MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, Jarocin, tel. (062) , fax (062) ; NIP: MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. JAROCIN, MARZEC

2 WSTĘP Celem opracowania jest próba zdiagnozowania struktury kształcenia zawodowego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym policealnego oraz określenie natężenia bezrobocia wg określonych specjalności zawodowych w powiecie jarocińskim. Analizie poddane zostaną również oferty pracy zgłaszane do urzędu w przekroju zawodów. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoli w szczególności na: stworzenie praktycznego systemu wymiany informacji o wzajemnych powiązaniach zachodzących między potrzebami rynku pracy i systemem edukacyjnym, tak dla instytucji rynku pracy jak instytucji edukacyjnych, określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Podstawowym źródłem informacji do opracowania raportu są dane zgromadzone w tut. Urzędzie Pracy, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności, a także zgłoszonych ofert pracy według Polskiej 2

3 Klasyfikacji Działalności (PKD) załącznik nr 2 i 3 do sprawozdania MPiPS 01. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG (GRUP ZAWOWODYWCH) Analizę bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych) przeprowadzono w oparciu o następujące tablice: T-II/P-1 Bezrobotni według zawodów w powiecie jarocińskim (stan na koniec drugiego półrocza 2014 roku). T-II/P-1a Struktura bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jarocińskim (stan na koniec drugiego półrocza 2014 roku). T-II/P-2 Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-1 Bezrobotni według zawodów w powiecie jarocińskim (stan w końcu 2014 roku). Na koniec drugiego półrocza 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie zarejestrowanych było 2863 osób, w tym 1634 kobiet. Na podstawie danych statystycznych przedstawionych w tabeli można wskazać kierunki kształcenia, które generują dużą liczbę osób bezrobotnych. Należą do nich między innymi: technik mechanik (49 osób, w tym 5 kobiet ), co stanowi 1,71 % w stosunku do ogółu bezrobotnych, specjalista administracji publicznej (53 osoby, w tym 43 kobiety), co stanowi 1,85% w stosunku do ogółu bezrobotnych, technik technologii drewna (42 osoby, w tym 20 kobiet), co stanowi 1,47 % ogółu bezrobotnych, 3

4 technik ekonomista (90 osób, w tym 83 kobiety), co stanowi 3,14 % ogółu bezrobotnych, sprzedawca (298 osób, w tym 273 kobiety ), co stanowi 10,41 % ogółu bezrobotnych, kucharz (69 osób, w tym 58 kobiet), co stanowi 2,41 % ogółu bezrobotnych, fryzjer (44 osoby, w tym 44 kobiety), co stanowi 1,66 % ogółu bezrobotnych, malarz-tapeciarz (46 osób, w tym 0 kobiet), co stanowi 1,61 % ogółu bezrobotnych, ślusarz (71 osób, w tym 1 kobieta), co stanowi 2,48% ogółu bezrobotnych, stolarz (40 osób, w tym 15 kobiet), co stanowi 1,40 % ogółu bezrobotnych, stolarz meblowy (73 osoby, w tym 36 kobiet), co stanowi 2,55 % ogółu bezrobotnych, krawiec (81 osób, w tym 81 kobiet), co stanowi 2,83 % ogółu bezrobotnych, mechanik samochodów osobowych (40 osób, w tym 0 kobiet), co stanowi 1,40 ogółu bezrobotnych, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (42 osoby, w tym 30 kobiet), co stanowi 1,47% ogółu bezrobotnych, technik rolnik (44 osoby, w tym 27 kobiet) co stanowi 1,54 ogółu bezrobotnych. Zaznaczyć należy, że największą grupę osób wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające zawodu, tj. 319 osób, w tym 211 kobiet, co stanowi 11,14 % ogółu bezrobotnych. T-II/P-1a Struktura bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jarocińskim (stan w końcu 2014 roku). Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w drugim półroczu 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie największą grupę zawodową stanowili: sprzedawcy i pokrewni (kod grupy zawodów: 52) 13,6417%, tj. 391 osób bezrobotnych. Większość tej grupy stanowią sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), (12,9342 %), 4

5 robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji, wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod grupy zawodów: 75) 12,9322%, tj. 370 osób bezrobotnych. Większość tej grupy bezrobotnych stanowią stolarze meblowi i pokrewni (44811%), średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (kod grupy zawodów: 31) 8,9229%, tj. 255 osób bezrobotnych. W tej zbiorowości najwięcej bezrobotnych odnotowano wśród: technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani (2,5157%), pracownicy usług osobistych (kod grupy zawodów: 51) 8,6872%, tj. 249 osób. Najwięcej bezrobotnych tej zbiorowości stanowią kucharze 4,1274%, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod grupy 72) 9,6304%, tj. 276 osób bezrobotnych. Największą grupę stanowili ślusarze i pokrewni - 2,7909%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (kod grupy 93) 6,5252%, tj. 187 osób bezrobotnych. Największą grupę stanowili robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani (3,4198%), robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (kod grupy zawodów: 71 ) 6,2106%, tj. 178 osób bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych tej zbiorowości stanowią malarze i pokrewni (2,6336 %), średni personel do spraw biznesu i administracji (kod zawodu: 33)- 5,1886%, tj. 149 osób. Najwięcej z tej zbiorowości stanowią średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych ( 3,8915 %). Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w drugim półroczu 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie najmniejszą grupę zawodową stanowili: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni (kod zawodu: 11) 0,0786%, tj. 2 osoby, kierownicy do spraw zarządzania i handlu (kod zawodu: 12) 0,0786%, tj. 2 osoby, 5

6 kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (kod zawodu: 14) - 0,0786 %, tj. 2 osoby leśnicy i rybacy (kod zawodu : 62)- 0,0786 % tj. 2 osoby, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach (kod zawodu: 95) -0,0393 % tj. 1 osoba. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG T-II/P-2 Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. Wśród osób bezrobotnych rejestrujących się w drugim półroczu 2014r. w powiecie jarocińskim (ogółem 4505 osób) największą liczbę stanowiły osoby posiadające zawody: sprzedawca 401 osób, tj. 8,90 % ogółu rejestrujących się, technik mechanik 76 osób, tj. 1,69 % ogółu rejestrujących się, technik technologii drewna 45 osób, tj. 1,00 % ogółu rejestrujących się, specjalista administracji publicznej 83 osoby, tj. 1,84 % ogółu rejestrujących się, technik rolnik 60 osób, tj. 1,33 % ogółu rejestrujących się, technik ekonomista 129 osób, tj. 2,86 % ogółu rejestrujących się, kucharz 93 osoby, tj. 2,06 % ogółu rejestrujących się, fryzjer 76 osób, tj. 1,69 % ogółu rejestrujących się, technik handlowiec 44 osoby, tj.1,00 ogółu rejestrujących się, murarz 68 osób, tj, 1,51% ogółu rejestrujących się, malarz-tapeciarz 65 osób, tj. 1,44% ogółu rejestrujących się, ślusarz 89 osób tj. 1,98% ogółu rejestrujących się, mechanik pojazdów samochodowych 67 osób, tj.1,49% ogółu rejestrujących się, piekarz 52 osoby tj. 1,15% ogółu rejestrujących się, stolarz 55 osób tj. 1,22% ogółu rejestrujących się, stolarz meblowy- 95 osób, tj. 2,11% ogółu rejestrujących się, 6

7 krawiec 92 osoby, tj. 2,04% ogółu rejestrujących się, robotnik budowlany 50 osób tj. 1,10 % ogółu rejestrujących się, pakowacz 44 osoby, tj. 1,0% ogółu rejestrujących się. T-II/P-2a Napływ bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. Wśród rejestrujących się w drugiej połowie 2014 roku w powiecie jarocińskim (ogółem 4505 osób) największą grupę zawodową stanowili: średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (kod zawodów: 31) 8,1979%, tj. 369 osób, sprzedawcy i pokrewni (kod zawodów: 52) stanowiąc 12,0809%, tj. 544 osoby, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod zawodu: 75) stanowiąc 11,4719%, tj. 517 osób, pracownicy usług osobistych (kod zawodów: 51) 8,8833%, tj. 400 osób, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod zawodów: 72) 9,5687 %, tj. 431 osób, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) kod zawodów: 71 6,9798 %, tj. 314 osób, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (kod zawodów: 93) - 5,6853 %, tj. 256 osób. Wśród rejestrujących się w drugim półroczu 2014 roku w powiecie jarocińskim (ogółem 4505 osób) najmniejszą grupę zawodową stanowili: oficerowie sił zbrojnych ( kod zawodu: 01) 0,0000% tj. 0 osób, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni (kod zawodów: 11) 0,0508%, tj. 2 osoby, leśnicy i rybacy (kod zawodów: 62 ) - 0,0761 %, tj. 3 osoby, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach (kod zawodów: 95) 0,0508% tj.2 osoby. 7

8 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG (GRUP ) Analizę ofert pracy według zawodów (grup zawodów) przeprowadzono w oparciu o następujące tablice: T-II/P-3 Oferty pracy według zawodów w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-3a Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-10 Ranking zawodów* zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. T-II/P-11 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. T-II/P-3 Oferty pracy według zawodów w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. Według rankingu ofert pracy w specjalnościach zgłoszonych w drugim półroczu 2014r. najwięcej możliwości podjęcia pracy było w zawodach: przedstawiciel handlowy - 30 ofert pracy, magazynier 209 ofert pracy, robotnik magazynowy 172 oferty pracy, pakowacz 207 ofert pracy, opiekun osoby starszej 55 ofert pracy, technik prac biurowych - 55 ofert pracy, robotnik gospodarczy - 48 ofert pracy, sprzedawca - 87 oferty pracy, rozbieracz -wykrawacz oferty pracy, 8

9 kierowca samochodu ciężarowego - 36 ofert pracy, stolarz 63 oferty pracy, ślusarz - 59 oferty pracy, pracownik ochrony fizycznej bez licencji - 70 ofert pracy. Analiza ofert pracy zgłoszonych do urzędu wykazała, że nie pokrywają one zapotrzebowania wynikającego z napływu osób bezrobotnych. Największy niedobór ofert pracy dotyczył zawodów, które zajmują pierwsze lokaty w rankingu zarejestrowanych bezrobotnych, np. liczba ofert pracy dla sprzedawców jest o 211 mniejsza od liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie. T-II/P-3a Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. W drugim półroczu 2014 roku pracodawcy najczęściej poszukiwali do pracy osób z następujących grup zawodowych: robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (grupa: 93) 19,0402 %, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło: pakowacze wskaźnik 8,0765 %, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (grupa: 75) 12,0951%, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni - wskaźnik 6,7499%, robotnicy budowlani i pokrewni z wyłączeniem elektryków (grupa: 71) wskaźnik 8,5056%, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło: murarze i pokrewni wskaźnik 1,4436%, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (grupa: 72) 6,9839 %, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło: spawacze i pokrewni 2,3800% sprzedawcy i pokrewni (grupa: 52) 5,9696%, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) wskaźnik 4,3699%. 9

10 T-T-I/P-10. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie jarocińskim w II półroczu 2014 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty według dwucyfrowego kodu zawodów. Według rankingu zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie jarocińskim największy wskaźnik szansy uzyskania oferty osiągnęły następujące grupy zawodów: - kierownicy do spraw produkcji i usług, - pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej - pracownicy usług ochrony - pozostali pracownicy obsługi biura - specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych T-I/P-11. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie jarocińskim w II półroczu 2014 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty według czterocyfrowego kodu zawodów. Według rankingu zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie jarocińskim największy wskaźnik szansy uzyskania oferty osiągnęły następujące grupy zawodów: czyściciel pojazdów gońcy, bagażowi i pokrewni robotnicy robót stanu surowego i pokrewni kreślarze pracownicy stacji obsługi pojazdów projektanci grafiki i multimediów operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych, i obróbki drewna 10

11 II/P-9 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 r. przetwórstwo przemysłowe 467 ofert (938 osób bezrobotnych), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 359 ofert (829 osób bezrobotnych), budownictwo 290 ofert (531 osób bezrobotnych), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 684 oferty (291 osób bezrobotnych). rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 36 ofert (183 osoby bezrobotne), transport i gospodarka magazynowa 95 ofert (160 osób bezrobotnych), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 240 oferty (131 osób bezrobotnych), pozostała działalność usługowa 61 ofert pracy (198 osób bezrobotnych). T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy pracy według PKD w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku przetwórstwo przemysłowe - 24,2127 % ogółu bezrobotnych (18,2208% ofert pracy), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 21,3991 % ogółu bezrobotnych (14,0070 % ofert pracy), budownictwo 13,7068% ogółu bezrobotnych (11,3149 % ofert pracy), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7,5116% ogółu bezrobotnych (26,6876% ofert pracy), pozostała działalność usługowa 5,1110% ogółu bezrobotnych ( 2,3800% ofert pracy). 11

12 ANALIZA DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzono w oparciu o następujące tablice: T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-5 Ranking zawodów* deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-6 Ranking zawodów* deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-7 Ranking zawodów* generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-8 Ranking zawodów* generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. Tabela poniżej przedstawia 30 zawodów deficytowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku według wskaźnika intensywności na poziomie sześciocyfrowego kodu zawodów: LP. ZAWÓD KOD GRUPY 1. Rozbieracz-wykrawacz , Specjalista kontroli jakości , Nauczyciel j.niemieckiego , Nauczyciel j.polskiego , Nauczyciel j.angielskiego w szkole podstaw ,

13 LP. ZAWÓD KOD GRUPY 6. Wychowawca w placówkach oświatowych,wychowawczych i opiekuńczych , Specjalista ds. sprzedaży , Spedytor , Pracownik call center , Ankieter , Magazynier , Pozostali listonosze i pokrewni , Sprzedawca w stacji paliw , Asystent nauczyciela przedszkola , Pracownik ochrony fizycznej bez licencji , Betoniarz-zbrojarz , Monter izolacji przemysłowych , Pozostali spawacze i pokrewni , Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury , Operator myjni , Kierowca samochodu dostawczego , Kierowca operator wózków jezdniowych , Kierowca samochodu ciężarowego , Pakowacz , Robotnik magazynowy , Pomoc kuchenna , Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani , Operator obrabiarek sterowanych numerycznie , Brukarz , Doradca finansowy ,

14 Następna tabela zawiera 30 zawodów nadwyżkowych według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie w drugim półroczu 2014 roku według wskaźnika intensywności na poziomie sześciocyfrowego kodu zawodów: LP. ZAWÓD KOD GRUPY 1. Logistyk , Inżynier budownictwabudownictwo ogólne , Pielęgniarka , Nauczyciel j.angielskiego , Specjalista ds. kadr , Specjalista ds. marketingu i handlu , Psycholog , Dziennikarz , Technik informatyk , Bibliotekarz , Technik logistyk , Kelner , Barman , Fryzjer , Sprzedawca , Technik handlowiec , Portier , Ogrodnik , Rolnik , Murarz Lakiernik , Mechanik samochodów osobowych , Elektryk , Cukiernik , Piekarz ,

15 LP. ZAWÓD KOD GRUPY 26. Stolarz meblowy , Szwaczka , Kierowca samochodu osobowego , Dozorca , Woźny ,2500 T-II/P-5 Ranking zawodów* deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe według wskaźnika intensywności na poziomie dwucyfrowego kodu zawodów: Zawody deficytowe: ZAWÓD Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Kierownicy do spraw produkcji i usług Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej KOD GRUPY 94 1, , ,4074 Pracownicy usług ochrony 54 2,8387 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 93 2, ,

16 Zawody nadwyżkowe: ZAWÓD KOD GRUPY Sprzedawcy i pokrewni 52 0,3214 Elektrycy i elektronicy 74 0,2464 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Pracownicy usług osobistych 24 0, ,3457 Technicy informatycy 35 0,2381 T-II/P-6 Ranking zawodów* deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe według wskaźnika intensywności na poziomie czterocyfrowego kodu zawodów: Zawody deficytowe: ZAWÓD Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna KOD GRUPY ,0000 Spawacze i pokrewni ,2500 Czyściciele pojazdów ,0000 Magazynierzy i pokrewni ,2778 Asystenci nauczycieli ,0000 Pakowacze ,7045 Pomoce kuchenne ,2500 Ankieterzy ,0000 Monterzy izolacji ,

17 Zawody nadwyżkowe: ZAWÓD KOD GRUPY Technicy mechanicy ,0208 Technicy elektrycy ,0476 Blacharze ,0625 Kucharze ,1131 Malarze i pokrewni ,3636 Lakiernicy ,2222 Opiekunowie dziecięcy ,3333 Fryzjerzy ,1667 Fizjoterapeuci ,1333 T-II/P-7 Ranking zawodów* generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014r. 10 zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według najwyższego wskaźnika intensywności na poziomie dwucyfrowego kodu zawodów: ZAWÓD Kierownicy do spraw produkcji i usług Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych KOD GRUPY 13 1, ,5758 Sprzedawcy i pokrewni 52 0,4352 Pomoce domowe i sprzątaczki Pracownicy usług osobistych 91 0, ,

18 ZAWÓD Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Kierowcy i operatorzy pojazdów Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Robotnicy budowlani i pokrewni z wyłączeniem elektryków KOD GRUPY 92 0, , , , ,3861 T-II/P-8 Ranking zawodów* generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie jarocińskim w drugim półroczu 2014 roku. 10 zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według najwyższego wskaźnika intensywności na poziomie czterocyfrowego kodu zawodów: ZAWÓD KOD GRUPY Obuwnicy i pokrewni ,0000 Technicy chemicy i pokrewni ,0000 Ankieterzy ,0000 Pośrednicy handlowi ,0000 Doradcy finansowi i inwestycyjni Operatorzy urządzeń energetycznych , ,

19 ZAWÓD Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni Konstruktorzy i krojczowie odzieży Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani KOD GRUPY , , , ,

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Powiatowy Urząd Pracy Olkusz 2015 1 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE WEDŁUG ZAWODÓW... 4 Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY

URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY STOPA BEZROBOCIA Bezrobotni zarejestrowani na koniec 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie Bezrobotni ogółem: 5232 W tym: Kobiety: 2814 Absolwenci: 523 Osoby długotrwale

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Marzec 2011r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie za rok 2011 r. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..5 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo