Nowości w Solid Edge

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości w Solid Edge"

Transkrypt

1 Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005

2 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżne. Siemens i lg Siemens są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Siemens AG. Slid Edge jest znakiem twarwym lub zastrzeżnym znakiem twarwym firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. lub jej pdmitów zależnych w Stanach Zjedncznych i w innych krajach. Wszystkie pzstałe znaki twarwe, zastrzeżne znaki twarwe i znaki usługwe należą d dpwiednich pdmitów. 2 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

3 Spis treści Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Nwści w Slid Edge ST Części i części blaszane - rzszerzenia Złżenie - rzszerzenia Rzszerzenia szkicwania Rzszerzenia PMI Nwści w aplikacji Slid Edge Simulatin Rzszerzenia w zarządzaniu dkumentami Rysunek - rzszerzenia Zmiany w interfejsie użytkwnika Zmiany pzimu plików Rzszerzenia translatra i knwertera Zarządzanie Slid Edge Narzędzia pmcy dla użytkwnika MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 3

4

5 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Slid Edge ST5 stanwi jednlity system peracji synchrnicznych i sekwencyjnych, więc prjektanci nie muszą dknywać wybru. Ot główne bszary ulepszeń. Administracja - rzszerzenia Prgram instalacyjny prgramwania Slid Edge nie bejmuje już rzwiązania d zarządzani dkumentami. Dla każdeg rzwiązania d zarządzania dkumentami (Insight, Slid Edge Embedded Client i Insight XT) dstępny jest sbny prgram instalacyjny, który instaluje kreślne rzwiązanie na instalacji prgramwania Slid Edge. Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Zarządzanie Slid Edge. Części i części blaszane - rzszerzenia Rzszerzenia części i części blaszanych Slid Edge bejmują następujące zagadnienia: Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie pmcy Ulepszenia części i części blaszanych. Złżenie - rzszerzenia Rzszerzenia złżenia w ST5 bejmują... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie pmcy Rzszerzenia złżenia. Rysunek - rzszerzenia ST5 zapewnia wiele isttnych rzszerzeń... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Rzszerzenia rysunku. Rzszerzenia interfejsu użytkwnika Rzszerzenia interfejsu użytkwnika bejmują... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Zmiany w interfejsie użytkwnika. Najważniejsze nwści dtyczące analizy metdą elementów skńcznych Rzszerzenia Slid Edge Simulatin uwzględniają następujące elementy... Więcej infrmacji mżna znaleźć w temacie Nwści w Slid Edge Simulatin. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-1

6 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Pdsumwanie zarządzania dkumentami Prezentacja nweg narzędzia d zarządzania dkumentami - Slid Edge Insight XT. Insight XT t aplikacja SharePint służąca d zarządzania plikami Slid Edge i pwiązanymi infrmacjami prjektwymi, która umżliwia dzyskanie infrmacji, wizualizację złżnych relacji między danymi raz wydajne wyknywanie cdziennych zadań inżynierskich. Więcej infrmacji na ten temat raz infrmacji rzszerzeniach Slid Edge Embedded Client i Insight pdan w temacie Rzszerzenia w zarządzaniu dkumentami. Dkumentacja nwści d wydruku W kienku Pmcy dstępny jest teraz niezależny pdręcznik Nwści w Slid Edge ST5. Aby t dszukać: 1. Na pasku wstęgwym kliknij iknę indeksu Pmcy. 2. W kienku Pmcy, w bszarze Slid Edge - pmc wybierz pcję Nwści. Pdręcznik pmcy Nwści mżna wydrukwać w całści lub wybrać d wydruku tylk kreślny rzdział lub pjedynczy temat Nwści. Aby wydrukwać pdręcznik Nwści w całści, na karcie Spis treści kliknij prawym przyciskiem myszy pdręcznik znajdujący się najwyżej, czyli Nwści w Slid Edge ST5, a następnie wybierz plecenie Drukuj. Za pmcą tej samej metdy mżna drukwać pszczególne rzdziały lub tematy Nwści. Wskazówka Lepszą kntrlę nad paginacją mżna zachwać, wybierając i drukując sbn pszczególne pdręczniki. Samdzielne szklenia w trybie nline Dstęp d samdzielnych szkleń mżna uzyskać w trybie nline bez ddatkwej płaty. Pracując własnym tempem na swim pulpicie, mżesz pznać pdstawy mdelwania synchrniczneg części i złżeń raz ryswania za pmcą przedstawinych infrmacji gólnych, animacji i ćwiczeń. W Slid Edge łącze d samdzielnych szkleń znajduje się w kienku Pmcy. Aby t dszukać: 1. Na pasku wstęgwym kliknij iknę indeksu Pmcy. 2. W kienku Pmcy, w bszarze Pmc w nauczaniu, wybierz pcję Samdzielne szklenia Slid Edge. 1-2 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

7 Nwści w Slid Edge ST5 Części i części blaszane - rzszerzenia Pniższe rzszerzenia dtyczą śrdwiska części i części blaszanej w prgramie Slid Edge ST5. Sieć żeber jak element pdstawwy Mdelwanie wielbryłwe Rzpznawanie twrów Techniki umieszczania twrów (śrdwisk synchrniczne) Elementy gwintu (śrdwisk synchrniczne) Menedżer rzwiązań Relacje zawieszenia Zakrąglaj zachwanie edycji Rzszerzenia Kntrlera gemetrii Przenszenie faz i gwintów ze śrdwiska sekwencyjneg d śrdwiska synchrniczneg Rzszerzenie wymiarwania zagięć części blaszanej Plecenie Nwa szczelina Mdelwanie wielbryłwe Pliki części i części blaszanych bsługują teraz więcej niż jeden biekt prjektwy. Mdelwanie wielbryłwe t metda prjektwania, w której użyt kilku biektów prjektwych w jednym pliku. W mdelwaniu wielbryłwym mżna prjektwać wiele ddzielnych mdeli w tej samej przestrzeni z zgdnie z tym samym zestawem reguł. Metda mdelwania zapewnia mżliwść mdelwania wielu kmpnentów złżenia jak jeden plik części lub części blaszanych. W przypadku umieszczenia części wielbryłwej w złżeniu, pwstające bryły są przedstawiane jak jedna pzycja na karcie PathFinder złżenia raz na liście materiałwej. Całe złżenie mże być przedstawine jak jedna część wielbryłwa. Czasami złżenie jest ważniejsze niż rzeczywiste kmpnenty twrzące t złżenie. Przenszenie faz i gwintów ze śrdwiska sekwencyjneg d śrdwiska synchrniczneg Fazy równej wartści cfnięcia i gwinty zewnętrzne mżna teraz przensić d śrdwiska synchrniczneg z zachwaniem mżliwści edycji tych elementów. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-3

8 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Rzpznawanie twrów Nwe plecenie służy d wykrywania wszystkich twrów kandydujących (wycięć krągłych lub stżkwych) i przekształcenia ich w elementy typu Otwór. P zaznaczeniu biektu prjektweg w knie dialgwym Rzpznawanie twrów wyświetlane są wszystkie twry kandydujące. Pdbne twry są grupwane. W knie dialgwym mżesz kntrlwać typ twru, w który mają być przekształcne twry kandydujące, a także jakie znalezine twry kandydujące mają być przekształcne. Sieć żeber jak element pdstawwy Plecenie Sieć żeber mżna teraz stswać jak element pdstawwy mdelu, c umżliwia stswanie cienkściennych elementów pdstawwych. W pprzednich wersjach Slid Edge sieci żeber wymagały istniejącej gemetrii mdelu. Techniki umieszczania twrów (synchrniczne) Zablkuj płaszczyznę P umieszczeniu dwóch wystąpień twru na tym samym licu w ramach jedneg wystąpienia plecenia, płaszczyzna zstaje autmatycznie zablkwana. Wszystkie klejne wystąpienia zstają zablkwane na płaszczyźnie, dpóki użytkwnik teg nie zmieni. Odniesienie d śrdka Wyrównuje twór względem punktu śrdkweg krawędzi Mżna użyć pcji M, aby wyrównać twór względem punktu śrdkweg wyróżninej krawędzi. P umieszczeniu twru twrzna jest relacja pzima/pinwa. Nie mżna już później wymiarwać względem punktu śrdkweg krawędzi. Otwór jak dniesienie Wyrównuje twór względem si istniejąceg twru P zatrzymaniu kursra na istniejącym twrze wyróżniany jest śrdek twru. Naciśnij klawisz A. Gdy pdczas przesuwania twru zstanie n ustawiny w pinie lub pzimie względem si istniejąceg twru, na licu wyświetlne zstaną linie wyrównania. Mżesz wyrównać twór na innych licach w mdelu. Pdczas przesuwania twru na innych licach również wyświetlane są linie wyrównania. Knieczne mże być naciśnięcie klawisza N w celu wyróżnienia krawędzi na licu, która jest równległa d linii wyrównania. Mżna również ustawić twór na licu krągłym. Linie wyrównania są wyświetlane na licu krągłym p przesunięciu twru na t lic. Elementy gwintu (śrdwisk synchrniczne) Plecenie Gwint śrdwiska synchrniczneg zstał rzszerzne, aby umżliwić umieszczanie elementu gwintu kreślnym wymiarze na bu kńcach walca. Oba kńce muszą mieć tę samą, nminalną średnicę gwintu. Ddan mżliwść dynamicznej edycji głębkści umieszczania. 1-4 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

9 Nwści w Slid Edge ST5 Menedżer rzwiązań Czasami relacje lic pwdują pwstanie warunku zbyt wielu węzłów. Ten warunek mże spwdwać niepwdzenie edycji synchrnicznej lub prwadzić d pwstawania nieprzewidzianych wyników. Menedżer rzwiązań zapewnia ddatkwe infrmacje i mżliwść pdjęcia czynnści dtyczących rzwiązania warunku zbyt wielu więzów. Menedżer rzwiązań pzwala na graficzną interakcję z mdelem i sterwanie wszystkimi relacjami pwiązanymi z bieżącym rzwiązaniem. Przyciski Menedżera rzwiązań znajdują się na panelu Reguły. Uwaga Menedżer rzwiązań zastępuje Reguły zaawanswane. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-5

10 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Relacje zawieszenia Opcja Zawieś reguły zapewnia teraz większą kntrlę pdczas edycji synchrnicznej. Przycisk Zawieś zstał zastąpiny trzema przyciskami i znajduje się w nwym miejscu na panelu Reguły. Mżna zawiesić wszystkie reguły (1), relacje wymiarów (2) raz trwałe relacje (3). Pdczas zawieszania danej kategrii relacji przycisk zmienia wygląd, jak pkazan na rysunku. Zakrąglaj zachwanie edycji Pdczas edytwania zakrąglenia ś zakrąglenia mże być ddkwana lub ustalna w kreślnym miejscu. Teraz udstępnin pcje kntrlwania zachwania pdczas edycji zakrąglenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakrąglne lic i wybierz plecenie Zakrąglaj zachwanie edycji. Dstępne są trzy pcje: Autmatyczna Dkuj ś Oddkuj ś Dmyślnym zachwaniem jest Autmatyczna. W trybie autmatycznym ś zakrąglenia jest ddkwana pdczas zmian wartści prmienia zakrąglenia. Lica styczne d zakrąglenia nie są przenszne, ale zmieniają się, dpaswując d zakrąglenia. Jeśli zakrąglenie zstanie pwiązane współśrdkw z elementem (wycięcie, wyciągnięcie lub twór), ś zakrąglenia zstanie ustalna w kreślnym miejscu (zadkwana). Aby zmienić zachwanie dmyślne, kliknij prawym przyciskiem myszy zakrąglne lic i wybierz plecenie Zakrąglaj zachwanie edycji. Wybierz pcję kntrlwania zakrąglania zachwania edycji. Ta pcja zachwania pdczas edycji pzstanie włączna dla wybraneg zakrąglneg lica. 1-6 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

11 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia Kntrlera gemetrii D Kntrlera gemetrii ddan rzszerzenia w celu zwiększenia jakści mdeli. Nwa pcja Napraw błędy bryły dstępna w knie dialgwym Kntrler gemetrii usuwa błędy z brył zwrócnych przez Kntrlera gemetrii. Ta pcja jest dstępna wyłącznie dla knstrukcji bryłwych lub biektów prjektwych, które nie mają zależnych elementów ani przypisanych pwiązań. Obk wszystkich błędów zwrócnych przez Kntrlera gemetrii, których nie mżna naprawić, wyświetlana jest ikna wraz z pisem prblemu. Uwaga Opcja Napraw błędy bryły nie bsługuje małych wystąpień, więc ikna nie jest wyświetlana bk żadneg z małych wystąpień zwrócnych przez Kntrlera gemetrii. Rzszerzne wymiarwanie zagięć części blaszanych Umieszczanie wymiarów zagięć części blaszanej zstał rzszerzne tak, aby uwzględniać płżenie wymiaru względem zagięcia i autmatycznie zapewnić najlepsze rzwiązanie w narzędziu QuickPick. Rzwiązanie umżliwia wyknanie jednej z pniższych peracji: Przecięcie lica warstwy Gięcie sylwetki Uwaga Pdczas umieszczania wymiaru mżesz nacisnąć klawisz I, aby przełączać różne pcje wiązania wymiaru dstępne w narzędziu QuickPick. Edycja kąta zagięcia pwduje zaktualizwanie stylu wiązania między przecięciem lica warstwy a gięciem sylwetki. Punkt wiązania zmienia się dynamicznie w trakcie zmiany kąta. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-7

12 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Plecenie Nwa szczelina Plecenie Nwa szczelina umżliwia twrzenie elementu szczeliny wzdłuż stycznej szkicu ciągłeg. 1-8 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

13 Nwści w Slid Edge ST5 Złżenie - rzszerzenia Pniższe rzszerzenia dtyczą śrdwiska złżenia w prgramach Slid Edge ST5. Zmiany dtyczą wszystkich mdeli złżeń. Rzszerzenia relacji w złżeniach Relacja w złżeniu krzywki baryłkwej Wstawianie kpii złżenia Tryby przetwarzania dużeg złżenia Rzszerzenia złżenia lustrzaneg Rzszerzenia zastępwania części Nailbard (Rysunek - zespół przewdów) Kpia międzyzłżeniwa (IAC) Rzszerzenia Kntrlera gemetrii Rzszerzenia w częściach znrmalizwanych Większa kntrla nad knfiguracją wyświetlania w widkach rysunkwych Rzszerzenia rurciągów i bramwań MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-9

14 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia części znrmalizwanych W częściach znrmalizwanych zastswan wiele rzszerzeń. Części znrmalizwane bsługują teraz InsightXT. Aby przechwać części znrmalizwane w InsightXT, należy uruchmić Menadżer knfiguracji części znrmalizwanych i wybrać pcję Przechwuj pliki w InsightXT. Części znrmalizwane mają teraz w knfiguracji bibliteki maszyn pcję dstawy części znrmalizwanych w standardzie kreańskim (KS). Części znrmalizwane zapewniają teraz graniczny zestaw części zawrów w standardzie DIN i ISO, których mżna użyć w złżeniach lub w ścieżkach rurciągów. Części znrmalizwane, w menu uruchamiania w bszarze Slid Edge ST5 - Części znrmalizwane, zawierają również łącza d takich dkumentów w trybie nline w frmacie PDF jak Pdręcznik instalacji czy Pdręcznik użytkwnika. Na strnie Instalacja niestandardwa pdczas instalacji Standard Parts Administratr dmyślnie wybrane są pliki części głównej jak, że jest t zalecane ustawienia dla nwych użytkwników części. P wybraniu plików części głównej zstaną wyświetlne ddatkwe infrmacje dla tej pcji w bszarze Opis elementu kna dialgweg. Rzszerzenia relacji w złżeniach Relacje w złżeniu uzupełnin szereg rzszerzeń i ddatków. Lepszy wybór punktu charakterystyczneg. Rzszerzenia wybru si. Rzszerzenia relacji płączenia. Zmiany interfejsu wybru szkicu w zakresie pleceń przylegania i wyrównania. Przetwarzanie relacji stycznści z zerwym dsunięciem. Mżliwść twrzenia zestawu sztywneg ze składników złżenia. Rzszerzenia zastępwania części Zastępwanie części w złżeniu zstał rzszerzne w celu bsługi następujących pleceń: Zastąp część (tak jak w pprzednich wersjach) Zastąp część częścią znrmalizwaną Zastąp część nwą częścią Zastąp część kpią Zastąp wiele wystąpień: Wybór wielu pdbnych lub różnych części - we wszystkich przypadkach plecenie Zastąp musi pzstać WŁĄCZONE 1-10 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

15 Nwści w Slid Edge ST5 Zastąp w pdzłżeniach Dzwlny będzie wybór części w kmpletnym złżeniu (w złżeniu najwyższeg pzimu, jak i w pdzłżeniach). Najpierw część zstanie zlkalizwana p ustawieniu nad nią kursra. Jeśli część jest zawarta również w pdzłżeniu, będzie mżna je wybrać przy użyciu szybkieg wybru. Wybru mżna dknać również z pzimu PathFinder Zastąp wszystkie wystąpienia: D szybkieg paska na ekranie krku wybru części ddany zstanie przycisk umżliwiający wybór wystąpień d zastąpienia. Obecne kn dialgwe Wybierz wystąpienia zstanie zmienine w przycisk, który będzie rzszerzać wybór na Wszystkie wystąpienia każdrazw p jeg naciśnięciu. Wybrane elementy będą wyświetlane w klrze zaznaczenia Twrzenie dbić lustrzanych składników złżenia Ta funkcja umżliwia twrzenie kpii lustrzanych kmpnentów w kntekście złżenia względem wybranej płaszczyzny. Płaszczyzna, względem której składniki złżenia mają być dbite, musi istnieć przed użyciem plecenia. Kmpnenty symetryczne względem płaszczyzny dbicia lustrzaneg zstaną brócne i nie utwrzne zstanie żadne nwe wystąpienie tych kmpnentów. Kmpnenty niesymetryczne względem płaszczyzny dbicia zstaną dbite i utwrzny zstanie nwy kmpnent. Przed wyknaniem plecenia wyświetlna zstanie tabela przedstawiająca, które składniki złżenia zstaną brócne, a które dbite. Pniżej przedstawin kartę PathFinder złżenia p wyknaniu peracji twrzenia dbicia lustrzaneg. Odbite i brócne kmpnenty przedstawin w czerwnym plu. Kpia międzyzłżeniwa (IAC) Funkcja Wstawianie kpii złżenia umżliwia wstawienie najwyższeg pzimu jedneg złżenia d inneg złżenia. Wszystkie kmpnenty najwyższeg pzimu w złżeniu nadrzędnym są traktwane jak kmpnenty najwyższeg pzimu w złżeniu zależnym. Plecenie wybierze wyłącznie pliki złżenia. Nie wybierze n części plików złżenia. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-11

16 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Wynikiem tej peracji jest jednakwa struktura elementów najwyższeg pzimu w złżeniu zależnym i nadrzędnym. Złżenie nadrzędne nie musi być becne, aby mżna był wyświetlić kmpnenty p utwrzeniu elementu. Jest n ptrzebne d przeprwadzenia aktualizacji. Tryby przetwarzania dużeg złżenia Dzięki ulepszenim sprzętu kmputerweg dzisiejsze kmputery dyspnują dużą ilścią pamięci i mgą przetwarzać duże ilści danych. Dzięki temu użytkwnicy mgą manipulwać złżeniami, które były uznawane za duże jakiś czas temu. Użytkwnik mże wczytać złżenie zawierające nawet 200 kmpnentów i wyświetlić wszystkie szczegóły w wyskiej rzdzielczści. Mżna teraz dstswać zachwanie prgramwania pdczas twierania pliku, kreślając w pcjach prgramwania Slid Edge, c jest uznawane za małe, średnie lub duże złżenie. T ustawienie jest definiwane w zależnści d liczby unikatwych kmpnentów. Ustawić mżna niżej wymienine parametry twierania małych, średnich i dużych złżeń. Ukryj wszystkie kmpnenty Aktywacja części Uprszczenie części Uprszczenie pdzłżenia Aktywuj zmien. części przy twarciu Tak lub Nie Uaktywnij wszystkie, Dezaktywuj wszystkie, Ostatni zapisane Wszystkie zaprjektwane, Wszystkie uprszczne, Ostatni zapisane Wszystkie zaprjektwane, Wszystkie uprszczne, Ostatni zapisane Tak lub Nie Ustawienia pcji prgramwania Slid Edge mgą być używane lub zastępwane w knie dialgwym twierania plików. Relacja w złżeniu krzywki baryłkwej Relacja krzywki zstała ulepszna w ten spsób, że gemetria ppychacza mże teraz ppychać łańcuch krzywych, na przykład gemetrię szkicu nawiniętą na walec. Gemetria łańcucha krzywych ma następujące cechy: Mżna ją twierać lub zamykać Mże na stanwić ścieżkę 3D i zawierać krzywe sklejane, łuki itp. Krzywa musi być ciągle styczna. W przeciwnym razie wystąpi błąd. Krawędzie mgą należeć d szkicu, biektu prjektweg, krzywej knstrukcyjnej itp. (szkic ASM jest również bsługiwany dla krzywki 2D). Charakterystyka gemetrii pwierzchni (ppychacz): Walce Trusy 1-12 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

17 Nwści w Slid Edge ST5 Sfery (sfera styczna d łańcucha krzywych) Lic mże należeć d biektu prjektweg lub dwlneg elementu knstrukcyjneg. Rzszerzenia dtyczące rurciągów i knstrukcji ramwych Dknan rzszerzeń związanych z bsługą rurciągów i knstrukcji ramwych. Rzszerzn wyświetlanie uchwytów, aby ułatwić lkalizację punktów pdczas edycji knstrukcji ramwych, rur, raz krzywych. Nwe plecenia ułatwiają edycję rurciągów i knstrukcji ramwych. Plecenie Edytuj rurę umżliwia edycję atrybutów wybranej rury. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-13

18 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Plecenie Edytuj armaturę umżliwia edycję atrybutów wybranej armatury. Plecenie Edytuj przekrje umżliwia edycję przekrju wybraneg składnika ramy. Plecenie Edytuj warunki zakńczenia umżliwia edycję warunków zakńczenia wybraneg składnika ramy. Nwa pcja Rzciągnij/Przytnij na etapie edycji warunków zakńczenia znajdująca się na pasku pleceń Knstrukcje ramwe rzciąga lub przycina składnik ramy d płaszczyzny, lica lub bryły Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

19 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia szkicwania W Slid Edge ST5 dknan następujących rzszerzeń szkicwania. Tutaj wpisz tekst MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-15

20 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Rzszerzenia PMI W Slid Edge ST5 utwrzn rzszerzenia dla wymiarów i adntacji PMI. Współczynnik kształtu dla tekstu uwagi PMI PMI eksprtwane d NX jak rzeczywiste PMI Edycja wymiaru symetryczneg Współczynnik kształtu tekstu uwagi PMI W ST5 dstępne są następujące funkcje frmatwania tekstu uwag PMI mdelu: Współczynnik prprcji Dpaswuje rzmiar tekstu pprzez zmianę szerkści czcinki. Wyskść tekstu nie zmienia się. Dpasuj d zawartści Autmatycznie dstswuje szerkść ramki uwagi d szerkści tekstu uwagi PMI. P wyświetleniu bramwania uwagi zmienia się jej rzmiar wraz z tekstem. Stały - dstsuj współczynnik kształtu Zachwuje pczątkwą szerkść uwagi PMI, autmatycznie dstswując współczynnik kształtu w miarę wydłużania lub skracania zawartści. Stały - zawijaj tekst Zachwuje pczątkwą szerkść uwagi PMI, zawijając tekst d klejnych wierszy. Aby dwiedzieć się więcej na temat tych pcji, zapznaj się z rzdziałem Frmatwanie tekstu uwagi i bramwania Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

21 Nwści w Slid Edge ST5 PMI eksprtwane d NX jak rzeczywiste PMI Pliki JT zapisane w Slid Edge mżna teraz imprtwać d NX, gdzie stają się rzeczywistymi PMI. W pcjach zapisu JT pwiązaneg pliku.ini nie wprwadzn żadnych zmian. Następujące typy biektów PMI są bsługiwane w ST5: Symbl bazy pmiarwej (Ramka bazy pmiarwej) Symbl wykńczenia pwierzchni Element dcelwy bazy pmiarwej Edycja wymiaru symetryczneg Ple edycji wymiarów zawiera teraz pcję wymiaru symetryczneg. Pdczas edycji wartści wymiaru lica kńcwe pruszają się równmiernie taką samą dległść d śrdka wymiaru. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-17

22 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Nwści w aplikacji Slid Edge Simulatin Aplikacja Slid Edge Simulatin jest dstępna dla wszystkich mdeli Slid Edge. Rzszerzenia wprwadzn w prgramie ST5. Analiza cieplna Analiza sprzężna dla analizy naprężeń cieplnych Obciążenia termiczne Wykresy cieplne Wyniki łączne dla mdeli z siatką mieszaną Wykresy wyników pwierzchni i linii według ISO Rzszerzenia plecenia Zespól biekty Opcja bciążenia całkwiteg lub rzłżneg jest teraz dstępna Rzmiar siatki wyświetlany w interfejsie użytkwnika Nwa pcja upraszcza gemetrię pdczas twrzenia siatki Przetwarzanie wykresu wyników dcelwych Belki krzywliniwe są teraz bsługiwane w mdelach knstrukcji ramwych Wyświetlanie płącznych wyników dla mdeli siatki mieszanej Śrdwisk Wyniki symulacji feruje becnie ulepszne wyświetlanie wyników dla mdelu zawierająceg kmbinację brył i pwierzchni lub biekty zesplne. Te ulepszenia dtyczą wyświetlania mdeli części, części blaszanych i złżeń Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

23 Nwści w Slid Edge ST5 Wyniki dla brył i pwierzchni Teraz na mdelu jedncześnie wyświetlane są wszystkie wynikwe wykresy. Wcześniej mżliwe był wyświetlanie wyników dla pwierzchni lub wyników dla brył, ale nie bu rdzajów jedncześnie. Przykład Na tę część zawierającą pwierzchnie zesplne z bryłami za pmcą plecenia Zespól biekty nałżn siatkę typu Obiekty gólne. Grubść płyty Grubść płyty stsuje się d pwierzchni przy użyciu dwóch nwych pcji: W knie dialgwym Siatka mżna wybrać pcję Pkaż wyniki dla pwierzchni, aby pgrubić pwierzchnię przed nałżeniem siatki na mdel. Opcja te jest dstępna dla dwuwymiarwych siatek pwierzchni i siatek mieszanych. W śrdwisku Wyniki symulacji mżna wybrać pcję Grubść płyty na karcie Narzędzia główne fi w grupie Pkaż fi w menu Opcje wyświetlania, aby zastswać grubść w dniesieniu d pwierzchni mdelu. Dzięki temu łatwiej jest zwizualizwać wyniki. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-19

24 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Wartści węzłów płyt Opcja wyświetlania grubści płyty wpływa również na wartści węzłów wyświetlane przez znaczniki Minimum i Maksimum raz przez plecenie Snda. Gdy ple wybru Grubść płyty nie jest zaznaczne, te adntacje infrmują, czy wartść węzła znajduje się u góry (Góra), czy u dłu (Dół) pwierzchni. Więcej infrmacji zawiera sekcja Wyświetlanie danych węzłów płyt w temacie pmcy Wyniki analizy sndwania. Płączne analizy d celów analizy naprężeń cieplnych Obecnie mżna używać płącznych analiz, aby przeprwadzić symulację w ramach analizy naprężeń cieplnych. Płączną analizę mżna utwrzyć, wybierając jeden z następujących nwych typów analizy w knie dialgwym Utwórz analizę: Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Liniwe statyczne Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Wybczenie liniwe Więcej infrmacji zawiera temat Badania płączne Przetwarzanie wykresu wyników dcelwych Nie trzeba już przetwarzać wszystkich wyników zanim zstaną ne wyświetlne w śrdwisku wyników symulacji. Wystarczy zaznaczyć następujące ple wybru, dstępne w knie dialgwym Utwórz analizę (lub Mdyfikuj analizę) raz na karcie Symulacja (kn dialgwe Opcje Slid Edge), aby graniczyć wyknywanie wstępneg przetwarzania wyników: Nie przetwarzaj wszystkich wyników p rzwiązaniu (szybsze). Użycie tej pcji zapewnia następujące krzyści: Zmniejsza dmyślny rzmiar twrzneg i przechwywaneg pliku wyników. Nie granicza mżliwści wybru i wyświetlania innych wykresów wyników. Nieprzetwrzne wykresy są wyświetlane na liście za pmcą szareg tekstu w kienku drzewa Symulacja. Mżna użyć plecenia Widk, aby na żądanie przetwrzyć i wyświetlić te wyniki wykresu. New results plts fr thermal studies In the Simulatin Results envirnment, there are new ptins available fr reviewing the thermal study prcessing results: 1-20 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

25 Nwści w Slid Edge ST5 A new Thermal clr ptin is available n the Clrbar tabficlrs grup. Tw new cntur plt styles are available fr all study types: Is Lines Fr displaying mdels meshed with a surface mesh type. Is Surface Fr displaying mdels meshed with a tetrahedral r mixed mesh type. Wyświetlanie rzmiaru siatki w interfejsie użytkwnika Obecnie w knach dialgwych, dla których kreśln niestandardwy rzmiar siatki (subiektywny rzmiar siatki), wyświetlany jest bieżący rzmiar siatki. Jednstki rzmiaru siatki są takie same jak jednstki kreślne we właściwściach pliku dla wymiarów. Wcześniej dkładna wartść subiektywneg rzmiaru siatki nie była pkazywana. Przykład Pdczas nakładania siatki na mdel w knie dialgwym Siatka czwrścienna wyświetlany jest subiektywny rzmiar siatki. Nwa pcja upraszcza gemetrię pdczas twrzenia siatki Gemetria bardz małych licach i krawędziach mże być przyczyną błędów pdczas twrzenia siatki. Nwa pcja na strnie Rzmiar siatki w knie dialgwym Opcje siatki upraszcza wąską gemetrię pdczas twrzenia siatki, aby zapewnić prawidłwe przetwarzanie siatki. Ple wybru Użyj zaawanswaneg twrzenia siatki jest dmyślnie zaznaczne. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-21

26 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Przykład Przed - wąska gemetria jest widczna. P - gemetria jest uprszczna. Opcja bciążenia całkwiteg lub rzłżneg jest teraz dstępna Przykładając siłę, kierunek, mment lub mment brtwy d bciążenia wielu elementów, mżna teraz prprcjnalnie rzkładać wielkść bciążenia na wybranych elementach na pdstawie bszaru lub długści. Wcześniej autmatycznie stswana była pełna wartść dla każdeg wybraneg biektu. Następujące zmiany bsługują mżliwść bciążenia całkwiteg lub rzłżneg: Wybranie przycisku Obciążenie całkwite spwduje prprcjnalne rzłżenie wartści bciążenia wśród wybranych biektów teg sameg typu. Przycisk jest dstępny na pasku pleceń Obciążenia. Etykiety siły, kierunku, mmentu brtweg i mmentu w knie symulacji identyfikują bciążenia jak (Całkwite) lub (Na element). Tekst (Całkwite) jest wyświetlany w głównym knie prgramu na etykiecie bciążenia, gdy użyt pcji Obciążenie całkwite. Raprt dla symulacji zawiera nwą klumnę Rzkład bciążeń, która umżliwia identyfikwanie wyników jak Całkwite lub Na element. Rzszerzenia plecenia Zespól biekty W złżeniu, części, części blaszanej dknan następujących rzszerzeń plecenia Zespól biekty: 1-22 Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

27 Nwści w Slid Edge ST5 Nie trzeba już twrzyć pwierzchni pśredniej lub kpiwać gemetrii knstrukcyjnej przed użyciem plecenie Zespól biekty. Wystarczy wybrać biekt prjektwy, aby plecenie Zespól biekty samdzielnie pbrał gemetrię. Mżna wybrać gemetrię składającą się z tplgii pwielnej (nie użytkwanej wspólnie), np. zespły spawane, bez kniecznści definiwania łączników złżenia. Wcześniej mżna był wybierać tylk gemetrię ze wspólnymi krawędziami. Pdczas twrzenia analizy mdelu zawierająceg zesplne biekty należy użyć następujących typów siatki: Obiekty mieszane i gólne (złżenia) Obiekty gólne (część i część blaszana) Obciążenia termiczne Nwa grupa Obciążenia termiczne na karcie Symulacja zawiera pięć bciążeń termicznych dstępnych dla analizy przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych raz analizy naprężeń cieplnych. Nwe bciążenia termiczne mżna używać w następujący spsób: Obciążenie temperaturą - aby cenić rzkład temperatur p ciągłym zastswaniu stałej temperatury w wybranych węzłach i elementach mdelu w równwadze. Obciążenie knwekcją - aby cenić knwekcję swbdną. Obciążenie prmieniwaniem - aby cenić prmieniwanie d przestrzeni lub prmieniwanie w budwie. Obciążenie strumieniem ciepła - aby cenić mc cieplną, wytwarzanie ciepła lub przewdzenie ciepła w części, części blaszanej lub w mdelu knstrukcji ramwych. Obciążenie wytwarzaniem ciepła - aby cenić mc cieplną, wytwarzania ciepła lub przewdzenie ciepła w złżeniu. MU29005 Nwści w Slid Edge ST5 1-23

28 Rzdział 1 Nwści w Slid Edge ST5 Uwaga Na pasku pleceń karty Symulacja znajdują się teraz dwa różne bciążenia temperaturą. Plecenie Temperatura w grupie Obciążenia termiczne działa dla wybranych biektów pdczas analizy termicznej. W grupie Obciążenia brył mżna użyć plecenia Temperatura bryły, aby zastswać jedną temperaturę d całeg mdelu pdczas analizy struktury raz pdczas analizy naprężeń cieplnych (analiza sprzężna). Z teg plecenia mżna także skrzystać w celu zapewnienia wymaganej temperatury pczątkwej w analizie cieplnej przy bciążeniu prmieniwaniem. Wart zapznać się z następującymi tematami pmcy: Analiza termiczna Obciążenia termiczne Analiza termiczna Slid Edge Simulatin wprwadza w ST5 analizę termiczną mdelu części, części blaszanej, złżenia raz knstrukcji ramwej. Analizę termiczną mżna użyć w następujących celach: Analiza przewdzenia ciepła w celu ceny rzkładu temperatury. ST5 wprwadza analizę przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych. Więcej infrmacji pdan w tematach Pmcy Krzystanie z analizy przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych raz Analiza termiczna. Analiza naprężeń cieplnych uwzględnia wyniki analizy przewdzenia ciepła z analizą bciążeń liniwych statycznych lub wybczenia liniweg. Więcej infrmacji na ten temat pdan w tematach Analizy sprzężne raz Krzystanie z analiz sprzężnych w przypadku analizy naprężeń cieplnych. Z analizą cieplną pwiązane są następujące rzszerzenia: Nwy typ analizy cieplnej - analiza przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych - jest dstępna w knie dialgwym Utwórz analizę dla typu siatki czwrściennej, belkwej, pwierzchni i mieszanej. W przypadku analizy naprężeń cieplnych, uwzględniającej analizę cieplną i strukturalną, dstępne są dwa typy analiz sprzężnych: Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Liniwe statyczne Przewdzenie ciepła w warunkach ustalnych + Wybczenie liniwe Pięć nwych bciążeń termicznych jest dstępnych dla analizy symulacji przewdzenia ciepła w warunkach ustalnych. W tablicy materiałów udstępnin również wiele nwych właściwści materiału i bciążeń termicznych Nwści w Slid Edge ST5 MU29005

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo