UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 203. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 203 r. poz. 595 z późn. zm. ) ) art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 203 r. poz. 595 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 203 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 645 oraz z 204 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 938 i poz. 646 oraz z 204 r. poz Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona

2 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie dochodów na % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00% potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat.020 LEŚNICTWO ,85%.0200 Gospodarka leśna ,85% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), ,85% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,86% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,86% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,05% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,04% ,83% ,29% ,02% ,00% Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,05% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,05% Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,3% 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,20% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0 72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,84% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami ,00% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,38% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjnie) ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 0830 Wpływy z usług ,40% 0920 Pozostałe odsetki Nadzór budowlany ,2% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0 4 rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,38% 750 Urzędy Wojewódzkie ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Starostwo Powiatowe ,20% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,4% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,0% Kwalifikacja wojskowa ,00% 2 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,99% porozumień z organami administracji 220 rządowej 752 Obrona Narodowa ,09% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,09% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,88% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,07% państwa Podatek dochodowy od osób 000 fizycznych ,58% 7568 Podatek dochodowy od osób prawnych ,99% 0020 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,45% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,07% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,78% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,50% 0490 odrębnych ustaw 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,38% Część oświatowa subw. ogólnej dla 7580 jednostek samorządu terytorialnego ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 2920 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na uzupełnienie dochodów Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 7584 Różne rozliczenia finansowe ,46% 0920 Pozostałe odsetki ,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE ,89% 80 Gimnazja specjalne ,6% 3 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o.0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02% 8020 Licea ogólnokształcące ,80% 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,27% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie włsanych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków ,96% powiatów)samorządów wojecwództw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe ,35% 0830 Wpływy z usług ,42% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,73% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,38% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,93% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Szkoły artystyczne ,89% 0920 Pozostałe odsetki ,% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% na dofinansowanie własnych zadań 270 bieżących 8040 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 0 6 dokształcenia zawodowego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne ,4% 0920 Pozostałe odsetki ,37% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej Wpływy z usług ,23% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8095 Pozostała działalność ,74% 4 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,73% porozumień z organami administracji 220 rządowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 85 OCHRONA ZDROWIA ,33% 85 Szpitale ogólne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,29% ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,29% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA ,32% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,8% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych ,23% 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki ,40% Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między ,8% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,58% związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieżących Domy Pomocy Społecznej ,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki ,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej ,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,4% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% 5 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(ziwązków gmin),powiatów(związków ,00% powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł Ośrodki wsparcia ,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze ,9% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 220 rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu ,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,84% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz inych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,74% związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieżących 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki ,34% Pozostała działalność ,24% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,24% 8532 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,69% Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Powiatowe Urzędy Pracy ,64% Wpływy z usług ,3% 0830 Pozostałe odsetki ,46% 0920 Wpływy z różnych dochodów Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 2690 społeczne pracowników powiatowego ,78% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,34% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,30% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 w tym : PCPR w Toruniu ,9% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Starostwo Powiatowe Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń ,89% ,4% ,00% 7 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,80% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,3% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Szkolna kuźnia profesjonalistów ,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust ,66% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo ,33% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,32% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,36% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie ,26% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki ,26% 8540 Internaty i bursy szkolne Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów ,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t ,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,2% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,2% 8 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 926 KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6260 finansów publicznych Razem dochody budżetowe ,8% dochody majątkowe ,55% w tym: dochody z mienia dochody bieżące ,08% 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 0

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie wydatków na % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO %.0005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 4300 Zakup usług pozostałych %.020 LEŚNICTWO %.0200 Gospodarka leśna % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % Nadzór nad gospodarką leśną % 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % 6004 Drogi publiczne powiatowe % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych % % % 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych % Wydatki na zakupu inwestycyjne j budżetowych % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostakami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : PZD w Toruniu % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych % Starostwo Powiatowe % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu % terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie % własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 0 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4430 Różne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 4430 Różne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4480 Podatek od nieruchomości % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % 703 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) % 4300 Zakup usług pozostałych % * Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) % zadania zlecone % 4300 Zakup usług pozostałych % powiat % 4300 Zakup usług pozostałych % Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 3

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne % 4300 Zakup usług pozostałych % 705 Nadzór budowlany % realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup pozostałych usług % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Szkolenia członków korpusu służby 4550 cywilnej % 7095 Pozostała działalność % 4300 Zakup usług pozostałych % 750 Administracja publiczna % 750 Urzędy Wojewódzkie % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej % w tym Powiat % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej % Zadania zlecone % 2 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 4

15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 7509 Rady powiatów % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % Starostwa powiatowe % Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub % związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 3250 Stypendia różne % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Wpłaty PFRON % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % z tego druki komunikacyjne % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % z tego tablice rejestracyjne % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz %,analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych % % 3 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 5

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Kwalifikacja wojskowa % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % Dotacje celowe przekazane dla 2329 powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie % porozumień(umów)między j.s.t 752 OBRONA NARODOWA % 7522 Pozostałe wydatki obronne % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA % Komendy Wojewódzkie Policji % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Komendy Powiatowe Policji % 670 Wpłaty jednostek na funusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Pozostała działalność % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego % % 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu % terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA % 7588 Rezerwy ogólne i celowe % 480 Rezerwy % rezerwa ogólna % 4 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 6

17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. rezerwa na podwyżki wynagrodzeń osobowych,nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń 0 0 rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o % zarządzaniu kryzysowym Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 inwestycyjne % Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne % 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE % 8002 Szkoła podstawowa specjalna % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Zakup pomocy naukowych, 429 dydaktycznych, książek % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych % 3020 Realizacja ZSS. w Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Starostwa powiatowe % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, książek % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych % 80 Gimnazja specjalne % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % 5 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 7

18 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % w tym : Realizacja -Z.Sz.S w Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 8020 Licea ogólnokształcące % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 Podróże służbowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % w tym: *ZSZ. W Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek % 6 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 8

19 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 440 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % *ZS CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 8030 Szkoły zawodowe % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 7 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 9

20 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych % w tym: *ZS. w Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % *Z.Sz.CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 8 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % *Starostwo Powiatowe w Toruniu % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 4270 Zakup usług remontowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych % 8032 Szkoły artystyczne % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo