownictwo gdzie napływ bezrobotnych wyniósł 164 osoby, dla tórych zgłoszono 95 ofert pracy. Na oniec badanego oresu w rejestrze było 175 osób bezrobotnych z tej secji oraz pozostało 2 oferty pracy. o W przypadu secji: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenie społeczne zgłoszono 60 ofert pracy, zaś napływ osób bezrobotnych wyniósł 51 osób, na oniec grudnia w bazie danych nie pozostało żadnych ofert pracy, w rejestrze natomiast pozostały 60 osób bezrobotnych, o W secji rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo napływ wyniósł 23 osoby bezrobotne, dla tórych zgłoszono 2 oferty pracy, w ońcu drugiego półrocza pozostały w rejestrach 23 osoby, dla tórych nie pozostała żadna oferta pracy. o Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle zarejestrowano 310 osób bezrobotnych i zostały zgłoszone 134 oferty pracy, na oniec badanego oresu pozostało 338 osób bezrobotnych i 6 ofert pracy, o W secji pozostała działalność usługowa: zarejestrowano 298 osób bezrobotnych dla tórych zostało zgłoszonych 13 ofert pracy, na oniec 2010r. pozostało zarejestrowanych 270 osób i 0 ofert pracy. o W secjach: organizacje i zespoły esterytorialne i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów; gospodarstwa domowe produujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby nie zarejestrowano ani jednej osoby bezrobotnej. Powyższe dane wsazują, iż najwięszy popyt na oferty pracy reują zawody o wysoich walifiacjach (specjalizacji) wymagające wiedzy teoretycznej oraz pratyi. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2009r.) na terenie powiatu gdańsiego funcjonowało potencjalnych pracodawców. Dostarczyli oni 863 oferty pracy, natomiast na oniec badanego oresu pozostały 82 oferty pracy. Najwięcej ofert odnotowano w taich zawodach ja: murarz, techni prac biurowych, sprzedawca, cieśla, zbrojarz, ślusarz, monter onstrucji stalowych, asjer handlowy. Najwięszym powodzeniem cieszą się zawody o wysoich walifiacjach oraz poziomie wiedzy a taże zawody wysoo wyspecjalizowane. 7

8 I ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Tempo przemian eonomicznych i technologicznych w Polsce i na świecie sprawia, iż często walifiacje zawodowe zdobyte w procesie ształcenia nie odpowiadają zapotrzebowaniom zgłaszanym przez pracodawców. Kluczowym problemem jest oreślenie najbardziej pożądanych ierunów ształcenia i przygotowanie właściwej oferty eduacyjnej, co wymaga prognozowania, monitorowania rynu pracy, a następnie właściwego wyorzystania zdobytych w ten sposób informacji statystycznych. W przypadu dużej liczby uczniów ształcących się w zawodach nadwyżowych należałoby sformułować zalecenia ograniczenia naboru na te specjalności, zaś w przypadu zawodów deficytowych jest to sygnał na to, w jaich zawodach należałoby ształcić. W chwili obecnej należy również podreślić onieczność harmonizacji polsiego systemu ształcenia w Polsce z występującymi w Unii Europejsiej, dającą możliwość wzajemnego uznawania walifiacji. Poniższa analiza ma na celu ustalenie listy zawodów deficytowych i nadwyżowych, zaś niżej zamieszczona lista zawodów deficytowych stanowi źródło wiedzy odnośnie zapotrzebowania loalnego rynu pracy. Monitoring zawodów nadwyżowych i deficytowych przeprowadzono w oparciu o zgłoszone oferty pracy i liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z terenu powiatu gdańsiego w drugiej połowie 2010 rou. Z danych statystycznych wyliczono wsaźnii intensywności nadwyżi i deficytu zawodów, tóry jest mierzony jao stosune średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w badanym oresie. W analizie pominięte zostały zawody i specjalności mające w nazwie słowo: pozostałe. Niniejsze zestawienie zawodów ma charater wybiórczy. Oznacza to, iż odrzucono wartości omawianego wsaźnia dla średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy oraz średnio miesięcznej liczby zarejestrowanych osób mniejszych od wartości 1. Należy wspomnieć, iż: Zawód deficytowy to tai, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżowy to tai, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Poniżej - na podstawie liczby zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy wg elementarnych grup zawodów - oreślono atalog zawodów i specjalności (uszeregowany od najwyższej do najniższej wartości wsaźnia), jaie reprezentują osoby bezrobotne zarejestrowane z terenu powiatu gdańsiego oraz wsazano te zawody, na tóre istnieje zapotrzebowanie. ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE Zawody i specjalności zrównoważone to taie, dla tórych wartość wsaźnia intensywności deficytu (nadwyżi) zawodów zawiera się w przedziale: <0,9;1,1>. Zawody te wyazują równowagę na rynu pracy. W tej grupie znalazły się m.in zawody: operator myjni, spawacz ręczny gazowy, monter / sładacz oien, terapeuta zajęciowy, nauczyciel historii, techni technologii żywności, inżynier budownictwa - budownictwo ogólne. 8

9 ZAWODY DEFICYTOWE W drugim półroczu 2010r. wg omawianego wsaźnia w zbiorze zawodów deficytowych znalazły się następujące profesje: cieśla 40; szlifierz metali 10; betoniarz-zbrojarz 7,5; telemareter 7; zbrojarz 6; monter onstrucji stalowych 6; nauczyciel przedszola 5,5; murarz 4,1667; pracowni ancelaryjny 4; nauczyciel matematyi 3. Ponadto zaistniała taa sytuacja, że w wyżej wymienionych zawodach i specjalnościach w oresie objętym badaniem, zostały zgłoszone oferty pracy, zaś nie zarejestrowali się bezrobotni: wizażysta / stylista, techni mechani maszyn i urządzeń, laierni, spawacz metodą TIG, osztorysant budowlany, wychowawca małego dzieca, espedytor sprzedaży wysyłowej / internetowej, planista producyjny. W tych zawodach współczynni osiągnął wartość masymalna - MAX i było ich łącznie 56. ZAWODY NADWYŻKOWE eonomista 0,0625; malarz budowlany 0,1429; techni handlowiec 0,1818; nauczyciel nauczania początowego 0,3333; techni geodeta 0,3333; techni urządzeń sanitarnych 0,3333; sięgowy 0,3333; ierowca samochodu dostawczego 0,3333; ierowca ciągnia rolniczego 0,3333; stolarz 0,3846; szwacza 0,4118; seretara 0,4286; przedstawiciel handlowy 0,4545; 9

10 Wielość zagospodarowanych ofert pracy oraz podaży osób bezrobotnych obrazuje analiza wg wsaźnia intensywności deficytu (nadwyżi) zawodów. Z danych przedstawionych powyżej wynia, iż najbardziej deficytowymi zawodami są: nauczyciel przedszola, telemareter, zbrojarz, murarz, szlifierz metali, cieśla. Wymienione zawody osiągnęły wartość wsaźnia powyżej 4. W zbiorze zawodów nadwyżowych o najmniejszej wartości wsaźnia blisiej 0 znalazły się m.in.: techni geodeta, sięgowy, stolarz, ierowni budowy, laborant chemiczny, fizjoterapeuta, eonomista, malarz budowlany, techni handlowiec. WNIOSKI Niniejsze opracowanie: Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w Powiecie Gdańsim jest próbą zdiagnozowania rynu pracy w pierwszym półroczu 2009r. Na oniec badanego oresu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu zarejestrowanych było osób z terenu powiatu gdańsiego. Stopa bezrobocia na oniec drugiego półrocza wyniosła 7,8%. Najwięszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu (22,7% ogółu bezrobotnych), natomiast w dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: sprzedawca, robotni gospodarczy, ślusarz, magazynier, robotni budowlany, rawiec, sprzątacza biurowa, techni eonomista reprezentanci niniejszych zawodów stanowili min. 1% ogółu bezrobotnych. W więszości, osoby bezrobotne zarejestrowane do ońca grudnia 2010r. pracowały poprzednio w secji PKD: przetwórstwo przemysłowe, handel, działalność usługowej oraz budownictwie. Nie zgłoszono natomiast żadnych ofert pracy z secji: gospodarstwa domowe; organizacje i zespoły esterytorialne. Powyższe wynii potwierdzają zarazem o przemysłowo- usługowym charaterze loalnej gospodari. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2009r.) na terenie powiatu gdańsiego funcjonowało ponad 9 tys. potencjalnych pracodawców, tórzy dostarczyli 863 oferty pracy. Najwięcej ofert odnotowano w taich zawodach ja: murarz, sprzedawca, cieśla, zbrojarz, telemareter, techni prac biurowych. Salę zagospodarowania ofert pracy oraz podaży osób bezrobotnych obrazuje analiza wg wsaźnia intensywności deficytu (nadwyżi) zawodów. Z danych przedstawionych w rozdziale I wynia, iż najbardziej deficytowymi zawodami (zgodnie z danymi za 6 m-cy drugiego półrocza 2010r) są: cieśla, szlifierz metali, betoniarz-zbrojarz, telemareter, zbrojarz, nauczyciel przedszola, pracowni ancelaryjny. Wymienione zawody osiągnęły wartość wsaźnia powyżej 4. W zbiorze zawodów nadwyżowych o najmniejszej wartości wsaźnia blisiej 0 znalazły się m.in.: stolarz, techni geodeta, szwacza, seretara, fizjoterapeuta, przedstawiciel handlowy, sięgowy, laborant chemiczny. Niniejszy Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych ma charater diagnostyczny. Przedstawiona została tutaj strutura zarówno osób zarejestrowanych jao bezrobotni oraz ofert pracy według istniejącej lasyfiacji zawodów. Przeprowadzona analiza potwierdza ogólnorajowe tendencje w ształtowaniu się rynu na poszczególne zawody. 10

11 ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych 1) Średnia miesięczna nadwyża (lub deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie ( N ) oznacza różnicę pomiędzy średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w połowie 2010r. ( B ), a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie i oresie czasu, czyli: N B O (1) gdzie: B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w półroczu 2010 r., O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w półroczu 2010r, przy czym wielości te są obliczane wg wzorów: 6 Bi i 1 B 6 (2), gdzie: 6 Oi i 1 O 6 (3) B i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w danym zawodzie O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w danym zawodzie. 2) Wsaźni intensywności nadwyżi (lub deficytu) zawodów ( W n, ) oznacza iloraz średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w drugiej połowie 2010r. ( B ) i średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie i oresie czasu ( O ), czyli: gdzie O, o wsaźniu: n O W n, (4) B B są oreślone wzorami (2) i (3). Ponadto przyjęto, że zawody W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, 0,9 n W n, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe. 11

12 3) Wsaźni szansy uzysania oferty w danym zawodzie ( W s, ) oznacza iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w drugiej połowie 2010 r., będącej w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu ( PO ) i średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym samym zawodzie i oresie czasu ( PB ), czyli: gdzie: PO W s, (5) PB PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w danym zawodzie w drugiej połowie 2010r., będąca w dyspozycji PUP w Gdańsu, obliczana wg wzoru: POt 1 OI PO (6) 6 przy czym: POt O 1 - liczba ofert pracy w danym zawodzie, będąca do dyspozycji urzędu pracy w ońcu 2010 rou (t-1), - liczba ofert pracy w danym zawodzie, zgłoszona do urzędu pracy w drugiej połowie 2010 r., PB - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w danym zawodzie w drugiej połowie 2010 r. obliczany metodą uproszczoną według wzoru: przy czym: PB PBt 1 PB PB (7) 2 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie na oniec 2010 rou, PBt 1 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie na oniec 2010 rou. 4) Wsaźni strutury - np.: bezrobotnych wg PKD, ofert pracy wg zawodów (grup zawodów), czy ofert pracy wg PKD - obliczono na podstawie definicji wsaźnia strutury (zwany również jao: częstość względna, liczebność względna, fracja, odsete, udział). Wielość ta informuje nas o tym, jai jest udział jednoste statystycznych posiadających i-ty wariant cechy w całej badanej zbiorowości, czyli: ni wi n gdzie: ni - liczba jednoste statystycznych charateryzująca się i-tym wariantem danej cechy, n - liczba wszystich jednoste statystycznych objętych badaniem. Jeśli wsaźni strutury w przemnożymy przez 100, to otrzymamy udziały procentowe. i 12

13 Tabele Tabela 1 Raning zawodów i specjalności (od 6-cyfrowy) wg ilości osób zarejestrowanych z powiatu gdańsiego na oniec grudnia 2010r. (wybrano zawody wg najwięszej liczby bezrobotnych). Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem "000000" Bez zawodu 572 "522301" Sprzedawca* 219 "515303" Robotni gospodarczy 55 "722204" Ślusarz* 52 "432103" Magazynier 33 "931301" Robotni budowlany 33 "753105" Krawiec* 31 "911207" Sprzątacza biurowa 31 "331403" Techni eonomista* 25 "752205" Stolarz* 24 "711202" Murarz* 23 "411004" Techni prac biurowych* 22 "721208" Spawacz ręczny łuiem eletrycznym 21 "512001" Kucharz* 20 "721402" Monter adłubów orętowych* 20 "522305" Techni handlowiec* 19 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 19 "331301" Księgowy 18 "832203" Kierowca samochodu osobowego 18 "941201" Pomoc uchenna 18 "513101" Kelner* 17 "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 16 "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 15 "514101" Fryzjer* 15 "753303" Szwacza 15 "235107" Pedagog 14 "263102" Eonomista 14 "751201" Cuierni* 14 "311504" Techni mechani* 13 "932101" Paowacz 13 Ogółem 1419 Łącznie z terenu powiatu gdańsiego na oniec badanego oresu pozostawało w rejestrze bezrobocia 2521 osób. 13

14 Tabela 2 Zestawienie ofert pracy (wg zgłoszeń) zawodów i specjalności z powiatu gdańsiego w drugim półroczu 2010 rou. (wybrano zawody wg najwięszej liczby zgłoszonych ofert pracy). Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w -półroczu Oferty pracy zgłoszone w ońcu półrocza "711202" Murarz* "411004" Techni prac biurowych* 64 1 "522301" Sprzedawca* 52 0 "000000" Bez zawodu 44 0 "711501" Cieśla* 40 0 "711404" Zbrojarz 30 0 "722204" Ślusarz* 25 0 "721404" Monter onstrucji stalowych 24 0 "523002" Kasjer handlowy 23 0 "524404" Telemareter 21 0 "721402" Monter adłubów orętowych* 20 0 "722312" Szlifierz metali "931301" Robotni budowlany 19 0 "711402" Betoniarz - zbrojarz* 15 0 "512001" Kucharz* 13 0 "325905" Opieuna dziecięca* 12 0 "234201" Nauczyciel przedszola 11 1 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 11 4 "432103" Magazynier 10 1 "752205" Stolarz* 10 0 "932101" Paowacz 10 0 "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 9 0 "752208" Stolarz meblowy 9 0 "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 7 0 "753303" Szwacza 7 0 "233008" Nauczyciel języa angielsiego 6 0 "233015" Nauczyciel matematyi 6 0 "331301" Księgowy 6 0 "412001" Seretara 6 0 "242217" Specjalista administracji publicznej 5 0 Ogółem Łącznie w PUP Gdańs z terenu powiatu gdańsiego w półroczu 2010 rou zgłoszono 863 oferty pracy. Łącznie w PUP Gdańs z terenu powiatu gdańsiego na oniec półrocza 2010 rou pozostało 82 oferty pracy. 14

15 Tabela 3 Strutura ofert pracy wg secji PKD w powiecie gdańsim w drugiej połowie 2010 rou. Secja PKD Bezrobotni zarejestrowani w -półroczu Bezrobotni stan w ońcu -półrocza Oferty pracy zgłoszone w -półroczu Oferty pracy stan w ońcu półrocza Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eletryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do uładów limatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ścieami i odpadami oraz działalność związana z reultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle Działalność związana z zawaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodara magazynowa Informacja i omuniacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynu nieruchomości Działalność profesjonalna, nauowa i techniczna Działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenia społeczne Eduacja Opiea zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z ulturą, rozrywą i rereacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów; gospodarstwa domowe produujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły esterytorialne Działalność nie zidentyfiowana Ogółem

16 Tabela 4 Zawody deficytowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r. Kod zawodu Nazwa zawodu Wsaźni deficytu "711501" Cieśla* 40 "722312" Szlifierz metali 10 "711402" Betoniarz - zbrojarz* 7,5 "524404" Telemareter 7 "711404" Zbrojarz 6 "721404" Monter onstrucji stalowych 6 "234201" Nauczyciel przedszola 5,5 "711202" Murarz* 4,1667 "411003" Pracowni ancelaryjny 4 "233015" Nauczyciel matematyi 3 "721204" Spawacz metodą MAG 3 "752208" Stolarz meblowy 3 "411004" Techni prac biurowych* 2,9091 "431102" Faturzysta 2 "514202" Kosmetycza 2 "811105" Operator oparo - ładowari 2 "834204" Operator sprzętu ciężiego 2 "912103" Prasowacza ręczna 2 "741101" Eletromonter instalacji eletrycznych 1,6667 "523002" Kasjer handlowy 1,3529 "741103" Eletry* 1,3333 "721402" Monter adłubów orętowych* 1,1765 Zawodów deficytowych w badanym oresie było łącznie

17 Tabela 5 Zawody nadwyżowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r. Kod zawodu Nazwa zawodu Wsaźni nadwyżi "263102" Eonomista 0,0625 "713102" Malarz budowlany 0,1429 "522305" Techni handlowiec* 0,1818 "234113" Nauczyciel nauczania początowego 0,3333 "311104" Techni geodeta* 0,3333 "311209" Techni urządzeń sanitarnych* 0,3333 "331301" Księgowy 0,3333 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 0,3333 "834101" Kierowca ciągnia rolniczego 0,3333 "752205" Stolarz* 0,3846 "753303" Szwacza 0,4118 "412001" Seretara 0,4286 "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 0,4375 "332203" Przedstawiciel handlowy 0,4545 "132301" Kierowni budowy 0,5 "228301" Fizjoterapeuta 0,5 "241102" Specjalista do spraw ontrolingu 0,5 "311101" Laborant chemiczny 0,5 "311203" Techni architet 0,5 "311502" Kontroler jaości wyrobów mechanicznych 0,5 "713203" Laierni samochodowy 0,5 "722314" Toarz w metalu 0,5 "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 0,5 "723303" Mechani maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 0,5 "723311" Mechani orętowy 0,5 "732205" Maszynista maszyn offsetowych 0,5 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 0,5789 "932101" Paowacz 0,5882 "512001" Kucharz* 0,5909 "722204" Ślusarz* 0,

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM ZA 2006 ROK POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści. Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia zawodów (

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 2 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, październi 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 I PÓŁROCZE POWIAT GDAŃSKI Gdańs, październi 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 2 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r. POWATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE MRĄGOWSKM w 2013r. Mrągowo, marzec 2014r. SPS TREŚC Strona. WSTĘP. 3. ANALZA BEZROBOCA WG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W POWECE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK MIASTO GDAŃSK Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści Wstęp... 3 I Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2011 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2011 Gliwice 2011 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w ońcu I półrocza 2011 rou ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie zachodniopomorsim w 2011 rou Opracowanie: Marta Sapińsa Szczecin 2011 WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzim... 4 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych... 4 1.2 Bezrobotni wg

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA ROK 2012 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2012 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2013 r. SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU Powiat Gdańsi Gdańs, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA... 4 1. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WIELKOPOLSCE I PÓŁROCZE 2014 1 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Analiza bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2008 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo