Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki"

Transkrypt

1 Wyznaczane wartośc przyspeszena zeskeo Warszawa, 7 rudna 000

2 Streszczene Cele tej pracy jest wyznaczene wartośc przyspeszena zeskeo w Warszawe ( 0'00'' E, 5 '5' ' N, 00 n.p.. przy użycu wahadła ateatyczneo. Podstawy teoretyczne Oznaczy przez: - dłuość nc - wartość przyspeszena zeskeo - asę cała zaweszoneo na nc (nazywaneo dalej "cężarke" - kąt wychylena cężarka od ponu - aksyalną wartość (apltudę wahań - okres wahań wahadła I - oent bezwładnośc cężarka ω - częstość wahań Fs - słę sprężystośc MFs - oent sły Fs M - oent sły Δ - błąd poaru Δ - błąd poaru Δ - błąd poaru ĝ - średną wartość Δĝ - błąd wyznaczonej wartośc ĝ, ± 0 - rysunek Rozważy sły dzałające na asę (patrz: rysunek. Można zauważyć, ż: M Fs Fs 0 M sn( Jeżel jest blske zeru, to ożna zastosować przyblżene sn. Wtedy ay: Wobec teo: Iω ω ω ω ( M l przekształcając ten wzór ay ostateczne: ( Realzacja technczna Do przeprowadzena dośwadczena użyłe ntk, zaweszonej na nej cężarka (o ase 00 ± 0, lnjk o dokładnośc 0.5 c, zearka ze stopere Caso 7W, oraz dwóch haków przez które przeweszona została ntka. Scheat układu dośwadczalneo znajduje sę na rysunku. Dośwadczene przeprowadzłe ustalając pewną dłuość ntk, a następne odchylając zaweszony na ntce cężarek o pewen kąt (stały dla wszystkch poarów równy 6 ± puszczając o, erząc czas Strona z 7

3 potrzebny wahadłu na wykonane pełnych 0 wahnęć (0, a ne, w celu znejszena wpływu błędu wynkająceo z opóźnena czasu reakcj. Dla ustaloneo procedurę tę wykonywałe 0 razy. Dośwadczene przeprowadzłe dla pęcu różnych wartośc. Wynk podane są ponżej w tabelach od do 5 (przy czy w tabelach podałe już czasy, a ne 0*. rysunek Błąd poaru dłuośc przy poocy lnjk równy jest 0.5 c, natoast błąd poaru okresu wynka łówne z opóźnena poędzy zaobserwowane aksyalneo wychylena, a wcśnęce przycsku zatrzyująceo stoper (dokładność saeo stopera wynos 0.0s. Błąd ten oszacowałe dla 0* na 0.s (ops teo oszacowana znajduje sę w Dodatku A, a węc dla wynos on 0.0s. Wynk poarów Ponżej znajdują sę wynk poarów zerzoneo okresu wahadła dla różnych wartośc. W tabel, oprócz zerzonych wartośc (czyl 0* podzelonych już przez 0, znajdują sę od razu wylczone cząstkowe wartośc, oczywśce wylczone na podstawe wzoru (. Hstora otrzyanych w ten sposób 00 wartośc znajduje sę za tabela tabela dla [],05 tabela dla [],75 [s] [/s^] [s] [/s^],8 9,89809,68 9, ,8 9,89809,6 9, ,8 9, ,6 9, ,8 9, ,69 9,900055,857 9,75785,65 9, ,85 9,7966,69 9,7607,86 9,80996,69 9,85788,86 9, ,65 9, ,87 9,8867,6 9, ,8 9,9555,6 9, ,86 9,75959,6 9,880058,8 9,850805,68 9,8595,86 9,80996,6 9, ,85 9, ,67 9, ,8 9, ,6 9, ,8 9,9576,69 9,900055,85 9, ,6 9,905659,87 9,885,6 9,880058,858 9, ,6 9,89509,85 9, ,68 9,8595 tabela dla [],55 tabela dla [],75 [s] [/s^] [s] [/s^], 9, ,7 9, , 9,9778,67 9,8787, 9,88667,67 9,8787, 9,857078,6 9, ,99 9,98078,65 9,896509, 9, ,5 0,065,08 9, ,67 9,8787,5 9, ,6 9,97605, 9, ,5 0,065,6 9,80765,6 9, Strona z 7

4 ,95 0,0097,6 9,988,7 9, ,68 9,8690, 9, ,7 9,887759, 9,865979,6 9, , 9,77079,6 9, , 9, ,77 9, , 9, ,7 9, , 9,857078,7 9, , 9,77079,86 9, , 9, ,6 9, tabela 5 dla [] 0,895 [s] [/s^] [s] [/s^],89 9,8986,88 9,95596,889 9, ,88 9,975705,87 0,0968,87 0, ,889 9, ,88 9,975705,887 9,990857,889 9, ,87 0,0968,88 9,975705,887 9,990857,9 9,6967,896 9,88969,887 9,990857,885 9, ,88 9,9866,90 9,777909,886 9,969 A tak wyląda hstora wynkowych wartośc ze wszystkch ser poarowych: Dla każdej ser poarowej uśrednłe wartośc. Zrobłe to średną ważoną dyspersją, równą w ty przypadku średnej arytetycznej, bowe w obrębe jednej ser Δ Δ (wynoszące, jak już ustallśy: Δ 0.0s, Δ 0.5c, wynkające z nedokładnośc przyrządów ernczych, są stałe. Dzęk uśrednenu wynków aleje znaczne Δ (któreo nową wartość wylcza ze wzoru (6. Operając sę na otrzyanych pęcu parach wartośc (śr, Δśr, korzystając ze wzorów ( (, wyznaczyłe pęć par Δ. Wynk tych oblczeń zaprezentowane zostały w tabel 6. Δ 8 Strona z 7

5 tabela 6 śr [s] Δśr [s] ĝ [/s^] Δĝ [/s^] dla.05 :,885 0,0076 9, ,0906 dla.75 :,685 0,0076 9, ,0787 dla.55 :,95 0,0076 9,895 0,09767 dla.75 :,66 0,0076 9, , dla :,8865 0,0076 9, ,07760 po zaokrąlenu: tabela 7 śr [s] Δśr [s] ĝ [/s^] Δĝ [/s^] dla.05 :,88 0,005 9,86 0,09 dla.75 :,68 0,005 9,80 0,0 dla.55 :,50 0,005 9,89 0,050 dla.75 :,66 0,005 9,886 0,059 dla :,886 0,005 9,90 0,07 Z wynkających z każdej ser wartośc ĝ Δĝ wylczyłe Δ korzystając ze średnej ważonej dyspersją: (5 ( ( Otrzyujey węc ostateczny wynk: (6 ( 9, /s^ Δ 0, /s^ po zaokrąlenu: 9,855 ± 0,0 /s^ Δ/ 0.% Wnosk dyskusja wynku "ablce fzyczno-astronoczne" wydawnctwa Adaantan podają następujący wzór na przyspeszene rawtacyjne na Ze: *(0.0050*sn φ * sn φ *h, dze φ oznacza szerokość eorafczną, a h - wysokość nad powerzchną orza []. Po wstawenu współrzędnych ejsca w który przeprowadzałe eksperyent (φ 5 '5'', h 00 otrzyuję: *( *0.790* *0.9687* *00 /s^ 9.8 /s^ Jak wdać, wynk otrzyany w dośwadczenu przeprowadzony przeze ne jest zodny w oblczu "testu σ" z wartoścą tablcową. Jest to wynk zadowalający. Ne zena to jednak faktu, ż wynk końcowy ne jest dokładny z powodu całeo szereu czynnków wprowadzających nepewność. Wśród zasłuujących na dostrzeżene znajdują sę: Opory powetrza - powodujące uceczkę ener z wahadła, przez co kolejne wahnęca (a przeceż lczyłe okres wahadła na podstawe średnej z dzesęcu wahnęć ały nejszą apltudę, etc. Strona 5 z 7

6 sn sn 8 Δ Jednakże po oblczenu aksyalnej wartośc sły oporu powetrza (patrz: Dodatek B okazuje sę, ż jest ona o rzędy welkośc nejsza od aksyalnej wartośc składowej sły rawtacj stycznej do toru, a zana w przyspeszenu jest rzędu 0.076% otrzyanej wartośc. Przyblżene ałych drań - wzór (, na który opera sę całe dośwadczene, jest jedyne wzore przyblżony. Bardzej dokładny wzór ożna znaleźć np. w toe I "Wstępu do fzyk" A. K. Wróblewskeo J. A. Zakrzewskeo. Ma o następującą postać: Poprawka wprowadzona przez ten wzór dla 6 wynos 0.7%: Błąd wprowadza równeż cche założene o ty, ż nć jest neważka nerozcąlwa, a cało zweszone na nc jest punktowe. Oczywśce założena te są neprawdzwe. Sądzę jednak, że zastosowana przeze ne etoda erzena wartośc wtedy, dy jest obcążona, a także erzene od punktu zaczepena na haku do przewdywaneo punktu środka asy cężarka upoważna do zarnalzowana tej kwest jako źródła błędu. Dodatkową (aczkolwek dość ało znaczącą nepewność do poaru wprowadza fakt, ż punkt zaczepu ntk (hak ne był w rzeczywstośc punktowy a posadając nezerowe wyary zenał kąt wychylena. Sądzę, że poprawka zwązana z ty fakte byłaby jednak rzędu, albo jeszcze nejsza. Na podstawe powyższych rozważań wydaje sę uprawnony stwerdzene, ż najwększy źródłe błędu wynkająceo z założeń analzy teoretycznej jest przyblżene ałych drań. Natoast ne należy zaponać, ż zarówno sa poar okresu, jak dłuośc był obarczony błęde wynkający z nedokładnośc przyrządów czasu reakcj obserwatora. Jeśl chodz o ocenę, która nedokładność (Δ czy Δ bardzej zaważyła na Δ, to trzeba spojrzeć na wzór: Jeżel Δ bardzej wpłynęła na Δ, to prawdzwe byłoby: Sprawdźy to poprzez podstawene dwóch par najbardzej skrajnych wartośc ( []; [s]: (0.895;.886 oraz (.05;.88. Jak wdać, dla dużeo błąd poaru czasu wahań a rzeczywśce wększy wkład do Δ, Strona 6 z (0.05 ( sn sn tabela 8 wynk poarów 0 [s]

7 natoast dla ałeo wększy udzał w Δ a jednak Δ *.05 Posuowane < * Powyższe dośwadczene potwerdzło prawdzwość przewdywań teoretycznych dotyczących wartośc przyspeszena zeskeo w Warszawe. Bblorafa. A.K. Wróblewsk, J.A. Zakrzewsk "Wstęp do fzyk", to I, PWN, Warszawa 98. "ablce fzyczno-astronoczne", Adaantan, Warszawa 99. J.R. aylor "Wstęp do analzy błędu poaroweo", PWN, Warszawa 995 Dodatek A - oszacowane Δ W celu oszacowana błędu poaru czasu wynkająceo z opóźnonej reakcj anualnej przeprowadzająceo dośwadczene na bodźce wzrokowe zastosowałe etodę "trafena" na stoperze w 0 sekund. Mówąc naczej: starałe sę zatrzyać stoper dokładne wtedy, dy upływało na n 0 sekund - traktując to jako odpowednk sytuacj aksyalneo wychylena wahadła. Wynk otrzyane na stoperze były oczywśce w wększośc różne od 0 sekund. Wynk te zostały zawarte w tabel 8 ( 0 oznacza różncę czasu pokazywaneo przez stoper po zatrzyanu o dzesęcu sekund. Po oblczenu średnej arytetycznej z 50 poarów 0 otrzyujey średne s 0.0s. ak też przyjąłe Δ(0*. Wobec teo Δ 0.0s. Dodatek B - oszacowane wpływu oporu powetrza Oznaczena: V - aksyalna prędkość cężarka η - współczynnk lepkośc powetrza.85*0-5 Pa*s ρ - ęstość powetrza.85k/ r - proeń cężarka 0.0 Re - lczba Reynoldsa h - różnca poędzy dłuoścą rzutu na pon w oence aksyalneo wychylena a dłuoścą Fo - aksyalna słą oporu powetrza CρSV C - współczynnk we wzorze Newtona: F o Aby oszacować aksyalną słę oporu powetrza uszę nestety przyjąć pewną wartość (sc!, ale ne jest to bardzo stotne, bowe Δ jest w ty zaadnenu czyś na kształt ałej wyższeo rzędu h cos( h ( cos( h *( cos6 * ( V V h h * 9.8*0.0 s s Na podstawe tych oblczeń ożna już spróbować wyznaczyć błąd procentowy Vlρ Re η CSρV Fo ( sn czyl : ax * 0.0 * *0 5.85* (0.656 sn( N Fo ( sn ax % C ( N.8 0 N 5 N Strona 7 z 7

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XVII / 1995, s. 49 61 Jerzy GOŁOSZ CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY WSTĘP Celem niniejszej pracy jest próba analizy związku, jaki łączy między sobą czas i przestrzeń

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

CZAS PRAWDZIWY [1947]

CZAS PRAWDZIWY [1947] CZAS PRAWDZIWY [1947] 25. Kazimierz Ajdukiewicz Streszczenie Dobrym zegarem może być każde zjawisko powtarzalne cyklicznie w sposób jednostajny, tzn. tak, że kolejne cykle zachodzą w równych odstępach

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo