DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 25 r DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: OGD/421-39(17)/26/6/V/JG z dnia 13 października 26 r OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25. Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2 roku Nr 62, poz. 718 zm. Dz. U. z 21 roku Nr 46, poz. 499, zm. Dz. U. z 22 roku Nr 74, poz. 676; zm. Dz. U. z 22 r. Nr 113, poz. 984 zm. Dz. U. z 23 roku Nr 65, poz. 595, zm. Dz. U. z 24 r. Nr 96, poz. 959) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 21 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 22 roku Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 186, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 23 roku Dz. U. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, zm. z 24 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 12, poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123, Dz. U. Nr 214, poz. 186) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr III/13/6 Rady Gminy Markusy z dnia 28 kwietnia 26 roku absolutorium Wójtowi Gminy Markusy za rok Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wójt Wacław Wielesik

2 Ogólne informacje o budŝecie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY MARKUSY ZA ROK 25 Plan budŝetu na rok 25 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej uchwalono 29 grudnia 24 roku uchwałą Rady Gminy Markusy Nr VIII/46/4 w wysokości: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, 3) przychody 45 zł, 4) rozchody zł. W okresie od stycznia do grudnia plan budŝetu uległ zmianie następująco 1) dochody zł, 2) wydatki 8977 zł, 3) przychody 576 zł, 4) rozchody zł. Zmiany w ciągu roku nastąpiły na podstawie uchwał i zarządzeń n/w: 1) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr I/1/2995 z 3 lutego 25 roku 2) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 3/35 z 1 lutego 25 roku 3) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 6/25 z 15 marca 25 roku 4) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr II/9/25 z 31 marca 25 roku 5) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr III/2/25 z 28 kwietnia 25 roku 6) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/28/25 z 1 czerwca 25 roku 7) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 15/25 z 29 czerwca 25 roku 8) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VII/42/25 z 31 sierpnia 25 roku 9) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 26/25 z 9 września 25 roku 1) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 28/25 z 16 września 25 roku 11) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 29/25 z 22 września 25 roku 12) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 31/25 z 3 września 25 roku 13) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 33/25 z 6 października 25 roku 14) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 33a/25 6 października 25 roku 15) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 35/25 z 18 października 25 roku 16) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VIII/44/25 z 3 listopada 25 roku 17) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 37/25 z 4 listopada 25 roku 18) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 39/25 z 7 listopada 25 roku 19) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 42/25 z 23 listopada 25 roku 2) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IX/5/25 z 12 grudnia 25 roku 21) Uchwala Rady Gminy Markusy Nr X/61/25 z 29 grudnia 25 roku

3 REZERWY BUDśETOWE W uchwale budŝetowej na rok 25 zaplanowano środki rezerwy ogólnej w wysokości 2. zł. PowyŜsza kwota została przeznaczona na opłatę kosztów energii elektrycznej wynikających z obciąŝenia urządzenia pomiarowego Nr w OSP Kępniewo. Rozdysponowanie rezerwy nastąpiło Zarządzeniem Nr 37/5 Wójta Gminy Markusy z 4 listopada 25 roku. PRZYCHODY po zmianie: Przychody w wysokości 576 zł na pokrycie deficytu planowano zaciągnąć na zadania: 1) zapłatę zobowiązań z tytułu inwestycji związanej z modernizacją systemu ogrzewania w budynkach komunalnych na kwotę 376 zł. Uchwałą Nr II/9/5 Rady Gminy Markusy z 31 marca 25 roku powyŝszą kwotę zakwalifikowano do wydatków bieŝących, gdyŝ koszty dotyczyły nie fakturowanej do r. usługi potwierdzonej protokołem odbioru końcowego Postępowanie zostało wykonane zgodnie z określonymi zasadami w procedurze przetargowej na wykonanie zadania. Przy czym zapłata nastąpiła po otrzymaniu faktury ze środków własnych. 2) wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej 2. zł, z której zł przekwalifikowano na wydatki bieŝące - wg uchwały Nr VIII/42/5 Rady Gminy Markusy. Następnie dokonano wpłaty ze środków własnych na rachunek Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w tut. Urzędzie. ROZCHODY w wysokości zł zaplanowano i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i poŝyczek, a mianowicie: 1) kredyt 66. zł zaciągnięty w banku PKO w wysokości 66. zł (splata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 21 roku), 2) kredyt 6.64 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości zł (umowny termin spłaty ustalono na 2 grudnia 28 roku), 3) poŝyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: a) zł, którą zaciągnięto w wysokości zł (umowny termin spłaty to 2 listopada 26 roku, b) zł dotyczy spłaty poŝyczki zaciągniętej w wysokości zł - termin spłaty ostatniej raty określono na 2 stycznia 29 roku, c) 2. zł - ostatnia II i ostatniej raty poŝyczki płatana w terminie do 2 września 26 roku. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Wykonanie dochodów w roku 25 przedstawia się następująco: Dział 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4.35 zł, wykonanie 4.17 zł, tj. 13%. Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.35 zł, które wykonano w 13% tj zł, które obejmowały: a) wpłaty za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole - Zwierzno - Złotnica - plan zł, wykonanie zł, tj. 14%, b) odsetki planowano na kwotę 2 zł, które wykonano w wysokości 199 zł, tj. %. Zaległości na 31 grudnia wyniosły zł i dotyczyły 14 osób. Dział 2 LEŚNICTWO Wpływy obejmują czynsz za obwody łowieckie, które wykonano w 13% tj. plan 15 zł natomiast wykonanie 1551 zł. Zaległości nie wystąpiły. Dział 4 WYWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody planowano wykonano w wysokości zł. Wpływy do wysokości planu z tytułu nadwyŝki środków obrotowych zostały przekazane przez zakład budŝetowy - Gminny Zakład Komunalny w Marksach. Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zł, wykonanie zł, tj. 67%. Dochody planowane na kwotę zł osiągnięto w wysokości zł, tj. 67%. Środki finansowe pozyskano z tytułu n/w: 1) rozliczenie kosztów powstałych w latach poprzednich: - plan 9 zł, - wykonanie 1. zł, tj. 111%. 2) opłata za wieczyste uŝytkowanie nieruchomości: - plan 24 zł, - wykonanie zł, tj. 11%. 3) czynsz dzierŝawny: - plan 8 zł, - wykonanie 544 zł, tj. 68%. 4) wpływy z gospodarki mieniem komunalnym: a) za wynajem świetlic wiejskich oraz pomieszczeń OSP zł, b) czynsz za lokale uŝytkowe zł, c) wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego osiągnięto w wysokości zł, które planowano na kwotę zł, tj. 54%, c) odsetki od nieterminowych wpłat: - plan 1. zł, wykonanie zł, tj. 118%, d) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym:

4 - plan 5. zł, - wykonanie zł, tj. 57%. e) wpływy za przygotowanie nieruchomości do sprzedaŝy: - plan 3. zł, - wykonanie zł, tj. 92%. 5) pozostałe dochody: a) wpływy z czynszu lokalowego: - plan 45. zł, - wykonanie zł, tj. 7%. zaległości wyniosły zł, które dotyczyły 65 osób, b) odsetki planowano na kwotę 1. zł, które wpłynęły w wysokości 972 zł, tj. 97%, b) wpływy z róŝnych dochodów osiągnięto na kwotę zł, które planowano w wysokości 4. zł, tj. 116% załoŝeń. Gospodarka mieniem komunalnym stanowi odrębną informację. Dział 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan zł, wykonanie zł, tj. 97%, z tego: 1) dotacje celowe na realizacje zadań zleconych: - plan 38.8 zł, - wykonanie zł, tj. %. 2) dochody administracyjne: a) wpływy z opłaty targowej, - plan 1.22 zł, - wykonanie 1.41 zł, tj. 116%. b) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - plan 5. zł, - wpływy 1.8 zł, tj. 36%. c) kary pienięŝne od ludności wpłynęły na kwotę 45 zł, d) wpływy z róŝnych opłat - plan 5.7 zł, - wykonanie 6. zł, tj. 15%. e) wpływy z usług (wpływy netto za usługi kserograficzne - Gminne Centrum Informacji) - plan 1. zł, - wykonanie 365 zł, tj. 37%. e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wpłynęły na kwotę 192 zł, f) wpływy z róŝnych dochodów - plan 4.5 zł, - wykonanie zł, tj. 115%. g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; plan 1. zł, - wykonanie 563 zł, tj. 51%. 3) wpływy na organizację DoŜynek Powiatowych w Marksach w miesiącu wrześniu: a) z usług - plan i wykonanie 3. zł, b) otrzymane darowizny pienięŝne - plan i wykonanie 5.6 zł, c) środki gmin oraz innych jednostek organizacyjnych plan i wykonanie zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W tym dziale występują środki dotacji celowej na realizacje zadań zleconych, które otrzymano w wysokości zł na plan zł, tj. 93%. PowyŜsza kwota została przyznana na zadania n/w: a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 611 zł, b) przygotowanie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł, c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - plan zł, wykonanie zł, tj. 98%, z tego: 1) Ochotnicze StraŜe PoŜarne - wpływy osiągnięto w wysokości zł, które pozyskano z PZU na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - rozbudowa remizy w m. Zwierzno 15. zł, - rozbudowa remizy w m. Krzewsk 9. zł. oraz 517 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w budynku OSP Markusy, 2) Obrona cywilna: - dotacje celowe w wysokości 9 zł otrzymane z budŝetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczenia z zakresu podwyŝszenia gotowości obrony cywilnej oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej przez formacje OC. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan zł, wykonanie zł, tj. 84%, w tym: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat planowane w wysokości 2.5 zł osiągnięto w wysokości zł, tj. 143%, 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych:

5 - podatek od nieruchomości, plan 63.5 zł, wykonanie zł, tj. 74%, - podatek rolny, plan zł, wykonanie zł, tj. 81%, - podatek leśny, plan 5.8 zł, wykonanie 4.99 zł, tj. 86%, - podatek od środków transportowych, plan zł, wykonanie zł, tj. 89%, - wpływy z innych lokalnych opłat, plan 1. zł, wykonanie 356 zł, tj.36%, - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan zł, wykonanie 49 zł, tj. 5%, - wpływy z zaległości zniesionych, plan 15. zł, wykonanie zł, tj. 115%, - wlewy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3. zł, wykonanie zł, tj. %. 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn, plan 2.5, wykonanie 246 zł, tj. 96%, - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 21.7, wykonanie zł, tj.11%, - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły na kwotę 45 zł, której nie planowano. 4) wpływy z opłaty skarbowej, plan 18. zł, wykonanie zł, tj. 112%, 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - plan zł, wykonanie zł, tj. 15%. Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA plan zł, wykonanie zł, 1) część oświatowa subwencji ogólnej, plan i wykonanie zł, tj. %, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan i wykonanie zł, tj. %, 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku, plan 12. zł, wykonanie 7.3 zł, tj. 58%. Dział 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan zł, wykonanie zł, tj. 94%, z tego: 1) wpływy szkół podstawowych plan i wykonanie 2 zł, 2) wpływy z róŝnych dochodów planowane na kwotę 1. zł pozostały bez wykonania, 3) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakup tzw. wyprawki dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 26/27, plan 2.21 zł, wykonanie 2. zł, 4) otrzymane darowizny pienięŝne na wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zwierznie, plan 1.6 zł, wykonanie 78 zł, tj. 49%, 5) dochody w rozdziale gimnazja : - nie osiągnięto wpływów z wynajmu pomieszczeń, które planowano na kwotę 22 zł, - dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań wykonanych w roku 24 w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (remont bieŝący oraz modernizacja c.o. w budynku Gimnazjum w Stankowie) tj zł. 6) dotacje celowe z budŝetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, plan 3 zł, wykonanie 14 zł, tj. 47%. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych: - plan zł, - wykonanie zł, tj. %. Środki finansowe przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholowe na terenie gminy. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan zł, wykonanie zł, tj. 97%, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Markusy, plan i wykonanie 5. zł, 2) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych - plan zł natomiast wykonanie zł, z tego: a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy wyniosły 179 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakupy inwestycyjne - plan i wykonanie zł. 3) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rodzinnego osób objętych pomocą społeczną - plan zł, wykonanie zł, tj. 88%, 4) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację ustawy o pomocy społecznej, plan zł, wykonanie zł, tj. 94%, 5) dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie zł, 6) wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez pracowników ośrodka pomocy społecznej - plan 3. zł, wykonanie zł, tj. 16%, 7) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów szkołach - plan 15. zł, wykonanie zł, tj. 85%, 8) dotacje celowe z budŝetu państwa na doŝywianie dzieci w szkłach - plan i wykonanie zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan zł, wykonanie zł, tj. 47%, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan zł, wykonanie zł, tj. 47%,

6 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na pomoc materialną dla uczniów klas gimnazjalnych - plan i wykonanie 3.36 zł. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - PLAN ZŁ, wykonanie zł, tj. 71%, z tego: 1) odsetki z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan 15 zł, wykonanie 67 zł, 2) dotacje z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie 5. zł, 3) wpływy pochodzące z refundacji zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, plan zł, wykonanie 74.5 zł. Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan i wykonanie zł. PowyŜsza kwota to środki dotacji celowej z budŝetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek na terenie Gminy. DOCHODY OGÓŁEM: PLAN ZŁ WYKONANIE ZŁ, tj. 93%. REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH Dział 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 9.5 zł, wykonanie zł, tj. 98%. Środki wydatkowano na: 1) opłatę składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pozyskanych wpłat na podatek rolny, łącznie z rozliczeniem za miesiąc grudzień ub. roku: - plan 15. zł, - wykonanie zł. 2) koszty przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań objętych Programem Rozwoju Wsi tj. m. Stalewo i m. Zwierzno: - plan 75.5 zł, - wykonanie zł. Dział 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ Plan 45.6 zł Wykonanie zł, tj. 99%, z tego: a)dotacje przedmiotowe dla zakładu budŝetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Marksach - plan 34.6 zł, wykonanie zł, tj. 99%, b) dotacje podmiotowe dla tego samego zakładu - plan i wykonanie 11. zł, które przeznaczono na zakup pojemników na odpady komunalne oraz zakup mierników ciepła. Realizacja zadań z uwzględnieniem środków dotacji stanowi odrębną informację. Dział 6 TRANSPORT - plan 26. zł, wykonanie zł, tj. 64% PowyŜszą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do naprawy mostu na drodze gminnej w m. Topolno (częściowa wymiana uszkodzonych belek) ze względu na poprawę bezpieczeństwa uŝytkowników przejścia). Ponadto środki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych (naprawa mostu w m. Topolno, wykonanie trawnika w m. Zwierzno, porządkowanie terenu boiska przy drodze w m. Markusy, naprawa dróg gminnych w m. Rachowo, Dzirzgonka, Złotnica, Markusy oraz koszty odśnieŝania dróg w sezonie zimowym. Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan zł, wykonanie zł, tj. 8%. Środki przeznaczono na: 1) zakup materiałów - plan zł, wykonanie zł, tj. 91%, z tego zakupiono opał na potrzeby ogrzewania budynku OSP w Krzewsku i śurawcu, zakupiono materiały sanitarne do pomieszczeń gminnych przeznaczonych na usługi lekarskie, materiały budowlane do prac remontowych w świetlicach wiejskich, środki czystości, zakupiono teŝ kosiarkę spalinową niezbędna do prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, 2) zakup energii elektrycznej i cieplnej - plan zł, wykonanie zł, j. 81%, 3) zakup usług - plan zł, wykonanie zł, tj. 76% - usługi obejmują wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wynajmowanych osobom fizycznym oraz obiektów uŝyteczności publicznej, głównie są to koszty za: usługi kominiarskie, wypoŝyczanie sprzętu specjalistycznego do prac remontowych, transport materiałów budowlanych, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Dział 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 16. zł, wykonanie zł, tj. 84%. PowyŜszą kwotę wydatkowano na koszty wyceny oraz podziału gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy. Dział 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan zł, - wykonanie zł, tj. 94%, z tego: 1) realizacja zadań zleconych ze środków dotacji celowej na zadania zlecone: plan 38.8 zł zaś wykonanie zł - środki wydatkowano głównie na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone w wysokości 1,75 etatu, 2) wydatki Rady Gminy Markusy - plan 51. zł, wykonanie zł, tj. 95%, (głównie sfinansowano diety zryczałtowane za udział w pracach Rady Gminy Markusy), 3) wydatki administracji samorządowej: - plan zł, wykonanie zł, tj. 95%. Środki finansowe przeznaczono na:

7 a) zwrot (5%) kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 15 zł, b) diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy Markusy wyniosły 9.99 zł, c) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Markusdach to kwota zł, d) dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, e) prowizja dla sołtysów za pobór naleŝności podatkowych zł, f) składki ZUS od wynagrodzeń zł, g) składki na Fundusz Pracy zł, h) wynagrodzenia bezosobowe zł, i) zakup materiałów i wyposaŝenia zł, które głównie przeznaczono na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do urządzeń informatycznych, zakup paliwa do pojazdu słuŝbowego, zakup materiałów i wyposaŝenia biurowego, j) zakup energii elektrycznej i cieplnej zł, k) zakup usług zł - środki wydatkowano na: koszty obsługi prawnej, obsługi informatycznej, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naprawę i konserwacje sprzętu komputerowego, naprawę pojazdu słuŝbowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłatę RTV, koszty opłaty sądowej za wpis zaległości do hipoteki, koszty szkoleń pracowników nt. interpretacji oraz praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawnych, koszty postępowania egzekucyjnego, opłatę za opiekę autorską programów komputerowych oraz koszty umów - zleceń zawartych umów cywilnoprawnych (kierowcy OSP, sprzątanie pomieszczeń urzędu w ramach zastępstwa pracownika obsługi oraz koszty opłaty komorniczej, l) delegacje słuŝbowe krajowe zł, tj. 81%, m) opłata składek z tytułu ubezpieczenia mienia zł, tj. 81%, n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, tj. %, 4) pozostałe wydatki administracyjne wykonano na kwotę zł, które głównie przeznaczono na organizację DoŜynek Powiatowych w Marksach we wrześniu ub. roku. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI IM OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan zł natomiast wykonanie zł, tj. 93%. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa, które przekazano na koszty przygotowania oraz organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu, poza tym na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan zł, wykonanie zł, tj. 84%. Wydatki obejmowały zadania: 1) ochotniczych straŝy poŝarnych: organizacja zadania zleconego pn. Zawody sportowo-poŝarnicze - 15 zł, - ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 6 zł za jedną godzinę, który wypłacono na kwotę zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia zł, głównie wydatkowano na wyposaŝenia paliwa i części zamiennych do pojazdów poŝarniczych, - zakup energii elektrycznej i cieplnej zł, - zakup usług zł, które wydatkowano na koszty opłaty za badania techniczne pojazdów oraz psychotechniczne kierowców OSP, legalizację aparatów powietrznych i przegląd gaśnic p.poŝ. i naprawę pojazdów specjalistycznych, - opłata za ubezpieczenie mienia straŝy poŝarnych zł, - wydatki inwestycyjne - plan zł, wykonanie zł, tj. 99%, środki przeznaczono na koszty rozbudowy remizy OSP Markusy i OSP Zwierzno, które sfinansowano ze środków własnych w wysokości zł oraz z dotacji PZU na kwotę 24. zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne planowane na kwotę 13.5 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 26 (zakup podnośnika z wysięgnikiem do pojazdu straŝackiego OSP Markusy). Działalność jednostek OSP stanowi odrębną informację. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 7. zł, wykonanie zł, tj. 81%. PowyŜszą kwotę przeznaczono na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Dział 81 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan zł Wykonanie zł, tj. 92%. Wydatki obejmują realizację zadań oświaty gminnej. Zadania realizowane są przez jednostki organizacyjne prowadzące gospodarkę finansową w formie jednostek budŝetowych, tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie, 2) Szkoła Podstawowa w śurawcu, 3) Gimnazjum w Stankowie, 4) Urząd Gminy w Marksach, który organizuje i ponosi koszty związane z dowozem uczniów do szkół, zadania inwestycyjne oraz pomoc materialną dla uczniów. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych została zawarta w informacji odrębnej. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan i wykonanie to kwota zł. Wydatki ponoszone SA ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych.

8 Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie naduŝywania napojów alkoholowych, narastania zjawisk patologicznych oraz przemocy i agresji. W roku 25 środki przeznaczono na wydatki: 1) zakup czasopism o tematyce związanej z problemami w wyniku uzaleŝnienia osób od alkoholu i narkotyków ( Remedium i Świat problemów ) oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w pracach konkursowych nt. w/w zjawisk zł, 2) zakup artykułów Ŝywieniowych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Makusy - tj. 3 zł, która została funkcjonuje pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marksach, 3) zakup usług zł - to wydatki związane z opłatą za szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opłaty za organizacje kolonii letnich dla dzieci rodzin objętych pomocą Komisji oraz prelekcje w szkołach prowadzone przez uprawnionych specjalistów nt. wpływu rodziny na kształtowanie osobowości dziecka, sytuacji trudnych dla dziecka oraz zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, 4) koszty podróŝy słuŝbowych 318 zł - obejmują zwrot kosztów przejazdu członków Komisji biorących udział w szkoleniach o tematyce uzaleŝnień oraz nt. interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce. Dział 852 OPIEK SPOŁECZNA Plan zł, wykonanie zł, tj., 96%. Zadania pomocy społecznej realizowane są przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność finansową w formie jednostek budŝetowych, są to: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marksach, dla którego przyznano środki finansowe na wydatki w wysokości zł, które pochodziły ze źródeł: a) dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania zlecone zł, b) dotacja celowa z budŝetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy zł, c) dotacja z budŝetu powiatu na dofinansowanie kosztów Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Markusy w wysokości 5. zł, d) dotacja celowa budŝetu państwa na doŝywianie uczniów w wysokości zł, e) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów w wysokości zł, f) środki z dochodów budŝetu gminy w wysokości zł, z tego zł, z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS. Szczegóły realizacji zadań GOPS zawarto w odrębnej informacji. 2) Urząd Gminy w Marksach - plan wydatków z zakresu pomocy społecznej ustalono w wysokości zł, które obejmował: a) realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowaną ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości zł, b) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych w wysokości zł, b) zapłatę kosztów ubezpieczenia wypadkowego dla niektórych osób objętych pomocą finansową świadczeń rodzinnych, które finansowane są z dotacji celowej z budŝetu państwa tj zł. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan zł Wykonanie zł, tj. 78%. W tym dziale wydatki obejmowały zadania w zakresie: 1) gospodarki ściekowej w wysokości zł, którą przeznaczono na koszty wykonania dokumentacji projektowej wykonanej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego, 2) organizacji akcji DNI SPRZĄTANIA ŚWIATA - wydatki wyniosły 338 zł, które przeznaczono na zakup rękawic jednorazowych oraz opakowań na odpady komunalne - akcje przeprowadziły jednostki oświatowe, 3) na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano zł, 4) pozostała działalność gospodarki komunalnej głównie obejmowała koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, które wyniosły zł, tj. 79% załoŝeń. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : Plan zł Wykonanie zł, tj. 99%. Z powyŝszej kwoty przekazano środki na zadania n/w: 1) zadania zlecone realizowane przez podmioty, które nie są zaliczone do sektora finansów publicznych - plan 6.7, wykonanie zł, tj. 84%, 2) działalność bibliotek na terenie gminy, dla których przekazano dotacje w wysokości zł. Szczegóły realizacji zadań kultury zawarto w odrębnej informacji. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 3.5 zł Wykonanie zł, tj. 83%. Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego. Wydatki budŝetowe planowane na kwotę zł zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 92%. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI - jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w formie jednostek budŝetowych: 1. Urząd Gminy w Marksach

9 1) zobowiązania: a) rozrachunki publiczno-prawne zł, b) kredyty i poŝyczki długoterminowe zł. Informuje się, Ŝe nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 2) naleŝności: zł, a) rozrachunki publiczno-prawne 272 zł, b) z tytułu podatków i opłat od osób prawnych oraz od osób fizycznych zł. NaleŜności wymagalne wystąpiły w wysokości zł. 2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie: a) zobowiązania w wysokości zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. 3. Szkoła Podstawowa w śurawcu: a) zobowiązania w wysokości zł, b) naleŝności wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. 4. Gimnazjum w Stankowie a) zobowiązania w wysokości 73.7 zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: a) zobowiązania w wysokości zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI w zakładach budŝetowych: 1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach: 1) zobowiązania w wysokości , z tego zobowiązania wymagalne zł, 2) naleŝności w wysokości , z tego naleŝności wymagalne zł. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOśYCIELSKIM JEST RADA GMINY MARKUSY 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach: 1) zobowiązania wymagalne zł, 2) naleŝności wymagalne zł. 2. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy - instytucja kultury: 1) zobowiązania, 2) naleŝności GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1. Stan środków na początek roku zł, 2. Przychody zł, 3. Wydatki 5. zł, 4. Stan środków na zł. Wydatki na kwotę 5. zł, to środki dotacji przekazanej na rachunek budŝetu, a następnie w formie dotacji na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach na zakup pojemników na odpady komunalne. UZASADNIENIE ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU 1. DOCHODY NajniŜsze wykonanie wystąpiło w dochodach n/w: 1) wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego - plan zł, wykonanie zł, tj. 54%, co wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na kupno nieruchomości i gruntów komunalnych, 2) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowano osiągnąć na kwotę 5. zł, które wpłynęły w wysokości 1.8 zł - zawyŝono plan szacowanych wpływów, 3) dochody z podatków i opłat wiejskich od osób prawnych i od osób fizycznych - plan zł, wykonanie zł, tj. 84% - zakładano, Ŝe w IV kwartale podobnie jak w roku 24 nastąpi realizacja dopłat dla rolnictwa w formie dotacji które, jak się okazało przeniesiono na rok 26, 4) wpływy od środków gromadzonych a rachunkach bankowych - plan 12. zł, wykonanie 7.3 zł, tj. 48% - ocenia się, Ŝe środki na rachunku są dość niskie oraz okres ich gromadzenia najczęściej jest zbyt krótki, 5) wpływy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych - plan zł, wykonanie 74.5 zł, tj. 69%. Zakładano, Ŝe w II półroczu w ramach współpracy z instytucjami pośrednictwa pracy nastąpi zwiększenie moŝliwości zatrudnienia oraz zasady refundacji będą bardziej korzystne niŝ w okresie I półrocza. 2. WYDATKI BIEśĄCE Ocena bieŝącej realizacji dochodów warunkowała wykonywanie wydatków bieŝących. Stwierdzono, Ŝe naleŝności budŝetowe, głównie z tytułu podatków i opłat realizowane były nieterminowo. W związku z tym w ciągu roku niektóre wydatki musiały być blokowane. 3. INFORMACJE O WYDATKACH INWESTYCYJNYCH Plan zł Wykonanie zł, tj. 94%. W roku 25 wydatki inwestycyjne obejmowały zadania n/w:

10 1) projekt pn. Program Rozwoju Wsi - plan 75.5 zł, wykonanie zł, tj. 87% - wykonano dokumentację projektową dla dwóch miejscowości tj. m. Stalewo i m. Zwierzno, kontynuacja zadania z udziałem środków unijnych oraz nowo zaciąganych kredytów została zaplanowana w budŝecie na rok 26, 2) rozbudowa remiz straŝackich w m. Markusy i w m. Zwierzno, na którą zaplanowano środki w wysokości zł, które wydatkowano na kwotę zł, tj. 99%, kontynuację zadania zaplanowano do realizacji w roku 26 i 27, 3) zakup samojezdnego pojazdu z wysięgnikiem na wyposaŝenie pojazdu specjalistycznego OSP Markusy - plan bez wykonania 13.5 zł, zadanie przeniesiono do zadań w toku 26, 4) modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Stankowie tj. spłata zobowiązań z roku 24 - plan zł, wykonanie zł, z tego refundacja w formie dotacji z budŝetu państwa w wysokości zł w ramach realizacji zadania objętego Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 6) zakup sprzętu komputerowego ze środków dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych - plan i wykonanie zł, 7) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach - plan 5. zł, wykonanie zł, tj. 97%, Poza tym w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano kwotę zł na rachunek Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb związanych z inwestycją wspólną w zakresie gospodarki ściekowej. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w tut. Urzędzie Gminy. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I MOśLIWOŚCI ICH SPŁATY 1. Kredyt wysokości 66. zł zaciągnięty w roku 2 na koniec roku 25 pozostawał w wysokości 33. zł. Kredyt przeznaczono na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej. 2. PoŜyczka długoterminowa w wysokości zł zaciągnięta w roku 22 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na 31 grudnia 25 kwota do spłaty była wysokości zł. Środki przeznaczono na budowę oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie wraz z kanalizacja w Starym Dolnie i Brudzędach. 3. Z poŝyczki długoterminowej w wysokości zł zaciągniętej w roku 23 i 24 do spłaty pozostała kwota zł. 4. Kredyt zaciągnięty w wysokości zł na pokrycie deficytu w roku 23, saldo na dzień 31 grudnia 25 roku wynosiło zł. 5. PoŜyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 4. zł na zakup łodzi dla OSP w Markusach pozostała do spłaty w wysokości 2. zł. Poza tym informuje się, Ŝe zaciągnięty w roku 25 kredyt w wysokości. zł w rachunku bieŝącym został spłacony zgodnie z terminem umownym, tj. 31 grudnia 25 roku Łącznie stan długu z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień 31 grudnia 25 roku wynosił zł. Informuje się, Ŝe dotychczas zaciągnięte kredyty i poŝyczki długoterminowe regulowane były w terminach umownych. INFORMACJA O NADWYśCE/DEFICYCIE Na dzień 31 grudnia 25 roku wykonanie dochodów było niŝsze od wykonania wydatków o kwotę zł. Źródłem ich pokrycia były środki z innych źródeł będące na rachunku bankowym budŝetu. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH: WYKAZ JEDNOSTEK BUDśETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie 1) Stan środków B.o zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki 3331 zł, 4) Stan środków na koniec roku zł. 2. Szkoła Podstawowa w śurawcu: 1) Stan środków B.o zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki zł, 4) Stan środków na koniec roku 4423 zł. 3. Gimnazjum w Stankowie: 1) Stan środków B.o zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki 1997 zł, 4) Stan środków na koniec roku 1597 zł. Zestawienie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych: 1) Stan środków na początek okresu sprawozdawczego zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki zł, 4) Stan środków na koniec roku zł. OPINIE I WNIOSKI Na podstawie analizy bieŝącej realizacji dochodów budŝetowych, w szczególności ze źródeł własnych wynika, Ŝe były regulowane nieterminowo. W związku z tym zwiększono nadzór w zakresie postępowania windykacyjnego. Stwierdzono, Ŝe znaczna liczba spraw została wyłączona przez organ egzekucyjny ze względu na postępowanie bezskuteczne. Wobec tego wystąpiono z wnioskami o wpisy do hipoteki przymusowej. Poza tym w stosunku do zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Reasumując uwaŝa się, Ŝe zadania statutowe ujęte w budŝecie ubiegłego roku zostały wykonane wg pierwszeństwa potrzeb oraz moŝliwości finansowych budŝetu.

11 Zestawienie dochodów budŝetu Gminy Markusy za rok 25 Dział Rozdział Treść Plan po zmianie Dochody wykonane % Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 49 Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Leśnictwo 295 Pozostała działalność 75 Dochody z najmu i dzierŝawy Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 237 Wpływy do budŝetu, nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego Gospodarka mieszkaniowa 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i kom. 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Zaległości z podatków zniesionych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna 7511 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 21 zadań bieŝ. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 43 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu administr rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin

12 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 97 Wpływy z róŝnych dochodów Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacony w formie karty płatniczej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów 49 Wpływy z innych lok. opłat Podatek od czynności cywilno praw Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 36 Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budŝetu państwa

13 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 83 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 1 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Gimnazja 83 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących własnych gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowaw. 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące 5 5 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społ. 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy Ośrodki pomocy społecznej 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność

14 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 911 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 92 Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 5 5 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 22 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zad. bieŝ realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej Ogółem z tego: 1. Dotacje celowe Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone ( 21; 631) Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zad. gminy ( 23; 233) Porozumienia z j.s.t. ( 232) Porozumienia i umowy z organami administracji rządowej ( 223; 6323) Pozostałe dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 244; 626) Subwencje z budŝetu państwa dla gminy ( 292) Pozostałe dochody Zestawienie wydatków budŝetu Gminy Markusy za rok 25 Plan po Dochody Dział Rozdział Treść % zmianie wykonane Rolnictwo 13 Izby rolnicze 285 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostawanie wody 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

15 Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi jednostki mieszkaniowej 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie robocze Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Rada gminy 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie robocze Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Pozostała działalność 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 88 88

16 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Wybory do Sejmu i Senatu 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 283 Ochotnicze straŝe poŝarne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne Obrona cywilna 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne rozliczenia 7575 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki

17 Odpis na ZFSS Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na ZFSS Gimnazja 32 Nagrody i wydatki nie zliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Komisje egzaminacyjne 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 321 Stypendium i zasiłki dla studentów Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Odpis na ZFSS Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe

18 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFSS Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczeni społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na ZFSS Wydatki na zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 311 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFSS Wydatki na zakupy inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFSS Pozostała działalność

19 Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFSS Pomoc materialna dla uczniów 324 Stypendia dla uczniów Stypendia róŝne Pozostała działalność 444 Odpis na ZFSS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty Oczyszczanie miast i wsi 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania kultury 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Biblioteki 248 Dotacja podmiotowa budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatki ogółem z tego: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje na obsługę długu j.s.t b) wydatki majątkowe Lp. Tabela Nr 1 Skutki obniŝenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień za okres 12 miesięcy 25 roku Rodzaj naleŝności ObniŜenia maksymalnych stawek Zwolnienia Odroczenia Osoby prawne I fizyczne Umorzenia naleŝności głównej Umorzenia odsetek za zwłokę Fizycznych od osób fizycznych prawnych fizycznych prawnych Fizycznych fizycznych prawnych prawne Podatek rolny , ,94 111,3 Fiz , ,14 27, ,61 Podatek od 11,5 4294, , Fiz.: 185,22 515,13-392,3 nieruchomości 3 Podatek leśny _ 4 Podatek od środków transportowych 12, Fiz , - 5 Podatek od posiadania psów 39, Razem , ,42 921,3 7651, 31838,27 27, ,91 Fiz ,37 Informacja o stanie zobowiązań pienięŝnych w poszczególnych sołectwach na dzień r. Tabela 2 Liczba zalegających na Kwota zaległości (bez zajęć hipoteki ) Lp. Sołectwo dzień / Na: Na: Balewo 3/4 1497, ,5 2 Brudzędy 33/ , ,39 3 Dzierzgonka 5/5 3513,25 278,25 4 Jezioro 9/11 117, ,4 5 Kepniewo 15/ ,48 28,1 6 Krzewsk 36/ , ,44 7 Markusy 28/ , ,59 8 Nowe Dolno 11/ , ,71 9 Rachowo 13/ , ,6 1 Stalewo 1/ , ,22 11 Stankowo - Topolno 19/ ,5 1992,32 12 Węgle - śukowo 14/16 923, ,37 13 Wiśniewo 12/9 4243, ,79 14 Złotnica 6/9 2591,7 42,6 15 Zwierzeńskie Pole 9/ , Zwierzno 2/ , ,12 17 śółwiniec 8/11 472, ,37 18 śurawiec 24/ , ,25 19 Kartoteki nieczynne (objęte postępowaniem egzekucyjnym) - 5 podatników 4/4 6997,1 6997,1 Razem 279/ , ,58 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH WEDŁUG RODZAJÓW Rodzaj naleŝności Zaległość NaleŜne odsetki Za wykonanie sieci wodociągowej 2.482,39 2.7, Wieczyste uŝytkowanie gruntów 3.421,32 937, Czynsz dzierŝawny grunty komunalne 5.13, ,7 Czynsz lokale uŝytkowe 8.678, , Zakup nieruchomości 4.69, , Czynsz lokale mieszkalne , , Zaliczka alimentacyjna , Świadczenia rodzinne niesłusznie pobrane 2.5,24 Podatek od środków transportowych 1.44, , Podatek od nieruchomości - osoby prawne , , Podatek rolny - osoby prawne 4.463, , Hipoteka - osoby prawne , , Hipoteka - osoby fizyczne , , Łączne zobowiązania pienięŝne 35.34, ,8 Urząd Skarbowy 4.6,26 RAZEM , ,5

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r

Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Klembów za 2007roku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo