Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 N N$!Ą/ACYJ NA COSPODARKA RC r'{ DCWA STłATL (: A poj ł',j 0S( Ur.{łe f#ps',s}{a gł{'")7 [' tj ;.J *?'*'J. Fł K " t [Cj *ŁJ JhJ ){ ł1. Ł'r! J :]7: rf (} ^?'''1!'':?':a' 1' Ł! '!" '' ' :Ż 1 Ł'ł.,' 'ź ': ;, ''j ź'!..,., '!1.1,!!, ':: J.'1 1, 'a /''' ' Ż '! '! /': 1:.! 11'! j' :: 'z' )'! ': ;:: Ż 1 1''?' : '! ź :'.:,,!, t ź' a,' 1 ). Ź,+ '! j''+' 4 '.'!!1 1 :! 11' Z ł ';?' ".,': t'. /' 71' /" ź Rzesz w, L4 ZAPYTANE OFERTOWE nr 3 POG Zamawający Zespoł Ekspert w Fnansowych Rachunkowośc,,ZEFR-HLX" Sp. z o.o Rzesz w, u. Geodet w 1 Te , Fax NP: , REGON: , KRS: L Przedmot zapytana ofertowego W zwązku z reazaqą Etapu projektu B2B pt',,wdrożene systemu kasy B2B oraz e-usług w formue SaaS na rzecz ntegracj proces w bznesowych w frme ZEFR-H x Sp. z o.o. Partner w", wsp łfnansowanego ze środkw Europejskego Funduszu Rozwoju Regonanego w ramach dzałana 8.2 Programu operacyjnego nnowacyjna Gospodarka/ nr umowy o dofnansowane: UDA-POG.0B.02' Z3 L3-00, ZamawającY zaprasza do składana ofert na reazację zadar przewdzanych w załącznku do ww. umowy Ę' harmonograme rzeczowo-fnansowym/ zgodne z ponższym zestawenem. Lp. Wyszczeg nene zad a przewdzanych do reazacj w Etape 1. Wdrozene nterfejsow wymany danych ED 2. Wd razene konwersj ksęgowana rejestru danych partnerow 3. Wd razene eektroncznego archwum dokumentow w formue SaaS 4. Prace wdrozenowe na patforme B2B. Wykonane systemu wzuanej prezentacj danych da partner w WartośćPLN (netto) Szczeg łowy ops zada( nezbędnych da reazacj Etapu projektu B2B wraz z warunkam ch zawera on wykonana odboru, znajdują sę w załącznku nr 1 do nnejszęgo' zapytana fragmenty,,bznes Panu" będącego ntegraną częścąumowy o dofnansowane. TERMN REALZACJ PRZEDMOTU ZAPYTANA OFERTOWEGO: 3-t2-Ż04. Warunk udzału oferent w 1' oferent posada nezbędną wedzę dośwadczene oraz dysponuje potencjałem techncznym kadrowym zdonym do wykonana przedmotu zapytana ofertowego rf.ans{}\ę'y*}:{ RAr:{TjXK$Ex{}sf sf{}łką 7' o-{)'

2 NNo!ĄA(YJNA fospodarka \ A.ł* n*w/ą STB\T[{!\ POJ 2' Znajduje sę d ]( w sytuacj ekonomcznej -*,'j',;ł?ft fff:*'':* fnansowej zapewnającej wykonane przedmotu zapytana ofertowego, 3. Ne jest prowadzone przecwko oferentow postępowane upadłoścoweub układowe. 4. oferent jest zobowązany do potwerdzena odboru zapytana ofeftowego poprzez podpsane dokumentu wrazz odpowedną adnotacją na perwszej jego strone.. Potwerdzone zapytane ofertowe, pownno być dostarczone za pośrednctwem poczę/kurera ub osobśce na adres: Rzesz w, u. Geodet w 1, ne p źnej nż w podanym nżej termne składana ofeft. V. Ops wymaga formanych do przygotowana oferty 1. Wykonawry zobowązan są zapoznać sę dokładne z nformacjam zawaęm w nnejszym dokumence oraz przygotować ofertę zgodne z okreśonym w nm wymaganam. 2. oferenc ponoszą wszeke koszty własne zwązane z przygotowanem złozenem oferty, nezaeżne od wynku. Zamawająry w zadnym przypadku ne odpowada za koszty ponesone przez oferent w w zwązku z przygotowanem złożenem ofeę. oferenc zobowązują sę ne podnosć jakchkowek roszcze z tego Ąrtułu wzgędem Zamawającego' 3. oferta mus zawerać nformację o jej waznośc' 4. oferta mus zostać podpsana przez oferenta. V' Mejsce termn składana ofert 1. oferta pownna być dostarczona za pośrednctwempoczty/kurera ub osobśce na adres: Rzesz w, u. Geodet w 1, do dna do godzny ofeę złożone po termne ne będą rozpatrywane' 3. oferent może przed upływem termnu składana ofeft zmenć ub wycofać swoją ofeftę. V. Osoba uprawnona do kontaktu z Oferentam Wszekch odpowedz na pytana doęczące szczeg za pytana ofertowego udzea łw techncznych reazacj ww. przedmotu : mę nazwsko: Andzej Karpak dane teeadresowete.t , Fax e-ma : and rpa k. p V. Krytera wyboru oferę. Przy wyborze najkozystnejszej oferty Zamawający będze kerować sę gł wnym kryterum jakm jest cena. 2. Zamawający zastrzega sobe prawo pzeprowadzena negocjacj z oferentem w sytuaq gdy wartośćprzedmotu zapytana ofeftowego będze wyższa od wartośczapanowanej w budzece Projektu. V. Zachowane tajemncy ochrona danych 1. Wszystke nformacje zawarte w dokumentacj, udostępnanej oferentow przezzamawającego, zwązanej z nnejszym zapytanem ofe owym, muszą być traktowane, jako nformacje poufne pozostają własnoścąza mawającego. ''r" "',!rj:-'ł.',,,, '''#";7 '',,#:!": :{,{"'T',,f',:ź",ą *-rł '4!.ł.,''/ł,łł---'/h "',r,,,,,,.. ł"",,f! "'.';..?r^,*,..;fr.'..,ł,'.f^t'rr,.",--,#).,,fr.ź,.,ła F{ĄN$*\Ę'a"*}"{ RAr:}{1f\rK{}1v{}${T sr(}łka 7 {}..{}.

3 ł Ł ł Ł ź ł ć Ż łą ą ą ą ż ę ą ą ą ę ęć Ł ł Ł Ą ł ł ł ł ł ł ł Ł ę

4 Nvf!ĄACYJNA CSSPODARKA N A a(} D'*W'{ TBĄT[(: Ą P*J ł'j#( tjp,ć& {: :t{:} t } ;V'ł:*.J U EŁJe*ps-sKA :.}\K #.t,:{ł F x1.j ''ł J_}-J f * łr] t Ł.''{ 'a r{:{} Łałącznk nr 1 do Łapytana ofertowego RODZff ZADANA OPS ZADANA Wdrozene nterfejsow wymany danych ED Wdrozene konwersj ksęgowana rejestru danych partner w Wd rozene eektroncznego a rejestram danych, mozwe będze w pełn zautomatyzowane wykonywane proces w obsług kenta, 9Wdrantują c zastnene nowatorskch automatycznych procesow ksęgowana w oparcu o dane mportowane do systemu. System ma skrocc cyk weryfkacj danych dzęk automaęzacj procesu ch weryfkacj oraz umozwć wykorzystane danych Zgromadzonych w systemaćh nformaęcznych nezaezne od technoog, w jakej powstały, pozwaając na ntegrację partnerow ntegrujących sę w modeu bznesowym typu B2B. Przeznaczene: w ceu zapewnena nt egracj systemu w modeu SaaS na rzecz postuowanej usług e_ archwu, koneczne jest przeprowadzene prac wdrozenowych, tak by e-usługa moeła być śwadczona W Sposob całkowce zautomaęzowa4y rchwum dokument w w formue SaaS HN;Ł?{${}\Ę'Y{]1{ Przeznaczene: stotnym eementem systemu 82B będze podsystem ED (Eectronc Data nterchange). Ceem ED jest wyemnowane weokrotnego wprowadzana danych oraz przyspeszene zwększene dokładnoścprzepływu nformacj dzęk połączenu odpowednch apkacj komputerowych mędzy frmam uczestnczącym w Wymane danych. Uzyce standardu ED pozwo poprawć czasową dane/ a dostępnośćnformacj/ poszerzyc uścść także zmnej szyc pracochłonnośćprocesu' Uzasadnene zakup tej usług jest nezbędny z uwag na potrzebę wdrozena podsystemu ED oraz fakt, Ż Wnoskodawca ne dysponuje know-how pozwaającym na przeprowadzene wdrozena ED samodzene. Wprowadzene tego typu usług jest zasadne Z punktu wdzena ceow skoncentrowanych na fakęcznej eektroncznej wymane danych oraz mnmazacj ośc paperu wykorzysęwanego w tradycyjnym obegu dokument W pomędzy partneram. Przeznaczane rozszerzene systemu ERP o funkcje transferu danych od Partnerow ma umozwć przesyłane danych z nnych system w do systemu Wnoskodawcy. Zadanem modułu ma być przyjęce wyeksportowanych danych, przerobene ch na właścwyformat oraz zampo owane do systemu ksęgowego. Wymana ta ma odbywać sę w pełn automatyczne. Wnoskodawca panuje wd rażyc nowatorske rozwązane dzałające na Zasadach program w offne typu Konwerter.com.p Uzasądnenę: reazacja tego typu rozszerzena ma umozwć efekęwne wykorzystane zntegrowanych ze sobą moduł w systemu ERP. Pa zakorczenu prac nad R.Ą'f}1.f'{K{}$r{}s{$ sf{}łką a {)"{-J.

5 NNo\ĄACYJNA fsspodarka NJ'Ą ł a] D* \VA TF"'r\TE Ą p*j {ł( UFćtA tjf#ph"nsh'a 't jłł{]f] :..1 Ft{} ;v,*.j U r K : {,bj }t j 1r.' [,Gł* ŁJ \Ł'.' rf * { przez technoogę nformacyjną (T) bez udzału człoweka po strone Wnoskodawcy/ tak by poegała na Wysyłanu odberanu danych Za pomocą systemow teenformatycznych w pubcznych secach teekomunkacyjnych, była śwadczona na ndywduane ządane usługoborcy, była reazowana bezjednoczesnej obecnoścstron w tej samej okazacj (zda ne). Uzasadnene : rea tzaca prac wdrozenowych ma pozwoć na akęwację procesu archwzacj zarządzana obegem koresponden cj, czym wpłyne bezpośrednona reazację ceow zwązanych z wdrozenem do postuowanego systemu B2B e-usług opartej na nowatorskm modeu SaaS. Przeznaczene: usługa ma obejmowac reazację wszystkch czynnoścnezbędnych do wdrozena opracowanego systemu eektroncznej wymany danych pomędzy Wnoskodawcą a grupą wsp łpracujących przedsęborstw. W szczegonośc proces wdrozena pownen objąć mpementację przyjętych rozwązar schemat w proces w da poszczego nych funkcjona noścbudowanej patformy B2B (w oparcu o archtekturę sprzętową programową nabytą w toku wcześnejszych dzałan projektu). Uzasadnenc: W Wynku reazacj tej usług ma powstać kompetny system typu B2B wraz Ze stworzonym pow ązanam reacjam. Zakup tej usług jest nezbędny Z uwag na zakres ce reazowanego projektu' Warunkuje jego prawdłową spojną Prace wdrozenowe na patforme B2B ekspoatację. Wykonane systemu wzuanej prezentacj danych da partner w HN:Łj\$}1Ę,Y{H tttr:ttł.r Ł1}r';ł111'1..}!'tr' Przeznaczene: prace mają poegać na wykonanu apkacj systemu umozwającego generowane spojnych grafczne raport w sprawozdan na potrzeby uzytkownkow systemu 82B, oraz ch udostępnene W bezpeczny sposob. Zar wno raporty ak nne Sprawozdana będą mogły być udostępnane Partnerom. Wnoskodawca panuje wd rożyc nowatorske rozwązane dzałające na Zasadach program w offne typu Konwerter.com.p Uzasadnene: W Wynku reazacj tej usług ma powstać kompetny system wpu B2B wraz ze stworzonym powązanam reacjam, Zakup tej usług jest nezbędny Z uwag na zakres ce nnejszego projeku/ Warunkuje jego prawdłową spojna ekspoatację. System ma skrocć cyk weryfkacj danych dzęk automaęzacj procesu ch weryfkacj oraz umozw wykor:zrtstane danych zgromadzonych w systemach nformatycznych nezaezne od technoog, W jakej powstały, pozwaając na ntegrację partnerow nteqrujących sę w modeu bznesowym typu B2B. fułf;t-{h1k*\ąr* sc sf{}ł{ą r 'ft ttt ł}'a3t tr:'t!ę'tzr;tn r?1111{}\1'\'{'h f: 3.

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia : 2013-02-15 na : zakup wartości niematerialnych i prawnych: System B2B moduł CRM (1 szt.) Moduł ERP (Enterprice Resource Planning) (1 szt.) Moduł DMS (Document Management

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe

BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe Rączna, dnia 23.05.2013 r. BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z planowaną przez BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG/E2/01 Warszawa, dnia 02.09.2013 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-237/12-00 zawartej w dniu 26.04.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo