MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, Jarocin, tel. (062) , fax (062) ; NIP: MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. JAROCIN, PAŹDZIERNIK 2013

2 SPIS TREŚCI: 1.Wprowadzenie 2.Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 2.1 Bezrobotni wg grup zawodowych 2.2 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 2.3 Napływ bezrobotnych wg zawodów i grup zawodowych 3.Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodowych) 4.Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5.Podsumowanie 2

3 1. Wprowadzenie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest cyklicznym raportem opracowanym systematycznie w półrocznych zestawieniach, obrazującym sytuację na lokalnym rynku w Powiecie Jarocińskim. Poniższe opracowanie stanowi analizę zjawiska bezrobocia w I połowie 2013 roku oraz wg danych na dzień 30 czerwca 2013 roku. Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialnozawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych są: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - art. 9, ust. 1 pkt 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz z późn. zm.) Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Dane za I półrocze roku Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy 1

4 i miejsca aktywizacji zawodowej wg zawodów i specjalności. Dane za I półrocze roku Biorąc pod uwagę powyższe oraz zalecenia metodyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opracowano niniejszy raport. Dokonując analizy ofert pracy oraz bezrobotnych wg zawodów pozostających w rejestrach Urzędu określono zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Jarocińskim w pierwszym półroczu 2013 roku. Wiedza ta może być wskazówką dla osób wybierających zawód oraz niezbędnym elementem do wypracowania prawidłowych kierunków szkoleń. Służyć ma również lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawcy, którzy stają się coraz bardziej wymagający, stawiając przed kandydatami wysokie wymagania. Poniższe opracowanie zawiera trzy wątki analityczne, które obejmują: analizę bezrobocia wg zawodów, analizę ofert pracy wg zawodów oraz ogólną analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodowych) 2.1. Bezrobotni wg grup zawodowych Na koniec I półrocza 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie zarejestrowanych było 3652 osób, w tym 1994 kobiet. Na podstawie danych statystycznych przedstawionych w tabeli można wskazać kierunki kształcenia, które generują dużą liczbę osób bezrobotnych. 2

5 Tabela 1. Bezrobotni według zawodów o największej liczebności w Powiecie Jarocińskim Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wg stanu w dniu r. ogółem w tym kobiety % udziału do bezrobotnych ogółem Bez zawodu , Specjalista administracji publicznej , Technik mechanik , Technik technologii drewna , Technik rolnik , Technik ekonomista , Kucharz , Kucharz małej gastronomi , Robotnik budowlany , Robotnik gospodarczy , Sprzedawca , Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujących na własne potrzeby , Murarz , Malarz-tapeciarz , Ślusarz , Mechanik samochodów osobowych , Stolarz , Stolarz meblowy , Krawiec , Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Źródło: Monitoring zawodów dla Powiatu Jarocińskiego, Tabela T-1/P ,48 Zaznaczyć należy, że największą grupę osób wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające zawodu, tj. 379 osób, w tym 229 kobiet, co stanowi 10,38% ogółu bezrobotnych. 3

6 Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu półrocza 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie największą grupę zawodową stanowili: Tabela 2. Stan bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w końcu I półrocza 2013 Lp. Kod grupy Nazwa grupy wielkiej 1 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna,produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych % udziału do ogółu , Sprzedawcy i pokrewni , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i pokrewni 346 9, Pracownicy usług osobistych 319 8, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 6 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Źródło: Monitoring zawodów dla Powiatu Jarocińskiego, Tabela T-1/P-1a 320 8, ,8745 W grupie robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewnych najwięcej bezrobotnych występuje wśród: krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 3,8802 %, stolarze meblowi i pokrewni 4,9801%, piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,7415 %. W drugiej co do wielkości grupie tj. sprzedawcy i pokrewni najwięcej bezrobotnych odnotowano wśród: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 12,5848 %, kasjerzy sprzedawcy biletów 0,3666%, sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej 0,2444%, pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0,1528 %. W grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych najwięcej bezrobotnych odnotowano wśród: technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 3,1164 %, technicy rolnictwa i pokrewni 2,3220 %, technicy mechanicy 2,1693 %. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jarocin w zawodach należących do 4

7 grupy pracownicy usług osobistych dominowały osoby w zawodzie kucharze 4,2774 %, fryzjerzy 1,4054 %, gospodarze budynków 1,4054%. W grupie robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni najwięcej osób bezrobotnych było wśród zawodów: ślusarze i pokrewni 2,8109 %, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 1,3443 %, mechanicy pojazdów samochodowych 2,3831 %. W ostatniej grupie tj. robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie najwięcej osób bezrobotnych stanowią robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 3,1164 %, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1,6193 %, pakowacz -0,9166 %. Najmniejszą grupę zawodową wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią odpowiednio: - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni (kod grupy: 11) 0,0306 %, tj. 1 osoba - kierownicy do spraw produkcji i usług (kod grupy: 13) 0,0306 % tj. 1 osoba - kierownicy do spraw zarządzania i handlu (kod grupy: 12) 0,0000%, tj. 0 osób. - specjaliści do spraw technologii informacyjno - komunikacyjnych (kod grupy: 25) 0,0306 % tj. 1 osoba. - leśnicy i rybacy (kod grupy: 62 ) - 0,0000 % tj: 0 osób 2.2. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (Tabela T-I/P-9 i T-I/P-9a) Analiza struktury bezrobotnych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wykazała, że wśród osób zarejestrowanych w I półroczu 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie największy odsetek stanowili bezrobotni zatrudnieni wcześniej w branżach: - przetwórstwo przemysłowe 637 osób 5

8 - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle osób - budownictwo osób Struktura bezrobotnych oraz ofert pracy sklasyfikowanych w sekcji PKD, zgłaszanych przez pracodawców w okresie od stycznia do czerwca br. przedstawiała się następująco. Najwięcej ofert pracy w okresie I półrocza 2013 roku zanotowano w branżach: -handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17,5305 % - przetwórstwo przemysłowe 24,2379 % - budownictwo 10,6707 % 2.3. Napływ bezrobotnych według zawodów i grup zawodowych W okresie od stycznia do czerwca 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie zarejestrowało się 2648 osób bezrobotnych. W tabeli poniżej wyszczególniono zawody, w których rejestrowało się najwięcej osób. Tabela 3. Napływ bezrobotnych w Powiecie Jarocińskim o największej liczebności wg zawodów Lp. Kod zawodu z tego najwięcej: Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Ogółem 2834 % udziału do ogółu Kobiety W tym Absolwenci Bez zawodu , Specjalista administracji publicznej 43 1, Technik mechanik 43 1, Technik technologii drewna 41 1, Technik rolnik 46 1,

9 Technik ekonomista 75 2, Kucharz 64 2, Kucharz małej gastronomii 30 1, Sprzedawca , Murarz 55 2, Malarz-tapeciarz 43 1, Ślusarz 71 2, Mechanik samochodów osobowych 36 1, Stolarz 54 2, Stolarz meblowy 64 2, Krawiec 72 2, Robotnik budowlany 51 1, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Źródło: Monitoring zawodów dla Powiatu Jarocińskiego Tabela T-I/P-2 Według Tabeli T-I/P-2a wśród osób rejestrujących się w PUP w Jarocinie w I półroczu 2013 roku (ogółem 2648 osób bezrobotnych) największą grupę zawodową stanowili: - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod zawodu: 75) 12,3949 % ogółu rejestrujących się, tj. 328 osób - sprzedawcy i pokrewni (kod zawodu: 52) 13,7397 %, tj. 364 osoby, - średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (kod zawodu: 31) 9,5379 %, tj. 252 osoby - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod zawodu: 72) 9,5798 %, tj. 254 osoby Najmniejsze grupy zawodowe wśród rejestrujących się osób to: - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni (kod zawodu: 11 ) - 0,0000% tj. 0 osób - kierownicy do spraw zarządzania i handlu (kod zawodu: 12) 0,0840%, tj. 2 osoby 7

10 - kierownicy do spraw produkcji i usług (kod zawodu: 13 ) -0,0840 % tj. 2 osoby - kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (kod zawodu: 14) 0,0840%, tj. 2 osoby - pracownicy opieki osobistej i pokrewni (kod zawodu:53) % tj. 2 osoby, 3. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku zarejestrował 656 ofert pracy. Wśród najliczniej zgłaszanych ofert najwięcej dotyczyło pracy na stanowiskach nie wymagających specjalnych kwalifikacji. Największy niedobór ofert pracy dotyczył zawodów, które zajmują pierwsze lokaty w rankingu zarejestrowanych bezrobotnych, np. liczba ofert pracy dla sprzedawców jest o 237 niższa od liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie. Z kolei na 75 zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie techników ekonomistów nie wpłynęła żadna oferta pracy. Wybrane zawody, na które zgłoszono oferty pracy zostały przedstawione w Tabeli 4. Tabela 4. Najliczniej występujące oferty pracy wg zawodów zgłoszone w I półroczu 2013r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy z tego: Zgłoszone w I półroczu 2013r. % udziału do ogółu ofert Ogółem Nauczyciel nauczania początkowego 10 1, Technik prac biurowych 19 2, Robotnik gospodarczy 17 2, Sprzedawca 32 4, Przedstawiciel handlowy 14 2, Pozostali specjaliści do spraw społecznych 10 1, Ankieter 10 1, Doradca klienta 12 1, Monter reklam 10 1,52 8

11 Szwaczka 11 1, Robotnik budowlany 12 1,83 Źródło: Monitoring zawodów dla Powiatu Jarocińskiego, Tabela T-I/P3 Zgodnie z Tabelą T-I/3a w I półroczu 2013r. pracodawcy najczęściej poszukiwali do pracy bezrobotnych z następujących grup zawodowych: - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 10,0609 %, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło malarze i pokrewnych 1,6768 % - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,3650%, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 3,3537 % - sprzedawcy i pokrewni 10,6708 %, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 5,9453%. Z Tabel T-I/P-10 i T-I/P-11 możemy przedstawić ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w Powiecie Jarocińskim w I półroczu 2013 ze względu na wskaźnik szansy uzyskania ofert wg kodów zawodów. Ze względu na dwucyfrowy kod zawodów największy wskaźnik szansy uzyskania oferty osiągnęły następujące grupy zawodów: -specjaliści do spraw technologii informacyjno - komunikacyjnych, - kierownicy do spraw zarządzania i handlu - pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki - kierownicy do spraw produkcji i usług, - robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Ze względu na czterocyfrowy kod zawodów największy wskaźnik szansy uzyskania oferty osiągnęły następujące grupy zawodów: -agenci sprzedaży bezpośredniej, -specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnoul. Zaciszna 2, Jarocin, tel. (062) , fax (062) , 9

12 komunikacyjnych, -monterzy gdzie indziej nie sklasyfikowani, -pakowacze, -projektanci grafiki i multimediów, -robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej nie sklasyfikowani, -operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, - tynkarze i pokrewni - zaopatrzeniowcy. 4. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W celu określenia zawodów deficytowych i nadwyżkowych stosowany jest wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu zawodów (wskaźnik intensywności jest to stosunek średniej miesięcznej liczby zgłaszanych ofert pracy w danym zawodzie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie). Przyjęto, że zawody o wskaźniku mniejszym od 0,9 to zawody nadwyżkowe, zawody o wskaźniku pomiędzy 0,9 a 1,1 to zawody zrównoważone, natomiast zawody charakteryzujące się wskaźnikiem większym od 1,1 to zawody deficytowe. Poszczególne wybrane zawody wraz z charakteryzującą je wartością wskaźnika intensywności deficytu przedstawione zostały w Tabeli 5. Tabela 5. Zawody deficytowe w Powiecie Jarocińskim w I półroczu 2013r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wysokość wskaźnika intensywności deficytu > 1, Logistyk 2, Nauczyciel nauczania początkowego 10, Specjalista do spraw finansów 2, Specjalista do spraw marketingu i handlu 1, Przedstawiciel handlowy 3, Technik prac biurowych 1, Listonosz 2,

13 Kosmetyczka 1, Konsultant/agent sprzedaży pośredniej 3, Doradca klienta` 4, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 5, Dekarz 1, Monter izolacji budowlanych 3, Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 2, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 6, Pilarz 2, Operator koparki 1, Operator koparko - ładowarki 2, Operator maszyn do produkcji papy 5, Operator urządzeń przetwórstwa mięsna 3, Opalacz kotłów parowych 2, Kierowca operator wózków jezdniowych 1, Sprzątaczka biurowa` 1, Pomoc kuchenna 1, Woźny 6,0000 Źródło: Monitoring zawodów dla Powiatu Jarocińskiego, Tabela T-I/P-4. W badanej grupie zawodów elementarnych wyodrębniono zawody nadwyżkowe, tzn. takie, na które istnieje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy, aniżeli liczba bezrobotnych zarejestrowanych w danym zawodzie. Szczegółowe dane dotyczące charakterystyki zawodów nadwyżkowych mających największy wpływ na poziomie bezrobocia w Powiecie Jarocińskim przedstawiono w Tabeli 6. Tabela 6. Wybrane zawody nadwyżkowe w Powiecie Jarocińskim w I półroczu 2013r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wysokość wskaźnika intensywności deficytu < 0, Fizjoterapeuta 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 0, Nauczyciel przedszkola 0, Ekonomista 0, Technik geodeta 0, Technik technologi drewna 0,

14 Księgowy 0, Technik administracji 0, Technik informatyk 0, Pracownik kancelaryjny 0, Asystent do spraw księgowości 0, Magazynier 0, Kucharz 0, Kucharz małej gastronomii 0, Robotnik gospodarczy 0, Sprzedawca 0, Technik handlowiec 0, Ogrodnik terenów zieleni 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Murarz 0, Stolarz budowlany 0, Malarz-tapeciarz 0, Lakiernik samochodowy 0, Tokarz w metalu 0, Mechanik samochodów osobowych 0, Elektryk 0, Rzeźnik - wędliniarz 0, Stolarz 0, Krawiec 0, Tapicer 0,2000 Źródło: Monitoring zawodów dla Powiatu Jarocińskiego, Tabela T-I/P-4. 12

15 Z Tabel T-I/P-5 i T-I/P-6 możemy przedstawić ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Jarocińskim w I półroczu 2013 wg różnych kodów zawodów. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych według 2-cyfrowego kody zawodów Zawody nadwyżkowe: - monterzy, - pracownicy do spraw finansowo statystycznych i ewidencji materiałowej, - rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, - pracownicy obsługi klienta, - pozostali pracownicy obsługi biura. Zawody deficytowe: - kierownicy do spraw zarządzania i handlu, - leśnicy i rybacy, - kierownicy do spraw produkcji i usług, - pracownicy usług ochrony. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych według 4-cyfrowego kodu zawodów Zawody deficytowe: - analitycy finansowi, - projektanci grafiki i multimediów, - spawacze i pokrewni, - agenci sprzedaży bezpośredniej, - robotnicy leśni i pokrewni, - kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży. 13

16 Zawody nadwyżkowe: -kosmetyczki i pokrewni, - robotnicy budowy dróg i pokrewni, - magazynierzy i pokrewni, - gospodarze budynków, - barmani, - pracownicy obsługi biurowej, - sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej. Z Tabel T-I/P-7 i T-I/P-8 możemy przedstawić ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w Powiecie Jarocińskim w I półroczu 2013 wg różnych kodów zawodów. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie wg 2-cyfrowego kodu zawodu: - pracownicy opieki osobistej i pokrewni, - pomoce domowe i sprzątaczki, - rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, - rolnicy produkcji towarowej, - rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, - średni personel do spraw zdrowia, - pracownicy usług osobistych. 14

17 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie wg 4-cyfrowego kodu zawodu: - ratownicy medyczni, - sadownicy, - technicy analityki medycznej, - inżynierowie górnictwa, metalurgi i pokrewni, - pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej nie sklasyfikowani, - robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych, - operatorzy urządzeń energetycznych, - pracownicy domowej opieki osobistej, - prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni, - pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów, - jubilerzy, złotnicy i pokrewni, - wydawcy posiłków, - dziennikarze, - praczki ręczne i prasowacze. 15

18 PODSUMOWANIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Z podsumowania powyższej analizy wynika, że: 1.Na koniec I półrocza 2013 w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie zarejestrowanych były 3652 osoby bezrobotne. Spośród nich 10,38% (tj. 379 osoby) nie posiadało zawodu. 2.Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w rejestrze osób bezrobotnych pozostawało najwięcej osób posiadających zawód sprzedawca (371 osób), krawiec (126 osób ) oraz technik ekonomista (117 osób) 3. Od stycznia do czerwca 2013 roku w tut. Urzędzie zarejestrowało się 2648 osób bezrobotnych. Najwięcej rejestrowało się osób bez zawodu (268 osób). 4. W pierwszej połowie 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie odnotowano 656 ofert pracy. Najwięcej ofert pracy (32 ) zgłoszono na stanowisko sprzedawca. 5. W omawianym okresie 25 zawodów zaliczonych było do zawodów deficytowych. Największy deficyt odnotowano w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego oraz woźny. 6. W pierwszym półroczu 2013 roku 66 zawodów było zawodami nadwyżkowymi. 16

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2014r. Spis treści Wstęp.....3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Październik 2012r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK MARZEC 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za II półrocze 2010 roku Stalowa Wola, marzec 2011 r. Spis treści Wstęp.3 I. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA 2010 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA 2010 R. Skierniewice 2010 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel opracowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrali 755-55-86, tel./fax 755-25-00, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 59-800 Lubań ul. Lwówecka 10 telefon (75) 722-2548; 722-3519; fax 722-3278 www.pupluban.pl ; e-mail: pup@powiatluban.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. Białystok, kwiecień 2015 RAPORT OPRACOWANO W WYDZIALE BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza)

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2013 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE Kraków 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU m a r z e c 2 0 1 2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Redaktor prowadzący: Paweł Jaroniak Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów 2.1 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 78 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie siedleckim w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Październik, 2009 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM RAPORT POWIATOWY za I PÓŁROCZE 2014 październik 2014 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH RAPORT ZA 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, marzec 2015 r. 1 Spis treści Wstęp...... 3 1. Analiza bezrobocia wg

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, październik 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU Chełm, marzec 2009 rok SPIS TREŚCI Strona I. Wstęp. 3 II. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo