Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS"

Transkrypt

1 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z..

2 Spis treści 1 Wstęp Pełny cykl przygtwania sprawzdań LE ITS Utwrzenie nweg sprawzdania Mdyfikwanie ustawień sprawzdania Wprwadzanie danych Kpiwanie danych z innych sprawzdań Walidacja danych Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula Przejście d edycji w trybie uzgadniania Wysyłanie sprawzdań Reguły kntrlne w sprawzdaniu LE ITS Reguła: valueassertin Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Wszelkie prawa zastrzeżne: 2

3 3.25 Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: existenceassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin rbank_ Wszelkie prawa zastrzeżne: 3

4 Spis ilustracji Rysunek 1. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 2. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 3. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 4. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 5. Zapytanie wyknanie archiwum sprawzdania... 9 Rysunek 6. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Rysunek 7. Kmunikat pmyślnie zakńcznej walidacji Rysunek 8. Prezentacja błędów p walidacji zakńcznej błędami Rysunek 9. Prezentacja reguły zakładka Ogólne Rysunek 10. Prezentacja reguły zakładka Argumenty Rysunek 11. Prezentacja reguły zakładka "Definicja Wszelkie prawa zastrzeżne: 4

5 1 Wstęp Nardwy Bank Plski przygtwał w tamach wdrżenia zapisów Rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady nr 575/2013 zaktualizwaną wersję Large Expsures CRR/ITS zgdną z stateczną wersją prjektu wyknawczych standardów technicznych (ITS) dtyczących sprawzdawczści nadzrczej instytucji zamieszcznym na strnie Kmisji Eurpejskiej. Pnieważ pdbnie jak we wcześniejszej taksnmii LE, zastswan tu frmuły walidacyjne zapisane zstały w warstwie Frmulas, w dkumencie tym dla ułatwienia uzgdnienia mał czytelnych dla użytkwnika reguł, w rzdziale 3 Reguły kntrlne w sprawzdaniu LE ITS, przedstawine zstały wszystkie istniejące frmuły pracwane przez NBP wraz krótkim ich pisem. 2 Pełny cykl przygtwania sprawzdań LE ITS Sprawzdanie LE w nwej frmie kreślnej w ITS, psiada taki sam cykl sprawzdawczy sprawzdania przygtwywane w aplikacji asist. jak wszystkie inne 2.1 Utwrzenie nweg sprawzdania Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, należy wykrzystać funkcję: Nwe sprawzdanie, wybierając: Menu Sprawzdanie lub iknę, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N a następnie przejść przez klejne krki Kreatra nweg sprawzdania wybierając: Krk 1 - Wybór typu sprawzdania : LE ITS Krk 2 Dane pdstawwe: kres sprawzdawczy : marzec 2014 (dla pierwszeg testweg sprawzdania), ( dla późniejszych kresów - dpwiedni kres, któreg dtyczy twrzne sprawzdanie), twrzne sprawzdanie: (dla następnych sprawzdań mże t być pcja, należałby wówczas wskazać sprawzdanie wzrcwe, czyli. Wszelkie prawa zastrzeżne: 5

6 (Utwrzenie sprawzdania na pdstawie pzwli na przeniesienie wymiarów użytkwnika zdefiniwanych w sprawzdaniu wzrcwym d nwtwrzneg sprawzdania) Dla banków spółdzielczych, krzystających z pcji Bezpśredniej kmunikacji z transis, wybór ten mżliwy jest tylk p wcześniejszym debraniu kmunikatu z systemu transis: Publikacja kresu. Jeżeli stswny kmunikat nie zstał debrany, na ekranie wyświetlany jest kmunikat uniemżliwiający utwrzenie sprawzdania: Należałby wówczas sprawdzić i wyjaśnić przyczynę zaistniałych prblemów i pnwić próbę utwrzenia sprawzdania p debraniu kmunikatu Publikacja kresu Krk 3 Typ knslidacji sprawzdania i wybór jednstki sprawzdawczej Mżliwy jest tu wybór: jedneg z typów sprawzdań: - pprzez zaznaczenie jedneg z nich, dpwiedniej jednstki sprawzdawczej : BANK_JEDN - Bank sprządzający sprawzdanie jednstkwe BANK_SKON - Bank sprządzający sprawzdanie sknslidwane Krk 4 - Wybór frmularzy wykrzystując klawisz funkcyjny, należy przenieść frmularze LE z leweg d praweg panelu kna LEJ dtyczą sprawzdania jednstkweg LES dtyczą sprawzdania sknslidwaneg Jeżeli nad lewym panelem kna prezentwany jest widczne są tylk frmularze zgdne z wcześniej dknanymi wybrami., t pniżej w lewym panelu kna Krk 5 Wymiary użytkwnika kd grupy i kd jednstki dt. frmularza LE 2, kd grupy i kd jednstki dla 10 największych dt. frmularza LE 4, kd grupy lub kd jednstki: dt. frmularza LE 1, kd grupy lub kd jednstki dla 10 największych - dt. frmularza LE 3, Aby wprwadzić dpwiednie kdy d pszczególnych wymiarów użytkwnika, należy: wybrać dpwiedni wymiar w lewym panelu kna, w prawym panelu kna wprwadzić wartści wybraneg wymiaru, zatwierdzić wprwadzne wartści klawiszem Enter. Kd grupy / jednstki, t: - dla pdmitów krajwych: REGON 9 znaków PESEL 11 znaków Wszelkie prawa zastrzeżne: 6

7 - dla pdmitów zagranicznych: EKZ 12 znaków wg wzru: 'Z((1000) (0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}' Kd grupy, t znaczenie dminująceg pdmitu w grupie pdmitów pwiązanych. Weryfikacja pprawnści wprwadznych tu kdów wyknana będzie p uruchmieniu funkcji Waliduj dane, bliżej mówinej w rzdziale 2.6 Walidacja danych. Krk 6 Pdsumwanie należy sprawdzić i zatwierdzić wprwadzne wybry przy wykrzystaniu przycisku, Jeżeli wprwadzne ustawienia wymagają zmian: należy wybrać przycisk i dknać stswnych krekt. D tak utwrzneg sprawzdania mżna wprwadzać wymagane dane. Jeżeli przy próbie twarcia pszczególnych frmularzy wyświetlane są kmunikaty jak na rysunkach: 1, 2, 3, 4, t znacza t, że nie zstały wprwadzne i zapisane dpwiednie wartści dla wymiarów: Rysunek 1. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 1 Rysunek 2. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 2 Rysunek 3. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 3 Wszelkie prawa zastrzeżne: 7

8 Rysunek 4. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 4 W takiej sytuacji należy wprwadzić wymiary użytkwnika wykrzystując d teg funkcję Ustawienia sprawzdania Funkcja Twrzenia nwych sprawzdań w asist w spsób bardziej szczegółwy pisana zstała w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Nwe sprawzdanie. 2.2 Mdyfikwanie ustawień sprawzdania Aby dknać zmian w utwrznym sprawzdaniu, należy wykrzystać funkcję Ustawienia sprawzdania, wybierając: Menu Sprawzdanie lub iknę a następnie wymaganą zakładkę, w której mają zstać wprwadzne zmiany Funkcja ta: pzwala na dknanie zmian w ustawieniach utwrzneg sprawzdania w zakresie: - aktualizacji taksnmii, - mdyfikacji wymiarów użytkwnika, aktywna jest tylk dla tych sprawzdań, które znajdują się w statusie d edycji, czyli edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra, UWAGA: W przypadku wprwadzenia zmian w wymiarach użytkwnika, wcześniej zapisane dane dtyczące mdyfikwanych wymiarów, zstaną utracne!!!! Dlateg przed zapisaniem wprwadznych zmian wyświetlane jest zawsze zapytanie wyknanie archiwum sprawzdania przed wprwadzeniem zmian jak na rysunku 5. Wszelkie prawa zastrzeżne: 8

9 Rysunek 5. Zapytanie wyknanie archiwum sprawzdania Funkcja Mdyfikwania ustawień sprawzdań w asist w spsób bardziej szczegółwy pisana zstała w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Ustawienia sprawzdania. 2.3 Wprwadzanie danych Dla utwrzneg sprawzdania LE NBP ITS, raprtwane dane Dużym Zaangażwaniu prezentwane są na frmularzach: Dla sprawzdań jednstkwych: Dane sprządzającym i zatwierdzającym sprawzdanie Ekspzycje w prtfelu bankwym i handlwym LE1 Limity dużych ekspzycji Limity LE Szczegóły ekspzycji wbec pjedynczych klientów w ramach grup pwiązanych klientów LE2 Dla sprawzdań sknslidwanych: Dane sprządzającym i zatwierdzającym sprawzdanie Ekspzycje w prtfelu bankwym i handlwym LE1 Klasa zapadalnści ekspzycji w prtfelu bankwym i handlwym LE 4 Klasa zapadalnści ekspzycji wbec pjedynczych klientów w ramach grup pwiązanych klientów LE5 Limity dużych ekspzycji Limity LE Szczegóły ekspzycji wbec pjedynczych klientów w ramach grup pwiązanych klientów LE2 W celu ułatwienia wprwadzania danych, pniżej prezentujemy znaczenie niektórych kmórek występujących w tabelach LE ITS wraz z mżliwymi dla nich wybrami: Występwanie dużych zaangażwani [DAN015]: TAK gdy w banku występują duże zaangażwania i są prezentwane na dstępnych frmularzach, NIE gdy w banku nie występują zaangażwania spełniające kryteria kreślne przez NBP. Kd LEI [LE074] - t identyfikatr pdmitu prawneg kntrahenta, W przypadku grup pwiązanych klientów- jest t kd jednstki dminującej. Wszelkie prawa zastrzeżne: 9

10 Siedziba kntrahenta [LE035] - t kd kraju załżenia kntrahenta kreślny w nrmie ISO alfa 2 W przypadku grup pwiązanych klientów nie zgłasza się ich siedzib. Sektr kntrahenta [LE036] t jeden z sektrów, przydzielny każdemu kntrahentwi na pdstawie pdziału sektrweg gspdarki według FINREP, czyli: I - banki centralne; II - instytucje rządwe szczebla centralneg; III - instytucje kredytwe; IV - pzstałe instytucje sektra finansweg; V - instytucje sektra niefinansweg; VI - gspdarstwa dmwe. W przypadku grup pwiązanych klientów nie zgłasza się sektrów. Kd NACE [LE037] t statystyczna klasyfikacja działalnści gspdarczej w Unii Eurpejskiej (Nmenclature statistique des activités écnmiques dans la Cmmunauté eurpéenne ), która dtyczy wyłącznie kntrahentów będących: IV - pzstałymi instytucjami sektra finansweg i V - instytucjami sektra niefinansweg i klasyfikuje się na pdstawie pdziału kntrahentów według FINREP. W przypadku grup pwiązanych klientów nie zgłasza się kdów NACE. Rdzaj kntrahenta [LE107]: I - dla instytucji U - dla nieregulwanych pdmitów finanswych. Grupa lub pjedynczy klient [LE033]: 1 - pjedynczy klient 2 - grupa pwiązanych klientów. Rdzaj pwiązania [LE073] - między pjedynczym pdmitem a grupą pwiązanych klientów: A - w rzumieniu art. 4 pkt 39 lit. a) rzprządzenia (UE) nr 575/ kntrla B - w rzumieniu art. 4 pkt 39 lit. b) rzprządzenia (UE) nr 575/ wzajemne pwiązanie P wprwadzeniu danych d pszczególnych kmórek tabel sprawzdawczych, w lewym dlnym rgu kmórek prezentwane się trójkąty świadczące tym, że w kmórkach tych znajdują się zdefiniwane przez NBP nwe reguły XBRL Flmula i mżna sprawdzić występujące tam zależnści. Klr czerwny trójkąta znacza, że w danym plu znajduje się wartść niezgdna z zawartą tam regułą, Klr zielny trójkąta infrmuje tym, że wszystkie reguły kntrlne zawarte w danym plu są zgdne, Aby sprawdzić zdefiniwane reguły kntrlne, należy tak jak przy innych sprawzdaniach: lewym przyciskiem myszki, kliknąć na prezentwany trójkąt, lub ustawiając się w kmórce, w której znajduje się trójkąt wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 10

11 zakładkę Reguły, znajdującą się pd frmularzem, lub menu Reguły -> Szczegóły reguł kmórki W bu przypadkach prezentwane są takie same infrmacje (zb. przykładwy rysunek 9). Szczegółwe mówienie pszczególnych zakładek prezentwanych reguł raz bliższe infrmacje na temat uzgadniania nwych reguł kntrlnych, zawiera rzdział 2.7 Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula. P wprwadzeniu danych, tak jak w innych sprawzdaniach przygtwywanych w aplikacji asist, klejnym etapem pełneg cyklu sprawzdawczeg jest walidacja danych. 2.4 Kpiwanie danych z innych sprawzdań Jeżeli pśród wyknywanych sprawzdań znajdują się takie, w których dane w prównaniu z pprzednimi miesiącami nie uległy zmianie (przykładw frmularz sby sprządzającej i zatwierdzającej sprawzdanie LE), mżliwe jest przekpiwanie tych danych z inneg kresu sprawzdawczeg. D kpiwania danych wykrzystujemy funkcję: Wczytaj dane z inneg sprawzdania, wybierając: Menu Tabela Wczytaj dane z inneg sprawzdania Funkcja ta: pzwala na kpiwanie danych d aktywnej tabeli z inneg kresu sprawzdawczeg, Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Wczytaj dane z inneg sprawzdania. P wprwadzeniu wszystkich wymaganych danych, sprawzdanie pddawane jest walidacji danych. 2.5 Walidacja danych Aby sprawdzić, czy wprwadzne dane spełniają zależnści wymagane przez NBP, należy wyknać funkcję Waliduj dane, wybierając Menu Sprawzdanie lub iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 11

12 Jeżeli walidacja kńczy się błędami (zb. rysunek 6), należy sprawdzić wykazane błędy i skrygwać je. Rysunek 6. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Dzięki liście błędów wyświetlnej w dlnej części ekranu, mżliwe jest szybkie sprawdzenie, które reguły kntrlne nie są spełnine. Funkcja Waliduj dane mże i pwinna być wyknywana wielkrtnie, aż d pjawienia się kmunikatu Walidacja zakńczne pmyślnie, jak na rysunku 7. Rysunek 7. Kmunikat pmyślnie zakńcznej walidacji Tylk sprawzdania zawierające dane zgdne z taksnmią publikwaną przez NBP mgą zstać wygenerwane z aplikacji asist. Szczegółwe mówienie funkcji Waliduj dane pisane zstał w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Waliduj dane. 2.6 Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula Jeżeli p wyknaniu funkcji Waliduj dane wyświetla się kmunikat walidacji zakńcznej błędami (zb. rysunek 6), wówczas w zakładce prezentwana jest lista niespełninych reguł (zb. przykładwy rysunek 8). Rysunek 8. Prezentacja błędów p walidacji zakńcznej błędami W klejnych wierszach prezentwane są wszystkie niespełnine reguły, które dtyczyć mgą zarówn: błędnie wprwadznych wymiarów użytkwnika jak i błędnie wprwadznych danych d pzstałych kmórek frmularzy sprawzdawczych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 12

13 Ustawienie kursra na wybranym wierszu z błędami i kliknięcie lewym przyciskiem myszy, pwduje wyświetlenie ekranu jak na przykładwym rysunku 9, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, pzwala na: pdgląd wydruku, a następnie wydruk prezentwanej listy z błędami, eksprt d frmatu Excel listy z błędami, eksprt d frmatu CSV listy z błędami. Rysunek 9. Prezentacja reguły zakładka Ogólne Na wyświetlnym tu ekranie, prezentwane są takie same infrmacje regule jak te, uzyskane: p kliknięciu lewym przyciskiem myszki, na trójkąt w prawym górnym rgu kmórki, w której zawarta jest dana reguła, lub p ustawieniu się w kmórce, w której znajduje się dana reguła i wybraniu zakładki Reguły, znajdującej się pd frmularzem, czy p ustawieniu się w kmórce, w której znajduje się dana reguła i wybraniu menu Reguły -> Szczegóły reguł kmórki. W zakładce, prezentwane są (zb. przykładwy rysunek 9): nazwa reguły Typ argumentu reguły : - znacza, że jest t argument faktwy (w zakładce Argumenty widczna będzie ta zmienna) - znacza, że jest t gólna zmienna typu generalvariable (w zakładce Argumenty zmienna nie jest prezentwana) Alias zmiennej: Vx gdzie x znacza klejny numer nadany przez NBP Wartść jaka zstała wprwadzna dla danej zmiennej Ilść takich zmiennych Wszelkie prawa zastrzeżne: 13

14 raz ddatkw w dlnym wierszu: Wyrażenie kreślające asercję pprawnści. W zakładce, prezentwane są (zb. przykładwy rysunek 10): - dla reguł zawierających argumenty faktwe: Alias zmiennej: Vx - gdzie x znacza klejny numer nadany przez NBP (jest t ten sam alias c w zakładce Ogólne Adres kmórki Tabela, w której występuje zmienna Miara zmiennej Wymiar zmiennej Wartść kmórki Rysunek 10. Prezentacja reguły zakładka Argumenty Kliknięcie na: zmienną. znajdujący się przed prezentwaną wartścią zmiennej - przensi użytkwnika d kmórki z tą W zakładce, prezentwane są (zb. przykładwy rysunek 11): ddatkwe definicje, dstarczające rzszerzne infrmacje zmiennych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 14

15 Rysunek 11. Prezentacja reguły zakładka "Definicja Dla użytkwnika aplikacji asist, uzgadniająceg reguły XBRL Frmula, najbardziej przydatna d uzgdnienia niespełninej reguły jest zakładka: Ważne jest, aby wcześniej wszystkie kmórki frmularzy sprawzdawczych uzupełnić danymi (jeśli nie jesteśmy pewni wartści, jaka pwinna tam być wprwadzna, należy wprwadzić wartść 0 ). Pnieważ dla sprawzdań LE, Nardwy Bank Plski zastswał pakiet reguł walidacyjnych w nwej technlgii XBRL Frmula, funkcje które przy sprządzaniu innych sprawzdań były pmcne i wyliczały wartści wielu reguł wyliczeniwych, tutaj niestety nie pmgą nam w przygtwaniu frmularzy sprawzdawczych. D funkcji tych należą: - wylicz wszystkie reguły, zdefiniwane w aktywnym sprawzdaniu, - wylicz reguły zdefiniwane w aktywnej tabeli, - wylicz wartść kmórki na pdstawie zdefiniwanych tam reguł, Funkcje te mgą wyliczać wartści kmórek, p zdefiniwaniu przez bank własnych reguł wyliczeniwych, przy wykrzystaniu mdułu Reguły. 2.7 Przejście d edycji w trybie uzgadniania Pnieważ dane zawarte na frmularzach LE zgdnie z wymaganiami NBP mają być prezentwane w złtych (PLN) bez miejsc p przecinku, klejnym krkiem pełneg cyklu sprawzdawczeg jest wyknanie funkcji: Wszelkie prawa zastrzeżne: 15

16 Przejście d edycji w trybie uzgadniania Funkcję tą mżemy uruchmić wybierając: Menu Sprawzdanie lub iknę Uruchmienie tej funkcji: pwduje zakrąglenie kwt prezentwanych na sprawzdaniach d pełnych złtych, warunkuje uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie pzwalającej wygenerwać i wysłać sprawzdania, mże być wyknana w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań, ale zawsze przed wyknaniem funkcji Generuj sprawzdanie. Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Przejdź d edycji w trybie uzgadniania. 2.8 Wysyłanie sprawzdań Aby wygenerwać plik, który następnie będzie przekazywany d NBP, należy wykrzystać funkcję: Generuj sprawzdanie wybierając funkcję: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta: pzwala na wygenerwanie sprawzdania, umżliwia zapisanie sprawzdania na dysku lub pzwala na wysłanie teg sprawzdania bezpśredni d Zrzeszenia d systemu transis (funkcja dstępna dla banków spółdzielczych psiadających aktywną funkcję Kmunikacja transis ). Aby mżna był wygenerwać sprawzdanie, prces walidacji nie mże zawierać żadnych błędów. W sytuacjach wyjątkwych dpuszcza się strzeżenia. Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Generuj sprawzdanie. Pprawnie sprządzne sprawzdania przekazywane są d NBP, d Systemu Infrmacji Sprawzdawczej (SIS), który dkna weryfikacji pprawnści przekazanych plików XBRL instance. Banki spółdzielcze, wysyłają niniejsze sprawzdanie d swich Zrzeszeń. Wszelkie prawa zastrzeżne: 16

17 3 Reguły kntrlne w sprawzdaniu LE ITS W sprawzdaniu Duże Zaangażwania tak jak w innych sprawzdaniach, w celu łatwiejszeg uzgdnienia przygtwywanych frmularzy, niejednkrtnie istnieje ptrzeba sprawdzenia pwiązań występujących w regułach kntrlnych. Istnieje wiele różnych spsbów sprawdzenia szczegółów reguł, bliżej pisanych w rzdziale 2.3 Wprwadzanie danych raz 2.6 Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula, a wszystkie ne dstarczają takich samych infrmacji zawartych w frmularzach regułach. Najwięcej infrmacji niezbędnych d uzgdnienia sprawzdań dstarcza w większści reguł, zakładka Argumenty. Przy wykrzystaniu tej zakładki, mżna ddatkw szybk dszukać wymaganą kmórkę birącą udział w przeglądanej regule kntrlnej. Służy d teg funkcja pzwalająca na przeniesienie się d dpwiedniej pzycji w frmularzu, prezentwana za pmcą ikny funkcyjnej:. Jeśli chcemy w szczegółach kmórki sprawdzić nazwę zawartej tam reguły kntrlnej, t infrmację tą mżna uzyskać w zakładce Ogólne. Dla ułatwienia uzgadniania reguł kntrlnych występujących w pszczególnych frmularzach, pniżej przedstawiamy wykaz wszystkich tych reguł, wraz z pwiązaniami w nich występującymi. 3.1 Reguła: valueassertin Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= $v2 gdzie: $v1 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v2 = LE039 W tym: z defaultem Reguła ta występuje w bu pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1, czyli: LE006 i LE Reguła: valueassertin_2 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 = $v2 + $v3 + $v4 + $v5 + $v6 + $v7 + $v8 + $v9 + $v10 + $v11 + $v12 + $v13 + $v14 gdzie: Wszelkie prawa zastrzeżne: 17

18 $v1 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v2 = LE041 Wartść ekspzycji bezpśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty dłużne $v3 = LE042 Wartść ekspzycji bezpśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty kapitałwe $v4 = LE008 Wartść ekspzycji bezpśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty pchdne $v5 = LE044 Ekspzycje bezpśrednie, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe $v6 = LE045 Ekspzycje bezpśrednie, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v7 = LE046 Ekspzycje bezpśrednie, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v8 = LE048 Wartść ekspzycji pśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty dłużne $v9 = LE049 Wartść ekspzycji pśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty kapitałwe $v10 = LE050 Wartść ekspzycji pśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty pchdne $v11 = LE052 Ekspzycje pśrednie, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe $v12 = LE053 Ekspzycje pśrednie, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v13 = LE054 Ekspzycje pśrednie, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v14 = LE055 Ekspzycje wynikające z transakcji dla których występuje ekspzycja z tytułu aktywów bazwych Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_3 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= abs ( $v2 + $v3 ) gdzie abs - wartść bezwzględna $v1 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v2 = LE011 (-) Krekty wartści i rezerwy $v3 = LE056 (-) Ekspzycje pmniejszające fundusze własne Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_4 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 = $v2 + $v3 + $v4 gdzie: Wszelkie prawa zastrzeżne: 18

19 $v1 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v2 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v3 = LE011 (-) Krekty wartści i rezerwy $v4 = LE056 (-) Ekspzycje pmniejszające fundusze własne Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_5 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= $v2 gdzie: $v1 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v2 = LE059 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), W tym: księga bankwa Reguła ta występuje w bu pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_6 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 = $v2 + $v3 + $v4 + $v5 + $v6 + $v7 + $v8 + $v9 + $v10 gdzie $v1 = LE023 Wartść ekspzycji p uwzględnieniu wyłączeń, Ogółem $v2 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeńi technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v3 = LE063 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty dłużne $v4 = LE064 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty kapitałwe $v5 = LE065 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty pchdne $v6 = LE067 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe Wszelkie prawa zastrzeżne: 19

20 $v7 = LE068 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v8 = LE069 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v9 = LE070 (-) Ochrna kredytwa rzeczywista inna niż efekt substytucji $v10 = LE019 (-) Zabezpieczenia na nieruchmściach $v11 = LE071 (-) Wyłączenia Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_7 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 > = abs ( $v1 + $v2 + $v3 + $v4 + $v5 + $v6 + $v7 + $v8 + $v9 + $v10 ) gdzie abs - wartść bezwzględna $v1 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v2 = LE063 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty dłużne $v3 = LE064 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty kapitałwe $v4 = LE065 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty pchdne $v5 = LE067 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe $v6 = LE068 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v7 = LE069 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v8 = LE070 (-) Ochrna kredytwa rzeczywista inna niż efekt substytucji $v9 = LE019 (-) Zabezpieczenia na nieruchmściach $v10 = LE071 (-) Wyłączenia Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE 2. Wszelkie prawa zastrzeżne: 20

21 3.8 Reguła: valueassertin_8 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= $v2 gdzie $v1 = LE023 Wartść ekspzycji ważnej ryzykiem p uwzględnieniu wyłączeń, Ogółem $v2 = LE022 Wartść ekspzycji p uwzględnieniu wyłączeń, W tym: prtfel bankwy Reguła ta występuje w bu pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_9 kmórka: LE035 Siedziba przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki : dla grupy pdmitów pwiązanych - jest pusta dla klienta indywidualneg - psiada wartść niepustą Reguła ta występuje w kmórkach LE033 i LE035 na frmularzach: LE Reguła: valueassertin_10 kmórka: LE036 Sektr przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki : dla grupy pdmitów pwiązanych - jest pusta dla klienta indywidualneg - psiada wartść niepustą Reguła ta występuje w kmórkach LE033 i LE036 na frmularzach: LE Reguła: valueassertin_11 kmórka LE037 Kd NACE przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki jest prawidłw wypełnina, czyli: jeżeli w kmórce LE033 Grupa lub pjedynczy klient wprwadzn wartść 1 i w kmórce LE036 Sektr kntrahenta wybran IV lub V, t pzycja LE037 kd NACE nie mże być pusta, Wszelkie prawa zastrzeżne: 21

22 Reguła ta występuje w kmórkach LE033, LE036 i LE037 na frmularzach: LE Reguła: valueassertin_16 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy I Kd Jednstki wartść pzycji LE032 Transakcje w których występuje ekspzycja z tytułu aktywów bazwych Tak/Nie przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 2 czyli: LE032 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_17 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy I Kd Jednstki wartść pzycji LE073 Rdzaj pwiązania przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 2 czyli: LE073 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_18 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki wartść pzycji LE004 Nazwa przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 1 czyli: LE004 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_19 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki wartść pzycji LE032 Transakcje w których występuje ekspzycja z tytułu aktywów bazwych Tak/Nie Wszelkie prawa zastrzeżne: 22

23 przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 1 czyli: LE032 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_20 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki wartść pzycji LE033 Grupa lub klient indywidualny przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 1 czyli: LE033 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_21 Reguła dla atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki sprawdza pprawnść wpisania dpuszczalnych wielkści: PESEL - 11 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej REGON - 9 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej EKZ - 12 znaków wg wzru: 'Z((1000) (0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}' Reguła ta nie jest widczna w żadnej kmórce sprawzdania LE. Infrmacja błędnie wprwadznych wymiarach użytkwnika prezentwana jest tylk na liście błędów, p wyknaniu funkcji Waliduj dane Reguła: valueassertin_23 Reguła dla atrybutu Kd Grupy sprawdza pprawnść wpisania dpuszczalnych wielkści: PESEL - 11 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej REGON - 9 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej EKZ - 12 znaków wg wzru: 'Z((1000) (0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}' Wszelkie prawa zastrzeżne: 23

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.19.4 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 12.2016 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania wersja 5.15.2.4 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany przechwywany bez graniczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania wersja 5.15.2.4 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany przechowywany bez ograniczeń tylko

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis Modułu BFG-Informacje

Opis Modułu BFG-Informacje Opis Mdułu BFG-Infrmacje Sierpień 2017 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszeg dkumentu, nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łazy: Przebudwa strefy saun w Parku Wdnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej ustanwienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl Warszawa: Usługi cateringwe na ptrzeby realizacji prjektu Żydwskie dziedzictw kulturwe Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumsportuwilanow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumsportuwilanow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumsprtuwilanw.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa ratwnicza krytej pływalni Centrum Sprtu Wilanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi) Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.up.wrc.pl (zakładka przetargi) Wrcław: Mdernizacja instalacji systemu sygnalizacji alarmu pżaru w

Bardziej szczegółowo

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łekn: Remnt Bibliteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Numer głszenia: 328576-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo