Makro i rynek komentarz tygodniowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makro i rynek komentarz tygodniowy"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski +8 (0) Urszula Kryńska +8 (0) Mateusz Sutowicz +8 (0) K u rs y w a lu to w e d z is ie js z e o tw a rc ie i z m ia n a ty -0 g,1 o d n io0 w,0 a 0,0 0,1,02 35 E U R /P L N 2,88 62 U S D /P L N 3,10 7 C H F /P L N 1, E U R /U S D 2 7 2,5 E U R /H U F 2,3 2 E U R /C Z K Zmiany tygodniowe Rynek PienięŜny* (%) bps WIBOR O/N 3,71 5 WIBOR 1M 3,90 0 WIBOR 3M,18 2 WIBOR 6M,0 1 *Fixing z dnia poprzedniego Bony i obligacje PL bps 52W,5-1 2Y 5,1-9 5Y 5, Y 6,3 2 IRS PLN bps 2Y 5,22-2 5Y 5, Y 5,69 2 Kontrakty FRA (%) bps 1x,35 3 3x6,58 0 9x12 5,19-3 Źródło: Reuters -0, % 0,3 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 0,2 % 1 marca 2011 BieŜący tydzień na rynkach finansowych NajwaŜniejszym wydarzeniem na rynku krajowym będzie w bieŝącym tygodniu jutrzejsza publikacja inflacji za luty. Szacujemy, Ŝe wskaźnik CPI wzrósł do,0% r/r z 3,8% r/r. Prognoza na luty obarczona jest jednak większym niŝ zazwyczaj błędem, ze względu na coroczną zmianę koszyka inflacyjnego. Nie moŝna wykluczyć, Ŝe rewizja wag obniŝy inflacje za styczeń i w konsekwencji odczyt lutowy będzie nieco niŝszy od naszych oczekiwań. Konsensus Parkietu zakłada inflację na poziomie 3,9%. Utrzymywanie się inflacji powyŝej celu NBP moŝe skłonić RPP do podwyŝki stop juŝ na początku kwietnia. Opublikowane w środę dane z rynku pracy nie pokaŝą naszym zdaniem przyśpieszenia presji płacowej. Szacujemy, Ŝe przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o,8% r/r, zatrudnienie zwiększyło się natomiast o,1% r/r. W czwartek podane zostaną dane z sektora przemysłowego. Spodziewamy się dalszego przyśpieszenia inflacji PPI do 7,% r/r oraz wzrostu produkcji o 10,% r/r, konsensus wynosi odpowiednio 6,7% oraz 9,9%. Wzrost inflacji PPI wynika z sytuacji na rynkach surowcowych. Zaplanowana na dzisiaj publikacja bilansu płatniczego została przeniesiona na poniedziałek 21 marca. Wydarzenia tygodnia Wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji Narodowy Bank Polski opublikował szczegóły marcowej projekcji PKB i inflacji, której wyniki zostały wcześniej zasygnalizowane w komunikacie po posiedzeniu RPP i były jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Centralna ścieŝka projekcji zakłada, Ŝe PKB wzrośnie w 2011r. o,2%, w kolejnych latach wzrost jednak wyhamuje, w związku z ograniczeniem inwestycji publicznych, do 3,6% w 2012r. oraz 3,1% w 2013r. Niemal w całym horyzoncie projekcji inflacja będzie znajdowała się powyŝej celu NBP. W 2011 wyniesie 3,2% i będzie wyŝsza niŝ prognozowano w październiku, co jest związane z szybkim wzrostem cen surowców. ŚcieŜka centralna inflacji obniŝa się do 2,8% w 2012r. oraz 2,9% w 2013r. W średnim terminie wzrost cen jest więc mniejszy niŝ wynikało z projekcji październikowej. Projekcja zakłada stopniowa poprawę sytuacji na rynku pracy, jednak nie widać powaŝnych napięć, które mogłyby się przełoŝyć na szybki wzrost cen. Agencja Moody s obniŝyła rating Hiszpanii Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniŝyła w czwartek rating obligacji rządowych Hiszpanii do Aa2 z Aa1. Analitycy agencji uzasadnili swoją decyzję obawami, Ŝe ewentualne koszty restrukturyzacji hiszpańskich banków mogą przewyŝszyć obecne załoŝenia rządu, co moŝe spowodować dalszy wzrost długu publicznego. Moody's nadal wyraŝa obawy, czy rządowi Hiszpanii uda się osiągnąć poprawę w finansach publicznych. Perspektywa ratingu jest negatywna, co oznacza, Ŝe moŝe być ponownie obniŝony. Moody's obniŝył rating Grecji Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniŝyła w poniedziałek rating obligacji rządowych Grecji aŝ o 3 stopnie, do B1 z Ba1. Perspektywa ratingu jest negatywna, a jego poziom jest określany jako wysoce spekulacyjny. Analitycy agencji oceniają, Ŝe Grecja moŝe mieć trudności z dochodami budŝetowymi i widza ryzyko restrukturyzacji zadluŝenia. Moody's ocenia, Ŝe wyzwania stojące przed Grecją są ogromne, a konieczne reformy nie następują wystarczająco szybko Ubiegły tydzień na rynkach finansowych W pierwszej połowie tygodnia kurs EURPLN oscylował wokół poziomu 3,9807,a odnotowane w tym czasie nieznaczne umocnienie złotego spowodowane było publikacją raportu o inflacji. Ubogie kalendarium danych makroekonomicznych sprawiło, Ŝe na wycenę złotego największy wpływ miały wydarzenia międzynarodowego forexu. Decyzja agencji Moody s o obniŝce ratingu Hiszpanii, pogorszenie sentymentu wywołane powracającymi problemami państw eurolandu oraz trzesieniem ziemi w Japonii zwiększyło awersję do ryzyka niekorzystnie wpływając na notowania złotego. W piątek kurs EURPLN poziomem,031 wyznaczył 3-miesięczne maksimum. Makro i rynek str. 1

2 1 marca 2011 Wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji Rząd przyjął projekt zmian w OFE Komentarz makroekonomiczny Polska Narodowy Bank Polski opublikował szczegóły marcowej projekcji PKB i inflacji, której wyniki zostały wcześniej zasygnalizowane w komunikacie po posiedzeniu RPP i były jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Centralna ścieŝka projekcji zakłada, Ŝe PKB wzrośnie w 2011r. o,2%, w kolejnych latach wzrost jednak wyhamuje, w związku z ograniczeniem inwestycji publicznych, do 3,6% w 2012r. oraz 3,1% w 2013r. Niemal w całym horyzoncie projekcji inflacja będzie znajdowała się powyŝej celu NBP. W 2011 wyniesie 3,2% i będzie wyŝsza niŝ prognozowano w październiku, co jest związane z szybkim wzrostem cen surowców. ŚcieŜka centralna inflacji obniŝa się do 2,8% w 2012r. oraz 2,9% w 2013r. W średnim terminie wzrost cen jest więc mniejszy niŝ wynikało z projekcji październikowej. Projekcja zakłada stopniowa poprawę sytuacji na rynku pracy, jednak nie widać powaŝnych napięć, które mogłyby się przełoŝyć na szybki wzrost cen. Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w systemie emerytalny. Składka trafiająca do OFE zostanie obniŝona z 7,3% do 2,3%, pozostałe 5% zarobków ma być przekazane na subkonto w ZUS. Pozwoli to zmniejszyć bieŝącą dotację do ZUS, gdyŝ środki te zostaną przeznaczone na wypłatę emerytur. Do 2017 r. składka do OFE będzie się sukcesywnie zwiększać do docelowego poziomu 3,5%. Zmiany zostały więc przyjęte w zapowiadanej wcześniej wersji. Premier Donald Tusk powiedział, Ŝe celem zmian jest uczynienie polskich emerytur bezpiecznymi, stabilizacja systemu emerytalnego i uratowanie Polski przed narastającą spiralą długów. Premier poinformował takŝe, Ŝe celem rządu jest wejście w Ŝycie zmian w systemie emerytalnym od 1 maja br. Podtrzymujemy naszą ocenę, Ŝe proponowane zmiany w systemie emerytalnym są odejściem od wartościowej reformy wprowadzonej przeszło 10 lat temu. Faktycznym celem takich działań rządu jest uniknięcie przekroczenia konstytucyjnego progu 60% PKB dla długu publicznego. Poprawa bieŝącej sytuacji budŝetowej odbywa się kosztem wzrostu zobowiązań w przyszłości, kiedy sytuacja demograficzna będzie prawdopodobnie bardzo trudna, co zmniejsza długookresową stabilność finansów publicznych. Makro i rynek komentarz dzienny str. 2

3 Agencja Moody s obniŝyła rating Hiszpanii Moody's obniŝył rating Grecji Przywódcy państw strefy euro zatwierdzili zasady paktu na rzecz euro Bank Anglii nie zmienił wysokości stóp procentowych Silniejszy od prognoz wzrost zamówień w niemieckim przemyśle Wyraźny wzrost produkcji przemysłowej w Niemczech Wzrost deficytu handlowego w USA Wzrost sprzedaŝy detalicznej w USA Spadek optymizmu konsumentów w USA Komentarz makroekonomiczny - gospodarki zagraniczne Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniŝyła w czwartek rating obligacji rządowych Hiszpanii do Aa2 z Aa1. Analitycy agencji uzasadnili swoją decyzję obawami, Ŝe ewentualne koszty restrukturyzacji hiszpańskich banków mogą przewyŝszyć obecne załoŝenia rządu, co moŝe spowodować dalszy wzrost długu publicznego. Moody's nadal wyraŝa obawy, czy rządowi Hiszpanii uda się osiągnąć poprawę w finansach publicznych. Perspektywa ratingu jest negatywna, co oznacza, Ŝe moŝe być ponownie obniŝony. Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniŝyła w poniedziałek rating obligacji rządowych Grecji aŝ o 3 stopnie, do B1 z Ba1. Perspektywa ratingu jest negatywna, a jego poziom jest określany jako wysoce spekulacyjny. Analitycy agencji oceniają, Ŝe Grecja moŝe mieć trudności z dochodami budŝetowymi i widza ryzyko restrukturyzacji zadluŝenia. Moody's ocenia, Ŝe wyzwania stojące przed Grecją są ogromne, a konieczne reformy nie następują wystarczająco szybko Na szczycie w Brukseli przywódcy 17 państw strefy euro zatwierdzili zasady paktu na rzecz euro. Celem paktu jest zacieśnienie integracji w ramach strefy poprzez silniejsze zarządzanie gospodarcze. Pakt jest otwarty dla krajów spoza strefy euro, pod warunkiem, Ŝe zobowiąŝą się one do wdroŝenia jego postanowień. Dotyczy to m.in. konstytucyjnego limity zadłuŝenia, harmonizacji stawek CIT oraz zakazu automatycznej indeksacji płac. Pakt zakłada, Ŝe cele polityk gospodarczych będą uzgadniane wspólnie, ale środki do ich realizacji będą dobierane według uznania kaŝdego z państw. Sprawdzeniu, czy kraje wypełniają swoje obietnice, będzie słuŝył system wskaźników. Porozumienie osiągnięte w gronie 17 państw strefy euro zostanie sformalizowane na następnym szczycie 2-25 marca, juŝ w gronie wszystkich 27 krajów UE. Prawdopodobnie spośród państw spoza strefy euro udziałem w pakcie jest zainteresowana Polska, Dania oraz Łotwa i Bułgaria. Przeciwne są natomiast Czechy i Wielka Brytania. Bank Anglii pozostawił w czwartek stopy procentowe bez zmian. Stopa benchmarkowa stopa procentowa wynosi nadal 0,50%. Bank podtrzymał teŝ plan zakupu aktywów w wysokości 200 mld funtów. Rynek oczekuje, Ŝe stopy procentowe w Wielkiej Brytanii mogą zostać podniesione juŝ w marcu. Za takim ruchem przemawia inflacja na poziomie,0%, dwukrotnie wyŝszym niŝ cel banku centralnego. Argumentem przeciwko jest natomiast niski poziom aktywności i spowolnienie w gospodarce obserwowane w Q Minutes z posiedzenia zostanie opublikowane 23 marca, wtedy teŝ poznamy rozkład głosów podczas głosowań. Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w styczniu 2011 r. o 2,9% m/m oraz o 16,0% W grudniu 2010 r. zamówienia spadły o 3,6% m/m oraz wzrosły o 19,6% r/r. W styczniu zamówienia eksportowe zwiększyły się o 1,6% m/m, a zamówienia krajowe wzrosły o,5% r/r. Przemysł jest motorem obserwowanego obecnie dynamicznego wzrostu w niemieckiej gospodarce. Produkcja przemysłowa Niemiec wzrosła w styczniu o 1,8% m/m po spadku o 0,6% m/m w grudniu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja zwiększyła się o 12,5% po wzroście o 11,3% r/r w grudniu. Dane potwierdzają dobra kondycję niemieckiego sektora przemysłowego. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w styczniu do 6,3 mld USD, z 0,3 mld USD miesiąc wcześniej i był wyŝszy niŝ oczekiwania na poziomie 1,5 mld USD. Odnotowany w styczniu eksport dóbr, eksport usług oraz łączny eksport z USA był najwyŝszy w historii. Import dóbr i usług był najwyŝszy od sierpnia 2008r. SprzedaŜ detaliczna w USA wzrosła w lutym o 1,0% m/m, po wzroście o 0,7% w styczniu. SprzedaŜ detaliczna, z wykluczeniem sprzedaŝy aut wzrosła w lutym o 0,7%, po wzroście o 0,6% miesiąc wcześniej. Dane były zgodne z oczekiwaniami. Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan spadł w marcu do 68,2 pkt, z 77,5 pkt zanotowanych w lutym i był wyraźnie gorszy od oczekiwań. Makro i rynek komentarz dzienny str. 3

4 3,00 2,95 2,90 2,85 2,80 2,75 8 lut 1,0 1,35 1,30 1,25 1,20 8 lut 10 lut 10 lut 1 lut Kursy USD/PLN i EUR/PLN /bid z zamknięcia/ 16 lut 18 lut 22 lut 2 lut USDPLN /lewa skala/ 1 lut 28 lut 2 mar mar 8 mar Kursy EUR/USD i EUR/CHF /bid z zamknięcia/ 16 lut 18 lut 22 lut 2 lut EUR/USD /prawa skala/ 28 lut 2 mar mar 10 mar 8 mar 1 mar EURPLN 10 mar 1 mar EUR/CHF,10,05,00 3,95 3,90 3,85 3,80 1,0 1,35 1,30 1,25 1,20 Makro i rynek 1 marca 2011 Rynek walutowy - PLN W pierwszej połowie tygodnia kurs EURPLN oscylował w pobliŝu poziomu 3,9807 wokół, którego przebywał od niemal dwóch tygodni. Nieznaczne umocnienie złotego wobec euro spowodowane było publikacją raportu o inflacji. Przedstawiona przez NBP projekcja zakładała, Ŝe przy utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych inflacja w 2011 roku z 50% -prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale od 2,8-3,7% wobec 2,5-3,5% zakładanych podczas październikowej projekcji. Decyzja agencji Moody s o obniŝce ratingu Hiszpanii zwiększyła awersję do ryzyka uderzając w notowania walut regionu emerging markets. Kurs EURPLN wzrósł do najwyŝszego od niemal trzech miesięcy poziomu,0155. Gwałtowność ruchu po przekroczeniu psychologicznego poziomu,00 sugerowało uruchomienie zleceń zabezpieczających. W relacji do euro traciła takŝe korona czeska, której oprócz globalnego sentymentu szkodziła niŝsza od konsensusu inflacja zmniejszająca oczekiwania na podwyŝkę stóp w marcu. Pogorszenie sentymentu wywołane powracającymi problemami państw eurolandu oraz trzesieniem ziemii w Japonii zwiększyło awersję do ryzyka niekorzystnie wpływając na notowania złotego. Kurs EURPLN poziomem,031 wyznaczył ponad 3-miesięczne maksimum. W piątkowych godzinach popołudniowych kurs EURPLN, za sprawą silnego wzrostu eurodolara wywołanego wypracowaniem porozumienia na szczycie eurogrupy, powrócił poniŝej psychologicznego poziomu,00. Mylne sygnały daje analiza techniczna, gdzie dywergencja wskaźnika RSI z kursem stoi w sprzeczności z przecięciem od dołu 1- i 200-dniowych średnich ruchomych. Kalendarium rozpoczynającego się tygodnia zawiera publikacje krajowych danych makroekonomicznych mogących wpłynąć na wycenę złotego. W centrum uwagi w kontekście kwietniowego posiedzenia RPP pozostanie odczyt inflacji CPI oraz dane dotyczące płac i zatrudnienia. W przypadku zwiększenia oczekiwań na kontynuacje zacieśniania polityki pienięŝnej przez RPP notowania złotego w większym stopniu mogą być wyznaczane przez krajowe czynniki fundamentalne, niŝ przez globalny stosunek do ryzyka. Silny wpływ na notowania złotego mogą mieć potencjalne wypowiedzi prezesa NBP. W ubiegłym roku o braku podwyŝek stóp procentowych decydował głos M.Belki. Rynek walutowy - EUR/USD Rynek eurodolara nie zareagował na decyzję agencji Moody s o 3-stopniowej obniŝce ratingu Grecji do poziomu B1, określanego jako wysoce spekulacyjny. Z kolei z opublikowanych danych wynikało, Ŝe wciąŝ utrzymuje się silna zaleŝność portugalskich banków od finansowania ratunkowego z EBC. Ubiegły tydzień nie obfitował w publikacje istotnych danych makroekonomicznych. Przecena wspólnotowej waluty, z początku ubiegłego tygodnia wynikała przede wszystkim z czynników technicznych. Na wykresie eurodolara utworzyła się formacja świecowa gwiazdy wieczornej, wskazująca na moŝliwość rozpoczęcia korekty spadkowej. W drugiej połowie tygodnia przecenę wspólnotowej waluty spowodowała obniŝka ratingu Hiszpanii przez agencję Moody s oraz wypowiedź A.Merkel, która stwierdziła, Ŝe Grecja potrzebuje ponad trzy lata, aby zwalczyć błędy w polityce fiskalnej kraju. Kurs EURUSD pokonał poziom 1,380 wyznaczony przez maksimum w lutym i poziom sprzed jastrzębiego komunikatu EBC. Osiągnięte w piątek porozumienie w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego wsparło notowania eurodolara. Zdecydowano o zwiększeniu wartości pakietu do 0 mld EUR z wcześniejszych 250 mld EUR oraz obniŝeniu oprocentowania poŝyczki dla Grecji oraz wydłuŝeniu terminu jej spłaty. Fundusz będzie miał takŝe moŝliwość do zakupu obligacji na rynku pierwotnym. W rozpoczynającym się tygodniu szczególnie istotne będą doniesienia z Japonii oraz Libii zwiększające globalną awersję do ryzyka. Inwestorzy oczekują równieŝ na zakończenie posiedzenia FOMC oraz banku centralnego Szwajcarii. W środę poznamy dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, a w czwartek swój dług oferować będzie Hiszpania. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Kurs Wsparcie/Opór EUR/PLN O2,082 Sentyment globalnego rynku, dane makro, wypowiedzi członków RPP; O1 3,9807 W1 W2 3,9615 3,9356 EUR/USD O2 O1 1,000 1,3870 Dane makro, posiedzenie Fed, obawy o sytuację w Afryce i na Bliskim Wschodzie, wypracowanie kompromisu na posiedzeniu eurogrupy. W1 W2 1,3779 1,3556 Makro i rynek komentarz dzienny str.

5 Analiza techniczna Dywergencja kursu EURPLN i wskaźnikiem RSI sugeruje na moŝliwą aprecjację złotego, Notowania osiągnęły potencjalny zasięg formacji chorągiewki, Przecięcie od dołu 1- i 200-dniowej średniej ruchomej wskazuje na potencjał zwyŝki kursu, Na oscylatorze MACD utrzymuje się sygnał kupna, Kurs EURPLN wyznaczył 3-miesięczny szczyt na poziomie,035 stanowiący silny opór dla bieŝących notowań. Średnia ruchoma Trend kursu EUR/PLN 5 dniowa 3,999 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 3,9675 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 3,925 Długookresowy (6M) 200 dniowa 3,9787 Analiza techniczna. Kurs USDPLN utrzymuje się w kanale spadkowego, testując w ubiegłym tygodniu jego górne ograniczenie; ZwyŜkę notowań moŝe ograniczać 100-dniowa średnia ruchoma, Wskaźnik RSI znajduje się na neutralnym poziomie. Średnia ruchoma Trend kursu USD/PLN 5 dniowa 2,8797 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 2,8805 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 2,9250 Długookresowy (6M) 200 dniowa 3,0081 Analiza techniczna Formacja świecowa gwiazdy wieczornej sugeruje przecenę wspólnotowej waluty Oscylator stochastyczny wygenerował sygnał kupna, Psychologiczny poziom 1,0 moŝe ograniczać zwyŝkę eurodolara, Poziom 1,21 wyznaczony przez listopadowe maksimum powinien stanowić silny opór w przypadku pokonania psychologicznego poziomu 1,0. Średnia ruchoma Trend kursu EUR/USD 5 dniowa 1,3890 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 1,3776 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 1,386 Długookresowy (6M) 200 dniowa 1,325 Makro i rynek Kurs EUR/PLN Daily QEURPLN= Cndl; QEURPLN=; Bid ;,0000;,0290; 3,9960;,0170 EMA; QEURPLN=; Bid(Last); 200; ; 3,9686 EMA; QEURPLN=; Bid(Last); 1; ; 3,9799 RSI; QEURPLN=; Bid(Last); 1; Exponential; ; 67,576 MARSI; QEURPLN=; Bid(Last); 1; Exponential; 1; ; 6, (GMT) MACD; QEURPLN=; Bid(Last); 12; 26; 9; Exponential; ; 0,0222; 0,0187 Value SMI; QEURPLN=; Bid; 5; 3; 3; 3; Simple ; 37,259; 2,50 Value wrzesien 2010 pazdziernik 2010 listopad 2010 grudzien 2010 styczen 2011 luty 2011 marzec 2011 Kurs USD/PLN D aily QPLN = Cn d l; Q PLN=; B id ; 2,85 6 5; 2,89 7 1; 2, ; 2, EMA ; Q PL N=; B id(l as t) ; 1 ; ; 2, EMA ; Q PL N=; B id(l as t) ; 1 00 ; ; 2, RSI; QPLN=; Bid (Last) ; 1; Wilder Smoothing; ; 5 0,2 8 5,083,02 3,9607 3,9225 3,895 3,8558 3,8287 Źródło: Reuters; interwał dzienny Price PLN,06,0,02 3,98 3,96 3,9 3,92 3,9 3,88 3,86 3,8 3,82 3,8.123 Value PLN PLN.123 PLN (GMT) Pr ic e /USD w rz e sie n 2010 p a z dz ie rn ik 2010 listop a d 2010 grud z ie n 2010 stycz e n 2011 lu ty 2011 m a rz e c 2011 Kurs EUR/USD Daily QEUR= Cndl; QEUR=; 3Bid ; 1,3961; 1,3981; 1,3902; 1,3970 EMA; QEUR=; Bid(Last); 200; ; 1,356 RSI; QEUR=; Bid(Last); 1; Wilder Smoothing; ; 62,316 MARSI; QEUR=; Bid(Last); 1; Exponential; 1; ; 65,061 3, , ,98 7 2, , ,12 3,09 3,06 3,03 3 2,97 2,9 2,91 2,88 2,85 2,82 2,79 2,76 2, Źródło: Reuters; interwał dzienny 23,6% 38,2% 50,0% 61,8% 70,7% 78,6% 1,3887 1,3798 1,3726 1,365 1,36 1, ,0%1, ,0%1, ,2%1, ,8%1,306 V alu e /USD (GMT) SMI; QEUR=; Bid; 5; 3; 3; 3; Simple ; 80,52; 23,727 Value pazdziernik 2010 listopad 2010 grudzien 2010 styczen 2011 luty 2011 marzec ,21 1,3725 1,3333 1,325 1,2902 Źródło: Reuters; interwał dzienny Price USD 1,1 1, 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,3 1,33 1,32 1,31 1,3.123 Value USD USD Makro i rynek komentarz dzienny str. 5

6 1 marca ,5 6,0 5,5 5,0,5,0 3,5 0,0 00,0 360,0 320,0 280,0 20, ,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0, lut -1,55 23 lut Spready obligacji PLN vs. EUR 28 lut Stopa WIBOR 3M i jej zmiana w tygodniu dyskontowana przez kontrakty FRA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 mar 3,75 3,75 8 mar 2Y 5Y 10Y 3,75 1X 2X5 3X6 X7 5X8 6X9 7X10 8X11 9X Stawki FRA Implikowana stopa referencyjna Bundy i Treasuries rentowności i ich zmiana tygodniowa , ,0 1,67 0,62 2,55 2,03 2Y 5Y 10Y Zmiana rentowności bundów (bp) Bundy Obligacje krajowe rentowności i ich zmiana tygodniowa -9 5,11 1 5,7 3 5, ,3 5,5 3,5 3 2,5 11 mar Zmiana rentowności treasury (bp) Treasury 6,29 6,50 1Y 2Y 3Y Y 5Y 10Y 20Y zmiana tygodniowa w bp (prawa oś) Obligacje Rynek krajowy W ubiegłym tygodniu notowania polskich obligacji były relatywnie stabilne, czemu sprzyjał brak krajowych danych makroekonomicznych oraz aukcje sprzedaŝy papierów dłuŝnych. Największa zmiana rentowności dotyczyła papierów 2-letnich i wyniosła 9 bps, co przy wzroście oprocentowania obligacji 10-letnich powodowało wypłaszczanie się krzywej dochodowości. Ministerstwo Finansów sprzedało 51- tygodniowe bony skarbowe o wartości 0,9 mld PLN przy popycie sięgającym 5,1 mld PLN i średniej rentowności,89%. W środę resort finansów sprzedał obligacje serii OK0113 za,5 mld PLN przy popycie sięgającym 10,8 mld PLN i średniej rentowności 5,113%. Dość wysoka stopa redukcji przy sprzedaŝy sprawia, Ŝe inwestorzy będą chcieli nabyć 2-letnie papiery, co będzie powodować wzrost ich rentowności. Tym bardziej, Ŝe publikowane w tym tygodniu dane z rynku pracy i inflacji CPI mogą zwiększyć oczekiwania na podwyŝki stóp procentowych w kwietniu. Dane mogą zmienić spolaryzowane poglądy przedstawicieli RPP. Zdaniem H.Głębockiej, członkini RPP, realnym terminem na podwyŝkę stóp procentowych jest drugi kwartał 2011 roku, podczas gdy E.Chojna-Duch przyznała, Ŝe jest zbyt wcześnie aby zastanawiać się na kolejnymi działaniami w polityce pienięŝnej. A.Bratkowski uwaŝa, Ŝe w drugim kwartale stopy procentowe powinny wzrosnąć o 50 bps.o planach emisji długu denominowanego w walutach obcych poinformował BGK. Bank rozwaŝa takŝe emisję drugiej transzy obligacji w ramach programu sprzedaŝy długu o wartości 5 mld PLN. Podczas pierwszej emisji w lutym BGK sprzedał papiery o wartości 2 mld PLN. Obligacje - Rynki bazowe W pierwszej połowie tygodnia notowania papierów na bazowych rynkach długu były relatywnie stabilne, czemu sprzyjał brak istotnych wydarzeń mogących wpłynąć na wycenę długu. Wobec zaplanowanego na miniony piątek posiedzenia eurogrupy, gdzie miały zapaść decyzję w sprawie wartości Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, rynki szczególną uwagę poświęcały aukcjom peryferyjnego długu. Tym bardziej, Ŝe agencja Moody s zdecydowała o 3-stopniowej obniŝce ratingu Grecji. Na aukcji greckiego długu sprzedano 26-tygodniowe papiery o wartości 1,625 mld EUR i średniej rentowności,75% wobec,6% w lutym. NiŜszy w porównaniu z poprzednimi aukcjami był takŝe współczynnik bid-to-cover, który wyniósł 3,6 (,5 miesiąc temu) oraz procent papierów zakupionych przez inwestorów zagranicznych 31%. Po aukcji rentowność greckich 10-latek wzrosła do rekordowego od czasu pobytu Grecji w eurolandzie poziomu 12,92%. Natomiast w dwa dni po osiągnięciu rekordowego poziomu przez rentowność 2-letnich obligacji Portugalia zaoferowała do sprzedaŝy papiery o wartości 1 mld EUR. Średnia rentowność osiągnięta na aukcji wyniosła 5,993% i była wyŝsza o niemal 2% w porównaniu ze sprzedaŝą we wrześniu. Malejące zainteresowanie obligacjami peryferyjnej gospodarki eurolandu potwierdzał współczynnik bid-to-cover, który wyniósł 1,6 wobec 1,9 na poprzedniej aukcji. Po zakończeniu sprzedaŝy rentowność portugalskich 10-latek wzrosła do nowego maksimum na poziomie 7,77%. Zdaniem przedstawicieli rządu w Lizbonie obecne poziomy dochodowości nie odzwierciedlają fundamentów gospodarki, a Portugalia nie potrzebuje pomocy z zewnątrz. niemieckich ubiegłym tygodniu rosły ceny niemieckich obligacji w odpowiedzi na pogorszenie sentymentu międzynarodowego rynku związane z problemami peryferyjnych gospodarek państw eurolandu oraz trzęsieniem ziemii w Japonii. W bieŝącym tygodniu wpływ na wycenę długu na rynkach bazowych będą miały zaplanowane posiedzenia Fed oraz doniesienia z Japonii, Afryki i Bliskiego Wschodu mogące wpłynąć na stosunek inwestorów do ryzyka. Posiedzenie FOMC będzie tym uwaŝniej obserwowane poniewaŝ w ubiegłym tygodniu jeden z przedstawicieli Fed przyznał, Ŝe program skupowania obligacji przez Rezerwę Federalną dobiega końca. NajbliŜsza aukcja europejskich obligacji odbędzie się w środę, kiedy będą oferowane niemieckie papiery o wartości 6 mld EUR. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Obligacje Rentowności Uzasadnienie Obligacje PL Stabilizacja notowań, dane makro, wypowiedzi członków RPP, Bundy DE Treasury USA Porozumienie na szczycie eurogrupy, oczekiwania na podwyŝki stóp w eurolandzie, doniesienia z krajów PIIGS, aukcje długu, Posiedzenie Fed, dane o inflacji, sentyment globalny, dyferencjał w polityce pienięŝnej pomiędzy EBC, a Rezerwą Federalną, wygaszanie programu QE2. Makro i rynek komentarz dzienny str. 6

7 DANE I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paz-10 lis-10 gru-10 sty-11* lut-11* Produkcja przemysłowa (r/r) 1,3 10,5 13,6 11,8 8,0 10,1 11, 10,3 10, dane odsezonowane 12, 11,6 13,0 11,7 10,0 7,0 11,0 8, Produkcja budowlana(r/r) 9,6 0,8 8, 13, 9, 1,2 12,3 11,2 18,5 dane odseznowane 8,3 0,6 6,2 10,7 9,9 10,3 12,9 8,7 Zatrudnienie w sek. przeds. (r/r) 1,1 1, 1,6 1,8 2,1 2,2 2, 3,8,1 Płace w sek. przeds. (r/r) 3,5 2,1,2 3,7 3,9 3,6 5, 5,0,8 Stopa bezrobocia 11,7 11,5 11, 11,5 11,5 11,7 12,3 13,0 13,2 CA (mn EUR) CPI (r/r) 2,3 2,0 2,0 2,5 2,8 2,7 3,1 3,8,0 PPI (r/r) 1,9 3,9,0,3,0,6 6,1 6,2 7, Inflacja bazowa (r/r) 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6-2,0 PodaŜ pieniądza M3 % (r/r) 7,1 7,8 9,3 8,9 6,3 9,0 8,6 8,1 8,0 Stopa referencyjna 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75 WIBOR 1M 3,6 3,60 3,60 3,61 3,62 3,63 3,66 3,85 3,88 WIBOR 3M 3,86 3,82 3,81 3,8 3,85 3,89 3,95,07,15 Obligacja 2-letnia,86,70,71,71,75,87,80,99 5,09 Obligacja 5-letnia 5,38 5,35 5,18 5,08 5,33 5,52 5,8 5,91 5,86 Obligacja 10-letnia 5,95 5,82 5, 5,9 5,66 6,06 6,01 6,35 6,28 EUR/PLN,15,00,01 3,96 3,96,02 3,96 3,92 3,96 USD/PLN 3,39 3,06 3,16 2,91 2,83 3,10 2,96 2,86 2,86 EUR/USD 1,22 1,30 1,27 1,36 1,39 1,30 1,3 1,37 1,38 Dane i prognozy kwartalne Q10 2Q10 3Q10 Q P PKB (% r/r) 1,7 3,0 3,5,2, 3,8,2 Stopa bezrobocia (%) 12,1 13,0 11,7 11,5 12,3 12,3 11,3 Inflacja (%, r/r) 3,5 2,6 2,3 2,5 3,1 3,1 3,3 Stopa referencyjna 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50,25 Obligacja 2-letnia 5,19,50,86,62,80,80 5,70 Obligacja 5-letnia 5,90 5,10 5,38 5,0 5,8 5,8 6,0 Obligacja 10-letnia 6,25 5,50 5,95 5,5 6,01 6,01 7,00 USD/PLN 2,86 2,85 3,39 2,90 2,96 2,96 2,70 EUR/PLN,10 3,8,15 3,96 3,96 3,96 3,75 * prognozy i szacunki Banku Millennium SA Źródło: GUS, NBP, Reuters, Bank Millennium SA Makro i rynek komentarz dzienny str. 7

8 Biuro Analiz Makroekonomicznych Kalendarium Data Godz. Wskaźnik/Wydarzenie Kraj Okres Ostatnie dane Prognoza Millennium Konsensus 03/1 05:30 Produkcja przemysłowa r/r Japonia Styczeń.7% 03/1 11:00 Produkcja przemysłowa r/r EU Styczeń 8.0% 6.5% 03/1 1:00 PodaŜ pieniądza M3 m/m Polska Luty -1.8% 8% 1.0% 03/1 1:00 Saldo rachunku bieŝącego Polska Styczeń -1573M -1500M -1310M 03/1 Decyzja BoJ w sprawie stóp Japonia 0.10% 0.10% 03/15 09:00 Inflacja PPI r/r Czechy Luty.6% 5.2% 03/15 11:00 Zatrudnienie r/r EU Q -0.2% 03/15 11:00 Indeks ZEW (sytuacja bieŝąca) Niemcy Marzec /15 11:00 Indeks ZEW (nastroje gospodarcze) EU Marzec /15 1:00 Inflacja CPI r/r Polska Luty 3.8%.0% 3.9% 03/15 19:15 Decyzja Fed w sprawie stóp USA 0.25% 0.25% 03/16 09:00 SprzedaŜ detaliczna r/r Czechy Styczeń -0.2% 3.0% 03/16 11:00 Inflacja bazowa r/r EU Luty 1.1% 1.1% 03/16 11:00 Inflacja CPI r/r EU Luty 2.% 03/16 12:00 Liczba podań o kredyt hipoteczny MBA USA 15.5% 03/16 13:30 Liczba rozpoczętych budów domów USA Luty 596K 570K 03/16 13:30 Liczba pozwoleń na budowę USA Luty 562K 570K 03/16 13:30 Inflacja PPI m/m USA Luty 0.8% 0.7% 03/16 13:30 Saldo rachunku bieŝącego USA Q -$127.2B -$110.0B 03/16 1:00 Zatrudnienie r/r Polska Luty 3.8%.1%.0% 03/16 1:00 Przeciętna płaca r/r Polska Luty 5.0%.8%.9% 03/17 09:00 Produkcja przemsyłowa r/r Węgry Styczeń 10.9% 03/17 13:30 Inflacja CPI m/m USA Luty 0.% 0.% 03/17 13:30 Liczba nowych bezrobotnych USA 397K 390K 03/17 1:00 Produkcja sprzedana przemysłu r/r Polska Luty 10.3% 10.% 10.% 03/17 1:00 Inflacja PPI r/r Polska Luty 6.2% 7.% 6.7% 03/17 1:15 Produkcja przemysłowa USA Luty -0.1% 0.6% 03/17 15:00 Indeks filadelfijskiego oddziału Fed USA Marzec /18 08:00 Inflacja PPI r/r Niemcy Luty 5.7% 6.3% 03/18 09:00 Przeciętna płaca r/r Węgry Styczeń -.6% 2.3% 03/18 1:00 Opis z posiedzenia banku centralnego Węgry 03/21 13:30 Indeks Chicago Fed USA Luty /21 15:00 SprzedaŜ domów na rynku wtórnym USA Luty 5.36M 5.15M Źródło: Reuters, Bloomberg, Parkiet, Bank Millennium S.A. Makro i rynek komentarz dzienny str. 8 Niniejsza publikacja została przygotowana przez Bank Millennium S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Millennium S.A. dołoŝył naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank Millennium S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 K u rs y w a lu to w e d

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +8 () 22 598 22 38 Urszula Kryńska +8 () 22 598 2 1 Mateusz Sutowicz +8 () 22 598 22 36 K u rs y w a lu to w e d z is ie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 października 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 października 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +8 () 22 598 22 38 Urszula Kryńska +8 () 22 598 2 1 Mateusz Sutowicz +8 () 22 598 22 36 K u rs y w a lu to w e d z is ie

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 sierpnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 sierpnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 8 czerwca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 8 czerwca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Słabsze od oczekiwań wyhamowanie deflacji w grudniu. Stabilizacja PMI pod koniec ubiegłego roku

Wydarzenia tygodnia. Słabsze od oczekiwań wyhamowanie deflacji w grudniu. Stabilizacja PMI pod koniec ubiegłego roku Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 maja 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 maja 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 czerwca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 czerwca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY

DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY I. RYNEK STOPY PROCENTOWEJ Stopa lombardowa: 5,5% Stopa referencyjna: 4,% Depozyt w NBP: 2,5% 9 7 5 3 1-1 -3-5 -7-9 Dzienna zmiana stawek WIBOR - stan na dzień 19/4/211r. ON TN

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 grudnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 grudnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY

DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY I. RYNEK STOPY PROCENTOWEJ Stopa lombardowa: 5,5% Stopa referencyjna:,% Depozyt w NBP: 2,5% 15 1 5-5 Dzienna zmiana stawek WIBOR - stan na dzień 2/5/211r. ON TN SW 2W 1M 3M 6M

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron Gospodarka i Rynki Finansowe 15 grudnia 2014 6 stron CitiWeekly Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje danych. W Polsce uwaga będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 kwietnia 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 kwietnia 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 23 marca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 23 marca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 25 maja 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 25 maja 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY Piątek, 1 kwietnia 2011r.

DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY Piątek, 1 kwietnia 2011r. DEPARTAMENT SKARBU Joanna Bachert, tel.() 4 6 joanna.bachert @pkobp.pl Mirosław Budzicki, tel.() 87 94 mirosław.budzicki@pkobp.pl DZIENNY KOMENTARZ RYNKOWY Piątek, kwietnia r. I. RYNEK STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 maja 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 maja 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 2 1 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 stycznia 214 7 stron CitiWeekly Coraz szybszy wzrost, a inflacja wciąż niska Najbliższe dni przyniosą już ostatnią serię publikacji danych potrzebnych do oceny wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prognozy makroekonomiczne i rynkowe w świetle obecnego kryzysu gospodarczego

Prognozy makroekonomiczne i rynkowe w świetle obecnego kryzysu gospodarczego Prognozy makroekonomiczne i rynkowe w świetle obecnego kryzysu gospodarczego Maciej Reluga główny ekonomista Bank Zachodni WBK Szczecin, 7 marca 2012 Światowa gospodarka zwalnia Aktywność w przemyśle Prognozy

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron Gospodarka i Rynki Finansowe 24 listopada 2014 6 stron CitiWeekly Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży W tym tygodniu uwaga uczestników rynku będzie koncentrować się na wtorkowej publikacji danych o

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 2010-06-19 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 3,00

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 marca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 marca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 30 marca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 30 marca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +8 () 22 98 22 38 Urszula Kryńska +8 () 22 98 2 1 Mateusz Sutowicz +8 () 22 98 22 36 K u rs y w a lu to w e d z is ie js

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 lutego 2017

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 lutego 2017 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 21 marca 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 21 marca 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 września 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 września 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 kwietnia 2013 7 stron CitiWeekly EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu Na dalszą część tygodnia nie zaplanowano istotnych publikacji w kraju.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 18 maja 2015 8 stron CitiWeekly Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych makroekonomicznych. W przypadku wynagrodzeń,

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Niska inflacja może opóźnić podwyżki stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 3 marca stron

CitiWeekly. Niska inflacja może opóźnić podwyżki stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 3 marca stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 marca 2014 6 stron CitiWeekly Niska inflacja może opóźnić podwyżki stóp Na wtorek/środę zaplanowane zostało decyzyjne posiedzenie RPP, jednak nie oczekujemy żadnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 maja 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 maja 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 10 marca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 10 marca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 6 lutego 2017

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 6 lutego 2017 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 30 stycznia 2017

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 30 stycznia 2017 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 kwietnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 14 kwietnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 lutego 2017

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 lutego 2017 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 05-12.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Budżet na 2018 r. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018. Tegoroczny budżet przewiduje m.in. wzrost dochodów do

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 lipca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 lipca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 31 marca 2014 6 stron CitiWeekly Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC W tym tygodniu poznamy zestaw indeksów aktywności z głównych gospodarek,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 16-23.02.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w styczniu 2018 r. wzrosła o 8,6 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto (wstępne dane GUS) Według danych GUS, wzrost PKB w III kwartale 2017 r. wyniósł 4,7 % r/r, wobec 4,0 % wzrostu w

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 23 maja 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 23 maja 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 29 czerwca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 29 czerwca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 grudnia 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 grudnia 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 21-28.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego dane GUS Według finalnych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. ukształtowała

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zmiany w rządzie, ale nie w ustawie o OFE. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Zmiany w rządzie, ale nie w ustawie o OFE. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 25 listopada 2013 7 stron CitiWeekly Zmiany w rządzie, ale nie w ustawie o OFE Głównym wydarzeniem minionego tygodnia była rekonstrukcja rządu w wyniku, której nastąpiła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 1 2009-05-16 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone 2 Euroland 5 Japonia 6 Wielka Brytania 6 Szwajcaria 7 Kanada 8 Nowa Zelandia 8 Australia 8 Polska 8 Rynek długu i stopy procentowej 9 KRAJ % CPI Bezrobocie PKB

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 2 lutego 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 2 lutego 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Obniżka mniejsza niż oczekuje rynek? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 3 listopada stron

CitiWeekly. Obniżka mniejsza niż oczekuje rynek? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 3 listopada stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 listopada 2014 5 stron CitiWeekly Obniżka mniejsza niż oczekuje rynek? W rozpoczynającym się tygodniu kluczowym wydarzeniem w kraju będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynki oczekują na posiedzenie Fed, w kraju seria nowych danych. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Rynki oczekują na posiedzenie Fed, w kraju seria nowych danych. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 czerwca 213 8 stron CitiWeekly Rynki oczekują na posiedzenie Fed, w kraju seria nowych danych W tym tygodniu poznamy nową porcję danych z kraju. Oczekujemy równowagi

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 22 czerwca 21 r. 7 stron CitiWeekly Grecja na pierwszym planie W rozpoczynającym się tygodniu wszelkie publikacje danych zejdą na drugi plan, a uwaga inwestorów będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo