Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW... 6 I ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH... 8 WNIOSKI ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych. 11.Tabele Tabela 1 Raning zawodów i specjalności (od 6-cyfrowy) wg ilości osób zarejestrowanych z powiatu gdańsiego na oniec grudnia 2010r Tabela 2 Zestawienie ofert pracy (wg zgłoszeń) zawodów i specjalności z powiatu gdańsiego w drugim półroczu 2010 rou Tabela 3 Strutura ofert pracy wg secji PKD w powiecie gdańsim w drugiej połowie 2010 rou Tabela 4 Zawody deficytowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r.16 Tabela 5 Zawody nadwyżowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r

3 WSTĘP Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów szolenia bezrobotnych i ształcenia zawodowego. Opracowywanie analiz rynu pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 wietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy zostało wpisane w zadania zarówno województwa ja i samorządu powiatu w zaresie polityi rynu pracy. Zadanie to zostało również umieszczone w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 ro, albowiem odpowiednia oordynacja ierunów ształcenia, dostosowanie strutury podaży i popytu w uładzie lasyfiacji zawodowych jest ważnym problemem w obliczu zachodzących zmian na rynu pracy. Podstawą analizy strutury zawodowej bezrobotnych i ofert pracy jest Klasyfiacja Zawodów i Specjalności, wprowadzona do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). W rozporządzeniu tym zawód został zdefiniowany jao zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniu społecznego podziału pracy, wyonywanych stale lub z niewielimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich walifiacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniu ształcenia lub pratyi. Wyonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności, tóre są wyniiem podziału pracy w ramach zawodu i zawierają czynności o podobnym charaterze wymagające pogłębionej lub dodatowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniu dodatowego szolenia lub pratyi. Klasyfiacja obejmuje 30 dużych grup zawodowych (od 2 cyfrowy), 387 grup elementarnych (od 4 cyfrowy) oraz 1636 zawodów i specjalności (od 6 cyfrowy).zawody z odem 6-cyfrowym mające w nazwie: pozostali, nie zostały uwzględnione w niniejszej analizie. Niniejszy Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych prowadzony jest dla obszaru Powiatu Gdańsiego, a czas badania to ores od 1 lipca do 31 grudnia 2010 rou i został opracowany w oparciu o ujednolicone dla całego raju Zalecenia metodyczne (Warszawa,2003r.) opracowane przez ówczesny Departament Rynu Pracy Ministerstwa Gospodari i Pracy. Podstawowym źródłem informacji niniejszego opracowania są tablice wyniowe wygenerowane przy specjalnie do tego stworzonej apliacji, tóra umożliwiła oreślenie zawodów deficytowych oraz nadwyżowych, a taże interpretacje uzysanych wyniów. Do analizy, mającej na celu opisanie zawodów deficytowych i nadwyżowych posłużyły następujące narzędzia statystyczne: - wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodu, - wsaźni szansy uzysania oferty w danym zawodzie, - wsaźni strutury, Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych dla powiatu gdańsiego za drugie półrocze 2010r. ma charater diagnostyczny. 3

4 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Powiat gdańsi położony w środowo-wschodniej części województwa pomorsiego i obejmuje gminy: Cedry Wielie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółi, Suchy Dąb i Trąbi Wielie oraz miasto i gminę Pruszcz Gdańsi. Obszar tego powiatu ziemsiego wynosi 793,17 m 2, na tórym zamieszuje (wg stanu w dniu 30 grudnia 2009r.) osób. Ponadto w powiecie gdańsim wg stanu na oniec grudnia 2010r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła (w tym 56,5%, czyli osób, stanowiły obiety), natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,8% (stan w dniu 31 grudnia 2010r.) Na oniec grudnia 2010r. pozostawało w rejestrze bezrobocia tego powiatu 563 osoby bezrobotne dotychczas niepracujące, co stanowi 22,3% ogółu bezrobotnych. Natomiast 7,6% wszystich zarejestrowanych stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły, czyli 194 osoby. W tej ategorii obiety stanowiły 58,7%, czyli 114 osób. Biorąc pod uwagę wielość bezrobocia najwięcej bezrobotnych (572 osoby) nie posiadały żadnego zawodu, co stanowiło odpowiednio 22,7% ogółu bezrobotnych. W dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: sprzedawca (219 osób tj. 8,7% ogółu bezrobotnych), robotni gospodarczy (55 osób tj. 2,2% ogółu osób bezrobotnych), ślusarz (52 osoby tj. 2,1% ogółu bezrobotnych), magazynier (38 osób tj. 1,3% ogółu osób bezrobotnych), robotni budowlany (33 osoby tj. 1,3% ogółu osób bezrobotnych), rawiec (31 osób tj. 1,2% ogółu osób bezrobotnych), sprzątacza biurowa (31 osób tj. 1,2% ogółu osób bezrobotnych), techni eonomista (25 osób tj. 1,0% ogółu osób bezrobotnych), stolarz (24 osoby tj. 1,0% ogółu osób bezrobotnych), murarz (23 osoby tj. 0,9% ogółu osób bezrobotnych). Wysoi udział procentowy wyżej wymienionych zawodów może świadczyć o tym, iż są to zawody nadwyżowe. Dalsza analiza ofert poszczególnych profesji może potwierdzić ja i zaprzeczyć ich nadwyżowego charateru. W przypadu analizy bezrobocia pod względem napływu bezrobotnych w półroczu 2010r. odnotowano bez zawodu 768 osób (tj. 28,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w tym oresie) następnie wystąpiły taie zawody ja: sprzedawca (224 osoby tj. 8,3% ogółu bezrobotnych), ślusarz (42 osoby tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), robotni gospodarczy (37 osób tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), 4

5 techni eonomista (36 osób tj. 1,3% ogółu bezrobotnych), magazynier (31 osób tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), rawiec (30 osób tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), robotni budowlany (29 osób tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), stolarz (26 osób tj. 1,0% ogółu bezrobotnych), techni prac biurowych (22 osób tj. 0,8% ogółu bezrobotnych), ucharz (22 osoby tj. 0,8% ogółu bezrobotnych). Analizując rejestr bezrobotnych ze względu na rodzaj działalności PKD (tj. według ostatniego pracy w danej branży, w jaiej pracowały osoby bezrobotne przed zarejestrowaniem się) stwierdza się, iż najwięcej osób pracowało w następujących rodzajach działalności (razem 2021 osób): o przetwórstwo przemysłowe (419 osób tj. 21,4% ogółu bezrobotnych), o handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle (338 osób tj. 17,3% ogółu bezrobotnych), o budownictwo (175 osób tj. 8,9% ogółu bezrobotnych), o pozostała działalność usługowa (270 osób tj. 13,8% ogółu bezrobotnych). Na oniec badanego oresu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu było zarejestrowanych osób z terenu powiatu gdańsiego. Stopa bezrobocia na oniec drugiego półrocza wyniosła 7,8%. Najwięszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu (28,5% ogółu bezrobotnych), natomiast w dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: sprzedawca, robotni gospodarczy, ślusarz, magazynier, robotni budowlany, rawiec, sprzątacza biurowa, techni eonomista. Najwięszy napływ bezrobotnych wystąpił w taich zawodach ja: sprzedawca, ślusarz, robotni gospodarczy, techni eonomista, magazynier, rawiec, robotni budowlany. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja, iż osoby posiadające zawód niewymagający wysoich walifiacji oraz wiedzy stanowią najwyższy udział w rejestrze bezrobotnych. 5

6 . ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Pozysiwanie ofert pracy od pracodawców oraz dotowanie ze środów Funduszy Pracy zatrudnienia bezrobotnych w ramach atywnych programów przeciwdziałania bezrobociu to najistotniejsze czynnii gwarantujące poprawę sytuacji na loalnym rynu pracy. Stan liczebny przedsiębiorstw funcjonujących na terenie powiatu gdańsiego (na dzień 31 grudnia 2009r.) ształtował się następująco: 156 spółe handlowych z udziałem apitału zagranicznego. Ogólnie w powiecie gdańsim (wg stanu w dniu 31 grudnia 2009r.) zarejestrowanych w systemie REGON (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) było podmiotów gospodari narodowej, czyli jednoste prawnych, tj.: osób prawnych i jednoste organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w tym: o spółe handlowych - 812, o spółe cywilnych - 642, o spółdzielni - 43, 8058 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym związanych z: o handlem i naprawami pojazdów samochodowych , o przetwórstwem przemysłowym 1278, o budownictwem , o obsługą rynu nieruchomości - 56, o transportem, gospodarą magazynową 865, o działalność finansowa i ubezpieczeniowa 290, o zawaterowanie i gastronomia 173. Głównymi setorami gospodari jest przemysł, rolnictwo (w gminie: Cedry Wielie, Pruszcz Gdańsi i Suchy Dąb), turystya (w gminie Przywidz i Trąbi Wielie) oraz usługi. W drugiej połowie 2010 rou wpłynęły do tutejszego urzędu 863 oferty pracy, po sorygowaniu o liczbę ofert, tóre pracodawcy anulowali. Natomiast na oniec czerwca 2010r. w rejestrach tego urzędu pozostały 82 oferty pracy. Najczęściej pracodawcy zgłaszali do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu zapotrzebowanie na zatrudnienie w taich zawodach ja (wg najwięszej ilości zgłoszeń w badanym oresie): murarz (75 ofert tj. 8,7% ogółu ofert pracy), techni prac biurowych (64 oferty tj. 7,4% ogółu ofert pracy), sprzedawca (52 oferty tj. 6,0% ogółu ofert pracy), cieśla (40 ofert tj. 4,6% ogółu ofert pracy), monter onstrucji stalowych (24 oferty tj. 2,8% ogółu ofert pracy), asjer handlowy (23 oferty tj. 2,7% ogółu ofert pracy), telemareter (21 ofert tj. 2,4% ogółu ofert pracy), monter adłubów orętowych (20 ofert tj. 2,3% ogółu ofert pracy), szlifierz metali (20 ofert tj. 2,3% ogółu ofert pracy), 6

7 robotni budowlany (19 ofert tj. 2,2% ogółu ofert pracy). By przybliżyć obraz rynu pracy sporządzono zestawienie osób bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy (wg Secji PKD) oraz zgłoszonych ofert pracy otrzymano następujące rezultaty: o 227 ofert pracy sierowanych było do osób z secji przetwórstwo przemysłowe, gdzie napływ bezrobotnych wyniósł 378 osób. Na oniec drugiego półrocza pozostało zarejestrowanych 419 osób, dla tórych pozostało 37 ofert pracy, o Następną secją było: budownictwo gdzie napływ bezrobotnych wyniósł 164 osoby, dla tórych zgłoszono 95 ofert pracy. Na oniec badanego oresu w rejestrze było 175 osób bezrobotnych z tej secji oraz pozostało 2 oferty pracy. o W przypadu secji: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenie społeczne zgłoszono 60 ofert pracy, zaś napływ osób bezrobotnych wyniósł 51 osób, na oniec grudnia w bazie danych nie pozostało żadnych ofert pracy, w rejestrze natomiast pozostały 60 osób bezrobotnych, o W secji rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo napływ wyniósł 23 osoby bezrobotne, dla tórych zgłoszono 2 oferty pracy, w ońcu drugiego półrocza pozostały w rejestrach 23 osoby, dla tórych nie pozostała żadna oferta pracy. o Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle zarejestrowano 310 osób bezrobotnych i zostały zgłoszone 134 oferty pracy, na oniec badanego oresu pozostało 338 osób bezrobotnych i 6 ofert pracy, o W secji pozostała działalność usługowa: zarejestrowano 298 osób bezrobotnych dla tórych zostało zgłoszonych 13 ofert pracy, na oniec 2010r. pozostało zarejestrowanych 270 osób i 0 ofert pracy. o W secjach: organizacje i zespoły esterytorialne i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów; gospodarstwa domowe produujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby nie zarejestrowano ani jednej osoby bezrobotnej. Powyższe dane wsazują, iż najwięszy popyt na oferty pracy reują zawody o wysoich walifiacjach (specjalizacji) wymagające wiedzy teoretycznej oraz pratyi. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2009r.) na terenie powiatu gdańsiego funcjonowało potencjalnych pracodawców. Dostarczyli oni 863 oferty pracy, natomiast na oniec badanego oresu pozostały 82 oferty pracy. Najwięcej ofert odnotowano w taich zawodach ja: murarz, techni prac biurowych, sprzedawca, cieśla, zbrojarz, ślusarz, monter onstrucji stalowych, asjer handlowy. Najwięszym powodzeniem cieszą się zawody o wysoich walifiacjach oraz poziomie wiedzy a taże zawody wysoo wyspecjalizowane. 7

8 I ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Tempo przemian eonomicznych i technologicznych w Polsce i na świecie sprawia, iż często walifiacje zawodowe zdobyte w procesie ształcenia nie odpowiadają zapotrzebowaniom zgłaszanym przez pracodawców. Kluczowym problemem jest oreślenie najbardziej pożądanych ierunów ształcenia i przygotowanie właściwej oferty eduacyjnej, co wymaga prognozowania, monitorowania rynu pracy, a następnie właściwego wyorzystania zdobytych w ten sposób informacji statystycznych. W przypadu dużej liczby uczniów ształcących się w zawodach nadwyżowych należałoby sformułować zalecenia ograniczenia naboru na te specjalności, zaś w przypadu zawodów deficytowych jest to sygnał na to, w jaich zawodach należałoby ształcić. W chwili obecnej należy również podreślić onieczność harmonizacji polsiego systemu ształcenia w Polsce z występującymi w Unii Europejsiej, dającą możliwość wzajemnego uznawania walifiacji. Poniższa analiza ma na celu ustalenie listy zawodów deficytowych i nadwyżowych, zaś niżej zamieszczona lista zawodów deficytowych stanowi źródło wiedzy odnośnie zapotrzebowania loalnego rynu pracy. Monitoring zawodów nadwyżowych i deficytowych przeprowadzono w oparciu o zgłoszone oferty pracy i liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z terenu powiatu gdańsiego w drugiej połowie 2010 rou. Z danych statystycznych wyliczono wsaźnii intensywności nadwyżi i deficytu zawodów, tóry jest mierzony jao stosune średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w badanym oresie. W analizie pominięte zostały zawody i specjalności mające w nazwie słowo: pozostałe. Niniejsze zestawienie zawodów ma charater wybiórczy. Oznacza to, iż odrzucono wartości omawianego wsaźnia dla średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy oraz średnio miesięcznej liczby zarejestrowanych osób mniejszych od wartości 1. Należy wspomnieć, iż: Zawód deficytowy to tai, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżowy to tai, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Poniżej - na podstawie liczby zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy wg elementarnych grup zawodów - oreślono atalog zawodów i specjalności (uszeregowany od najwyższej do najniższej wartości wsaźnia), jaie reprezentują osoby bezrobotne zarejestrowane z terenu powiatu gdańsiego oraz wsazano te zawody, na tóre istnieje zapotrzebowanie. ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE Zawody i specjalności zrównoważone to taie, dla tórych wartość wsaźnia intensywności deficytu (nadwyżi) zawodów zawiera się w przedziale: <0,9;1,1>. Zawody te wyazują równowagę na rynu pracy. W tej grupie znalazły się m.in zawody: operator myjni, spawacz ręczny gazowy, monter / sładacz oien, terapeuta zajęciowy, nauczyciel historii, techni technologii żywności, inżynier budownictwa - budownictwo ogólne. 8

9 ZAWODY DEFICYTOWE W drugim półroczu 2010r. wg omawianego wsaźnia w zbiorze zawodów deficytowych znalazły się następujące profesje: cieśla 40; szlifierz metali 10; betoniarz-zbrojarz 7,5; telemareter 7; zbrojarz 6; monter onstrucji stalowych 6; nauczyciel przedszola 5,5; murarz 4,1667; pracowni ancelaryjny 4; nauczyciel matematyi 3. Ponadto zaistniała taa sytuacja, że w wyżej wymienionych zawodach i specjalnościach w oresie objętym badaniem, zostały zgłoszone oferty pracy, zaś nie zarejestrowali się bezrobotni: wizażysta / stylista, techni mechani maszyn i urządzeń, laierni, spawacz metodą TIG, osztorysant budowlany, wychowawca małego dzieca, espedytor sprzedaży wysyłowej / internetowej, planista producyjny. W tych zawodach współczynni osiągnął wartość masymalna - MAX i było ich łącznie 56. ZAWODY NADWYŻKOWE eonomista 0,0625; malarz budowlany 0,1429; techni handlowiec 0,1818; nauczyciel nauczania początowego 0,3333; techni geodeta 0,3333; techni urządzeń sanitarnych 0,3333; sięgowy 0,3333; ierowca samochodu dostawczego 0,3333; ierowca ciągnia rolniczego 0,3333; stolarz 0,3846; szwacza 0,4118; seretara 0,4286; przedstawiciel handlowy 0,4545; 9

10 Wielość zagospodarowanych ofert pracy oraz podaży osób bezrobotnych obrazuje analiza wg wsaźnia intensywności deficytu (nadwyżi) zawodów. Z danych przedstawionych powyżej wynia, iż najbardziej deficytowymi zawodami są: nauczyciel przedszola, telemareter, zbrojarz, murarz, szlifierz metali, cieśla. Wymienione zawody osiągnęły wartość wsaźnia powyżej 4. W zbiorze zawodów nadwyżowych o najmniejszej wartości wsaźnia blisiej 0 znalazły się m.in.: techni geodeta, sięgowy, stolarz, ierowni budowy, laborant chemiczny, fizjoterapeuta, eonomista, malarz budowlany, techni handlowiec. WNIOSKI Niniejsze opracowanie: Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w Powiecie Gdańsim jest próbą zdiagnozowania rynu pracy w pierwszym półroczu 2009r. Na oniec badanego oresu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu zarejestrowanych było osób z terenu powiatu gdańsiego. Stopa bezrobocia na oniec drugiego półrocza wyniosła 7,8%. Najwięszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu (22,7% ogółu bezrobotnych), natomiast w dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: sprzedawca, robotni gospodarczy, ślusarz, magazynier, robotni budowlany, rawiec, sprzątacza biurowa, techni eonomista reprezentanci niniejszych zawodów stanowili min. 1% ogółu bezrobotnych. W więszości, osoby bezrobotne zarejestrowane do ońca grudnia 2010r. pracowały poprzednio w secji PKD: przetwórstwo przemysłowe, handel, działalność usługowej oraz budownictwie. Nie zgłoszono natomiast żadnych ofert pracy z secji: gospodarstwa domowe; organizacje i zespoły esterytorialne. Powyższe wynii potwierdzają zarazem o przemysłowo- usługowym charaterze loalnej gospodari. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2009r.) na terenie powiatu gdańsiego funcjonowało ponad 9 tys. potencjalnych pracodawców, tórzy dostarczyli 863 oferty pracy. Najwięcej ofert odnotowano w taich zawodach ja: murarz, sprzedawca, cieśla, zbrojarz, telemareter, techni prac biurowych. Salę zagospodarowania ofert pracy oraz podaży osób bezrobotnych obrazuje analiza wg wsaźnia intensywności deficytu (nadwyżi) zawodów. Z danych przedstawionych w rozdziale I wynia, iż najbardziej deficytowymi zawodami (zgodnie z danymi za 6 m-cy drugiego półrocza 2010r) są: cieśla, szlifierz metali, betoniarz-zbrojarz, telemareter, zbrojarz, nauczyciel przedszola, pracowni ancelaryjny. Wymienione zawody osiągnęły wartość wsaźnia powyżej 4. W zbiorze zawodów nadwyżowych o najmniejszej wartości wsaźnia blisiej 0 znalazły się m.in.: stolarz, techni geodeta, szwacza, seretara, fizjoterapeuta, przedstawiciel handlowy, sięgowy, laborant chemiczny. Niniejszy Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych ma charater diagnostyczny. Przedstawiona została tutaj strutura zarówno osób zarejestrowanych jao bezrobotni oraz ofert pracy według istniejącej lasyfiacji zawodów. Przeprowadzona analiza potwierdza ogólnorajowe tendencje w ształtowaniu się rynu na poszczególne zawody. 10

11 ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych 1) Średnia miesięczna nadwyża (lub deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie ( N ) oznacza różnicę pomiędzy średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w połowie 2010r. ( B ), a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie i oresie czasu, czyli: N B O (1) gdzie: B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w półroczu 2010 r., O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w półroczu 2010r, przy czym wielości te są obliczane wg wzorów: 6 Bi i 1 B 6 (2), gdzie: 6 Oi i 1 O 6 (3) B i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w danym zawodzie O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w danym zawodzie. 2) Wsaźni intensywności nadwyżi (lub deficytu) zawodów ( W n, ) oznacza iloraz średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w drugiej połowie 2010r. ( B ) i średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie i oresie czasu ( O ), czyli: gdzie O, o wsaźniu: n O W n, (4) B B są oreślone wzorami (2) i (3). Ponadto przyjęto, że zawody W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, 0,9 n W n, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe. 11

12 3) Wsaźni szansy uzysania oferty w danym zawodzie ( W s, ) oznacza iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w drugiej połowie 2010 r., będącej w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu ( PO ) i średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym samym zawodzie i oresie czasu ( PB ), czyli: gdzie: PO W s, (5) PB PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w danym zawodzie w drugiej połowie 2010r., będąca w dyspozycji PUP w Gdańsu, obliczana wg wzoru: POt 1 OI PO (6) 6 przy czym: POt O 1 - liczba ofert pracy w danym zawodzie, będąca do dyspozycji urzędu pracy w ońcu 2010 rou (t-1), - liczba ofert pracy w danym zawodzie, zgłoszona do urzędu pracy w drugiej połowie 2010 r., PB - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w danym zawodzie w drugiej połowie 2010 r. obliczany metodą uproszczoną według wzoru: przy czym: PB PBt 1 PB PB (7) 2 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie na oniec 2010 rou, PBt 1 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie na oniec 2010 rou. 4) Wsaźni strutury - np.: bezrobotnych wg PKD, ofert pracy wg zawodów (grup zawodów), czy ofert pracy wg PKD - obliczono na podstawie definicji wsaźnia strutury (zwany również jao: częstość względna, liczebność względna, fracja, odsete, udział). Wielość ta informuje nas o tym, jai jest udział jednoste statystycznych posiadających i-ty wariant cechy w całej badanej zbiorowości, czyli: ni wi n gdzie: ni - liczba jednoste statystycznych charateryzująca się i-tym wariantem danej cechy, n - liczba wszystich jednoste statystycznych objętych badaniem. Jeśli wsaźni strutury w przemnożymy przez 100, to otrzymamy udziały procentowe. i 12

13 Tabele Tabela 1 Raning zawodów i specjalności (od 6-cyfrowy) wg ilości osób zarejestrowanych z powiatu gdańsiego na oniec grudnia 2010r. (wybrano zawody wg najwięszej liczby bezrobotnych). Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem "000000" Bez zawodu 572 "522301" Sprzedawca* 219 "515303" Robotni gospodarczy 55 "722204" Ślusarz* 52 "432103" Magazynier 33 "931301" Robotni budowlany 33 "753105" Krawiec* 31 "911207" Sprzątacza biurowa 31 "331403" Techni eonomista* 25 "752205" Stolarz* 24 "711202" Murarz* 23 "411004" Techni prac biurowych* 22 "721208" Spawacz ręczny łuiem eletrycznym 21 "512001" Kucharz* 20 "721402" Monter adłubów orętowych* 20 "522305" Techni handlowiec* 19 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 19 "331301" Księgowy 18 "832203" Kierowca samochodu osobowego 18 "941201" Pomoc uchenna 18 "513101" Kelner* 17 "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 16 "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 15 "514101" Fryzjer* 15 "753303" Szwacza 15 "235107" Pedagog 14 "263102" Eonomista 14 "751201" Cuierni* 14 "311504" Techni mechani* 13 "932101" Paowacz 13 Ogółem 1419 Łącznie z terenu powiatu gdańsiego na oniec badanego oresu pozostawało w rejestrze bezrobocia 2521 osób. 13

14 Tabela 2 Zestawienie ofert pracy (wg zgłoszeń) zawodów i specjalności z powiatu gdańsiego w drugim półroczu 2010 rou. (wybrano zawody wg najwięszej liczby zgłoszonych ofert pracy). Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w -półroczu Oferty pracy zgłoszone w ońcu półrocza "711202" Murarz* "411004" Techni prac biurowych* 64 1 "522301" Sprzedawca* 52 0 "000000" Bez zawodu 44 0 "711501" Cieśla* 40 0 "711404" Zbrojarz 30 0 "722204" Ślusarz* 25 0 "721404" Monter onstrucji stalowych 24 0 "523002" Kasjer handlowy 23 0 "524404" Telemareter 21 0 "721402" Monter adłubów orętowych* 20 0 "722312" Szlifierz metali "931301" Robotni budowlany 19 0 "711402" Betoniarz - zbrojarz* 15 0 "512001" Kucharz* 13 0 "325905" Opieuna dziecięca* 12 0 "234201" Nauczyciel przedszola 11 1 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 11 4 "432103" Magazynier 10 1 "752205" Stolarz* 10 0 "932101" Paowacz 10 0 "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 9 0 "752208" Stolarz meblowy 9 0 "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 7 0 "753303" Szwacza 7 0 "233008" Nauczyciel języa angielsiego 6 0 "233015" Nauczyciel matematyi 6 0 "331301" Księgowy 6 0 "412001" Seretara 6 0 "242217" Specjalista administracji publicznej 5 0 Ogółem Łącznie w PUP Gdańs z terenu powiatu gdańsiego w półroczu 2010 rou zgłoszono 863 oferty pracy. Łącznie w PUP Gdańs z terenu powiatu gdańsiego na oniec półrocza 2010 rou pozostało 82 oferty pracy. 14

15 Tabela 3 Strutura ofert pracy wg secji PKD w powiecie gdańsim w drugiej połowie 2010 rou. Secja PKD Bezrobotni zarejestrowani w -półroczu Bezrobotni stan w ońcu -półrocza Oferty pracy zgłoszone w -półroczu Oferty pracy stan w ońcu półrocza Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eletryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do uładów limatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ścieami i odpadami oraz działalność związana z reultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle Działalność związana z zawaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodara magazynowa Informacja i omuniacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynu nieruchomości Działalność profesjonalna, nauowa i techniczna Działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenia społeczne Eduacja Opiea zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z ulturą, rozrywą i rereacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów; gospodarstwa domowe produujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły esterytorialne Działalność nie zidentyfiowana Ogółem

16 Tabela 4 Zawody deficytowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r. Kod zawodu Nazwa zawodu Wsaźni deficytu "711501" Cieśla* 40 "722312" Szlifierz metali 10 "711402" Betoniarz - zbrojarz* 7,5 "524404" Telemareter 7 "711404" Zbrojarz 6 "721404" Monter onstrucji stalowych 6 "234201" Nauczyciel przedszola 5,5 "711202" Murarz* 4,1667 "411003" Pracowni ancelaryjny 4 "233015" Nauczyciel matematyi 3 "721204" Spawacz metodą MAG 3 "752208" Stolarz meblowy 3 "411004" Techni prac biurowych* 2,9091 "431102" Faturzysta 2 "514202" Kosmetycza 2 "811105" Operator oparo - ładowari 2 "834204" Operator sprzętu ciężiego 2 "912103" Prasowacza ręczna 2 "741101" Eletromonter instalacji eletrycznych 1,6667 "523002" Kasjer handlowy 1,3529 "741103" Eletry* 1,3333 "721402" Monter adłubów orętowych* 1,1765 Zawodów deficytowych w badanym oresie było łącznie

17 Tabela 5 Zawody nadwyżowe w powiecie gdańsim w drugim półroczu 2010r. Kod zawodu Nazwa zawodu Wsaźni nadwyżi "263102" Eonomista 0,0625 "713102" Malarz budowlany 0,1429 "522305" Techni handlowiec* 0,1818 "234113" Nauczyciel nauczania początowego 0,3333 "311104" Techni geodeta* 0,3333 "311209" Techni urządzeń sanitarnych* 0,3333 "331301" Księgowy 0,3333 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 0,3333 "834101" Kierowca ciągnia rolniczego 0,3333 "752205" Stolarz* 0,3846 "753303" Szwacza 0,4118 "412001" Seretara 0,4286 "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 0,4375 "332203" Przedstawiciel handlowy 0,4545 "132301" Kierowni budowy 0,5 "228301" Fizjoterapeuta 0,5 "241102" Specjalista do spraw ontrolingu 0,5 "311101" Laborant chemiczny 0,5 "311203" Techni architet 0,5 "311502" Kontroler jaości wyrobów mechanicznych 0,5 "713203" Laierni samochodowy 0,5 "722314" Toarz w metalu 0,5 "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 0,5 "723303" Mechani maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 0,5 "723311" Mechani orętowy 0,5 "732205" Maszynista maszyn offsetowych 0,5 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 0,5789 "932101" Paowacz 0,5882 "512001" Kucharz* 0,5909 "722204" Ślusarz* 0,

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo