Zeszyt Naukowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyt Naukowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 119-137"

Transkrypt

1 Zeszyt Nauowy Warszawsej Wyższej Szoły Informaty Nr 9, Ro 7, 2013, s Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz Streszczene Artyuł prezentuje pomysł na opracowane modeu motywacj, mający na ceu wsperane atywnośc zarówno studentów, ja nauczyce przy wdrażanu wyorzystanu systemu otwartego nauczana na odegłość. Opsano struturę modeu motywacj formane założene zadana. Zaproponowane podejśce do rozwązana zadana bazuje na teor ger modeowanu symuacyjnym. Słowa uczowe: mode motywacj, otwarte systemy nauczana na odegłość (ODL), repozytorum zadań, mode symuacyjny 1 Wprowadzene Wdrożene otwartego systemu nauczana na odegłość (ang. Open Dstance Learnng, ODL) przewduje zmanę całego paradygmatu organzacj procesu eduacyjnego na uczenach wyższych, a co za tym dze zmanę ro stosunów pomędzy wszystm uczestnam procesu nauczana przy zachowanu status quo odnośne do tradycyjnej msj szoły wyższej, jaą jest przygotowane wysoo wywafowanej adry. W tradycyjnym nauczanu pozom ompetencj, tóry zdobywał student na uczen, zaeżał od weu czynnów, wśród tórych głównym są: Stargardza Wyższa Szoła STARGARDINUM. Warszawsa Wyższa Szoła Informaty. Aadema Górnczo-Hutncza m. Stansława Staszca w Kraowe. 119

2 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz organzacja procesu nauczana na wszystch pozomach procesu eduacyjnego (od przygotowana sate programów nauczana do prowadzena onretnych zajęć), wyposażene sprzętowe programowe, warun ergonomczne, a co najważnejsze adra nauczyce. Pozycja ażdej uczen wśród nnych ocenana jest według ranngu uwzgędnającego podstawowe czynnośc ażdego nauczycea uczen w całośc: dydatyczną, badawczą wychowawczą. ODL można rozpatrywać jao nową technoogę nauczana, jest ona na tye dobra, na e rozszerza możwośc uczena sę ażdego w ażdej sytuacj życowej, pratyczne bez ogranczeń, jedna charyzma nauczycea, jao jeden z ważnejszych czynnów motywacj, zostaje utracona. Otwarte nauczane połączone z trybem nauczana na odegłość sprawa, że studenc muszą stać atywnym, prawe równorzędnym z nauczyceam uczestnam systemu nauczana. Spowodowane jest to dwoma czynnam: 1. W warunach ODL preferencje studentów mają duży wpływ na pozycję rynową uczen. 2. Bra bezpośrednego ontatu z nauczyceem wymaga od studenta śwadomego, w znacznym stopnu samodzenego reowana własnego procesu poznawczego. Pod wpływem tych czynnów system zarządzana organzacją eduacyjną pownen uwzgędnać nową pozycję studenta ująć ją w ramach odpowednego modeu motywacj. Kwesta motywacj jest jednym z ważnejszych zagadneń badawczych psychoog pedagog. Istneje wee defncj tego pojęca [1, 2], z tórych wyna, że motywacja jao zjawso może być postrzegana jao: a) system fatorów (zapotrzebowana, motywy, cee, zamerzena tp.) determnujących postępowane człowea; b) proces, tóry wspera atywność człowea na oreśonym pozome. Przy opracowanu modeu motywacj jao sładowego eementu systemu nformacyjnego przeznaczonego do zarządzana organzacją eduacyjną w warunach ODL trzeba oreść mejsce tego modeu w systeme, jego funcję ryteraną metodę rozwązana. 2 Uerunowana procesu ODL na atywną współpracę studentów nauczycea W warunach brau bezpośrednego ontatu nauczycea ze studentam zares sposób wyonana wymenonych czynnośc (dydatyczna, badawcza, wychowawcza) znaczne sę zmenają, ja poazano w [3]. Różnca wyna z przyczyn obetywnych: proces nauczana, gdze aumuowane zasobów wedzy gwarantujących zawodową arerę ma dość dług ores, obecne coraz częścej sę ne sprawdza. Przyładam tego są następujące dzedzny: nformatya, energetya, oprogramowane, banowość, pografa tp. [4]. 120

3 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj W tradycyjnym systeme nauczana osoba ucząca sę odgrywa pasywną roę występuje jao nośn nabywanej wedzy. Osobowe cechy mogą być ujęte tyo podczas bezpośrednego ontatu z nauczyceem. Motywacja odbywa sę za pomocą puntowego ocenana nabytej wedzy (testowane, egzamny tp.). Materały dydatyczne odgrywają wtórną roę w porównanu z nauczyceem, tóry występuje jao pośredn pomędzy źródłem nformacj a sterowanym przez nego procesem poznawczym studenta. Jao obet zarządzana proces poznawczy studenta charateryzuje sę wysoą entropą, ae przez bezpośredn ontat, przez wymanę nformacj nauczyce na podstawe własnej ompetencj cąge zmnejsza entropę, czy eruje w pewnych grancach procesem poznawczym. Efetywność erowana w znacznym stopnu zaeży od ntensywnośc bezpośrednej wymany nformacj pomędzy nauczyceem a studentem oraz od przejawana mocy charyzmatycznej nauczycea. W [5] poazano, że roa materałów dydatycznych w warunach ODL weorotne wzrasta wywodz sę z założena, że wedza jest ustruturowaną nformacją zgodne z ceem pozomem nauczana. Przetwarzane odberanej przez człowea nformacj do postac wedzy odbywa sę za pomocą jej wewnętrznej struturyzacj odowana asteryzacj oraz tworzena pewnego rodzaju wewnętrznych sec semantycznych, tóre możemy uznać za subetywne ontooge. Aby materał dydatyczny w jaowe sposób mógł wyonać roę pośredna pomędzy źródłem nformacj a procesem poznawczym studenta, pownen zawerać opracowaną przez nauczycea ontoogę przedmotu nauczana (bardzej detaczne onstruowane materałów dydatycznych oparte na modeu ontoogcznym dzedzny opsano w [6]). Pracochłonność przygotowana udostępnana materałów dydatycznych ODL przez odpowedne środowso nformatyczne (repozytorum) wymaga dużego wysłu nteetuanego oraz pośwęcena czasu przez nauczycea (nformatyczne aspety repozytorum zostały poruszone w [7]). Z tego wyna oneczność motywacj nauczycea do uzupełnena swoch tradycyjnych obowązów opracowanem montorngem stanu repozytorum. Drugą trudnoścą jest oneczność motywacj studenta do dość mocnego zaangażowana w proces samodzenego uczena sę, tóry będze gwarantował zdobywane pozomu ompetencj porównywanych z tradycyjnym nauczanem. Tradycyjne testowane na beżące, prowadzone w trybe na odegłość trac swoje znaczene jao nstrument motywacj, datego że zostaje pozbawone wszystch pochodnych bezpośrednego ontatu z nauczyceem (poznawczych, emocjonanych tp.). Unwersanym sposobom podnesena atywnej pozycj osoby uczącej sę jest gra, rozumana jao atywna współpraca, tórej wyn będze obetem zanteresowań zarówno nauczycea, ja studentów (graczy) [8]. W sense nformatycznym oznacza to, że zanteresowana ażdego z współpracujących uczestnów pownny być opsane jao osobne funcje motywacj, tóre sładają sę na jedną funcję ceową [9]. Repozytorum jest postacą wynu tej współpracy, z puntu wdzena dydatycznego jest on otwartą da wszystch przechowaną materałów dydatycznych, obejmujących ontooge, 121

4 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz zadana, przyłady ch rozwązań tp.; z puntu wdzena nauowo-badawczego to zasób wedzy uczen, w tórym są zastrzeżone prawa autorse; natomast z puntu wdzena programowo-techncznego to system nformatyczny, oparty na odpowednej patforme secowej. 3 Interpretacja modeu motywacj w onteśce sytuacj eduacyjnej Motyw (przyczyna dzałana) jest śwadome rozumanym zapotrzebowanem na oreśony przedmot, pozycję, sytuację tp., czy możemy stwerdzć, że motyw wywodz sę z zapotrzebowana, staje sę jego atuanym stanem prowadz to do pewnego postępowana. W trace reazacj wymenonego łańcucha: zapotrzebowane motyw dzałane, na ażdym jego odcnu mamy do czynena z sytuacją wyboru, a manowce: do onretnego dzałana może prowadzć a motywów, wee potrzeb słada sę na jeden motyw, z jednego zapotrzebowana wywodzą sę różne motywy. Doonane wyboru jest procesem ogntywnym, tóry do bezpośrednej obserwacj sę ne nadaje. Oznacza to, że oścowe zaeżnośc pomędzy parametram wyboru możwe są do utworzena tyo przez zewnętrzną rejestrację wynów wyboru. Mode motywacj może być opracowany w postac pewnego scenarusza gry, w tórym atywność nauczycea studenta będze wsperana ch własnym zanteresowanam. Stworzene modeu motywacj w onretnej sytuacj eduacyjnej (przedmot, ce pozom nauczana) możwe jest przy następnych założenach: zestaw eementów wyżej wymenonego łańcucha jest oreśony zawera aternatywy, proces wyboru zadana doonuje sę w onretnej sytuacj eduacyjnej, ażde zadane ma doładne oreśoną pozycję w ontoog przedmotu oznaczony stopeń złożonośc, wynem weorotnego wyboru wg łańcucha jest nabyta ompetencja, wyn może być zarejestrowany, stneje system oceny wynów wyboru, studenc nauczyce mają dostęp do obserwacj oceny wynów doonanych wyborów, wyn wyboru mus zostać ocenony przez studenta jao potrzebny pożądany (użyteczność wynu), student mus być przeonany, że pożądany wyn można w danej sytuacj eduacyjnej osągnąć z prawdopodobeństwem wyższym od zera (subetywne prawdopodobeństwo osągnęca wynu). 4 Probem motywacj w onretnej sytuacj eduacyjnej ODL Za mode motywacj w warunach ODL będzemy uważa scenarusz gry (wzajemnego oddzaływana) nauczycea studentów podczas wyonana zadań w onretnej sytuacj eduacyjnej mającej na ceu podnesene stopna zaangażowana studenta w temace zadana oraz rozszerzene repozytorum o nowe zadana sposoby ch rozwązana. 122

5 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj Proces nauczana w ażdej sytuacj eduacyjnej obejmuje aspet dydatyczny, badawczy wychowawczy odbywa sę na pozomach: ntegentnym, nformacyjnym nformatycznym, na ażdym z tórych nauczyce student mają własne roe stopeń zaangażowana. Na pozome ntegentnym wyonuje sę założena rozwązywane zadań, na pozome nformacyjnym odbywa sę wymana nformacj pomędzy uczestnam procesu nauczana, pozom nformatyczny charateryzuje sę organzacją repozytorum umejętnoścą jego wyorzystana. Roa nauczycea poega na opracowanu modeu ontoogcznego odpowadającego tematow sytuacj eduacyjnej, uazanu źródłowej nformacj, sformułowanu zadań przedstawenu metod przyładów ch rozwązana w repozytorum. Zadana są tworzone na podstawe ontoog różną sę od sebe stopnem złożonośc. Roa studenta poega na wyborze zadana jego rozwązanu. Końcowa ocena zaeży od prawdłowego rozwązana stopna złożonośc zadana. Wyonane przez studenta wysoo ocenone przez nauczycea zadane staje sę umeszczone w repozytorum będze służyć przyładem da nnych studentów. Wszyste materały umeszczone w repozytorum mają zastrzeżone prawa autorse. W ta sposób student berze udzał w dzałanośc dydatycznej załadamy, że będze to służyło podnesenu jego samooceny, co ma pozytywny wpływ na atywność w nauczanu, czy będze sładało sę na funcję motywacj studenta. Równocześne wypełnene repozytorum szerom spetrum rozwązanych przez studentów zadań stanow satysfację da nauczycea za pracochłonny, wymagający dużych wysłów etap perwotnego przygotowana repozytorum. To równeż będze sładało sę na funcję motywacj nauczycea. Praca z repozytorum nauczycea studenta może meć charater badawczy. Załadamy, że tematyczne treść repozytorum porywa sę z zanteresowanem nauowo-badawczym nauczycea, co spowoduje pojawene sę w repozytorum zadań, tóre różną sę złożonoścą od typowych zadań. Możemy uznać, że da pewnej częśc studentów uczestnctwo we wspónych badanach nauowych jest wyzwanem, możwość udzału w wynach nauowych tym bardzej. Aspet wychowawczy zostane ujęty w ten sposób, że zwęszene repozytorum jest wspónym sucesem wszystch uczestnów procesu nauczana. Zastrzeżene praw autorsch zarówno nauczyce, ja studentów wzuazuje atywny udzał ażdego uczestna, uazując ch wspóny suces. Odczuce efetu synerg motywuje do rozwoju umejętnośc współpracy toerancj. Współpraca na odegłość wymaga bardzej ogcznego formułowana zapytań odpowedz. Wszysto to odpowada zanteresowanom nauczycea studentów. Sytuacja eduacyjna może być scharateryzowana odpowedną ontoogą przedmotu, tórej pewna część porywa sę z ontoogą zadana (w sense czby stopna sompowana używanych pojęć). Zanteresowane nauczycea poega na masymanym wypełnenu repozytorum rozwązanym zadanam o różnym stopnu złożonośc. 123

6 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz Kryterum umeszczena zadana w repozytorum oreśa nauczyce: stopeń złożonośc zadana jego atuaność da nauczycea, jaość grafczna, poprawność języowa tp. Możwość reazacj zanteresowań nauczycea jest ogranczona jego zasobam: czasowym w wymarze oścowym aendarzowym oraz nnym nesformazowanym preferencjam. Ceowa funcja nauczycea poega na masymazacj poryca sytuacj eduacyjnej zadanam (przygotowanym rozwązanym) przy oreśonych: atuanośc tematu zadana da nauczycea oraz jego własnych zasobach, jae jest gotowy przydzeć studentow da wyonana oreśonego zadana (czas onsutacj, dostęp do autorsch materałów nauowych, sprzęt tp.). Nauczyce oreśa swoją funcję motywacj zanm studenc uzysają możwość wyboru zadań funcja ta mus bowem być m znana. Zanteresowana studentów zaeżą od ch ndywduanych preferencj, według tórych mogą on być podzeen na dwe grupy. Perwsza grupa studentów zanteresowana jest osągnęcem mnmanego sucesu, co oznacza spełnene mnmanych wymagań da zaczena zadań (ns stopeń złożonośc zadana, mnmane dopuszczana ocena za jego rozwązane) przy masymanej oszczędnośc swojego czasu. Tae rozwązana zadań ne trafą w repozytorum. Druga grupa studentów zaangażowana jest w wypełnene repozytorum by osągnąć możwe najwęszy suces, a manowce: rozwązane przez nch zadana zostaną umeszczone w repozytorum jao ch autorsa część materałów dydatycznych. Funcja motywacj studenta poega na masymanym spełnenu swoch zanteresowań podczas wyboru wyonana zadań przy oreśonych ogranczenach zasobów czasowych (własnych nauczycea) sposobu ocenana ch rozwązań. Z przytoczonych powyżej sformułowań wdać, że obe funcje motywacj zaeżą od stopna złożonośc zadań, mają wspóne ogranczena wzgędem zasobów czasowych. Uzupełnene repozytorum nowym rozwązanym zadanam możemy nterpretować jao przyrost zasobu wedzy. Podnesene motywacj zarówno studentów, ja nauczyce zwęsza przyspesza przyrost tego zasobu. Z tego wyna, że mode motywacj w systeme ODL (daej mode motywacj) pownen obejmować parametry opsujące czynnośc ażdej z zanteresowanych stron: studenta nauczycea. Marą sutecznośc ch współpracy będze przyrost wedzy w repozytorum, tóry może być ocenony przez ntensywność jego wypełnena sutecznym rozwązanam zadań. Przy opracowanu modeu motywacj trzeba uwzgędnć bardzo ważny czynn: stochastyczny charater przybyca studentów probabstyczny charater wyonana zadań, tóry wyna główne z ndywduanego trybu nauczana probabstyczny charater parametrów motywacj studentów. Mode motywacj reguuje proces wyboru przez studenta zadań do wyonana z zaresu pewnego przedmotu na podstawe jego własnej funcj motywacj z uwzgędnenem wymagań preferencj nauczycea. Cały proces, od momentu sformułowana zadań, do momentu ch oceny, umeszczena w repozytorum oraz utworzena nowych zadań oczeujących na oejną grupę studentów gotowych je wyonać opsujemy za pomocą scenarusza gry. Przedstawony scenarusz jest unwersany da ażdej sytuacj eduacyjnej, mającej na ceu nabywane ne 124

7 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj tyo porcj wedzy, a raczej ompetencj na nej bazującej. Modeowane scenarusza gry potrzebuje formułowana funcj motywacj ceowych funcj uczestnów gry w odnesenu do uzupełnena repozytorum. 5 Formazacja probemu motywacj Formany ops sytuacj eduacyjnej, uwzgędnającej motywacje uczestnów, przedstawa sę następująco: 5.1 Sytuacja eduacyjna a) uczestncy procesu nauczana N nauczyce (prowadzący przedmot, dysponent repozytorum przedmotu), U uczeń, gdze =1,,* ndes studenta, π ( U ) = { χ, λ} proces przybyca studentów, gdze χ rozład, λ ntensywność udzału b) G D = (W D, S D ) graf ontoogczny przedmotu nauczana, gdze W D werzchoł grafu (oncepty/ obety nauczana), S D rawędze grafu (reacje pomędzy onceptam/ obetam) c) R = { r } repozytorum zadań, gdze =1,, * ndes zadana, cy nauczana uczena sę zorentowany na -porcję ompetencj d) Π( r ) = { Q( r ), A( r )}- parametry zadana r, gdze Q( r ) stopeń złożonośc zadana, tóry może być wyrażony w sa czbowej czba onceptów/ obetów ze zboru W D, wchodzących w zadane), A( r ) atuaność zadana charaterystya zadana, wyznaczona przez nauczycea, tóra może być wyrażona w sa bnarnej 1, jes zadane r jest atuane da rozmeszczena w repozytorum A( r ) = 0, w przecwnym przypadu Atuane, prawdłowo wyonane zadane nauczyce umeszcza w repozytorum zadań R. 125

8 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz 5.2 Strutura modeu motywacj uczestnów procesu nauczana a) Funcja motywacj nauczycea gdze σn ( r ) = F F N N ( H( r ), X ( r )), 2-argumentowa funcja motywacj, H ( r ) czba puntów przydzeonych za prawdłowo wyonane zadane _ X ( r ) zasoby czasowe wydzeone na wyonane zadana rozumane jao czas onsutacj (harmonogram onsutacj) wyznaczony da danego zadana. b) Funcja motywacj (preferencj) studenta σu ( r ) = F ( W ( U ), C( r ), P( U )), gdze F 3-argumentowa funcja motywacj, W ( U ) wedza bazowa (wstępna) studenta U, C( r ) zasoby czasowe wyorzystane przez studenta na wyonane zadana, P( U ) stopeń ndywduanego zanteresowana studenta wyonanem zadana (wewnętrzna motywacja studenta). c) Sumaryczna funcja motywacj studenta przy wyborze zadana: gdze sumaryczna funcja motywacj, r zadane sładające sę na porcję ompetencj, K porcja ompetencj, =1,, *. 5.3 Mode współpracy uczestnów procesu nauczana _ ( U, r ) = σ( N, r ) + σ( U, r ) = FN ( H( r, X( r )) + F ( W( U ), C( r ), P( U )), Mode współpracy nauczycea studenta oznacza zachowane studenta przy wyborze wyonanu zadana. Fat wyboru zadana przez studenta możemy oznaczyć jao funcję bnarną γ ( U, r 1, jes student U wybera zadane r ) = 0, w przecwnym przypadu _ r r, 126

9 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj Dwa srajne przypad ształtowana sę motywacj nauczycea studenta przedstawają rysun 1 2. Motywacja studenta, da uproszczena, została w obu przypadach opsana pod postacą nowej funcj motywacj. W zaeżnośc od tego, czy uazana jest motywacja ucznów ambtnych czy też neambtnych, funcja ta jest odpowedno rosnąca ub maejąca. ( U, r ) Sumaryczna funcja motywacj (funcja zachowana) studenta Funcja motywacj nauczycea σn(r ) Funcja motywacjstudenta σu (r ) * r : ( U, r ) = max Q( r ) Rysune 1. Kształt funcj motywacj podczas reazacj procesu dydatycznego z grupą neambtnych studentów ( U, r ) Sumaryczna funcja motywacj (funcja zachowana) studenta Funcja motywacj nauczycea σn(r ) Funcja motywacjstudenta σu (r ) * r : ( U, r ) = max Optymany pozom złożonośc zadana Q( r ) Rysune 2. Kształt funcj motywacj podczas reazacj procesu dydatycznego z grupą ambtnych studentów 127

10 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz Etap dentyfowana motywacj nauczycea załada, że funcja odzwercedająca tę motywację będze budowana da ażdej grupy studentów. Jej ształt zaeży od tego, z jaą grupą studentów pracuje w danej chw nauczyce. Krzywa opsująca motywację nauczycea w ogónym przypadu ma postać nenową wypułą. W przypadu studentów neambtnych funcja motywacj nauczycea jest funcją rosnącą z uwag na potrzebę cągłego motywowana studentów do rozwązywana zadań trudnejszych wymagających pośwęcena węszej ośc czasu. Natomast, gdy studenc są ambtn sne zdetermnowan, by osągnąć wyso wyn, funcja jest maejąca, gdyż z uwag na stnejące ogranczena nauczyce mus ontroować, hamować zapał/ motywację studentów, chocażby ze wzgędu na ogranczena czasowe, jae zostały wprowadzone na rzecz reazacj procesu dydatycznego. Natura funcj zachowana wsazuje, ż jest to funcja nenowa. Kształt nenowośc wyna z reguł sładana funcj, w tym przypadu funcj motywacj nauczycea studenta. Obydwa sładowe eementy ceowej funcj zaeżą od tego samego argumentu w sposób przecwstawny. Sumaryczna funcja zachowana studenta osąga masymaną wartość przy doonanu optymanego wyboru zadana r ( Q( r * ) optymany pozom złożonośc zadana). 5.4 Ceowe funcje nauczycea studenta a) Ceowa funcja studenta Ceem studenta jest wzrost jego ndywduanych ompetencj w rezutace wyonana zadań, co zostaje odzwercedone w postac puntów (ocen) za nabyte porcje ompetencj. Stąd też ceowa funcja studenta może być wyrażona funcjonałem: Φ( U ) = H ( r ) γ ( U, r ) = max, gdze Φ( U ) wartość funcj da studenta przedmotu/ ompetencj, po zaończenu wszystch cy nauczana H ( r ) suma puntów przydzeonych za prawdłowo wyonane zadane, =1,, * ndes ompetencj, =1,, * ndes zadana, =1,, * ndes studenta, γ ( u,, r ) bnarna funcja wyboru zadana, H ( r ) γ ( U, r ) sumaryczna czba puntów otrzymanych przez studenta U po wszystch porcjach ompetencj/ ze wszystch porcj ompetencj U r r 128

11 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj b) Ceem nauczycea jest zwęszene grupowej ompetencj wyrażone czbą nowych zadań w repozytorum. Kryterum wyboru zadań do umeszczena w repozytorum wyna z preferencj nauczycea, tóra jest wyznaczana przez nego na beżąco w ramach ażdej porcj ompetencj ={1,, * } przez atuaność wyonanego zadana A( ). Stąd też ceowa funcja nauczycea może być wyrażona funcjonałem: Φ( N) = γ ( U, r ) A( r ) = max, gdze γ ( U, r ) fat wyboru zadana przez studenta, γ ( U, r ) A( r ) czba zadań rozmeszczonych w repozytorum po wszystch porcjach ompetencj =1,,* wyonanych z wszystm studentam =1, *. Ceowa funcja nauczycea może być wyrażona w sumarycznej czbe atuanych zadań, wyonanych przez wszystch studentów grupy po wszystch porcjach ompetencj (ze wszystch porcj ompetencj). Przedstawony powyżej mode anatyczny jest modeem złożonym, z uwag na fat, ż opsuje preferencje człowea jego zachowane w procese dydatycznym. Podstawy matematyczne są nezbędne jedna do tego, by scharateryzować naturę tego procesu oraz zaproponować mechanzm wsperający anazę jego przebegu. Z puntu wdzena reazacj procesu dydatycznego uczowym zadanem jest anaza oej studentów, tórych mus obsłużyć nauczyce, oraz anaza stnejących ogranczeń czasowych, tóre naeży uwzgędnć podczas pracy z grupą, a ponadto zestawć ze spodzewaną czbą zadań mających zasć repozytorum. Ogranczenem da modeu jest sumaryczny czas onsutacj udzeony studentom przez nauczycea, tóry ne może przeroczyć łącznego ustaonego przez nauczycea zasobu czasowego. gdze ( r ) γ ( U, r ) X T X ( r ) zasoby czasowe wydzeone na wyonane zadana rozumane jao czas onsutacj (harmonogram onsutacj) wyznaczony da danego zadana, materału, N T łączny zasób czasowy nauczycea. Identyfacja motywacj nauczycea studentów przy uwzgędnenu potrzeby rozbudowy repozytorum opsana w postac modeu anatycznego staje sę podstawą do przeprowadzena esperymentu badawczego (symuacyjnego), tórego ceem jest znaezene baansu pomędzy funcjam motywacj. N, r r 129

12 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz 6 Mode symuacyjny współdzałana nauczycea ucznów podczas nabywana ompetencj Przenesene modeu matematycznego zdefnowanego probemu w środowso paetu symuacyjnego wymaga jedna szeregu czynnośc. Kuczowe jest oreśene jednost w modeu, czy eementarnego zdarzena pojawającego sę na wejścu systemu. Defnując eementarne zdarzene, poznamy źródło ruchu w sec. Dodatowo naeży oreść wszyste parametry strumena tych zdarzeń, w tym średną ntensywność pojawena sę zdarzeń, czy ch czbę na jednostę czasu oraz ja ma ono charater (stochastyczny czy determnstyczny). Wychodząc z teor dotyczącej esperymentów symuacyjnych, można opracować mode symuacyjny, tórego głównym zadanem będze anaza reazacj procesu dydatycznego zorentowanego na nabywane ompetencj. Prowadzona symuacja [10], poprzez wsazane stopna obcążena zasobów, da możwość wrtuanego badana na tej podstawe przeształcana procesu nauczana uczena sę reazowanego w rzeczywstośc. Na podstawe wyonanych esperymentów symuacyjnych uzysanych wynów dążyć można do wprowadzana zman w modeu współpracy pomędzy nauczyceem ucznem, zmenając tym samym pan rozwoju ompetencj. Ogóny schemat modeu symuacj został przedstawony na rysunu 3. Rysune 3. Ogóna postać modeu symuacj Eementem procesu jest zdarzene, tóre może być nterpretowane jao wpłynęce pracy studenta do oceny, czy też czas przydzeonych studentow onsutacj na potrzeby nabywana ompetencj. Charater przybyca zdarzeń można opsać następująco: nezaeżne od sebe przybyce studentów (prac studentów), zdarzena przychodzą pojedynczo, ażde zdarzene mus być obsłużone, przybyce zdarzena ne zaeży od przybyca nnych zdarzeń. Symuacja jest narzędzem, z tórego bezpośredno orzysta nauczyce. Dzę wynom uzysanych z esperymentów prowadzonych na modeu symuacyjnym, nauczyce może zmenć strategę pracy ze studentam doonać modyfacj swojej funcj motywacj np. zmenć stopeń trudnośc zadań stanowących podstawę nabyca ompetencj dać węcej zadań łatwych, 130

13 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj co spowoduje zmnejszene obcążena nauczycea, ae jednocześne zreduuje pozom nabywanych ompetencj. Mode symuacj pozwaa ocenć różne waranty pracy nauczycea, tóry mus brać pod uwagę ogranczena charaterystyczne da sytuacj eduacyjnej (czas, rodzaj grupy studentów tp.). Interpretowane procesu dydatycznego zorentowanego na nabywane ompetencj w termnach modeu symuacyjnego naeży rozpocząć od oreśena łańcucha zaeżnośc poszczegónych sładowych eementów wpływających na jego przebeg (rysune 4). Ce tworzena sec Warun tworzena sec Anaza dzałana sec Graf ontoog przedmotu /ursu Repozytorum Funcja motywacj nauczycea Funcja motywacj studenta Symuacja Pan rozwoju ompetencj Identyfacja motywacj nauczycea studentów Poszuwane baansu podczas rozwoju repozytorum (ompetencj) Ne Sprawdzene przyjętej strateg? Ta Ne Spełnene ceów ształcena? Ta Przyrost ompetencj w repozytorum Rysune 4. Komponenty modeu sec producyjnej nabywana ompetencj w procese dydatycznym uczen 131

14 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz Głównym ceem ułożena tego łańcucha jest wsazane wpływu poszczegónych jego omponentów na reazację procesu dydatycznego. To bowem te omponenty pozwaają rozpatrywać ształcene jao proces producyjny, tórego wynem ma być przyrost ompetencj wyrażony nowym zasobam repozytorum. Perwszy omponent dotyczy oreśena panu rozwoju ompetencj. Wyna to z anazy ontoog zasobów repozytorum. Zestawene tae pozwaa wyszczegónć, m.n. jae zadana pownny trafć do repozytorum, czbę tych zadań, pozom ch sompowana tp. Ustaene wartośc tych parametrów powoduje, że można rozpocząć proces formułowana funcj motywacj. O e jedna nauczyce może zdefnować swoją funcję motywacj na podstawe czasu, ja pośwęc studentom, sposobu ch obsług czy czbe spodzewanych zadań rozwjających repozytorum, to jedna rozpoznane motywacj studentów, na baze tórej szacowane zostane powodzene przyjętej strateg rozwoju ompetencj, może być trudne. By jedna założyć pewne prawdopodobeństwo powodzena strateg pracy z grupą, można proponować narzędze odrywana potencjału grupy oparte na ngwstycznej baze wedzy. Opracowane jej wymaga wyspecyfowana zestawu cech, tóre na sute stosownych agregacj sładać sę będą na oreśene motywacj studenta. Przyładowy zestaw cech, tórego ceem jest dentyfacja motywacj studentów jest następujący: samoocena własnych zdonośc przyswojena przedmotu, ocena wymagań nauczycea, jaość dostarczonego materału dydatycznego, zanteresowane tematyą przedmotu, ość materału w przedmoce (wynająca m.n. z czby godzn przypadających na przedmot, czby doumentów do przestudowana). Rysune 5. Przyładowy rozład wantyfatorów ngwstycznych da cechy ocena wymagań nauczycea 132

15 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj Zgodne z metodą Andrzeja Pegata [11], ażda cecha przyporządowuje odpowednej sa czbowej wantyfatory ngwstyczne. Zadane to zostało zaprezentowane na rysunu 5 na poprzednej strone da cechy ocena wymagań nauczycea. Doonując w oejnych roach częścowej agregacj cech zgodne z przyjętym modeem tworzena ngwstycznej bazy wedzy, można oreść spodzewany pozom motywacj studenta uczestnczącego w procese dydatycznym (rysune 6). Jaość dostarczonego materału Samoocena własnych zdonośc przyswojena przedmotu Ocena wymagań nauczycea Iość materału w przedmoce Zanteresowane tematyą przedmotu Łatwość zrozumena przedmotu Trudność zaczena przedmotu Indywduana motywacja studenta, by otrzymać wyso stopeń z przedmotu zasć repozytorum Rysune 6. Mode ngwstycznej bazy wedzy na potrzeby szacowana motywacj studenta Anazując motywację studentów na podstawe ngwstycznej bazy wedzy można zobrazować, ja będze potencjał grupy ch zanteresowane rozwojem repozytorum (na baze czby osób z sną, słabą, przecętną motywacją). Wyn anazy na podstawe ngwstycznej bazy wedzy mogą zatem posłużyć jao nformacja, tóra stanow fundament do szacowana wstępnych ustaweń symuacj w ceu np. prognozowana czasu obsług studentów, prognozowana czby osób, tóre chcą rozwjać zasoby repozytorum, prognozowana czby osób, tóre będą poprawały zadana. Włączene w proces dydatyczny mechanzmu oceny reazacj tego procesu w reacj ponesone oszty spodzewane orzyśc na podstawe modeu symuacyjnego (rysune 7) pozwaa weryfować wprowadzać orety w ramach strateg pracy nauczycea z grupą studentów. Ogóna postać modeu symuacj załada, że do procesu przybywają studenc, tórzy muszą zostać obsłużen przez nauczycea, mogą nabyć wysoe ompetencje (źródło nowych zasobów repozytorum), zdobyć przecętne ompetencje ub też zostać serowan do poprawy [12]. Podejśce to pozwaa nterpretować pracę nauczycea ze studentam w termnach systemów oejowych, gdze: 133

16 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz przy oreśonej zawartośc materałów dydatycznych można założyć, że praca nauczycea poega na sprawdzenu zadań studentów, przy onretnym urse, czase grupe, praca na stanowsu nauczycea może być potratowana ja serwer z oreśonym wejścem, wyjścem, średnm czasem ocenana, średn czas ocenana wyna z dośwadczena nauczycea wynów anazy ngwstycznej bazy wedzy, strumeń przepływu studentów jest stochastyczny, studenc obsługwan są na perwszym serwerze, na tórym przewduje sę stnene oej. Rysune 7. Schemat modeu symuacyjnego pracy nauczycea z zadanam grupy studentów wyonany w paece Arena Przeprowadzene esperymentów symuacyjnych może być wyonane w paece symuacyjnym Arena, w tórym zadane współpracy nauczycea ze studentam zostało sprowadzone do postac oszacowana osztów czasowych nauczycea podczas reazacj procesu dydatycznego, przy założonym pozome uzupełnena repozytorum. Przyładowe parametry, jae mogą być anazowane na podstawe modeu symuacj są następujące: oeja na stanowsu nauczycea, średn czas studenta w oejce, 134

17 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj czba zadań, tóre zasą repozytorum po zaończonym cyu ształcena przy założonych motywacjach, czba zadań, tóre pozwoą na zaczene przedmotu z wynem przecętnym po zaończonym cyu ształcena przy założonych motywacjach, czba zadań, tóre będą erowane do popraw, przy założonych motywacjach, całowty czas potrzebny do reazacj procesu ształcena przy założonych motywacjach oraz onecznośc zaończena ształcena bez oej. Nazwa czna Osągnęta wartość e wszystch zadań sprawdza nauczyce.czn 60 łączna czba zadań serowanych do orety.czn 18 czba zadań studentów na wejścu.czn 55 repozytorum.czn 8 wyjśce z zaczenem.czn 34 Rysune 8. Wyn esperymentu symuacyjnego będące podstawą oceny przyjętej strateg nauczycea w trace pracy z grupą studentów Wyn osągnęte na podstawe symuacj (rysune 8) są podstawą do zachowana ub zmany strateg pracy ze studentam. Mode symuacyjny w trace prowadzena procesu dydatycznego może być modyfowany odpowedno do potrzeb weorotne wyorzystywany do zbaansowana możwośc obsług przez nauczycea oreśonej grupy studentów. 7 Wyn ońcowe 1. Mode motywacj mus być obowązowym eementem sładowym otwartego systemu nauczana na odegłość. 2. Mode motywacj obejmuje dwe funcje motywacj (nauczycea studenta), tóre opsują ch zanteresowana w wypełnenu repozytorum wedzy. 135

18 Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz 3. Marą sutecznośc współpracy nauczycea ze studentam według przedstawonego scenarusza będze stopeń wypełnena repozytorum za oreśony czas. 4. Zaproponowany mode motywacj może być rozwązany na podstawe jednego ze znanych agorytmów, reazujących neooperacyjną grę z domnującą strategą w równowadze (RDS). Bbografa [1] Barer S., Psychoogy (2 nd ed.), Pearson Educaton, Boston 2004 [2] Snner B.F., Scence and Human Behavor, Free Press, New Yor 1953 [3] e-quaty: Quaty mpementaton n open and dstance earnng n a mutcutura European envronment, Socrates/Mnerva European Unon Project, , [4] Cszczy M., Probematya procesu zarządzana ompetencjam, Metody nformaty stosowanej 2006, nr 10, s [5] Kushtna E., Koncepcja otwartego systemu nformacyjnego nauczana zdanego, Prace Nauowe Potechn Szczecńsej, nr 589 (1), Wydzał Informaty, 2006, s [6] Kushtna E., Zan O., Różews P., On the nowedge repostory desgn and management n E-Learnng, w: E-Servce Integence: Methodooges, Technooges and appcatons, (eds.) Lu J., Ruan D., Zhang G., Studes n Computatona Integence, Vo. 37, Sprnger-Verag Boo 2006, s [7] Coombs C.H., Dawes M., Twersy A., Matematca psychoodge, Engewood Cffs, New Yor 1970 [8] Shub M., Game theory n the soca scences: concepts and soutons, MIT Press, Cambrdge 1991 [9] Gubo M., Novov D., Teora ger zarządzane systemam organzacyjnym, SINTEG Moswa 2002 [10] Manowsa M., Kusztna E., Zan O., Mode sec producyjnej da zadań zarządzana wedzą, EduAcja. Magazyn eduacj eetroncznej 2012, nr 2 (4), s [11] Pegat A., Materały dydatyczne z przedmotu: metody sztucznej ntegencj, Studa Dotorance 2009 [12] Cszczy M., Różews P., Kusztna E., Defncje standardy repozytorum wedzy zbudowanego da potrzeb prowadzena procesu nauczana, w: Studa materały Posego Stowarzyszena Zarządzana Wedzą, nr 18, (red.) Januszews A., Pose Stowarzyszene Zarządzana Wedzą, Bydgoszcz 2009, s

19 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj The motvaton mode of the earnng/ teachng process for the competence formaton n ODL Abstract The artce contans the dea of deveopng a motvaton mode, the goa of whch s to support actvty of both students and teachers durng mpementaton and use of an open system of dstance earnng. The structure of the motvaton mode and the forma defnton of the probem and ts souton were descrbed. An approach based on the games theory and smuaton mode was proposed for sovng the tas. Keywords: motvaton mode, open dstance earnng (ODL), repostory of tass, smuaton mode 137

20

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji Mode referencyjny systemu nformacyjnego montorowana procesu nabywana ompetencj AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr nż. Magdaena Manowsa Promotor: dr hab. Emma Kusztna Recenzenc: dr hab. n.t. Bożena Śmałowsa

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE ROZKŁADU TEMPERATUR STANU USTALONEGO W MODELU 2D PRZY UŻYCIU PROGRMU EXCEL

WYZNACZENIE ROZKŁADU TEMPERATUR STANU USTALONEGO W MODELU 2D PRZY UŻYCIU PROGRMU EXCEL Zeszyty robemowe Maszyny Eetryczne Nr /203 (98) 233 Andrze ałas BOBRME KOMEL, Katowce WYZNACZENIE ROZKŁADU TEMERATUR STANU USTALONEGO W MODELU 2D RZY UŻYCIU ROGRMU EXCEL SOLVING STEADY STATE TEMERATURE

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL

Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL Opracowane schematu funkcyjnego systemu zarządzana organzacją edukacyjną w warunkach ODL Emma Kushtna, rzemysław RóŜewsk Instytut Systemów Informatycznych, Wydzał Informatyk, oltechnka Szczecńska {ekushtna,

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redacja Aademca Ofcyna Wydawncza EXIT Recenzenc: Prof. Janusz Turows Potechna Łódza Prof. Ewa Naperasa Juszcza Unversty Le Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy rozdzałów: Prof. Potr

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEBUDOWY PORTFELA JAKO ZADANIE TRANSPORTOWE. 1. Problem badawczy

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEBUDOWY PORTFELA JAKO ZADANIE TRANSPORTOWE. 1. Problem badawczy B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2004 Krzysztof PIASECKI* OPTYALIZACJA KOSZTÓW PRZEBUDOWY PORTFELA JAKO ZADANIE TRANSPORTOWE Wszyste oszty generowane przez prowze malerse są włączone

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse ZAADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERKIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

1. Zmienne i dane wejściowe Algorytmu Rozdziału Obciążeń

1. Zmienne i dane wejściowe Algorytmu Rozdziału Obciążeń ZAŁĄCZNIK nr Zasada dzałana Algorytmu Rozdzału Obcążeń. Zmenne dane wejścowe Algorytmu Rozdzału Obcążeń.. Zmennym podlegającym optymalzacj w procese rozdzału obcążeń są welośc energ delarowane przez Jednost

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2010, Oeconomca 280 (59), 13 20 Iwona Bą, Agnesza Sompolsa-Rzechuła LOGITOWA ANALIZA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań KAEDRA FIZYKI SOSOWANEJ PRACOWNIA 5 FIZYKI Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na ores drgań Wprowadzenie Ruch drgający naeży do najbardziej rozpowszechnionych ruchów w przyrodzie.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego

Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego Ban Kredyt 40 (2), 2009, 61 95 www.banredyt.nbp.pl www.banandcredt.nbp.pl fety zaorągleń cen w Polsce po wprowadzenu euro do obegu gotówowego Mare Rozrut*, Jarosław T. Jaub #, Karolna Konopcza Nadesłany:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BADANIA NIEZAWODNOŚCI SIŁOWNI TRANSPORTOWYCH OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH

PROBLEMY BADANIA NIEZAWODNOŚCI SIŁOWNI TRANSPORTOWYCH OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH Zbgnew MATUSZAK POBLEMY BADAIA IEZAWODOŚCI SIŁOWI TASPOTOWYCH OBIEKTÓW OCEAOTECHICZYCH Streszczene W artyule przedstawono problemy występujące podczas badana nezawodnośc słown orętowych pływających obetów

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW ANETA BECKER, Aadema Rolncza w Szczecne JAROSŁAW BECKER Poltechna Szczec sa Streszczene W artyule scharateryzowano wyorzystane

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Model Sieci Produkcyjnej dla Zadań Zarządzania Wiedzą

Model Sieci Produkcyjnej dla Zadań Zarządzania Wiedzą Model Sieci Produkcyjnej dla Zadań Zarządzania Wiedzą Przemysław RÓŻEWSKI*, Emma KUSZTINA*, Oleg ZAIKIN**, Magdalena MALINOWSKA*** *) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie {prozewski,

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r. Prawdopodobeństwo statystya.05.00 r. Zadane Zmenna losowa X ma rozład wyładnczy o wartośc oczewanej, a zmenna losowa Y rozład wyładnczy o wartośc oczewanej. Obe zmenne są nezależne. Oblcz E( Y X + Y =

Bardziej szczegółowo

N N$!Ą/ACYJ NA COSPODARKA RC r'{ DCWA STłATL (: A poj ł',j 0S( Ur.{łe f#ps',s}{a gł{'")7 [' tj ;.J *?'*'J. Fł K " t [Cj *ŁJ JhJ ){ ł1. Ł'r! J :]7: rf (} ^?'''1!'':?':a' 1' Ł! '!" '' ' :Ż 1 Ł'ł.,' 'ź ':

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Odczyt kodów felg samochodowych w procesie produkcyjnym

Odczyt kodów felg samochodowych w procesie produkcyjnym Odczyt odów felg samochodowych w procese producyjnym Jace Dunaj Przemysłowy Instytut Automaty Pomarów PIAP Streszczene: W artyule przedstawono sposób realzacj odczytu odów felg samochodowych. Opracowane

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce Waldemar KAMRAT Poltechna Gdańsa Katedra Eletroenergety Zastosowane procedur modelowana eonometrycznego w procesach programowana oceny efetywnośc nwestyc w eletroenergetyce Streszczene. W pracy przedstawono

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Rosołowski. Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych

Eugeniusz Rosołowski. Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych Eugenusz Rosołows Komputerowe metody analzy eletromagnetycznych stanów przejścowych Ocyna Wydawncza Poltechn Wrocławsej Wrocław 9 Opnodawcy Jan IŻYKOWSKI Paweł SOWA Opracowane redacyjne Mara IZBIKA Koreta

Bardziej szczegółowo

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA REGULAMIN ndywdualnego rozlczena osztów energ ceplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewana cepłej wody meszań w zasobach Spółdzeln Meszanowej Lębora. POSTANOIENIA OGÓLNE Regulamn oreśla zasady:

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwczena: BADANIE POPRAWNOŚCI OPISU STANU TERMICZNEGO POWIETRZA PRZEZ RÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Zadania szczegółowe (CO?)

Zadania szczegółowe (CO?) AUSZ EWALUACYJNY EALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ CELU DUGIEGO "SZOŁA JEST DLA UCZNIÓW BEZPIECZNYM MIEJSCEM NAUI" POGAMU SZOŁA UCZĄCA SIĘ W OU SZOLNYM 2013/14 Zadana szczegółowe Wyposażene ucznów w wedzę umejętnośc

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja harmonogramów budowlanych - problem szeregowania zadań

Optymalizacja harmonogramów budowlanych - problem szeregowania zadań Mieczysław OŁOŃSI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowisa, Szoła Główna Gospodarstwa Wiejsiego, Warszawa, ul. Nowoursynowsa 159 e-mail: mieczyslaw_polonsi@sggw.pl Założenia Optymalizacja harmonogramów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski Podręcznk do lceum KLASA 3 AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNI KA NR NA LIŚCIE MEN NUMER DOPUSZCZE NIA INFORMACJA O PROGRAMIE WYDAWNICT WO OPIS PROGRAMU NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE KLASA - ODDZIAŁ Język angelsk Matura

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO Załącznk nr 1 do Uchwały Rady Powatu Kłodzkego Nr LIII/661/2010 Z dna 26 paźdzernka 2010 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO na lata 2011-2015 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym Załązn nr 3 Do zzegółowyh Zasad rowadzena Rozlzeń Transa rzez KDW_CC Zasady wyznazana mnmalne wartoś środów oberanyh rzez uzestnów od osób zleaąyh zaware transa na rynu termnowym 1. Metodologa wyznazana

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA DOBORU MIARY ODLEGŁOŚCI W KLASYFIKACJI SPEKTRALNEJ DANYCH SYMBOLICZNYCH

PROBLEMATYKA DOBORU MIARY ODLEGŁOŚCI W KLASYFIKACJI SPEKTRALNEJ DANYCH SYMBOLICZNYCH Marcn Peła Unwersytet Eonoczny we Wrocławu PROBLEMATYKA DOBORU MIARY ODLEGŁOŚCI W KLASYFIKACJI SPEKTRALNEJ DANYCH SYMBOLICZNYCH Wprowadzene Zagadnene doboru odpowednej ary odległośc stanow, obo probleaty

Bardziej szczegółowo

Małe drgania wokół położenia równowagi.

Małe drgania wokół położenia równowagi. ałe rgana woół położena równowag. ałe rgana Anazuemy ułay a tórych potencał Vqq,q,..,q posaa mnmum a oreśonych wartośc współrzęnych uogónonych q,, -czba stopn swoboy. ożemy ta przesaować te współrzęne

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Colloquium 3, Grupa A

Colloquium 3, Grupa A Colloquium 3, Grupa A 1. Z zasobów obliczeniowych pewnego serwera orzysta dwóch użytowniów. Każdy z nich wysyła do serwera zawsze trzy programy naraz. Użytowni czea, aż serwer wyona obliczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 DECYZJE nr 13 czerwec 2010 WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 Tomasz Błaszczyk* Akadema Ekonomczna w Katowcach Macej Nowak** Akadema Ekonomczna w Katowcach Streszczene:

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Domnk Żelazny Instytut Informatyk, Automatyk Robotyk, Poltechnka Wrocławska Welokryteralny Trójwymarowy Problem Pakowana 1. Wstęp Problemy pakowana należą do klasy NP-trudnych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

Nieliniowe zadanie optymalizacji bez ograniczeń numeryczne metody iteracyjne optymalizacji

Nieliniowe zadanie optymalizacji bez ograniczeń numeryczne metody iteracyjne optymalizacji Nelnowe zadane optymalzacj bez ogranczeń numeryczne metody teracyjne optymalzacj mn R n f ( ) = f Algorytmy poszuwana mnmum loalnego zadana programowana nelnowego: Bez ogranczeń Z ogranczenam Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy nr 2

Materiał pomocniczy nr 2 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane EFEKTY Analzuje

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona metoda obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza klasy AB

Udoskonalona metoda obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza klasy AB Julusz MDZELEWSK Wydzał Eletron Techn nformacyjnych, nstytut Radoeletron, oltechna Warszawsa do:0.599/48.05.09.36 dosonalona metoda oblczana mocy traconej w tranzystorach wzmacnacza lasy AB Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Kerowane procesem nwestycyjnym Management of constructon process Rok: III Semestr: 5 MK_48 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badana sondażowe Brak danych Konstrukcja wag Agneszka Zęba Zakład Badań Marketngowych Instytut Statystyk Demograf Szkoła Główna Handlowa 1 Błędy braku odpowedz Całkowty brak odpowedz (UNIT nonresponse)

Bardziej szczegółowo

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. W nemal wszystkch dzedznach badań emprycznych mamy do czynena ze złożonoścą zjawsk procesów.

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Realizacja logiki szybkiego przeniesienia w prototypie prądowym układu FPGA Spartan II

Realizacja logiki szybkiego przeniesienia w prototypie prądowym układu FPGA Spartan II obert Berezowsk Natala Maslennkowa Wydzał Elektronk Poltechnka Koszalńska ul. Partyzantów 7, 75-4 Koszaln Mchał Bałko Przemysław Sołtan ealzacja logk szybkego przenesena w prototype prądowym układu PG

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Metrologii

Laboratorium Podstaw Metrologii WOCŁAW Wrocław, dnia Laboratorium odstaw Metroogii Ćwiczenie o i ierune studiów... Grupa (dzień tygodnia i godzina rozpoczęcia zajęć) Imię i nazwiso Imię i nazwiso Imię i nazwiso rzetwornii Badanie właściwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO W GMNAZJUM CZYTANE Ocena/Klasa 1 2 3 4 5 6 -myl ltery angelske z polskm -znekształca wyrazy w prostym tekśce - ne rozume ze znaną leksyką - w trakce czytana

Bardziej szczegółowo