DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 25 r DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: OGD/421-39(17)/26/6/V/JG z dnia 13 października 26 r OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25. Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2 roku Nr 62, poz. 718 zm. Dz. U. z 21 roku Nr 46, poz. 499, zm. Dz. U. z 22 roku Nr 74, poz. 676; zm. Dz. U. z 22 r. Nr 113, poz. 984 zm. Dz. U. z 23 roku Nr 65, poz. 595, zm. Dz. U. z 24 r. Nr 96, poz. 959) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 21 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 22 roku Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 186, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 23 roku Dz. U. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, zm. z 24 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 12, poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123, Dz. U. Nr 214, poz. 186) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 25 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr III/13/6 Rady Gminy Markusy z dnia 28 kwietnia 26 roku absolutorium Wójtowi Gminy Markusy za rok Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wójt Wacław Wielesik

2 Ogólne informacje o budŝecie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY MARKUSY ZA ROK 25 Plan budŝetu na rok 25 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej uchwalono 29 grudnia 24 roku uchwałą Rady Gminy Markusy Nr VIII/46/4 w wysokości: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, 3) przychody 45 zł, 4) rozchody zł. W okresie od stycznia do grudnia plan budŝetu uległ zmianie następująco 1) dochody zł, 2) wydatki 8977 zł, 3) przychody 576 zł, 4) rozchody zł. Zmiany w ciągu roku nastąpiły na podstawie uchwał i zarządzeń n/w: 1) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr I/1/2995 z 3 lutego 25 roku 2) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 3/35 z 1 lutego 25 roku 3) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 6/25 z 15 marca 25 roku 4) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr II/9/25 z 31 marca 25 roku 5) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr III/2/25 z 28 kwietnia 25 roku 6) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/28/25 z 1 czerwca 25 roku 7) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 15/25 z 29 czerwca 25 roku 8) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VII/42/25 z 31 sierpnia 25 roku 9) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 26/25 z 9 września 25 roku 1) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 28/25 z 16 września 25 roku 11) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 29/25 z 22 września 25 roku 12) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 31/25 z 3 września 25 roku 13) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 33/25 z 6 października 25 roku 14) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 33a/25 6 października 25 roku 15) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 35/25 z 18 października 25 roku 16) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VIII/44/25 z 3 listopada 25 roku 17) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 37/25 z 4 listopada 25 roku 18) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 39/25 z 7 listopada 25 roku 19) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 42/25 z 23 listopada 25 roku 2) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IX/5/25 z 12 grudnia 25 roku 21) Uchwala Rady Gminy Markusy Nr X/61/25 z 29 grudnia 25 roku

3 REZERWY BUDśETOWE W uchwale budŝetowej na rok 25 zaplanowano środki rezerwy ogólnej w wysokości 2. zł. PowyŜsza kwota została przeznaczona na opłatę kosztów energii elektrycznej wynikających z obciąŝenia urządzenia pomiarowego Nr w OSP Kępniewo. Rozdysponowanie rezerwy nastąpiło Zarządzeniem Nr 37/5 Wójta Gminy Markusy z 4 listopada 25 roku. PRZYCHODY po zmianie: Przychody w wysokości 576 zł na pokrycie deficytu planowano zaciągnąć na zadania: 1) zapłatę zobowiązań z tytułu inwestycji związanej z modernizacją systemu ogrzewania w budynkach komunalnych na kwotę 376 zł. Uchwałą Nr II/9/5 Rady Gminy Markusy z 31 marca 25 roku powyŝszą kwotę zakwalifikowano do wydatków bieŝących, gdyŝ koszty dotyczyły nie fakturowanej do r. usługi potwierdzonej protokołem odbioru końcowego Postępowanie zostało wykonane zgodnie z określonymi zasadami w procedurze przetargowej na wykonanie zadania. Przy czym zapłata nastąpiła po otrzymaniu faktury ze środków własnych. 2) wydatki inwestycyjne na opracowanie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej 2. zł, z której zł przekwalifikowano na wydatki bieŝące - wg uchwały Nr VIII/42/5 Rady Gminy Markusy. Następnie dokonano wpłaty ze środków własnych na rachunek Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w tut. Urzędzie. ROZCHODY w wysokości zł zaplanowano i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i poŝyczek, a mianowicie: 1) kredyt 66. zł zaciągnięty w banku PKO w wysokości 66. zł (splata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 21 roku), 2) kredyt 6.64 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości zł (umowny termin spłaty ustalono na 2 grudnia 28 roku), 3) poŝyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: a) zł, którą zaciągnięto w wysokości zł (umowny termin spłaty to 2 listopada 26 roku, b) zł dotyczy spłaty poŝyczki zaciągniętej w wysokości zł - termin spłaty ostatniej raty określono na 2 stycznia 29 roku, c) 2. zł - ostatnia II i ostatniej raty poŝyczki płatana w terminie do 2 września 26 roku. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Wykonanie dochodów w roku 25 przedstawia się następująco: Dział 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4.35 zł, wykonanie 4.17 zł, tj. 13%. Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.35 zł, które wykonano w 13% tj zł, które obejmowały: a) wpłaty za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole - Zwierzno - Złotnica - plan zł, wykonanie zł, tj. 14%, b) odsetki planowano na kwotę 2 zł, które wykonano w wysokości 199 zł, tj. %. Zaległości na 31 grudnia wyniosły zł i dotyczyły 14 osób. Dział 2 LEŚNICTWO Wpływy obejmują czynsz za obwody łowieckie, które wykonano w 13% tj. plan 15 zł natomiast wykonanie 1551 zł. Zaległości nie wystąpiły. Dział 4 WYWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody planowano wykonano w wysokości zł. Wpływy do wysokości planu z tytułu nadwyŝki środków obrotowych zostały przekazane przez zakład budŝetowy - Gminny Zakład Komunalny w Marksach. Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zł, wykonanie zł, tj. 67%. Dochody planowane na kwotę zł osiągnięto w wysokości zł, tj. 67%. Środki finansowe pozyskano z tytułu n/w: 1) rozliczenie kosztów powstałych w latach poprzednich: - plan 9 zł, - wykonanie 1. zł, tj. 111%. 2) opłata za wieczyste uŝytkowanie nieruchomości: - plan 24 zł, - wykonanie zł, tj. 11%. 3) czynsz dzierŝawny: - plan 8 zł, - wykonanie 544 zł, tj. 68%. 4) wpływy z gospodarki mieniem komunalnym: a) za wynajem świetlic wiejskich oraz pomieszczeń OSP zł, b) czynsz za lokale uŝytkowe zł, c) wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego osiągnięto w wysokości zł, które planowano na kwotę zł, tj. 54%, c) odsetki od nieterminowych wpłat: - plan 1. zł, wykonanie zł, tj. 118%, d) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym:

4 - plan 5. zł, - wykonanie zł, tj. 57%. e) wpływy za przygotowanie nieruchomości do sprzedaŝy: - plan 3. zł, - wykonanie zł, tj. 92%. 5) pozostałe dochody: a) wpływy z czynszu lokalowego: - plan 45. zł, - wykonanie zł, tj. 7%. zaległości wyniosły zł, które dotyczyły 65 osób, b) odsetki planowano na kwotę 1. zł, które wpłynęły w wysokości 972 zł, tj. 97%, b) wpływy z róŝnych dochodów osiągnięto na kwotę zł, które planowano w wysokości 4. zł, tj. 116% załoŝeń. Gospodarka mieniem komunalnym stanowi odrębną informację. Dział 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan zł, wykonanie zł, tj. 97%, z tego: 1) dotacje celowe na realizacje zadań zleconych: - plan 38.8 zł, - wykonanie zł, tj. %. 2) dochody administracyjne: a) wpływy z opłaty targowej, - plan 1.22 zł, - wykonanie 1.41 zł, tj. 116%. b) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - plan 5. zł, - wpływy 1.8 zł, tj. 36%. c) kary pienięŝne od ludności wpłynęły na kwotę 45 zł, d) wpływy z róŝnych opłat - plan 5.7 zł, - wykonanie 6. zł, tj. 15%. e) wpływy z usług (wpływy netto za usługi kserograficzne - Gminne Centrum Informacji) - plan 1. zł, - wykonanie 365 zł, tj. 37%. e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wpłynęły na kwotę 192 zł, f) wpływy z róŝnych dochodów - plan 4.5 zł, - wykonanie zł, tj. 115%. g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; plan 1. zł, - wykonanie 563 zł, tj. 51%. 3) wpływy na organizację DoŜynek Powiatowych w Marksach w miesiącu wrześniu: a) z usług - plan i wykonanie 3. zł, b) otrzymane darowizny pienięŝne - plan i wykonanie 5.6 zł, c) środki gmin oraz innych jednostek organizacyjnych plan i wykonanie zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W tym dziale występują środki dotacji celowej na realizacje zadań zleconych, które otrzymano w wysokości zł na plan zł, tj. 93%. PowyŜsza kwota została przyznana na zadania n/w: a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 611 zł, b) przygotowanie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł, c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - plan zł, wykonanie zł, tj. 98%, z tego: 1) Ochotnicze StraŜe PoŜarne - wpływy osiągnięto w wysokości zł, które pozyskano z PZU na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - rozbudowa remizy w m. Zwierzno 15. zł, - rozbudowa remizy w m. Krzewsk 9. zł. oraz 517 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w budynku OSP Markusy, 2) Obrona cywilna: - dotacje celowe w wysokości 9 zł otrzymane z budŝetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczenia z zakresu podwyŝszenia gotowości obrony cywilnej oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej przez formacje OC. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan zł, wykonanie zł, tj. 84%, w tym: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat planowane w wysokości 2.5 zł osiągnięto w wysokości zł, tj. 143%, 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych:

5 - podatek od nieruchomości, plan 63.5 zł, wykonanie zł, tj. 74%, - podatek rolny, plan zł, wykonanie zł, tj. 81%, - podatek leśny, plan 5.8 zł, wykonanie 4.99 zł, tj. 86%, - podatek od środków transportowych, plan zł, wykonanie zł, tj. 89%, - wpływy z innych lokalnych opłat, plan 1. zł, wykonanie 356 zł, tj.36%, - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan zł, wykonanie 49 zł, tj. 5%, - wpływy z zaległości zniesionych, plan 15. zł, wykonanie zł, tj. 115%, - wlewy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3. zł, wykonanie zł, tj. %. 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn, plan 2.5, wykonanie 246 zł, tj. 96%, - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 21.7, wykonanie zł, tj.11%, - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły na kwotę 45 zł, której nie planowano. 4) wpływy z opłaty skarbowej, plan 18. zł, wykonanie zł, tj. 112%, 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - plan zł, wykonanie zł, tj. 15%. Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA plan zł, wykonanie zł, 1) część oświatowa subwencji ogólnej, plan i wykonanie zł, tj. %, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan i wykonanie zł, tj. %, 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku, plan 12. zł, wykonanie 7.3 zł, tj. 58%. Dział 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan zł, wykonanie zł, tj. 94%, z tego: 1) wpływy szkół podstawowych plan i wykonanie 2 zł, 2) wpływy z róŝnych dochodów planowane na kwotę 1. zł pozostały bez wykonania, 3) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakup tzw. wyprawki dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 26/27, plan 2.21 zł, wykonanie 2. zł, 4) otrzymane darowizny pienięŝne na wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zwierznie, plan 1.6 zł, wykonanie 78 zł, tj. 49%, 5) dochody w rozdziale gimnazja : - nie osiągnięto wpływów z wynajmu pomieszczeń, które planowano na kwotę 22 zł, - dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań wykonanych w roku 24 w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (remont bieŝący oraz modernizacja c.o. w budynku Gimnazjum w Stankowie) tj zł. 6) dotacje celowe z budŝetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, plan 3 zł, wykonanie 14 zł, tj. 47%. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych: - plan zł, - wykonanie zł, tj. %. Środki finansowe przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholowe na terenie gminy. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan zł, wykonanie zł, tj. 97%, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Markusy, plan i wykonanie 5. zł, 2) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych - plan zł natomiast wykonanie zł, z tego: a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy wyniosły 179 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakupy inwestycyjne - plan i wykonanie zł. 3) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rodzinnego osób objętych pomocą społeczną - plan zł, wykonanie zł, tj. 88%, 4) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację ustawy o pomocy społecznej, plan zł, wykonanie zł, tj. 94%, 5) dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie zł, 6) wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez pracowników ośrodka pomocy społecznej - plan 3. zł, wykonanie zł, tj. 16%, 7) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów szkołach - plan 15. zł, wykonanie zł, tj. 85%, 8) dotacje celowe z budŝetu państwa na doŝywianie dzieci w szkłach - plan i wykonanie zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan zł, wykonanie zł, tj. 47%, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan zł, wykonanie zł, tj. 47%,

6 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na pomoc materialną dla uczniów klas gimnazjalnych - plan i wykonanie 3.36 zł. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - PLAN ZŁ, wykonanie zł, tj. 71%, z tego: 1) odsetki z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan 15 zł, wykonanie 67 zł, 2) dotacje z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie 5. zł, 3) wpływy pochodzące z refundacji zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, plan zł, wykonanie 74.5 zł. Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan i wykonanie zł. PowyŜsza kwota to środki dotacji celowej z budŝetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek na terenie Gminy. DOCHODY OGÓŁEM: PLAN ZŁ WYKONANIE ZŁ, tj. 93%. REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH Dział 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 9.5 zł, wykonanie zł, tj. 98%. Środki wydatkowano na: 1) opłatę składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pozyskanych wpłat na podatek rolny, łącznie z rozliczeniem za miesiąc grudzień ub. roku: - plan 15. zł, - wykonanie zł. 2) koszty przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań objętych Programem Rozwoju Wsi tj. m. Stalewo i m. Zwierzno: - plan 75.5 zł, - wykonanie zł. Dział 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ Plan 45.6 zł Wykonanie zł, tj. 99%, z tego: a)dotacje przedmiotowe dla zakładu budŝetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Marksach - plan 34.6 zł, wykonanie zł, tj. 99%, b) dotacje podmiotowe dla tego samego zakładu - plan i wykonanie 11. zł, które przeznaczono na zakup pojemników na odpady komunalne oraz zakup mierników ciepła. Realizacja zadań z uwzględnieniem środków dotacji stanowi odrębną informację. Dział 6 TRANSPORT - plan 26. zł, wykonanie zł, tj. 64% PowyŜszą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do naprawy mostu na drodze gminnej w m. Topolno (częściowa wymiana uszkodzonych belek) ze względu na poprawę bezpieczeństwa uŝytkowników przejścia). Ponadto środki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych (naprawa mostu w m. Topolno, wykonanie trawnika w m. Zwierzno, porządkowanie terenu boiska przy drodze w m. Markusy, naprawa dróg gminnych w m. Rachowo, Dzirzgonka, Złotnica, Markusy oraz koszty odśnieŝania dróg w sezonie zimowym. Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan zł, wykonanie zł, tj. 8%. Środki przeznaczono na: 1) zakup materiałów - plan zł, wykonanie zł, tj. 91%, z tego zakupiono opał na potrzeby ogrzewania budynku OSP w Krzewsku i śurawcu, zakupiono materiały sanitarne do pomieszczeń gminnych przeznaczonych na usługi lekarskie, materiały budowlane do prac remontowych w świetlicach wiejskich, środki czystości, zakupiono teŝ kosiarkę spalinową niezbędna do prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, 2) zakup energii elektrycznej i cieplnej - plan zł, wykonanie zł, j. 81%, 3) zakup usług - plan zł, wykonanie zł, tj. 76% - usługi obejmują wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wynajmowanych osobom fizycznym oraz obiektów uŝyteczności publicznej, głównie są to koszty za: usługi kominiarskie, wypoŝyczanie sprzętu specjalistycznego do prac remontowych, transport materiałów budowlanych, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Dział 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 16. zł, wykonanie zł, tj. 84%. PowyŜszą kwotę wydatkowano na koszty wyceny oraz podziału gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy. Dział 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan zł, - wykonanie zł, tj. 94%, z tego: 1) realizacja zadań zleconych ze środków dotacji celowej na zadania zlecone: plan 38.8 zł zaś wykonanie zł - środki wydatkowano głównie na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone w wysokości 1,75 etatu, 2) wydatki Rady Gminy Markusy - plan 51. zł, wykonanie zł, tj. 95%, (głównie sfinansowano diety zryczałtowane za udział w pracach Rady Gminy Markusy), 3) wydatki administracji samorządowej: - plan zł, wykonanie zł, tj. 95%. Środki finansowe przeznaczono na:

7 a) zwrot (5%) kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 15 zł, b) diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy Markusy wyniosły 9.99 zł, c) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Markusdach to kwota zł, d) dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, e) prowizja dla sołtysów za pobór naleŝności podatkowych zł, f) składki ZUS od wynagrodzeń zł, g) składki na Fundusz Pracy zł, h) wynagrodzenia bezosobowe zł, i) zakup materiałów i wyposaŝenia zł, które głównie przeznaczono na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do urządzeń informatycznych, zakup paliwa do pojazdu słuŝbowego, zakup materiałów i wyposaŝenia biurowego, j) zakup energii elektrycznej i cieplnej zł, k) zakup usług zł - środki wydatkowano na: koszty obsługi prawnej, obsługi informatycznej, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naprawę i konserwacje sprzętu komputerowego, naprawę pojazdu słuŝbowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłatę RTV, koszty opłaty sądowej za wpis zaległości do hipoteki, koszty szkoleń pracowników nt. interpretacji oraz praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawnych, koszty postępowania egzekucyjnego, opłatę za opiekę autorską programów komputerowych oraz koszty umów - zleceń zawartych umów cywilnoprawnych (kierowcy OSP, sprzątanie pomieszczeń urzędu w ramach zastępstwa pracownika obsługi oraz koszty opłaty komorniczej, l) delegacje słuŝbowe krajowe zł, tj. 81%, m) opłata składek z tytułu ubezpieczenia mienia zł, tj. 81%, n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, tj. %, 4) pozostałe wydatki administracyjne wykonano na kwotę zł, które głównie przeznaczono na organizację DoŜynek Powiatowych w Marksach we wrześniu ub. roku. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI IM OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan zł natomiast wykonanie zł, tj. 93%. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa, które przekazano na koszty przygotowania oraz organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu, poza tym na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan zł, wykonanie zł, tj. 84%. Wydatki obejmowały zadania: 1) ochotniczych straŝy poŝarnych: organizacja zadania zleconego pn. Zawody sportowo-poŝarnicze - 15 zł, - ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 6 zł za jedną godzinę, który wypłacono na kwotę zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia zł, głównie wydatkowano na wyposaŝenia paliwa i części zamiennych do pojazdów poŝarniczych, - zakup energii elektrycznej i cieplnej zł, - zakup usług zł, które wydatkowano na koszty opłaty za badania techniczne pojazdów oraz psychotechniczne kierowców OSP, legalizację aparatów powietrznych i przegląd gaśnic p.poŝ. i naprawę pojazdów specjalistycznych, - opłata za ubezpieczenie mienia straŝy poŝarnych zł, - wydatki inwestycyjne - plan zł, wykonanie zł, tj. 99%, środki przeznaczono na koszty rozbudowy remizy OSP Markusy i OSP Zwierzno, które sfinansowano ze środków własnych w wysokości zł oraz z dotacji PZU na kwotę 24. zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne planowane na kwotę 13.5 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 26 (zakup podnośnika z wysięgnikiem do pojazdu straŝackiego OSP Markusy). Działalność jednostek OSP stanowi odrębną informację. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 7. zł, wykonanie zł, tj. 81%. PowyŜszą kwotę przeznaczono na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Dział 81 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan zł Wykonanie zł, tj. 92%. Wydatki obejmują realizację zadań oświaty gminnej. Zadania realizowane są przez jednostki organizacyjne prowadzące gospodarkę finansową w formie jednostek budŝetowych, tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie, 2) Szkoła Podstawowa w śurawcu, 3) Gimnazjum w Stankowie, 4) Urząd Gminy w Marksach, który organizuje i ponosi koszty związane z dowozem uczniów do szkół, zadania inwestycyjne oraz pomoc materialną dla uczniów. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych została zawarta w informacji odrębnej. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan i wykonanie to kwota zł. Wydatki ponoszone SA ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych.

8 Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie naduŝywania napojów alkoholowych, narastania zjawisk patologicznych oraz przemocy i agresji. W roku 25 środki przeznaczono na wydatki: 1) zakup czasopism o tematyce związanej z problemami w wyniku uzaleŝnienia osób od alkoholu i narkotyków ( Remedium i Świat problemów ) oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w pracach konkursowych nt. w/w zjawisk zł, 2) zakup artykułów Ŝywieniowych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Makusy - tj. 3 zł, która została funkcjonuje pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marksach, 3) zakup usług zł - to wydatki związane z opłatą za szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opłaty za organizacje kolonii letnich dla dzieci rodzin objętych pomocą Komisji oraz prelekcje w szkołach prowadzone przez uprawnionych specjalistów nt. wpływu rodziny na kształtowanie osobowości dziecka, sytuacji trudnych dla dziecka oraz zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, 4) koszty podróŝy słuŝbowych 318 zł - obejmują zwrot kosztów przejazdu członków Komisji biorących udział w szkoleniach o tematyce uzaleŝnień oraz nt. interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce. Dział 852 OPIEK SPOŁECZNA Plan zł, wykonanie zł, tj., 96%. Zadania pomocy społecznej realizowane są przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność finansową w formie jednostek budŝetowych, są to: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marksach, dla którego przyznano środki finansowe na wydatki w wysokości zł, które pochodziły ze źródeł: a) dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania zlecone zł, b) dotacja celowa z budŝetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy zł, c) dotacja z budŝetu powiatu na dofinansowanie kosztów Świetlicy Socjoterapeutycznej w m. Markusy w wysokości 5. zł, d) dotacja celowa budŝetu państwa na doŝywianie uczniów w wysokości zł, e) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów w wysokości zł, f) środki z dochodów budŝetu gminy w wysokości zł, z tego zł, z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS. Szczegóły realizacji zadań GOPS zawarto w odrębnej informacji. 2) Urząd Gminy w Marksach - plan wydatków z zakresu pomocy społecznej ustalono w wysokości zł, które obejmował: a) realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowaną ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości zł, b) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych w wysokości zł, b) zapłatę kosztów ubezpieczenia wypadkowego dla niektórych osób objętych pomocą finansową świadczeń rodzinnych, które finansowane są z dotacji celowej z budŝetu państwa tj zł. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan zł Wykonanie zł, tj. 78%. W tym dziale wydatki obejmowały zadania w zakresie: 1) gospodarki ściekowej w wysokości zł, którą przeznaczono na koszty wykonania dokumentacji projektowej wykonanej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego, 2) organizacji akcji DNI SPRZĄTANIA ŚWIATA - wydatki wyniosły 338 zł, które przeznaczono na zakup rękawic jednorazowych oraz opakowań na odpady komunalne - akcje przeprowadziły jednostki oświatowe, 3) na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano zł, 4) pozostała działalność gospodarki komunalnej głównie obejmowała koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, które wyniosły zł, tj. 79% załoŝeń. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : Plan zł Wykonanie zł, tj. 99%. Z powyŝszej kwoty przekazano środki na zadania n/w: 1) zadania zlecone realizowane przez podmioty, które nie są zaliczone do sektora finansów publicznych - plan 6.7, wykonanie zł, tj. 84%, 2) działalność bibliotek na terenie gminy, dla których przekazano dotacje w wysokości zł. Szczegóły realizacji zadań kultury zawarto w odrębnej informacji. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 3.5 zł Wykonanie zł, tj. 83%. Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego. Wydatki budŝetowe planowane na kwotę zł zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 92%. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI - jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w formie jednostek budŝetowych: 1. Urząd Gminy w Marksach

9 1) zobowiązania: a) rozrachunki publiczno-prawne zł, b) kredyty i poŝyczki długoterminowe zł. Informuje się, Ŝe nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 2) naleŝności: zł, a) rozrachunki publiczno-prawne 272 zł, b) z tytułu podatków i opłat od osób prawnych oraz od osób fizycznych zł. NaleŜności wymagalne wystąpiły w wysokości zł. 2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie: a) zobowiązania w wysokości zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. 3. Szkoła Podstawowa w śurawcu: a) zobowiązania w wysokości zł, b) naleŝności wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. 4. Gimnazjum w Stankowie a) zobowiązania w wysokości 73.7 zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania i naleŝności wymagalne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: a) zobowiązania w wysokości zł, b) naleŝności w wysokości zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI w zakładach budŝetowych: 1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach: 1) zobowiązania w wysokości , z tego zobowiązania wymagalne zł, 2) naleŝności w wysokości , z tego naleŝności wymagalne zł. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEśNOŚCI JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOśYCIELSKIM JEST RADA GMINY MARKUSY 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach: 1) zobowiązania wymagalne zł, 2) naleŝności wymagalne zł. 2. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy - instytucja kultury: 1) zobowiązania, 2) naleŝności GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1. Stan środków na początek roku zł, 2. Przychody zł, 3. Wydatki 5. zł, 4. Stan środków na zł. Wydatki na kwotę 5. zł, to środki dotacji przekazanej na rachunek budŝetu, a następnie w formie dotacji na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach na zakup pojemników na odpady komunalne. UZASADNIENIE ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU 1. DOCHODY NajniŜsze wykonanie wystąpiło w dochodach n/w: 1) wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego - plan zł, wykonanie zł, tj. 54%, co wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na kupno nieruchomości i gruntów komunalnych, 2) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowano osiągnąć na kwotę 5. zł, które wpłynęły w wysokości 1.8 zł - zawyŝono plan szacowanych wpływów, 3) dochody z podatków i opłat wiejskich od osób prawnych i od osób fizycznych - plan zł, wykonanie zł, tj. 84% - zakładano, Ŝe w IV kwartale podobnie jak w roku 24 nastąpi realizacja dopłat dla rolnictwa w formie dotacji które, jak się okazało przeniesiono na rok 26, 4) wpływy od środków gromadzonych a rachunkach bankowych - plan 12. zł, wykonanie 7.3 zł, tj. 48% - ocenia się, Ŝe środki na rachunku są dość niskie oraz okres ich gromadzenia najczęściej jest zbyt krótki, 5) wpływy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych - plan zł, wykonanie 74.5 zł, tj. 69%. Zakładano, Ŝe w II półroczu w ramach współpracy z instytucjami pośrednictwa pracy nastąpi zwiększenie moŝliwości zatrudnienia oraz zasady refundacji będą bardziej korzystne niŝ w okresie I półrocza. 2. WYDATKI BIEśĄCE Ocena bieŝącej realizacji dochodów warunkowała wykonywanie wydatków bieŝących. Stwierdzono, Ŝe naleŝności budŝetowe, głównie z tytułu podatków i opłat realizowane były nieterminowo. W związku z tym w ciągu roku niektóre wydatki musiały być blokowane. 3. INFORMACJE O WYDATKACH INWESTYCYJNYCH Plan zł Wykonanie zł, tj. 94%. W roku 25 wydatki inwestycyjne obejmowały zadania n/w:

10 1) projekt pn. Program Rozwoju Wsi - plan 75.5 zł, wykonanie zł, tj. 87% - wykonano dokumentację projektową dla dwóch miejscowości tj. m. Stalewo i m. Zwierzno, kontynuacja zadania z udziałem środków unijnych oraz nowo zaciąganych kredytów została zaplanowana w budŝecie na rok 26, 2) rozbudowa remiz straŝackich w m. Markusy i w m. Zwierzno, na którą zaplanowano środki w wysokości zł, które wydatkowano na kwotę zł, tj. 99%, kontynuację zadania zaplanowano do realizacji w roku 26 i 27, 3) zakup samojezdnego pojazdu z wysięgnikiem na wyposaŝenie pojazdu specjalistycznego OSP Markusy - plan bez wykonania 13.5 zł, zadanie przeniesiono do zadań w toku 26, 4) modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Stankowie tj. spłata zobowiązań z roku 24 - plan zł, wykonanie zł, z tego refundacja w formie dotacji z budŝetu państwa w wysokości zł w ramach realizacji zadania objętego Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 6) zakup sprzętu komputerowego ze środków dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych - plan i wykonanie zł, 7) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach - plan 5. zł, wykonanie zł, tj. 97%, Poza tym w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano kwotę zł na rachunek Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb związanych z inwestycją wspólną w zakresie gospodarki ściekowej. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w tut. Urzędzie Gminy. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I MOśLIWOŚCI ICH SPŁATY 1. Kredyt wysokości 66. zł zaciągnięty w roku 2 na koniec roku 25 pozostawał w wysokości 33. zł. Kredyt przeznaczono na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej. 2. PoŜyczka długoterminowa w wysokości zł zaciągnięta w roku 22 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na 31 grudnia 25 kwota do spłaty była wysokości zł. Środki przeznaczono na budowę oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie wraz z kanalizacja w Starym Dolnie i Brudzędach. 3. Z poŝyczki długoterminowej w wysokości zł zaciągniętej w roku 23 i 24 do spłaty pozostała kwota zł. 4. Kredyt zaciągnięty w wysokości zł na pokrycie deficytu w roku 23, saldo na dzień 31 grudnia 25 roku wynosiło zł. 5. PoŜyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 4. zł na zakup łodzi dla OSP w Markusach pozostała do spłaty w wysokości 2. zł. Poza tym informuje się, Ŝe zaciągnięty w roku 25 kredyt w wysokości. zł w rachunku bieŝącym został spłacony zgodnie z terminem umownym, tj. 31 grudnia 25 roku Łącznie stan długu z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień 31 grudnia 25 roku wynosił zł. Informuje się, Ŝe dotychczas zaciągnięte kredyty i poŝyczki długoterminowe regulowane były w terminach umownych. INFORMACJA O NADWYśCE/DEFICYCIE Na dzień 31 grudnia 25 roku wykonanie dochodów było niŝsze od wykonania wydatków o kwotę zł. Źródłem ich pokrycia były środki z innych źródeł będące na rachunku bankowym budŝetu. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH: WYKAZ JEDNOSTEK BUDśETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie 1) Stan środków B.o zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki 3331 zł, 4) Stan środków na koniec roku zł. 2. Szkoła Podstawowa w śurawcu: 1) Stan środków B.o zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki zł, 4) Stan środków na koniec roku 4423 zł. 3. Gimnazjum w Stankowie: 1) Stan środków B.o zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki 1997 zł, 4) Stan środków na koniec roku 1597 zł. Zestawienie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych: 1) Stan środków na początek okresu sprawozdawczego zł, 2) Dochody zł, 3) Wydatki zł, 4) Stan środków na koniec roku zł. OPINIE I WNIOSKI Na podstawie analizy bieŝącej realizacji dochodów budŝetowych, w szczególności ze źródeł własnych wynika, Ŝe były regulowane nieterminowo. W związku z tym zwiększono nadzór w zakresie postępowania windykacyjnego. Stwierdzono, Ŝe znaczna liczba spraw została wyłączona przez organ egzekucyjny ze względu na postępowanie bezskuteczne. Wobec tego wystąpiono z wnioskami o wpisy do hipoteki przymusowej. Poza tym w stosunku do zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Reasumując uwaŝa się, Ŝe zadania statutowe ujęte w budŝecie ubiegłego roku zostały wykonane wg pierwszeństwa potrzeb oraz moŝliwości finansowych budŝetu.

11 Zestawienie dochodów budŝetu Gminy Markusy za rok 25 Dział Rozdział Treść Plan po zmianie Dochody wykonane % Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 49 Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Leśnictwo 295 Pozostała działalność 75 Dochody z najmu i dzierŝawy Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 237 Wpływy do budŝetu, nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego Gospodarka mieszkaniowa 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i kom. 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Zaległości z podatków zniesionych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna 7511 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 21 zadań bieŝ. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 43 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu administr rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin

12 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 97 Wpływy z róŝnych dochodów Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacony w formie karty płatniczej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów 49 Wpływy z innych lok. opłat Podatek od czynności cywilno praw Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 36 Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budŝetu państwa

13 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 83 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 1 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Gimnazja 83 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących własnych gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowaw. 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące 5 5 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społ. 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy Ośrodki pomocy społecznej 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność

14 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 911 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 92 Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 5 5 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 22 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zad. bieŝ realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej Ogółem z tego: 1. Dotacje celowe Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone ( 21; 631) Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zad. gminy ( 23; 233) Porozumienia z j.s.t. ( 232) Porozumienia i umowy z organami administracji rządowej ( 223; 6323) Pozostałe dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 244; 626) Subwencje z budŝetu państwa dla gminy ( 292) Pozostałe dochody Zestawienie wydatków budŝetu Gminy Markusy za rok 25 Plan po Dochody Dział Rozdział Treść % zmianie wykonane Rolnictwo 13 Izby rolnicze 285 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostawanie wody 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

15 Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi jednostki mieszkaniowej 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie robocze Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Rada gminy 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie robocze Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Pozostała działalność 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 88 88

16 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Wybory do Sejmu i Senatu 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 283 Ochotnicze straŝe poŝarne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne Obrona cywilna 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne rozliczenia 7575 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki

17 Odpis na ZFSS Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na ZFSS Gimnazja 32 Nagrody i wydatki nie zliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Komisje egzaminacyjne 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 321 Stypendium i zasiłki dla studentów Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Odpis na ZFSS Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe

18 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFSS Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczeni społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na ZFSS Wydatki na zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 311 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFSS Wydatki na zakupy inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFSS Pozostała działalność

19 Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFSS Pomoc materialna dla uczniów 324 Stypendia dla uczniów Stypendia róŝne Pozostała działalność 444 Odpis na ZFSS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty Oczyszczanie miast i wsi 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania kultury 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Biblioteki 248 Dotacja podmiotowa budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatki ogółem z tego: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje na obsługę długu j.s.t b) wydatki majątkowe Lp. Tabela Nr 1 Skutki obniŝenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień za okres 12 miesięcy 25 roku Rodzaj naleŝności ObniŜenia maksymalnych stawek Zwolnienia Odroczenia Osoby prawne I fizyczne Umorzenia naleŝności głównej Umorzenia odsetek za zwłokę Fizycznych od osób fizycznych prawnych fizycznych prawnych Fizycznych fizycznych prawnych prawne Podatek rolny , ,94 111,3 Fiz , ,14 27, ,61 Podatek od 11,5 4294, , Fiz.: 185,22 515,13-392,3 nieruchomości 3 Podatek leśny _ 4 Podatek od środków transportowych 12, Fiz , - 5 Podatek od posiadania psów 39, Razem , ,42 921,3 7651, 31838,27 27, ,91 Fiz ,37 Informacja o stanie zobowiązań pienięŝnych w poszczególnych sołectwach na dzień r. Tabela 2 Liczba zalegających na Kwota zaległości (bez zajęć hipoteki ) Lp. Sołectwo dzień / Na: Na: Balewo 3/4 1497, ,5 2 Brudzędy 33/ , ,39 3 Dzierzgonka 5/5 3513,25 278,25 4 Jezioro 9/11 117, ,4 5 Kepniewo 15/ ,48 28,1 6 Krzewsk 36/ , ,44 7 Markusy 28/ , ,59 8 Nowe Dolno 11/ , ,71 9 Rachowo 13/ , ,6 1 Stalewo 1/ , ,22 11 Stankowo - Topolno 19/ ,5 1992,32 12 Węgle - śukowo 14/16 923, ,37 13 Wiśniewo 12/9 4243, ,79 14 Złotnica 6/9 2591,7 42,6 15 Zwierzeńskie Pole 9/ , Zwierzno 2/ , ,12 17 śółwiniec 8/11 472, ,37 18 śurawiec 24/ , ,25 19 Kartoteki nieczynne (objęte postępowaniem egzekucyjnym) - 5 podatników 4/4 6997,1 6997,1 Razem 279/ , ,58 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH WEDŁUG RODZAJÓW Rodzaj naleŝności Zaległość NaleŜne odsetki Za wykonanie sieci wodociągowej 2.482,39 2.7, Wieczyste uŝytkowanie gruntów 3.421,32 937, Czynsz dzierŝawny grunty komunalne 5.13, ,7 Czynsz lokale uŝytkowe 8.678, , Zakup nieruchomości 4.69, , Czynsz lokale mieszkalne , , Zaliczka alimentacyjna , Świadczenia rodzinne niesłusznie pobrane 2.5,24 Podatek od środków transportowych 1.44, , Podatek od nieruchomości - osoby prawne , , Podatek rolny - osoby prawne 4.463, , Hipoteka - osoby prawne , , Hipoteka - osoby fizyczne , , Łączne zobowiązania pienięŝne 35.34, ,8 Urząd Skarbowy 4.6,26 RAZEM , ,5

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo