Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL"

Transkrypt

1 Opracowane schematu funkcyjnego systemu zarządzana organzacją edukacyjną w warunkach ODL Emma Kushtna, rzemysław RóŜewsk Instytut Systemów Informatycznych, Wydzał Informatyk, oltechnka Szczecńska {ekushtna, W artykule zostało przedstawone podejśce do opracowana schematu funkcyjnego Otwartego Systemu Nauczana Zdalnego (OSNZ) dzałającego według de Otwartego Nauczana Zdalnego (ang. Open and Dstance Learnng - ODL). Autorzy wykorzystują metodykę herarchcznych, welopozomowych systemów do badana poszczególnych, charakteryzujących sę róŝną naturą, podsystemów OSNZ. Słowa kluczowe: otwarte nauczane zdalne, welopozomowe modelowane herarchczne, systemy złoŝone. 1. Wprowadzene odstawą dzałana systemu nformacyjnego, przeznaczonego do zarządzana organzacją, jest zntegrowany model opsujący procesy zachodzące wewnątrz organzacj oraz współdzałane organzacj z otoczenem. Istneje wele podejść do opsu poszczególnych aspektów dzałana organzacj: formalny ops struktur organzacj (teora organzacj), ops motywu zachowana uczestnków procesów zachodzących w organzacjach (teora ger), ops dzałalnośc organzacj poprzez modelowane podstawowych funkcj (teora systemów). KaŜde z wymenonych podejść umoŝlwa głęboką analzę dzałalnośc organzacj, jednakŝe Ŝadne z nch ne uwzględna jednoczene wszystkch procesów zachodzących w organzacj mających wpływ na jej cykl Ŝyca. Celem badań systemowych jest wyróŝnene najwaŝnejszych procesów, ops ch wzajemnego oddzaływana oraz znalezene podejśca metodologcznego do stworzena systemu zarządzana organzacją zapewnającego najlepsze warunk Ŝyca organzacj. Jako obekt badana nauczane zdalne zgodne z deą ODL (atru Khvlon, 2002) przeprowadzane przez jakąkolwek nstytucję, jest systemem dlatego, Ŝe posada określony cel oraz charakteryzuje sę skomplkowaną strukturą, na którą składa sę klka podsystemów mających własne pod-cele współdzałających na

2 Emma KUSHTINA, rzemysław RÓśEWSKI korzyć celu globalnego. Funkcjonowane takego systemu jest ogranczone warunkam endogennym egzogennym. unktem wyjśca do prowadzena analzy systemowej Otwartego Systemu Nauczana Zdalnego (OSNZ) moŝe być podejśce zaproponowane przez Mesarovca nnych w pracy Theory of Herarchcal, Multlevel Systems. W pracy tej autorzy wprowadzają pojęce welopozomowej herarchcznej struktury organzacj, która uwzględna róŝne aspekty jej dzałana. KaŜda organzacja jest rozpatrywana jako system. Herarchczna welopozomowa analza jest uŝywane mędzy nnym do modelowana systemów socjalnych (Mklashevch Barkalne, 2005) welowymarowych systemów oprogramowana (Gómez n., 2001). Analza systemowa według owego podejśca zakłada rozpatrywane herarchcznej natury zarządzana organzacją w trzech wymarach: 1. określene stref abstrakcyjnego opsu dzałana organzacj, 2. wyróŝnene warstw dekompozycj problemów stojących przed organzacją, 3. określane kolejnośc podejmowana decyzje przy rozwązanu problemów. W pracy (Kushtna RóŜewsk, 2004) została przedstawona herarchczna struktura (OSNZ) stworzona według wymaru (1), w której zostały pokazane trzy główne podsystemy: system zarządzana strategcznego (SMS), system zarządzana procesem nauczana (LMS) system zarządzana zawartoścą nauczana (LCMS). KaŜdy z wyszczególnonych podsystemów obejmuje cztery pozomy dzałana organzacj (najnŝszy pozom określa główne procedury funkcje). Następnym wynkem analzy systemowej pownen być schemat funkcyjny odwzorowujący wzajemne ułoŝene modułów według cykl zarządzana organzacją edukacyjną. 2. Schemat funkcyjny Otwartego Systemu Nauczana Zdalnego (OSNZ) Opracowane systemu nformacyjnego, przeznaczonego do zarządzana organzacją edukacyjną polega na modelowanu zdentyfkowanych cykl ch wzajemnemu wpływow. W obrębe kaŝdego cyklu wykonywane jest przez decydenta systemowego porównane wedzy, czyl ocena jej zawartośc głębokośc (pomocne algorytmy zaproponowane zostały w pracy: Zakn n., 2006). Na rys. 1 został przedstawony schemat funkcyjny systemu nformacyjnego, który składa sę z czterech wbudowanych konturów zarządzana. Schemat funkcyjny moŝe być określony jako sekwencyjny proces przetwarzana wedzy w trakce: () przygotowana programów nauczana, () oferowana usług kształcących, () opracowana materałów dydaktycznych, (v) procesu nabywana kompetencj opartych o określony model wedzy oraz (v) oceny statystycznej przejśca studentów z jednego etapu nauczana do następnego w ramach przyjętego systemu nauczana. omędzy przedstawonym na schemace funkcyjnym (rys. 1) modelam wedzy a podsystemam zarządzana organzacją edukacyjną (dokładnejsze 2

3 Opracowane schematu funkcyjnego systemu omówene herarchcznej struktury OSNZ moŝna znaleźć w pracy: Kushtna RóŜewsk, 2004) są następujące relacje: 1) Model wedzy dzedznowej (MWD) odnos sę do podsystemu zarządzana strategcznego (SMS), struktura tego modelu moŝe być opsana następującą krotką: MWD = {r,r,dz,wd}, gdze: r procesy produkcyjne, R - role, Dz - dzałana, Wd - wedza dzedznowa. MWD formułuje ekspert na podstawe pojawającego sę zapotrzebowana rynku na nowe procesy, technologe, formy organzacj przedsęborstw oraz ustanowene nowych ról przedefnowane zadań, jake muszą odegrać specjalśc danej dzedzny. Ekspert ma na uwadze główne dzedznę, w której dana organzacja sę specjalzuje. 2) Model proflu specjalnośc (MS) odnos sę do podsystemu zarządzana programem nauczana dla określonej specjalnośc (górny pozom systemu LCMS). Struktura tego modelu moŝe być opsana następującą krotką: MS = {MWD, Ws, Us, Zs}, gdze: Ws - wedza (knowledge) teoretyczna specjalsty, Us - umejętnośc (sklls) praktyczne, Zs - zdolnośc nawyk (abltes). MS formuje metodolog (np. będący przedstawcelem MENS) w ramach celów struktury specjalnośc orentowanej na zadany segment rynku. 3) Model materałów dydaktycznych (MMD) formuje nŝyner wedzy na podstawe proflu specjalnośc oraz celów struktury przedmotu nauczana. MMD odnos sę do podsystemu zarządzana zawartoścom materałów dydaktycznych (dolny pozom systemu LCMS), dla danego przedmotu struktura modelu MMD moŝe być opsana następującą krotką: MMD = {MS, n, G H LO, OS}, gdze: n - program cele nauczana danego przedmotu, G H - herarchczny graf LO odzwercedlający strukturę przedmotu, LO- obekty nauczana (patrz Zakn n., 2006), OS - ogranczena środowska secowego. InŜyner wedzy mus meć na uwadze uwarunkowana środowska secowego będące ogranczenem techncznym przestrzen nauczana. 4) Model procesu nauczana (MN) odnos sę do podsystemu zarządzana procesem nauczana (LMS). Struktura modelu moŝe być opsana następującą krotką: MN = {MMD, IN, ZN, SN, K}, gdze: IN - ndywdualny program nauczana, ZN - zdarzena nauczana, SN - sekwencja obektów nauczana, K - punkty kontrolne. 3

4 Emma KUSHTINA, rzemysław RÓśEWSKI MN formułuje nauczycel, który opera sę na celu programe nauczana danego przedmotu, zawartośc materałów dydaktycznych oraz ocene wedzy wejścowej danego kontyngentu studentów. Rys. 1. Schemat funkcyjny Otwartego Systemu Nauczana Zdalnego (OSNZ) Na rys. 2 przedstawona została struktura typowego konturu zarządzana w systeme nformacyjnym otwartego nauczana zdalnego (OSNZ). Głównym zadanem konturu jest zarządzane procesem dostosowana modelu wedzy deskryptywnej do normatywnej w obrębe kaŝdego konturu. 4

5 Opracowane schematu funkcyjnego systemu Rys. 2. Struktura konturu zarządzana Otwartego Systemu Nauczana Zdalnego (OSNZ) Z rys. 2 wynka, Ŝe decydenta systemu na -tym pozome podejmowana decyzj moŝna opsać następującą krotką C : C ={ AZ, ZZ, SZ, R, FZ, CD }, gdze: AZ - akcja zarządzająca przychodząca z górnego pozomu, ZZ - ogranczena (zmenne zakłócające) pochodzące ze środowska zewnętrznego, SZ - dane sprzęŝena zwrotnego - przychodzące z procesu kontrol, R - reguła produkcyjna - zgodne z którą formuje sę akcja zarządzająca dla dolnego pozomu, FZ = + 1 AZ - funkcja decyzyjna, zgodne z którą określa sę wartość akcj zarządzającą wchodzącej na pozom podwładny, CD - cykl zarządzana na -m pozome, tj. nterwał czasowy, na który określona zostaje akcja zarządzająca AZ. 5

6 Emma KUSHTINA, rzemysław RÓśEWSKI Schemat, przedstawony na rys. 2 moŝe być określony jako kontur zarządzana (KZ) ze sprzęŝenem zwrotnym SZ. odmotem zarządzana jest decydent pozomu nadrzędnego. rzedmotem zarządzana jest decydent pozomu podwładnego wspólne z procesem nauczana. Centralnym (systemotwórczym) elementem KZ jest układ podejmowana decyzj porównujący model wedzy normatywnej (WN) z modelem wedzy deskryptywnej (WD). Model wedzy normatywnej reprezentuje obowązujące prawdłowe zasady postępowana, natomast model wedzy deskryptywnej bezstronne obektywne opsuje zastaną rzeczywstość (Broens de Vres, 2003 oraz Radosńsk, 2001). Model wedzy normatywnej formułuje decydent systemu na podstawe akcj zarządzającej wchodzącej z pozomu nadrzędnego. Model wedzy deskryptywnej określa decydent pozomu podwładnego po zakończenu procesu nauczana. Jak pokazano w (Zakn n., 2006) najbardzej pasującym do badanego systemu modelem reprezentacj wedzy jest herarchczny graf pojęć G. Stosując metodykę algorytmy z (Zakn n., 2006) modele wedzy WN WD mogę być przedstawone w postac herarchcznych grafów G WN G. rzy takm podejścu WD reguła decyzyjna R, na podstawe której podejmowane są decyzje, moŝe być przedstawona symbolem Kroneckera: 1, f G WN GWD and HD T HD+ 1 R =, 0, otherwse gdze: G - herarchczny graf modelu wedzy normatywnej, WN G - herarchczny WD graf modelu wedzy deskryptywnej, HD -horyzont decyzyjny na pozome, HD horyzont decyzyjny na pozome podwładnym +1. Na kaŝdą regułę produkcyjną R składają sę dwa warunk: a) Graf wedzy normatywnej G pokrywa graf wedzy deskryptywnej WN G G G WN b) Okres podejmowana decyzj T jest wększy od horyzontu decyzyjnego mnejszy od horyzontu decyzyjnego HD + 1 HD T HD WD +1 WD HD Jak pokazano na rys. 2 przy spełnenu obydwu warunków decydent formułuje akcję zarządzającą dla pozomu podwładnego na podstawe funkcj decyzyjnej FZ. W tym przypadku funkcja decyzyjna FZ zmena normatywny model wedzy WN dla pozomu podwładnego

7 Opracowane schematu funkcyjnego systemu rzy ne spełnenu jednego z w/w warunków decydent zostaje na -tym pozome dla opracowana modyfkacj własnego normatywnego modelu wedzy WN. Opsane powyŝej podejśce do określena mejsca odpowednego modelu wedzy jest stosowane na kaŝdym cyklu zarządzana organzacj edukacyjnej. Określmy treść kaŝdego z przedstawonych na rys. 1 systemów zarządzana. Cykl Ŝyca organzacj odsystem zarządzana strategcznego organzacją edukacyjną cały czas dąŝy do utrzymana wysokej pozycj na rynku pracy przez przyszłych absolwentów. Model decyzyjny eksperta ma następującą postać: MDe={AZ e, ZZ e, SZ e, R e, FZ e, CD e }, gdze: AZ e = - akcja zarządzająca, ZZ e - popyt wymagana rynkowe na specjalność, SE e - okresowa kontrola absolwentów w celu określena ch satysfakcj w zestawenu do wymagań rynkowych, FZ e - funkcja decyzyjna (tworzene nowej specjalnośc, modyfkacja specjalnośc stnejącej), CD e - cykl Ŝyca organzacj, R e - reguła produkcyjna eksperta o następującej postac: 1, f G G and HD T HD WNe WDa e m R =, e 0, otherwse gdze: G - herarchczny graf normatywnej (dzedznowej) wedzy na pozome WNe eksperta, G - herarchczny graf deskryptywnej wedzy absolwenta, HD WDa e - horyzont decyzyjny eksperta, HD m - horyzont decyzyjny metodologa. Cykl Ŝyca proflu odsystem zarządzana przetwarzanem kompetencj do proflu. Model decyzyjny metodologa ma następującą postać: MD m = {AZ m, ZZ m, SZ m, R m, FZ m, CD m }, gdze: AZ m =FD e - akcja zarządzająca eksperta (tworzene nowej specjalnośc, modyfkacja specjalnośc stnejącej), ZZ m - zmany w standardach europejskch, krajowych, zmany w systeme edukacyjnym, SZ m - dane statystyczne z procesu certyfkacj uŝywane w celu przyrównana wedzy studenta z proflem specjalnośc, FZ m - funkcja decyzyjna metodologa (zmany w proflu specjalnośc, zmany w materałach dydaktycznych), CD m - cykl systemu nauczana, R m - reguła produkcyjna metodologa o następującej postac: 1, f G G and HD T HD WNm WDs m w R =, m 0, otherwse 7

8 Emma KUSHTINA, rzemysław RÓśEWSKI gdze: G - herarchczny graf wedzy normatywnej na pozome metodologa WNm (wedza potrzebna podczas tworzena proflu specjalnośc), G - herarchczny WDs graf deskryptywnej wedzy studenta z procesu certyfkacj, HD m -horyzont decyzyjny metodologa, HD w - horyzont decyzyjny nŝynera wedzy, Cykl Ŝyca systemu nauczana odsystem zapewnający ntelgentną secową przestrzeń systemu nauczana (efektywne wykorzystane środowska secowego oraz opracowane lub dopasowane repozytorum wedzy do proflu kontyngentu studentów). Model decyzyjny nŝynera wedzy ma następującą postać: MD w ={AZ w, ZZ w, SZ w, R w, FZ w, CD w }, gdze: AZ w =FZ m - akcja zarządzająca metodologa (zmany w proflu specjalnośc, zmany w materałach dydaktycznych), ZZ w - struktura organzacyjna, seć korporacyjna, środk technczne programowe, SZ w - dane statystyczne z procesu ewaluacj studenta, sprawdzene prawdłowośc opanowana materałów dydaktycznych, FZ w - funkcja decyzyjna nŝynera wedzy (zmany w materałach dydaktycznych, zmany w metodyce nauczana), CD w - cykl Ŝyca studenta, R w - reguła produkcyjna nŝynera wedzy o następującej postac: R w 1, f G G and HD T HD WNd WDp w n =, 0, otherwse gdze: G - herarchczny graf normatywnej wedzy na pozome dydaktycznym WNd (wedza zawarta w materałach dydaktycznych), G - herarchczny graf WDp deskryptywnej wedzy studenta z przedmotu nauczana, HD w -horyzont decyzyjny nŝynera wedzy, HD n - horyzont decyzyjny nauczycela. Cykl Ŝyca studenta odsystem pozwalający śledzć montorować poprawność admnstracyjną przebegu nauczana oraz ocenć proces nabywana kompetencj przez studenta przy określonym modelu wedzy systeme nauczana. Model decyzyjny nauczycela ma następującą postać: MD n ={AZ n, ZZ n, SZ n, R n, FZ n, CD n }, gdze: AZ n =FZ w - akcja zarządzająca nŝynera wedzy (zmany w materałach dydaktycznych, zmany w metodyce nauczana), ZZ n - kontyngent uczących sę, SZ n - oceny studentów podczas procesu nauczana, FZ n - funkcja decyzyjna nauczycela (formowane grup uczących sę), CD n - cykl nauczana przedmotu, R n - reguła produkcyjna nauczycela o następującej postac: 8

9 Opracowane schematu funkcyjnego systemu 1, f G G and O T HD WNn WDe e w R =, n 0, otherwse gdze: G - herarchczny graf normatywnej wedzy na pozome nauczycela, G WNn - herarchczny graf deskryptywnej wedzy studenta z procesu egzamnacyjnego, O e - okres egzamnacyjny, HD w - horyzont decyzyjny nŝynera wedzy. 3. Wnosk rzedstawone podejśce opera sę na ogólne akceptowanej zweryfkowanej teor, co jest marą jego nezawodnośc. Teora welopozomowych herarchcznych systemów jest obecne często uŝywana (przykłady w Gómez n., 2001 oraz Mklashevch Barkalne, 2005). Wynka to z tego, Ŝe gospodarka śwatowa opera sę na coraz bardzej złoŝonych systemach (np. Una Europejska, frmy o charakterze korporacj). oprzez wyróŝnene cykl zarządzana zdobylśmy moŝlwość rozróŝnena warstw wedzy, które są podstawą do podejmowana decyzj. Zostały równeŝ zaproponowane reguły określana horyzontu czasowego. Następnym etapem badań prowadzonych przez autorów będze rozszerzene zaproponowanego aparatu o moŝlwość porównana zawartośc semantycznej poszczególnych model wedzy. W (Zakn n., 2006) została zaproponowana metoda porównana pojedynczych pojęć, uwzględnając ch objętość głębokość w róŝnych kontekstach. Nowe zadana postawone przed modelam wedzy wymagają opracowana mechanzmów porównana deskryptywnych normatywnych model dotyczących tego samego zakresu wedzy. 4. odzękowana rzedstawone badana zostały wykonane przez autorów w ramach projektu e-qualty: Qualty mplementaton n open and dstance learnng n a multcultural European envronment ( ) nr C MINERVA-M. rojekt został sfnansowany przez program unjny Socrates/Mnerva. Celem projektu jest opracowane europejskch standardów jakośc dla systemów nauczana zdalnego bazując m.n. na koncepcj ODL. Lteratura equalty: Qualty mplementaton n open and dstance learnng n a multcultural European envronment, the Socrates/Mnerva European Unon roject, Broens R, de Vres M. J., (2003), Classfyng technologcal knowledge for presentaton to mechancal engneerng desgners, Desgn Studes, 24(5), str WDe

10 Emma KUSHTINA, rzemysław RÓśEWSKI Gómez T., González M., Luque M., Mguel F., Ruz F. (2001), Multple objectves decomposton coordnaton methods for herarchcal organzatons, European Journal of Operatonal Research, 133(2), str Kushtna E., RóŜewsk. (2004), Analza systemowe de otwartego nauczana zdalnego, W: Straszaka A., Owsńskego J., (Red.), Badana operacyjne systemowe 2004: Na drodze do społeczeństwa wedzy, Akademcka Ofcyna Wydawncza EXIT, Warszawa, str Mesarovc M.D., Macko D., Takahara Y., (1970), Theory of Herarchcal, Multlevel Systems, Academc ress, New York Mklashevch I.A., Barkalne V. (2005), Mathematcal representatons of the dynamcs of socal system: I. General descrpton, Chaos, Soltons and Fractals, 23(1), str atru M., Khvlon E.(Red.) (2002), Open and dstance learnng: trends, polcy and strategy consderatons, dokument UNESCO, kod: ED.2003/WS/50 Radosńsk E. (2001), Systemy nformatyczne w dynamcznej analze decyzyjnej, Wyd. WN, Warszawa Wrocław Zakne O., Kushtna E., RóŜewsk. (2006), Model and algorthm of the conceptual scheme formaton for knowledge doman n dstance learnng, European Journal of Operatonal Research, (ukarze sę w druku w 2006). The functon schema development for educaton organzaton management n ODL Emma Kushtna, rzemysław RóŜewsk Insttute of Informaton Systems, Faculty of Computer Scence and Informaton Systems, Szczecn Unversty of Technology In the paper the approach to the functon schema of Open and Dstance Learnng System (ODLS) development s proposed. The ODLS based on the Open and Dstance Learnng (ODL) framework. The authors used the theory of herarchcal, multlevel systems wth the purpose of the ODLS sub-systems analyss. Keywords: Open and Dstance Learnng, ODL, herarchcal multlevel modellng 10

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Wstęp Bogdan Supeł W ostatnm czase obserwuje sę welke zanteresowane dzannam dystansowym do produkcj materaców. Człowek około /3 życa

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zeszyt Naukowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 119-137

Zeszyt Naukowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 119-137 Zeszyt Nauowy Warszawsej Wyższej Szoły Informaty Nr 9, Ro 7, 2013, s. 119-137 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz Streszczene

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów kombinacyjnych

Diagnostyka układów kombinacyjnych Dagnostyka układów kombnacyjnych 1. Wprowadzene Dagnostyka obejmuje: stwerdzene stanu układu, systemu lub ogólne sec logcznej. Jest to tzw. kontrola stanu wykrywająca czy dzałane sec ne jest zakłócane

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem Studenc którzy chcą odbyć praktyk proszen są o kontakt z Kerunkowym Opekunem Pra ktyk Marcnem Bogusławskm w godznach jego dyżuru Uprzedno pownn zapoznać sę z regulamnem praktyk Podstawa prawna: Zarządzene

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki Welokategoralne systemy uząe sę h zastosowane w bonformatye Rafał Grodzk Welokategoralny system uząy sę (multlabel learnng system) Zbór danyh weśowyh: d X = R Zbór klas (kategor): { 2 } =...Q Zbór uząy:

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Symulator układu regulacji automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID

Symulator układu regulacji automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID Symulator układu regulacj automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID Założena. Należy napsać program komputerowy symulujący układ regulacj automatycznej, który: - ma pracować w trybe sterowana ręcznego

Bardziej szczegółowo

Zadania szczegółowe (CO?)

Zadania szczegółowe (CO?) AUSZ EWALUACYJNY EALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ CELU DUGIEGO "SZOŁA JEST DLA UCZNIÓW BEZPIECZNYM MIEJSCEM NAUI" POGAMU SZOŁA UCZĄCA SIĘ W OU SZOLNYM 2013/14 Zadana szczegółowe Wyposażene ucznów w wedzę umejętnośc

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EMISJI GAZÓW

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EMISJI GAZÓW ZASTOSOWANIE PROGRAOWANIA DYNAICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EISJI GAZÓW ANDRZEJ KAŁUSZKO Instytut Bada Systemowych Streszczene W pracy opsano zadane efektywnego przydzału ogranczonych rodków

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych Ćwczene 10. Metody eksploracj danych Grupowane (Clusterng) 1. Zadane grupowana Grupowane (ang. clusterng) oznacza grupowane rekordów, obserwacj lub przypadków w klasy podobnych obektów. Grupa (ang. cluster)

Bardziej szczegółowo

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT Dzeń Informacyjny ICT dla podmotów zanteresowanych uczestnctwem w mędzynarodowych projektach B+R w ramach 7 Programu Ramowego: 9 konkurs ICT Warszawa, 31.01.2012 9 konkurs ICT Objectve: 9.11 FET Proactve

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Określanie zapasu wody pod stępką w porcie Ystad na podstawie badań symulacyjnych

Określanie zapasu wody pod stępką w porcie Ystad na podstawie badań symulacyjnych Scentfc Journals Martme Unversty of Szczecn Zeszyty Naukowe Akadema Morska w Szczecne 2008, 13(85) pp. 22 28 2008, 13(85) s. 22 28 Określane zapasu wody pod stępką w porce Ystad na podstawe badań symulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupowanie dokumentów XML ze względu na ich strukturę, z wykorzystaniem XQuery

Grupowanie dokumentów XML ze względu na ich strukturę, z wykorzystaniem XQuery Rozdzał 44 Grupowane dokumentów XML ze względu na ch strukturę, z wykorzystanem XQuery Streszczene. Popularność ęzyka XML oraz ego powszechne użyce spowodowały rozwó systemów przechowuących dokumenty XML.

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW ANETA BECKER, Aadema Rolncza w Szczecne JAROSŁAW BECKER Poltechna Szczec sa Streszczene W artyule scharateryzowano wyorzystane

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Domnk Żelazny Instytut Informatyk, Automatyk Robotyk, Poltechnka Wrocławska Welokryteralny Trójwymarowy Problem Pakowana 1. Wstęp Problemy pakowana należą do klasy NP-trudnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Treść zadań 1 8 odnosi się do poniższego diagramu przestrzenno-czasowego.

Treść zadań 1 8 odnosi się do poniższego diagramu przestrzenno-czasowego. Treść zadań 8 odnos sę do ponższego dagramu przestrzenno-czasowego. P e e e e e e P e P P e e e e. Jaka będze wartość zmennej clock (zegara skalarnego) po zajścu zdarzena e w procese P zakładając że wartość

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation Scen fc Journals Mar me Unversty of Szczecn Zeszyty Naukoe Akadema Morska Szczecne 2009, 19(91) pp. 10 15 2009, 19(91) s. 10 15 Computer mantenance managng systems (CMMs) n mnng machnery and equpment explotaton

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz System M/M// System ten w odrónenu do wczenej omawanych systemów osada kolejk. Jednak jest ona ogranczona, jej maksymalna ojemno jest wartoc skoczon

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Kerowane procesem nwestycyjnym Management of constructon process Rok: III Semestr: 5 MK_48 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ż Ż Ż ś Ż ś Ę Ą Ź ż zacznk nr 1 do uchway nr 2812013 Sen atu Nazwa Wydzau Nazwa kerunku studw Szczec Wydza Nauk o Zem Geoanaltvka obszar ksztacena / obszary ksztacena, z ktrych zosta obszar nauk przyrodnczych

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

WSPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Macej Wolny WPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Wprowadzene Kooperacja mędzy organzacjam ma stotne znaczene w życu gospodarczym. Podmoty gospodarcze lub ch poszczególne

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy nr 2

Materiał pomocniczy nr 2 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane EFEKTY Analzuje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CENTRALNYCH ROTATABILNYCH PLANÓW KOMPOZYCYJNYCH W OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW METODY BALL-CRATERING

ZASTOSOWANIE CENTRALNYCH ROTATABILNYCH PLANÓW KOMPOZYCYJNYCH W OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW METODY BALL-CRATERING 6-2013 T R I B O L O G I A 77 Edyta OSUCH-SŁOMKA *, Ryszard RUTA * ZASTOSOWANIE CENTRALNYCH ROTATABILNYCH PLANÓW KOMPOZYCYJNYCH W OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW METODY BALL-CRATERING APPLICATION OF THE CENTRAL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski Podręcznk do lceum KLASA 3 AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNI KA NR NA LIŚCIE MEN NUMER DOPUSZCZE NIA INFORMACJA O PROGRAMIE WYDAWNICT WO OPIS PROGRAMU NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE KLASA - ODDZIAŁ Język angelsk Matura

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy Eksploatacj Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwczena: PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEMIANY ADIABATYCZNEJ.

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji Mode referencyjny systemu nformacyjnego montorowana procesu nabywana ompetencj AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr nż. Magdaena Manowsa Promotor: dr hab. Emma Kusztna Recenzenc: dr hab. n.t. Bożena Śmałowsa

Bardziej szczegółowo

Część III: Termodynamika układów biologicznych

Część III: Termodynamika układów biologicznych Część III: Termodynamka układów bologcznych MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Botechnolog prof. dr hab. nż. Jan Mazersk TERMODYNAMIKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH Nezwykle cenną metodą

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

1. Wstęp. Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej ul.potrowo 3a http://lumen.ee.put.poznan.pl Grupa: Elektrotechnka, wersja z dn..03.013 Studa stacjonarne, stopeń, sem.1 Laboratorum Technk Śwetlnej Ćwczene nr 6 Temat: Porównane parametrów fotometrycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej Metody oceny efektywnoœc operacyjnej banków detalcznych Danuta Skora, mgr, doktorantka Wydza³u Nauk Ekonomcznych, Dyrektor Regonu jednego z najwêkszych banków detalcznych Adran Kulczyck, mgr, doktorant

Bardziej szczegółowo