Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro

2 SPS TREŚC Wstęp Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim Według grup zawodów Według zawodów Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy według PKD 2007 w województwie wielopolsim w 2011r Nowe rejestracje osób bezrobotnych Napływ według zawodów Napływ według grup zawodów Oferty pracy Analiza ofert pracy Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie wielopolsim Zawody deficytowe w województwie wielopolsim Zawody nadwyżowe w województwie wielopolsim Zawody deficytowe i nadwyżowe w oparciu o wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) Zawody generujące długotrwałe bezrobocie w Wielopolsce Wniosi

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych dla województwa wielopolsiego został opracowany na podstawie art. 8 ust.1 pt. 3 Ustawy z dnia 20 wietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy. Raport został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami metodycznymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityi Społecznej w 2005 rou. W związu z wprowadzeniem nowej lasyfiacji zawodów i specjalności obowiązującej od dnia 1 lipca 2010 rou 1 w niniejszym raporcie nie wsazano porównań do poprzednich oresów sprawozdawczych. Wynia to z doonania znacznych zmian w struturze w stosunu do poprzednio obowiązującej lasyfiacji z 2007r. oraz wprowadzenia nowych zawodów i specjalności. Podstawowym źródłem informacji wyorzystanym w opracowaniu były dane zawarte w załączniach 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01 za i półrocze 2011 rou. Analizą objęto: 10 wielich grup zawodowych (od 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (od 2-cyfrowy), 444 grupy elementarne (od 4-cyfrowy), zawodów i specjalności oreślonych w Klasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 rou w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, z dnia 17 maja 2010r., poz. 728). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych jest jedną z podstawowych metod obserwacji i analizy rynu pracy. Niniejsze opracowanie zawiera analizę sali i strutury bezrobocia w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z puntu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Bada taże zawody wyazujące deficyt lub nadwyżę pracowniów oraz oreśla trendy zmian w odniesieniu do ierunów ształcenia w szołach oraz szoleń organizowanych przez urzędy pracy i inne instytucje szoleniowe, ta aby wpływały w sposób orzystny na procesy zachodzące na rynu pracy. 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 rou w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, z dnia 17 maja 2010r., poz. 728) 3

4 Wyłonienie zawodów nadwyżowych i deficytowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych powinno pozwolić na wprowadzenie mechanizmów reduujących negatywne zjawisa na rynu pracy oraz formułowanie istotnych wniosów w stosunu do szolenia osób bezrobotnych i procesu ształcenia zawodowego. Możliwe stanie się również ustalenie działań optymalizujących dostosowywanie walifiacji i umiejętności osób pozostających bez pracy, do wymagań i oczeiwań pracodawców. 4

5 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim 1.1 Według grup zawodów W ońcu 2011r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa wielopolsiego wyniosła , w tym: (tj. 58,1%) obiet, (tj. 43,2%) osoby długotrwale bezrobotne 2, (tj.24,0%) osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, (tj. 7,3%) absolwentów. W porównaniu z analogicznym oresem ubiegłego rou liczba bezrobotnych spadła o 0,2%. Wśród ogółu bezrobotnych 83% (tj ) posiada zawód (specjalność), pozostała grupa (tj ) to osoby bez walifiacji zawodowych. W odniesieniu do grudnia 2010r. populacja osób bez zawodu zmniejszyła się o 0,2%. Z analizy bezrobocia wynia, że najwyższy odsete osób bezrobotnych jest slasyfiowany w poniżej wymienionych dużych grupach zawodowych: sprzedawcy i porewni 13,6%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 10,7%, robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 8,7%, pracownicy usług osobistych 8,6%, średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 7,1%, robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów) 6,6%. Bezrobotni należący do 6 wymienionych powyżej grup stanowią ponad połowę wszystich osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 2 osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ores ponad 12 m-cy w oresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem oresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 5

6 Strutura bezrobotnych wg wielich grup zawodów w ońcu 2011r. Liczba bezrobotnych 10 wielich grup zawodowych wzrost/spade ol. 2/3 w ońcu rou (od 1-cyfrowy) liczbowy % robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,0 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 bez zawodu ,2 technicy i inny średni personel ,9 specjaliści ,0 pracownicy przy pracach prostych ,9 operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,2 pracownicy biurowi ,1 rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i ierownicy ,6 siły zbrojne ,0 ogółem ,2 Strutura bezrobotnych wg wielich grup zawodów na dzień 31 grudnia 2011r. 0% 0% 9% 17% 14% 7% 4% 4% 19% 24% 2% siły zbrojne przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i ierownicy specjaliści technicy i inny średni personel pracownicy biurowi pracownicy usług osobistych i sprzedawcy rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń pracownicy przy pracach prostych bez zawodu 6

7 Dla zawodów zgrupowanych w czterocyfrowych grupach elementarnych najliczniej bezrobocie uształtowało się wśród sprzedawców slepowych tj. 12,9% ogółu bezrobotnych. Następnie dla osób z walifiacjami w zawodach: ucharze 3,8%, średni personel do spraw statystyi i dziedzin porewnych 3,4%, ślusarze i porewni 2,8%, rawcy, uśnierze, apelusznicy i porewni 2,8%, mechanicy pojazdów samochodowych 2,7%, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej nieslasyfiowani 2,2%, piearze, cuiernicy i porewni 2,0%, stolarze meblowi i porewni 2,0%. Podobnie ja strutura bezrobocia ogółem ształtuje się strutura osób bezrobotnych poprzednio pracujących i pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy. Do grup zawodów o najwyższym odsetu bezrobotnych w powyżej wymienionej ategorii należą: sprzedawcy slepowi 15%, ucharze 3,7%, rawcy, uśnierze, apelusznicy i porewni 3,3%, w następnej olejności średni personel do spraw statystyi i dziedzin porewnych, ślusarze i porewni, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej nieslasyfiowani, mechanicy pojazdów samochodowych, gospodarze budynów, pracownicy obsługi biurowej oraz szwaczi, hafciari i porewni. W Wielopolsce według stanu z ońca grudnia ponad połowa absolwentów była slasyfiowana w następujących grupach: sprzedawcy slepowi 13,0%, ucharze 5,4%, średni personel do spraw statystyi i dziedzin porewnych 5,1%, fryzjerzy 4,6%, mechanicy pojazdów samochodowych 3,7%, specjaliści do spraw administracji i rozwoju 2,8%, dietetycy i żywieniowcy 2,5%, wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 2,3%, 7

8 technicy wsparcia informatycznego i technicznego 2,3%, piearze, cuiernicy i porewni 1,8%, stolarze meblowi i porewni 1,7%, filozofowie, historycy i politolodzy 1,7%, technicy rolnictwa i porewni 1,7%, eonomiści 1,6%, malarze i porewni 1,5%. 1.2 Według zawodów Na oniec 2011 rou najliczniejszą grupę 17% (tj osób) ogółu bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające żadnych walifiacji zawodowych oraz udoumentowanego doświadczenia (ategoria bez zawodu). Wśród pozostałej grupy osób najwięcej w rejestrach powiatowych urzędów pracy było sprzedawców osób, następnie techniów eonomistów osoby, rawców osoby, ślusarzy osoby, ucharzy osoby, murarzy osób, robotniów gospodarczych osób, szwacze osób, robotniów pomocniczych w przemyśle przetwórczym osoby, fryzjerów osób, ucharzy małej gastronomii osoby, techniów prac biurowych osób, robotniów budowlanych 1468 osób, techniów mechaniów osób, techniów rolniów osoby, techniów handlowców osób, stolarzy osoby oraz techniów żywienia i gospodarstwa domowego osoby. Osoby w ww. 19 zawodach łącznie z osobami bez walifiacji stanowiły w Wielopolsce połowę populacji bezrobotnych. Wśród najliczniej występujących zawodów są taie, dla tórych odnotowano wysoi wzrost bezrobocia w odniesieniu do 2010r. Pogorszenie sytuacji na rynu pracy dotyczyło fryzjerów (24,0% więcej bezrobotnych niż w 2010r.), ucharzy małej gastronomii (14,2% więcej), sprzedawców (9,7% więcej), cuierniów (6,3% więcej) oraz mechaniów pojazdów samochodowych (5,6% więcej). W urzędach pracy najliczniejszą grupę obiet stanowiły osoby z zawodem sprzedawca, techni eonomista, rawiec, ucharz, szwacza, fryzjer, techni prac biurowych oraz techni handlowiec. W Wielopolsce w badanym oresie 7,6% ogółu bezrobotnych stanowili absolwenci szół ponadgimnazjalnych. Wśród nich ponad 30% to osoby bez zawodu. Absolwenci, tórzy uończyli eduację i posiadają walifiacje do wyonywania zawodu najczęściej występowali w zawodach: sprzedawca 824 osoby, techni eonomista 328 osób, 8

9 ucharz małej gastronomii 308 osób, fryzjer 302 osoby, mechani pojazdów samochodowych 233 osoby, techni żywienia i gospodarstwa domowego 171 osób. Ponad 60% tj absolwentów rejestrujących się w urzędach pracy to obiety, 30% z nich nie posiada walifiacji do wyonywania jaiegoolwie zawodu. Bezrobotni absolwenci szół w Wielopolsce w latach zmiany w najliczniej występujących zawodach Zawód Liczba bezrobotnych absolwentów 2011r. % udział w ogóle absolwentów ol Ogółem ,0 100,0 - Sprzedawca 824 8,0 6,8 1,2 Techni eonomista 328 3,2 4,0-0,8 Kucharz małej gastronomii 308 3,0 3,1-0,1 Fryzjer 302 2,9 2,3 0,6 Mechani pojazdów samochodowych 233 2,3 2,1 0,2 Techni żywienia i gospodarstwa domowego 171 1,7 2,0-0,3 Techni informaty 163 1,6 1,7-0,1 Pedagog 162 1,6 1,0 0,6 Stolarz 115 1,1 1,0 0,1 Eonomista 113 1,1 1,2-0,1 Malarz - tapeciarz 105 1,0 0,9 0,1 Techni handlowiec 102 1,0 1,7-0,7 Techni hotelarstwa 91 0,9 1,0-0,1 Fizjoterapeuta 89 0,9 0,8 0,1 Cuierni 86 0,8 0,9-0,1 Ślusarz 82 0,8 0,9-0,1 W całej populacji bezrobotnych zamieszałych na terenie województwa wielopolsiego na oniec 2011 rou 24% (tj ) stanowiły osoby bezrobotne poprzednio pracujące, pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. W porównaniu z analogicznym oresem rou poprzedniego grupa ta wzrosła o osób, tj. 19,7%. Niespełna 8% z tej grupy nie posiada żadnych walifiacji zawodowych, 12,7% (4 113 osób, w tym obiet) to osoby przygotowane do wyonywania zawodu sprzedawcy. Następne zawody, tóre pojawiają się w tej ategorii jao najliczniej występujące na oniec 2011 rou to: rawiec 950 osób (w tym 934 obiety), techni eonomista 896 osób (w tym 834 obiety), ślusarz 820 osób (w tym 100 obiet), ucharz 754 osoby (w tym 693 obiety), robotni gospodarczy 646 osób, szwacza 582 osoby, techni prac biurowych 579 osób, robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym 571 osób oraz murarz 477 osób. Pełen wyaz omówionych ategorii bezrobotnych według stanu z 31 grudnia 2011r. prezentowany jest w tabeli jao załączni 1. 9

10 1.3 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy według PKD 2007 w województwie wielopolsim w 2011r. Analiza bezrobotnych zgodnie z rodzajem działalności ostatniego miejsca pracy wyazała, że w ońcu 2011r. w urzędach pracy najwięszy odsete stanowiły osoby zatrudnione wcześniej w branżach: przetwórstwo przemysłowe 25,8%, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle 21,1%, budownictwo 8,6%, pozostała działalność usługowa 8,3%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe ubezpieczenia społeczne 5,3%. Stanowili oni ponad 69% wszystich osób, tóre zarejestrowane były w wielopolsich urzędach pracy w ońcu grudnia 2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych według ostatniego miejsca pracy w ońcu grudnia 2011r. 18% 4% 9% 25% 2% 2% 5% 2% 10% 2% 21% rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle działalność związana z zawaterowaniem i usługami gastronomicznymi transport i gospodara magazynowa administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenia społeczne eduacja opiea zdrowotna i pomoc społeczna pozostała działalność usługowa pozostałe 10

11 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy Secja PKD Liczba bezrobotnych w ońcu grudnia 2011r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w 2011 r Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle Budownictwo Pozostała działalność usługowa Działalność nie zidentyfiowana Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenia społeczne Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zawaterowaniem i usługami gastronomicznymi Opiea zdrowotna i pomoc społeczna Transport i gospodara magazynowa Eduacja Działalność profesjonalna, nauowa i techniczna Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z ulturą, rozrywą i rereacją nformacja i omuniacja Dostawa wody; gospodarowanie ścieami i odpadami oraz działalność związana z reultywacją Działalność związana z obsługą rynu nieruchomości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eletryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do uładów limatyzacyjnych Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów; gospodarstwa domowe produujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły esterytorialne 16 1 Ogółem Jednocześnie w tym samym oresie pracodawcy zgłosili najwięsze zapotrzebowanie na pracowniów do wyonywania pracy w tych samych setorach. Z ofert jaie napłynęły w 2011r. 20,5% pochodziło z setora przetwórstwo przemysłowe, 16,2% z setora handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle, 14,6% ofert napłynęło z budownictwa. Znaczący udział w zatrudnieniu miał taże setor działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca, z tórego do urzędów pracy zgłoszonych zostało 13,5% ofert. 11

12 2. Nowe rejestracje osób bezrobotnych 2.1 Napływ według zawodów W 2011 rou do powiatowych urzędów pracy w Wielopolsce zgłosiło się osób, w tym obiet. Spośród nowo zarejestrowanych osób tj. 13,5% to absolwenci szół. Ponad 19% (tj osób) ze wszystich osób nowo zarejestrowanych nie posiadało żadnych walifiacji zawodowych, z czego ponad połowa to obiety. Najliczniej rejestrowali się sprzedawcy osoby, technicy eonomiści osób, ślusarze osób, rawcy osoby, ucharze osób, murarze osoby, stolarze osoby, technicy mechanicy osób, robotnicy budowlani osób, fryzjerzy osób, szwaczi osoby, ucharze małej gastronomii osób, mechanicy pojazdów samochcodowych osób oraz robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym osób. Rejestrujące się obiety głównie posiadały walifiacje uprawniające do wyonywania zawodu: sprzedawcy osób, technia eonomisty osób, rawca osób, ucharza osób, szwaczi osób, fryzjera osób, technia handlowca osób, technia prac biurowych osoby oraz technia żywienia i gospodarstwa domowego osób. Sytuacja absolwentów w 2011r. przedstawiała się następująco: liczna grupa osób bez zawodu 32,5% (w tym 61,7% obiet), najczęściej rejestrowały się osoby z zawodem: sprzedawca, techni eonomista, ucharz małej gastronomii, fryzjer, mechani pojazdów samochodowych, pedagog, techni żywienia i gospodarstwa domowego, techni informaty, eonomista, techni handlowiec, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, stolarz, politolog, specjalista administracji publicznej. 2.2 Napływ według grup zawodów Z analizy strutury napływu osób bezrobotnych według dużych grup zawodowych wynia, że najliczniejszą grupę tworzyli sprzedawcy i porewni 12,2%. Następnie uplasowały się ategorie zawodowe: robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 10,5%, robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 9,3%, pracownicy usług osobistych 7,8%, średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 7,4%, oraz robotnicy budowlani i porewni 7,1%. 12

13 Kobiety rejestrowały się najczęściej w grupach zawodowych: sprzedawcy i porewni 20,9%, pracownicy usług osobistych 10,6%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 10,3%, średni personel ds. biznesu i administracji 8,0% oraz średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 5,5%. Poniżej zamieszczono grupy, w tórych najliczniej rejestrowali się absolwenci szół: sprzedawcy i porewni 11,1%, pracownicy usług osobistych 9,2%, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i ultury 8,3%, średni personel do spraw biznesu i administracji 7,6%, specjaliści ds. eonomicznych i zarządzania 7,6%, specjaliści nau fizycznych, matematycznych i technicznych 7,2%. 3. Oferty pracy 3.1 Analiza ofert pracy Najwięsze zapotrzebowanie na rynu pracy, według ofert pracy, tóre napłynęły do powiatowych urzędów pracy w 2011r. wystąpiło na: robotniów gospodarczych ofert, sprzedawców ofert, robotniów budowlanych ofert, ierowców samochodu ciężarowego ofert, techniów prac biurowych oferty, murarzy ofert, szwaczi ofert, pozostałych pracowniów obsługi biurowej oferty, pozostałych robotniów przy pracach prostych w przemyśle oferty, przedstawicieli handlowych 990 ofert, magazynierów 945 ofert, sprzątaczi biurowe 943 oferty, ślusarzy 889 ofert i paowaczy 851 ofert. Analizując zgłoszenia ofert pracy pod ątem 43 dużych grup zawodowych najwięsze zapotrzebowanie wystąpiło na zawody zagregowane w 6 wymienionych poniżej grupach: sprzedawcy i porewni 10,6%, robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów) 10%, pracownicy usług osobistych 9,2%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 9,2%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 9,1%, robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 7,5%. 13

14 3.2 Szansa uzysania oferty w zawodzie w województwie wielopolsim Do wyliczenia wsaźnia szansy uzysania oferty w zawodzie zastosowano poniższy wzór: gdzie: W s, PO PB PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w zawodzie w 2011r., będąca w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, obliczana według wzoru: przy czym PO t PO PO t 1 12 O 1 - liczba ofert pracy w zawodzie, będąca do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w ońcu poprzedniego rou (t-1), O - liczba ofert pracy w zawodzie, zgłoszona do powiatowego urzędu pracy w danym rou, oraz PB - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w zawodzie w rou obliczany metodą uproszczoną według wzoru: przy czym: PB PB t 1 2 PB PBt 1 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu poprzedniego rou, PB - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu danego rou. Wsaźni szansy uzysania oferty oreśla stosune średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie do średniego miesięcznego bezrobocia w tym zawodzie. Grupy zawodowe o najwyższym poziomie wsaźnia w województwie: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,28, pracownicy usług ochrony 0,22, ierownicy ds. producji i usług 0,22, ierowcy i operatorzy pojazdów 0,15, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,15, seretari, operatorzy urządzeń biurowych i porewni 0,13, 14

15 ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,12, ierownicy ds. zarządzania i handlu 0,11, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłi 0,10. Najtrudniej w województwie wielopolsim przedstawia się sytuacja w grupach zawodowych: oficerowie sił zbrojnych, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i ultury, średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, rolnicy producji towarowej, średni personel ds. zdrowia, żołnierze szeregowi, technicy informatycy, dla tórych zapotrzebowanie na pracowniów było zniome w stosunu do zarejestrowanych w zawodach przyporządowanych danej grupie bezrobotnych. W wymienionych grupach poziom wsaźnia uzysania oferty pracy wyniósł 0,09. Szczegółowe wsaźnii dla elementarnych grup zawodowych przedstawiono w tabeli jao załączni Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie wielopolsim 4.1 Zawody deficytowe w województwie wielopolsim Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Do obliczenia średniej miesięcznej nadwyżi (deficytu) podaży siły roboczej w zawodzie zastosowano poniższy wzór: gdzie: N B B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w danym rou, O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w danym rou. O 15

16 Ja wynia z rozładu danych statystycznych zawody deficytowe w 2011r. ształtowały się w sposób następujący: najwięsza różnica pomiędzy średnią liczbą zgłaszanych ofert, a średnią liczbą osób bezrobotnych posiadających odpowiednie walifiacje zawodowe, wystąpiła w przypadu zawodu robotni gospodarczy. Średnio miesięcznie zgłoszono do urzędów pracy 299 ofert, natomiast w tym czasie rejestrowało się średnio miesięcznie 178 osób. Następnym zawodem w województwie, w tórym występuje niedobór bezrobotnych w stosunu do zgłaszanych ofert pracy jest ierowca samochodu ciężarowego. Miesięcznie, na średnio 167 zgłoszonych ofert przypadły 64 osoby. Znaczący deficyt występuje w zawodzie pracowni ochrony fizycznej bez licencji, onsultant / agent sprzedaży bezpośredniej, spawacz metodą MAG, przedstawiciel handlowy, ierowca ciągnia siodłowego, telemareter, rozbieracz wyrawacz, opieun osoby starszej. Szczegółowe dane dotyczące wybranych zawodów o najwyższym wsaźniu deficytu zamieszczono w załączniu 2. 16

17 Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych Liczba ofert pracy Liczba bezrobotnych według stanu w ońcu grudnia 2011r. Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w 2011r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "515303" Robotni gospodarczy -120,7 299,0 178, "833203" 3 "541307" 4 "524302" Kierowca samochodu ciężarowego Pracowni ochrony fizycznej bez licencji Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej -103,2 167,4 64, ,3 60,3 14, ,6 45,6 2, "721204" Spawacz metodą MAG -42,8 45,7 2, "332203" Przedstawiciel handlowy -41,5 82,5 41, "833202" Kierowca ciągnia siodłowego -35,0 37,2 2, "524404" Telemareter -28,3 55,8 27, "751104" Rozbieracz - wyrawacz -22,0 40,0 18, "341202" Opieun osoby starszej -21,3 23,9 2, "711601" Bruarz -20,3 38,0 17, "711404" Zbrojarz -16,7 24,5 7, "524902" Doradca lienta -16,4 30,1 13, "241202" Doradca finansowy -15,0 19,0 4, "333105" Spedytor -14,5 15,8 1, "711501" Cieśla -14,4 21,8 7, "332101" Agent ubezpieczeniowy -13,4 17,3 3, "712101" Dearz -13,3 44,0 30, "811104" Operator opari -12,8 15,4 2, "712202" Glazurni -11,8 13,0 1, Zawody nadwyżowe w województwie wielopolsim Zawody, w tórych liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa od liczby ofert pracy to zawody nadwyżowe. Najwięsza dysproporcja pomiędzy wymienionymi zmiennymi występuje w ategorii bez zawodu. Średnio miesięcznie rejestrowały się osoby bezrobotne nie posiadające walifiacji do wyonywania zawodu. Osoby z tej grupy miały w badanym rou do wyorzystania zaledwie średnio w miesiącu 61 ofert pracy. 17

18 Średnia miesięczna nadwyża podaży siły roboczej Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych Liczba ofert pracy Liczba bezrobotnych według stanu w ońcu grudnia 2011r. Do zawodów nadwyżowych należą w szczególności: sprzedawca (więcej zarejestrowanych o osób od przyjętych ofert), techni eonomista (średnia miesięczna nadwyża 426), ślusarz (średnia miesięczna nadwyża 294), rawiec (średnia miesięczna nadwyża 254), ucharz (średnia miesięczna nadwyża 232), techni mechani (średnia miesięczna nadwyża 189). Średnia miesięczna nadwyża podaży siły roboczej w 2011r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "000000" Bez zawodu 3 203,1 61, , "522301" Sprzedawca 1 079,5 291, , "331403" Techni eonomista 426,3 2,7 428, "722204" Ślusarz 294,3 74,1 368, "753105" Krawiec 254,8 37,1 291, "512001" Kucharz 232,3 51,7 284, "311504" Techni mechani 189,8 4,9 194, "512002" Kucharz małej gastronomii 175,9 7,3 183, "514101" Fryzjer 165,3 26,5 191, "322002" 11 "723103" Techni żywienia i gospodarstwa domowego Mechani pojazdów samochodowych 162,3 0,2 162, ,8 21,2 183, "752205" Stolarz 152,8 59,2 211, "723105" Mechani samochodów osobowych 150,9 17,1 168, "711202" Murarz 147,8 133,2 281, "263102" Eonomista 143,8 3,1 146, "522305" Techni handlowiec 140,8 22,8 163, "314207" Techni rolni 139,9 1,8 141, "751201" Cuierni 138,2 9,8 147, "751204" Piearz 131,2 12,6 143, "932911" Robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym 124,6 55,1 179, Szczegółowe dane dotyczące wybranych zawodów o najwyższym wsaźniu nadwyżi zamieszczono w załączniu 3. 18

19 4.3 Zawody deficytowe i nadwyżowe w oparciu o wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu). Do obliczenia wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów zastosowano wzór: W n, O B gdzie: O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w rou, B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w rou. Przyjęto, że zawody o wsaźniu: W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, n 0,9 W, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), n n W, > 1,1 to zawody deficytowe. Przeprowadzając analizę zawodów deficytowych w województwie wielopolsim w oparciu o dane z 2011r. według wsaźnia intensywności nadwyżi/deficytu (stosune średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych) odnotowano 429 zawodów deficytowych, z czego 131 przyjmuje masymalną wartość wsaźnia (bra zarejestrowanych bezrobotnych), zawodów nadwyżowych oraz 97 zawodów zrównoważonych. Zawód zrównoważony to zawód, w tórym występuje równowaga pomiędzy liczbą osób poszuujących pracy w danym zawodzie, a liczbą pojawiających się ofert pracy. Bilans pomiędzy liczbą zgłaszanych ofert pracy w ściśle oreślonym zawodzie, a napływem bezrobotnych osób posiadających sprecyzowane walifiacje zawodowe jest równy lub pozostaje niewielą wartością. Analizując dane w odniesieniu do 42 dużych grup zawodowych w województwie wielopolsim zjawiso deficytu siły roboczej wystąpiło w przypadu grup: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 1,59, pracownicy usług ochrony 1,58, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1,17, ierowcy i operatorzy pojazdów 1,17, seretari, operatorzy maszyn biurowych i porewni 1,13. 19

20 Równowagę na rynu pracy zachowały dwie grupy zawodowe, tj. ierownicy do spraw producji i usług oraz ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych. Pozostałe 35 grup charateryzuje nadwyża siły roboczej. Szczegółowe wsaźnii intensywności nadwyżi i deficytu zawodów przedstawiono w tabeli jao załączni 2 i Zawody generujące długotrwałe bezrobocie w Wielopolsce Do wyliczenia wsaźnia długotrwałego bezrobocia w zawodzie zastosowano poniższy wzór: gdzie: W B d, d, B 100% B, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie, pozostających bez pracy d powyżej 12 miesięcy, według stanu w danym rou, B - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie według stanu w danym rou. W województwie wielopolsim według danych statystycznych zagrożeniem długotrwałego bezrobocia są objęte zawody slasyfiowane w grupie: pracownicy opiei osobistej i porewni, pomoce domowe i sprzątaczi, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłi, seretari, operatorzy urządzeń biurowych i porewni, ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych, rolnicy producji towarowej, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, leśnicy i rybacy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyretorzy generalni. W wymienionych powyżej grupach zawodowych wsaźni był najwyższy i osiągał wielość od 0,3. Najniższy wsaźni charateryzował następujące grupy: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach, oficerowie sił zbrojnych, żołnierze szeregowi, technicy informatycy, ierownicy ds. zarządzania i handlu, specjaliści ds. zdrowia, specjaliści 20

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo