RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN"

Transkrypt

1 POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r.

2 SPS TREŚC 1. WSTĘP Podstawowe definicje Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych i nadwyżowych Główne miernii stosowane do opracowania raningu 4 2. ANALZA EZROOCA WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW ezrobotni wg zawodów Strutura bezrobotnych wg grup zawodowych Napływ bezrobotnych wg zawodów Strutura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych 9 3. ANALZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW Oferty pracy wg zawodów Strutura ofert pracy wg grup zawodowych ANALZA ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH Zawody deficytowe i nadwyżowe Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych wg grup zawodowych EZROOTN WG RODZAJU DZAŁALNOŚC OSTATNEGO MEJSCA PRACY OFERTY PRACY ezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy Raning zawodów zgłoszonych w ofertach pracy ze względu na wsaźni szansy uzysania oferty wg grup zawodowych PODSUMOWANE Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 2

3 1. WSTĘP 1.1. Podstawowe definicje 1) Monitoring - raning zawodów deficytowych i nadwyżowych - proces systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących ształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów: szolenia bezrobotnych oraz ształcenia zawodowego. 2) Zawód deficytowy - zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. 3) Zawód nadwyżowy - zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych i nadwyżowych Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych obejmuje zestawienie poszczególnych zawodów i grup zawodowych według wyrażonych liczbowo wielości (wsaźniów) dotyczących ształtowania podaży pracy i popytu na pracę. Dzięi temu raningowi możliwe jest diagnozowanie i prognozowanie sytuacji na loalnym rynu pracy, tóre następnie przyczyni się do właściwego opracowywania projetów atywizacji osób bezrobotnych. Raning dotyczy 43 dużych grup zawodowych (od 2 cyfrowy), 444 grup elementarnych (od 4 cyfrowy) oraz 2360 zawodów i specjalności oreślonych w Klasyfiacji zawodów i specjalności wprowadzonej do stosowania Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U nr 82 poz. 537). Ponadto raning uwzględnia również poziom i struturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności, tóra obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1727). Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 3

4 Zastąpiła ona lasyfiację wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 październia 1997 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (PKD). (tabele T-/P-9 oraz T-/P-9a) 1.3 Główne miernii stosowane do opracowania raningu 1) Średnia miesięczna nadwyża (deficyt) podaży siły roboczej w zawodzie ( N ) gdzie: N O - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w i-tym półroczu danego rou, O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w i-tym półroczu danego rou, przy czym wielości te są obliczane według wzorów: 6 1 i 6 i gdzie: O 6 1 i O 6 i i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie 2) Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów ( W, ) n gdzie: O, W n, O są oreślone wzorami (2) i (3) Przyjęto, że zawody o wsaźniu: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 4

5 W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, n 0,9 W n, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe n 3) Wsaźni szansy uzysania oferty w zawodzie ( W, ) s gdzie: W s, PO P PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w zawodzie w i-tym półroczu, będąca w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, obliczana według wzoru: przy czym: PO t 1 PO PO t 1 6 O - liczba ofert pracy w zawodzie, będąca do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w ońcu poprzedniego rou (t-1) O - liczba ofert pracy w zawodzie, zgłoszona do powiatowego urzędu pracy w i - tym półroczu danego rou oraz P - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w zawodzie w i-tym półroczu obliczany metodą uproszczoną według wzoru: przy czym: rou Pt 1 danego rou. P P t 1 P 2 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu poprzedniego P - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu i-tego półrocza Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 5

6 4) Wsaźni długotrwałego bezrobocia w zawodzie ( W, ) d gdzie: W d, d,.100%, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie, pozostających bez pracy d powyżej 12 miesięcy, według stanu w ońcu i-tego półrocza danego rou, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie według stanu w ońcu i-tego półrocza danego rou. 2. ANALZA EZROOCA WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW 2.1. ezrobotni wg zawodów w powiecie grodzim (miasto Konin) stan w 2012 r. (T-/P-1) Wśród wszystich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie i zamieszałych na terenie miasta Konina w ońcu 2012 r. najwięszą grupę stanowiły osoby w zawodzie sprzedawca (od zawodu ). Taich osób było 544. Osoby te stanowiły 10,9% wszystich bezrobotnych zamieszałych w mieście Koninie. Dość liczną grupę stanowiły taże osoby bez zawodu 436 osób. Kolejną dużą grupą bezrobotnych byli ślusarze 118 osób, murarze 109 osób, technicy mechanicy 104 osoby, technicy eonomiści 103 osoby. iorąc pod uwagę bezrobotne obiety należy zauważyć, że również ja w całej grupie bezrobotnych, w grupie obiet dominują osoby w zawodzie sprzedawca. Wśród obiet taich osób było 488, co stanowi 19,2% wszystich bezrobotnych obiet zamieszałych na terenie miasta Konina. Dużą grupę stanowiły taże obiety bez zawodu 203 osoby. Ponadto liczną grupę reprezentowały obiety w taich zawodach ja: techni eonomista 92 osoby, techni prac biurowych 80 osób, sprzątacza biurowa 74 osoby, rawiec 70 osób, fryzjer i szwacza po 59 osób oraz techni handlowiec 57 osób. Analizując bezrobotnych absolwentów, czyli osoby bezrobotne w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły należy wsazać, że w tej grupie najwięcej jest osób bez zawodu 93 osoby, z tego 39 obiet. W więszości są to absolwenci liceów Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 6

7 ogólnoształcących, tórzy nie mają żadnego zawodu wyuczonego, ale taże są to osoby o najniższych walifiacjach, z wyształceniem gimnazjalnym i niższym niż gimnazjalne. W całej populacji bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina i zarejestrowanych w ońcu 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie dość znaczną grupę (tj. 33,1%) stanowią osoby bezrobotne pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Wśród tych bezrobotnych najdłużej bez pracy pozostawali sprzedawcy 220 osób (w tym aż 206 obiet), technicy eonomiści 51 osób (49 obiet), ślusarze 50 osób (3 obiety) oraz technicy prac biurowych 47 osób ( 40 obiet) i sprzątaczi biurowe 42 osoby ( 40 obiet). W ażdym z pozostałych zawodów liczba bezrobotnych powyżej 12 miesięcy nie przeracza 40 osób Strutura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie grodzim (miasto Konin) stan w ońcu 2012 r. (T-/P-1a) Analizując struturę bezrobotnych wg grup zawodowych należy zauważyć, że w całej zbiorowości bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina więszość stanowią bezrobotni supieni w ramach grupy 52 Sprzedawcy i porewni. Jest to tzw. duża grupa zawodowa, na tórą sładają się mniejsze grupy tzw. elementarne, oznaczane czterocyfrowym symbolem. W ogólnej liczbie bezrobotnych z terenu miasta Konina osoby zarejestrowane w grupie 52 stanowiły 14,79% ogółu bezrobotnych. Kolejną dużą grupę bezrobotnych stanowili bezrobotni supieni w grupie 72 Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni. Ta grupa stanowiła 9,34% wszystich bezrobotnych z Konina. Kolejna pod względem liczebności grupa 71 Robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów) supiała 7,40% bezrobotnych zamieszałych w mieście Koninie Nieco niższymi wielościami charateryzowała się grupa 31 Średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych W tej grupie slasyfiowano 7,27% wszystich bezrobotnych.. Kolejne pod względem liczebności grupy to 51 Robotnicy usług osobistych 6,72% osób bezrobotnych, 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni - 6,24%, 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemysle, budownictwie i transporcie 4,88% oraz grupa 33 Średni personel ds biznesu i administracji 5,19%, tóra supiała 4,68% ogółu osób bezrobotnych. Żadna z pozostałych dużych grup zawodowych nie obejmowała więcej niż 3,6% osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 7

8 Podobna strutura bezrobotnych wg grup zawodowych występuje wśród obiet. Dominującą dużą grupą jest grupa 52 Sprzedawcy i porewni. Grupa ta supia 25,19% bezrobotnych obiet zamieszałych na terenie miasta Konina. Kolejne duże grupy to: 51 Pracownicy usług osobistych 8,51% ogółu obiet, 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 8,04 % ogółu obiet,, 33 Średni personel ds biznesu i administracji 7,23% bezrobotnych obiet oraz 24 Specjaliści ds eonomicznych i zarządzania 4,96% ogółu obiet, 41 Seretari, operatorzy urządzeń biurowych i porewni 4,83% bezrobotnych obiet, 91 Pomoce domowe i sprzątaczi 4,41% ogółu obiet i 31 Średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 4,36% ogólu bezrobotnych obiet. Żadna z pozostałych dużych grup nie supiała więcej niż 3,85% bezrobotnych obiet, zamieszałych na terenie miasta Konina. Najwięcej bezrobotnych absolwentów było supionych w grupie 51 Pracownicy usług osobistych. W tej grupie supionych było 10,71% ogółu bezrobotnych absolwentów zamieszałych w mieście Koninie. Podobna sytuacja jest zauważalna wśród bezrobotnych obiet-absolwente, gdzie do tej samej grupy należy 14,17% wszystich obiet-absolwente z terenu miasta Konina. Najwięsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają bezrobotni z grupy 52 Sprzedawcy i porewni. 15,56% bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy należy właśnie do tej grupy zawodowej. iorąc pod uwagę bezrobotne obiety, pozostające bez pracy co najmniej 12 miesięcy, to należy wsazać, że 25,21% z nich zostało slasyfiowanych taże w grupie 52 Sprzedawcy i porewni i tym samym grupa ta obejmowała najwięcej bezrobotnych obiet z terenu miasta Konina, tóre ponad 12 miesięcy były zarejestrowane w PUP jao osoby bezrobotne Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-2) Wśród wszystich bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina rejestrujących się w 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie dominują osoby w zawodzie sprzedawca oraz osoby bez zawodu. Do ewidencji PUP w Koninie włączono odpowiednio 565 osób i 496 osób z tych grup. W 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie zarejestrowało się również 116 techniów mechaniów i tyle samo murarzy. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 8

9 Kolejnym zawodem, tóry posiadało najwięcej rejestrujących się osób był ślusarz oraz mechani pojazdów samochodowych. W 2012 r. zarejestrowano odpowiednio 105 osób i 99 osób, tóre miały właśnie taie zawody. Nieco mniej osób zarejestrowano w zawodach techni eonomista 88 osób i techni prac biurowych 83 osoby. Podobną sytuację przedstawia napływ bezrobotnych obiet, gdyż w całym 2012 r. najwięcej zarejestrowanych obiet 466 osób posiadało zawód sprzedawcy. Wśród osób bez zawodu zarejestrowało się 201 obiet. W całej grupie absolwentów zarejestrowanych w 2012 r. najwięcej, bo 174 osoby to absolwenci bez zawodu, czyli osoby tóre w dotychczasowym procesie eduacyjnym nie uzysały żadnego zawodu wyuczonego ja np. absolwenci liceów ogólnoształcących. Wśród wszystich absolwentów bez zawodu 77 osób to obiety. W analizowanym oresie w PUP w Koninie spośród absolwentów zarejestrowało się taże 32 sprzedawców (w tym 26 obiet) Strutura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie grodzim w 2012 r. (T-/P-2a) Analizując struturę napływu bezrobotnych wg grup zawodowych, zamieszałych na terenie miasta Konina do rejestru PUP w Koninie, onieczne jest wsazanie tego, że najwięcej rejestrujących się bezrobotnych jest supionych w dużej grupie 52 Sprzedawcy i porewni. W tej grupie supionych było 14,73% bezrobotnych zarejestrowanych w 2012 r. z terenu miasta Konina. Kolejną pod względem wielości grupą zawodową była grupa 72 Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni. Osoby ujęte w tej grupie zawodowej stanowiły 9,18% rejestrujących się bezrobotnych. Na nieco niższym poziomie uształtował się udział osób bezrobotnych slasyfiowanych w grupie 71 Robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów)", gdyż osoby te stanowiły 7,22% ogółu bezrobotnych, tórzy w 2012 r. napłynęli do rejestru PUP w Koninie. Grupa 51 Pracownicy usług osobistych stanowiła 6,85% bezrobotnych a grupa 31 Średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych stanowiła 6,73% ogółu zarejestrowanych w 2012 r. z terenu miasta Konina. Żadna z pozostałych dużych grup zawodowych nie przeroczyła granicy 5,4% osób bezrobotnych zarejestrowanych w minionym rou. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 9

10 Podobną struturę napływu bezrobotnych wg grup zawodowych zaobserwować można przy rejestracji obiet. Grupa, w tórej jest najwięcej rejestrujących się obiet to grupa 52 Sprzedawcy i porewni. W 2012 r. 25,35% zarejestrowanych obiet zostało włączonych do tej grupy zawodowej. Wśród rejestrujących się absolwentów również najwięcej zostało slasyfiowanych w grupie 52 Sprzedawcy i porewni. Grupa ta obejmowała 12,39% wszystich zarejestrowanych absolwentów. Podobna sytuacja ma miejsce wśród bezrobotnych absolwentów obiet, gdzie dominującą grupą jest również grupa 52 Sprzedawcy i porewni. 14,98% bezrobotnych absolwente to osoby znajdujące się w tej grupie zawodowej. 3. ANALZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW 3.1. Oferty pracy wg zawodów w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-3) W 2012 r. pracodawcy z terenu miasta Konina zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 1144 oferty pracy. Najwięcej ofert, bo 145 zgłoszono w zawodzie techni prac biurowych, co stanowiło 12,67% wszystich zgłoszonych wolnych miejsc pracy z terenu Konina. Kolejnym zawodem, na tóry wśród pracodawców występowało najwięsze zapotrzebowanie jest zawód sprzedawca. W tym zawodzie zgłoszono 119 ofert. Mniej, tj. 86 ofert uzysano dla osób w zawodzie robotni gospodarczy. W porównaniu do innych zawodów pracodawcy wyazywali taże dość wysoie zainteresowanie zatrudnieniem nowych pracowniów na stanowiso szwacza, telemareter, doradca lienta i przedstawiciel handlowy. W zawodzie szwacz zgłoszono 77 ofert pracy, w zawodzie telemareter i doradca lienta po 46 ofert pracy a w zawodzie przedstawiciel handlowy 41 ofert pracy Strutura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-3a) Analizując struturę zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodowych należy zauważyć, że najwięcej ofert zgłoszono w zawodach wchodzących w sład dużej grupy 52 Sprzedawcy i porewni. Na tę grupę przypadało 19,58% wszystich zgłoszonych wolnych Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 10

11 miejsc pracy od pracodawców z terenu miasta Konina. Następną dużą grupą zawodową, na tórą przypadało najwięcej ofert pracy jest grupa 41 Seretari, operatorzy urzadzeń biurowych i porewni. Ta grupa objęła 13,37% zgłoszonych ofert. Nieco mniej ofert zgłoszono dla zawodów slasyfiowanych w grupie 51 Pracownicy usług osobistych (13,11% ofert). Żadna z pozostałych grup zawodowych nie objęła więcej niż 9,7% zgłoszonych ofert pracy. 4. ANALZA ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżowe w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-4) W celu wsazania zawodu deficytowego bądź nadwyżowego onieczne jest zastosowanie wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów. Wsaźni ten przyjmuje postać: gdzie: n W n, O W, - wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie. Przyjęto, że zawody o wsaźniu: W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, n 0,9 W n, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe. n Spośród wszystich ofert pracy zgłoszonych do PUP w Koninie przez pracodawców mających swoje siedziby na terenie miasta Konina wyodrębnić można 39 zawodów, tóre mają deficytowy charater i w tabeli T-/P-4 przyjęły wartość MAX. Oznacza to, że w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie nie było ani jednej osoby bezrobotnej, tóra by tai zawód posiadała. Przyładem taich zawodów są: inżynier eletroenergety, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 11

12 inżynier eletry automaty, nauczyciel/instrutor pratycznej naui zawodu, techni automaty, florysta, instrutor fitness, parieciarz, blacharz budowlany, eletry budowlany, operator maszyn drogowych, operator żurawia jezdniowego i inne. Wśród zawodów, tórych wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) W n, wsazuje na ich wyraźnie deficytowy charater (wartość wsaźnia W, jest więsza od 1,1) przede wszystim zaliczyć można: Cieśla (z: , W, = 7), n Doradca lienta (z: , W, = 4,18), n Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowani (z: , W, = 4), n Agent ubezpieczeniowy (z: , W, = 3,75), Krojczy (z: , W, = 3,5), n Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (z: , W, = 3,25), Fryzjer damsi (z: , W, = 3), n n nstrutor naui jazdy (z: , W, = 3), Operator sprzętu omputerowego (z: , W, = 2), n Techni rachunowości (z: , W, = 2), Pracowni ochrony fizycznej 0 (z: , W, = 2), Ogrodni (z: , W, = 2), n Serwisant sprzętu omputerowego (z: , W, = 2), Monter mebli (z: , W, = 2). n n Do pozostałych zawodów deficytowych występujących na terenie miasta Konina zaliczyć taże można taie zawody ja: techni prac biurowych, telemareter, asystent osoby niepełnosprawnej, ierowca samochodu dostawczego, rejestratora medyczna, glazurni, pomoc laboratoryjna, szwacza, robotni gospodarczy, doradca finansowy, osmetycza, ierowca, operator wózów jezdniowych, przedstawiciel handlowy, poojowa. Wśród wszystich zawodów wyodrębnić można taże zawody wyazujące równowagę na rynu pracy, czyli zawody dla tórych liczba ofert pracy jest równa liczbie n n n n n Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 12

13 zarejestrowanych bezrobotnych. Dla tych zawodów wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów W n, zawiera się w przedziale 0,9-1,1. Do taich zawodów na terenie miasta Konina zaliczyć można przede wszystim taie zawody ja: inżynier robotyi i automatyi, grafi omputerowy DTP, farmaceuta, laborant chemiczny, wychowawca w placówach oświatowych, wychowawczych i opieuńczych, diagnosta uprawniony do wyonywania badań technicznych pojazdów, pomoc dentystyczna i inne. Do zawodów nadwyżowych, dla tórych wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów W, jest niższa od 0,9 ( n W n, < 0,9) zaliczyć można głównie taie zawody ja: techni mechani, ucharz małej gastronomii, techni budownictwa, ślusarz, robotni magazynowy, mechani pojazdów samochodowych, stolarz, amieniarz, zbrojarz, architet i inne. (Szczegółowy wyaz zawodów deficytowych i nadwyżowych dla miasta Konina zawarty jest w tabeli T-/P-4) Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. wg grup zawodowych (T-/P-6) Dla dziewięciu elementarnych grup zawodowych wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) osiągnęła wartość MAX, z czego wynia to, że w PUP w Koninie zgodnie z wartością uśrednioną w całym 2012 r. nie było zarejestrowanej ani jednej osoby bezrobotnej, tórą włączono by do jednej z tych grup zawodowych i tym samym oznacza to, że grupy te miały charater deficytowy. Do tych grup zaliczyć można np. taie grupy ja: 3344 Seretarze medyczni i porewni, 4414 Technicy archiwiści i porewni, 1223 Kierownicy ds badań i rozwoju, 1342 Kierownicy w instytucjach opiei zdrowotnej, 3423 nstrutorzy fitness i rereacji ruchowej, 4413 Kodowacze, oretorzy i porewni, 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięu, 5164 Opieunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami, 8311 Maszyniści olejowi i metra, 5312 Asystenci nauczycieli i inni. Dodatowe grupy zawodów deficytowych lub nadwyżowych można odczytać z tabeli T-/P-6. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 13

14 5. EZROOTN WG RODZAJU DZAŁALNOŚC OSTATNEGO MEJSCA PRACY OFERTY PRACY 5.1. ezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-9) (T-/P-9a) iorąc pod uwagę ostatnie miejsce pracy zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta Konina zauważyć można, że najwięcej z nich, bo 990 osób wcześniej było zatrudnionyh u pracodawców zajmujących się (wg secji PKD) handlem hurtowym i detalicznym, naprawami pojazdów samochodowych, włączając motocyle, co stanowiło 21% wszystich zarejestrowanych bezrobotnych. Z tej gałęzi gospodari pozysano najwięszą ilość ofert pracy 259 (22,64% ogółu). Drugą dziedziną gospodari, w tórej pracowało najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych jest przetwórstwo przemysłowe, w tórym pracowało 597 osób (12,67% wszystich bezrobotnych). Z tej gałęzi gospodari pozysano taże wiele, bo 188 ofert pracy (16,43% wszystich ofert pracy). Natomiast przy pracach budowlanych było zatrudnionych 579 bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina (12,29% ogółu). udownictwo na terenie miasta Konina jest taże tą gałęzią gospodari, tóra zgłasza dość dużą ilość wolnych miejsc pracy. W 2012 r. do pracy w budownictwie zgłoszono 115 ofert pracy (10,05% wszystich ofert) Raning zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. ze względu na wsaźni szansy uzysania oferty wg grup zawodowych (T-/P-11) Najwięsze szanse na uzysanie oferty pracy możliwe były w zawodach, tóre wchodzą w sład następujących grup zawodowych: 2281 Farmaceuci, 5312 Asystenci nauczycieli. Dla tych grup zawodowych wielość wsaźnia szansy uzysania oferty pracy uształtowana była na najwyższym poziomie co oznacza, że bezrobotni z tych grup zawodowych mieli najwięsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 14

15 6. PODSUMOWANE Wśród wszystich bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina najliczniejszą grupę stanowiły osoby w zawodzie sprzedawca ( 10,9%). W ewidencji osób bezrobotnych odnotowano taże znaczną grupę osób bez zawodu, ja również w zawodzie ślusarz, murarz, techni mechani oraz techni eonomista. - W struturze napływu bezrobotnych wg grup zawodowych dominują bezrobotni supieni w grupie 52 Sprzedawcy i porewni oraz 72 Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni. - W 2012 r. najwięcej ofert zgłoszono w zawodzie techni prac biurowych oraz sprzedawca. - Wśród zawodów mających deficytowy charater przede wszystim zaliczyć można m.in.: cieślę, doradcę lienta, pozostałych pracowniów obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowanych, agenta ubezpieczeniowego, rojczego, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjera damsiego, instrutora naui jazdy, operatora sprzętu omputerowego, technia mechania, pracownia ochrony fizycznej 0, ogrodnia, serwisanta sprzętu omputerowego, montera mebli. - Do zawodów nadwyżowych zaliczyć można głównie taie zawody ja: techni mechani, ucharz małej gastronomii, techni budownictwa, ślusarz, robotni magazynowy, mechani pojazdów samochodowych, stolarz, amieniarz, zbrojarz, architet. - Najwięsze szanse na uzysanie oferty pracy możliwe były w zawodach, tóre wchodzą w sład następujących grup zawodowych: farmaceuci oraz asystenci nauczycieli. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 15

16 Tabela 1. Raning zawodów deficytowych wg wsaźnia intensywności na poziomie 6-cyfrowego odu zawodu. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2012 rou Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2012 rou Średnia miesięczna nadwyża (deficyt) podaży siły roboczej w 2012 rou Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów "531202" Asystent nauczyciela przedszola 1 0,0833-0, "711501" Cieśla* 0,5833 0,0833-0,5 7 3 "524902" Doradca lienta 3,8333 0,9167-2,9167 4, "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowani 0,6667 0,1667-0,5 4 5 "332101" Agent ubezpieczeniowy 1,25 0,3333-0,9167 3,75 6 "753202" Krojczy 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 7 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1,0833 0,3333-0,75 3,25 8 "514102" Fryzjer damsi 0,25 0,0833-0, "516502" nstrutor naui jazdy 0,25 0,0833-0, "351302" Operator sprzętu omputerowego 0,1667 0,0833-0, "431103" Techni rachunowości* 0,1667 0,0833-0, "541308" Pracowni ochrony fizycznej 0,1667 0,0833-0, stopnia 13 "611303" Ogrodni* 0,6667 0,3333-0, "742117" Serwisant sprzętu omputerowego 0,1667 0,0833-0, "821902" Monter mebli 0,1667 0,0833-0, "411004" Techni prac biurowych* 12,0833 6,9167-5,1667 1, "524404" Telemareter 3,8333 2,25-1,5833 1, "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 19 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 0,4167 0,25-0,1667 1,6667 1,1667 0,75-0,4167 1, "422603" Rejestratora medyczna 0,25 0,1667-0,0833 1,5 21 "712202" Glazurni 0,25 0,1667-0,0833 1,5 22 "911204" Pomoc laboratoryjna 0,25 0,1667-0,0833 1,5 23 "753303" Szwacza 6,4167 4, , "515303" Robotni gospodarczy 7, ,1667 1, "241202" Doradca finansowy 0,8333 0,5833-0,25 1,4286 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 16

17 26 "514202" Kosmetycza 0,6667 0,5-0,1667 1, "834401" Kierowca operator wózów jezdniowych 0,3333 0,25-0,0833 1, "332203" Przedstawiciel handlowy 3,4167 2,9167-0,5 1, "911203" Poojowa 0,5833 0,5-0,0833 1,1667 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 17

18 Tabela 2. Raning zawodów nadwyżowych wg wsaźnia intensywności nadwyżi na poziomie 6-cyfrowego odu zawodu. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2012 rou Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2012 rou Średnia miesięczna nadwyża (deficyt) podaży siły roboczej w 2012 rou Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów "311504" Techni mechani* 0,1667 9,6667 9,5 0, "311204" Techni budownictwa* 0,0833 3,25 3,1667 0, "234113" Nauczyciel nauczania początowego 0,0833 2,75 2,6667 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0,1667 5,3333 5,1667 0, "311408" Techni eletroni* 0,0833 2,25 2,1667 0,037 6 "721404" 7 "933304" Monter onstrucji stalowych Robotni magazynowy 0,0833 2,1667 2,0833 0,0385 0,0833 1,75 1,6667 0, "711502" Cieśla szalunowy 0,0833 1,4167 1,3333 0, "753105" Krawiec* 0,4167 5,5833 5,1667 0, "723105" Mechani samochodów osobowych 0,3333 4,4167 4,0833 0, "712601" Hydrauli 0,0833 1, , "932101" Paowacz 0,0833 1, , "711202" Murarz* 0,75 9,6667 8,9167 0, "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 0,6667 8,25 7,5833 0, "722204" Ślusarz* 0,75 8,75 8 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0,0833 0,9167 0,8333 0, "752208" Stolarz meblowy 0,0833 0,9167 0,8333 0,0909 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 18

19 18 "241306" 19 "741101" Specjalista do spraw finansów Eletromonter instalacji eletrycznych 0,1667 1,75 1,5833 0,0952 0,0833 0,8333 0,75 0,1 20 "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej nieslasyfiowani 0,25 2,5 2,25 0,1 21 "752205" Stolarz* 0, ,5833 0, "222101" Pielęgniara 0,0833 0,75 0,6667 0, "311303" Techni eletry* 0,25 2,25 2 0, "411090" 25 "325907" Pozostali pracownicy obsługi biurowej Terapeuta zajęciowy* 0,4167 3,6667 3,25 0,1136 0,0833 0,6667 0,5833 0, "351203" Techni informaty* 0,1667 1,3333 1,1667 0, "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,0833 0,6667 0,5833 0, "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 0,4167 3,0833 2,6667 0, "711301" Kamieniarz* 0,0833 0,5833 0,5 0, "216101" Architet 0,0833 0,5 0,4167 0,1667 Konin, 20 marca 2013 r. Opracowała: Anna Ponieca Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 19

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2011 Gliwice 2011 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w ońcu I półrocza 2011 rou ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2011 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r. POWATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE MRĄGOWSKM w 2013r. Mrągowo, marzec 2014r. SPS TREŚC Strona. WSTĘP. 3. ANALZA BEZROBOCA WG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W POWECE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA ROK 2012 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2012 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2013 r. SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I-PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY RAPORT PÓŁROCZNY I/P/2010

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I-PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY RAPORT PÓŁROCZNY I/P/2010 P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W -PÓŁROCZU 2010 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2010 Gliwice 2010 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzim... 4 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych... 4 1.2 Bezrobotni wg

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlasim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2014 ro Radzyń Podlasi, marzec 2015 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów.. 6 1.1. Charaterystya

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2009 Gliwice 2009 Przedru w całości lub w części oraz

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WIELKOPOLSCE I PÓŁROCZE 2014 1 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Analiza bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM ZA 2006 ROK POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści. Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia zawodów (

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK MIASTO GDAŃSK Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści Wstęp... 3 I Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo