RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 Wnioski 18. Łask, październik 2013

2 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Celem opracowania niniejszego raportu jest określenie, na które zawody występuje większe, a na które mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach na terenie powiatu łaskiego. Pozwoli to na określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych oraz usprawnienie poradnictwa zawodowego. Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykorzystanymi w części diagnostycznej są dane zgromadzone w PUP w Łasku dotyczące osób bezrobotnych, zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Do analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykorzystano następujące wskaźniki: Średnią miesięczna nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie; Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów; Wskaźnik szansy uzyskania oferty w danym zawodzie; Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie; Wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów (grup zawodów); Wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD; Wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów (grup zawodów); Wskaźnik struktury pracy według PKD. Monitoring dotyczy 30 dużych grup zawodowych łącznie z grupami elementarnymi określonymi w Klasyfikacji zawodów i specjalności. 2

3 I. ANALIZA BEZROBOCIA 1. STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W powiecie łaskim na koniec I półrocza 2013 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 3674, w tym 1795 kobiet, co stanowi 48,8% ogółu bezrobotnych. W stosunku do końca I półrocza 2012 roku ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 268 osób tj. o 7,9 %, w tym liczba kobiet zwiększyła się o 172 osoby, tj. o 10,6 %. Natomiast w stosunku do końca I półrocza 2011 roku ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 205 osób, w tym liczba kobiet o 60 osób. Wykres nr 1 przedstawia, jak kształtowało się bezrobocie w powiecie łaskim na przestrzeni lat Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku na koniec I półrocza w latach Źródło: dane PUP w Łasku Osoby pozostające w rejestrze urzędu pracy przez okres powyżej 12 miesięcy stanowiły w I półroczu 2013 roku 39,4 % ogółu bezrobotnych, z czego 50,3 % tej grupy to kobiety. W porównaniu ze stanem w końcu I półrocza 2012 r. odnotowano tej grupie wzrost o 101 osób, natomiast w porównaniu z końcem I półrocza 2011 roku wzrost o 223 osób. Również liczba kobiet zarejestrowanych w PUP w Łasku powyżej 12 miesięcy wzrosła w stosunku do roku 2012 o 81 osób, a w stosunku do 2011 roku o 119 osób. 3

4 2013. Wykres nr 2 przedstawia kształtowanie się bezrobocia długotrwałego na przestrzeni lat Wykres nr 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku powyżej 12 miesięcy na koniec I półrocza w latach Źródło: dane PUP w Łasku Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) stanowili w I półroczu 2013 roku zaledwie 3,2 % ogółu bezrobotnych, z czego aż 62,0 % to kobiety. W omawianej grupie osób bezrobotnych odnotowano wzrost o 12 osób zarówno w porównaniu z I półroczem 2012 r. jak również z I półroczem 2011 r. Liczba kobiet wzrosła o 2 osoby wobec I półrocza 2012 r. oraz o 4 osoby wobec I półrocza 2011 r. Wykres nr 3 przedstawia kształtowanie się bezrobocia osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w powiecie łaskim na przestrzeni lat

5 Wykres nr 3. Liczba osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły zarejestrowanych w PUP w Łasku na koniec I półrocza w latach Źródło: dane PUP w Łasku Najliczniejszą grupę wśród osób zarejestrowanych w PUP w Łasku stanowią bezrobotni bez zawodu. Grupa ta wynosi 926 osób, w tym 435 kobiet, 77 absolwentów i 204 osób długotrwale bezrobotnych. Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2013 roku w Urzędzie Pracy w Łasku 2748 osób posiadało zawód. Największą grupę stanowili bezrobotni w zawodach: Szwaczka osoby Sprzedawca* osoby Krawiec* osób Technik ekonomista* osoby Mechanik samochodów osobowych - 94 osoby Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* - 60 osób Ślusarz* - 56 osób Murarz* - 54 osoby Technik ogrodnik* - 48 osoby Technik mechanik* - 44 osoby 5

6 Wymienione wyżej pozycje tworzą 33,5 % zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód. Razem z osobami bez zawodu stanowią one 50,3 % wszystkich bezrobotnych. W przypadku osób długotrwale bezrobotnych dużą grupę stanowiły osoby bez zawodu 14,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych przez okres powyżej 12 miesięcy oraz osoby bezrobotne posiadające zawody takie jak: Szwaczka 105 osób Sprzedawca* - 90 osób Krawiec* - 58 osób Mechanik samochodów osobowych 52 osoby Technik ekonomista* - 38 osób Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* - 31 osób Ślusarz* - 29 osób Murarz* - 25 osób Fryzjer* - 21 osób Technik mechanik* - 20 osób Razem zawody te generują 32,4 % bezrobotnych zarejestrowanych przez okres powyżej 12 miesięcy. Na koniec I półrocza 2013 roku zarejestrowanych było 116 absolwentów, z czego największą liczbę stanowiły osoby bez zawodu 77osób, w tym 44 kobiety. Wśród bezrobotnych absolwentów największą grupę stanowiły zawody: pedagog szkolny - 3 osoby i specjalista do spraw finansów 3 osoby. W/w pozycje razem z osobami bez zawodu tworzą 71,5 % bezrobotnych absolwentów. Tabela nr 1 przedstawia 10 najliczniejszych dużych grup zawodów, w których zarejestrowani byli bezrobotni na koniec I półrocza 2013 r. Tabela nr 1. Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodów w I półroczu 2013 r 1. Kod grupy Lp zawodów Nazwa grupy zawodów Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 1 "75" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i Bezrobotni ogółem (w %) Bezrobotne kobiety (w %) drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 16,8 24,0 2 "72" urządzeń i pokrewni 12,0 0,4 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 3 "31" technicznych 12,0 9,8 4 "52" Sprzedawcy i pokrewni 7,7 13,9 1 W strukturze nie uwzględniono grupy osób bez zawodu. 6

7 5 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 6,8 0,4 6 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,1 8,8 7 "51" Pracownicy usług osobistych 4,8 6,6 8 "74" Elektrycy i elektronicy 4,1 0,2 9 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 3,5 5,1 10 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,2 0,3 Źródło: Dane PUP w Łasku. Wymienione w tabeli nr 1 zawody według dużych grup zawodowych w I półroczu 2013 roku generują 76,0 % bezrobotnych. 2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W I półroczu 2013 roku napływ osób bezrobotnych wynosił ogółem 1891 osób, w tym 911 kobiet (co stanowi 48,2% napływu bezrobotnych). W porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku nastąpił wzrost napływu bezrobotnych ogółem o 202 osoby ( tj. o 12,0%), w tym kobiet o 144 osoby, natomiast w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost napływu ogółu bezrobotnych o 196 osób, w tym kobiet o 49 osób. Wykres nr 4 przedstawia napływ osób bezrobotnych na przestrzeni lat Wykres nr 4. Napływ bezrobotnych w powiecie łaskim w ciągu I półrocza w latach Źródło: Dane PUP w Łasku 7

8 W przypadku napływu osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (absolwentów) można zauważyć, iż w I półroczu 2012 r. nastąpił spadek wobec analogicznego okresu w 2011 r. o 33 osoby, a następnie wzrost o 26 osób w I półroczu 2013 r. (222 osoby). Wykres nr 5 przestawia napływ bezrobotnych absolwentów w latach Wykres nr 5. Napływ bezrobotnych absolwentów w powiecie łaskim w ciągu I półrocza w latach Źródło: Dane PUP w Łasku nr 2. Największy napływ bezrobotnych według zawodów w I półroczu 2013 przedstawia tabela Tabela Nr 2. Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie łaskim w I półroczu 2013 r. Kod Bezrobotni w tym Lp zawodu Nazwa zawodu ogółem Kobiety Absolwenci 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "753303" Szwaczka "331403" Technik ekonomista* "723105" Mechanik samochodów osobowych "753105" Krawiec* "722204" Ślusarz* "711202" Murarz* Mechanik - operator pojazdów i 9 "834103" maszyn rolniczych* "314205" Technik ogrodnik* Źródło: Dane PUP w Łasku. 8

9 W przedstawionej wyżej tabeli zawody generują 48,7 % napływu bezrobotnych według zawodów w I półroczu 2013 roku. Najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu 576 osób (30,5 %) Strukturę napływu bezrobotnych według dużych grup zawodów przestawia poniższa tabela nr 3. Tabela Nr 3. Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodów w I półroczu 2013 roku 2 (w %). W tym Kod grupy Lp zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Kobiety Absolwenci Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i 1 "75" pokrewni 13,1 17,3 1,3 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i 2 "72" urządzeń i pokrewni 11,4 0,3 4,0 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 3 "31" technicznych 11,1 8,7 4,0 4 "52" Sprzedawcy i pokrewni 6,8 12,0 1,3 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,9 0,3 0,0 5 "71" 6 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,3 9,2 6,7 7 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4,9 6,6 18,7 8 "51" Pracownicy usług osobistych 4,8 6,6 6,7 9 "74" Elektrycy i elektronicy 4,1 0,3 0,0 10 "23" Specjaliści nauczania i wychowania 3,3 5,8 17,3 Źródło: Dane PUP w Łasku. Wymienione w tabeli grupy zawodów generują 70,6 % napływu bezrobotnych. II. ANALIZA OFERT PRACY W I półroczu 2013 roku w PUP w Łasku pracodawcy zgłosili 623 oferty pracy. Porównując I półrocze 2011 r. do I półrocza 2012 r. zanotowano spadek o 29,8 % ofert, natomiast pomiędzy I półroczem 2012 r. a analogicznym okresem w 2013 r. nastąpił wzrost ofert pracy o 16,2% Wykres nr 6 przedstawia liczbę ofert zgłoszonych w I półroczu w latach W strukturze nie uwzględniono grup osób bez zawodu. 9

10 Wykres nr 6. Liczba ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku w I półroczu w latach Źródło: Dane PUP w Łasku Największe zapotrzebowanie zgłoszono w następujących zawodach: Robotnik gospodarczy 98 ofert Technik prac biurowych* - 57 ofert Sprzedawca* - 56 ofert Szwaczka 34 oferty Sprzątaczka biurowa 32 oferty Technik administracji* - 15 ofert Kierowca ciągnika siodłowego 15 ofert Kierowca samochodu ciężarowego 14 ofert Robotnik budowlany 13 ofert Fryzjer* - 11 ofert Pomoc kuchenna 11 ofert Powyższe zawody generują 57,1 % wszystkich zgłoszonych ofert pracy w I półroczu 2013 r. Najwięcej ofert pracy zanotowano w następujących wielkich grupach zawodów (tabela nr 4): 10

11 Tabela Nr 4. Struktura ofert pracy według dużych grup zawodów w I półroczu 2013 r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu 2013 r. (w %) 1 "51" Pracownicy usług osobistych 19,7 2 "52" Sprzedawcy i pokrewni 12,0 3 "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 11,4 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 9,1 4 "75" 5 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 6,4 6 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 6,1 7 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,5 8 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 4,0 9 "93" 10 "43" Źródło: Dane PUP w Łasku. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,4 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,9 Zawody wymienione w powyższej tabeli generują 80,5 % wszystkich zgłoszonych ofert pracy. Analiza struktury bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy według sekcji PKD wykazuje, iż najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe 1015 osób, co stanowi 32,3 % wszystkich bezrobotnych posiadających staż pracy. W sekcji tej zgłoszono 118 ofert pracy tj. 18,9 % wszystkich ofert. W sekcji Pozostała działalność usługowa pracowało przed ostatnią rejestracją 535 osób (17,0 % wszystkich bezrobotnych wcześniej pracujących). Zgłoszono z tej sekcji 2,4 % wszystkich ofert pracy. Znaczna liczba bezrobotnych zarejestrowana była w sekcji Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 372 osoby. Pod względem zgłoszonych ofert pracy sekcja ta zajmuje trzecie miejsce w rankingu (93 oferty). Najwięcej ofert pracy zgłoszono z sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ofert (23,9 % wszystkich zgłoszonych ofert pracy) Tabela 5 przedstawia ranking 10 sekcji PKD, w ramach których zakwalifikowano zarejestrowane osoby bezrobotne ze względu na rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy. 11

12 Tabela Nr 5. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku. L.p. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani na koniec I półrocza 2013 Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 ogółem (w %) ogółem (w %) 1 Przetwórstwo przemysłowe , ,9 2 Pozostała działalność usługowa ,0 15 2,4 3 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , ,9 4 Budownictwo 283 9,0 47 7,5 5 Działalność nie zidentyfikowana 247 7,9 0 0,0 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 114 3, ,9 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 100 3,2 7 1,1 8 Transport i gospodarka magazynowa 81 2,6 43 6,9 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 74 2,4 8 1,3 10 Edukacja 66 2,1 30 4,8 Źródło: Dane PUP w Łasku. W rankingu zgłoszonych ofert pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku największym wskaźnikiem szansy uzyskania oferty 3 charakteryzowała się grupy zawodów wymienione w tabeli Nr 6. Tabela Nr 6. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty 1 "7113" Robotnicy obróbki kamienia 1, "4311" Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 1, "4411" Pomocnicy biblioteczni 1 4 "5245" Pracownicy stacji obsługi pojazdów 1 5 "5249" Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1 6 "8152" Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1 3 Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie liczony jest jako stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w badanym okresie będącej w dyspozycji urzędu pracy do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w danym zawodzie w badanym okresie. 12

13 7 "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 0, "8331" Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 0, "5153" Gospodarze budynków 0, "9412" Pomoce kuchenne 0,4583 Źródło: Dane PUP w Łasku. W wymienionych pozycjach wszyscy bądź większość osób bezrobotnych zarejestrowanych w tych zawodach miała możliwość zatrudnienia. Brak możliwości zatrudnienia istniał w takich dużych grupach zawodów jak: "62" - Leśnicy i rybacy "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych "63" - Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby "95" - Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych "11" - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Dla wymienionych wyżej grup zawodów wskaźnik szansy uzyskania oferty był równy 0. III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawód deficytowy jest to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w zawodzie, natomiast zawód nadwyżkowy jest to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. Do analizy zawodów deficytowych stosuje się dwa mierniki: 1. Średnia miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie. Miernik ten obliczamy jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w danym roku. 2. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w danym roku. Zawód jest nadwyżkowy, gdy wskaźnik ten jest mniejszy od 0,9, a deficytowy gdy wskaźnik jest większy od 1,1. W pozostałych przypadkach, to znaczy dla wskaźnika osiągającego wartości wyłącznie 0,9-1,1 włącznie, przyjmuje się, iż są to zawody wykazujące na równowagę na rynku pracy. 13

14 Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2013 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu 2013 Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I-półroczu 2013 Wskaźnik intensywności deficytu zawodów Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku w I półroczu 2013 roku zidentyfikowano 487 zawodów. W 399 zawodach wystąpiły rejestracje bezrobotnych, natomiast w 142 zawodach zarejestrowano oferty pracy. Spośród zidentyfikowanych zawodów wyodrębniono zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę (proporcje przedstawia wykres nr 7). Wykres nr 7. Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę na rynku pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 r. Źródło: Dane PUP w Łasku Dla wskaźnika intensywności deficytu różnego od zera i MAX zidentyfikowano 16 zawodów deficytowych (3,0 % wszystkich zawodów). Tabela nr 7 przedstawia ranking zawodów deficytowych. Tabela Nr 7 Ranking zawodów deficytowych w powiecie łaskim w I półroczu 2013 r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 1 "515303" Robotnik gospodarczy 16,3333 1, ,25 14

15 Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2013 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu 2013 Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w I-półroczu 2013 Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 2 "911207" Sprzątaczka biurowa 5,3333 0,6667-4, "411004" Technik prac biurowych* 9,5 1,8333-7,6667 5, "833101" Kierowca autobusu 0,6667 0,1667-0,5 4 5 "933304" Robotnik magazynowy 0,6667 0,1667-0,5 4 6 "721102" Formierz odlewnik 0,5 0,1667-0, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 2, ,3333 2, "333105" Spedytor 0,3333 0,1667-0, "751290" Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni 0,3333 0,1667-0, "334306" Technik administracji* 2,5 1,5-1 1, "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 0,6667-0,3333 1,5 12 "431103" Technik rachunkowości* 0,5 0,3333-0,1667 1,5 13 "912103" Prasowaczka ręczna 0,5 0,3333-0,1667 1,5 14 "513101" Kelner* 0,8333 0,6667-0,1667 1,25 15 "711502" Cieśla szalunkowy 0,8333 0,6667-0,1667 1,25 16 "432103" Magazynier 1,5 1,3333-0,1667 1,125 Źródło: Dane PUP w Łasku. Wśród zawodów deficytowych największym wskaźnikiem charakteryzowały się zawody: robotnik gospodarczy, sprzątaczka biurowa, technik prac biurowych, kierowca autobusu oraz robotnik magazynowy. Dla wskaźnika intensywności nadwyżki różnego od zera i MAX zidentyfikowano 37 zawodów nadwyżkowych (8,0 % wszystkich zawodów). Tabela nr 8 przedstawia ranking zawodów nadwyżkowych. Tabela Nr 8. Ranking zawodów nadwyżkowych w powiecie łaskim w I półroczu 2013r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 1 "522301" Sprzedawca* 9, ,6667 2,3333 0,8 2 "311104" Technik geodeta* 0,3333 0,5 0,1667 0, "321301" Technik farmaceutyczny* 0,3333 0,5 0,1667 0, "331301" Księgowy 0,3333 0,5 0,1667 0, "611306" Ogrodnik terenów zieleni 0,3333 0,5 0,1667 0,

16 6 "962906" Woźny 0,3333 0,5 0,1667 0, "753303" Szwaczka 5,6667 9,8333 4,1667 0, "514101" Fryzjer* 1,8333 3,3333 1,5 0,55 Inżynier budownictwa - budownictwo 9 "214202" ogólne 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 10 "263401" Psycholog 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 Inspektor bezpieczeństwa i higieny 11 "325502" pracy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 12 "523002" Kasjer handlowy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 13 "711503" Stolarz budowlany 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 14 "721207" Spawacz ręczny gazowy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 15 "721208" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 16 "751106" Ubojowy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 17 "753202" Krojczy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 18 "752205" Stolarz* 1,5 3,1667 1,6667 0, "512001" Kucharz* 0,8333 1, , "522305" Technik handlowiec* 1,1667 2,8333 1,6667 0, "421103" Kasjer bankowy 0,1667 0,5 0,3333 0, "911202" Palacz pieców zwykłych 0,1667 0,5 0,3333 0, "731802" Dziewiarz 0,3333 1,1667 0,8333 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,6667 2,5 1,8333 0, "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,1667 0,6667 0,5 0,25 26 "712501" Monter / składacz okien 0,1667 0,6667 0,5 0,25 27 "711202" Murarz* 0,8333 3,6667 2,8333 0, "712601" Hydraulik 0,3333 1,5 1,1667 0, "713102" Malarz budowlany 0, ,8333 0, "751201" Cukiernik* 0, ,6667 0,1667 Źródło: Dane PUP w Łasku. Z powyższej tabeli wynika, że zawody wykazujące się najwyższym wskaźnikiem intensywności nadwyżki to: sprzedawca, technik geodeta, technik farmaceutyczny, księgowy, ogrodnik terenów zieleni, woźny. Zawody, które charakteryzuje równowaga na rynku pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku to: "213207" Inżynier zootechniki "242108" Specjalista do spraw logistyki "311201" Kosztorysant budowlany "314401" Kontroler jakości produktów spożywczych "323003" Biomasażysta "332203" Przedstawiciel handlowy "332302" Zaopatrzeniowiec 16

17 "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* "422603" Rejestratorka medyczna "541306" Portier "611308" Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych "713205" Lakiernik wyrobów drzewnych "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "832202" Kierowca samochodu dostawczego "931301" Robotnik budowlany "932910" Pomocnik piekarza Największym wskaźnikiem generującym długotrwałe bezrobocie 4 w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku charakteryzowały się grupy zawodów: "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług - 1 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu - 1 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki - 1 "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni - 1 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby - 0,8571 "62" Leśnicy i rybacy - 0,8333 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki - 0,6216 "82" Monterzy - 0,5833 "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej - 0,5556 "54" Pracownicy usług ochrony - 0,5455 Jedynie dla następujących grup zawodów wskaźnik długotrwałego bezrobocia wynosi 0: "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych "44" Pozostali pracownicy obsługi biura "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 4 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie liczony jest jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, wg stanu na koniec badanego okresu do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie wg stanu na koniec badanego okresu. 17

18 WNIOSKI 1. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 r. zwiększyła się o 268 osób, w tym kobiet o 172 osoby. Odnotowano również wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych o 101 osób, a także bezrobotnych absolwentów o 12 osób. 2. Na podstawie wygenerowanych danych zidentyfikowano 487 zawodów występujących na terenie powiatu łaskiego. W 399 zawodach wystąpiły rejestracje bezrobotnych, natomiast w 142 zarejestrowano oferty pracy. 3. Zawody deficytowe stanowiły 3,0 % wszystkich zawodów. Do najbardziej deficytowych zawodów należą: robotnik gospodarczy, sprzątaczka biurowa, technik prac biurowych, kierowca autobusu oraz robotnik magazynowy. 4. Zawody nadwyżkowe stanowiły 8,0 % wszystkich zawodów. Do najbardziej nadwyżkowych zawodów należą: sprzedawca, technik geodeta, technik farmaceutyczny, księgowy oraz ogrodnik terenów zieleni. 5. Zawody wykazujące równowagę stanowiły 3,0 % wszystkich zawodów. 6. Kobiety stanowiły 48,8 % zarejestrowanych bezrobotnych, absolwenci tylko 3,2 %, natomiast osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 39,4 % ogółu bezrobotnych. 7. Wśród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku 2748 osoby posiadały zawód, natomiast 926 osób nie posiadało zawodu. 8. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w zawodach: szwaczka, sprzedawca, krawiec, technik ekonomista oraz mechanik samochodów osobowych. 9. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, sprzedawca, szwaczka oraz sprzątaczka biurowa. Sporz.: Patrycja Gryś 18

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrali 755-55-86, tel./fax 755-25-00, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU m a r z e c 2 0 1 2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za II półrocze 2010 roku Stalowa Wola, marzec 2011 r. Spis treści Wstęp.3 I. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU m a r z e c 2 0 1 3 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów 2.1 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2014r. Spis treści Wstęp.....3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA MARZEC 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin 2014 r. Lublin, marzec 2015 r. Spis treści WSTĘP...2 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim RAPORT 2008 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2008 roku 1 2 Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza)

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2013 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU PAŹDZIERNIK 2011 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2011 roku... 4 1. 1. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM I MIEŚCIE ŁOMŻA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM I MIEŚCIE ŁOMŻA W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM I MIEŚCIE ŁOMŻA W 2008 ROKU ŁOMŻA, MARZEC 2009 ROK 2 3 SPIS TREŚCI RAPORTU STR. I. WSTĘP 3 II. MIASTO ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa, październik 2013 r. 1 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi zaleceniami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo