Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS"

Transkrypt

1 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z..

2 Spis treści 1 Wstęp Pełny cykl przygtwania sprawzdań LE ITS Utwrzenie nweg sprawzdania Mdyfikwanie ustawień sprawzdania Wprwadzanie danych Kpiwanie danych z innych sprawzdań Walidacja danych Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula Przejście d edycji w trybie uzgadniania Wysyłanie sprawzdań Reguły kntrlne w sprawzdaniu LE ITS Reguła: valueassertin Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Wszelkie prawa zastrzeżne: 2

3 3.25 Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: existenceassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin_ Reguła: valueassertin rbank_ Wszelkie prawa zastrzeżne: 3

4 Spis ilustracji Rysunek 1. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 2. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 3. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 4. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE Rysunek 5. Zapytanie wyknanie archiwum sprawzdania... 9 Rysunek 6. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Rysunek 7. Kmunikat pmyślnie zakńcznej walidacji Rysunek 8. Prezentacja błędów p walidacji zakńcznej błędami Rysunek 9. Prezentacja reguły zakładka Ogólne Rysunek 10. Prezentacja reguły zakładka Argumenty Rysunek 11. Prezentacja reguły zakładka "Definicja Wszelkie prawa zastrzeżne: 4

5 1 Wstęp Nardwy Bank Plski przygtwał w tamach wdrżenia zapisów Rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady nr 575/2013 zaktualizwaną wersję Large Expsures CRR/ITS zgdną z stateczną wersją prjektu wyknawczych standardów technicznych (ITS) dtyczących sprawzdawczści nadzrczej instytucji zamieszcznym na strnie Kmisji Eurpejskiej. Pnieważ pdbnie jak we wcześniejszej taksnmii LE, zastswan tu frmuły walidacyjne zapisane zstały w warstwie Frmulas, w dkumencie tym dla ułatwienia uzgdnienia mał czytelnych dla użytkwnika reguł, w rzdziale 3 Reguły kntrlne w sprawzdaniu LE ITS, przedstawine zstały wszystkie istniejące frmuły pracwane przez NBP wraz krótkim ich pisem. 2 Pełny cykl przygtwania sprawzdań LE ITS Sprawzdanie LE w nwej frmie kreślnej w ITS, psiada taki sam cykl sprawzdawczy sprawzdania przygtwywane w aplikacji asist. jak wszystkie inne 2.1 Utwrzenie nweg sprawzdania Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, należy wykrzystać funkcję: Nwe sprawzdanie, wybierając: Menu Sprawzdanie lub iknę, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N a następnie przejść przez klejne krki Kreatra nweg sprawzdania wybierając: Krk 1 - Wybór typu sprawzdania : LE ITS Krk 2 Dane pdstawwe: kres sprawzdawczy : marzec 2014 (dla pierwszeg testweg sprawzdania), ( dla późniejszych kresów - dpwiedni kres, któreg dtyczy twrzne sprawzdanie), twrzne sprawzdanie: (dla następnych sprawzdań mże t być pcja, należałby wówczas wskazać sprawzdanie wzrcwe, czyli. Wszelkie prawa zastrzeżne: 5

6 (Utwrzenie sprawzdania na pdstawie pzwli na przeniesienie wymiarów użytkwnika zdefiniwanych w sprawzdaniu wzrcwym d nwtwrzneg sprawzdania) Dla banków spółdzielczych, krzystających z pcji Bezpśredniej kmunikacji z transis, wybór ten mżliwy jest tylk p wcześniejszym debraniu kmunikatu z systemu transis: Publikacja kresu. Jeżeli stswny kmunikat nie zstał debrany, na ekranie wyświetlany jest kmunikat uniemżliwiający utwrzenie sprawzdania: Należałby wówczas sprawdzić i wyjaśnić przyczynę zaistniałych prblemów i pnwić próbę utwrzenia sprawzdania p debraniu kmunikatu Publikacja kresu Krk 3 Typ knslidacji sprawzdania i wybór jednstki sprawzdawczej Mżliwy jest tu wybór: jedneg z typów sprawzdań: - pprzez zaznaczenie jedneg z nich, dpwiedniej jednstki sprawzdawczej : BANK_JEDN - Bank sprządzający sprawzdanie jednstkwe BANK_SKON - Bank sprządzający sprawzdanie sknslidwane Krk 4 - Wybór frmularzy wykrzystując klawisz funkcyjny, należy przenieść frmularze LE z leweg d praweg panelu kna LEJ dtyczą sprawzdania jednstkweg LES dtyczą sprawzdania sknslidwaneg Jeżeli nad lewym panelem kna prezentwany jest widczne są tylk frmularze zgdne z wcześniej dknanymi wybrami., t pniżej w lewym panelu kna Krk 5 Wymiary użytkwnika kd grupy i kd jednstki dt. frmularza LE 2, kd grupy i kd jednstki dla 10 największych dt. frmularza LE 4, kd grupy lub kd jednstki: dt. frmularza LE 1, kd grupy lub kd jednstki dla 10 największych - dt. frmularza LE 3, Aby wprwadzić dpwiednie kdy d pszczególnych wymiarów użytkwnika, należy: wybrać dpwiedni wymiar w lewym panelu kna, w prawym panelu kna wprwadzić wartści wybraneg wymiaru, zatwierdzić wprwadzne wartści klawiszem Enter. Kd grupy / jednstki, t: - dla pdmitów krajwych: REGON 9 znaków PESEL 11 znaków Wszelkie prawa zastrzeżne: 6

7 - dla pdmitów zagranicznych: EKZ 12 znaków wg wzru: 'Z((1000) (0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}' Kd grupy, t znaczenie dminująceg pdmitu w grupie pdmitów pwiązanych. Weryfikacja pprawnści wprwadznych tu kdów wyknana będzie p uruchmieniu funkcji Waliduj dane, bliżej mówinej w rzdziale 2.6 Walidacja danych. Krk 6 Pdsumwanie należy sprawdzić i zatwierdzić wprwadzne wybry przy wykrzystaniu przycisku, Jeżeli wprwadzne ustawienia wymagają zmian: należy wybrać przycisk i dknać stswnych krekt. D tak utwrzneg sprawzdania mżna wprwadzać wymagane dane. Jeżeli przy próbie twarcia pszczególnych frmularzy wyświetlane są kmunikaty jak na rysunkach: 1, 2, 3, 4, t znacza t, że nie zstały wprwadzne i zapisane dpwiednie wartści dla wymiarów: Rysunek 1. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 1 Rysunek 2. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 2 Rysunek 3. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 3 Wszelkie prawa zastrzeżne: 7

8 Rysunek 4. Kmunikat braku wymiarów użytkwnika dla sprawzdania LE 4 W takiej sytuacji należy wprwadzić wymiary użytkwnika wykrzystując d teg funkcję Ustawienia sprawzdania Funkcja Twrzenia nwych sprawzdań w asist w spsób bardziej szczegółwy pisana zstała w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Nwe sprawzdanie. 2.2 Mdyfikwanie ustawień sprawzdania Aby dknać zmian w utwrznym sprawzdaniu, należy wykrzystać funkcję Ustawienia sprawzdania, wybierając: Menu Sprawzdanie lub iknę a następnie wymaganą zakładkę, w której mają zstać wprwadzne zmiany Funkcja ta: pzwala na dknanie zmian w ustawieniach utwrzneg sprawzdania w zakresie: - aktualizacji taksnmii, - mdyfikacji wymiarów użytkwnika, aktywna jest tylk dla tych sprawzdań, które znajdują się w statusie d edycji, czyli edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra, UWAGA: W przypadku wprwadzenia zmian w wymiarach użytkwnika, wcześniej zapisane dane dtyczące mdyfikwanych wymiarów, zstaną utracne!!!! Dlateg przed zapisaniem wprwadznych zmian wyświetlane jest zawsze zapytanie wyknanie archiwum sprawzdania przed wprwadzeniem zmian jak na rysunku 5. Wszelkie prawa zastrzeżne: 8

9 Rysunek 5. Zapytanie wyknanie archiwum sprawzdania Funkcja Mdyfikwania ustawień sprawzdań w asist w spsób bardziej szczegółwy pisana zstała w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Ustawienia sprawzdania. 2.3 Wprwadzanie danych Dla utwrzneg sprawzdania LE NBP ITS, raprtwane dane Dużym Zaangażwaniu prezentwane są na frmularzach: Dla sprawzdań jednstkwych: Dane sprządzającym i zatwierdzającym sprawzdanie Ekspzycje w prtfelu bankwym i handlwym LE1 Limity dużych ekspzycji Limity LE Szczegóły ekspzycji wbec pjedynczych klientów w ramach grup pwiązanych klientów LE2 Dla sprawzdań sknslidwanych: Dane sprządzającym i zatwierdzającym sprawzdanie Ekspzycje w prtfelu bankwym i handlwym LE1 Klasa zapadalnści ekspzycji w prtfelu bankwym i handlwym LE 4 Klasa zapadalnści ekspzycji wbec pjedynczych klientów w ramach grup pwiązanych klientów LE5 Limity dużych ekspzycji Limity LE Szczegóły ekspzycji wbec pjedynczych klientów w ramach grup pwiązanych klientów LE2 W celu ułatwienia wprwadzania danych, pniżej prezentujemy znaczenie niektórych kmórek występujących w tabelach LE ITS wraz z mżliwymi dla nich wybrami: Występwanie dużych zaangażwani [DAN015]: TAK gdy w banku występują duże zaangażwania i są prezentwane na dstępnych frmularzach, NIE gdy w banku nie występują zaangażwania spełniające kryteria kreślne przez NBP. Kd LEI [LE074] - t identyfikatr pdmitu prawneg kntrahenta, W przypadku grup pwiązanych klientów- jest t kd jednstki dminującej. Wszelkie prawa zastrzeżne: 9

10 Siedziba kntrahenta [LE035] - t kd kraju załżenia kntrahenta kreślny w nrmie ISO alfa 2 W przypadku grup pwiązanych klientów nie zgłasza się ich siedzib. Sektr kntrahenta [LE036] t jeden z sektrów, przydzielny każdemu kntrahentwi na pdstawie pdziału sektrweg gspdarki według FINREP, czyli: I - banki centralne; II - instytucje rządwe szczebla centralneg; III - instytucje kredytwe; IV - pzstałe instytucje sektra finansweg; V - instytucje sektra niefinansweg; VI - gspdarstwa dmwe. W przypadku grup pwiązanych klientów nie zgłasza się sektrów. Kd NACE [LE037] t statystyczna klasyfikacja działalnści gspdarczej w Unii Eurpejskiej (Nmenclature statistique des activités écnmiques dans la Cmmunauté eurpéenne ), która dtyczy wyłącznie kntrahentów będących: IV - pzstałymi instytucjami sektra finansweg i V - instytucjami sektra niefinansweg i klasyfikuje się na pdstawie pdziału kntrahentów według FINREP. W przypadku grup pwiązanych klientów nie zgłasza się kdów NACE. Rdzaj kntrahenta [LE107]: I - dla instytucji U - dla nieregulwanych pdmitów finanswych. Grupa lub pjedynczy klient [LE033]: 1 - pjedynczy klient 2 - grupa pwiązanych klientów. Rdzaj pwiązania [LE073] - między pjedynczym pdmitem a grupą pwiązanych klientów: A - w rzumieniu art. 4 pkt 39 lit. a) rzprządzenia (UE) nr 575/ kntrla B - w rzumieniu art. 4 pkt 39 lit. b) rzprządzenia (UE) nr 575/ wzajemne pwiązanie P wprwadzeniu danych d pszczególnych kmórek tabel sprawzdawczych, w lewym dlnym rgu kmórek prezentwane się trójkąty świadczące tym, że w kmórkach tych znajdują się zdefiniwane przez NBP nwe reguły XBRL Flmula i mżna sprawdzić występujące tam zależnści. Klr czerwny trójkąta znacza, że w danym plu znajduje się wartść niezgdna z zawartą tam regułą, Klr zielny trójkąta infrmuje tym, że wszystkie reguły kntrlne zawarte w danym plu są zgdne, Aby sprawdzić zdefiniwane reguły kntrlne, należy tak jak przy innych sprawzdaniach: lewym przyciskiem myszki, kliknąć na prezentwany trójkąt, lub ustawiając się w kmórce, w której znajduje się trójkąt wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 10

11 zakładkę Reguły, znajdującą się pd frmularzem, lub menu Reguły -> Szczegóły reguł kmórki W bu przypadkach prezentwane są takie same infrmacje (zb. przykładwy rysunek 9). Szczegółwe mówienie pszczególnych zakładek prezentwanych reguł raz bliższe infrmacje na temat uzgadniania nwych reguł kntrlnych, zawiera rzdział 2.7 Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula. P wprwadzeniu danych, tak jak w innych sprawzdaniach przygtwywanych w aplikacji asist, klejnym etapem pełneg cyklu sprawzdawczeg jest walidacja danych. 2.4 Kpiwanie danych z innych sprawzdań Jeżeli pśród wyknywanych sprawzdań znajdują się takie, w których dane w prównaniu z pprzednimi miesiącami nie uległy zmianie (przykładw frmularz sby sprządzającej i zatwierdzającej sprawzdanie LE), mżliwe jest przekpiwanie tych danych z inneg kresu sprawzdawczeg. D kpiwania danych wykrzystujemy funkcję: Wczytaj dane z inneg sprawzdania, wybierając: Menu Tabela Wczytaj dane z inneg sprawzdania Funkcja ta: pzwala na kpiwanie danych d aktywnej tabeli z inneg kresu sprawzdawczeg, Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Wczytaj dane z inneg sprawzdania. P wprwadzeniu wszystkich wymaganych danych, sprawzdanie pddawane jest walidacji danych. 2.5 Walidacja danych Aby sprawdzić, czy wprwadzne dane spełniają zależnści wymagane przez NBP, należy wyknać funkcję Waliduj dane, wybierając Menu Sprawzdanie lub iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 11

12 Jeżeli walidacja kńczy się błędami (zb. rysunek 6), należy sprawdzić wykazane błędy i skrygwać je. Rysunek 6. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Dzięki liście błędów wyświetlnej w dlnej części ekranu, mżliwe jest szybkie sprawdzenie, które reguły kntrlne nie są spełnine. Funkcja Waliduj dane mże i pwinna być wyknywana wielkrtnie, aż d pjawienia się kmunikatu Walidacja zakńczne pmyślnie, jak na rysunku 7. Rysunek 7. Kmunikat pmyślnie zakńcznej walidacji Tylk sprawzdania zawierające dane zgdne z taksnmią publikwaną przez NBP mgą zstać wygenerwane z aplikacji asist. Szczegółwe mówienie funkcji Waliduj dane pisane zstał w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Waliduj dane. 2.6 Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula Jeżeli p wyknaniu funkcji Waliduj dane wyświetla się kmunikat walidacji zakńcznej błędami (zb. rysunek 6), wówczas w zakładce prezentwana jest lista niespełninych reguł (zb. przykładwy rysunek 8). Rysunek 8. Prezentacja błędów p walidacji zakńcznej błędami W klejnych wierszach prezentwane są wszystkie niespełnine reguły, które dtyczyć mgą zarówn: błędnie wprwadznych wymiarów użytkwnika jak i błędnie wprwadznych danych d pzstałych kmórek frmularzy sprawzdawczych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 12

13 Ustawienie kursra na wybranym wierszu z błędami i kliknięcie lewym przyciskiem myszy, pwduje wyświetlenie ekranu jak na przykładwym rysunku 9, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, pzwala na: pdgląd wydruku, a następnie wydruk prezentwanej listy z błędami, eksprt d frmatu Excel listy z błędami, eksprt d frmatu CSV listy z błędami. Rysunek 9. Prezentacja reguły zakładka Ogólne Na wyświetlnym tu ekranie, prezentwane są takie same infrmacje regule jak te, uzyskane: p kliknięciu lewym przyciskiem myszki, na trójkąt w prawym górnym rgu kmórki, w której zawarta jest dana reguła, lub p ustawieniu się w kmórce, w której znajduje się dana reguła i wybraniu zakładki Reguły, znajdującej się pd frmularzem, czy p ustawieniu się w kmórce, w której znajduje się dana reguła i wybraniu menu Reguły -> Szczegóły reguł kmórki. W zakładce, prezentwane są (zb. przykładwy rysunek 9): nazwa reguły Typ argumentu reguły : - znacza, że jest t argument faktwy (w zakładce Argumenty widczna będzie ta zmienna) - znacza, że jest t gólna zmienna typu generalvariable (w zakładce Argumenty zmienna nie jest prezentwana) Alias zmiennej: Vx gdzie x znacza klejny numer nadany przez NBP Wartść jaka zstała wprwadzna dla danej zmiennej Ilść takich zmiennych Wszelkie prawa zastrzeżne: 13

14 raz ddatkw w dlnym wierszu: Wyrażenie kreślające asercję pprawnści. W zakładce, prezentwane są (zb. przykładwy rysunek 10): - dla reguł zawierających argumenty faktwe: Alias zmiennej: Vx - gdzie x znacza klejny numer nadany przez NBP (jest t ten sam alias c w zakładce Ogólne Adres kmórki Tabela, w której występuje zmienna Miara zmiennej Wymiar zmiennej Wartść kmórki Rysunek 10. Prezentacja reguły zakładka Argumenty Kliknięcie na: zmienną. znajdujący się przed prezentwaną wartścią zmiennej - przensi użytkwnika d kmórki z tą W zakładce, prezentwane są (zb. przykładwy rysunek 11): ddatkwe definicje, dstarczające rzszerzne infrmacje zmiennych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 14

15 Rysunek 11. Prezentacja reguły zakładka "Definicja Dla użytkwnika aplikacji asist, uzgadniająceg reguły XBRL Frmula, najbardziej przydatna d uzgdnienia niespełninej reguły jest zakładka: Ważne jest, aby wcześniej wszystkie kmórki frmularzy sprawzdawczych uzupełnić danymi (jeśli nie jesteśmy pewni wartści, jaka pwinna tam być wprwadzna, należy wprwadzić wartść 0 ). Pnieważ dla sprawzdań LE, Nardwy Bank Plski zastswał pakiet reguł walidacyjnych w nwej technlgii XBRL Frmula, funkcje które przy sprządzaniu innych sprawzdań były pmcne i wyliczały wartści wielu reguł wyliczeniwych, tutaj niestety nie pmgą nam w przygtwaniu frmularzy sprawzdawczych. D funkcji tych należą: - wylicz wszystkie reguły, zdefiniwane w aktywnym sprawzdaniu, - wylicz reguły zdefiniwane w aktywnej tabeli, - wylicz wartść kmórki na pdstawie zdefiniwanych tam reguł, Funkcje te mgą wyliczać wartści kmórek, p zdefiniwaniu przez bank własnych reguł wyliczeniwych, przy wykrzystaniu mdułu Reguły. 2.7 Przejście d edycji w trybie uzgadniania Pnieważ dane zawarte na frmularzach LE zgdnie z wymaganiami NBP mają być prezentwane w złtych (PLN) bez miejsc p przecinku, klejnym krkiem pełneg cyklu sprawzdawczeg jest wyknanie funkcji: Wszelkie prawa zastrzeżne: 15

16 Przejście d edycji w trybie uzgadniania Funkcję tą mżemy uruchmić wybierając: Menu Sprawzdanie lub iknę Uruchmienie tej funkcji: pwduje zakrąglenie kwt prezentwanych na sprawzdaniach d pełnych złtych, warunkuje uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie pzwalającej wygenerwać i wysłać sprawzdania, mże być wyknana w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań, ale zawsze przed wyknaniem funkcji Generuj sprawzdanie. Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Przejdź d edycji w trybie uzgadniania. 2.8 Wysyłanie sprawzdań Aby wygenerwać plik, który następnie będzie przekazywany d NBP, należy wykrzystać funkcję: Generuj sprawzdanie wybierając funkcję: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta: pzwala na wygenerwanie sprawzdania, umżliwia zapisanie sprawzdania na dysku lub pzwala na wysłanie teg sprawzdania bezpśredni d Zrzeszenia d systemu transis (funkcja dstępna dla banków spółdzielczych psiadających aktywną funkcję Kmunikacja transis ). Aby mżna był wygenerwać sprawzdanie, prces walidacji nie mże zawierać żadnych błędów. W sytuacjach wyjątkwych dpuszcza się strzeżenia. Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Generuj sprawzdanie. Pprawnie sprządzne sprawzdania przekazywane są d NBP, d Systemu Infrmacji Sprawzdawczej (SIS), który dkna weryfikacji pprawnści przekazanych plików XBRL instance. Banki spółdzielcze, wysyłają niniejsze sprawzdanie d swich Zrzeszeń. Wszelkie prawa zastrzeżne: 16

17 3 Reguły kntrlne w sprawzdaniu LE ITS W sprawzdaniu Duże Zaangażwania tak jak w innych sprawzdaniach, w celu łatwiejszeg uzgdnienia przygtwywanych frmularzy, niejednkrtnie istnieje ptrzeba sprawdzenia pwiązań występujących w regułach kntrlnych. Istnieje wiele różnych spsbów sprawdzenia szczegółów reguł, bliżej pisanych w rzdziale 2.3 Wprwadzanie danych raz 2.6 Uzgadnianie reguł partych na nwej technlgii XBRL Frmula, a wszystkie ne dstarczają takich samych infrmacji zawartych w frmularzach regułach. Najwięcej infrmacji niezbędnych d uzgdnienia sprawzdań dstarcza w większści reguł, zakładka Argumenty. Przy wykrzystaniu tej zakładki, mżna ddatkw szybk dszukać wymaganą kmórkę birącą udział w przeglądanej regule kntrlnej. Służy d teg funkcja pzwalająca na przeniesienie się d dpwiedniej pzycji w frmularzu, prezentwana za pmcą ikny funkcyjnej:. Jeśli chcemy w szczegółach kmórki sprawdzić nazwę zawartej tam reguły kntrlnej, t infrmację tą mżna uzyskać w zakładce Ogólne. Dla ułatwienia uzgadniania reguł kntrlnych występujących w pszczególnych frmularzach, pniżej przedstawiamy wykaz wszystkich tych reguł, wraz z pwiązaniami w nich występującymi. 3.1 Reguła: valueassertin Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= $v2 gdzie: $v1 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v2 = LE039 W tym: z defaultem Reguła ta występuje w bu pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1, czyli: LE006 i LE Reguła: valueassertin_2 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 = $v2 + $v3 + $v4 + $v5 + $v6 + $v7 + $v8 + $v9 + $v10 + $v11 + $v12 + $v13 + $v14 gdzie: Wszelkie prawa zastrzeżne: 17

18 $v1 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v2 = LE041 Wartść ekspzycji bezpśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty dłużne $v3 = LE042 Wartść ekspzycji bezpśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty kapitałwe $v4 = LE008 Wartść ekspzycji bezpśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty pchdne $v5 = LE044 Ekspzycje bezpśrednie, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe $v6 = LE045 Ekspzycje bezpśrednie, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v7 = LE046 Ekspzycje bezpśrednie, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v8 = LE048 Wartść ekspzycji pśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty dłużne $v9 = LE049 Wartść ekspzycji pśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty kapitałwe $v10 = LE050 Wartść ekspzycji pśredniej przed krektami wartści i rezerwami, Instrumenty pchdne $v11 = LE052 Ekspzycje pśrednie, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe $v12 = LE053 Ekspzycje pśrednie, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v13 = LE054 Ekspzycje pśrednie, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v14 = LE055 Ekspzycje wynikające z transakcji dla których występuje ekspzycja z tytułu aktywów bazwych Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_3 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= abs ( $v2 + $v3 ) gdzie abs - wartść bezwzględna $v1 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v2 = LE011 (-) Krekty wartści i rezerwy $v3 = LE056 (-) Ekspzycje pmniejszające fundusze własne Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_4 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 = $v2 + $v3 + $v4 gdzie: Wszelkie prawa zastrzeżne: 18

19 $v1 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v2 = LE006 Wartść ekspzycji gółem przed krektami wartści i rezerwami $v3 = LE011 (-) Krekty wartści i rezerwy $v4 = LE056 (-) Ekspzycje pmniejszające fundusze własne Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_5 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= $v2 gdzie: $v1 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v2 = LE059 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), W tym: księga bankwa Reguła ta występuje w bu pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_6 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 = $v2 + $v3 + $v4 + $v5 + $v6 + $v7 + $v8 + $v9 + $v10 gdzie $v1 = LE023 Wartść ekspzycji p uwzględnieniu wyłączeń, Ogółem $v2 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeńi technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v3 = LE063 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty dłużne $v4 = LE064 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty kapitałwe $v5 = LE065 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty pchdne $v6 = LE067 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe Wszelkie prawa zastrzeżne: 19

20 $v7 = LE068 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v8 = LE069 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v9 = LE070 (-) Ochrna kredytwa rzeczywista inna niż efekt substytucji $v10 = LE019 (-) Zabezpieczenia na nieruchmściach $v11 = LE071 (-) Wyłączenia Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_7 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 > = abs ( $v1 + $v2 + $v3 + $v4 + $v5 + $v6 + $v7 + $v8 + $v9 + $v10 ) gdzie abs - wartść bezwzględna $v1 = LE058 Wartść ekspzycji przed zastswaniem wyłączeń i technik redukcji ryzyka kredytweg (CRM), Ogółem $v2 = LE063 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty dłużne $v3 = LE064 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty kapitałwe $v4 = LE065 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Instrumenty pchdne $v5 = LE067 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Linie kredytwe $v6 = LE068 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Gwarancje finanswe $v7 = LE069 (-) Efekt substytucji w uznanych technikach redukcji ryzyka kredytweg, Pzycje pzabilanswe, Inne udzielne zbwiązania pzabilanswe $v8 = LE070 (-) Ochrna kredytwa rzeczywista inna niż efekt substytucji $v9 = LE019 (-) Zabezpieczenia na nieruchmściach $v10 = LE071 (-) Wyłączenia Reguła ta występuje we wszystkich pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE 2. Wszelkie prawa zastrzeżne: 20

21 3.8 Reguła: valueassertin_8 Reguła weryfikuje pprawnść wyrażenia: $v1 >= $v2 gdzie $v1 = LE023 Wartść ekspzycji ważnej ryzykiem p uwzględnieniu wyłączeń, Ogółem $v2 = LE022 Wartść ekspzycji p uwzględnieniu wyłączeń, W tym: prtfel bankwy Reguła ta występuje w bu pwyżej zaprezentwanych kmórkach frmularza LE 1 i LE Reguła: valueassertin_9 kmórka: LE035 Siedziba przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki : dla grupy pdmitów pwiązanych - jest pusta dla klienta indywidualneg - psiada wartść niepustą Reguła ta występuje w kmórkach LE033 i LE035 na frmularzach: LE Reguła: valueassertin_10 kmórka: LE036 Sektr przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki : dla grupy pdmitów pwiązanych - jest pusta dla klienta indywidualneg - psiada wartść niepustą Reguła ta występuje w kmórkach LE033 i LE036 na frmularzach: LE Reguła: valueassertin_11 kmórka LE037 Kd NACE przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki jest prawidłw wypełnina, czyli: jeżeli w kmórce LE033 Grupa lub pjedynczy klient wprwadzn wartść 1 i w kmórce LE036 Sektr kntrahenta wybran IV lub V, t pzycja LE037 kd NACE nie mże być pusta, Wszelkie prawa zastrzeżne: 21

22 Reguła ta występuje w kmórkach LE033, LE036 i LE037 na frmularzach: LE Reguła: valueassertin_16 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy I Kd Jednstki wartść pzycji LE032 Transakcje w których występuje ekspzycja z tytułu aktywów bazwych Tak/Nie przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 2 czyli: LE032 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_17 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy I Kd Jednstki wartść pzycji LE073 Rdzaj pwiązania przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 2 czyli: LE073 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_18 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki wartść pzycji LE004 Nazwa przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 1 czyli: LE004 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_19 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki wartść pzycji LE032 Transakcje w których występuje ekspzycja z tytułu aktywów bazwych Tak/Nie Wszelkie prawa zastrzeżne: 22

23 przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 1 czyli: LE032 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_20 przy raprtwaniu atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki wartść pzycji LE033 Grupa lub klient indywidualny przyjmuje wartść niepustą Reguła ta występuje w większści kmórek frmularza LE 1 czyli: LE033 i LE006, LE008, LE039, LE041, LE042, LE044, LE045, LE046, LE048, LE049, LE050, LE052, LE053, LE054, LE055, LE011, LE056, LE058, LE059, LE060, LE063, LE064, LE065, LE067, LE068, LE069, LE070, LE019, LE071, LE023, LE024, LE Reguła: valueassertin_21 Reguła dla atrybutu Kd Grupy lub Kd Jednstki sprawdza pprawnść wpisania dpuszczalnych wielkści: PESEL - 11 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej REGON - 9 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej EKZ - 12 znaków wg wzru: 'Z((1000) (0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}' Reguła ta nie jest widczna w żadnej kmórce sprawzdania LE. Infrmacja błędnie wprwadznych wymiarach użytkwnika prezentwana jest tylk na liście błędów, p wyknaniu funkcji Waliduj dane Reguła: valueassertin_23 Reguła dla atrybutu Kd Grupy sprawdza pprawnść wpisania dpuszczalnych wielkści: PESEL - 11 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej REGON - 9 cyfr raz pprawnść sumy kntrlnej EKZ - 12 znaków wg wzru: 'Z((1000) (0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}' Wszelkie prawa zastrzeżne: 23

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo