Powiatowy Urząd Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou

2 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów Charaterystya bezrobocia w Bielsu Białej Strutura bezrobocia według zawodów Napływ bezrobotnych według zawodów 7 2. Analiza ofert pracy według zawodów Oferty pracy według zawodów Oferty pracy według grup zawodowych Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych Zawody deficytowe i nadwyżowe w Mieście Bielso Biała Raning zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Strutura bezrobotnych i ofert pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności 15 Wniosi 16 Spis wyresów 17 Spis tabel 17 2 S t r o n a

3 Wstęp Prowadzenie prawidłowej polityi rynu pracy wymaga systematycznego śledzenia i analizowania zjawis oraz procesów zachodzących na loalnym rynu pracy. Dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom, do ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy jao jedno z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zaresie polityi rynu pracy, w ramach opracowywania analiz rynu pracy, został wprowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych. (art. 8, ust.1 pt 3 i art. 9, ust.1 pt 9). Powiatowy Urząd Pracy w Bielsu-Białej przeazuje, zatem do Państwa dyspozycji Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w Mieście Bielso-Biała w I-półroczu 2011 rou, opracowany w oparciu o Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych Ministerstwa Gospodari, Pracy i Polityi Społecznej, Departamentu Rynu Pracy, Warszawa Zgodnie z powyższymi zaleceniami przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących ształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania systemów ształcenia zawodowego i szolenia bezrobotnych. Zawodem deficytowym nazywamy zawód, na tóry występuję na rynu pracy więsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Natomiast przez zawód nadwyżowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Celem niniejszego raportu jest opracowanie możliwych do wyorzystania w pratyce informacji pozwalających na zwięszenie efetywności organizowanych szoleń, dzięi dostosowaniu ich ierunów do potrzeb pracodawców, a taże poprzez udostępnienie wyniów działań władzom oświatowym i dyrecjom szół, tóre będą mogły orygować poziom, struturę i treść ształcenia zawodowego oraz loalnym władzom samorządowym ształtującym polityę przeciwdziałania bezrobociu. Monitoring służyć ma również stworzeniu bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych strutur zawodowo-walifiacyjnych w uładzie loalnym, regionalnym i rajowym, usprawnieniu poradnictwa zawodowego poprzez wsazanie zawodów deficytowych i nadwyżowych. Usprawnieniu pośrednictwa pracy poprzez uzysanie informacji o planowanych ofertach pracy na ro przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów. A taże ułatwieniu realizacji programów specjalnych dla atywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych opracowywany jest dwa razy w rou. Jao źródło informacji służą załącznii nr 2 i 3 do sprawozdania MPIPS-01. Zares danych w nich zawarty obejmuje liczbę osób zarejestrowanych jao bezrobotne, bezrobotne obiety, osoby do 12 miesięcy od uończenia naui oraz bezrobotnych poprzednio pracujących według oresu pozostawania bez pracy oraz oferty pracy (zgłoszone przez pracodawców wolne miejsca zatrudnienia, miejsca przygotowania zawodowego, stażu oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a taże w ramach umów zlecenia) według zawodów i specjalności (od sześciocyfrowy, w sumie 1770 zawodów) oraz według Polsiej Klasyfiacji Działalności. 3 S t r o n a

4 1. Analiza bezrobocia według zawodów Stopa bezrobocia na oniec czerwca 2011 w Mieście Bielso-Biała wyniosła 5,9% (5640 osób bezrobotnych). Jest ona o 0,1 pt. procentowego wyższa w stosunu do analogicznego oresu w rou 2010 (wzrost o 189 osób). Poniższy wyres prezentuje zmiany stopy bezrobocia w ostatnich latach w Mieście. Wyres nr 1. Stopa bezrobocia w Bielsu Białej na przestrzeni 2009, 2010 i 2011 rou Miasto Bielso Biała cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia zarówno w sali województwa śląsiego (stopa dla tego województwa wynosi 9,7%), ja również w sali raju (11,8%). 1.1 Charaterystya bezrobocia w Bielsu Białej Wśród osób bezrobotnych z terenu Miasta Bielsa Białej najwięcej posiada wyształcenie zasadnicze zawodowe 1513 osób (26,8%). W porównaniu do pierwszego półrocza 2010 rou odsete ten zmniejszył się. Na wysoim poziomie utrzymuje się również udział osób z wyształceniem policealnym i średnim zawodowym (24,7%). Odsete osób bezrobotnych z wyształceniem wyższym utrzymuje się na podobnym poziomie co w pierwszym półroczu 2010 rou i wyniósł - 14,9%. Osoby z wyształceniem gimnazjalnym i niższym stanowiły 24,2% ogółu bezrobotnych. Udział osób z wyształceniem średnim ogólnoształcącym jest mniejszy niż w połowie 2010 rou i wyniósł 9,4%. Poniższy wyres prezentuje struturę bezrobotnych ze względu na ich poziom wyształcenia. 4 S t r o n a

5 Wyres nr 2. Strutura wyształcenia bezrobotnych w Mieście Bielso-Biała (stan na oniec I-półrocza 2011 rou) Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej Ponad połowa bezrobotnych (53,5%) to obiety. W porównaniu z ubiegłym roiem odsete ten wzrósł o ooło 0,7 pt. procentowego. Osoby młode do 25 rou życia stanowią 11,7% ogółu zarejestrowanych, a 28,9% to osoby po 50 rou życia. Porównując te dane do analogicznego oresu z rou ubiegłego można zauważyć, że odsete osób młodych do 25 rou życia zmalał, a osób po 50 rou życia wzrósł. W przypadu osób długotrwale bezrobotnych nastąpił wzrost ich udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych z 38,7% w czerwcu 2010 rou do 43,3% w czerwcu Strutura bezrobocia według zawodów Charaterystya bezrobocia wymaga szczegółowego zbadania strutury bezrobotnych pod względem posiadanego zawodu. Dzięi temu możliwe będzie wyazanie zawodów, tóre są najliczniej reprezentowane wśród osób bezrobotnych. W tabeli poniżej zawarto 30 zawodów, tóre są najliczniej reprezentowane wśród osób zarejestrowanych jao bezrobotne w Urzędzie Pracy. Najwięszą grupę stanowią osoby w zawodzie Sprzedawca 645 osób (11%). W tym przypadu nastąpił wzrost liczby osób w tym zawodzie o 155 osób (wzrost o 31,6%). Na drugim miejscu znalazły się osoby w zawodzie Pozostali pracownicy obsługi biurowej 286 osób bezrobotnych(5%). Na trzecim miejscu znalazł się bez zawodu 282 osoby (5%). W porównaniu do czerwca 2010 rou nastąpił spade liczby tych osób o 374 osoby (spade o 57%). Na olejnym miejscu znalazły się osoby w zawodzie Sprzątacza biurowa 158 osób. Osoby bezrobotne w przedstawionych poniżej trzydziestu zawodach stanowią 52,8% wszystich osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu Miasta Bielsa Białej. 5 S t r o n a

6 Tabela nr 1. Bezrobotni według zawodów w Mieście Bielso Biała (stan na oniec I-półrocza 2011 rou) Lp. Nazwa zawodu Bezrobotni wg stanu na oniec I-półrocza 2011 rou 1. Sprzedawca* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Bez zawodu Sprzątacza biurowa Robotni budowlany Robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym Magazynier Ślusarz* Krawiec* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Kucharz* Robotni gospodarczy Pozostali monterzy gdzie indziej nieslasyfiowani Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Robotni oczyszczania miasta Murarz* Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej nieslasyfiowani Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowani Techni mechani* Kierowca samochodu osobowego Kelner* Techni eonomista* Fryzjer* Szwacza Specjalista do spraw maretingu i handlu Przedstawiciel handlowy Kasjer handlowy Księgowy Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej nieslasyfiowani Techni budownictwa* 36 Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej Licznie reprezentowane są również taie zawody ja: Robotni budowlany, Robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym, Magazynier, Ślusarz czy Krawiec. W przypadu dużych grup zawodowych najwięsza liczba bezrobotnych jest w grupie Sprzedawcy i porewni (15,3%). Na drugim miejscu wśród dużych grup znajdują się Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Udział tej grupy w ogóle bezrobotnych wynosi 8,3%. Dużą grupę bezrobotnych stanowią również Robotnicy obróbi metali, mechanicy maszyn i urządzeń i porewni 6,9%. 6 S t r o n a

7 1.3 Napływ bezrobotnych według zawodów Po przeanalizowaniu strutury osób pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy należy się przyjrzeć westii napływu bezrobotnych w oresie pierwszych sześciu miesięcy 2011 rou. Dzięi temu uzysamy pełniejszy obraz tendencji występujących na loalnym rynu pracy. W pierwszym półroczu 2011 rou w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsu Białej zarejestrowało się 3855 osób, w tym 1949 obiet z terenu Miasta. W porównaniu do analogicznego oresu w rou ubiegłym, liczba bezrobotnych rejestrujących się w Urzędzie Pracy zmniejszyła się o 376 osób (spade o 8,9%). Poniższa tabela przedstawia trzydzieści zawodów, w tórych zanotowano najwięszy napływ bezrobotnych. W przedstawionych w poniższej tabeli trzydziestu zawodach zarejestrowało się w pierwszym półroczu 2011 rou 55,8% bezrobotnych. Tabela nr 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w Bielsu Białej w I-półroczu 2011 rou Lp. Nazwa zawodu W tym Bezrobotni Absolwenci ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 1. Sprzedawca* Bez zawodu Pozostali pracownicy obsługi biurowej Sprzątacza biurowa Robotni pomocniczy w przemyśle przetwórczym Robotni budowlany Magazynier Robotni gospodarczy Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej nieslasyfiowani Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Kucharz* Pozostali monterzy gdzie indziej nieslasyfiowani Ślusarz* Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej nieslasyfiowani Robotni oczyszczania miasta Krawiec* Kelner* Kasjer handlowy Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Przedstawiciel handlowy Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej nieslasyfiowani Fryzjer* Murarz* Kierowca samochodu ciężarowego Mechani pojazdów samochodowych* Księgowy Techni eonomista* Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Kierowca samochodu osobowego Techni mechani* Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej 7 S t r o n a

8 W pierwszym półroczu 2011 rou najwięcej osób rejestrujących się w Urzędzie Pracy posiadało zawód Sprzedawcy 438, co stanowiło 11% wszystich rejestracji. Liczba tych osób jest więsza niż ro wcześniej o 54 osoby (wzrost o 14%). Drugą co do wielości grupę stanowiły osoby bez zawodu 267 (6,9%). Liczba ta jest mniejsza niż w czerwcu 2010 rou o 242 osoby (spade o 47,5%). W przypadu absolwentów najwięszy napływ zanotowano wśród osób bez zawodu 51. W pierwszej połowie 2011 rou najwięszy napływ dotyczył grupy zawodowej Sprzedawcy i porewni 15,7%. Kolejną grupą, tórą charateryzował duży napływ bezrobotnych była grupa Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8,6%. Liczny napływ dotyczył również grupy Pracownicy usług osobistych 6,9%. 2. Analiza ofert pracy według zawodów Analiza popytu na pracę stanowi olejny element prezentowanego raningu zawodów deficytowych i nadwyżowych. Dostarcza ona cennych informacji o rynu pracy zarówno jego uczestniom, ja i instytucjom, tórych działania są z nim powiązane bądź mają na niego wpływ. Mowa tu szczególnie o władzach samorządowych i instytucjach oświatowych. Analiza ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej wyazała, że w pierwszym półroczu 2011 rou nastąpił wzrost liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy w porównaniu do tego samego oresu w rou 2010 o 601 ofert (wzrost o 31,5%). Od stycznia do czerwca 2011 rou zgłoszono 2509 ofert pracy z terenu Miasta Bielsa - Białej. Wyres nr 3. Liczba ofert pracy w Bielsu Białej na przestrzeni 2009, 2010 i 2011 rou Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej 8 S t r o n a

9 2.1 Oferty pracy według zawodów W pierwszym półroczu 2011 rou najwięcej ofert pracy sierowanych było do osób z wyształceniem gimnazjalnym i podstawowym (1023), a następnie z wyształceniem zasadniczym zawodowym (764). Najmniej propozycji zatrudnienia sierowanych było do osób posiadających wyształcenie wyższe (210). Poniższy wyres przedstawia struturę ofert pracy według wyształcenia w Bielsu Białej w pierwszej połowie 2011 rou. Wyres nr 4. Strutura ofert pracy według poziomu wyształcenia w Mieście Bielso-Biała w I-półroczu 2011 rou Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej Szczegółowa analiza ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej pozwoliła na stworzenie raningu 30 zawodów, w tórych zanotowano najwięsze zainteresowanie ze strony pracodawców. Przedstawione w poniższej tabeli oferty pracy według zawodów stanowią 61,3% wszystich ofert zgłoszonych w pierwszym półroczu 2011 rou. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych w pierwszym półroczu 2010 rou dotyczyło zawodu Robotni gospodarczy 162 oferty (6,5%). Liczba ta jest niższa niż w analogicznym oresie ubiegłego rou o 32 ofert (spade o 16,5%). Na drugim miejscu znalazły się oferty w zawodzie Telemareter 140 (5,6%). W tym przypadu zanotowano wzrost o 116 ofert pracy w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 rou. W dalszej olejności znalazły się oferty pracy dla zawodu Pozostałe pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne 127 (5,1%) oraz Pracowni ochrony fizycznej bez licencji 116 ofert (4,6%). 9 S t r o n a

10 Tabela nr 3. Oferty pracy według zawodów w Mieście Bielso Biała w I-półroczu 2011 rou Lp. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu 1. Robotni gospodarczy Telemareter Pozostałe pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne Pracowni ochrony fizycznej bez licencji Sprzedawca* Techni prac biurowych* Robotni budowlany Opieun osoby starszej* Robotni drogowy Pozostali pracownicy obsługi biurowej Bruarz Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Kierowca samochodu ciężarowego Murarz* Przedstawiciel handlowy Magazynier Kierowca ciągnia siodłowego Techni handlowiec* Pozostali piearze, cuiernicy i porewni Księgowy Pozostali monterzy gdzie indziej nieslasyfiowani Pomoc uchenna Kasjer handlowy Kucharz* Krawiec* Doradca lienta Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Ślusarz* Kelner* Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 18 Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 2.2 Oferty pracy według grup zawodowych Jeżeli natomiast przeanalizujemy propozycje zatrudnienia pod względem grup zawodowych, do tórych zostały one sierowane oazuje się, że w I-połowie 2011 rou najwięcej ofert sierowanych było do grupy zawodowej Sprzedawcy i porewni 13,9%. Na drugim miejscu znalazły się oferty dla grupy Pracownicy usług osobistych 10,4%. Oferty dla grupy Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie stanowiły w pierwszym półroczu 2011 rou 8,8% wszystich ofert. 10 S t r o n a

11 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych Kluczowym zadaniem tej analizy jest identyfiacja zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy. Zostanie ona doonana w oparciu o przyjęty wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodu (W n, I) gdzie: W n, I= O B I I BI - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie w I-półroczu 2011 rou. O I - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w I-półroczu 2011 rou. Przyjęto, że zawody o wsaźniu: W n, I< 0,9 to zawody nadwyżowe, 0,9 W n, I 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W n, I> 1,1 to zawody deficytowe 3.1 Zawody deficytowe i nadwyżowe w Mieście Bielso Biała W oparciu o powyższe wsaźnii został sporządzony raning zawodów deficytowych i nadwyżowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w wyniu analizy zawodów według wsaźnia intensywności deficytu (W n, I> 1,1), jao zawody deficytowe, czyli te na tóre występuje na rynu pracy więsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie zostały również zdefiniowane zawody niewymagające szczególnych walifiacji, a tórych wyonywania mogą podjąć się przedstawiciele innych zawodów. Dlatego też w przypadu nietórych zawodów ich deficytowość nie oznacza zagrożenia dla rynu pracy. W przypadu zawodów sategoryzowanych jao deficytowe, a tóre wymagają odpowiednich walifiacji często potwierdzonych onretnym doumentem należy podjąć odpowiednie roi (np. szolenia) w celu złagodzenia tego problemu. Wśród zawodów deficytowych, dla tórych wsaźni intensywności deficytu osiągnął masimum, a dla tórych pojawiały się średnio przynajmniej 2oferty pracy miesięcznie i w ewidencji Urzędu Pracy nie figuruje żaden bezrobotny w tym zawodzie, wymienić należy następujące: Kierowca ciągnia siodłowego Spawacz metodą MAG Poniższa tabela prezentuje 30 zawodów deficytowych, czyli taich, w tórych istnieje więsze zapotrzebowanie na pracę ze strony pracodawców, niż jest osób w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych w danych zawodach. Zawody o najwyższym wsaźniu intensywności deficytu to m.in.: Telemareter, Opieun osoby starszej, Techni prac biurowych, Bruarz, Pracowni ochrony fizycznej bez licencji oraz Technolog robót wyończeniowych w budownictwie. 11 S t r o n a

12 Tabela nr 4. Raning 30 zawodów deficytowych w Bielsu Białej w I-półroczu 2011 rou Wsaźni Lp. Nazwa zawodu intensywności deficytu zawodów 1. Telemareter 35,00 2. Opieun osoby starszej* 20,00 3. Techni prac biurowych* 19,00 4. Bruarz 18,67 5. Pracowni ochrony fizycznej bez licencji 14,50 6. Technolog robót wyończeniowych w budownictwie* 12,00 7. Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 9,00 8. Operator opari 9,00 9. Asystent do spraw sięgowości 7, Serwisant sprzętu omputerowego 7, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 6, Zgrzewacz 6, Robotni drogowy 5, Techni mechani maszyn i urządzeń 5, Maniiurzysta 5, Operator zgrzeware 5, Spawacz metodą MIG 5, Pomoc domowa 5, Operator obrabiare sterowanych numerycznie 4, Inżynier organizacji i planowania producji 4, Dystrybutor ulote 4, Ratowni medyczny* 3, Techni administracji* 3, Inżynier automatyi i robotyi 3, Specjalista do spraw luczowych lientów (ey account manager) 3, Asystent prawny 3, Spedytor 3, Sprzedawca na targowisu / bazarze 3, Operator wtrysari 3, Robotni gospodarczy 2,45 Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy Jeżeli idzie o zawody nadwyżowe, czyli te na tóre występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynu pracy niż liczba osób poszuujących pracy w tych zawodach (wsaźni W < 0,9) to wymienić można m.in.: Specjalista zastosowań informatyi, Techni mechani, Techni eletry, Techni budownictwa, Grafi omputerowy multimediów, Specjalista do spraw finansów i Techni eonomista. 12 S t r o n a

13 Tabela nr 5. Raning 31 zawodów nadwyżowych w Bielsu Białej w I-półroczu 2011 rou Lp. Nazwa zawodu Wsaźni intensywności nadwyżi zawodów 1. Specjalista zastosowań informatyi 0,06 2. Techni mechani* 0,08 3. Techni eletry* 0,10 4. Techni budownictwa* 0,11 5. Grafi omputerowy multimediów 0,11 6. Specjalista do spraw finansów 0,11 7. Techni eonomista* 0,11 8. Eonomista 0,12 9. Cuierni* 0, Doradca finansowy 0, Sprzątacza biurowa 0, Sprzedawca* 0, Monter instalacji i urządzeń teleomuniacyjnych (telemonter) 0, Paringowy 0, Blacharz samochodowy* 0, Kierowca autobusu 0, Piearz* 0, Archiwista 0, Ogrodni* 0, Kuśnierz* 0, Krojczy 0, Mechani pojazdów samochodowych* 0, Kierowni działu sprzedaży 0, Inżynier eletroni 0, Opieuna środowisowa* 0, Konserwator budynów 0, Kolporter 0, Fryzjer* 0, Ślusarz* 0, Programista apliacji 0,40 31 Recepcjonista 0,40 Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy Wśród zawodów, tóre wyazują równowagę na rynu pracy wymienić można: Robotni budowlany Przedstawiciel handlowy Księgowy Wybrane zawody, wymienione powyżej to taie, w tórych rejestrowało przynajmniej 4 bezrobotnych w miesiącu i zgłaszano przynajmniej 4 oferty pracy w miesiącu. 13 S t r o n a

14 3.2 Raning zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Kolejną istotną westią dotyczącą problemu bezrobocia jest ores pozostawania bez pracy. Raning zawodów generujących długotrwałe bezrobocie został sporządzony w oparciu o wsaźni długotrwałego bezrobocia ( W, ) gdzie: B d, I d I W B d, I d, I = BI 100% - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, według stanu w ońcu I-półrocza 2011 rou, BI - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie według stanu w ońcu I-półrocza 2011 rou. Na tej postawie można stwierdzić, że na pierwszym miejscu wśród grup zawodowych generujących długotrwałe bezrobocie znalazły się grupy zawodowe: Leśnicy i rybacy, Technicy informatycy oraz Kierownicy do spraw producji i usług. W poniższej tabeli znajdują się zawody o najwięszym wsaźniu długotrwałego bezrobocia (według odu 6 cyfrowego). Wybrano jedynie te, w tórych zarejestrowanych jest co najmniej 3 bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, a wsaźni długotrwałego bezrobocia jest równy bądź więszy od 0,6. Nie uwzględniono zawodów, tórych od ończy się na -90 (Pozostali ). Tabela nr 6. Raning zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w Mieście Bielso Biała Lp. Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych (stan na oniec I-półrocza 2011) Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Wsaźni długotrwałego bezrobocia 1. Kierowca ciągnia rolniczego 3 3 1,00 2. Górni esploatacji podziemnej* 6 5 0,83 3. Kierowni sali sprzedaży ,67 4. Eletromechani eletrycznych przyrządów pomiarowych 6 4 0,67 5. Malarz - tapeciarz* 8 5 0, Cieśla szalunowy ,6 7. Specjalista do spraw rachunowości 5 3 0,6 8. Techni fizjoterapii 5 3 0,6 9. Techni masażysta* 5 3 0,6 10. Operator myjni 5 3 0,6 Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 14 S t r o n a

15 3.3 Strutura bezrobocia i ofert pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności Podejmując próbę analizowania zawodów deficytowych i nadwyżowych należy zwrócić również uwagę na napływ do bezrobocia i oferty pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności (PKD). Najwięcej ofert pracy zgłoszono w secji Działalność w zaresie usług administrowania i działalność wspierająca 21%. Wyres nr 5. Strutura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w Bielsu Białej w I-półroczu Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 15 S t r o n a

16 Wniosi Zaprezentowany raport nie stanowi omplesowej analizy loalnego rynu pracy. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżowych bazuje bowiem wyłącznie na danych pochodzących z rejestrów Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących bezrobotnych i ofert pracy. Dane te nie obejmują wszystich osób poszuujących pracy czy bezrobotnych nie zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. W przypadu ofert pracy w analizie ujęte są wyłącznie te zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy i wprowadzone do systemu omputerowego. Nie należy zapominać, iż oferty w nietórych zawodach mogą być zgłaszane przez tego samego pracodawcę ilarotnie ze względu na dużą flutuację adr w danym zawodzie. Złożoność problemu rynu pracy wynia również z mechanizmów rynowych podaży i popytu na pracę. Są one ierowane przez szereg czynniów trudnych czy wręcz niemożliwych do ujęcia, ja westie wysoości stawe płacowych, oferowanych przez pracodawców czy mobilności oraz motywacji do pracy i do podnoszenia swoich walifiacji przez osoby poszuujące pracy. Mimo tego prowadzenie monitoringu loalnego rynu pracy jest elementem niezbędnym w warunach gospodari rynowej, stanowiącym istotne źródło informacji dla jego uczestniów. Daje on, bowiem obraz sytuacji, tóry może stać podstawą do reowania działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Podsumowując, zatem powyższą analizę można wysunąć następujące wniosi: stopa bezrobocia na oniec pierwszego półrocza 2011 rou w Bielsu Białej wyniosła 5,9% i była wyższa niż w ońcu pierwszego półrocza 2010 rou (5,8%); najwięszy udział w struturze bezrobotnych stanowią osoby z wyształceniem zawodowym i niższym 51%, a osoby z wyształceniem wyższym 14,95%; obiety stanowią 53,5% wszystich bezrobotnych; odsete osób długotrwale bezrobotnych ształtuje się na poziomie 43,3%; zaobserwowano duży napływ do bezrobocia osób w zawodzie Sprzedawca oraz osób bez zawodu; zawód Sprzedawcy jest licznie reprezentowany w struturze bezrobotnych; w pierwszym półroczu 2011 rou nastąpił wzrost zgłoszonych ofert w stosunu do analogicznego oresu w 2010 rou o 601 ofert (31,5%). Zgłoszono 2509 ofert pracy; 40,8% wszystich ofert pracy sierowanych było do osób z wyształceniem gimnazjalnym i podstawowym; najwięcej ofert pracy sierowanych było do osób w zawodach: Robotni gospodarczy, Telemareter oraz Pozostałe pomoce i sprzątaczi biurowe, hotelowe i podobne; w pierwszym półroczu 2011 rou jao zawody nadwyżowe zidentyfiowane zostały następujące zawody: Specjalista zastosowań informatyi, Techni mechani, Techni eletry, Techni budownictwa, Grafi omputerowy multimediów, Specjalista do spraw finansów i Techni eonomista; w pierwszym półroczu 2011 rou jao zawody deficytowe zidentyfiowane zostały następujące zawody: Telemareter, Opieun osoby starszej, Techni prac biurowych, Bruarz, Pracowni ochrony fizycznej bez licencji oraz Technolog robót wyończeniowych w budownictwie w pierwszym półroczu 2011 rou jao zawody zrównoważone zidentyfiowane zostały: Robotni budowlany, Przedstawiciel handlowy oraz Księgowy Wszystie wyorzystane w opracowaniu dane pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsu Białej i dotyczą Miasta Bielsa Białej. Nietóre z nich publiowane są na stronach internetowych urzędu. Do sporządzenia tabel dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżowych użyto tabel wyniowych przetworzonych przez system Syriusz. Dostępne są one ze strony 16 S t r o n a

17 Spis wyresów Wyres nr 1. Stopa bezrobocia w Bielsu Białej na przestrzeni 2009, 2010 i 2011 r. 4 Wyres nr 2. Strutura wyształcenia bezrobotnych w Mieście Bielso-Biała 5 Wyres nr 3. Liczba ofert pracy w Bielsu Białej na przestrzeni 2009, 2010 i 2011r. 9 Wyres nr 4. Strutura ofert pracy według poziomu wyształcenia w Mieście Bielso-Biała 9 Wyres nr 5. Strutura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w Bielsu Białej w I-półroczu 2011 r. 15 Spis tabel Tabela nr 1. Bezrobotni według zawodów w Mieście Bielso Biała 6 Tabela nr 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w Mieście Bielso Biała w I-półroczu r. 7 Tabela nr 3. Oferty pracy według zawodów w Mieście Bielso Biała w I-półroczu 2011 r. 10 Tabela nr 4. Raning 30 zawodów deficytowych w Bielsu Białej w pierwszym półroczu 2011 r. 12 Tabela nr 5. Raning 30 zawodów nadwyżowych w Bielsu Białej w pierwszym półroczu 2011 r. 13 Tabela nr 6. Raning zawodów generujących długotrwałe bezrobocie według odu 6 cyfrowego S t r o n a

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w Bielsku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2011 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlasim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w I półroczu 2014 rou Radzyń Podlasi, październi 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów..

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2009 rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlasim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2014 ro Radzyń Podlasi, marzec 2015 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów.. 6 1.1. Charaterystya

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo