MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH"

Transkrypt

1 Poddębice, dnia: MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące na poddębickim rynku pracy w 2006 roku. Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych reguluje ustawa "o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn Do sporządzenia analiz zostały wykorzystane następujące źródła: *sprawozdanie MPiPS-01 (załącznik 2 i 3) *ankiety do badania sondażowego podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych *ankiety do badania sondażowego popytu na pracę. Ankiety przeprowadzone zostały w listopadzie 2006 roku. Ankietami zostało objętych 5 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu poddębickiego oraz 108 podmiotów gospodarczych spośród 189 wyłonionych przez GUS. Pozostałe podmioty, które miały brać udział w badaniach, nie uczestniczyły w nich z powodu likwidacji. Raport składa się z dwóch części: diagnostycznej, obejmującej analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz prognostycznej, obejmujęcej analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w szkołach i wśród pracodawców. Zakłada się, że głównymi użytkownikami monitoringu będą m.in.: -Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej -powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy -placówki oświatowe -organizacje rządowe i pozarządowe 1

2 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Analiza bezrobocia według zawodów w powiecie poddębickim. W końcu 2006 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach wynosiła 3059 osób, w tym 1516 kobiet (49,5%). W stosunku do I półrocza 2006 bezrobocie nieznacznie wzrosło. Zwiększył się udział procentowy kobiet. W ewidencji osób bezrobotnych 1064 osoby, tj. 34% stanowią osoby nie posiadające żadnego zawodu, kwalifikacje zawodowe posiadają 1995 osoby bezrobotne (65,2%). W porównaniu z poprzednim raportem można zauważyć, że wzrosła liczba bezrobotnych z kwalifikacjami zawodowymi. Wśród osób bezrobotnych dominują następujące zawody: -szwaczka i krawiec (286 osób) - stanowi to ponad 14% ogółu osób z kwalifikacjami zawodowymi. Wzrost bezrobocia w tych obszarach zawodowych niewątpliwie wiąże się z likwidacją zakładu przemysłu odzieżowego. -sprzedawca (136 osób)- zawód ten posiada 6% osób spośród wszystkich posiadających kwalifikacje zawodowe technik rolnik (71 osób) -mechanik samochodów osobowych i pojazdów samochodowych ( łącznie 84 osób) -asystent ekonomiczny (90 osób) -mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych (47osób) -murarz (56 osób) -ślusarz (40 osoby) -technik mechanik (41 osób) -piekarz (30 osób) -technik technologii odzieży (34 osoby) -handlowiec (40 osób) -technik żywienia i gospodarstwa domowego (32 osoby) i technik technologii żywności (19 osób). Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 4 % ogółu bezrobotnych, tj.141 osób spośród zarejestrowanych posiada wysokie kwalifikacje. Wśród osób z wykształceniem wyższym dominują zawody: -ekonomista i pozostali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 15 osób -specjalista administracji publicznej 12 osób -pedagog 16 osób. W tym zawodzie systematycznie wzrasta liczba bezrobotnych. 2

3 W ewidencji osób bezrobotnych na koniec 2006 roku figurowało 178 absolwentów, stanowili oni 5,8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. 53 osoby (tj. około 30%) spośród absolwentów nie posiadało żadnych kwalifikacji zawodowych. Wśród bezrobotnych absolwentów z kwalifikacjami dominują następujące zawody: 1) Asystent ekonomiczny (=technik ekonomista) 17 osób 2) Handlowiec 14 osób 3) Technik żywienia i gospodarstwa domowego 10 osób 4) Technik mechanik 8 osób 5) Pedagog 8 osób 6) Specjaliści ds. ekonomicznych 6 osób 7) Krawiec 7 osób 8) Fryzjer 4 osoby 9) Sprzedawca 4 osoby 10)Kucharz 3 osoby 11) Specjalista administracji publicznej 3 osoby 12)Technik rolnik 3 osoby. Na podstawie w/w danych wynika, że większość młodych ludzi rejestrując się w urzędzie pracy nie dysponuje żadnym przygotowaniem zawodowym. Zawody, najczęściej posiadane przez absolwentów, to technik ekonomista, handlowiec i technik żywienia. Uzasadnieniem tego jest funkcjonowanie na terenie powiatu poddębickiego szkół kształcących w w/w kierunkach osób, w tym 515 kobiet (45,5%) to osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy powyżej 12 miesięcy. Stanowią oni 37% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Pocieszający jest fakt, że wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z poprzednim okresem. W grupie długotrwale bezrobotnych 362 osoby nie posiadają zawodu, tj. 32%. Sytuacja braku kwalifikacji wygląda analogicznie jak w przypadku bezrobotnych absolwentów. Osoby długotrwale bezrobotne najczęściej posiadają kwalifikacje w zawodach: sprzedawca - 65 osób szwaczka i krawiec łącznie 75 osób rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej - 37 osób technik rolnik - 31 osoby 3

4 murarz - 25 osób asystent ekonomiczny - 22 osoby mechanik samochodów osobowych - 21 osób mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 21 osób pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 17 osób ślusarz 17 osób stolarz budowlany - 12 osoby technik mechanik 13 osób malarz budowlany 12 osób sprzątaczka - 11 osób rolnik pracujący na własne potrzeby 10 osób monter instalacji wodno kanalizacyjnej 10 osób. Kolejną płaszczyzną podlegającą analizie jakościowej jest napływ bezrobotnych w powiecie poddębickim w 2006 roku. W ubiegłym roku zarejestrowało się 3053 osoby, w tym 1398 kobiet. Niezmiennie, najliczniejszą grupę wśród rejestrujących się stanowili bezrobotni nie posiadający żadnego zawodu, liczebność tej grupy wynosiła 999 osób, w tym 425 kobiet. Osoby bez zawodu to 32% wszystkich rejestrujących się w Wśród rejestrujących się posiadających kwalifikacje zawodowe dominowały następujące zawody: krawiec 169 osób asystent ekonomiczny 121 osób sprzedawca 104 osoby szwaczka 95 osób pozostali mechanicy pojazdów samochodowych -83 osoby technik mechanik 65 osób rolnik produkcji zwierzęcej i roślinnej 61 osób piekarz 60 osób technik handlowiec 59 osób technik żywienia i gospodarstwa domowego 57 osób technik rolnik 56 osób murarz 49 osób ślusarz 48 osób W przełożeniu na grupy zawodowe sytuacja wygląda następująco: * Osoby rejestrujące się w urzędzie pracy reprezentują przede wszystkim grupę 74, 4

5 czyli pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Wskaźnik dla tej grupy wynosi 20,15%. W tym obszarze zawodowym mieszczą się takie zawody, jak: szwaczki, krawcy, piekarze. * Kolejną grupą zawodową dominującą wśród rejestrujących się jest grupa 72, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. Wskaźnik dla tej grupy wynosi 16,45%. Najwięcej zarejestrowało się: mechaników pojazdów samochodowych 5,4% mechaników- monterów maszyn i urządzeń 4,47% * Grupa 34 pracownicy pozostałych specjalności, posiada wskaźnik 10,12%. Z tej grupy najliczniej rejestrowali się: pracownicy ds. finansowych i handlowych (5,93%) agenci ds. sprzedaży /handlowcy (2,87%) * Wysoki wskaźnik 7,05% - uzyskała grupa 71, górnicy i robotnicy budowlani, a w niej murarze i pokrewni (2,53%) malarze budowlani (1,02%) W przypadku rejestrujących się absolwentów dominującym obszarem zawodowym są zawody z grupy 34 - pracownicy pozostałych specjalności. Absolwenci z tej grupy zawodowej stanowili ponad 23,94% wszystkich rejestrujących się absolwentów. Tę grupę najliczniej reprezentowali pracownicy ds. finansowych i handlowych 13,6% oraz agenci ds. sprzedaży/handlowcy 11,2%. Drugą liczną grupą zawodową, którą reprezentowali rejestrujący się absolwenci była grupa 24 pozostali specjaliści, ze wskaźnikiem 20,3%. Z tego obszaru absolwenci posiadali następujące zawody: archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 5,45% specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 4,24% specjaliści administracji publicznej 3,63% ekonomiści 2,42%. 3. Analiza ofert według zawodów (grup zawodów) Ogółem do Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach w 2006 roku wpłynęło 5

6 712 wolnych miejsc pracy. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych wskazuje, że najwięcej wolnych miejsc pracy zgłoszono w grupach: 1) kod grupy 91 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 32,7% 2) kod grupy 41 pracownicy obsługi biurowej ponad 17,97% 3) kod grupy 52 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 12,9 % 4) kod grupy 74 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,5% Najbardziej poszukiwani przez lokalnych pracodawców byli: 1) robotnik gospodarczy (kod grupy zawodowej 91) 217 wolnych miejsc pracy, tj. 30% zgłoszonych miejsc pracy w 2006 roku 2) pracownik biurowy (kod grupy 41) 101 ofert, 14% wszystkich ofert pracy 3) sprzedawca (kod grupy 52) 92 oferty, tj. 13% 4) szwaczka (kod grupy 74) 50 ofert pracy, tj. 7% Dla wielu zawodów nie zgłoszono żadnej oferty pracy, dotyczy to takich grup zawodowych, jak: Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni kod grupy 73 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby kod grupy 64 Rolnicy kod grupy 61 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni kod grupy 92 Najwyższy wskaźnik szansy uzyskania oferty posiadają grupy zawodowe: 1. Pozostali specjaliści kod grupy pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów kod grupy pracownicy obsługi biurowej kod grupy pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach- kod grupy pracownicy pozostałych specjalności kod grupy 34 Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że największe szanse uzyskania oferty mają zawody: 1. psycholog 2. kasjer bankowy 6

7 3. sekretarka 4. gospodarz budynków 5. magazynier i pokrewni 6. księgowy 7. recepcjonista i rejestrator Na podstawie analizy tabel T-I/P-7 i 8 wynika, że najwyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia posiadają następujące grupy zawodowe: 1. pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów kod operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych kod ogrodnicy kod robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni kod kierowcy i operatorzy pojazdów - kod pracownicy obsługi biurowej- kod robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie kod pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach kod górnicy i robotnicy budowlani - kod 71 Wymienione wyżej grupy zawodowe posiadają wskaźnik długotrwałego bezrobocia, którego wartość przekracza 0,5. Oznacza to, że te grupy zawodowe generują długotrwałe bezrobocie. Osoby pozostające w ewidencji osób bezrobotnych pow.12 m-cy posiadają zawody: 1. z grupy 42 kasjerzy i sprzedawcy biletów, telefoniści 2. z grupy 81 maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni, operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego 3. z grupy 62 ogrodnicy, sadownicy i pokrewni 4. z grupy 92 - robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 5. z grupy 83 kierowcy samochodów osobowych kierowcy samochodów ciężarowych operatorzy wózków podnośnikowych 6. z grupy 41 - doręczyciele pocztowi i pokrewni 7. z grupy 93 - robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i 7

8 pokrewni robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 8. z grupy 91 - portierzy, woźni i pokrewni pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 9. z grupy 71 - posadzkarze i pokrewni robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Porównując grupy zawodowe, w których nie zgłoszono żadnej oferty pracy z grupami, które generują długotrwałe bezrobocie, okazuje się, że grupa zawodowa o kodzie 92 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni to bardzo problematyczna grupa zawodów. Z jednej strony generuje bezrobocie, z drugiej, nie ma dla niej wolnych miejsc pracy. Osobliwa sytuacja występuje w przypadku dwóch grup zawodowych: grupy 91 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach i grupy 41 pracownicy obsługi biurowej. Zawody z tych grup charakteryzują się wysokimi wskaźnikami szansy uzyskania oferty i jednocześnie wysokimi wskaźnikami długotrwałego bezrobocia. 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analizując ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych (tabele T-II/P-5 i 6), należy stwierdzić, że na tutejszym rynku pracy wśród zawodów deficytowych znalazły się 4 grupy zawodowe: grupa 91 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach * gońce, bagażowi i pokrewni * gospodarze budynków * portierzy, woźni i pokrewni * pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne grupa 41 pracownicy obsługi biurowej 8

9 * magazynierzy i pokrewni * pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani * sekretarki grupa 42 pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów * recepcjoniści i rejestratorzy * kasjerzy bankowi i pokrewni grupa 83 kierowcy i operatorzy pojazdów * operatorzy wózków podnośnikowych * kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów * kierowcy samochodów ciężarowych * kierowcy samochodów osobowych Do zawodów, które również osiągnęły wskaźnik świadczący o deficycie, a nie zostały wymienione wyżej należą: nauczyciele szkół wyższych zaopatrzeniowcy dekarze robotnicy obróbki kamienia operatorzy maszyn górniczych i pokrewni operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy specjaliści ochrony zdrowia, z wyjątkiem pielęgniarek i położnych, gdzie indziej niesklasyfikowani krojczowie pracownicy usług domowych i pokrewni pracownicy bibliotek i informacji naukowej projektanci i analitycy systemów komputerowych asystenci weterynaryjni W porównaniu z poprzednim okresem sytuacja się powtarza, jeśli chodzi o zawody deficytowe. Nadal te same grupy zawodowe charakteryzują się wysokim wskaźnikiem intensywności deficytu. Do zawodów nadwyżkowych należą: grupa 61 rolnicy * hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani * rolnicy produkcji roślinnej * rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej grupa 64 rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 9

10 * rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby grupa 92 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni * robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni grupa 73 robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni * introligatorzy * formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni * formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierzy szkła * kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni grupa 31 średni personel techniczny * technicy elektrycy * technicy mechanicy * technicy informatycy * technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni * technicy technologii chemicznej i pokrewni * technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni * technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni * technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni grupa 32 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia * technicy technologii żywności * dietetycy i żywieniowcy grupa 82 operatorzy i monterzy maszyn * monterzy sprzętu elektronicznego * monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych grupa 24 pozostali specjaliści bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej filolodzy i tłumacze grupa 71 górnicy i robotnicy budowlani * lakiernicy * malarze budowlani i pokrewni * betoniarze grupa 23 specjaliści szkolnictwa * nauczyciele przedszkoli * nauczyciele gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych * nauczyciele szkół podstawowych grupa 22 specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia * biolodzy * biotechnolodzy 10

11 * pielęgniarki * inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni * położne grupa 72 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń * blacharze * elektromonterzy * formierze, odlewniczy i pokrewni * monterzy linii elektrycznych * monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych grupa 34 pracownicy pozostałych specjalności * agenci ds. sprzedaży * pośrednicy handlowi * organizatorzy turystyki i pokrewni grupa 74 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy * kaletnicy, rymarze i pokrewni * tapicerzy i pokrewni * obuwnicy grupa 62 ogrodnicy * ogrodnicy, producenci warzyw, kwiatów i pokrewni * ogrodnicy, sadownicy i pokrewni grupa 21 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych * chemicy * inżynierowie chemicy * inżynierowie elektrycy * specjaliści nauk o ziemi grupa 81 operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych * maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni * operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin * operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów grupa 51 pracownicy usług osobistych i ochrony * praktykujący niekonwencjonalne metody terapii * pracownicy usług ochrony gdzie indziej nieskwalifikowani * pracownicy domowej opieki osobistej grupa 63 leśnicy i rybacy * rybacy śródlądowi gdzie indziej nieskwalifikowani grupa 52 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy * sprzedawcy i demonstratorzy. W równowadze na rynku pracy znajduje się tylko jedna grupa zawodowa: 11

12 grupa 93 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5. Wyniki badania w zakładach pracy. W powiecie poddębickim zdecydowaną większość -84%- stanowią zakłady pracy reprezentujące sektor prywatny. W sektorze prywatnym pracuje osób (stan na dzień ). W sektorze publicznym zatrudnionych jest 650 osób, co stanowi 36% wszystkich badanych pracowników powiatu. Najwięcej zakładów skupia się w gminie Poddębice 58 zakładów, w których pracuje 1246 osób. Średnio na jeden zakład pracy przypada 21 pracowników. W gminie Pęczniew w jednym zakładzie pracy średnio zatrudnionych jest 15 osób. W pozostałych gminach średnia liczba pracowników przypadających na zakład pracy wynosi 10 lub mniej osób. Według PKD najwięcej zakładów pracy funkcjonuje w obszarze: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 40%. Natomiast najwięcej pracowników zatrudnia Przetwórstwo przemysłowe (759 osób zatrudnia 16 zakładów, co daje 47 osób na zakład pracy). W ochronie zdrowia i pomocy społecznej pracuje 322 osoby, tj. 80 pracowników na zakład pracy. Najwięcej miejsc pracy przewiduje sekcja przetwórstwa przemysłowego zamierza zatrudnić 29 osób, nie planuje żadnych zwolnień. Nikogo nie zamierzają zwalniać zakłady pracy funkcjonujące w obszarze budownictwa. Największe zwolnienia przewiduje administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne. 12

13 Ogółem pracodawcy z powiatu poddębickiego zatrudnią 69 osób. Zakładając, że będą to osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, bezrobocie zmniejszy się o 2,2%. Zawody, którymi interesują się pracodawcy to: Szwaczki Robotnik budowlany Sprzedawca. Wyniki badań w zakładach pracy potwierdzają, że zawód szwaczka i sprzedawca są zawodami najbardziej poszukiwanymi przez lokalnych pracodawców. Pocieszający jest fakt, że zatrudnienie znajdzie robotnik budowlany, który w chwili obecnej należy do zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Szwaczka i sprzedawca to zawody, w których występuje duże bezrobocie. Jednocześnie są to zawody nadwyżkowe, natomiast robotnik budowlany jest zawodem charakteryzującym się równowagą na rynku pracy. 6. Wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych. W 2007 szkoły ponadgimnazjalne powiatu poddębickiego wykształcą 324 absolwentów. Na podstawie analizy badań w szkołach wynika, że wszyscy fryzjerzy i wszyscy murarze po ukończeniu szkoły na poziomie zasadniczym rejestrują się jako osoby bezrobotne. Fryzjer i murarz należą do zawodów nadwyżkowych. W tym roku tylko pojedyncze osoby ukończą szkołę z tymi kwalifikacjami. W 2006 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nie miała absolwentów w zawodach: sprzedawca, kucharz, lakiernik samochodowy. W roku bieżącym wśród absolwentów ZSZ zabraknie: cukierników, rzeźnikówwędliniarzy, elektromonterów, ślusarzy, monterów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2007 najwięcej absolwentów ZSZ będzie legitymowało się kwalifikacjami w zawodach: sprzedawca i krawiec. Zasilą w ten sposób istniejące już teraz nadwyżki w tych zawodach. 13

14 Licznie rejestrują się także absolwenci technikum, którzy posiadają zawód handlowca (91%). W tym roku szkoła nie przewiduje absolwentów z tymi kwalifikacjami. Technicy ekonomiści rejestrują się w 70%, natomiast technicy żywienia i gospodarstwa domowego w 50%. Osoby z wykształceniem średnim profilowanym lub ogólnym rejestrują się w 36%. Przewiduje się, że wykształcenie na poziomie ogólnym bez kwalifikacji zawodowych zdobędzie 180 osób. W tym roku po raz pierwszy na rynku pracy pojawią się absolwenci Szkoły Policealnej z kwalifikacjami technika informatyka. Taki zawód zdobędą 33 osoby. 7. Wnioski. Prognozy wskazują, że nastąpi wzrost bezrobocia wśród osób nie posiadających zawodu. Wzrośnie także liczba bezrobotnych z kwalifikacjami w zawodzie: technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia, krawiec, sprzedawca. Sytuacja powtórzy się, utrzyma się duży napływ bezrobotnych wśród osób bez kwalifikacji oraz wśród zawodów: krawiec, sprzedawca i asystent ekonomiczny. Spadek bezrobocia nastąpi w zawodzie szwaczki tak przynajmniej przedstawiają to prognozy. Lokalna szkoła zawodowa nie kształci młodzieży w zawodzie szwaczki, co pozytywnie wpłynie na poziom bezrobocia w tym zawodzie. Brak kształcenia w tym zawodzie jest wyrazem zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy. Ciągle jest to zawód dominujący wśród osób bezrobotnych. Pewną właściwością jest to, że wiele osób pozostających bez pracy więcej niż 12 m-cy posiada kwalifikacje właśnie w tym zawodzie. Obserwuje się też duży napływ bezrobotnych szwaczek. W związku z tym nie ma potrzeby kształcenia młodzieży w zawodzie szwaczka. Wysokie bezrobocie wśród szwaczek to efekt likwidacji prężnie działającego zakładu odzieżowego,a co za tym idzie grupowych zwolnień pracowniczych. Szansą na zmniejszenie bezrobocia szwaczek są oferty pracy, licznie napływające do urzędu pracy. Pomimo tego, że szkoły nie kształcą szwaczek, przygotowują w to miejsce młodzież do zawodu pokrewnego, jakim jest krawiec. Jest to najbardziej liczny 14

15 zawód wśród noworejestrujących się osób. Posiada status zawodu nadwyżkowego, ponieważ liczba bezrobotnych krawców znacznie przewyższa liczbę ofert pracy. Zawód sprzedawcy, podobnie jak krawiec, jest zawodem nadwyżkowym, w którym osoby bezrobotne poszukują pracy dłużej niż 12 m-cy. Chociaż ofert pracy jest dużo, liczba ich jest niewystarczająca, nie zaspokaja potrzeb zatrudnieniowych osób bezrobotnych. 15

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl R A N K I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I N A D

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko. POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.pl 1. Wstęp 1. Cele opracowania - określenie kierunków i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r. 14 229 uczn URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2010 roku Stalowa Wola, październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU Chełm, marzec 2009 rok SPIS TREŚCI Strona I. Wstęp. 3 II. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU Wrzesień, 2008 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2006 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2006 r. Piła kwiecień 2007 r. Spis treści Wstęp Część I diagnostyczna 1. Analiza bezrobocia wg zawodów.. 5

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008 r. Piła marzec 2009r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według grup zawodowych 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zespół ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Październik, 2009 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo