Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w w w. b i o s t a t. c o m. p l Rybnik 2013

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Napływ osób bezrobotnych według grup zawodów Długotrwałe bezrobocie w zawodach ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych Oferty pracy w zawodach Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD Ranking bezrobotnych i ofert pracy Struktura bezrobotnych i ofert pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W DUŻYCH GRUPACH ZAWODÓW. 42 PODSUMOWANIE SPIS TABEL Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

3 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala on w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W tym celu należy dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach prowadzonych przez Urząd Pracy. Dane i wskaźniki powstały na bazie półrocznych sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS 1. Niniejsze opracowanie stanowi analizę bezrobotnych i ofert pracy w podziale na duże grupy zawodów i zawody elementarne (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na 1 Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Departament Rynku Pracy, Warszawa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

4 potrzeby rynku pracy) jak również ze względu na sekcje PKD. Opracowanie zawiera ponadto analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu olkuskiego za rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

5 1 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Na koniec II półrocza 2012 roku w powiecie olkuskim zarejestrowane były osoby bezrobotne, z czego 53,7% tj osób stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia na koniec II półrocza 2012 r. wynosiła 15,6%. 1.1 Struktura bezrobotnych według grup zawodowych 2 Na koniec roku 2012 najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w grupie 52 Sprzedawcy i pokrewni. Osoby te stanowiły 12,6% wszystkich bezrobotnych. Około 9,5% zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z grupy Pracownicy usług osobistych, natomiast 9,4% Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni. Ponadto po 7,1% zarejestrowanych bezrobotnych to Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) oraz Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. 5,9% ogółu zarejestrowanych stanowił Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. W pozostałych grupach zawodów było zarejestrowanych po mniej niż 5% ogółu bezrobotnych. W przypadku kobiet najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzyły kobiety w zawodach z grup Sprzedawcy i pokrewni oraz Pracownicy usług osobistych, które stanowiły odpowiednio 20,8% i 11,9% zarejestrowanych kobiet. Natomiast wśród bezrobotnych absolwentów najwięcej było Pracowników usług osobistych stanowili oni 11,9% zarejestrowanych absolwentów. Długotrwale bezrobotnymi najczęściej były osoby w zawodach z grupy Sprzedawcy i pokrewni 12,7% ogółu zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych i Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,0%. Szczegółowe dane z podziałem na kod grupy zawodów, nazwę grupy oraz procentowy udział bezrobotnych ogółem, bezrobotnych absolwentów oraz długotrwale bezrobotnych, z wyszczególnieniem kobiet przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Lp grupy zawod ów Nazwa grupy zawodów Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 0,0006 0,0006 0,0000 0,0000 0,0008 0,0000 0,0021 0,0024 0,0000 0,0000 0,0024 0,0029 0,0045 0,0024 0,0000 0,0000 0,0061 0,0043 0,0053 0,0044 0,0037 0,0053 0,0077 0, Grupy wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby rynku pracy 5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

6 grupy zawod ów Nazwa grupy zawodów innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 0,0268 0,0299 0,0970 0,0904 0,0153 0,0159 0,0074 0,0127 0,0485 0,0585 0,0036 0,0065 0,0197 0,0317 0,0522 0,0745 0,0190 0,0297 0,0290 0,0391 0,0970 0,1117 0,0226 0,0297 0,0015 0,0009 0,0037 0,0000 0,0004 0,0000 0,0242 0,0337 0,0597 0,0691 0,0157 0,0225 0,0588 0,0358 0,0672 0,0106 0,0480 0,0399 0,0255 0,0388 0,0709 0,0798 0,0141 0,0225 0,0337 0,0503 0,0634 0,0798 0,0299 0,0464 0,0097 0,0142 0,0224 0,0213 0,0073 0, Technicy informatycy 0,0042 0,0018 0,0075 0,0000 0,0024 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,0293 0,0491 0,0224 0,0319 0,0311 0, Pracownicy obsługi klienta 0,0097 0,0160 0,0261 0,0372 0,0101 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych 0,0406 0,0553 0,0112 0,0106 0,0496 0,0717 0,0026 0,0038 0,0037 0,0053 0,0024 0,0043 0,0954 0,1193 0,1194 0,1436 0,0884 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,1259 0,2080 0,0784 0,1011 0,1267 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0015 0,0027 0,0037 0,0053 0,0008 0, Pracownicy usług ochrony 0,0094 0,0050 0,0000 0,0000 0,0129 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,0024 0,0024 0,0000 0,0000 0,0028 0, Leśnicy i rybacy 0,0026 0,0024 0,0000 0,0000 0,0044 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0018 0,0027 0,0000 0,0000 0,0032 0,0043 0,0709 0,0195 0,0336 0,0000 0,0827 0,0246 0,0940 0,0169 0,0336 0,0053 0,0997 0,0188 0,0084 0,0098 0,0037 0,0053 0,0089 0, Elektrycy i elektronicy 0,0251 0,0101 0,0187 0,0106 0,0206 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 0,0458 0,0468 0,0037 0,0053 0,0537 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

7 grupy zawod ów Nazwa grupy zawodów wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 0,0371 0,0228 0,0037 0,0000 0,0424 0, Monterzy 0,0085 0,0083 0,0000 0,0000 0,0101 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,0276 0,0030 0,0037 0,0000 0,0238 0,0029 0,0253 0,0417 0,0187 0,0266 0,0347 0,0565 0,0006 0,0012 0,0000 0,0000 0,0008 0,0014 0,0709 0,0405 0,0187 0,0053 0,0807 0,0464 0,0035 0,0059 0,0037 0,0053 0,0036 0,0065 0,0081 0,0083 0,0000 0,0000 0,0105 0,0109 Razem Sporządzono na podstawie danych z załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu 2012 r. W końcu roku 2012 r. najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było zarejestrowanych jako osoby bez 1389 osób. Następną grupę zawodową stanowiły osoby zarejestrowane w zawodzie sprzedawca 526 osób. Ponadto w zawodzie robotnika gospodarczego zarejestrowanych było 228 osób, a w zawodzie ślusarza 218 osób. W pozostałych zawodach zarejestrowanych było po mniej niż 200 osób. Poniższa tabela jest zestawieniem zawodów, z podziałem na grupy bezrobotnych, w których liczność bezrobotnych ogółem 20. Tabela 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach Lp. Nazwa Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 1. 0 Bez Sprzedawca* Robotnik gospodarczy Ślusarz* Robotnik budowlany Pakowacz Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Kucharz* Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

8 Nazwa Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Murarz* Sprzątaczka biurowa Technik ekonomista* Magazynier Fryzjer* Technik budownictwa* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Krawiec* Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Technik mechanik* Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Kelner* Pedagog Ekonomista Pozostali lakiernicy Technik ochrony środowiska* Piekarz* Tokarz w metalu Elektromonter (elektryk) zakładowy Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Malarz budowlany Cukiernik* Szwaczka Kierowca samochodu osobowego Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Górnik eksploatacji podziemnej* Specjalista do spraw marketingu i handlu Malarz - tapeciarz* Technik handlowiec* Kasjer handlowy Specjalista administracji publicznej Brukarz Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

9 Nazwa Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Technik elektryk* Operator urządzeń do emaliowania Politolog Pozostali technicy mechanicy Robotnik drogowy Laborant chemiczny Barman Specjalista ochrony środowiska Kucharz małej gastronomii* Stolarz* Księgowy Dozorca Technik farmaceutyczny* Technik agrobiznesu* Technik organizacji usług gastronomicznych* Salowa Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu 2012 r. 1.2 Napływ osób bezrobotnych według grup zawodów Według dużych grup zawodów największy napływ miał miejsce w grupach Sprzedawcy i pokrewni (720 osób, tj. 10,0%), Pracownicy usług osobistych (545 osób, tj. 7,6%) oraz Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (539 osób, tj. 7,5%). Strukturę napływu bezrobotnych według kodu dużych grup zawodów, z wyszczególnieniem kobiet i absolwentów, przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodów w powiecie olkuskim Lp. grupy zawod ów Nazwa grupy zawodów Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kobiety Bez 0,1897 0,1675 0,4587 0, Żołnierze szeregowi 0,0003 0,0000 0,0000 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0006 0,0008 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0017 0,0028 0,0010 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0025 0,0011 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0028 0,0028 0,0020 0,0035 0,0313 0,0356 0,0707 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

10 8. 22 Specjaliści do spraw zdrowia 0,0104 0,0182 0,0285 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0,0206 0,0370 0,0334 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0267 0,0361 0,0501 0,0563 0,0024 0,0008 0,0020 0,0000 0,0239 0,0370 0,0403 0,0651 0,0479 0,0249 0,0383 0, Średni personel do spraw zdrowia 0,0219 0,0330 0,0226 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,0273 0,0378 0,0246 0,0317 0,0081 0,0126 0,0118 0, Technicy informatycy 0,0052 0,0028 0,0049 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,0245 0,0437 0,0108 0, Pracownicy obsługi klienta 0,0070 0,0132 0,0069 0, Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 0,0281 0,0339 0,0088 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,0029 0,0042 0,0020 0, Pracownicy usług osobistych 0,0759 0,0941 0,0540 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,1002 0,1809 0,0373 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0021 0,0042 0,0010 0, Pracownicy usług ochrony 0,0061 0,0039 0,0010 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,0017 0,0020 0,0000 0, Leśnicy i rybacy 0,0011 0,0008 0,0000 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0498 0,0129 0,0128 0,0000 0,0750 0,0115 0,0226 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0067 0,0067 0,0039 0, Elektrycy i elektronicy 0,0238 0,0126 0,0059 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,0295 0,0260 0,0049 0,0070 0,0306 0,0176 0,0039 0, Monterzy 0,0063 0,0059 0,0000 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,0246 0,0020 0,0039 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0,0150 0,0244 0,0069 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,0004 0,0008 0,0000 0,0000 0,0569 0,0370 0,0196 0,0141 0,0035 0,0056 0,0029 0,0053 0,0047 0,0050 0,0020 0,0000 Razem Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2012 r. 10 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

11 Napływ bezrobotnych w roku 2012 przedstawiono również za pomocą liczb rzeczywistych. Należy zauważyć, że w omawianym okresie najwięcej zarejestrowało się bezrobotnych bez (1363 osoby, tj. 19,0% ogółu osób, które napłynęły). Tabela 4. Napływ bezrobotnych wg grup zawodów Lp. grupy zawod ów Nazwa grupy zawodów Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Bez Żołnierze szeregowi Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 11 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze Kobiety Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym,

12 grupy zawod ów Nazwa grupy zawodów obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kobiety Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Razem Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2012 r. Tabela nr 5 przedstawia napływ bezrobotnych w poszczególnych zawodach. W zestawieniu uwzględniono zawody, w których napływ ogółem wyniósł w 2012 r. co najmniej 20 osób. Wynika z niego, że największy napływ wystąpił wśród sprzedawców i robotników gospodarczych. Zdecydowaną większość napływu w pierwszym z wymienionych zawodów stanowiły kobiety. Tabela 5. Napływ bezrobotnych wg zawodów Lp. Nazwa Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Sprzedawca* Robotnik gospodarczy Ślusarz* Pakowacz Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kucharz* Magazynier Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 12 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze Kobiety Fryzjer* Technik budownictwa* Murarz* Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Technik ekonomista* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali mechanicy pojazdów

13 samochodowych Nazwa Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Absolwenci Razem Kobiety Sprzątaczka biurowa Technik mechanik* Pedagog Kelner* Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Krawiec* Ekonomista Technik ochrony środowiska* Tokarz w metalu Operator urządzeń do emaliowania Przedstawiciel handlowy Piekarz* Politolog Technik handlowiec* Specjalista do spraw marketingu i handlu Technik elektryk* Pozostali lakiernicy Elektromonter (elektryk) zakładowy Monter - elektronik* Kierowca samochodu osobowego Cukiernik* Górnik eksploatacji podziemnej* Specjalista administracji publicznej Pozostali technicy mechanicy Mechanik pojazdów samochodowych* Specjalista ochrony środowiska Technik agrobiznesu* Malarz - tapeciarz* Socjolog Księgowy Kasjer handlowy Stolarz* Robotnik magazynowy Technik elektronik* Barman Telemarketer Mechanik samochodów osobowych Kierowca samochodu dostawczego Kierowca autobusu Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2012 r. 13 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

14 1.3 Długotrwałe bezrobocie w zawodach Przy tworzeniu rankingu zawodów generujących długotrwałe bezrobocie wykorzystano wielkość wskaźnika długotrwałego bezrobocia, obliczonego jako iloraz zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych oraz zarejestrowanych ogółem. W poniższej tabeli zaprezentowano zawody, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz te, w których na koniec roku zarejestrowanych było co najmniej 15 bezrobotnych 3. Tabela 6. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu sześciocyfrowego Lp. Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Dozorca 0, Szwaczka 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 0, Sprzątaczka biurowa 0, Księgowy 0, Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Malarz budowlany 0, Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Brukarz 0, Rzeźnik - wędliniarz* 0, Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Górnik eksploatacji podziemnej* 0, Robotnik drogowy 0, Palacz pieców zwykłych 0, Pomoc kuchenna 0, Cieśla szalunkowy 0, Pozostali lakiernicy 0, Kierowca samochodu osobowego 0, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 0, Piekarz* 0, Ekonomista 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0, Murarz* 0, Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, Malarz - tapeciarz* 0, Barman 0, Krawiec* 0, Robotnik budowlany 0, Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. 1 zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. 14 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

15 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 0, Pozostali technicy mechanicy 0, Ślusarz* 0, Laborant chemiczny 0, Robotnik gospodarczy 0, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0, Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Magazynier 0, Kasjer handlowy 0, Sprzedawca* 0, Tokarz w metalu 0, Operator urządzeń do emaliowania 0, Kelner* 0, Cukiernik* 0, Pielęgniarka 0, Przedstawiciel handlowy 0, Pozostali spawacze i pokrewni 0, Robotnik magazynowy 0, Pakowacz 0, Stolarz* 0, Fryzjer* 0, Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 0, Technik ekonomista* 0, Kucharz* 0, Kierowca samochodu ciężarowego 0, Technik organizacji usług gastronomicznych* 0, Salowa 0, Sekretarka 0, Technik budownictwa* 0, Technik elektronik* 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 0, Pedagog 0, Posadzkarz* 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 0, Technik elektryk* 0, Kucharz małej gastronomii* 0, Kierowca autobusu 0, Socjolog 0, Mechanik samochodów osobowych 0, Technik mechanik* 0, Specjalista administracji publicznej 0, Technik handlowiec* 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

16 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Technik farmaceutyczny* 0, Technik ochrony środowiska* 0, Technik agrobiznesu* 0, Specjalista ochrony środowiska 0, Monter - elektronik* 0, Politolog 0,0417 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca 2012 r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy zawodów, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego. Długotrwałe bezrobocie najczęściej generują Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (11 zarejestrowanych bezrobotnych), Leśnicy i rybacy (16 zarejestrowanych bezrobotnych), Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (33 zarejestrowanych bezrobotnych), Pracownicy usług ochrony (58 zarejestrowanych bezrobotnych), Pomoce domowe i sprzątaczki (157 zarejestrowanych bezrobotnych), Kierownicy do spraw produkcji i usług (28 zarejestrowanych bezrobotnych) oraz Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych (50 zarejestrowanych bezrobotnych). Tabela 7. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego Lp. Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Leśnicy i rybacy 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Pracownicy usług ochrony 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,5200 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Monterzy 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,4565 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

17 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0, Pracownicy usług osobistych 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Elektrycy i elektronicy 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Technicy informatycy 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 0,1111 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca 2012 r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy zawodów wg kodu czterocyfrowego, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz w których na koniec roku zarejestrowanych było co najmniej 15 bezrobotnych. Grupy zawodów, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie to Technicy chemicy i pokrewni, Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani, Robotnicy leśni i pokrewni oraz Szwaczki, hafciarki i pokrewni. Szczegółowe zestawienie znajduje się w tabeli nr 8. Tabela 8. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu czterocyfrowego Lp. Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Technicy chemicy i pokrewni 0, Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Robotnicy leśni i pokrewni 0, Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

18 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 0,6410 0, Księgowi 0, Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Pracownicy ochrony osób i mienia 0, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 0,5938 0, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 0, Malarze i pokrewni 0, Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 0, Pomoce kuchenne 0, Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0,5238 0, Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 0, Kasjerzy bankowi i pokrewni 0, Cieśle i stolarze budowlani 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0, Murarze i pokrewni 0, Ekonomiści 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Lakiernicy 0, Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, Barmani 0, Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 0, Ślusarze i pokrewni 0, Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 0, Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Gospodarze budynków 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 0, Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 0, Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, Spawacze i pokrewni 0, Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0,4138 0, Magazynierzy i pokrewni 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

19 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 0, Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 0, Inżynierowie mechanicy 0, Mechanicy pojazdów samochodowych 0, Blacharze 0, Elektromechanicy i elektromonterzy 0, Kelnerzy 0, Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0, Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 0, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0, Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0, Technicy rolnictwa i pokrewni 0, Pakowacze 0, Kasjerzy i sprzedawcy biletów 0, Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0, Stolarze meblowi i pokrewni 0, Przedstawiciele handlowi 0, Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 0, Kucharze 0, Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 0, Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 0, Fryzjerzy 0, Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, Kierowcy samochodów ciężarowych 0, Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, Technicy budownictwa 0, Sekretarki (ogólne) 0, Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 0, Technicy mechanicy 0, Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 0, Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 0, Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0, Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, Dietetycy i żywieniowcy 0, Filolodzy i tłumacze 0, Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 0, Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Technicy elektrycy 0, Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 0, Kosmetyczki i pokrewni 0, Technicy elektronicy i pokrewni 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

20 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Analitycy finansowi 0, Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 0, Technicy farmaceutyczni 0, Specjaliści do spraw ochrony środowiska 0, Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 0, Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 0, Filozofowie, historycy i politolodzy 0,0968 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca 2012 r. 20 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

21 2 ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW 2.1 Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych W roku 2012 r. najwięcej ofert pracy (o kodzie dwucyfrowym) zgłoszono dla grupy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (18,4% ogółu zgłoszonych ofert). Oferty pracy dla pracowników z grupy Sprzedawcy i pokrewni stanowiły 17,7% wszystkich ofert, w przypadku grupy Pracownicy usług osobistych 12,4%, a odnośnie grupy Średni personel do spraw biznesu i administracji 6,1%. W pozostałych grupach zawodowych zgłoszono po mniej niż 5% ogółu ofert. Zestawienie wszystkich grup zawodów, w których zgłoszono oferty pracy oraz ich stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 9. Procentowy udział ofert w poszczególnych grupach zawodów Lp. grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0008 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0032 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0024 0,0000 0,0127 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,0079 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0,0087 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0174 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0008 0,0000 0,0032 0,0000 0,0040 0, Średni personel do spraw zdrowia 0,0111 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0,0610 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,0135 0, Technicy informatycy 0,0048 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,1837 0, Pracownicy obsługi klienta 0,0158 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,0214 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,0214 0, Pracownicy usług osobistych 0,1235 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,1774 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0095 0, Pracownicy usług ochrony 0,0103 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,0032 0, Leśnicy i rybacy 0,0000 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0000 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

22 grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0230 0,0000 0,0388 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0008 0, Elektrycy i elektronicy 0,0206 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,0158 0,0000 0,0261 0, Monterzy 0,0024 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,0245 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0,0253 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,0040 0,0000 0,0396 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,0435 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach 0,0182 0,0000 prostych Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2012 r. 2.2 Oferty pracy w zawodach W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zgłoszono oferty pracy. Najwięcej ofert 224, przeznaczonych było dla pozostałych pracowników obsługi biurowej. 211 ofert przeznaczonych było dla sprzedawców, 107 dla robotników gospodarczych, 47 dla przedstawicieli handlowych, a 41 dla robotników budowlanych. W przypadku pozostałych zawodów zgłoszono mniej niż 40 ofert pracy. Poniższa tabela prezentuje zestawienie ofert pracy w najczęściej zgłaszanych zawodach oraz ich liczbę na koniec okresu. Z tabeli wyłączono zawody, w których zgłoszono mniej niż 5 ofert pracy. Tabela 10. Oferty pracy zgłoszone w 2012 r. Lp. Nazwa Oferty pracy zgłoszone w 2012 r. Stan na koniec okresu Pozostali pracownicy obsługi biurowej Sprzedawca* Robotnik gospodarczy Przedstawiciel handlowy Robotnik budowlany Pomoc kuchenna Fryzjer* Sprzątaczka biurowa Zmywacz naczyń Magazynier Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

23 Nazwa Oferty pracy zgłoszone w 2012 r. Stan na koniec okresu Ślusarz* Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Recepcjonista Zaopatrzeniowiec Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Mechanik pojazdów samochodowych* Księgowy Kurier Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Sekretarka Kosmetyczka Asystent nauczyciela przedszkola Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych Kierowca samochodu dostawczego Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Listonosz Elektryk* Fizjoterapeuta Specjalista do spraw marketingu i handlu Spedytor Asystent do spraw księgowości Kelner* Barman Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych Piekarz* Pomocnik piekarza 5 0 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2012 r. 2.3 Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty W 2012 r. w powiecie olkuskim największą szansę uzyskania oferty pracy mieli bezrobotni w grupach Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki i Pozostali pracownicy obsługi biura, natomiast najmniejszą (spośród grup, w których występowały oferty pracy) Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. Tabela nr 11 przedstawia wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczony dla dużych grup zawodów. 23 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

24 Tabela 11. Ranking dużych grup zawodów wg szansy uzyskania oferty pracy grupy Wskaźnik szansy Lp. Nazwa grupy zawodów uzyskania oferty Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Leśnicy i rybacy 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Monterzy 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Elektrycy i elektronicy 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Pracownicy usług ochrony 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, Technicy informatycy 0, Pracownicy usług osobistych 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,2236 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2012 r. Zestawienie zawodów oraz wskaźników szansy uzyskania w nich oferty pracy w grupach zawodowych według kodu czterocyfrowego przedstawia poniższa tabela (bez uwzględnienia grup 24 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

25 zawodów, dla których wskaźnik wyniósł 0 lub MAX). Wskaźnik MAX oznacza, że w danej grupie zawodów zgłaszane były oferty pracy, jednak nie było żadnych osób bezrobotnych. Tabela 12. Ranking grup zawodów wg szansy uzyskania oferty pracy i kodu czterocyfrowego grupy Wskaźnik szansy Lp. Nazwa grupy zawodó uzyskania oferty w Murarze i pokrewni 0, Pakowacze 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 0, Technicy budownictwa 0, Kasjerzy i sprzedawcy biletów 0, Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0, Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0, Lakiernicy 0, Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, Blacharze 0, Spawacze i pokrewni 0, Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 0, Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 0, Inżynierowie mechanicy 0, Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Nauczyciele szkół podstawowych 0, Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 0, Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0, Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 0, Elektromechanicy i elektromonterzy 0, Analitycy finansowi 0, Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 0, Kelnerzy 0, Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 0, Monterzy sprzętu elektrycznego 0, Technicy farmaceutyczni 0, Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 0, Kierowcy samochodów ciężarowych 0, Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za 2011 rok. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie za rok 2011 r. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania Poznań, dnia 15.03.2012 roku Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania Część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu str. 1 Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 6,6%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie

Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie Wyszczególnienie Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2012 r. WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2013 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w I półroczu 2012 roku Lubin, październik 2012 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. Białystok, kwiecień 2015 RAPORT OPRACOWANO W WYDZIALE BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo