Nowości w Solid Edge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości w Solid Edge"

Transkrypt

1 Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005

2 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżne. Siemens i lg Siemens są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Siemens AG. Slid Edge jest znakiem twarwym lub zastrzeżnym znakiem twarwym firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. lub jej pdmitów zależnych w Stanach Zjedncznych i w innych krajach. Wszystkie pzstałe znaki twarwe, zastrzeżne znaki twarwe i znaki usługwe należą d dpwiednich pdmitów. 2 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

3 Spis treści Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Nwści w Slid Edge ST Części i części blaszane - rzszerzenia Złżenie - rzszerzenia Rzszerzenia szkicwania Rzszerzenia PMI Nwści w aplikacji Slid Edge Simulatin Rzszerzenia w zarządzaniu dkumentami Rysunek - rzszerzenia Zmiany w interfejsie użytkwnika Zmiany pzimu plików Rzszerzenia translatra i knwertera Zarządzanie Slid Edge Narzędzia pmcy dla użytkwnika MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 3

4

5 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Slid Edge ST5 stanwi jednlity system peracji synchrnicznych i sekwencyjnych, więc prjektanci nie muszą dknywać wybru. Ot główne bszary ulepszeń. Administracja - rzszerzenia Prgram instalacyjny prgramwania Slid Edge nie bejmuje już rzwiązania d zarządzani dkumentami. Dla każdeg rzwiązania d zarządzania dkumentami (Insight, Slid Edge Embedded Client i Insight XT) dstępny jest sbny prgram instalacyjny, który instaluje kreślne rzwiązanie na instalacji prgramwania Slid Edge. Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Zarządzanie Slid Edge. Części i części blaszane - rzszerzenia Rzszerzenia części i części blaszanych Slid Edge bejmują następujące zagadnienia: Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie pmcy Ulepszenia części i części blaszanych. Złżenie - rzszerzenia Rzszerzenia złżenia w ST5 bejmują... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie pmcy Rzszerzenia złżenia. Rysunek - rzszerzenia ST5 zapewnia wiele isttnych rzszerzeń... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Rzszerzenia rysunku. Rzszerzenia interfejsu użytkwnika Rzszerzenia interfejsu użytkwnika bejmują... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Zmiany w interfejsie użytkwnika. Najważniejsze nwści dtyczące analizy metdą elementów skńcznych Rzszerzenia Slid Edge Simulatin uwzględniają następujące elementy... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Nwści w Slid Edge Simulatin. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-1

6 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Pdsumwanie zarządzania dkumentami Prezentacja nweg narzędzia d zarządzania dkumentami - Slid Edge Insight XT. Insight XT t aplikacja SharePint służąca d zarządzania plikami Slid Edge i pwiązanymi infrmacjami prjektwymi, która umżliwia dzyskanie infrmacji, wizualizację złżnych relacji między danymi raz wydajne wyknywanie cdziennych zadań inżynierskich. Więcej infrmacji na ten temat raz infrmacji rzszerzeniach Slid Edge Embedded Client i Insight pdan w temacie Rzszerzenia w zarządzaniu dkumentami. Dkumentacja nwści d wydruku W kienku Pmcy dstępny jest teraz niezależny pdręcznik Nwści w Slid Edge ST5. Aby t dszukać: 1. Na pasku wstęgwym kliknij iknę indeksu Pmcy. 2. W kienku Pmcy, w bszarze Slid Edge - pmc wybierz pcję Nwści. Pdręcznik pmcy Nwści mżna wydrukwać w całści lub wybrać d wydruku tylk kreślny rzdział lub pjedynczy temat Nwści. Aby wydrukwać pdręcznik Nwści w całści, na karcie Spis treści kliknij prawym przyciskiem myszy pdręcznik znajdujący się najwyżej, czyli Nwści w Slid Edge ST5, a następnie wybierz plecenie Drukuj. Za pmcą tej samej metdy mżna drukwać pszczególne rzdziały lub tematy Nwści. Wskazówka Lepszą kntrlę nad paginacją mżna zachwać, wybierając i drukując sbn pszczególne pdręczniki. Samdzielne szklenia w trybie nline Dstęp d samdzielnych szkleń mżna uzyskać w trybie nline bez ddatkwej płaty. Pracując własnym tempem na swim pulpicie, mżesz pznać pdstawy mdelwania synchrniczneg części i złżeń raz ryswania za pmcą przedstawinych infrmacji gólnych, animacji i ćwiczeń. W Slid Edge łącze d samdzielnych szkleń znajduje się w kienku Pmcy. Aby t dszukać: 1. Na pasku wstęgwym kliknij iknę indeksu Pmcy. 2. W kienku Pmcy, w bszarze Pmc w nauczaniu, wybierz pcję Samdzielne szklenia Slid Edge. 1-2 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

7 Nwści w Slid Edge ST5 Części i części blaszane - rzszerzenia Pniższe rzszerzenia dtyczą śrdwiska części i części blaszanej w prgramie Slid Edge ST5. Sieć żeber jak element pdstawwy Mdelwanie wielbryłwe Rzpznawanie twrów Techniki umieszczania twrów (śrdwisk synchrniczne) Elementy gwintu (śrdwisk synchrniczne) Menedżer rzwiązań Relacje zawieszenia Zakrąglaj zachwanie edycji Rzszerzenia Kntrlera gemetrii Przenszenie faz i gwintów ze śrdwiska sekwencyjneg d śrdwiska synchrniczneg Rzszerzenie wymiarwania zagięć części blaszanej Plecenie Nwa szczelina Mdelwanie wielbryłwe Pliki części i części blaszanych bsługują teraz więcej niż jeden biekt prjektwy. Mdelwanie wielbryłwe t metda prjektwania, w której użyt kilku biektów prjektwych w jednym pliku. W mdelwaniu wielbryłwym mżna prjektwać wiele ddzielnych mdeli w tej samej przestrzeni z zgdnie z tym samym zestawem reguł. Metda mdelwania zapewnia mżliwść mdelwania wielu kmpnentów złżenia jak jeden plik części lub części blaszanych. W przypadku umieszczenia części wielbryłwej w złżeniu, pwstające bryły są przedstawiane jak jedna pzycja na karcie PathFinder złżenia raz na liście materiałwej. Całe złżenie mże być przedstawine jak jedna część wielbryłwa. Czasami złżenie jest ważniejsze niż rzeczywiste kmpnenty twrzące t złżenie. Przenszenie faz i gwintów ze śrdwiska sekwencyjneg d śrdwiska synchrniczneg Fazy równej wartści cfnięcia i gwinty zewnętrzne mżna teraz przensić d śrdwiska synchrniczneg z zachwaniem mżliwści edycji tych elementów. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-3

8 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Rzpznawanie twrów Nwe plecenie służy d wykrywania wszystkich twrów kandydujących (wycięć krągłych lub stżkwych) i przekształcenia ich w elementy typu Otwór. P zaznaczeniu biektu prjektweg w knie dialgwym Rzpznawanie twrów wyświetlane są wszystkie twry kandydujące. Pdbne twry są grupwane. W knie dialgwym mżesz kntrlwać typ twru, w który mają być przekształcne twry kandydujące, a także jakie znalezine twry kandydujące mają być przekształcne. Sieć żeber jak element pdstawwy Plecenie Sieć żeber mżna teraz stswać jak element pdstawwy mdelu, c umżliwia stswanie cienkściennych elementów pdstawwych. W pprzednich wersjach Slid Edge sieci żeber wymagały istniejącej gemetrii mdelu. Techniki umieszczania twrów (synchrniczne) Zablkuj płaszczyznę P umieszczeniu dwóch wystąpień twru na tym samym licu w ramach jedneg wystąpienia plecenia, płaszczyzna zstaje autmatycznie zablkwana. Wszystkie klejne wystąpienia zstają zablkwane na płaszczyźnie, dpóki użytkwnik teg nie zmieni. Odniesienie d śrdka Wyrównuje twór względem punktu śrdkweg krawędzi Mżna użyć pcji M, aby wyrównać twór względem punktu śrdkweg wyróżninej krawędzi. P umieszczeniu twru twrzna jest relacja pzima/pinwa. Nie mżna już później wymiarwać względem punktu śrdkweg krawędzi. Otwór jak dniesienie Wyrównuje twór względem si istniejąceg twru P zatrzymaniu kursra na istniejącym twrze wyróżniany jest śrdek twru. Naciśnij klawisz A. Gdy pdczas przesuwania twru zstanie n ustawiny w pinie lub pzimie względem si istniejąceg twru, na licu wyświetlne zstaną linie wyrównania. Mżesz wyrównać twór na innych licach w mdelu. Pdczas przesuwania twru na innych licach również wyświetlane są linie wyrównania. Knieczne mże być naciśnięcie klawisza N w celu wyróżnienia krawędzi na licu, która jest równległa d linii wyrównania. Mżna również ustawić twór na licu krągłym. Linie wyrównania są wyświetlane na licu krągłym p przesunięciu twru na t lic. Elementy gwintu (śrdwisk synchrniczne) Plecenie Gwint śrdwiska synchrniczneg zstał rzszerzne, aby umżliwić umieszczanie elementu gwintu kreślnym wymiarze na bu kńcach walca. Oba kńce muszą mieć tę samą, nminalną średnicę gwintu. Ddan mżliwść dynamicznej edycji głębkści umieszczania. 1-4 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

9 Nwści w Slid Edge ST5 Menedżer rzwiązań Czasami relacje lic pwdują pwstanie warunku zbyt wielu węzłów. Ten warunek mże spwdwać niepwdzenie edycji synchrnicznej lub prwadzić d pwstawania nieprzewidzianych wyników. Menedżer rzwiązań zapewnia ddatkwe infrmacje i mżliwść pdjęcia czynnści dtyczących rzwiązania warunku zbyt wielu więzów. Menedżer rzwiązań pzwala na graficzną interakcję z mdelem i sterwanie wszystkimi relacjami pwiązanymi z bieżącym rzwiązaniem. Przyciski Menedżera rzwiązań znajdują się na panelu Reguły. Uwaga Menedżer rzwiązań zastępuje Reguły zaawanswane. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-5

10 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Relacje zawieszenia Opcja Zawieś reguły zapewnia teraz większą kntrlę pdczas edycji synchrnicznej. Przycisk Zawieś zstał zastąpiny trzema przyciskami i znajduje się w nwym miejscu na panelu Reguły. Mżna zawiesić wszystkie reguły (1), relacje wymiarów (2) raz trwałe relacje (3). Pdczas zawieszania danej kategrii relacji przycisk zmienia wygląd, jak pkazan na rysunku. Zakrąglaj zachwanie edycji Pdczas edytwania zakrąglenia ś zakrąglenia mże być ddkwana lub ustalna w kreślnym miejscu. Teraz udstępnin pcje kntrlwania zachwania pdczas edycji zakrąglenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakrąglne lic i wybierz plecenie Zakrąglaj zachwanie edycji. Dstępne są trzy pcje: Autmatyczna Dkuj ś Oddkuj ś Dmyślnym zachwaniem jest Autmatyczna. W trybie autmatycznym ś zakrąglenia jest ddkwana pdczas zmian wartści prmienia zakrąglenia. Lica styczne d zakrąglenia nie są przenszne, ale zmieniają się, dpaswując d zakrąglenia. Jeśli zakrąglenie zstanie pwiązane współśrdkw z elementem (wycięcie, wyciągnięcie lub twór), ś zakrąglenia zstanie ustalna w kreślnym miejscu (zadkwana). Aby zmienić zachwanie dmyślne, kliknij prawym przyciskiem myszy zakrąglne lic i wybierz plecenie Zakrąglaj zachwanie edycji. Wybierz pcję kntrlwania zakrąglania zachwania edycji. Ta pcja zachwania pdczas edycji pzstanie włączna dla wybraneg zakrąglneg lica. 1-6 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

11 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia Kntrlera gemetrii D Kntrlera gemetrii ddan rzszerzenia w celu zwiększenia jakści mdeli. Nwa pcja Napraw błędy bryły dstępna w knie dialgwym Kntrler gemetrii usuwa błędy z brył zwrócnych przez Kntrlera gemetrii. Ta pcja jest dstępna wyłącznie dla knstrukcji bryłwych lub biektów prjektwych, które nie mają zależnych elementów ani przypisanych pwiązań. Obk wszystkich błędów zwrócnych przez Kntrlera gemetrii, których nie mżna naprawić, wyświetlana jest ikna wraz z pisem prblemu. Uwaga Opcja Napraw błędy bryły nie bsługuje małych wystąpień, więc ikna nie jest wyświetlana bk żadneg z małych wystąpień zwrócnych przez Kntrlera gemetrii. Rzszerzne wymiarwanie zagięć części blaszanych Umieszczanie wymiarów zagięć części blaszanej zstał rzszerzne tak, aby uwzględniać płżenie wymiaru względem zagięcia i autmatycznie zapewnić najlepsze rzwiązanie w narzędziu QuickPick. Rzwiązanie umżliwia wyknanie jednej z pniższych peracji: Przecięcie lica warstwy Gięcie sylwetki Uwaga Pdczas umieszczania wymiaru mżesz nacisnąć klawisz I, aby przełączać różne pcje wiązania wymiaru dstępne w narzędziu QuickPick. Edycja kąta zagięcia pwduje zaktualizwanie stylu wiązania między przecięciem lica warstwy a gięciem sylwetki. Punkt wiązania zmienia się dynamicznie w trakcie zmiany kąta. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-7

12 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Plecenie Nwa szczelina Plecenie Nwa szczelina umżliwia twrzenie elementu szczeliny wzdłuż stycznej szkicu ciągłeg. 1-8 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

13 Nwści w Slid Edge ST5 Złżenie - rzszerzenia Pniższe rzszerzenia dtyczą śrdwiska złżenia w prgramach Slid Edge ST5. Zmiany dtyczą wszystkich mdeli złżeń. Rzszerzenia relacji w złżeniach Relacja w złżeniu krzywki baryłkwej Wstawianie kpii złżenia Tryby przetwarzania dużeg złżenia Rzszerzenia złżenia lustrzaneg Rzszerzenia zastępwania części Nailbard (Rysunek - zespół przewdów) Kpia międzyzłżeniwa (IAC) Rzszerzenia Kntrlera gemetrii Rzszerzenia w częściach znrmalizwanych Większa kntrla nad knfiguracją wyświetlania w widkach rysunkwych Rzszerzenia rurciągów i bramwań MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-9

14 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia części znrmalizwanych W częściach znrmalizwanych zastswan wiele rzszerzeń. Części znrmalizwane bsługują teraz InsightXT. Aby przechwać części znrmalizwane w InsightXT, należy uruchmić Menadżer knfiguracji części znrmalizwanych i wybrać pcję Przechwuj pliki w InsightXT. Części znrmalizwane mają teraz w knfiguracji bibliteki maszyn pcję dstawy części znrmalizwanych w standardzie kreańskim (KS). Części znrmalizwane zapewniają teraz graniczny zestaw części zawrów w standardzie DIN i ISO, których mżna użyć w złżeniach lub w ścieżkach rurciągów. Części znrmalizwane, w menu uruchamiania w bszarze Slid Edge ST5 - Części znrmalizwane, zawierają również łącza d takich dkumentów w trybie nline w frmacie PDF jak Pdręcznik instalacji czy Pdręcznik użytkwnika. Na strnie Instalacja niestandardwa pdczas instalacji Standard Parts Administratr dmyślnie wybrane są pliki części głównej jak, że jest t zalecane ustawienia dla nwych użytkwników części. P wybraniu plików części głównej zstaną wyświetlne ddatkwe infrmacje dla tej pcji w bszarze Opis elementu kna dialgweg. Rzszerzenia relacji w złżeniach Relacje w złżeniu uzupełnin szereg rzszerzeń i ddatków. Lepszy wybór punktu charakterystyczneg. Rzszerzenia wybru si. Rzszerzenia relacji płączenia. Zmiany interfejsu wybru szkicu w zakresie pleceń przylegania i wyrównania. Przetwarzanie relacji stycznści z zerwym dsunięciem. Mżliwść twrzenia zestawu sztywneg ze składników złżenia. Rzszerzenia zastępwania części Zastępwanie części w złżeniu zstał rzszerzne w celu bsługi następujących pleceń: Zastąp część (tak jak w pprzednich wersjach) Zastąp część częścią znrmalizwaną Zastąp część nwą częścią Zastąp część kpią Zastąp wiele wystąpień: Wybór wielu pdbnych lub różnych części - we wszystkich przypadkach plecenie Zastąp musi pzstać WŁĄCZONE 1-10 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

15 Nwści w Slid Edge ST5 Zastąp w pdzłżeniach Dzwlny będzie wybór części w kmpletnym złżeniu (w złżeniu najwyższeg pzimu, jak i w pdzłżeniach). Najpierw część zstanie zlkalizwana p ustawieniu nad nią kursra. Jeśli część jest zawarta również w pdzłżeniu, będzie mżna je wybrać przy użyciu szybkieg wybru. Wybru mżna dknać również z pzimu PathFinder Zastąp wszystkie wystąpienia: D szybkieg paska na ekranie krku wybru części ddany zstanie przycisk umżliwiający wybór wystąpień d zastąpienia. Obecne kn dialgwe Wybierz wystąpienia zstanie zmienine w przycisk, który będzie rzszerzać wybór na Wszystkie wystąpienia każdrazw p jeg naciśnięciu. Wybrane elementy będą wyświetlane w klrze zaznaczenia Twrzenie dbić lustrzanych składników złżenia Ta funkcja umżliwia twrzenie kpii lustrzanych kmpnentów w kntekście złżenia względem wybranej płaszczyzny. Płaszczyzna, względem której składniki złżenia mają być dbite, musi istnieć przed użyciem plecenia. Kmpnenty symetryczne względem płaszczyzny dbicia lustrzaneg zstaną brócne i nie utwrzne zstanie żadne nwe wystąpienie tych kmpnentów. Kmpnenty niesymetryczne względem płaszczyzny dbicia zstaną dbite i utwrzny zstanie nwy kmpnent. Przed wyknaniem plecenia wyświetlna zstanie tabela przedstawiająca, które składniki złżenia zstaną brócne, a które dbite. Pniżej przedstawin kartę PathFinder złżenia p wyknaniu peracji twrzenia dbicia lustrzaneg. Odbite i brócne kmpnenty przedstawin w czerwnym plu. Kpia międzyzłżeniwa (IAC) Funkcja Wstawianie kpii złżenia umżliwia wstawienie najwyższeg pzimu jedneg złżenia d inneg złżenia. Wszystkie kmpnenty najwyższeg pzimu w złżeniu nadrzędnym są traktwane jak kmpnenty najwyższeg pzimu w złżeniu zależnym. Plecenie wybierze wyłącznie pliki złżenia. Nie wybierze n części plików złżenia. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-11

16 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Wynikiem tej peracji jest jednakwa struktura elementów najwyższeg pzimu w złżeniu zależnym i nadrzędnym. Złżenie nadrzędne nie musi być becne, aby mżna był wyświetlić kmpnenty p utwrzeniu elementu. Jest n ptrzebne d przeprwadzenia aktualizacji. Tryby przetwarzania dużeg złżenia Dzięki ulepszenim sprzętu kmputerweg dzisiejsze kmputery dyspnują dużą ilścią pamięci i mgą przetwarzać duże ilści danych. Dzięki temu użytkwnicy mgą manipulwać złżeniami, które były uznawane za duże jakiś czas temu. Użytkwnik mże wczytać złżenie zawierające nawet 200 kmpnentów i wyświetlić wszystkie szczegóły w wyskiej rzdzielczści. Mżna teraz dstswać zachwanie prgramwania pdczas twierania pliku, kreślając w pcjach prgramwania Slid Edge, c jest uznawane za małe, średnie lub duże złżenie. T ustawienie jest definiwane w zależnści d liczby unikatwych kmpnentów. Ustawić mżna niżej wymienine parametry twierania małych, średnich i dużych złżeń. Ukryj wszystkie kmpnenty Aktywacja części Uprszczenie części Uprszczenie pdzłżenia Aktywuj zmien. części przy twarciu Tak lub Nie Uaktywnij wszystkie, Dezaktywuj wszystkie, Ostatni zapisane Wszystkie zaprjektwane, Wszystkie uprszczne, Ostatni zapisane Wszystkie zaprjektwane, Wszystkie uprszczne, Ostatni zapisane Tak lub Nie Ustawienia pcji prgramwania Slid Edge mgą być używane lub zastępwane w knie dialgwym twierania plików. Relacja w złżeniu krzywki baryłkwej Relacja krzywki zstała ulepszna w ten spsób, że gemetria ppychacza mże teraz ppychać łańcuch krzywych, na przykład gemetrię szkicu nawiniętą na walec. Gemetria łańcucha krzywych ma następujące cechy: Mżna ją twierać lub zamykać Mże na stanwić ścieżkę 3D i zawierać krzywe sklejane, łuki itp. Krzywa musi być ciągle styczna. W przeciwnym razie wystąpi błąd. Krawędzie mgą należeć d szkicu, biektu prjektweg, krzywej knstrukcyjnej itp. (szkic ASM jest również bsługiwany dla krzywki 2D). Charakterystyka gemetrii pwierzchni (ppychacz): Walce Trusy 1-12 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

17 Nwści w Slid Edge ST5 Sfery (sfera styczna d łańcucha krzywych) Lic mże należeć d biektu prjektweg lub dwlneg elementu knstrukcyjneg. Rzszerzenia dtyczące rurciągów i knstrukcji ramwych Dknan rzszerzeń związanych z bsługą rurciągów i knstrukcji ramwych. Rzszerzn wyświetlanie uchwytów, aby ułatwić lkalizację punktów pdczas edycji knstrukcji ramwych, rur, raz krzywych. Nwe plecenia ułatwiają edycję rurciągów i knstrukcji ramwych. Plecenie Edytuj rurę umżliwia edycję atrybutów wybranej rury. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-13

18 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Plecenie Edytuj armaturę umżliwia edycję atrybutów wybranej armatury. Plecenie Edytuj przekrje umżliwia edycję przekrju wybraneg składnika ramy. Plecenie Edytuj warunki zakńczenia umżliwia edycję warunków zakńczenia wybraneg składnika ramy. Nwa pcja Rzciągnij/Przytnij na etapie edycji warunków zakńczenia znajdująca się na pasku pleceń Knstrukcje ramwe rzciąga lub przycina składnik ramy d płaszczyzny, lica lub bryły Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

19 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia szkicwania W Slid Edge ST5 dknan następujących rzszerzeń szkicwania. Tutaj wpisz tekst MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-15

20 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia PMI W Slid Edge ST5 utwrzn rzszerzenia dla wymiarów i adntacji PMI. Współczynnik kształtu dla tekstu uwagi PMI PMI eksprtwane d NX jak rzeczywiste PMI Edycja wymiaru symetryczneg Współczynnik kształtu tekstu uwagi PMI W ST5 dstępne są następujące funkcje frmatwania tekstu uwag PMI mdelu: Współczynnik prprcji Dpaswuje rzmiar tekstu pprzez zmianę szerkści czcinki. Wyskść tekstu nie zmienia się. Dpasuj d zawartści Autmatycznie dstswuje szerkść ramki uwagi d szerkści tekstu uwagi PMI. P wyświetleniu bramwania uwagi zmienia się jej rzmiar wraz z tekstem. Stały - dstsuj współczynnik kształtu Zachwuje pczątkwą szerkść uwagi PMI, autmatycznie dstswując współczynnik kształtu w miarę wydłużania lub skracania zawartści. Stały - zawijaj tekst Zachwuje pczątkwą szerkść uwagi PMI, zawijając tekst d klejnych wierszy. Aby dwiedzieć się więcej na temat tych pcji, zapznaj się z rzdziałem Frmatwanie tekstu uwagi i bramwania Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

21 Nwści w Slid Edge ST5 PMI eksprtwane d NX jak rzeczywiste PMI Pliki JT zapisane w Slid Edge mżna teraz imprtwać d NX, gdzie stają się rzeczywistymi PMI. W pcjach zapisu JT pwiązaneg pliku.ini nie wprwadzn żadnych zmian. Następujące typy biektów PMI są bsługiwane w ST5: Symbl bazy pmiarwej (Ramka bazy pmiarwej) Symbl wykńczenia pwierzchni Element dcelwy bazy pmiarwej Edycja wymiaru symetryczneg Ple edycji wymiarów zawiera teraz pcję wymiaru symetryczneg. Pdczas edycji wartści wymiaru lica kńcwe pruszają się równmiernie taką samą dległść d śrdka wymiaru. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-17

22 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Nwści w aplikacji Slid Edge Simulatin Aplikacja Slid Edge Simulatin jest dstępna dla wszystkich mdeli Slid Edge. Rzszerzenia wprwadzn w prgramie ST5. Analiza cieplna Analiza sprzężna dla analizy naprężeń cieplnych Obciążenia termiczne Wykresy cieplne Wyniki łączne dla mdeli z siatką mieszaną Wykresy wyników pwierzchni i linii według ISO Rzszerzenia plecenia Zespól biekty Opcja bciążenia całkwiteg lub rzłżneg jest teraz dstępna Rzmiar siatki wyświetlany w interfejsie użytkwnika Nwa pcja upraszcza gemetrię pdczas twrzenia siatki Przetwarzanie wykresu wyników dcelwych Belki krzywliniwe są teraz bsługiwane w mdelach knstrukcji ramwych Wyświetlanie płącznych wyników dla mdeli siatki mieszanej Śrdwisk Wyniki symulacji feruje becnie ulepszne wyświetlanie wyników dla mdelu zawierająceg kmbinację brył i pwierzchni lub biekty zesplne. Te ulepszenia dtyczą wyświetlania mdeli części, części blaszanych i złżeń Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

23 Nwści w Slid Edge ST5 Wyniki dla brył i pwierzchni Teraz na mdelu jedncześnie wyświetlane są wszystkie wynikwe wykresy. Wcześniej mżliwe był wyświetlanie wyników dla pwierzchni lub wyników dla brył, ale nie bu rdzajów jedncześnie. Przykład Na tę część zawierającą pwierzchnie zesplne z bryłami za pmcą plecenia Zespól biekty nałżn siatkę typu Obiekty gólne. Grubść płyty Grubść płyty stsuje się d pwierzchni przy użyciu dwóch nwych pcji: W knie dialgwym Siatka mżna wybrać pcję Pkaż wyniki dla pwierzchni, aby pgrubić pwierzchnię przed nałżeniem siatki na mdel. Opcja te jest dstępna dla dwuwymiarwych siatek pwierzchni i siatek mieszanych. W śrdwisku Wyniki symulacji mżna wybrać pcję Grubść płyty na karcie Narzędzia główne fi w grupie Pkaż fi w menu Opcje wyświetlania, aby zastswać grubść w dniesieniu d pwierzchni mdelu. Dzięki temu łatwiej jest zwizualizwać wyniki. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-19

24 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Wartści węzłów płyt Opcja wyświetlania grubści płyty wpływa również na wartści węzłów wyświetlane przez znaczniki Minimum i Maksimum raz przez plecenie Snda. Gdy ple wybru Grubść płyty nie jest zaznaczne, te adntacje infrmują, czy wartść węzła znajduje się u góry (Góra), czy u dłu (Dół) pwierzchni. Więcej infrmacji zawiera sekcja Wyświetlanie danych węzłów płyt w temacie pmcy Wyniki analizy sndwania. Płączne analizy d celów analizy naprężeń cieplnych Obecnie mżna używać płącznych analiz, aby przeprwadzić symulację w ramach analizy naprężeń cieplnych. Płączną analizę mżna utwrzyć, wybierając jeden z następujących nwych typów analizy w knie dialgwym Utwórz analizę: Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Liniwe statyczne Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Wybczenie liniwe Więcej infrmacji zawiera temat Badania płączne Przetwarzanie wykresu wyników dcelwych Nie trzeba już przetwarzać wszystkich wyników zanim zstaną ne wyświetlne w śrdwisku wyników symulacji. Wystarczy zaznaczyć następujące ple wybru, dstępne w knie dialgwym Utwórz analizę (lub Mdyfikuj analizę) raz na karcie Symulacja (kn dialgwe Opcje Slid Edge), aby graniczyć wyknywanie wstępneg przetwarzania wyników: Nie przetwarzaj wszystkich wyników p rzwiązaniu (szybsze). Użycie tej pcji zapewnia następujące krzyści: Zmniejsza dmyślny rzmiar twrzneg i przechwywaneg pliku wyników. Nie granicza mżliwści wybru i wyświetlania innych wykresów wyników. Nieprzetwrzne wykresy są wyświetlane na liście za pmcą szareg tekstu w kienku drzewa Symulacja. Mżna użyć plecenia Widk, aby na żądanie przetwrzyć i wyświetlić te wyniki wykresu. New results plts fr thermal studies In the Simulatin Results envirnment, there are new ptins available fr reviewing the thermal study prcessing results: 1-20 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

25 Nwści w Slid Edge ST5 A new Thermal clr ptin is available n the Clrbar tabficlrs grup. Tw new cntur plt styles are available fr all study types: Is Lines Fr displaying mdels meshed with a surface mesh type. Is Surface Fr displaying mdels meshed with a tetrahedral r mixed mesh type. Wyświetlanie rzmiaru siatki w interfejsie użytkwnika Obecnie w knach dialgwych, dla których kreśln niestandardwy rzmiar siatki (subiektywny rzmiar siatki), wyświetlany jest bieżący rzmiar siatki. Jednstki rzmiaru siatki są takie same jak jednstki kreślne we właściwściach pliku dla wymiarów. Wcześniej dkładna wartść subiektywneg rzmiaru siatki nie była pkazywana. Przykład Pdczas nakładania siatki na mdel w knie dialgwym Siatka czwrścienna wyświetlany jest subiektywny rzmiar siatki. Nwa pcja upraszcza gemetrię pdczas twrzenia siatki Gemetria bardz małych licach i krawędziach mże być przyczyną błędów pdczas twrzenia siatki. Nwa pcja na strnie Rzmiar siatki w knie dialgwym Opcje siatki upraszcza wąską gemetrię pdczas twrzenia siatki, aby zapewnić prawidłwe przetwarzanie siatki. Ple wybru Użyj zaawanswaneg twrzenia siatki jest dmyślnie zaznaczne. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-21

26 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Przykład Przed - wąska gemetria jest widczna. P - gemetria jest uprszczna. Opcja bciążenia całkwiteg lub rzłżneg jest teraz dstępna Przykładając siłę, kierunek, mment lub mment brtwy d bciążenia wielu elementów, mżna teraz prprcjnalnie rzkładać wielkść bciążenia na wybranych elementach na pdstawie bszaru lub długści. Wcześniej autmatycznie stswana była pełna wartść dla każdeg wybraneg biektu. Następujące zmiany bsługują mżliwść bciążenia całkwiteg lub rzłżneg: Wybranie przycisku Obciążenie całkwite spwduje prprcjnalne rzłżenie wartści bciążenia wśród wybranych biektów teg sameg typu. Przycisk jest dstępny na pasku pleceń Obciążenia. Etykiety siły, kierunku, mmentu brtweg i mmentu w knie symulacji identyfikują bciążenia jak (Całkwite) lub (Na element). Tekst (Całkwite) jest wyświetlany w głównym knie prgramu na etykiecie bciążenia, gdy użyt pcji Obciążenie całkwite. Raprt dla symulacji zawiera nwą klumnę Rzkład bciążeń, która umżliwia identyfikwanie wyników jak Całkwite lub Na element. Rzszerzenia plecenia Zespól biekty W złżeniu, części, części blaszanej dknan następujących rzszerzeń plecenia Zespól biekty: 1-22 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

27 Nwści w Slid Edge ST5 Nie trzeba już twrzyć pwierzchni pśredniej lub kpiwać gemetrii knstrukcyjnej przed użyciem plecenie Zespól biekty. Wystarczy wybrać biekt prjektwy, aby plecenie Zespól biekty samdzielnie pbrał gemetrię. Mżna wybrać gemetrię składającą się z tplgii pwielnej (nie użytkwanej wspólnie), np. zespły spawane, bez kniecznści definiwania łączników złżenia. Wcześniej mżna był wybierać tylk gemetrię ze wspólnymi krawędziami. Pdczas twrzenia analizy mdelu zawierająceg zesplne biekty należy użyć następujących typów siatki: Obiekty mieszane i gólne (złżenia) Obiekty gólne (część i część blaszana) Obciążenia termiczne Nwa grupa Obciążenia termiczne na karcie Symulacja zawiera pięć bciążeń termicznych dstępnych dla analizy przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych raz analizy naprężeń cieplnych. Nwe bciążenia termiczne mżna używać w następujący spsób: Obciążenie temperaturą - aby cenić rzkład temperatur p ciągłym zastswaniu stałej temperatury w wybranych węzłach i elementach mdelu w równwadze. Obciążenie knwekcją - aby cenić knwekcję swbdną. Obciążenie prmieniwaniem - aby cenić prmieniwanie d przestrzeni lub prmieniwanie w budwie. Obciążenie strumieniem ciepła - aby cenić mc cieplną, wytwarzanie ciepła lub przewdzenie ciepła w części, części blaszanej lub w mdelu knstrukcji ramwych. Obciążenie wytwarzaniem ciepła - aby cenić mc cieplną, wytwarzania ciepła lub przewdzenie ciepła w złżeniu. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-23

28 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Uwaga Na pasku pleceń karty Symulacja znajdują się teraz dwa różne bciążenia temperaturą. Plecenie Temperatura w grupie Obciążenia termiczne działa dla wybranych biektów pdczas analizy termicznej. W grupie Obciążenia brył mżna użyć plecenia Temperatura bryły, aby zastswać jedną temperaturę d całeg mdelu pdczas analizy struktury raz pdczas analizy naprężeń cieplnych (analiza sprzężna). Z teg plecenia mżna także skrzystać w celu zapewnienia wymaganej temperatury pczątkwej w analizie cieplnej przy bciążeniu prmieniwaniem. Wart zapznać się z następującymi tematami pmcy: Analiza termiczna Obciążenia termiczne Analiza termiczna Slid Edge Simulatin wprwadza w ST5 analizę termiczną mdelu części, części blaszanej, złżenia raz knstrukcji ramwej. Analizę termiczną mżna użyć w następujących celach: Analiza przewdzenia ciepła w celu ceny rzkładu temperatury. ST5 wprwadza analizę przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych. Więcej infrmacji pdan w tematach Pmcy Krzystanie z analizy przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych raz Analiza termiczna. Analiza naprężeń cieplnych uwzględnia wyniki analizy przewdzenia ciepła z analizą bciążeń liniwych statycznych lub wybczenia liniweg. Więcej infrmacji na ten temat pdan w tematach Analizy sprzężne raz Krzystanie z analiz sprzężnych w przypadku analizy naprężeń cieplnych. Z analizą cieplną pwiązane są następujące rzszerzenia: Nwy typ analizy cieplnej - analiza przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych - jest dstępna w knie dialgwym Utwórz analizę dla typu siatki czwrściennej, belkwej, pwierzchni i mieszanej. W przypadku analizy naprężeń cieplnych, uwzględniającej analizę cieplną i strukturalną, dstępne są dwa typy analiz sprzężnych: Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Liniwe statyczne Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Wybczenie liniwe Pięć nwych bciążeń termicznych jest dstępnych dla analizy symulacji przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych. W tablicy materiałów udstępnin również wiele nwych właściwści materiału i bciążeń termicznych Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania)

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania) AUTODESK REVIT STRUCTURE Znane prblemy Ogólne (z prgramu Autdesk Revit Structure 2009 i pprzednie wydania) Dstswanie zakńczenia ławy fundamentwej Właściwść ławy fundamentwej Nie dziel przy punktach wstawienia

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. kurs HTML

to jest tresc...

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ergonomia 1: Polecenia UUW dostępne na paletach narzędzi...7 Ergonomia 2: Narzędzia Advance Steel dostępne na palecie narzędzi...

Spis treści. Ergonomia 1: Polecenia UUW dostępne na paletach narzędzi...7 Ergonomia 2: Narzędzia Advance Steel dostępne na palecie narzędzi... Spis treści ADVANCE STEEL 2012 CZĘŚĆ PAKIETU GRAITEC BIM... 5 GRAITEC ADVANCE MANAGER... 6 ULEPSZONA ERGONOMIA... 7 Ergnmia 1: Plecenia UUW dstępne na paletach narzędzi...7 Ergnmia 2: Narzędzia Advance

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 5.5

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 5.5 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 5.5 GPal Navigatr Wersja 5.5 Spis treści ROZDZIAŁ 1: WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo