Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro

2 SPS TREŚC Wstęp Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim Według grup zawodów Według zawodów Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy według PKD 2007 w województwie wielopolsim w 2011r Nowe rejestracje osób bezrobotnych Napływ według zawodów Napływ według grup zawodów Oferty pracy Analiza ofert pracy Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie wielopolsim Zawody deficytowe w województwie wielopolsim Zawody nadwyżowe w województwie wielopolsim Zawody deficytowe i nadwyżowe w oparciu o wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) Zawody generujące długotrwałe bezrobocie w Wielopolsce Wniosi

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych dla województwa wielopolsiego został opracowany na podstawie art. 8 ust.1 pt. 3 Ustawy z dnia 20 wietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy. Raport został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami metodycznymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityi Społecznej w 2005 rou. W związu z wprowadzeniem nowej lasyfiacji zawodów i specjalności obowiązującej od dnia 1 lipca 2010 rou 1 w niniejszym raporcie nie wsazano porównań do poprzednich oresów sprawozdawczych. Wynia to z doonania znacznych zmian w struturze w stosunu do poprzednio obowiązującej lasyfiacji z 2007r. oraz wprowadzenia nowych zawodów i specjalności. Podstawowym źródłem informacji wyorzystanym w opracowaniu były dane zawarte w załączniach 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01 za i półrocze 2011 rou. Analizą objęto: 10 wielich grup zawodowych (od 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (od 2-cyfrowy), 444 grupy elementarne (od 4-cyfrowy), zawodów i specjalności oreślonych w Klasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 rou w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, z dnia 17 maja 2010r., poz. 728). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych jest jedną z podstawowych metod obserwacji i analizy rynu pracy. Niniejsze opracowanie zawiera analizę sali i strutury bezrobocia w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z puntu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Bada taże zawody wyazujące deficyt lub nadwyżę pracowniów oraz oreśla trendy zmian w odniesieniu do ierunów ształcenia w szołach oraz szoleń organizowanych przez urzędy pracy i inne instytucje szoleniowe, ta aby wpływały w sposób orzystny na procesy zachodzące na rynu pracy. 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 rou w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, z dnia 17 maja 2010r., poz. 728) 3

4 Wyłonienie zawodów nadwyżowych i deficytowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych powinno pozwolić na wprowadzenie mechanizmów reduujących negatywne zjawisa na rynu pracy oraz formułowanie istotnych wniosów w stosunu do szolenia osób bezrobotnych i procesu ształcenia zawodowego. Możliwe stanie się również ustalenie działań optymalizujących dostosowywanie walifiacji i umiejętności osób pozostających bez pracy, do wymagań i oczeiwań pracodawców. 4

5 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim 1.1 Według grup zawodów W ońcu 2011r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa wielopolsiego wyniosła , w tym: (tj. 58,1%) obiet, (tj. 43,2%) osoby długotrwale bezrobotne 2, (tj.24,0%) osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, (tj. 7,3%) absolwentów. W porównaniu z analogicznym oresem ubiegłego rou liczba bezrobotnych spadła o 0,2%. Wśród ogółu bezrobotnych 83% (tj ) posiada zawód (specjalność), pozostała grupa (tj ) to osoby bez walifiacji zawodowych. W odniesieniu do grudnia 2010r. populacja osób bez zawodu zmniejszyła się o 0,2%. Z analizy bezrobocia wynia, że najwyższy odsete osób bezrobotnych jest slasyfiowany w poniżej wymienionych dużych grupach zawodowych: sprzedawcy i porewni 13,6%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 10,7%, robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 8,7%, pracownicy usług osobistych 8,6%, średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 7,1%, robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów) 6,6%. Bezrobotni należący do 6 wymienionych powyżej grup stanowią ponad połowę wszystich osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 2 osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ores ponad 12 m-cy w oresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem oresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 5

6 Strutura bezrobotnych wg wielich grup zawodów w ońcu 2011r. Liczba bezrobotnych 10 wielich grup zawodowych wzrost/spade ol. 2/3 w ońcu rou (od 1-cyfrowy) liczbowy % robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,0 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 bez zawodu ,2 technicy i inny średni personel ,9 specjaliści ,0 pracownicy przy pracach prostych ,9 operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,2 pracownicy biurowi ,1 rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i ierownicy ,6 siły zbrojne ,0 ogółem ,2 Strutura bezrobotnych wg wielich grup zawodów na dzień 31 grudnia 2011r. 0% 0% 9% 17% 14% 7% 4% 4% 19% 24% 2% siły zbrojne przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i ierownicy specjaliści technicy i inny średni personel pracownicy biurowi pracownicy usług osobistych i sprzedawcy rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń pracownicy przy pracach prostych bez zawodu 6

7 Dla zawodów zgrupowanych w czterocyfrowych grupach elementarnych najliczniej bezrobocie uształtowało się wśród sprzedawców slepowych tj. 12,9% ogółu bezrobotnych. Następnie dla osób z walifiacjami w zawodach: ucharze 3,8%, średni personel do spraw statystyi i dziedzin porewnych 3,4%, ślusarze i porewni 2,8%, rawcy, uśnierze, apelusznicy i porewni 2,8%, mechanicy pojazdów samochodowych 2,7%, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej nieslasyfiowani 2,2%, piearze, cuiernicy i porewni 2,0%, stolarze meblowi i porewni 2,0%. Podobnie ja strutura bezrobocia ogółem ształtuje się strutura osób bezrobotnych poprzednio pracujących i pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy. Do grup zawodów o najwyższym odsetu bezrobotnych w powyżej wymienionej ategorii należą: sprzedawcy slepowi 15%, ucharze 3,7%, rawcy, uśnierze, apelusznicy i porewni 3,3%, w następnej olejności średni personel do spraw statystyi i dziedzin porewnych, ślusarze i porewni, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej nieslasyfiowani, mechanicy pojazdów samochodowych, gospodarze budynów, pracownicy obsługi biurowej oraz szwaczi, hafciari i porewni. W Wielopolsce według stanu z ońca grudnia ponad połowa absolwentów była slasyfiowana w następujących grupach: sprzedawcy slepowi 13,0%, ucharze 5,4%, średni personel do spraw statystyi i dziedzin porewnych 5,1%, fryzjerzy 4,6%, mechanicy pojazdów samochodowych 3,7%, specjaliści do spraw administracji i rozwoju 2,8%, dietetycy i żywieniowcy 2,5%, wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 2,3%, 7

8 technicy wsparcia informatycznego i technicznego 2,3%, piearze, cuiernicy i porewni 1,8%, stolarze meblowi i porewni 1,7%, filozofowie, historycy i politolodzy 1,7%, technicy rolnictwa i porewni 1,7%, eonomiści 1,6%, malarze i porewni 1,5%. 1.2 Według zawodów Na oniec 2011 rou najliczniejszą grupę 17% (tj osób) ogółu bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające żadnych walifiacji zawodowych oraz udoumentowanego doświadczenia (ategoria bez zawodu). Wśród pozostałej grupy osób najwięcej w rejestrach powiatowych urzędów pracy było sprzedawców osób, następnie techniów eonomistów osoby, rawców osoby, ślusarzy osoby, ucharzy osoby, murarzy osób, robotniów gospodarczych osób, szwacze osób, robotniów pomocniczych w przemyśle przetwórczym osoby, fryzjerów osób, ucharzy małej gastronomii osoby, techniów prac biurowych osób, robotniów budowlanych 1468 osób, techniów mechaniów osób, techniów rolniów osoby, techniów handlowców osób, stolarzy osoby oraz techniów żywienia i gospodarstwa domowego osoby. Osoby w ww. 19 zawodach łącznie z osobami bez walifiacji stanowiły w Wielopolsce połowę populacji bezrobotnych. Wśród najliczniej występujących zawodów są taie, dla tórych odnotowano wysoi wzrost bezrobocia w odniesieniu do 2010r. Pogorszenie sytuacji na rynu pracy dotyczyło fryzjerów (24,0% więcej bezrobotnych niż w 2010r.), ucharzy małej gastronomii (14,2% więcej), sprzedawców (9,7% więcej), cuierniów (6,3% więcej) oraz mechaniów pojazdów samochodowych (5,6% więcej). W urzędach pracy najliczniejszą grupę obiet stanowiły osoby z zawodem sprzedawca, techni eonomista, rawiec, ucharz, szwacza, fryzjer, techni prac biurowych oraz techni handlowiec. W Wielopolsce w badanym oresie 7,6% ogółu bezrobotnych stanowili absolwenci szół ponadgimnazjalnych. Wśród nich ponad 30% to osoby bez zawodu. Absolwenci, tórzy uończyli eduację i posiadają walifiacje do wyonywania zawodu najczęściej występowali w zawodach: sprzedawca 824 osoby, techni eonomista 328 osób, 8

9 ucharz małej gastronomii 308 osób, fryzjer 302 osoby, mechani pojazdów samochodowych 233 osoby, techni żywienia i gospodarstwa domowego 171 osób. Ponad 60% tj absolwentów rejestrujących się w urzędach pracy to obiety, 30% z nich nie posiada walifiacji do wyonywania jaiegoolwie zawodu. Bezrobotni absolwenci szół w Wielopolsce w latach zmiany w najliczniej występujących zawodach Zawód Liczba bezrobotnych absolwentów 2011r. % udział w ogóle absolwentów ol Ogółem ,0 100,0 - Sprzedawca 824 8,0 6,8 1,2 Techni eonomista 328 3,2 4,0-0,8 Kucharz małej gastronomii 308 3,0 3,1-0,1 Fryzjer 302 2,9 2,3 0,6 Mechani pojazdów samochodowych 233 2,3 2,1 0,2 Techni żywienia i gospodarstwa domowego 171 1,7 2,0-0,3 Techni informaty 163 1,6 1,7-0,1 Pedagog 162 1,6 1,0 0,6 Stolarz 115 1,1 1,0 0,1 Eonomista 113 1,1 1,2-0,1 Malarz - tapeciarz 105 1,0 0,9 0,1 Techni handlowiec 102 1,0 1,7-0,7 Techni hotelarstwa 91 0,9 1,0-0,1 Fizjoterapeuta 89 0,9 0,8 0,1 Cuierni 86 0,8 0,9-0,1 Ślusarz 82 0,8 0,9-0,1 W całej populacji bezrobotnych zamieszałych na terenie województwa wielopolsiego na oniec 2011 rou 24% (tj ) stanowiły osoby bezrobotne poprzednio pracujące, pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. W porównaniu z analogicznym oresem rou poprzedniego grupa ta wzrosła o osób, tj. 19,7%. Niespełna 8% z tej grupy nie posiada żadnych walifiacji zawodowych, 12,7% (4 113 osób, w tym obiet) to osoby przygotowane do wyonywania zawodu sprzedawcy. Następne zawody, tóre pojawiają się w tej ategorii jao najliczniej występujące na oniec 2011 rou to: rawiec 950 osób (w tym 934 obiety), techni eonomista 896 osób (w tym 834 obiety), ślusarz 820 osób (w tym 100 obiet), ucharz 754 osoby (w tym 693 obiety), robotni gospodarczy 646 osób, szwacza 582 osoby, techni prac biurowych 579 osób, robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym 571 osób oraz murarz 477 osób. Pełen wyaz omówionych ategorii bezrobotnych według stanu z 31 grudnia 2011r. prezentowany jest w tabeli jao załączni 1. 9

10 1.3 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy według PKD 2007 w województwie wielopolsim w 2011r. Analiza bezrobotnych zgodnie z rodzajem działalności ostatniego miejsca pracy wyazała, że w ońcu 2011r. w urzędach pracy najwięszy odsete stanowiły osoby zatrudnione wcześniej w branżach: przetwórstwo przemysłowe 25,8%, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle 21,1%, budownictwo 8,6%, pozostała działalność usługowa 8,3%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe ubezpieczenia społeczne 5,3%. Stanowili oni ponad 69% wszystich osób, tóre zarejestrowane były w wielopolsich urzędach pracy w ońcu grudnia 2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych według ostatniego miejsca pracy w ońcu grudnia 2011r. 18% 4% 9% 25% 2% 2% 5% 2% 10% 2% 21% rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle działalność związana z zawaterowaniem i usługami gastronomicznymi transport i gospodara magazynowa administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenia społeczne eduacja opiea zdrowotna i pomoc społeczna pozostała działalność usługowa pozostałe 10

11 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy Secja PKD Liczba bezrobotnych w ońcu grudnia 2011r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w 2011 r Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle Budownictwo Pozostała działalność usługowa Działalność nie zidentyfiowana Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązowe zabezpieczenia społeczne Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zawaterowaniem i usługami gastronomicznymi Opiea zdrowotna i pomoc społeczna Transport i gospodara magazynowa Eduacja Działalność profesjonalna, nauowa i techniczna Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z ulturą, rozrywą i rereacją nformacja i omuniacja Dostawa wody; gospodarowanie ścieami i odpadami oraz działalność związana z reultywacją Działalność związana z obsługą rynu nieruchomości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eletryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do uładów limatyzacyjnych Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowniów; gospodarstwa domowe produujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły esterytorialne 16 1 Ogółem Jednocześnie w tym samym oresie pracodawcy zgłosili najwięsze zapotrzebowanie na pracowniów do wyonywania pracy w tych samych setorach. Z ofert jaie napłynęły w 2011r. 20,5% pochodziło z setora przetwórstwo przemysłowe, 16,2% z setora handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocyle, 14,6% ofert napłynęło z budownictwa. Znaczący udział w zatrudnieniu miał taże setor działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca, z tórego do urzędów pracy zgłoszonych zostało 13,5% ofert. 11

12 2. Nowe rejestracje osób bezrobotnych 2.1 Napływ według zawodów W 2011 rou do powiatowych urzędów pracy w Wielopolsce zgłosiło się osób, w tym obiet. Spośród nowo zarejestrowanych osób tj. 13,5% to absolwenci szół. Ponad 19% (tj osób) ze wszystich osób nowo zarejestrowanych nie posiadało żadnych walifiacji zawodowych, z czego ponad połowa to obiety. Najliczniej rejestrowali się sprzedawcy osoby, technicy eonomiści osób, ślusarze osób, rawcy osoby, ucharze osób, murarze osoby, stolarze osoby, technicy mechanicy osób, robotnicy budowlani osób, fryzjerzy osób, szwaczi osoby, ucharze małej gastronomii osób, mechanicy pojazdów samochcodowych osób oraz robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym osób. Rejestrujące się obiety głównie posiadały walifiacje uprawniające do wyonywania zawodu: sprzedawcy osób, technia eonomisty osób, rawca osób, ucharza osób, szwaczi osób, fryzjera osób, technia handlowca osób, technia prac biurowych osoby oraz technia żywienia i gospodarstwa domowego osób. Sytuacja absolwentów w 2011r. przedstawiała się następująco: liczna grupa osób bez zawodu 32,5% (w tym 61,7% obiet), najczęściej rejestrowały się osoby z zawodem: sprzedawca, techni eonomista, ucharz małej gastronomii, fryzjer, mechani pojazdów samochodowych, pedagog, techni żywienia i gospodarstwa domowego, techni informaty, eonomista, techni handlowiec, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, stolarz, politolog, specjalista administracji publicznej. 2.2 Napływ według grup zawodów Z analizy strutury napływu osób bezrobotnych według dużych grup zawodowych wynia, że najliczniejszą grupę tworzyli sprzedawcy i porewni 12,2%. Następnie uplasowały się ategorie zawodowe: robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 10,5%, robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 9,3%, pracownicy usług osobistych 7,8%, średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 7,4%, oraz robotnicy budowlani i porewni 7,1%. 12

13 Kobiety rejestrowały się najczęściej w grupach zawodowych: sprzedawcy i porewni 20,9%, pracownicy usług osobistych 10,6%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 10,3%, średni personel ds. biznesu i administracji 8,0% oraz średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych 5,5%. Poniżej zamieszczono grupy, w tórych najliczniej rejestrowali się absolwenci szół: sprzedawcy i porewni 11,1%, pracownicy usług osobistych 9,2%, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i ultury 8,3%, średni personel do spraw biznesu i administracji 7,6%, specjaliści ds. eonomicznych i zarządzania 7,6%, specjaliści nau fizycznych, matematycznych i technicznych 7,2%. 3. Oferty pracy 3.1 Analiza ofert pracy Najwięsze zapotrzebowanie na rynu pracy, według ofert pracy, tóre napłynęły do powiatowych urzędów pracy w 2011r. wystąpiło na: robotniów gospodarczych ofert, sprzedawców ofert, robotniów budowlanych ofert, ierowców samochodu ciężarowego ofert, techniów prac biurowych oferty, murarzy ofert, szwaczi ofert, pozostałych pracowniów obsługi biurowej oferty, pozostałych robotniów przy pracach prostych w przemyśle oferty, przedstawicieli handlowych 990 ofert, magazynierów 945 ofert, sprzątaczi biurowe 943 oferty, ślusarzy 889 ofert i paowaczy 851 ofert. Analizując zgłoszenia ofert pracy pod ątem 43 dużych grup zawodowych najwięsze zapotrzebowanie wystąpiło na zawody zagregowane w 6 wymienionych poniżej grupach: sprzedawcy i porewni 10,6%, robotnicy budowlani i porewni (z wyłączeniem eletryów) 10%, pracownicy usług osobistych 9,2%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 9,2%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, producji wyrobów testylnych i porewni 9,1%, robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 7,5%. 13

14 3.2 Szansa uzysania oferty w zawodzie w województwie wielopolsim Do wyliczenia wsaźnia szansy uzysania oferty w zawodzie zastosowano poniższy wzór: gdzie: W s, PO PB PO - średnia miesięczna liczba ofert pracy w zawodzie w 2011r., będąca w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, obliczana według wzoru: przy czym PO t PO PO t 1 12 O 1 - liczba ofert pracy w zawodzie, będąca do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w ońcu poprzedniego rou (t-1), O - liczba ofert pracy w zawodzie, zgłoszona do powiatowego urzędu pracy w danym rou, oraz PB - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w zawodzie w rou obliczany metodą uproszczoną według wzoru: przy czym: PB PB t 1 2 PB PBt 1 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu poprzedniego rou, PB - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w ońcu danego rou. Wsaźni szansy uzysania oferty oreśla stosune średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie do średniego miesięcznego bezrobocia w tym zawodzie. Grupy zawodowe o najwyższym poziomie wsaźnia w województwie: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,28, pracownicy usług ochrony 0,22, ierownicy ds. producji i usług 0,22, ierowcy i operatorzy pojazdów 0,15, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,15, seretari, operatorzy urządzeń biurowych i porewni 0,13, 14

15 ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,12, ierownicy ds. zarządzania i handlu 0,11, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłi 0,10. Najtrudniej w województwie wielopolsim przedstawia się sytuacja w grupach zawodowych: oficerowie sił zbrojnych, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i ultury, średni personel nau fizycznych, chemicznych i technicznych, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, rolnicy producji towarowej, średni personel ds. zdrowia, żołnierze szeregowi, technicy informatycy, dla tórych zapotrzebowanie na pracowniów było zniome w stosunu do zarejestrowanych w zawodach przyporządowanych danej grupie bezrobotnych. W wymienionych grupach poziom wsaźnia uzysania oferty pracy wyniósł 0,09. Szczegółowe wsaźnii dla elementarnych grup zawodowych przedstawiono w tabeli jao załączni Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie wielopolsim 4.1 Zawody deficytowe w województwie wielopolsim Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Do obliczenia średniej miesięcznej nadwyżi (deficytu) podaży siły roboczej w zawodzie zastosowano poniższy wzór: gdzie: N B B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w danym rou, O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w danym rou. O 15

16 Ja wynia z rozładu danych statystycznych zawody deficytowe w 2011r. ształtowały się w sposób następujący: najwięsza różnica pomiędzy średnią liczbą zgłaszanych ofert, a średnią liczbą osób bezrobotnych posiadających odpowiednie walifiacje zawodowe, wystąpiła w przypadu zawodu robotni gospodarczy. Średnio miesięcznie zgłoszono do urzędów pracy 299 ofert, natomiast w tym czasie rejestrowało się średnio miesięcznie 178 osób. Następnym zawodem w województwie, w tórym występuje niedobór bezrobotnych w stosunu do zgłaszanych ofert pracy jest ierowca samochodu ciężarowego. Miesięcznie, na średnio 167 zgłoszonych ofert przypadły 64 osoby. Znaczący deficyt występuje w zawodzie pracowni ochrony fizycznej bez licencji, onsultant / agent sprzedaży bezpośredniej, spawacz metodą MAG, przedstawiciel handlowy, ierowca ciągnia siodłowego, telemareter, rozbieracz wyrawacz, opieun osoby starszej. Szczegółowe dane dotyczące wybranych zawodów o najwyższym wsaźniu deficytu zamieszczono w załączniu 2. 16

17 Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych Liczba ofert pracy Liczba bezrobotnych według stanu w ońcu grudnia 2011r. Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w 2011r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "515303" Robotni gospodarczy -120,7 299,0 178, "833203" 3 "541307" 4 "524302" Kierowca samochodu ciężarowego Pracowni ochrony fizycznej bez licencji Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej -103,2 167,4 64, ,3 60,3 14, ,6 45,6 2, "721204" Spawacz metodą MAG -42,8 45,7 2, "332203" Przedstawiciel handlowy -41,5 82,5 41, "833202" Kierowca ciągnia siodłowego -35,0 37,2 2, "524404" Telemareter -28,3 55,8 27, "751104" Rozbieracz - wyrawacz -22,0 40,0 18, "341202" Opieun osoby starszej -21,3 23,9 2, "711601" Bruarz -20,3 38,0 17, "711404" Zbrojarz -16,7 24,5 7, "524902" Doradca lienta -16,4 30,1 13, "241202" Doradca finansowy -15,0 19,0 4, "333105" Spedytor -14,5 15,8 1, "711501" Cieśla -14,4 21,8 7, "332101" Agent ubezpieczeniowy -13,4 17,3 3, "712101" Dearz -13,3 44,0 30, "811104" Operator opari -12,8 15,4 2, "712202" Glazurni -11,8 13,0 1, Zawody nadwyżowe w województwie wielopolsim Zawody, w tórych liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa od liczby ofert pracy to zawody nadwyżowe. Najwięsza dysproporcja pomiędzy wymienionymi zmiennymi występuje w ategorii bez zawodu. Średnio miesięcznie rejestrowały się osoby bezrobotne nie posiadające walifiacji do wyonywania zawodu. Osoby z tej grupy miały w badanym rou do wyorzystania zaledwie średnio w miesiącu 61 ofert pracy. 17

18 Średnia miesięczna nadwyża podaży siły roboczej Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych Liczba ofert pracy Liczba bezrobotnych według stanu w ońcu grudnia 2011r. Do zawodów nadwyżowych należą w szczególności: sprzedawca (więcej zarejestrowanych o osób od przyjętych ofert), techni eonomista (średnia miesięczna nadwyża 426), ślusarz (średnia miesięczna nadwyża 294), rawiec (średnia miesięczna nadwyża 254), ucharz (średnia miesięczna nadwyża 232), techni mechani (średnia miesięczna nadwyża 189). Średnia miesięczna nadwyża podaży siły roboczej w 2011r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "000000" Bez zawodu 3 203,1 61, , "522301" Sprzedawca 1 079,5 291, , "331403" Techni eonomista 426,3 2,7 428, "722204" Ślusarz 294,3 74,1 368, "753105" Krawiec 254,8 37,1 291, "512001" Kucharz 232,3 51,7 284, "311504" Techni mechani 189,8 4,9 194, "512002" Kucharz małej gastronomii 175,9 7,3 183, "514101" Fryzjer 165,3 26,5 191, "322002" 11 "723103" Techni żywienia i gospodarstwa domowego Mechani pojazdów samochodowych 162,3 0,2 162, ,8 21,2 183, "752205" Stolarz 152,8 59,2 211, "723105" Mechani samochodów osobowych 150,9 17,1 168, "711202" Murarz 147,8 133,2 281, "263102" Eonomista 143,8 3,1 146, "522305" Techni handlowiec 140,8 22,8 163, "314207" Techni rolni 139,9 1,8 141, "751201" Cuierni 138,2 9,8 147, "751204" Piearz 131,2 12,6 143, "932911" Robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym 124,6 55,1 179, Szczegółowe dane dotyczące wybranych zawodów o najwyższym wsaźniu nadwyżi zamieszczono w załączniu 3. 18

19 4.3 Zawody deficytowe i nadwyżowe w oparciu o wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu). Do obliczenia wsaźnia intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów zastosowano wzór: W n, O B gdzie: O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w rou, B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w rou. Przyjęto, że zawody o wsaźniu: W, < 0,9 to zawody nadwyżowe, n 0,9 W, 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), n n W, > 1,1 to zawody deficytowe. Przeprowadzając analizę zawodów deficytowych w województwie wielopolsim w oparciu o dane z 2011r. według wsaźnia intensywności nadwyżi/deficytu (stosune średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych) odnotowano 429 zawodów deficytowych, z czego 131 przyjmuje masymalną wartość wsaźnia (bra zarejestrowanych bezrobotnych), zawodów nadwyżowych oraz 97 zawodów zrównoważonych. Zawód zrównoważony to zawód, w tórym występuje równowaga pomiędzy liczbą osób poszuujących pracy w danym zawodzie, a liczbą pojawiających się ofert pracy. Bilans pomiędzy liczbą zgłaszanych ofert pracy w ściśle oreślonym zawodzie, a napływem bezrobotnych osób posiadających sprecyzowane walifiacje zawodowe jest równy lub pozostaje niewielą wartością. Analizując dane w odniesieniu do 42 dużych grup zawodowych w województwie wielopolsim zjawiso deficytu siły roboczej wystąpiło w przypadu grup: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 1,59, pracownicy usług ochrony 1,58, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1,17, ierowcy i operatorzy pojazdów 1,17, seretari, operatorzy maszyn biurowych i porewni 1,13. 19

20 Równowagę na rynu pracy zachowały dwie grupy zawodowe, tj. ierownicy do spraw producji i usług oraz ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych. Pozostałe 35 grup charateryzuje nadwyża siły roboczej. Szczegółowe wsaźnii intensywności nadwyżi i deficytu zawodów przedstawiono w tabeli jao załączni 2 i Zawody generujące długotrwałe bezrobocie w Wielopolsce Do wyliczenia wsaźnia długotrwałego bezrobocia w zawodzie zastosowano poniższy wzór: gdzie: W B d, d, B 100% B, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie, pozostających bez pracy d powyżej 12 miesięcy, według stanu w danym rou, B - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie według stanu w danym rou. W województwie wielopolsim według danych statystycznych zagrożeniem długotrwałego bezrobocia są objęte zawody slasyfiowane w grupie: pracownicy opiei osobistej i porewni, pomoce domowe i sprzątaczi, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłi, seretari, operatorzy urządzeń biurowych i porewni, ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych, rolnicy producji towarowej, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, leśnicy i rybacy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyretorzy generalni. W wymienionych powyżej grupach zawodowych wsaźni był najwyższy i osiągał wielość od 0,3. Najniższy wsaźni charateryzował następujące grupy: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach, oficerowie sił zbrojnych, żołnierze szeregowi, technicy informatycy, ierownicy ds. zarządzania i handlu, specjaliści ds. zdrowia, specjaliści 20

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WIELKOPOLSCE I PÓŁROCZE 2014 1 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Analiza bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzim... 4 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych... 4 1.2 Bezrobotni wg

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r. POWATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE MRĄGOWSKM w 2013r. Mrągowo, marzec 2014r. SPS TREŚC Strona. WSTĘP. 3. ANALZA BEZROBOCA WG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W POWECE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM w I półroczu 2012 roku Zgierz, październik

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo