Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM ZA 2006 ROK POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wiecień 2007

2 Spis Treści. Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia zawodów ( wg grup zawodów)... 4 Analiza ofert pracy według zawodów... 6 I Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych... 8 IV Wynii badania w załadach pracy V. Wynii badania w szolach ponadgimnazjalnych Wniosi Anes statystyczny Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych Tablice

3 WSTĘP Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów szolenia bezrobotnych i ształcenia zawodowego. Opracowywanie analiz rynu pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 wietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy zostało wpisane w zadania zarówno województwa ja i samorządu powiatu w zaresie polityi rynu pracy. Zadanie to zostało również umieszczone w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 ro albowiem odpowiednia oordynacja ierunów ształcenia, dostosowanie strutury podaży i popytu w uładzie lasyfiacji zawodowych jest ważnym problemem w obliczu zachodzących zmian na rynu pracy. Podstawą analizy strutury zawodowej bezrobotnych i ofert pracy jest Klasyfiacja Zawodów i Specjalności, wprowadzona do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). W rozporządzeniu tym zawód został zdefiniowany jao zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniu społecznego podziału pracy, wyonywanych stale lub z niewielimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich walifiacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniu ształcenia lub pratyi. Wyonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności, tóre są wyniiem podziału pracy w ramach zawodu i zawierają czynności o podobnym charaterze wymagające pogłębionej lub dodatowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniu dodatowego szolenia lub pratyi. Klasyfiacja obejmuje 30 dużych grup zawodowych (od 2 cyfrowy), 387 grup elementarnych (od 4 cyfrowy) oraz 1636 zawodów i specjalności (od 6 cyfrowy). Analiza przeprowadzona została na poziomie powiatu dlatego supiono się na odach zawodów 4 i 6 cyfrowych. Niniejszy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych prowadzony jest dla obszaru Powiatu Gdańsiego, a czas badania to ores od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 rou i został opracowany w oparciu o ujednolicone dla całego raju Zalecenia metodyczne opracowane przez ówczesny Departament Rynu Pracy Ministerstwa Gospodari, Pracy i Polityi Społecznej. Podstawowym źródłem informacji niniejszego opracowania są tablice wyniowe wygenerowane przy specjalnie do tego stworzonej przez firmę Computerland apliacji, tóra umożliwiła oreślenie zawodów deficytowych oraz nadwyżowych a taże interpretacje uzysanych wyniów. Do analizy, mającej na celu opisanie zawodów deficytowych i nadwyżowych posłużyły następujące narzędzia statystyczne: a) wsaźni intensywności nadwyżi ( deficytu ) zawodu, b) wsaźni szansy uzysania oferty w danym zawodzie, c) wsaźni długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie, d) wsaźni strutury, Opracowanie to ma charater diagnostyczno prognostyczny obejmujący swoją tematyą zarówno sytuację na rynu pracy w 2006r ja i opisuje przewidywania na tym rynu w 2007 rou 3

4 I. ANALIZA BEZROBOCIA ZAWODÓW ( WG GRUP ZAWODÓW) Powiat Gdańsi położony w środowo-wschodniej części województwa pomorsiego i obejmuje gminy: Cedry Wielie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółi, Suchy Dąb i Trąbi Wielie oraz miasto i gminę Pruszcz Gdańsi. Obszar tego powiatu ziemsiego wynosi 793,17 m 2, na tórym zamieszuje (wg stanu w dniu 30 września 2006 r.) osób, z czego obiety stanowią 50,6%, czyli osób. Ponadto w Powiecie Gdańsim wg stanu na oniec grudnia 2006 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 2640 osób (w tym 67,2%, czyli 1775 osób, stanowiły obiety), natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,7% ( Stan w dniu 31 grudnia 2006r.) Ponadto na oniec grudnia 2006 r. pozostawało w rejestrach bezrobocia tego powiatu 692 osoby dotychczas nigdzie niepracujące, co stanowi 26,2 % ogółu bezrobotnych. Natomiast 3,5% wszystich zarejestrowanych stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w oresie do 12 miesięcy od dnia uończenia szoły, czyli 92 osoby. W tej ategorii obiety stanowiły 66,3%, czyli 61 osób. Prawie 27% ogółu bezrobotnych, czyli 703 osoby, stanowiły osoby, tóre są zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy. Na oniec 2006 rou dla Powiatu Gdańsiego w tutejszym Urzędzie Pracy najwięcej zarejestrowanych osób było bez zawodu ( 498 tj.:18,9% ogółu bezrobotnych). Na dalszych miejscach znaleźli się: Sprzedawca ( 251 osób tj. 9,5% ogółu bezrobotnych), Sprzątacza ( 72 osoby tj. 2,7% ogółu bezrobotnych), Robotni gospodarczy ( 62 osoby tj. 2,3% ogółu bezrobotnych), Krawiec ( 45 osób tj. 1,7% ogółu bezrobotnych), Pracowni biurowy ( 43 osoby tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), Kucharz ( 37 osób tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), Pomoc uchenna ( 37 osób tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), Robotni placowy ( 37 osób tj. 1,4% ogółu bezrobotnych), Asystent eonomiczny ( 31 osób tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), W sumie w powyżej wymienionej grupie zawodów zarejestrowanych w niniejszym Urzędzie Pracy było 615 osób ( 23% ogółu bezrobotnych). Powyższe zestawienie zawodów struturą wiele się nie różni od tych z poprzednio badanych oresów. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja do wysoiego bezrobocia wśród zawodów o względnie nisich walifiacjach. Z drugiej strony reprezentanci profesji o wysoich walifiacjach taże występują w dużej ilości w rejestrze. Bez wątpienia główną przyczyną jest niedostateczne dostosowanie oferty ształcenia przez system eduacji do obecnych warunów rynu pracy. Analizując powyżej przytoczone dane widać, iż ogólna tendencja pod względem strutury zawodów nie zmieniła się wobec tej przedstawionej w pierwszym półroczu 2006r. W dalszym ciągu, jeżeli chodzi o ilość bezrobotnych znajdują się pratycznie te same zawody. Wysoi poziom bezrobocia w tych przypadach może sugerować, iż są to zawody nadwyżowe. Grupa bezrobotnych bez zawodu obejmuje osoby niespełniające jednocześnie dwóch warunów nieposiadające: udoumentowanej ciągłości pracy w oresie minimum jednego rou w tym samym zawodzie oraz walifiacji do wyonywania jaiegoolwie zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szoleniowej lub innym dyplomem uprawniającym do wyonywania zawodu. Zgodnie z wymienionymi 4

5 ryteriami w grupie bez zawodu ujęte są osoby, tóre uończyły licea ogólnoształcące i licea profilowane. W 2006 rou zarejestrowano 4413 osób bezrobotnych. z terenu Powiatu Gdańsiego. Analizując napływ bezrobotnych w badanym oresie wg zawodów ( od 6- cyfrowy) mamy: Sprzedawca ( 412 osób, tj. 9,3% ogółu bezrobotnych), Asystent eonomiczny ( 103 osoby tj. 2,3% ogółu bezrobotnych), Żołnierz zasadniczej służby wojsowej ( 87 osób tj. 2% ogółu bezrobotnych), Pracowni biurowy ( 73 osoby tj. 1,7% ogółu bezrobotnych), Ślusarz ( 69 osób tj. 1,6% ogółu bezrobotnych), Robotni gospodarczy ( 64 osoby tj. 1,5% ogółu bezrobotnych), Mechani samochodów osobowych ( 55 osób tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), Sprzątacza ( 55 osób tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), Techni żywienia i gospodarstwa domowego ( 54 osoby tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), Handlowiec ( 54 osoby tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), Krawiec ( 53 osoby tj. 1,2% ogółu bezrobotnych), Kucharz ( 50 osób tj. 1,1% ogółu bezrobotnych), Ogółem w badanym oresie jao osoby bezrobotne zgłoszono 621 absolwentów, w tym prawie 70% stanowiły obiety. W tej grupie bezrobotnych było 188 osób bez zawodu, natomiast na dalszych miejscach byli reprezentanci tai zawodów ja: Asystent eonomiczny ( 40 osób tj. 6,4% ogółu bezrobotnych absolwentów), Sprzedawca ( 30 osób tj. 4,8% ogółu bezrobotnych absolwentów), Handlowiec ( 21 osób tj. 3,4% ogółu bezrobotnych absolwentów), Techni żywienia i gospodarstwa domowego ( 20 osób tj. 3,2% ogółu bezrobotnych absolwentów), Mechani samochodów osobowych ( 15 osób tj. 2,4% ogółu bezrobotnych absolwentów), Specjalista do spraw maretingu i handlu ( 12 osób tj. 1,9% ogółu bezrobotnych absolwentów), Pedagog ( 11 osób tj. 1,8% ogółu bezrobotnych absolwentów), Techni ogrodni ( 10 osób tj. 1,6% ogółu bezrobotnych absolwentów), Techni eletroni ( 10 osób tj. 1,6% ogółu bezrobotnych absolwentów), Na oniec rou 2006 w rejestrze niniejszego Urzędu Pracy pozostawało 2640 osób. Więszość osób bezrobotnych posiadało zawód charateryzujący się prostymi czynnościami czy tez nisimi walifiacjami Zawody wymienione powyżej mogą wyazywać nadwyżowy charater jedna, ze jest to uzależnione taże od relacji liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie. To zagadnienie zostanie przedstawione w rozdziale I. 5

6 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Pozysiwanie ofert pracy od pracodawców oraz dotowanie ze środów Funduszy Pracy zatrudnienia bezrobotnych w ramach atywnych programów przeciwdziałania bezrobociu to najistotniejsze czynnii gwarantujące poprawę sytuacji na loalnym rynu pracy i jednocześnie wsaźnia sytuacji gospodarczej oraz stopnia jej rozwoju. Stan liczebny przedsiębiorstw funcjonujących na terenie Powiatu Gdańsiego ( na dzień 31 grudnia 2006r.) były 132 spółi handlowe z udziałem apitału zagranicznego (np. taie firmy działające na terenie Pruszcza Gdańsiego ja: "KAPPA EXPAC" Sp. z oo. apitał holendersi, czy "Cargill" (Polsa) Sp. z o.o. apitał ameryańsi). Ogólnie w powiecie gdańsim (wg stanu w dniu 31 grudnia 2006 r.) zarejestrowanych w systemie REGON (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) było 8937 podmiotów gospodari narodowej, w tym jednoste prawnych,: 1900 osób prawnych i jednoste organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym: o spółe handlowych - 675, o spółe cywilnych - 550, o spółdzielni - 44, 7037 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym związanych z: o handlem i naprawami , o przemysłem ( np z przetwórstwem przemysłowym), o budownictwem , o obsługą nieruchomości i firm - 886, o transportem, gospodara magazynową i łącznością - 694, o pośrednictwem finansowym - 287, o działalnością usługową omunalną, społeczną i indywidualną, pozostałą 238, o rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem - 157, o branżą hotelarso-restauracyjną Głównymi setorami gospodari jest przemysł, rolnictwo (w gminie: Cedry Wielie, Pruszcz Gdańsi i Suchy Dąb), turystya (w gminie Przywidz i Trąbi Wielie) oraz usługi. Poniżej przedstawiono struturę ofert pracy jaie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu z terenu powiatu gdańsiego. W 2006 rou z terenu Powiatu Gdańsiego zgłoszono 1695 ofert pracy, z czego na oniec badanego oresu zostało jeszcze 48 ofert. Najwięcej ofert zatrudnienia wpłynęło dla następujących profesji: Sprzedawca ( 78 ofert tj. 4,6% ogółu zgłoszonych ofert), Pracowni biurowy ( 71 ofert tj. 4,2% ogółu zgłoszonych ofert), Robotni budowlany ( 68 ofert tj. 4,0% ogółu zgłoszonych ofert), Monter adłubów orętowych ( 62 oferty tj. 3,7% ogółu zgłoszonych ofert), Kierowca samochodu ciężarowego ( 60 ofert tj. 3,5% ogółu zgłoszonych ofert), Magazynier ( 54 oferty tj. 3,2 % ogółu zgłoszonych ofert), Ślusarz ( 48 ofert tj. 2,8% ogółu zgłoszonych ofert), Spawacz ręczny łuiem eletrycznym ( 47 ofert tj. 2,8% ogółu zgłoszonych ofert), 6

7 Murarz ( 41 ofert tj. 2,4% ogółu zgłoszonych ofert), Malarz budowlany ( 40 ofert tj. 2,4% ogółu zgłoszonych ofert) Po analizie stanu bezrobocia według ostatniego miejsca pracy dla Powiatu Gdańsiego za 2006r. otrzymujemy następujące wynii ( w podziale na secje wg PKD): Ogólnie zarejestrowanych dla Powiatu Gdańsiego w 2006 rou było 2937 osób bezrobotnych, a na oniec opisywanego rou pozostało 1948 osób. W tymże rou wpłynęło w sumie 1695 ofert pracy, z czego na oniec pozostało 48 ofert. Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2006r. było wśród pracujących poprzednio w secji Handel hurtowy i detaliczny 737 osób, z czego na oniec oresu pozostawało 456 osób. Dla tej grupy bezrobotnych wpłynęło łącznie 290 ofert pracy, natomiast na oniec rou 2006 pozostało 9 ofert. Z secji Przetwórstwo przemysłowe zarejestrowało się w tutejszym Urzędzie Pracy 684 osoby, dla tórych zgłoszono najwięcej, bo 580 ofert pracy. Na oniec badanego oresu w rejestrze figurowało z tej secji 458 osób bezrobotnych dla tórych pozostało zaledwie 12 ofert pracy. Żadnych ofert pracy z terenu Powiatu Gdańsiego nie zgłoszono z secji: Rybactwo. Ponadto nie było żadnych osób bezrobotnych z secji: Gospodarstwa domowe, natomiast zarówno osób bezrobotnych w badanym oresie ja i zgłoszonych ofert pracy nie zgłoszono w secjach Organizacje i zespoły esterytorialne oraz Działalności nie zidentyfiowana. Pełniejsze informacje dotyczące ofert pracy i osób bezrobotnych według secji PKD można znaleźć w Tabeli 3. Przeprowadzając analizę porównawczą ofert pracy i bezrobotnych możliwy jest do ustalenia wsaźni szansy uzysania pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Analiza ta może być pewnego rodzaju jednym ze wsaźniów dla osób wybierających ierune ształcenia ( przyszły zawód) oraz instytucji odpowiedzialnych za polityę oświatową w regionie. Wśród grup zawodów ( od 4- cyfrowy) charateryzujących się najwięszym wsaźniiem szansy uzysania pracy znaleźli się m. in. przedstawiciele: Inżynierowie mechanicy, Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątiem pielęgniare i położnych) gdzie indziej nieslasyfiowani, Tynarze i porewni, Spawacze i porewni, Robotnicy przygotowujący i wznoszący onstrucje metalowe, Inżynierowie górnicy, metalurdzy i porewni, Specjaliści metod nauczania. W powyższych przypadach omawiany wsaźni uzysał wartość równą bądź więszą niż 0,5. Powyższe dane jaościowo nie znacznie różnią się od danych przedstawionych w analizie ofert pracy i bezrobotnych za pierwsze półrocze 2006 rou. W badanym oresie najwięcej ofert wpłynęło związanych z handlem, usługami oraz przemysłem. 7

8 I ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Ro 2006 był przełomowym oresem zmian w gospodarce Polsi zarówno w na poziomie maroeonomicznym ja i miroeonomicznym. Z danych GUS wynia, iż wzrost Produtu Krajowego Brutto za badany ro wyniósł 5,8% - najwyższy w ciągu ostatniej deady. Nastąpił gigantyczny wzrost wymiany handlowej. Popyt na dobra i usługi zainicjował pozytywny trend spadu stopy bezrobocia. Z drugiej jedna strony w 2006 rou dużo osób zarówno pracujących ja i spora rzesza bezrobotnych wyjechała za granice, szczególnie osoby dobrze wyształcone i o wysoich walifiacjach. Już dziś wielu firmom brauje specjalistów najbardziej z pewnością w secji: Budownictwo. Nie zmienia to jedna fatu, iż pomimo dużego bezrobocia przedsiębiorcy nie mogą znaleźć odpowiedniej adry. Kluczowym problemem jest, zatem oreślenie najbardziej pożądanych ierunów ształcenia i przygotowanie właściwej oferty eduacyjnej, co wymaga prognozowania, monitorowania rynu pracy, a następnie właściwego wyorzystania zdobytych w ten sposób informacji statystycznych. W przypadu dużej liczby uczniów ształcących się w zawodach nadwyżowych należałoby sformułować zalecenia ograniczenia naboru na te specjalności, zaś w przypadu zawodów deficytowych i nadwyżowych jest to sygnał na to, w jaich zawodach należałoby ształcić. W chwili obecnej należy również podreślić onieczność harmonizacji polsiego systemu ształcenia w Polsce z występującymi w Unii Europejsiej, dającą możliwość wzajemnego uznawania walifiacji. Poniższa analiza ma na celu ustalenie listy zawodów deficytowych i nadwyżowych, zaś niżej zamieszczona lista zawodów deficytowych stanowi źródło wiedzy odnośnie zapotrzebowania loalnego rynu pracy. Monitoring zawodów nadwyżowych i deficytowych przeprowadzono w oparciu o zgłoszone oferty pracy i liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Powiatu Gdańsa w 2006 rou. Z danych statystycznych wyliczono wsaźnii intensywności nadwyżi lub deficytu zawodów, tóry jest mierzony jao stosune średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w badanym oresie. W analizie pominięte zostały zawody i specjalności mające w nazwie słowo: pozostałe. Owo zestawienie zawodów ma charater wybiorczy. Oznacza to, iż został nałożony filtr, polegający na odrzuceniu wartości omawianego wsaźnia dla średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy oraz średnio miesięcznej liczby zarejestrowanych osób mniejszych od wartości 5. Należy wspomnieć, iż za: Zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Poniżej - na podstawie liczby zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy wg elementarnych grup zawodów - oreślono atalog zawodów i specjalności (od 6-cyfrowy uszeregowany od najwyższej do najniższej wartości wsaźnia), jaie reprezentują osoby bezrobotne zarejestrowane z terenu Powiatu Gdańsiego oraz wsazano te zawody, na tóre istnieje zapotrzebowanie. 8

9 ZAWODY DEFICYTOWE Biorąc pod uwagę powyższe założenia w badanym oresie żaden zawód nie walifiował się jao masymalnie deficytowy. Profesje, tóre wyazywały najwyższą wartość wsaźnia były następujące: Monter adłubów orętowych 12,4% Spawacz reczny łuiem eletrycznym 2,9%, Robotni budowlany 1,6%, Malarz budowlany 1,5%, Magazynier 1,5% ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE W całym 2006 rou jedynie dwa zawody wyazały wartość wsaźnia deficytowości i nadwyżowości i są to: Murarz, Pracowni biurowy, ZAWODY NADWYŻKOWE Uwzględniając powyższe założenia w 2006 rou jedynie dwa zawody wyazały wartość 0 ( masymalnie nadwyżowe) wsaźnia i są to: Żołnierz zasadniczej służby wojsowej, Techni żywienia i gospodarstwa domowego, Na dalszych miejscach znajdowały się następujące zawody: Asystent eonomiczny 0,068% Sprzedawca 0,019% Techni mechani 0,28%, Sprzątacza 0,36% Krawiec 0,38% Kucharz 0,4% Robotni placowy 0,47% Robotni gospodarczy 0,56% Poza analizą porównawczą stanu bezrobocia oraz zgłoszonych ofert pracy w 2006 rou można taże poddać ocenie grupę bezrobotnych figurujących ponad 1 ro w rejestrach. Służy do tego olejne z narzędzi statystycznych: wsaźni długotrwałego bezrobocia liczony jao stosune ilości osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 1 rou do ilości wszystich osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w 2006r. Najwyższą wartość wsaźnia równą 1 w badanym oresie wyazały następujące grupy zawodów. Zdobnicy ceramii,szła i porewni; Dearze; Technicy analityi medycznej; Technicy technologii chemicznej i porewni; Ciągacze i tłoczarze; Kierownicy działów finansowych i administracyjnych; Planiści producyjni; Inżynierowie eletrycy; Inspetorzy budowlani, przeciwpożarowi i porewni; Hodowcy zwierząt i porewni gdzie indziej nieslasyfiowani; Kowale, 9

10 hartownicy i porewni; Monterzy sieci omunalnych; Posadzarze i porewni; Robotnicy budowy dróg i porewni; Robotnicy w producji wyrobów mleczarsich; Operatorzy urządzeń do producji papieru; Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych producji chemialiów; Operatorzy urządzeń przetwórstwa gdzie indziej nieslasyfiowani 10

11 IV WYNIKI BADANIA W ZAKŁADACH PRACY Analiza niniejszego Monitoringu zawodów za 2006 ro dodatowo została uzupełniona o badanie anietowe przeprowadzone w załadach pracy z terenu Powiatu Gdańsiego. Badanie sondażowe przeprowadzone w październiu 2006r. było oparte o tzw. próbę losową dobrana przez Główny Urząd Statystyczny. Łącznie w badaniu anietowym wzięło udział 275 podmiotów, w tym: 92 załady pracy złożyły formularz ( badanie zrealizowane) 2 załady pracy były w: zawieszeniu, liwidacji, upadłości ( badanie niezrealizowane) z 40 załadami pracy nie można było nawiązać ontatu ( badanie niezrealizowane) 141 załadów pracy odmówiło złożenia formularza ( badanie niezrealizowane). Dane złożonych formularzy zostały przemnożone przez tzw. wagi załadów celem uogólnienia wyniów na całą populację wszystie załady pracy z terenu Powiatu Gdańsiego. Przeważającą liczbę załadów w badanym oresie prowadziło swoją działalność w setorze prywatnym - 86 podmiotów, tóre zatrudniały 1949 osób, czyli 92% ogółu zatrudnionych w anietowanych załadach. Więszość anietowanych podmiotów, tóre złożyły formularz ( 62 załady) uloowane są na terenie gminy Pruszcz Gdańsi i ich łączne zatrudnienie (stan na 31 październia 2006) wyniosło 1751 osób. Zgodnie z częścią prognostyczną formularzy złożonych przewiduje się, że w całej populacji załadów funcjonujących na terenie opisywanego Powiatu ulegnie zwięszeniu zatrudnienie osób w zawodach: Szwacza, Sprzątacza, Eletromonter instalacji, Monter eletroni urządzenia radioomuniacyjne. W 2007 rou nie przewiduje się żadnych zatrudnień w zawodach: Dyretor wyonawczy; Pracowni biurowy; Toarz. Ponieważ badanie sondażowe na załadach pracy było przeprowadzone pierwszy raz a jego wynii nie odzwierciedlają w pełni sytuacji rynu loalnego w zaresie flutuacji zatrudnienia nie przeprowadzono analizy wsaźnia płynności adr na poziomie zawodu oraz prognozowanego wsaźnia intensywności deficytu( nadwyżi) zawodu. Nieprawidłowości badania wyniają prawdopodobnie w głównej mierze z jego założeń metodologicznych. 11

12 V. WYNIKI BADANIA W SZKOLACH PONADGIMNAZJALNYCH Obecna sytuacja na rynu pracy, wsazuje w dalszym ciągu, iż najwięsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia maja absolwenci. Młodzież (osoby w przedziale wieowym lata) nie jest ategorią jednolitą i statyczną, lecz ategorią zróżnicowaną i dynamiczną, podlegającą ciągłym przeobrażeniom. Jednym z ryteriów zróżnicowania tej grupy ludzi jest wyształcenie i zawód, co jest również podstawowym czynniiem wpływającym na czas i suteczność podejmowania przez młodzież atywności zawodowej. To właśnie wyształcenie jest głównym atrybutem współczesnej cywilizacji. Szanse zatrudnienia młodzieży zależą, więc w dużej mierze, od posiadanego wyształcenia i dodatowych umiejętności. W badaniu anietowym przeprowadzonym w październiu 2006r. na terenie Powiatu Gdańsiego udział wzięło 6 szół. Badanymi placówami zostały objęte publiczne i niepubliczne szoły ponadgimnazjalne ( Technia, Licea ogólnoształcące, profilowane i Zasadnicze szoły zawodowe). Uwzględnione w niniejszej analizie szoły publiczne zdefiniowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U r. Nr 67, poz. 329 z poźn. zm). W 2006 rou w sumie szoły ponad gimnazjalne z terenu Powiatu Gdańsiego uończyło 277 osób w tym Licea Ogólnoształcące i profilowane uończyło 227 absolwentów natomiast szoły średnie techniczne 50 osób. Zgodnie z Tabela 6 przewiduje się w 2007 rou wzrost liczby absolwentów o 5%. 12

13 WNIOSKI W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsu na oniec badanego oresu zarejestrowanych było 2640 osób z terenu Powiatu Gdańsiego. Stopa bezrobocia rejestrowanego na oniec rou wyniosła 10,7%. Najwięszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu ( 18,9% ogółu bezrobotnych), natomiast w dalszej olejności wystąpiły następujące zawody: Sprzedawca; Sprzątacza; Robotni gospodarczy; rawiec; Pracowni biurowy; Kucharz; Pomoc uchenna; Robotni placowy; Asystent eonomiczny. Najwięszy napływ bezrobotnych wystąpił ( oprócz osób bez zawodu) w następujących zawodach: Sprzedawca, Pracowni biurowy, Żołnierz zasadniczej służby wojsowej, Asystent eonomiczny, Robotni gospodarczy, Sprzątacza. W więszości, osoby bezrobotne zarejestrowane do ońca 2006rou. pracowały poprzednio w podmiotach gospodarczych z następujących secji PKD: Przetwórstwo przemysłowe, Handel, Działalność usługowa oraz Budownictwo. Nie zgłoszono natomiast żadnych ofert pracy z secji Działalność niezidentyfiowana. Powyższe wynii potwierdzają przemysłowo- usługowy charater loalnej gospodari. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego ( stan na 31 grudnia 2006r.) na terenie Powiatu Gdańsiego funcjonowało prawie 9 tysięcy potencjalnych pracodawców, tórzy dostarczyli 1695 ofert pracy. Najwięcej ofert odnotowano w taich zawodach ja: Sprzedawca; Pracowni biurowy; Robotni budowlany; Monter adłubów orętowych; Kierowca samochodu ciężarowego Biorąc pod uwagę wsaźni szansy uzysania pracy najlepiej usytuowane są osoby, tóre posiadają walifiacje do wyonywania czynności związanych z secją budownictwo oraz obsługa specjalistycznych maszyn producyjnych. Salę zagospodarowania ofert pracy oraz podaży osób bezrobotnych obrazuje analiza wg wsaźnia intensywności deficytu ( nadwyżi) zawodów. Z danych przedstawionych w rozdziale I wynia, iż najbardziej deficytowymi zawodami (zgodnie z danymi za 2006r) są te, tóre wymagają wysoich walifiacji wyorzystywanych w przemyśle oraz budownictwie. W zbiorze zawodów nadwyżowych o najmniejszej wartości wsaźnia blisiej bądź równej 0 znalazły się następujące zawody i specjalności.: Sprzedawca; Asystent eonomiczny; Robotni gospodarczy.. 13

14 Najdłużej pozostającymi bez pracy ( powyżej 12 m-cy) są przedstawiciele wielich grup zawodowych o średnich walifiacjach i umiejętnościach. Po raz pierwszy w niniejszym opracowaniu wyorzystano badania sondażowe załadów pracy, z tórych wyniają optymistyczne informacje dotyczące dużo więszej liczby przewidywanych przyjęć do pracy niż zwolnień. W tym samy czasie ( październi 2006) na terenie Powiatu Gdańsiego przeprowadzono drugie badanie anietowe w szołach ponadgimnazjalnych. Oba badania nie przyniosły jedna znaczących wyniów, aby wyciągać wniosi na 2007 ro. Przeprowadzona analiza potwierdza ogólnorajowe tendencje w ształtowaniu się rynu pracy. Należy pamiętać, iż wynii tutaj przedstawione mają charater ogólny. Rezultaty te mają na celu zasygnalizowanie instytucjom oświatowym oraz odpowiedzialnym za szolnictwo w Powiecie Gdańsim ierunu ształcenia młodego poolenia. 14

15 ANEKS STATYSTYCZNY I. Wybrane miernii stosowane do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych 1) Średnia miesięczna nadwyża (lub deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie ( N ) oznacza różnicę pomiędzy średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w 2006 r. ( B ), a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie i oresie czasu, czyli: N = B O (1) gdzie: B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w 2006 r., O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w 2006 r., przy czym wielości te są obliczane wg wzorów: 12 Bi 1 B = i= 12 (2) 12 Oi 1 O = i= 12 (3) gdzie: B i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w danym zawodzie, O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w danym zawodzie. 2) Wsaźni intensywności nadwyżi (lub deficytu) zawodów ( W n, ) oznacza iloraz średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w pierwszej połowie 2006 r. ( B ) i średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie i oresie czasu ( O ), czyli: O W n, = B (4) gdzie O, B są oreślone wzorami (2) i (3). Ponadto przyjęto, że zawody o wsaźniu: < 0,9 to zawody nadwyżowe, W n, W n, W n, 0,9 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), > 1,1 to zawody deficytowe. 3) Wsaźni szansy uzysania oferty w danym zawodzie ( s ) oznacza iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w 2006 r., będącej w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsu ( PO ) i średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym samym zawodzie i oresie czasu ( PB ), czyli: PO W s, = (5) PB gdzie: W, 15

16 PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w danym zawodzie w 2006 r., będąca w dyspozycji PUP w Gdańsu, obliczana wg wzoru: POt 1 + OI PO = (6) 12 przy czym: PO t 1 - liczba ofert pracy w danym zawodzie, będąca do dyspozycji urzędu pracy w ońcu poprzedniego rou (t-1), O - liczba ofert pracy w danym zawodzie, zgłoszona do urzędu pracy w 2006 r., PB - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w danym zawodzie w 2006 r. obliczany metodą uproszczoną według wzoru: PBt 1 + PB PB = (7) 2 przy czym: PB - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie na oniec 2006 r., PBt 1 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie na oniec poprzedniego rou. 4) Wsaźni długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie ( ) oznacza iloraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, wg stanu na oniec 2006 r. ( ) i liczby zarejestrowanych bezrobotnych B d, w tym samym zawodzie i w tym samym oresie czasu ( B W d, ), czyli: B d, W d, = 100% (8) B gdzie: B, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających d bez pracy powyżej 12 miesięcy, wg stanu na oniec czerwca 2006 r., B - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie wg stanu na oniec czerwca 2006r. 5) Wsaźni strutury - np.: bezrobotnych wg PKD, ofert pracy wg zawodów (grup zawodów), czy ofert pracy wg PKD - obliczono na podstawie definicji wsaźnia strutury (zwany również jao: częstość względna, liczebność względna, fracja, odsete, udział). Wielość ta informuje nas o tym, jai jest udział jednoste statystycznych posiadających i-ty wariant cechy w całej badanej zbiorowości, czyli: ni wi = n gdzie: ni - liczba jednoste statystycznych charateryzująca się i-tym wariantem danej cechy, n - liczba wszystich jednoste statystycznych objętych badaniem. Jeśli wsaźni strutury przemnożymy przez 100, to otrzymamy udziały procentowe. w i 16

17 2 TABLICE Tabela 1 Raning grup elementarnych zawodów wg stan bezrobotnych na oniec 2006r. w Powiecie Gdańsim. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Sprzedawcy i demonstratorzy 11,8096 Pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne 7,0962 Gospodarze budynów 2,8945 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani 2,8011 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 2,7077 Krawcy, apelusznicy i porewni 2,1008 Kucharze 2,0542 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nieslasyfiowani 1,774 Piearze, cuiernicy i porewni 1,774 Zamiatacze i porewni 1,7274 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 1,6807 Technicy mechanicy 1,634 Ogółem 40,

18 Tabela 2 Oferty pracy zgłoszone w 2006r. z terenu Powiatu Gdańsiego wg elementarnych grup zawodów. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2006 rou w (%) Spawacze i porewni 7,7865 Sprzedawcy i demonstratorzy 4,6018 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nieslasyfiowani 4,2478 Robotnicy przygotowujący i wznoszący onstrucje metalowe 4,1888 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 4,0118 Kierowcy samochodów ciężarowych 3,5398 Magazynierzy i porewni 3,1858 Operatorzy maszyn gdzie indziej nieslasyfiowani 3,1858 Ślusarze i porewni 2,9499 Malarze budowlani i porewni 2,7729 Eletromonterzy 2,7139 Murarze i porewni 2,4189 Gospodarze budynów 2,1239 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i porewni gdzie indziej nieslasyfiowani 1,8879 Pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne 1,8289 Nauczyciele gimnazjów i szół ponadgimnazjalnych 1,6519 Eonomiści 1,5929 Pracownicy administracyjni, seretarze i porewni 1,5339 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1,5339 Ustawiacze-operatorzy obrabiare srawających do metali* (zawód szolny: Operator obrabiare srawających - obejmuje grupę elementarną 7223) 1,4749 Szwaczi, hafciari i porewni 1,2979 Kucharze 1,2389 Stolarze i porewni 1,1799 Krawcy, apelusznicy i porewni 1,1799 Cieśle, stolarze budowlani i porewni 1,1209 Technicy budownictwa, ochrony środowisa i porewni 1,0619 Zamiatacze i porewni 1,0619 Technicy gdzie indziej nieslasyfiowani 1,0029 Księgowi 1,

19 Tabela 3 Strutura bezrobotnych zarejestrowanych wg ostatniego miejsca pracy oraz zgłoszonych ofert pracy w 2006 rou wg secji PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2006 Oferty pracy zgłoszone w 2006 rou rou Secja PKD Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 72 4 Rybactwo 2 0 Górnictwo 3 5 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eletryczną, gaz, wodę 11 4 Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocyli oraz artyułów użytu osobistego i domowego Hotele i restauracje Transport, gospodara magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Eduacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działalność usługowa omunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów 0 3 Organizacje i zespoły esterytorialne 0 0 Działalność nie zidentyfiowana 0 0 Ogółem

20 Tabela 4 Strutura załadów( uczestniczących w badaniu) oraz liczba zatrudnionych na dzień 31 październi 2006r w podziale na gminy Powiatu Gdańsiego. Gminy Liczba załadów pracy Liczba zatrudnionych Pruszcz Gdańsi Cedry Wielie 2 7 Kolbudy 2 15 Przywidz 2 41 Pszczółi 8 27 Suchy Dąb 8 40 Trąbi Wielie 5 66 Reda 1 0 Gdańs Ogółem

21 Tabela 5 Strutura załadów( uczestniczących w badaniu) oraz liczba zatrudnionych na dzień 31 październi 2006r wg secji PKD. Secja Liczba załadów pracy Liczba zatrudnionych Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 4 56 Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo 8 28 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocyli oraz artyułów użytu osobistego i domowego Hotele i restauracje 3 15 Transport, gospodara magazynowa i łączność 4 82 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 1 75 Eduacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 4 30 Działalność usługowa omunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 4 9 Ogółem

22 Tabela 6 Absolwenci i bezrobotni absolwenci zarejestrowani w Powiecie Gdańsim wg zawodów i rodzaju szół w 2006 rou oraz przewidziani absolwenci w 2007 r. Absolwenci, Bezrobotni Przewidywani tórzy absolwenci absolwenci w uończyli zarejestrowani rou 2007 Nazwa szoły Nazwa zawodu 2006 szołę w w PUP w rou 2006 ońcu rou SZKOŁY ŚREDNIE TECHNICZNE (TECHNIKA, LICEA ZAWODOWE) Zespół szół ogrodniczych i Techni ogrodni ogólnoształcących. Technium Zespół szół ogrodniczych i ogólnoształcących. Technium Organizator agrobiznesu [zawód szolny: Techni agrobiznesu] RAZEM LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liceum ogólnoształcące nr 2 3-letnie liceum profilowane Liceum ogólnoształcące nr 1 im. Marii Konopniciej RAZEM ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Zespół szół ogrodniczych i ogólnoształcących. Zasadnicza szoła zawodowa Ogrodni uprawa warzyw polowych OGÓLNIE

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK MIASTO GDAŃSK Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści Wstęp... 3 I Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM W 2005 ROKU Powiat Gdańsi Gdańs, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA... 4 1. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, październi 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie zachodniopomorsim w 2011 rou Opracowanie: Marta Sapińsa Szczecin 2011 WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2011 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2014 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r. POWATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE MRĄGOWSKM w 2013r. Mrągowo, marzec 2014r. SPS TREŚC Strona. WSTĘP. 3. ANALZA BEZROBOCA WG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W POWECE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 2 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, październi 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA ROK 2012 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2012 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2013 r. SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2011 Gliwice 2011 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w ońcu I półrocza 2011 rou ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlasim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w I półroczu 2014 rou Radzyń Podlasi, październi 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów..

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 2 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 I PÓŁROCZE POWIAT GDAŃSKI Gdańs, październi 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2009 Gliwice 2009 Przedru w całości lub w części oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo