RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN"

Transkrypt

1 POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r.

2 SPS TREŚC 1. WSTĘP Podstawowe definicje Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych i nadwyżowych Główne miernii stosowane do opracowania raningu 4 2. ANALZA EZROOCA WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW ezrobotni wg zawodów Strutura bezrobotnych wg grup zawodowych Napływ bezrobotnych wg zawodów Strutura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych 9 3. ANALZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW Oferty pracy wg zawodów Strutura ofert pracy wg grup zawodowych ANALZA ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH Zawody deficytowe i nadwyżowe Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych wg grup zawodowych EZROOTN WG RODZAJU DZAŁALNOŚC OSTATNEGO MEJSCA PRACY OFERTY PRACY ezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy Raning zawodów zgłoszonych w ofertach pracy ze względu na wsaźni szansy uzysania oferty wg grup zawodowych PODSUMOWANE Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 2

3 1. WSTĘP 1.1. Podstawowe definicje 1) Monitoring - raning zawodów deficytowych i nadwyżowych - proces systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących ształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów: szolenia bezrobotnych oraz ształcenia zawodowego. 2) Zawód deficytowy - zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. 3) Zawód nadwyżowy - zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych i nadwyżowych Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych obejmuje zestawienie poszczególnych zawodów i grup zawodowych według wyrażonych liczbowo wielości (wsaźniów) dotyczących ształtowania podaży pracy i popytu na pracę. Dzięi temu raningowi możliwe jest diagnozowanie i prognozowanie sytuacji na loalnym rynu pracy, tóre następnie przyczyni się do właściwego opracowywania projetów atywizacji osób bezrobotnych. Raning dotyczy 43 dużych grup zawodowych (od 2 cyfrowy), 444 grup elementarnych (od 4 cyfrowy) oraz 2360 zawodów i specjalności oreślonych w Klasyfiacji zawodów i specjalności wprowadzonej do stosowania Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U nr 82 poz. 537). Ponadto raning uwzględnia również poziom i struturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności, tóra obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1727). Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 3

4 Zastąpiła ona lasyfiację wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 październia 1997 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (PKD). (tabele T-/P-9 oraz T-/P-9a) 1.3 Główne miernii stosowane do opracowania raningu 1) Średnia miesięczna nadwyża (deficyt) podaży siły roboczej w zawodzie ( N ) gdzie: N O - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w i-tym półroczu danego rou, O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w i-tym półroczu danego rou, przy czym wielości te są obliczane według wzorów: 6 1 i 6 i gdzie: O 6 1 i O 6 i i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie 2) Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów ( W, ) n gdzie: O, W n, O są oreślone wzorami (2) i (3) Przyjęto, że zawody o wsaźniu: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 4

5 W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, n 0,9 W n, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe n 3) Wsaźni szansy uzysania oferty w zawodzie ( W, ) s gdzie: W s, PO P PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w zawodzie w i-tym półroczu, będąca w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, obliczana według wzoru: przy czym: PO t 1 PO PO t 1 6 O - liczba ofert pracy w zawodzie, będąca do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w ońcu poprzedniego rou (t-1) O - liczba ofert pracy w zawodzie, zgłoszona do powiatowego urzędu pracy w i - tym półroczu danego rou oraz P - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w zawodzie w i-tym półroczu obliczany metodą uproszczoną według wzoru: przy czym: rou Pt 1 danego rou. P P t 1 P 2 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu poprzedniego P - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu i-tego półrocza Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 5

6 4) Wsaźni długotrwałego bezrobocia w zawodzie ( W, ) d gdzie: W d, d,.100%, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie, pozostających bez pracy d powyżej 12 miesięcy, według stanu w ońcu i-tego półrocza danego rou, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie według stanu w ońcu i-tego półrocza danego rou. 2. ANALZA EZROOCA WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW 2.1. ezrobotni wg zawodów w powiecie grodzim (miasto Konin) stan w 2012 r. (T-/P-1) Wśród wszystich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie i zamieszałych na terenie miasta Konina w ońcu 2012 r. najwięszą grupę stanowiły osoby w zawodzie sprzedawca (od zawodu ). Taich osób było 544. Osoby te stanowiły 10,9% wszystich bezrobotnych zamieszałych w mieście Koninie. Dość liczną grupę stanowiły taże osoby bez zawodu 436 osób. Kolejną dużą grupą bezrobotnych byli ślusarze 118 osób, murarze 109 osób, technicy mechanicy 104 osoby, technicy eonomiści 103 osoby. iorąc pod uwagę bezrobotne obiety należy zauważyć, że również ja w całej grupie bezrobotnych, w grupie obiet dominują osoby w zawodzie sprzedawca. Wśród obiet taich osób było 488, co stanowi 19,2% wszystich bezrobotnych obiet zamieszałych na terenie miasta Konina. Dużą grupę stanowiły taże obiety bez zawodu 203 osoby. Ponadto liczną grupę reprezentowały obiety w taich zawodach ja: techni eonomista 92 osoby, techni prac biurowych 80 osób, sprzątacza biurowa 74 osoby, rawiec 70 osób, fryzjer i szwacza po 59 osób oraz techni handlowiec 57 osób. Analizując bezrobotnych absolwentów, czyli osoby bezrobotne w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły należy wsazać, że w tej grupie najwięcej jest osób bez zawodu 93 osoby, z tego 39 obiet. W więszości są to absolwenci liceów Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 6

7 ogólnoształcących, tórzy nie mają żadnego zawodu wyuczonego, ale taże są to osoby o najniższych walifiacjach, z wyształceniem gimnazjalnym i niższym niż gimnazjalne. W całej populacji bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina i zarejestrowanych w ońcu 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie dość znaczną grupę (tj. 33,1%) stanowią osoby bezrobotne pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Wśród tych bezrobotnych najdłużej bez pracy pozostawali sprzedawcy 220 osób (w tym aż 206 obiet), technicy eonomiści 51 osób (49 obiet), ślusarze 50 osób (3 obiety) oraz technicy prac biurowych 47 osób ( 40 obiet) i sprzątaczi biurowe 42 osoby ( 40 obiet). W ażdym z pozostałych zawodów liczba bezrobotnych powyżej 12 miesięcy nie przeracza 40 osób Strutura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie grodzim (miasto Konin) stan w ońcu 2012 r. (T-/P-1a) Analizując struturę bezrobotnych wg grup zawodowych należy zauważyć, że w całej zbiorowości bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina więszość stanowią bezrobotni supieni w ramach grupy 52 Sprzedawcy i porewni. Jest to tzw. duża grupa zawodowa, na tórą sładają się mniejsze grupy tzw. elementarne, oznaczane czterocyfrowym symbolem. W ogólnej liczbie bezrobotnych z terenu miasta Konina osoby zarejestrowane w grupie 52 stanowiły 14,79% ogółu bezrobotnych. Kolejną dużą grupę bezrobotnych stanowili bezrobotni supieni w grupie 72 Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni. Ta grupa stanowiła 9,34% wszystich bezrobotnych z Konina. Kolejna pod względem liczebności grupa 71 Robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów) supiała 7,40% bezrobotnych zamieszałych w mieście Koninie Nieco niższymi wielościami charateryzowała się grupa 31 Średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych W tej grupie slasyfiowano 7,27% wszystich bezrobotnych.. Kolejne pod względem liczebności grupy to 51 Robotnicy usług osobistych 6,72% osób bezrobotnych, 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni - 6,24%, 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemysle, budownictwie i transporcie 4,88% oraz grupa 33 Średni personel ds biznesu i administracji 5,19%, tóra supiała 4,68% ogółu osób bezrobotnych. Żadna z pozostałych dużych grup zawodowych nie obejmowała więcej niż 3,6% osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 7

8 Podobna strutura bezrobotnych wg grup zawodowych występuje wśród obiet. Dominującą dużą grupą jest grupa 52 Sprzedawcy i porewni. Grupa ta supia 25,19% bezrobotnych obiet zamieszałych na terenie miasta Konina. Kolejne duże grupy to: 51 Pracownicy usług osobistych 8,51% ogółu obiet, 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 8,04 % ogółu obiet,, 33 Średni personel ds biznesu i administracji 7,23% bezrobotnych obiet oraz 24 Specjaliści ds eonomicznych i zarządzania 4,96% ogółu obiet, 41 Seretari, operatorzy urządzeń biurowych i porewni 4,83% bezrobotnych obiet, 91 Pomoce domowe i sprzątaczi 4,41% ogółu obiet i 31 Średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 4,36% ogólu bezrobotnych obiet. Żadna z pozostałych dużych grup nie supiała więcej niż 3,85% bezrobotnych obiet, zamieszałych na terenie miasta Konina. Najwięcej bezrobotnych absolwentów było supionych w grupie 51 Pracownicy usług osobistych. W tej grupie supionych było 10,71% ogółu bezrobotnych absolwentów zamieszałych w mieście Koninie. Podobna sytuacja jest zauważalna wśród bezrobotnych obiet-absolwente, gdzie do tej samej grupy należy 14,17% wszystich obiet-absolwente z terenu miasta Konina. Najwięsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają bezrobotni z grupy 52 Sprzedawcy i porewni. 15,56% bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy należy właśnie do tej grupy zawodowej. iorąc pod uwagę bezrobotne obiety, pozostające bez pracy co najmniej 12 miesięcy, to należy wsazać, że 25,21% z nich zostało slasyfiowanych taże w grupie 52 Sprzedawcy i porewni i tym samym grupa ta obejmowała najwięcej bezrobotnych obiet z terenu miasta Konina, tóre ponad 12 miesięcy były zarejestrowane w PUP jao osoby bezrobotne Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-2) Wśród wszystich bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina rejestrujących się w 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie dominują osoby w zawodzie sprzedawca oraz osoby bez zawodu. Do ewidencji PUP w Koninie włączono odpowiednio 565 osób i 496 osób z tych grup. W 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie zarejestrowało się również 116 techniów mechaniów i tyle samo murarzy. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 8

9 Kolejnym zawodem, tóry posiadało najwięcej rejestrujących się osób był ślusarz oraz mechani pojazdów samochodowych. W 2012 r. zarejestrowano odpowiednio 105 osób i 99 osób, tóre miały właśnie taie zawody. Nieco mniej osób zarejestrowano w zawodach techni eonomista 88 osób i techni prac biurowych 83 osoby. Podobną sytuację przedstawia napływ bezrobotnych obiet, gdyż w całym 2012 r. najwięcej zarejestrowanych obiet 466 osób posiadało zawód sprzedawcy. Wśród osób bez zawodu zarejestrowało się 201 obiet. W całej grupie absolwentów zarejestrowanych w 2012 r. najwięcej, bo 174 osoby to absolwenci bez zawodu, czyli osoby tóre w dotychczasowym procesie eduacyjnym nie uzysały żadnego zawodu wyuczonego ja np. absolwenci liceów ogólnoształcących. Wśród wszystich absolwentów bez zawodu 77 osób to obiety. W analizowanym oresie w PUP w Koninie spośród absolwentów zarejestrowało się taże 32 sprzedawców (w tym 26 obiet) Strutura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie grodzim w 2012 r. (T-/P-2a) Analizując struturę napływu bezrobotnych wg grup zawodowych, zamieszałych na terenie miasta Konina do rejestru PUP w Koninie, onieczne jest wsazanie tego, że najwięcej rejestrujących się bezrobotnych jest supionych w dużej grupie 52 Sprzedawcy i porewni. W tej grupie supionych było 14,73% bezrobotnych zarejestrowanych w 2012 r. z terenu miasta Konina. Kolejną pod względem wielości grupą zawodową była grupa 72 Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni. Osoby ujęte w tej grupie zawodowej stanowiły 9,18% rejestrujących się bezrobotnych. Na nieco niższym poziomie uształtował się udział osób bezrobotnych slasyfiowanych w grupie 71 Robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów)", gdyż osoby te stanowiły 7,22% ogółu bezrobotnych, tórzy w 2012 r. napłynęli do rejestru PUP w Koninie. Grupa 51 Pracownicy usług osobistych stanowiła 6,85% bezrobotnych a grupa 31 Średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych stanowiła 6,73% ogółu zarejestrowanych w 2012 r. z terenu miasta Konina. Żadna z pozostałych dużych grup zawodowych nie przeroczyła granicy 5,4% osób bezrobotnych zarejestrowanych w minionym rou. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 9

10 Podobną struturę napływu bezrobotnych wg grup zawodowych zaobserwować można przy rejestracji obiet. Grupa, w tórej jest najwięcej rejestrujących się obiet to grupa 52 Sprzedawcy i porewni. W 2012 r. 25,35% zarejestrowanych obiet zostało włączonych do tej grupy zawodowej. Wśród rejestrujących się absolwentów również najwięcej zostało slasyfiowanych w grupie 52 Sprzedawcy i porewni. Grupa ta obejmowała 12,39% wszystich zarejestrowanych absolwentów. Podobna sytuacja ma miejsce wśród bezrobotnych absolwentów obiet, gdzie dominującą grupą jest również grupa 52 Sprzedawcy i porewni. 14,98% bezrobotnych absolwente to osoby znajdujące się w tej grupie zawodowej. 3. ANALZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW GRUP ZAWODÓW 3.1. Oferty pracy wg zawodów w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-3) W 2012 r. pracodawcy z terenu miasta Konina zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 1144 oferty pracy. Najwięcej ofert, bo 145 zgłoszono w zawodzie techni prac biurowych, co stanowiło 12,67% wszystich zgłoszonych wolnych miejsc pracy z terenu Konina. Kolejnym zawodem, na tóry wśród pracodawców występowało najwięsze zapotrzebowanie jest zawód sprzedawca. W tym zawodzie zgłoszono 119 ofert. Mniej, tj. 86 ofert uzysano dla osób w zawodzie robotni gospodarczy. W porównaniu do innych zawodów pracodawcy wyazywali taże dość wysoie zainteresowanie zatrudnieniem nowych pracowniów na stanowiso szwacza, telemareter, doradca lienta i przedstawiciel handlowy. W zawodzie szwacz zgłoszono 77 ofert pracy, w zawodzie telemareter i doradca lienta po 46 ofert pracy a w zawodzie przedstawiciel handlowy 41 ofert pracy Strutura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-3a) Analizując struturę zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodowych należy zauważyć, że najwięcej ofert zgłoszono w zawodach wchodzących w sład dużej grupy 52 Sprzedawcy i porewni. Na tę grupę przypadało 19,58% wszystich zgłoszonych wolnych Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 10

11 miejsc pracy od pracodawców z terenu miasta Konina. Następną dużą grupą zawodową, na tórą przypadało najwięcej ofert pracy jest grupa 41 Seretari, operatorzy urzadzeń biurowych i porewni. Ta grupa objęła 13,37% zgłoszonych ofert. Nieco mniej ofert zgłoszono dla zawodów slasyfiowanych w grupie 51 Pracownicy usług osobistych (13,11% ofert). Żadna z pozostałych grup zawodowych nie objęła więcej niż 9,7% zgłoszonych ofert pracy. 4. ANALZA ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżowe w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-4) W celu wsazania zawodu deficytowego bądź nadwyżowego onieczne jest zastosowanie wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów. Wsaźni ten przyjmuje postać: gdzie: n W n, O W, - wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie. Przyjęto, że zawody o wsaźniu: W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, n 0,9 W n, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe. n Spośród wszystich ofert pracy zgłoszonych do PUP w Koninie przez pracodawców mających swoje siedziby na terenie miasta Konina wyodrębnić można 39 zawodów, tóre mają deficytowy charater i w tabeli T-/P-4 przyjęły wartość MAX. Oznacza to, że w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie nie było ani jednej osoby bezrobotnej, tóra by tai zawód posiadała. Przyładem taich zawodów są: inżynier eletroenergety, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 11

12 inżynier eletry automaty, nauczyciel/instrutor pratycznej naui zawodu, techni automaty, florysta, instrutor fitness, parieciarz, blacharz budowlany, eletry budowlany, operator maszyn drogowych, operator żurawia jezdniowego i inne. Wśród zawodów, tórych wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) W n, wsazuje na ich wyraźnie deficytowy charater (wartość wsaźnia W, jest więsza od 1,1) przede wszystim zaliczyć można: Cieśla (z: , W, = 7), n Doradca lienta (z: , W, = 4,18), n Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowani (z: , W, = 4), n Agent ubezpieczeniowy (z: , W, = 3,75), Krojczy (z: , W, = 3,5), n Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (z: , W, = 3,25), Fryzjer damsi (z: , W, = 3), n n nstrutor naui jazdy (z: , W, = 3), Operator sprzętu omputerowego (z: , W, = 2), n Techni rachunowości (z: , W, = 2), Pracowni ochrony fizycznej 0 (z: , W, = 2), Ogrodni (z: , W, = 2), n Serwisant sprzętu omputerowego (z: , W, = 2), Monter mebli (z: , W, = 2). n n Do pozostałych zawodów deficytowych występujących na terenie miasta Konina zaliczyć taże można taie zawody ja: techni prac biurowych, telemareter, asystent osoby niepełnosprawnej, ierowca samochodu dostawczego, rejestratora medyczna, glazurni, pomoc laboratoryjna, szwacza, robotni gospodarczy, doradca finansowy, osmetycza, ierowca, operator wózów jezdniowych, przedstawiciel handlowy, poojowa. Wśród wszystich zawodów wyodrębnić można taże zawody wyazujące równowagę na rynu pracy, czyli zawody dla tórych liczba ofert pracy jest równa liczbie n n n n n Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 12

13 zarejestrowanych bezrobotnych. Dla tych zawodów wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów W n, zawiera się w przedziale 0,9-1,1. Do taich zawodów na terenie miasta Konina zaliczyć można przede wszystim taie zawody ja: inżynier robotyi i automatyi, grafi omputerowy DTP, farmaceuta, laborant chemiczny, wychowawca w placówach oświatowych, wychowawczych i opieuńczych, diagnosta uprawniony do wyonywania badań technicznych pojazdów, pomoc dentystyczna i inne. Do zawodów nadwyżowych, dla tórych wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów W, jest niższa od 0,9 ( n W n, < 0,9) zaliczyć można głównie taie zawody ja: techni mechani, ucharz małej gastronomii, techni budownictwa, ślusarz, robotni magazynowy, mechani pojazdów samochodowych, stolarz, amieniarz, zbrojarz, architet i inne. (Szczegółowy wyaz zawodów deficytowych i nadwyżowych dla miasta Konina zawarty jest w tabeli T-/P-4) Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. wg grup zawodowych (T-/P-6) Dla dziewięciu elementarnych grup zawodowych wartość wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) osiągnęła wartość MAX, z czego wynia to, że w PUP w Koninie zgodnie z wartością uśrednioną w całym 2012 r. nie było zarejestrowanej ani jednej osoby bezrobotnej, tórą włączono by do jednej z tych grup zawodowych i tym samym oznacza to, że grupy te miały charater deficytowy. Do tych grup zaliczyć można np. taie grupy ja: 3344 Seretarze medyczni i porewni, 4414 Technicy archiwiści i porewni, 1223 Kierownicy ds badań i rozwoju, 1342 Kierownicy w instytucjach opiei zdrowotnej, 3423 nstrutorzy fitness i rereacji ruchowej, 4413 Kodowacze, oretorzy i porewni, 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięu, 5164 Opieunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami, 8311 Maszyniści olejowi i metra, 5312 Asystenci nauczycieli i inni. Dodatowe grupy zawodów deficytowych lub nadwyżowych można odczytać z tabeli T-/P-6. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 13

14 5. EZROOTN WG RODZAJU DZAŁALNOŚC OSTATNEGO MEJSCA PRACY OFERTY PRACY 5.1. ezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. (T-/P-9) (T-/P-9a) iorąc pod uwagę ostatnie miejsce pracy zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta Konina zauważyć można, że najwięcej z nich, bo 990 osób wcześniej było zatrudnionyh u pracodawców zajmujących się (wg secji PKD) handlem hurtowym i detalicznym, naprawami pojazdów samochodowych, włączając motocyle, co stanowiło 21% wszystich zarejestrowanych bezrobotnych. Z tej gałęzi gospodari pozysano najwięszą ilość ofert pracy 259 (22,64% ogółu). Drugą dziedziną gospodari, w tórej pracowało najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych jest przetwórstwo przemysłowe, w tórym pracowało 597 osób (12,67% wszystich bezrobotnych). Z tej gałęzi gospodari pozysano taże wiele, bo 188 ofert pracy (16,43% wszystich ofert pracy). Natomiast przy pracach budowlanych było zatrudnionych 579 bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina (12,29% ogółu). udownictwo na terenie miasta Konina jest taże tą gałęzią gospodari, tóra zgłasza dość dużą ilość wolnych miejsc pracy. W 2012 r. do pracy w budownictwie zgłoszono 115 ofert pracy (10,05% wszystich ofert) Raning zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie grodzim (miasto Konin) w 2012 r. ze względu na wsaźni szansy uzysania oferty wg grup zawodowych (T-/P-11) Najwięsze szanse na uzysanie oferty pracy możliwe były w zawodach, tóre wchodzą w sład następujących grup zawodowych: 2281 Farmaceuci, 5312 Asystenci nauczycieli. Dla tych grup zawodowych wielość wsaźnia szansy uzysania oferty pracy uształtowana była na najwyższym poziomie co oznacza, że bezrobotni z tych grup zawodowych mieli najwięsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 14

15 6. PODSUMOWANE Wśród wszystich bezrobotnych zamieszałych na terenie miasta Konina najliczniejszą grupę stanowiły osoby w zawodzie sprzedawca ( 10,9%). W ewidencji osób bezrobotnych odnotowano taże znaczną grupę osób bez zawodu, ja również w zawodzie ślusarz, murarz, techni mechani oraz techni eonomista. - W struturze napływu bezrobotnych wg grup zawodowych dominują bezrobotni supieni w grupie 52 Sprzedawcy i porewni oraz 72 Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni. - W 2012 r. najwięcej ofert zgłoszono w zawodzie techni prac biurowych oraz sprzedawca. - Wśród zawodów mających deficytowy charater przede wszystim zaliczyć można m.in.: cieślę, doradcę lienta, pozostałych pracowniów obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowanych, agenta ubezpieczeniowego, rojczego, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjera damsiego, instrutora naui jazdy, operatora sprzętu omputerowego, technia mechania, pracownia ochrony fizycznej 0, ogrodnia, serwisanta sprzętu omputerowego, montera mebli. - Do zawodów nadwyżowych zaliczyć można głównie taie zawody ja: techni mechani, ucharz małej gastronomii, techni budownictwa, ślusarz, robotni magazynowy, mechani pojazdów samochodowych, stolarz, amieniarz, zbrojarz, architet. - Najwięsze szanse na uzysanie oferty pracy możliwe były w zawodach, tóre wchodzą w sład następujących grup zawodowych: farmaceuci oraz asystenci nauczycieli. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 15

16 Tabela 1. Raning zawodów deficytowych wg wsaźnia intensywności na poziomie 6-cyfrowego odu zawodu. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2012 rou Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2012 rou Średnia miesięczna nadwyża (deficyt) podaży siły roboczej w 2012 rou Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów "531202" Asystent nauczyciela przedszola 1 0,0833-0, "711501" Cieśla* 0,5833 0,0833-0,5 7 3 "524902" Doradca lienta 3,8333 0,9167-2,9167 4, "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowani 0,6667 0,1667-0,5 4 5 "332101" Agent ubezpieczeniowy 1,25 0,3333-0,9167 3,75 6 "753202" Krojczy 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 7 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1,0833 0,3333-0,75 3,25 8 "514102" Fryzjer damsi 0,25 0,0833-0, "516502" nstrutor naui jazdy 0,25 0,0833-0, "351302" Operator sprzętu omputerowego 0,1667 0,0833-0, "431103" Techni rachunowości* 0,1667 0,0833-0, "541308" Pracowni ochrony fizycznej 0,1667 0,0833-0, stopnia 13 "611303" Ogrodni* 0,6667 0,3333-0, "742117" Serwisant sprzętu omputerowego 0,1667 0,0833-0, "821902" Monter mebli 0,1667 0,0833-0, "411004" Techni prac biurowych* 12,0833 6,9167-5,1667 1, "524404" Telemareter 3,8333 2,25-1,5833 1, "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 19 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 0,4167 0,25-0,1667 1,6667 1,1667 0,75-0,4167 1, "422603" Rejestratora medyczna 0,25 0,1667-0,0833 1,5 21 "712202" Glazurni 0,25 0,1667-0,0833 1,5 22 "911204" Pomoc laboratoryjna 0,25 0,1667-0,0833 1,5 23 "753303" Szwacza 6,4167 4, , "515303" Robotni gospodarczy 7, ,1667 1, "241202" Doradca finansowy 0,8333 0,5833-0,25 1,4286 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 16

17 26 "514202" Kosmetycza 0,6667 0,5-0,1667 1, "834401" Kierowca operator wózów jezdniowych 0,3333 0,25-0,0833 1, "332203" Przedstawiciel handlowy 3,4167 2,9167-0,5 1, "911203" Poojowa 0,5833 0,5-0,0833 1,1667 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 17

18 Tabela 2. Raning zawodów nadwyżowych wg wsaźnia intensywności nadwyżi na poziomie 6-cyfrowego odu zawodu. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2012 rou Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2012 rou Średnia miesięczna nadwyża (deficyt) podaży siły roboczej w 2012 rou Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów "311504" Techni mechani* 0,1667 9,6667 9,5 0, "311204" Techni budownictwa* 0,0833 3,25 3,1667 0, "234113" Nauczyciel nauczania początowego 0,0833 2,75 2,6667 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0,1667 5,3333 5,1667 0, "311408" Techni eletroni* 0,0833 2,25 2,1667 0,037 6 "721404" 7 "933304" Monter onstrucji stalowych Robotni magazynowy 0,0833 2,1667 2,0833 0,0385 0,0833 1,75 1,6667 0, "711502" Cieśla szalunowy 0,0833 1,4167 1,3333 0, "753105" Krawiec* 0,4167 5,5833 5,1667 0, "723105" Mechani samochodów osobowych 0,3333 4,4167 4,0833 0, "712601" Hydrauli 0,0833 1, , "932101" Paowacz 0,0833 1, , "711202" Murarz* 0,75 9,6667 8,9167 0, "723103" Mechani pojazdów samochodowych* 0,6667 8,25 7,5833 0, "722204" Ślusarz* 0,75 8,75 8 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0,0833 0,9167 0,8333 0, "752208" Stolarz meblowy 0,0833 0,9167 0,8333 0,0909 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 18

19 18 "241306" 19 "741101" Specjalista do spraw finansów Eletromonter instalacji eletrycznych 0,1667 1,75 1,5833 0,0952 0,0833 0,8333 0,75 0,1 20 "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej nieslasyfiowani 0,25 2,5 2,25 0,1 21 "752205" Stolarz* 0, ,5833 0, "222101" Pielęgniara 0,0833 0,75 0,6667 0, "311303" Techni eletry* 0,25 2,25 2 0, "411090" 25 "325907" Pozostali pracownicy obsługi biurowej Terapeuta zajęciowy* 0,4167 3,6667 3,25 0,1136 0,0833 0,6667 0,5833 0, "351203" Techni informaty* 0,1667 1,3333 1,1667 0, "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,0833 0,6667 0,5833 0, "243106" Specjalista do spraw maretingu i handlu 0,4167 3,0833 2,6667 0, "711301" Kamieniarz* 0,0833 0,5833 0,5 0, "216101" Architet 0,0833 0,5 0,4167 0,1667 Konin, 20 marca 2013 r. Opracowała: Anna Ponieca Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 19

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo