MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH"

Transkrypt

1 Poddębice, dnia: MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące na poddębickim rynku pracy w 2006 roku. Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych reguluje ustawa "o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn Do sporządzenia analiz zostały wykorzystane następujące źródła: *sprawozdanie MPiPS-01 (załącznik 2 i 3) *ankiety do badania sondażowego podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych *ankiety do badania sondażowego popytu na pracę. Ankiety przeprowadzone zostały w listopadzie 2006 roku. Ankietami zostało objętych 5 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu poddębickiego oraz 108 podmiotów gospodarczych spośród 189 wyłonionych przez GUS. Pozostałe podmioty, które miały brać udział w badaniach, nie uczestniczyły w nich z powodu likwidacji. Raport składa się z dwóch części: diagnostycznej, obejmującej analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz prognostycznej, obejmujęcej analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w szkołach i wśród pracodawców. Zakłada się, że głównymi użytkownikami monitoringu będą m.in.: -Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej -powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy -placówki oświatowe -organizacje rządowe i pozarządowe 1

2 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Analiza bezrobocia według zawodów w powiecie poddębickim. W końcu 2006 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach wynosiła 3059 osób, w tym 1516 kobiet (49,5%). W stosunku do I półrocza 2006 bezrobocie nieznacznie wzrosło. Zwiększył się udział procentowy kobiet. W ewidencji osób bezrobotnych 1064 osoby, tj. 34% stanowią osoby nie posiadające żadnego zawodu, kwalifikacje zawodowe posiadają 1995 osoby bezrobotne (65,2%). W porównaniu z poprzednim raportem można zauważyć, że wzrosła liczba bezrobotnych z kwalifikacjami zawodowymi. Wśród osób bezrobotnych dominują następujące zawody: -szwaczka i krawiec (286 osób) - stanowi to ponad 14% ogółu osób z kwalifikacjami zawodowymi. Wzrost bezrobocia w tych obszarach zawodowych niewątpliwie wiąże się z likwidacją zakładu przemysłu odzieżowego. -sprzedawca (136 osób)- zawód ten posiada 6% osób spośród wszystkich posiadających kwalifikacje zawodowe technik rolnik (71 osób) -mechanik samochodów osobowych i pojazdów samochodowych ( łącznie 84 osób) -asystent ekonomiczny (90 osób) -mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych (47osób) -murarz (56 osób) -ślusarz (40 osoby) -technik mechanik (41 osób) -piekarz (30 osób) -technik technologii odzieży (34 osoby) -handlowiec (40 osób) -technik żywienia i gospodarstwa domowego (32 osoby) i technik technologii żywności (19 osób). Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 4 % ogółu bezrobotnych, tj.141 osób spośród zarejestrowanych posiada wysokie kwalifikacje. Wśród osób z wykształceniem wyższym dominują zawody: -ekonomista i pozostali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 15 osób -specjalista administracji publicznej 12 osób -pedagog 16 osób. W tym zawodzie systematycznie wzrasta liczba bezrobotnych. 2

3 W ewidencji osób bezrobotnych na koniec 2006 roku figurowało 178 absolwentów, stanowili oni 5,8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. 53 osoby (tj. około 30%) spośród absolwentów nie posiadało żadnych kwalifikacji zawodowych. Wśród bezrobotnych absolwentów z kwalifikacjami dominują następujące zawody: 1) Asystent ekonomiczny (=technik ekonomista) 17 osób 2) Handlowiec 14 osób 3) Technik żywienia i gospodarstwa domowego 10 osób 4) Technik mechanik 8 osób 5) Pedagog 8 osób 6) Specjaliści ds. ekonomicznych 6 osób 7) Krawiec 7 osób 8) Fryzjer 4 osoby 9) Sprzedawca 4 osoby 10)Kucharz 3 osoby 11) Specjalista administracji publicznej 3 osoby 12)Technik rolnik 3 osoby. Na podstawie w/w danych wynika, że większość młodych ludzi rejestrując się w urzędzie pracy nie dysponuje żadnym przygotowaniem zawodowym. Zawody, najczęściej posiadane przez absolwentów, to technik ekonomista, handlowiec i technik żywienia. Uzasadnieniem tego jest funkcjonowanie na terenie powiatu poddębickiego szkół kształcących w w/w kierunkach osób, w tym 515 kobiet (45,5%) to osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy powyżej 12 miesięcy. Stanowią oni 37% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Pocieszający jest fakt, że wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z poprzednim okresem. W grupie długotrwale bezrobotnych 362 osoby nie posiadają zawodu, tj. 32%. Sytuacja braku kwalifikacji wygląda analogicznie jak w przypadku bezrobotnych absolwentów. Osoby długotrwale bezrobotne najczęściej posiadają kwalifikacje w zawodach: sprzedawca - 65 osób szwaczka i krawiec łącznie 75 osób rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej - 37 osób technik rolnik - 31 osoby 3

4 murarz - 25 osób asystent ekonomiczny - 22 osoby mechanik samochodów osobowych - 21 osób mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 21 osób pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 17 osób ślusarz 17 osób stolarz budowlany - 12 osoby technik mechanik 13 osób malarz budowlany 12 osób sprzątaczka - 11 osób rolnik pracujący na własne potrzeby 10 osób monter instalacji wodno kanalizacyjnej 10 osób. Kolejną płaszczyzną podlegającą analizie jakościowej jest napływ bezrobotnych w powiecie poddębickim w 2006 roku. W ubiegłym roku zarejestrowało się 3053 osoby, w tym 1398 kobiet. Niezmiennie, najliczniejszą grupę wśród rejestrujących się stanowili bezrobotni nie posiadający żadnego zawodu, liczebność tej grupy wynosiła 999 osób, w tym 425 kobiet. Osoby bez zawodu to 32% wszystkich rejestrujących się w Wśród rejestrujących się posiadających kwalifikacje zawodowe dominowały następujące zawody: krawiec 169 osób asystent ekonomiczny 121 osób sprzedawca 104 osoby szwaczka 95 osób pozostali mechanicy pojazdów samochodowych -83 osoby technik mechanik 65 osób rolnik produkcji zwierzęcej i roślinnej 61 osób piekarz 60 osób technik handlowiec 59 osób technik żywienia i gospodarstwa domowego 57 osób technik rolnik 56 osób murarz 49 osób ślusarz 48 osób W przełożeniu na grupy zawodowe sytuacja wygląda następująco: * Osoby rejestrujące się w urzędzie pracy reprezentują przede wszystkim grupę 74, 4

5 czyli pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Wskaźnik dla tej grupy wynosi 20,15%. W tym obszarze zawodowym mieszczą się takie zawody, jak: szwaczki, krawcy, piekarze. * Kolejną grupą zawodową dominującą wśród rejestrujących się jest grupa 72, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. Wskaźnik dla tej grupy wynosi 16,45%. Najwięcej zarejestrowało się: mechaników pojazdów samochodowych 5,4% mechaników- monterów maszyn i urządzeń 4,47% * Grupa 34 pracownicy pozostałych specjalności, posiada wskaźnik 10,12%. Z tej grupy najliczniej rejestrowali się: pracownicy ds. finansowych i handlowych (5,93%) agenci ds. sprzedaży /handlowcy (2,87%) * Wysoki wskaźnik 7,05% - uzyskała grupa 71, górnicy i robotnicy budowlani, a w niej murarze i pokrewni (2,53%) malarze budowlani (1,02%) W przypadku rejestrujących się absolwentów dominującym obszarem zawodowym są zawody z grupy 34 - pracownicy pozostałych specjalności. Absolwenci z tej grupy zawodowej stanowili ponad 23,94% wszystkich rejestrujących się absolwentów. Tę grupę najliczniej reprezentowali pracownicy ds. finansowych i handlowych 13,6% oraz agenci ds. sprzedaży/handlowcy 11,2%. Drugą liczną grupą zawodową, którą reprezentowali rejestrujący się absolwenci była grupa 24 pozostali specjaliści, ze wskaźnikiem 20,3%. Z tego obszaru absolwenci posiadali następujące zawody: archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 5,45% specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 4,24% specjaliści administracji publicznej 3,63% ekonomiści 2,42%. 3. Analiza ofert według zawodów (grup zawodów) Ogółem do Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach w 2006 roku wpłynęło 5

6 712 wolnych miejsc pracy. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych wskazuje, że najwięcej wolnych miejsc pracy zgłoszono w grupach: 1) kod grupy 91 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 32,7% 2) kod grupy 41 pracownicy obsługi biurowej ponad 17,97% 3) kod grupy 52 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 12,9 % 4) kod grupy 74 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,5% Najbardziej poszukiwani przez lokalnych pracodawców byli: 1) robotnik gospodarczy (kod grupy zawodowej 91) 217 wolnych miejsc pracy, tj. 30% zgłoszonych miejsc pracy w 2006 roku 2) pracownik biurowy (kod grupy 41) 101 ofert, 14% wszystkich ofert pracy 3) sprzedawca (kod grupy 52) 92 oferty, tj. 13% 4) szwaczka (kod grupy 74) 50 ofert pracy, tj. 7% Dla wielu zawodów nie zgłoszono żadnej oferty pracy, dotyczy to takich grup zawodowych, jak: Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni kod grupy 73 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby kod grupy 64 Rolnicy kod grupy 61 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni kod grupy 92 Najwyższy wskaźnik szansy uzyskania oferty posiadają grupy zawodowe: 1. Pozostali specjaliści kod grupy pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów kod grupy pracownicy obsługi biurowej kod grupy pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach- kod grupy pracownicy pozostałych specjalności kod grupy 34 Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że największe szanse uzyskania oferty mają zawody: 1. psycholog 2. kasjer bankowy 6

7 3. sekretarka 4. gospodarz budynków 5. magazynier i pokrewni 6. księgowy 7. recepcjonista i rejestrator Na podstawie analizy tabel T-I/P-7 i 8 wynika, że najwyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia posiadają następujące grupy zawodowe: 1. pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów kod operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych kod ogrodnicy kod robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni kod kierowcy i operatorzy pojazdów - kod pracownicy obsługi biurowej- kod robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie kod pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach kod górnicy i robotnicy budowlani - kod 71 Wymienione wyżej grupy zawodowe posiadają wskaźnik długotrwałego bezrobocia, którego wartość przekracza 0,5. Oznacza to, że te grupy zawodowe generują długotrwałe bezrobocie. Osoby pozostające w ewidencji osób bezrobotnych pow.12 m-cy posiadają zawody: 1. z grupy 42 kasjerzy i sprzedawcy biletów, telefoniści 2. z grupy 81 maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni, operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego 3. z grupy 62 ogrodnicy, sadownicy i pokrewni 4. z grupy 92 - robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 5. z grupy 83 kierowcy samochodów osobowych kierowcy samochodów ciężarowych operatorzy wózków podnośnikowych 6. z grupy 41 - doręczyciele pocztowi i pokrewni 7. z grupy 93 - robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i 7

8 pokrewni robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 8. z grupy 91 - portierzy, woźni i pokrewni pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 9. z grupy 71 - posadzkarze i pokrewni robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Porównując grupy zawodowe, w których nie zgłoszono żadnej oferty pracy z grupami, które generują długotrwałe bezrobocie, okazuje się, że grupa zawodowa o kodzie 92 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni to bardzo problematyczna grupa zawodów. Z jednej strony generuje bezrobocie, z drugiej, nie ma dla niej wolnych miejsc pracy. Osobliwa sytuacja występuje w przypadku dwóch grup zawodowych: grupy 91 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach i grupy 41 pracownicy obsługi biurowej. Zawody z tych grup charakteryzują się wysokimi wskaźnikami szansy uzyskania oferty i jednocześnie wysokimi wskaźnikami długotrwałego bezrobocia. 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analizując ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych (tabele T-II/P-5 i 6), należy stwierdzić, że na tutejszym rynku pracy wśród zawodów deficytowych znalazły się 4 grupy zawodowe: grupa 91 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach * gońce, bagażowi i pokrewni * gospodarze budynków * portierzy, woźni i pokrewni * pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne grupa 41 pracownicy obsługi biurowej 8

9 * magazynierzy i pokrewni * pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani * sekretarki grupa 42 pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów * recepcjoniści i rejestratorzy * kasjerzy bankowi i pokrewni grupa 83 kierowcy i operatorzy pojazdów * operatorzy wózków podnośnikowych * kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów * kierowcy samochodów ciężarowych * kierowcy samochodów osobowych Do zawodów, które również osiągnęły wskaźnik świadczący o deficycie, a nie zostały wymienione wyżej należą: nauczyciele szkół wyższych zaopatrzeniowcy dekarze robotnicy obróbki kamienia operatorzy maszyn górniczych i pokrewni operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy specjaliści ochrony zdrowia, z wyjątkiem pielęgniarek i położnych, gdzie indziej niesklasyfikowani krojczowie pracownicy usług domowych i pokrewni pracownicy bibliotek i informacji naukowej projektanci i analitycy systemów komputerowych asystenci weterynaryjni W porównaniu z poprzednim okresem sytuacja się powtarza, jeśli chodzi o zawody deficytowe. Nadal te same grupy zawodowe charakteryzują się wysokim wskaźnikiem intensywności deficytu. Do zawodów nadwyżkowych należą: grupa 61 rolnicy * hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani * rolnicy produkcji roślinnej * rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej grupa 64 rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 9

10 * rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby grupa 92 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni * robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni grupa 73 robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni * introligatorzy * formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni * formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierzy szkła * kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni grupa 31 średni personel techniczny * technicy elektrycy * technicy mechanicy * technicy informatycy * technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni * technicy technologii chemicznej i pokrewni * technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni * technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni * technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni grupa 32 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia * technicy technologii żywności * dietetycy i żywieniowcy grupa 82 operatorzy i monterzy maszyn * monterzy sprzętu elektronicznego * monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych grupa 24 pozostali specjaliści bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej filolodzy i tłumacze grupa 71 górnicy i robotnicy budowlani * lakiernicy * malarze budowlani i pokrewni * betoniarze grupa 23 specjaliści szkolnictwa * nauczyciele przedszkoli * nauczyciele gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych * nauczyciele szkół podstawowych grupa 22 specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia * biolodzy * biotechnolodzy 10

11 * pielęgniarki * inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni * położne grupa 72 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń * blacharze * elektromonterzy * formierze, odlewniczy i pokrewni * monterzy linii elektrycznych * monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych grupa 34 pracownicy pozostałych specjalności * agenci ds. sprzedaży * pośrednicy handlowi * organizatorzy turystyki i pokrewni grupa 74 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy * kaletnicy, rymarze i pokrewni * tapicerzy i pokrewni * obuwnicy grupa 62 ogrodnicy * ogrodnicy, producenci warzyw, kwiatów i pokrewni * ogrodnicy, sadownicy i pokrewni grupa 21 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych * chemicy * inżynierowie chemicy * inżynierowie elektrycy * specjaliści nauk o ziemi grupa 81 operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych * maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni * operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin * operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów grupa 51 pracownicy usług osobistych i ochrony * praktykujący niekonwencjonalne metody terapii * pracownicy usług ochrony gdzie indziej nieskwalifikowani * pracownicy domowej opieki osobistej grupa 63 leśnicy i rybacy * rybacy śródlądowi gdzie indziej nieskwalifikowani grupa 52 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy * sprzedawcy i demonstratorzy. W równowadze na rynku pracy znajduje się tylko jedna grupa zawodowa: 11

12 grupa 93 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5. Wyniki badania w zakładach pracy. W powiecie poddębickim zdecydowaną większość -84%- stanowią zakłady pracy reprezentujące sektor prywatny. W sektorze prywatnym pracuje osób (stan na dzień ). W sektorze publicznym zatrudnionych jest 650 osób, co stanowi 36% wszystkich badanych pracowników powiatu. Najwięcej zakładów skupia się w gminie Poddębice 58 zakładów, w których pracuje 1246 osób. Średnio na jeden zakład pracy przypada 21 pracowników. W gminie Pęczniew w jednym zakładzie pracy średnio zatrudnionych jest 15 osób. W pozostałych gminach średnia liczba pracowników przypadających na zakład pracy wynosi 10 lub mniej osób. Według PKD najwięcej zakładów pracy funkcjonuje w obszarze: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 40%. Natomiast najwięcej pracowników zatrudnia Przetwórstwo przemysłowe (759 osób zatrudnia 16 zakładów, co daje 47 osób na zakład pracy). W ochronie zdrowia i pomocy społecznej pracuje 322 osoby, tj. 80 pracowników na zakład pracy. Najwięcej miejsc pracy przewiduje sekcja przetwórstwa przemysłowego zamierza zatrudnić 29 osób, nie planuje żadnych zwolnień. Nikogo nie zamierzają zwalniać zakłady pracy funkcjonujące w obszarze budownictwa. Największe zwolnienia przewiduje administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne. 12

13 Ogółem pracodawcy z powiatu poddębickiego zatrudnią 69 osób. Zakładając, że będą to osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, bezrobocie zmniejszy się o 2,2%. Zawody, którymi interesują się pracodawcy to: Szwaczki Robotnik budowlany Sprzedawca. Wyniki badań w zakładach pracy potwierdzają, że zawód szwaczka i sprzedawca są zawodami najbardziej poszukiwanymi przez lokalnych pracodawców. Pocieszający jest fakt, że zatrudnienie znajdzie robotnik budowlany, który w chwili obecnej należy do zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Szwaczka i sprzedawca to zawody, w których występuje duże bezrobocie. Jednocześnie są to zawody nadwyżkowe, natomiast robotnik budowlany jest zawodem charakteryzującym się równowagą na rynku pracy. 6. Wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych. W 2007 szkoły ponadgimnazjalne powiatu poddębickiego wykształcą 324 absolwentów. Na podstawie analizy badań w szkołach wynika, że wszyscy fryzjerzy i wszyscy murarze po ukończeniu szkoły na poziomie zasadniczym rejestrują się jako osoby bezrobotne. Fryzjer i murarz należą do zawodów nadwyżkowych. W tym roku tylko pojedyncze osoby ukończą szkołę z tymi kwalifikacjami. W 2006 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nie miała absolwentów w zawodach: sprzedawca, kucharz, lakiernik samochodowy. W roku bieżącym wśród absolwentów ZSZ zabraknie: cukierników, rzeźnikówwędliniarzy, elektromonterów, ślusarzy, monterów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2007 najwięcej absolwentów ZSZ będzie legitymowało się kwalifikacjami w zawodach: sprzedawca i krawiec. Zasilą w ten sposób istniejące już teraz nadwyżki w tych zawodach. 13

14 Licznie rejestrują się także absolwenci technikum, którzy posiadają zawód handlowca (91%). W tym roku szkoła nie przewiduje absolwentów z tymi kwalifikacjami. Technicy ekonomiści rejestrują się w 70%, natomiast technicy żywienia i gospodarstwa domowego w 50%. Osoby z wykształceniem średnim profilowanym lub ogólnym rejestrują się w 36%. Przewiduje się, że wykształcenie na poziomie ogólnym bez kwalifikacji zawodowych zdobędzie 180 osób. W tym roku po raz pierwszy na rynku pracy pojawią się absolwenci Szkoły Policealnej z kwalifikacjami technika informatyka. Taki zawód zdobędą 33 osoby. 7. Wnioski. Prognozy wskazują, że nastąpi wzrost bezrobocia wśród osób nie posiadających zawodu. Wzrośnie także liczba bezrobotnych z kwalifikacjami w zawodzie: technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia, krawiec, sprzedawca. Sytuacja powtórzy się, utrzyma się duży napływ bezrobotnych wśród osób bez kwalifikacji oraz wśród zawodów: krawiec, sprzedawca i asystent ekonomiczny. Spadek bezrobocia nastąpi w zawodzie szwaczki tak przynajmniej przedstawiają to prognozy. Lokalna szkoła zawodowa nie kształci młodzieży w zawodzie szwaczki, co pozytywnie wpłynie na poziom bezrobocia w tym zawodzie. Brak kształcenia w tym zawodzie jest wyrazem zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy. Ciągle jest to zawód dominujący wśród osób bezrobotnych. Pewną właściwością jest to, że wiele osób pozostających bez pracy więcej niż 12 m-cy posiada kwalifikacje właśnie w tym zawodzie. Obserwuje się też duży napływ bezrobotnych szwaczek. W związku z tym nie ma potrzeby kształcenia młodzieży w zawodzie szwaczka. Wysokie bezrobocie wśród szwaczek to efekt likwidacji prężnie działającego zakładu odzieżowego,a co za tym idzie grupowych zwolnień pracowniczych. Szansą na zmniejszenie bezrobocia szwaczek są oferty pracy, licznie napływające do urzędu pracy. Pomimo tego, że szkoły nie kształcą szwaczek, przygotowują w to miejsce młodzież do zawodu pokrewnego, jakim jest krawiec. Jest to najbardziej liczny 14

15 zawód wśród noworejestrujących się osób. Posiada status zawodu nadwyżkowego, ponieważ liczba bezrobotnych krawców znacznie przewyższa liczbę ofert pracy. Zawód sprzedawcy, podobnie jak krawiec, jest zawodem nadwyżkowym, w którym osoby bezrobotne poszukują pracy dłużej niż 12 m-cy. Chociaż ofert pracy jest dużo, liczba ich jest niewystarczająca, nie zaspokaja potrzeb zatrudnieniowych osób bezrobotnych. 15

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP RAPORT Świdnica, dnia 14.09.2007r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Celem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROGNOZOWANE ZATRUDNIENIE DO 2020 ROKU W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG WIELKICH I ŚREDNICH GRUP ZAWODÓW Opracowano w Wydziale Badań i Analiz Rynku Pracy Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0-83) 343-81-74, 343-81-68 fax. 343-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Sochaczew, ul. Kusocińskiego11, tel. (046) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY Sochaczew, ul. Kusocińskiego11, tel. (046) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 96-500 Sochaczew, ul. Kusocińskiego11, tel. (046) 862-33-93, fax. 862-32-26, e-mail:sekretariat@pup.sochaczew.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SOCHACZEWSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo