RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 Wnioski 18. Łask, październik 2013

2 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Celem opracowania niniejszego raportu jest określenie, na które zawody występuje większe, a na które mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach na terenie powiatu łaskiego. Pozwoli to na określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych oraz usprawnienie poradnictwa zawodowego. Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykorzystanymi w części diagnostycznej są dane zgromadzone w PUP w Łasku dotyczące osób bezrobotnych, zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Do analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykorzystano następujące wskaźniki: Średnią miesięczna nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie; Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów; Wskaźnik szansy uzyskania oferty w danym zawodzie; Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie; Wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów (grup zawodów); Wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD; Wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów (grup zawodów); Wskaźnik struktury pracy według PKD. Monitoring dotyczy 30 dużych grup zawodowych łącznie z grupami elementarnymi określonymi w Klasyfikacji zawodów i specjalności. 2

3 I. ANALIZA BEZROBOCIA 1. STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W powiecie łaskim na koniec I półrocza 2013 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 3674, w tym 1795 kobiet, co stanowi 48,8% ogółu bezrobotnych. W stosunku do końca I półrocza 2012 roku ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 268 osób tj. o 7,9 %, w tym liczba kobiet zwiększyła się o 172 osoby, tj. o 10,6 %. Natomiast w stosunku do końca I półrocza 2011 roku ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 205 osób, w tym liczba kobiet o 60 osób. Wykres nr 1 przedstawia, jak kształtowało się bezrobocie w powiecie łaskim na przestrzeni lat Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku na koniec I półrocza w latach Źródło: dane PUP w Łasku Osoby pozostające w rejestrze urzędu pracy przez okres powyżej 12 miesięcy stanowiły w I półroczu 2013 roku 39,4 % ogółu bezrobotnych, z czego 50,3 % tej grupy to kobiety. W porównaniu ze stanem w końcu I półrocza 2012 r. odnotowano tej grupie wzrost o 101 osób, natomiast w porównaniu z końcem I półrocza 2011 roku wzrost o 223 osób. Również liczba kobiet zarejestrowanych w PUP w Łasku powyżej 12 miesięcy wzrosła w stosunku do roku 2012 o 81 osób, a w stosunku do 2011 roku o 119 osób. 3

4 2013. Wykres nr 2 przedstawia kształtowanie się bezrobocia długotrwałego na przestrzeni lat Wykres nr 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku powyżej 12 miesięcy na koniec I półrocza w latach Źródło: dane PUP w Łasku Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) stanowili w I półroczu 2013 roku zaledwie 3,2 % ogółu bezrobotnych, z czego aż 62,0 % to kobiety. W omawianej grupie osób bezrobotnych odnotowano wzrost o 12 osób zarówno w porównaniu z I półroczem 2012 r. jak również z I półroczem 2011 r. Liczba kobiet wzrosła o 2 osoby wobec I półrocza 2012 r. oraz o 4 osoby wobec I półrocza 2011 r. Wykres nr 3 przedstawia kształtowanie się bezrobocia osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w powiecie łaskim na przestrzeni lat

5 Wykres nr 3. Liczba osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły zarejestrowanych w PUP w Łasku na koniec I półrocza w latach Źródło: dane PUP w Łasku Najliczniejszą grupę wśród osób zarejestrowanych w PUP w Łasku stanowią bezrobotni bez zawodu. Grupa ta wynosi 926 osób, w tym 435 kobiet, 77 absolwentów i 204 osób długotrwale bezrobotnych. Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2013 roku w Urzędzie Pracy w Łasku 2748 osób posiadało zawód. Największą grupę stanowili bezrobotni w zawodach: Szwaczka osoby Sprzedawca* osoby Krawiec* osób Technik ekonomista* osoby Mechanik samochodów osobowych - 94 osoby Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* - 60 osób Ślusarz* - 56 osób Murarz* - 54 osoby Technik ogrodnik* - 48 osoby Technik mechanik* - 44 osoby 5

6 Wymienione wyżej pozycje tworzą 33,5 % zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód. Razem z osobami bez zawodu stanowią one 50,3 % wszystkich bezrobotnych. W przypadku osób długotrwale bezrobotnych dużą grupę stanowiły osoby bez zawodu 14,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych przez okres powyżej 12 miesięcy oraz osoby bezrobotne posiadające zawody takie jak: Szwaczka 105 osób Sprzedawca* - 90 osób Krawiec* - 58 osób Mechanik samochodów osobowych 52 osoby Technik ekonomista* - 38 osób Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* - 31 osób Ślusarz* - 29 osób Murarz* - 25 osób Fryzjer* - 21 osób Technik mechanik* - 20 osób Razem zawody te generują 32,4 % bezrobotnych zarejestrowanych przez okres powyżej 12 miesięcy. Na koniec I półrocza 2013 roku zarejestrowanych było 116 absolwentów, z czego największą liczbę stanowiły osoby bez zawodu 77osób, w tym 44 kobiety. Wśród bezrobotnych absolwentów największą grupę stanowiły zawody: pedagog szkolny - 3 osoby i specjalista do spraw finansów 3 osoby. W/w pozycje razem z osobami bez zawodu tworzą 71,5 % bezrobotnych absolwentów. Tabela nr 1 przedstawia 10 najliczniejszych dużych grup zawodów, w których zarejestrowani byli bezrobotni na koniec I półrocza 2013 r. Tabela nr 1. Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodów w I półroczu 2013 r 1. Kod grupy Lp zawodów Nazwa grupy zawodów Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 1 "75" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i Bezrobotni ogółem (w %) Bezrobotne kobiety (w %) drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 16,8 24,0 2 "72" urządzeń i pokrewni 12,0 0,4 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 3 "31" technicznych 12,0 9,8 4 "52" Sprzedawcy i pokrewni 7,7 13,9 1 W strukturze nie uwzględniono grupy osób bez zawodu. 6

7 5 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 6,8 0,4 6 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,1 8,8 7 "51" Pracownicy usług osobistych 4,8 6,6 8 "74" Elektrycy i elektronicy 4,1 0,2 9 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 3,5 5,1 10 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,2 0,3 Źródło: Dane PUP w Łasku. Wymienione w tabeli nr 1 zawody według dużych grup zawodowych w I półroczu 2013 roku generują 76,0 % bezrobotnych. 2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W I półroczu 2013 roku napływ osób bezrobotnych wynosił ogółem 1891 osób, w tym 911 kobiet (co stanowi 48,2% napływu bezrobotnych). W porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku nastąpił wzrost napływu bezrobotnych ogółem o 202 osoby ( tj. o 12,0%), w tym kobiet o 144 osoby, natomiast w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost napływu ogółu bezrobotnych o 196 osób, w tym kobiet o 49 osób. Wykres nr 4 przedstawia napływ osób bezrobotnych na przestrzeni lat Wykres nr 4. Napływ bezrobotnych w powiecie łaskim w ciągu I półrocza w latach Źródło: Dane PUP w Łasku 7

8 W przypadku napływu osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (absolwentów) można zauważyć, iż w I półroczu 2012 r. nastąpił spadek wobec analogicznego okresu w 2011 r. o 33 osoby, a następnie wzrost o 26 osób w I półroczu 2013 r. (222 osoby). Wykres nr 5 przestawia napływ bezrobotnych absolwentów w latach Wykres nr 5. Napływ bezrobotnych absolwentów w powiecie łaskim w ciągu I półrocza w latach Źródło: Dane PUP w Łasku nr 2. Największy napływ bezrobotnych według zawodów w I półroczu 2013 przedstawia tabela Tabela Nr 2. Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie łaskim w I półroczu 2013 r. Kod Bezrobotni w tym Lp zawodu Nazwa zawodu ogółem Kobiety Absolwenci 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "753303" Szwaczka "331403" Technik ekonomista* "723105" Mechanik samochodów osobowych "753105" Krawiec* "722204" Ślusarz* "711202" Murarz* Mechanik - operator pojazdów i 9 "834103" maszyn rolniczych* "314205" Technik ogrodnik* Źródło: Dane PUP w Łasku. 8

9 W przedstawionej wyżej tabeli zawody generują 48,7 % napływu bezrobotnych według zawodów w I półroczu 2013 roku. Najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu 576 osób (30,5 %) Strukturę napływu bezrobotnych według dużych grup zawodów przestawia poniższa tabela nr 3. Tabela Nr 3. Struktura napływu bezrobotnych według dużych grup zawodów w I półroczu 2013 roku 2 (w %). W tym Kod grupy Lp zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Kobiety Absolwenci Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i 1 "75" pokrewni 13,1 17,3 1,3 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i 2 "72" urządzeń i pokrewni 11,4 0,3 4,0 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 3 "31" technicznych 11,1 8,7 4,0 4 "52" Sprzedawcy i pokrewni 6,8 12,0 1,3 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,9 0,3 0,0 5 "71" 6 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,3 9,2 6,7 7 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4,9 6,6 18,7 8 "51" Pracownicy usług osobistych 4,8 6,6 6,7 9 "74" Elektrycy i elektronicy 4,1 0,3 0,0 10 "23" Specjaliści nauczania i wychowania 3,3 5,8 17,3 Źródło: Dane PUP w Łasku. Wymienione w tabeli grupy zawodów generują 70,6 % napływu bezrobotnych. II. ANALIZA OFERT PRACY W I półroczu 2013 roku w PUP w Łasku pracodawcy zgłosili 623 oferty pracy. Porównując I półrocze 2011 r. do I półrocza 2012 r. zanotowano spadek o 29,8 % ofert, natomiast pomiędzy I półroczem 2012 r. a analogicznym okresem w 2013 r. nastąpił wzrost ofert pracy o 16,2% Wykres nr 6 przedstawia liczbę ofert zgłoszonych w I półroczu w latach W strukturze nie uwzględniono grup osób bez zawodu. 9

10 Wykres nr 6. Liczba ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku w I półroczu w latach Źródło: Dane PUP w Łasku Największe zapotrzebowanie zgłoszono w następujących zawodach: Robotnik gospodarczy 98 ofert Technik prac biurowych* - 57 ofert Sprzedawca* - 56 ofert Szwaczka 34 oferty Sprzątaczka biurowa 32 oferty Technik administracji* - 15 ofert Kierowca ciągnika siodłowego 15 ofert Kierowca samochodu ciężarowego 14 ofert Robotnik budowlany 13 ofert Fryzjer* - 11 ofert Pomoc kuchenna 11 ofert Powyższe zawody generują 57,1 % wszystkich zgłoszonych ofert pracy w I półroczu 2013 r. Najwięcej ofert pracy zanotowano w następujących wielkich grupach zawodów (tabela nr 4): 10

11 Tabela Nr 4. Struktura ofert pracy według dużych grup zawodów w I półroczu 2013 r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu 2013 r. (w %) 1 "51" Pracownicy usług osobistych 19,7 2 "52" Sprzedawcy i pokrewni 12,0 3 "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 11,4 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 9,1 4 "75" 5 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 6,4 6 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 6,1 7 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,5 8 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 4,0 9 "93" 10 "43" Źródło: Dane PUP w Łasku. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,4 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,9 Zawody wymienione w powyższej tabeli generują 80,5 % wszystkich zgłoszonych ofert pracy. Analiza struktury bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy według sekcji PKD wykazuje, iż najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe 1015 osób, co stanowi 32,3 % wszystkich bezrobotnych posiadających staż pracy. W sekcji tej zgłoszono 118 ofert pracy tj. 18,9 % wszystkich ofert. W sekcji Pozostała działalność usługowa pracowało przed ostatnią rejestracją 535 osób (17,0 % wszystkich bezrobotnych wcześniej pracujących). Zgłoszono z tej sekcji 2,4 % wszystkich ofert pracy. Znaczna liczba bezrobotnych zarejestrowana była w sekcji Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 372 osoby. Pod względem zgłoszonych ofert pracy sekcja ta zajmuje trzecie miejsce w rankingu (93 oferty). Najwięcej ofert pracy zgłoszono z sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ofert (23,9 % wszystkich zgłoszonych ofert pracy) Tabela 5 przedstawia ranking 10 sekcji PKD, w ramach których zakwalifikowano zarejestrowane osoby bezrobotne ze względu na rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy. 11

12 Tabela Nr 5. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku. L.p. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani na koniec I półrocza 2013 Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 ogółem (w %) ogółem (w %) 1 Przetwórstwo przemysłowe , ,9 2 Pozostała działalność usługowa ,0 15 2,4 3 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , ,9 4 Budownictwo 283 9,0 47 7,5 5 Działalność nie zidentyfikowana 247 7,9 0 0,0 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 114 3, ,9 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 100 3,2 7 1,1 8 Transport i gospodarka magazynowa 81 2,6 43 6,9 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 74 2,4 8 1,3 10 Edukacja 66 2,1 30 4,8 Źródło: Dane PUP w Łasku. W rankingu zgłoszonych ofert pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku największym wskaźnikiem szansy uzyskania oferty 3 charakteryzowała się grupy zawodów wymienione w tabeli Nr 6. Tabela Nr 6. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty 1 "7113" Robotnicy obróbki kamienia 1, "4311" Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 1, "4411" Pomocnicy biblioteczni 1 4 "5245" Pracownicy stacji obsługi pojazdów 1 5 "5249" Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1 6 "8152" Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1 3 Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie liczony jest jako stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w badanym okresie będącej w dyspozycji urzędu pracy do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w danym zawodzie w badanym okresie. 12

13 7 "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 0, "8331" Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 0, "5153" Gospodarze budynków 0, "9412" Pomoce kuchenne 0,4583 Źródło: Dane PUP w Łasku. W wymienionych pozycjach wszyscy bądź większość osób bezrobotnych zarejestrowanych w tych zawodach miała możliwość zatrudnienia. Brak możliwości zatrudnienia istniał w takich dużych grupach zawodów jak: "62" - Leśnicy i rybacy "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych "63" - Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby "95" - Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych "11" - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Dla wymienionych wyżej grup zawodów wskaźnik szansy uzyskania oferty był równy 0. III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawód deficytowy jest to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w zawodzie, natomiast zawód nadwyżkowy jest to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. Do analizy zawodów deficytowych stosuje się dwa mierniki: 1. Średnia miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie. Miernik ten obliczamy jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w danym roku. 2. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w danym roku. Zawód jest nadwyżkowy, gdy wskaźnik ten jest mniejszy od 0,9, a deficytowy gdy wskaźnik jest większy od 1,1. W pozostałych przypadkach, to znaczy dla wskaźnika osiągającego wartości wyłącznie 0,9-1,1 włącznie, przyjmuje się, iż są to zawody wykazujące na równowagę na rynku pracy. 13

14 Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2013 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu 2013 Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I-półroczu 2013 Wskaźnik intensywności deficytu zawodów Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku w I półroczu 2013 roku zidentyfikowano 487 zawodów. W 399 zawodach wystąpiły rejestracje bezrobotnych, natomiast w 142 zawodach zarejestrowano oferty pracy. Spośród zidentyfikowanych zawodów wyodrębniono zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę (proporcje przedstawia wykres nr 7). Wykres nr 7. Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę na rynku pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 r. Źródło: Dane PUP w Łasku Dla wskaźnika intensywności deficytu różnego od zera i MAX zidentyfikowano 16 zawodów deficytowych (3,0 % wszystkich zawodów). Tabela nr 7 przedstawia ranking zawodów deficytowych. Tabela Nr 7 Ranking zawodów deficytowych w powiecie łaskim w I półroczu 2013 r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 1 "515303" Robotnik gospodarczy 16,3333 1, ,25 14

15 Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu 2013 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu 2013 Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w I-półroczu 2013 Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 2 "911207" Sprzątaczka biurowa 5,3333 0,6667-4, "411004" Technik prac biurowych* 9,5 1,8333-7,6667 5, "833101" Kierowca autobusu 0,6667 0,1667-0,5 4 5 "933304" Robotnik magazynowy 0,6667 0,1667-0,5 4 6 "721102" Formierz odlewnik 0,5 0,1667-0, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 2, ,3333 2, "333105" Spedytor 0,3333 0,1667-0, "751290" Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni 0,3333 0,1667-0, "334306" Technik administracji* 2,5 1,5-1 1, "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 0,6667-0,3333 1,5 12 "431103" Technik rachunkowości* 0,5 0,3333-0,1667 1,5 13 "912103" Prasowaczka ręczna 0,5 0,3333-0,1667 1,5 14 "513101" Kelner* 0,8333 0,6667-0,1667 1,25 15 "711502" Cieśla szalunkowy 0,8333 0,6667-0,1667 1,25 16 "432103" Magazynier 1,5 1,3333-0,1667 1,125 Źródło: Dane PUP w Łasku. Wśród zawodów deficytowych największym wskaźnikiem charakteryzowały się zawody: robotnik gospodarczy, sprzątaczka biurowa, technik prac biurowych, kierowca autobusu oraz robotnik magazynowy. Dla wskaźnika intensywności nadwyżki różnego od zera i MAX zidentyfikowano 37 zawodów nadwyżkowych (8,0 % wszystkich zawodów). Tabela nr 8 przedstawia ranking zawodów nadwyżkowych. Tabela Nr 8. Ranking zawodów nadwyżkowych w powiecie łaskim w I półroczu 2013r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 1 "522301" Sprzedawca* 9, ,6667 2,3333 0,8 2 "311104" Technik geodeta* 0,3333 0,5 0,1667 0, "321301" Technik farmaceutyczny* 0,3333 0,5 0,1667 0, "331301" Księgowy 0,3333 0,5 0,1667 0, "611306" Ogrodnik terenów zieleni 0,3333 0,5 0,1667 0,

16 6 "962906" Woźny 0,3333 0,5 0,1667 0, "753303" Szwaczka 5,6667 9,8333 4,1667 0, "514101" Fryzjer* 1,8333 3,3333 1,5 0,55 Inżynier budownictwa - budownictwo 9 "214202" ogólne 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 10 "263401" Psycholog 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 Inspektor bezpieczeństwa i higieny 11 "325502" pracy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 12 "523002" Kasjer handlowy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 13 "711503" Stolarz budowlany 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 14 "721207" Spawacz ręczny gazowy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 15 "721208" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 16 "751106" Ubojowy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 17 "753202" Krojczy 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 18 "752205" Stolarz* 1,5 3,1667 1,6667 0, "512001" Kucharz* 0,8333 1, , "522305" Technik handlowiec* 1,1667 2,8333 1,6667 0, "421103" Kasjer bankowy 0,1667 0,5 0,3333 0, "911202" Palacz pieców zwykłych 0,1667 0,5 0,3333 0, "731802" Dziewiarz 0,3333 1,1667 0,8333 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,6667 2,5 1,8333 0, "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,1667 0,6667 0,5 0,25 26 "712501" Monter / składacz okien 0,1667 0,6667 0,5 0,25 27 "711202" Murarz* 0,8333 3,6667 2,8333 0, "712601" Hydraulik 0,3333 1,5 1,1667 0, "713102" Malarz budowlany 0, ,8333 0, "751201" Cukiernik* 0, ,6667 0,1667 Źródło: Dane PUP w Łasku. Z powyższej tabeli wynika, że zawody wykazujące się najwyższym wskaźnikiem intensywności nadwyżki to: sprzedawca, technik geodeta, technik farmaceutyczny, księgowy, ogrodnik terenów zieleni, woźny. Zawody, które charakteryzuje równowaga na rynku pracy w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku to: "213207" Inżynier zootechniki "242108" Specjalista do spraw logistyki "311201" Kosztorysant budowlany "314401" Kontroler jakości produktów spożywczych "323003" Biomasażysta "332203" Przedstawiciel handlowy "332302" Zaopatrzeniowiec 16

17 "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* "422603" Rejestratorka medyczna "541306" Portier "611308" Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych "713205" Lakiernik wyrobów drzewnych "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "832202" Kierowca samochodu dostawczego "931301" Robotnik budowlany "932910" Pomocnik piekarza Największym wskaźnikiem generującym długotrwałe bezrobocie 4 w powiecie łaskim w I półroczu 2013 roku charakteryzowały się grupy zawodów: "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług - 1 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu - 1 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki - 1 "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni - 1 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby - 0,8571 "62" Leśnicy i rybacy - 0,8333 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki - 0,6216 "82" Monterzy - 0,5833 "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej - 0,5556 "54" Pracownicy usług ochrony - 0,5455 Jedynie dla następujących grup zawodów wskaźnik długotrwałego bezrobocia wynosi 0: "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych "44" Pozostali pracownicy obsługi biura "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 4 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie liczony jest jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, wg stanu na koniec badanego okresu do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie wg stanu na koniec badanego okresu. 17

18 WNIOSKI 1. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 r. zwiększyła się o 268 osób, w tym kobiet o 172 osoby. Odnotowano również wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych o 101 osób, a także bezrobotnych absolwentów o 12 osób. 2. Na podstawie wygenerowanych danych zidentyfikowano 487 zawodów występujących na terenie powiatu łaskiego. W 399 zawodach wystąpiły rejestracje bezrobotnych, natomiast w 142 zarejestrowano oferty pracy. 3. Zawody deficytowe stanowiły 3,0 % wszystkich zawodów. Do najbardziej deficytowych zawodów należą: robotnik gospodarczy, sprzątaczka biurowa, technik prac biurowych, kierowca autobusu oraz robotnik magazynowy. 4. Zawody nadwyżkowe stanowiły 8,0 % wszystkich zawodów. Do najbardziej nadwyżkowych zawodów należą: sprzedawca, technik geodeta, technik farmaceutyczny, księgowy oraz ogrodnik terenów zieleni. 5. Zawody wykazujące równowagę stanowiły 3,0 % wszystkich zawodów. 6. Kobiety stanowiły 48,8 % zarejestrowanych bezrobotnych, absolwenci tylko 3,2 %, natomiast osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 39,4 % ogółu bezrobotnych. 7. Wśród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku 2748 osoby posiadały zawód, natomiast 926 osób nie posiadało zawodu. 8. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w zawodach: szwaczka, sprzedawca, krawiec, technik ekonomista oraz mechanik samochodów osobowych. 9. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, sprzedawca, szwaczka oraz sprzątaczka biurowa. Sporz.: Patrycja Gryś 18

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo