Raport dzienny. Wtorek Komentarze poranne. Pozosta³e informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dzienny. Wtorek 29.04.2008. Komentarze poranne. Pozosta³e informacje"

Transkrypt

1 Raport dzienny Wtorek Indeksy GPW Najwiêksze spadki kurs zmiana DJIA 1 871,8-0,% WIG otw , 0,7% ELKOP 0,03-5,0% NASDAQ, 0,1% WIG zam ,9 1,% GPPI 1,0-15,% S&P , -0,1% obrót (tys. PLN) ,% PERFECT 8,00-11,1% DAX XETRA 6 95,3 0,% WIG 0 otw. 96,7 1,0% SANWIL-PDA 0,08-11,1% FTSE 6 090, 0,0% WIG 0 zam. 938,7 1,% VISION 0,90-10,0% CAC 5 01,8 0,7% FW0M8 otw. 909,0 0,% Najwy sze obroty kurs obrót NIKKEI 13 89, 0,% FW0M8 zam. 90,0 1,3% TPSA 1, HANG SENG 5 950,7 1,1% mwig0 otw. 3 5, 0,5% PKOBP 6, W aluty i surowce zmiana mwig0 zam. 3 18,3 0,3% KPPD 75, WIBOR 3m (%) 6,31-0,% Najwiêksze wzrosty kurs zmiana KGHM 105, EUR/PLN 3,37-0,1% ENAP-PP 0,06 50,0% PEKAO 197, USD/PLN,19-0,3% MEWA 0,03 50,0% Indeksy gie³d zagranicznych zmiana EUR/USD 1,566 0,% PCGUARD 0,05 5,0% BUX 717,6 0,% miedÿ (USD/t) 8 650,0 0,9% NICOGAMES 8,30 18,9% RTS 150,8 1,0% miedÿ (PLN/t) ,3 0,7% 06MAGNA,87 16,7% PX , 1,% ropa Brent (USD/bbl) 116,51 0,% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowi¹ rekomendacji w rozumieniu Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 005 roku w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM nie ponosi odpowiedzialnoœci za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Cytowanie fragmentów raportu wymaga zgody DM oraz podania Ÿród³a (w tym daty). Analitycy Hanna Kêdziora Micha³ Sztabler Ludomir Zalewski Marcin Sójka Micha³ Janik Bartosz Arenin Przemys³aw Smoliñski Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Krzysztof Kasiñski Artur Szymecki Piotr Dedecjus Katarzyna Patora-Kopeæ Piotr Gawron Leszek Iwaniec Dariusz Andrzejak Maklerzy gie³dowi Mariusz Musia³ Komentarze poranne PGNiG Orlen TP SA Miros³aw Szka³uba, wiceprezes spó³ki powiedzia³, e dywidenda z zysku za rok 007 powinna byæ jak najni sza. T³umaczy to napiêtym programem inwestycyjnym. W zesz³ym roku spó³ka wyp³aci³a 17 gr dywidendy na akcjê. W tym roku wyp³ata dywidendy mo e byæ na podobnym poziomie. Najprawdopodobniej, podobnie jak w zesz³ym roku dywidenda nale na SP zostanie przekazana w formie rzeczowej (maj¹tek przesy³owy) w zwi¹zku z tym wyp³yw gotówki ze spó³ki bêdzie stosunkowo niewielki (15% uchwalonej kwoty). W zwi¹zku z tym zarz¹d spó³ki mo e mieæ trudnoœci z przekonaniem SP do poparcia wyp³aty dywidendy na zesz³orocznym poziomie. Nasz prognoza to dywidenda w wysokoœci 3 gr. na akcjê. (L.Zalewski) Trwaj¹ spekulacje prasowe dotycz¹ce tego, kto zostanie prezesem koncernu. Typowani s¹: Wojciech Heydel, Jacek Krawiec oraz Marek Mroczkowski. Dzisiaj rada nadzorcza spó³ki mo e podj¹æ decyzjê w tej sprawie. (L.Zalewski) Doskona³e wyniki TP SA [rekomendacja Akumuluj, cena docelowa 5 z³]. Telekomunikacja Polska zaraportowa³a bardzo dobre wyniki za 1 kwarta³ 008. Po raz kolejny spó³ka znacz¹co przebija oczekiwania rynkowe. Konsensus rynkowy (wed³ug PAP) przychodów wynosi³, mld z³ oraz zysku netto 0,56 mld z³. Wed³ug naszych oczekiwañ TP SA mia³a zaraportowaæ, mld z³ przychodów oraz 0,58 mld z³ zysku netto. Wbrew oczekiwaniom rynku, w 1Q 008 przychody spó³ki wzros³y r/r, ponadto grupa utrzyma³a mar ê GOM na znakomitym poziomie,5%. Przychody z telefonii komórkowej wzros³y o 1,6%, szerokopasmowego Internetu a o 16% (wyraÿnie powy ej naszych oczekiwañ). Z kolei przychody ze stacjonarnych po³¹czeñ g³osowych spad³y o 10,%. Nak³ady inwestycyjne siêgnê³y w 1Q 008 1,% przychodów. Wyniki TP SA w kolejnym ju kwartale s¹ wyraÿnie lepsze od oczekiwañ rynku i powinny mieæ pozytywne prze³o enie na kurs akcji telekomu. (M.Janik) TPSA IQ008 IQ007 zmiana I-IQ008 I-IQ007 zmiana Przychody 57,00 0,00,0% 57,00 0,00,0% EBIT 99,00 78,00 1,0% 99,00 78,00 1,0% EBITDA 016, ,00 6,% 016, ,00 6,% Zysk netto 681,00 518,00 31,5% 681,00 518,00 31,5% narastaj¹co za kwarta³y eps 1,7 1,5 1,8% P/E 1,55 1,15-11,3% Pozosta³e informacje 08octava ABG Asseco Slovakia Bank Pekao SA Boryszew Zarz¹d otrzyma³ pisemn¹ informacjê od Doroty Jakowlew o jej rezygnacji z cz³onkostwa w RN Funduszu - z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zosta³a podpisana umowa pomiêdzy konsorcjum spó³ek: ABG i Integrit a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynnoœci polegaj¹cych na dostawie 88 pracowni komputerowych, ich instalacji i integracji wszystkich elementów w szko³ach podstawowych, gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych, szko³ach policealnych i zak³adach kszta³cenia nauczycieli. Wartoœæ wynagrodzenia z tytu³u wykonania przedmiotu umowy zosta³a ustalona na kwotê brutto ok.,68 mln z³. Spó³ka otrzyma³a decyzjê dot. zatwierdzenia przez Narodowy Bank S³owacji prospektu emisyjnego spó³ki, sporz¹dzonego w zwi¹zku z zamiarem ubiegania siê o wprowadzenie do obrotu na Gie³dzie GPW sztuk akcji o wartoœci nominalnej 1,- SKK, które pokryte zosta³y w ca³oœci wk³adem niepieniê nym. Akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% g³osów na ZWZ Banku 3 kwietnia 008r.: Unicredito Italiano 85,97% na tym Zgromadzeniu i 59,8% ogólnej liczby g³osów, Skarb Pañstwa 5,73% na tym Zgromadzeniu i 3,95% ogólnej liczby g³osów. Zarz¹d dokonana zosta³a emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich. Nowa transza obligacji dwuletnich obejmie sztuk obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 35 mln PLN. Zarz¹d informuje, i jednostka zale na naby³a obligacji, o nominale z³ ka da. Obligacje zosta³y nabyte po cenie nominalnej za ³¹czn¹ kwotê 35 mln z³.

2 Budimex CEDC DM IDM Drozapol Elzab Enap GF Premium HTL-Strefa Hydrobudowa Zarz¹d informuje o podpisaniu umowy wielocelowej linii kredytowej pomiêdzy: Budimex Dromex (zale na w 100% od Budimex) a Fortis Bank o wartoœci 00 mln PLN. Bols sp. z o.o., spó³ka zale na CEDC oraz inne spó³ki zale ne zawar³y umowê z BZ WBK S.A. na udzielenie terminowego kredytu na sumê 30 mln USD oraz kredytu w rachunku bie ¹cym na maksymaln¹ kwotê 0 mln USD. Z dniem 9 kwietnia 008 r. nast¹pi rejestracja akcji Domu Maklerskiego IDMSA. Spó³ka dokona³a nabycia.350 akcji w³asnych w celu umorzenia. Œrednia jednostkowa cena zakupionych akcji wynios³a 5,60 z³ za sztukê. ¹czna wartoœæ nominalna skupionych akcji wynosi.350 z³. Po powy szej transakcji spó³ka posiada 0,5% g³osów na WZA. ELZAB naby³ 166 akcji w³asnych w celu umorzenia. Œrednia jednostkowa cena zakupionych akcji wynios³a 8,70 z³ za sztukê. ¹czna wartoœæ nominalna skupionych akcji wynosi.57,60 z³ 0,009 % g³osów na WZA. Po dokonaniu powy szej transakcji ELZAB posiada ³¹cznie 1,076 % g³osów na WZA. Spó³ka dzia³aj¹c w konsorcjum z Elektromonta Gdañsk, pozyska³a zlecenie na wykonanie robót bran y elektrycznej, teletechnicznej, bran y KiA, prowadzenie gospodarki depozytowo-magazynowej dla obu bran oraz asystê w rozruchu i uruchomieniu instalacji CDU/VDU dla Grupy LOTOS S.A.. Szacunkowa wartoœæ ca³oœci zlecenia wynosi ok. 1,85 mln z³ z czego wartoœæ przypadaj¹ca dla Enap wynosi ok. 6,75 mln z³. Zosta³a zawarta umowa faktoringu z Biurem Zaopatrzenia Hutniczego. Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowi¹za³ siê do nabywania niewymagalnych wierzytelnoœci pieniê nych przys³uguj¹cych Faktorantowi wobec d³u nika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi z³. Zosta³a zawarta umowa faktoringu z Firm¹ Produkcyjno Handlowo Us³ugow¹,,Mazik'' Marek Mazik. Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowi¹za³ siê do nabywania niewymagalnych wierzytelnoœci pieniê nych przys³uguj¹cych Faktorantowi wobec d³u nika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 1,5 mln z³. Zarz¹d informuje, i akcjonariuszami posiadaj¹cymi ponad 5% g³osów na WZ kwietnia 008 r. byli: Andrzej Czernecki 9,50 % g³osów na tym WZ, 0,17% w ogólnej liczbie g³osów,noryt Company Establishment 37,61 % g³osów na tym WZ, 30,5 % w ogólnej liczbie g³osów, Wojciech Wyszogrodzki 9,63 % g³osów na tym WZ, 7,81 % w ogólnej liczbie g³osów. Zarz¹d podj¹³ decyzjê o wszczêciu procedury zmierzaj¹cej do po³¹czenia spó³ek HTL-STREFA oraz HaeMedic. Zarz¹d informuje, i dokona³ przydzia³u akcji oferowanych z wy³¹czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W Transzy Instytucjonalnej przydzielono Akcji Oferowanych a w Transzy Indywidualnej Akcji Oferowanych. Intercars Na podstawie z³o onych ING Bank Œl¹ski zleceñ emisji, dokonana zosta³a emisja piêædziesi¹tej szóstej transzy obligacji, o wartoœci 13,5 mln PLN. K Internet Emitent przedstawia informacje dot. publicznej oferty akcji K Internet: 1. Data otwarcia oferty publicznej 5 marca br. Cena akcji, po jakiej akcje by³y nabywane (obejmowane) 5,00 PLN. Wartoœæ przeprowadzonej subskrypcji i sprzeda y rozumiana jako iloczyn przydzielonych papierów wartoœciowych objêtych ofert¹ i ceny emisyjnej lub ceny sprzeda y ok. 1,71 mln PLN. Komputronik Cenê emisyjn¹ Akcji Serii D ustalono na 33,00 z³. Konsorcjum Stali Wykaz akcjonariuszy posiadaj¹cych powy ej 5% g³osów na NWZA.0.008r.: Jerzy Wojdyna 10,7% na NWZA i 6,8% ogólnej liczby g³osów; Marek Skwarski 19,51% na NWZA i 1,39% ogólnej liczby g³osów; Robert Wojdyna 19,51% na NWZA i 1,39% ogólnej liczby g³osów; Krzysztof Przybysz 16,08% na NWZA i 10,% ogólnej liczby g³osów; Jerzy Rey 10,86% na NWZA i 6,9% ogólnej liczby g³osów; Skyline Investment 1,93% na NWZA i 13,93% ogólnej liczby g³osów; KPPD Na sesji w dniu nast¹pi³a zmiana w³aœciciela 37% akcji spó³ki KPPD. Transakcji dokonywa³ Kronospan Holding i mia³a ona na celu sprzeda wszystkich posiadanych przez Grupê walorów polskiej spó³ce zale nej. Prawdopodobnie odbiorc¹ akcji by³a polska spó³ka zale na do Kronospan Holding Kronospan Szczecinek. LC Corp Do spó³ki wp³ynê³o zawiadomienie od Przewodnicz¹cego RN, Leszka Czarneckiego, który poinformowa³, i spó³ka LC Corp BV bêd¹ca osob¹ blisk¹ zwi¹zan¹ z Leszkiem Czarneckim, naby³a akcji LC Corp, po cenie 3,05 PLN. ¹czna wartoœæ transakcji wynios³a PLN. Makrum Noble Bank Zosta³a podpisana umowa leasingu z Raiffeinsen-Leasing na kwotê ok. 3,5 mln CHF netto, dot. wytaczarki dwukolumnowej typ AFP 00 CNC na licencji PAMA. Emitent otrzyma³ od Open Finance - spó³ki zale nej, informacjê o wartoœci sprzeda y produktów kredytowych i inwestycyjnych dokonanej za poœrednictwem Open Finance w I kwartale 008r. ¹czna sprzeda w I kwartale 008r wynios³a 1,5 mld z³.

3 Mediatel One--One Opoczno OZC PC Guard PGNIG Spó³ka Titiona poinformowa³a, i w wyniku rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego MediaTel, spó³ka objê³a.615 akcji spó³ki. Po rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego Titiona posiada 5,18% ogólnej liczby g³osów na WZ spó³ki. Spó³ka Weiss-Tessbach poinformowa³a, i w wyniku rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego MediaTel, spó³ka w drodze emisji akcji imiennych serii F Spó³ki oraz akcji imiennych serii G Spó³ki, spó³ka Weiss-Tessbach objê³a akcji spó³ki. Po rejestracji podwy szenia kapita³u, spó³ka Weiss- Tessbach 6,35 % ogólnej liczby g³osów na WZ spó³ki. Mariusz Malec pe³ni¹cy funkcjê Prezesa Zarz¹du spó³ki, dokona³ transakcji kupna akcji spó³ki w dniach 1- kwietnia 008r. po cenach od,6 do 5,11 z³. Jednoczeœnie Zarz¹d informuje, i Mariusz Malec osi¹gn¹³ stan posiadania ok. 0,6% w kapitale zak³adowym spó³ki. Spó³ka nie bêdzie wystêpowaæ do KNF z wnioskiem o ponowne rozpoznanie na³o onej przez Komisjê Nadzoru Finansowego na Opoczno S.A. kary pieniê nej za ra ¹ce naruszenie obowi¹zków informacyjnych. 30 maja 008 roku odbêdzie siê ZWZA spó³ki. Zarz¹d otrzyma³ rezygnacjê z udzia³u w RN z³o on¹ przez Paw³a Œliwiñskiego. Lista akcjonariuszy posiadaj¹cych co najmniej 5% ogólnej liczby g³osów na NWZ 8 kwietnia 008 r.: Skarb Pañstwa 99,7% na NWZ, 8,75% ogólnej liczby g³osów. NWZ odwo³a³o ze sk³adu RN w zwi¹zku z w zwi¹zku z up³ywem kadencji: Grzegorza Banaszka, Kazimierza Chrobaka, Mieczys³awa Kaweckiego, Marcina Morynia, Mieczys³awa Pu³awskiego, Stanis³awa Rychlickiego. Selena FM Trasintur NWZ powo³a³o w sk³ad RN na wspóln¹ kadencjê rozpoczynaj¹c¹ siê 30 kwietnia 008 roku: Grzegorza Banaszka, Agnieszkê Chmielarz, Mieczys³awa Kaweckiego, Huberta Konarskiego, Marcina Morynia, Mieczys³awa Pu³awskiego, Stanis³awa Rychlickiego, Jolantê Siergiej, Joannê Stuglik. Zarz¹d otrzyma³ postanowienie S¹du Rejonowego dot. zarejestrowania podwy szenia kapita³u zak³adowego spó³ki w drodze emisji akcji. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego po rejestracji wynosi ok. 1,1 mln z³ i dzieli siê na akcji o wartoœci nominalnej 0,05 z³ ka da. Zarz¹d otrzyma³ postanowienie S¹du Rejonowego, w którym zarejestrowano now¹ firmê spó³ki TRION. Wyniki kwartalne - pozosta³e spó³ki Spó³ka mln z³ I kw. 008 I kw. 007 zmiana Przychody ze sprzeda y,31 19, 16% Arcus Zysk operacyjny 0,58 0,36 63% Zysk netto 0,7 0,1 15% Przychody ze sprzeda y 653,17 65,36 0% Budimex Zysk operacyjny 11,7 0, % Zysk netto 15,63-1, % Przychody ze sprzeda y 373,0 17,15-10% Dêbica Zysk operacyjny,9 7,80-0% Zysk netto 19,31 0,90-8% Przychody ze sprzeda y 13,95 116,11 1% Kable Zysk operacyjny,88 3,38 5% Zysk netto,58,03 7% Przychody ze sprzeda y 9,75 86,1 3% Kêty Zysk operacyjny 33,38 7,13 3% Zysk netto 17,1 1,61-0% Przychody ze sprzeda y 1,53 1,51 % PC Guard Zysk operacyjny 0,08 0,3-77% Zysk netto 0,06 0, -7% Przychody ze sprzeda y 8,8 8,5 7% Polna Zysk operacyjny 1,01 1, -18% Zysk netto 0,73 1,3-5% Przychody ze sprzeda y 39,89 7,9-16% Wilbo Zysk operacyjny,10 1,3 70% Zysk netto 1,8 0,8 11% 3

4 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poni ej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiaj¹cy sytuacjê na rynku paliwowym. (L. Zalewski) Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 0 kwi 0 lip 0 paÿ 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paÿ 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paÿ 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paÿ 07 sty 08 kwi Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencja³: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl sty 0 kwi 0 lip 0 paÿ 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paÿ 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paÿ 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paÿ 07 sty 08 kwi 08 Dyferencja³, USD/bbl Œrednie kw artalne, USD/bbl Mar e rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl sty 0 kwi 0 lip 0 paÿ 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paÿ 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paÿ 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paÿ 07 sty 08 kwi 08 Mar e rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Œrednie kw artalne, USD/bbl

5 Spó³ka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 007P 008P 009P 007P 008P 009P Paliwa Grupa Lotos Neutralnie ,58,7 6,0 10,9 3,9 3,7 3,6 PGNiG Redukuj ,75 10, 1,5 15,1 8,6 6,7 6,7 PKN Orlen Akumuluj ,0 6,9 7,8 9, 5,3,5, Chemia Ciech Kupuj ,00 10,3 8,8 6,9 6,9 5,5,6 Synthos ,3 9, 8,8 9, 5,3 5, Police Neutralnie ,00 11,7 10,8 1,8 7, 6, 6,6 Pu³awy* Akumuluj ,00 0,1 8,7 9,0 8,7 5, 5,3 Telekomunikacja Multimedia ,7 1,8 10,3 7, 6,0 5, TPSA Akumuluj ,00 13,1 1,3 11,,5,5,5 Media Agora Redukuj ,00, 17,5 15, 9,9 8,8 8,1 Cinema City Akumuluj ,1 3,, 16,0 1,0 10,0 8,3 MNI Kupuj ,0 17,3 13, 1,1 7,1 6, 6, TVN Neutralnie ,00 3,9 18,9 16,0 15,5 13,0 11,1 IT Asseco Poland Akumuluj ,0 3,3 19,8 15,9 1,1 8, 6,9 ATM , 15, 1,3 8,1 7,3 6,9 Comarch ,9 15,5 13,5 13,5 11,3 10, Prokom ,5 0,5 0, 7,9,5 13, Qumak-Sekom ,9 16,8 1,5 1,0 10,9 9,7 Budowlany i deweloperski Dom Development ,7 7,6 7,3 6, 6,1 5,7 Elektrotim Kupuj ,00, 18, 15,5 1, 9, 7,6 Gant w trakcie aktualizacji - - 5,5,3,9 6,5,7 3, GTC Kupuj ,50 9,,6 3,8 7,6 15,8,6 Polimex Mostostal Neutralnie ,30 31,3,8 18,8 17,5 1,8 9,9 Projprzem Kupuj ,60 3,6 1,7 10,0 11,9 9, 6, Pozosta³e Apator Kupuj ,50 1,3 13,0 10,1 7,6 7, 5,9 Centrostal Gdañsk ,6,9 16,9-0,6 19,1 KGHM Kupuj ,98 5,5 6,7 6,,9 5,9 5,6 Lentex Kupuj ,00 38,5 0,3 9,9 9,5 5,1 3,6 Makarony Neutralnie ,55-1,3 36,0 11,1 9,3 8,3 Oponeo.pl Kupuj ,50 3,5, 17,8 31,0 15,1 11, Pamapol Sprzedaj ,0 10,3 17,0 1,5 6,7 6,1 5,0 Stalprodukt ,8 1,6 8,9 9,0 8,5 6,1 TIM Neutralnie ,86 16,9 1,0 11,3 11,9 9,5 8,1 * wskaÿnik dla roku 008 zawiera wskaÿnik dla roku obrotowego 007/008 Materia³y periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedzia³ek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Œroda: wykres cen papieru ród³a informacji: komunikaty spó³ek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 30.11.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11,0-0,9% WIG otw. 5 815,6-0,% INTAKUS 1,81-9,5% NASDAQ 53,6-0,3% WIG zam. 5 61,9-0,8% ANTI,1-7,8% S&P

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 637,5-0,3% WIG otw. 6 768, -0,% POLREST 0, -18,5% NASDAQ 7,8 0,% WIG zam. 6 16,3-0,9% FON 0,9 -,9% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska) Wtorek 9.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Cormay WIG (Polska) 9 9 - NovemberDecember FebruaryMarch April May June NovemberDecember February March April May June Octobe 9 WIG lekko wczoraj zni kowa³.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów Wtorek 26.04.2011 Indeksy GPW WIG otw. 50 216,1 0,1% WIG zam. 49 966,3-0,4% obrót (tys. PLN) 872 431 0,0% WIG 20 otw. 2 927,9 0,1% WIG 20 zam. 2 908,0-0,6% FW20M11 otw. 2 932,0 0,3% FW20M11 zam. 2 911,0-0,4%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 07.12.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 362,2-0,2% WIG otw. 46 969,2 0,2% INTAKUS 1,68-9,7% NASDAQ 2 594,9 0,1% WIG zam. 47 348,2 1,0% RESBUD

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 3.11.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 178,6-0,% WIG otw. 6 0,9 0,% LSTCAPITA 1,0-8,9% NASDAQ 53,0 0,6% WIG zam. 5 90,3-0,% ONEONE 6,0-8,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 5.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 980,5 0,9% WIG otw. 7 688,9 0,1% ATLANTIS 1,61-13,0% NASDAQ 717,6 1,0% WIG zam. 7 363,6-0,6% MOSTALEXP 1,31-8,%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 7.5.212 Indeksy GPW WIG otw. 4 65,5 -,1% WIG zam. 39 888, -,6% obrót (tys. PLN) 742 841 9,2% WIG 2 otw. 2 219, -,3% WIG 2 zam. 2 21,1 -,7% FW2M12 otw. 2 219,,% FW2M12 zam. 2 24, -,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 3.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 577,5,1% WIG otw. 47 765,,1% POLREST,26-1,3% NASDAQ 2 652,9 -,4% WIG zam. 47 489,9 -,4% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Piątek 09.01.2009. Komentarze poranne

Raport dzienny. Piątek 09.01.2009. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek 09.01.2009 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 742,5-0,3% WIG otw. 28 132,6-1,3% ASBIS 1,30-13,3% NASDAQ 1 617,0 1,1% WIG zam. 28 200,2-1,1% POLCOLORIT

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek 31.03.2009. Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek 31.03.2009. Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 31.03.009 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 7 5,0-3,3% WIG otw. 351,5-1,9% ASBIS 1,0-15,5% NASDAQ 1 501,8 -,8% WIG zam. 3 980,1-3,% ORZEL 0,06-1,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 28 grudnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 29 WIG2 2 759 -.37% 4.4% 14.7% 484/16 14 WIG 47 596 -.26% 4.3% 18.8% 79/261 swig8 12 129.32% 3.7%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 6.12.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 382,1,2% WIG otw. 46 676,6,4% OLYMPIC 5,5-9,8% NASDAQ 2 591,5,5% WIG zam. 46 868,4,8% QUANTUM

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 13.9.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 462,8,5% WIG otw. 43 77,1 -,1% MEDIATEL 8,56-7,5% NASDAQ 2 242,5,3% WIG zam. 43 671,3 -,3% PETROLINV

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia Wtorek 12.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48561,9-0,3% WIG zam. 47922,1-1,6% obrót (tys. PLN) 721087-15,8% WIG 20 otw. 2782,8-0,4% WIG 20 zam. 2743,4-1,8% FW20U11 otw. 2775,0-0,1% FW20U11 zam. 2743,0-1,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 12.06.2012 Indeksy GPW WIG otw. 38754,0 0,6% WIG zam. 38748,2 0,6% obrót (tys. PLN) 619243-38,4% WIG 20 otw. 2167,3 0,6% WIG 20 zam. 2164,7 0,5% FW20M12 otw. 2160,0 0,8% FW20M12 zam. 2164,0 1,0%

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May Czwartek 13.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39427,9 0,3% WIG zam. 40182,1 2,2% obrót (tys. PLN) 1220780 15,8% WIG 20 otw. 2268,1 0,3% WIG 20 zam. 2316,7 2,4% FW20Z11 otw. 2280,0 0,1% FW20Z11 zam. 2336,0 2,5%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 12..20 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 0,3 0,0% WIG otw. 45 404,7 0,4% TRION 0,47-6,0% NASDAQ 2 402,3 0,0% WIG zam. 45 454,9 0,5% STAPORKOW

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 24.5.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 193,4 1,2% WIG otw. 39 366,5,2% YAWAL 17,9-8,2% NASDAQ 2 229, 1,1% WIG zam. 39 58,6,7% FASTFIN,6-7,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 09.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 203,0-0,1% WIG zam. 49 321,5 0,1% obrót (tys. PLN) 1 260 661 8,2% WIG 20 otw. 2 856,4-0,1% WIG 20 zam. 2 867,2 0,3% FW20M11 otw. 2 853,0 0,0% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 2.9.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 67,9,1% WIG otw. 44 336,7,4% MONNARI 5,69-15,2% NASDAQ 2 315,6,5% WIG zam. 44 145,2,% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 16.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 564.5-0.8% WIG otw. 27 641.3 1.2% SANWIL 0.05-16.7% NASDAQ 1 508.3-2.1% WIG zam. 27 725.2 1.5% ORZEL

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Indeksy GPW WIG otw. 48 496,5,% WIG zam. 48 394, -,2% obrót (tys. PLN) 917 32-21,6% WIG 2 otw. 2 89,2,1% WIG 2 zam. 2 81,6 -,2% FW2U11 otw. 2 784,,1% FW2U11 zam. 2 758, -,8% mwig4 otw. 2 859,4 -,3% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A.

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A. Środa 02.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41446,2-0,6% WIG zam. 41160,7-1,3% obrót (tys. PLN) 799147-5,4% WIG 20 otw. 2392,5-0,7% WIG 20 zam. 2371,6-1,6% FW20Z11 otw. 2408,0-0,5% FW20Z11 zam. 2404,0-0,6% mwig40

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 13 lipca 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 13 lipca 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 13 lipca 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 27 WIG2 2 36 1.14% -.8% 3.2% 1172/36 WIG 4 755.9%.3% 36.8% 1846/568 swig8 11 363.93% -.9% 22.9% 4/12

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 17..0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 30,0 0,0% WIG otw. 33, 0,% ECARD 0,59-6,% NASDAQ 181,9 0,% WIG zam. 533,9 0,9% BERLING 7,38 -,9% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek 23.09.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Wtorek 23.09.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 23.09.20 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 015,7-3,3% WIG otw. 38 577,1 0,6% TETA-PP 0, -71,43 % NASDAQ 2 179,0-4,2% WIG zam. 38 277,9-0,2% ELKOP

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Publikacja raportu za II kwartał CEZ - Publikacja raportu za II kwartał. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Publikacja raportu za II kwartał CEZ - Publikacja raportu za II kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 13.08.2013 Indeksy GPW WIG otw. 49154,8 0,1% WIG zam. 49580,2 0,9% obrót (tys. PLN) 853553 4,2% WIG 20 otw. 2415,5 0,0% WIG 20 zam. 2440,1 1,1% FW20U13 otw. 2369,0 0,1% FW20U13 zam. 2403,0 1,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów Poniedziałek 11.6.212 Indeksy GPW WIG otw. 37552,4 -,4% WIG zam. 38526,6 2,2% obrót (tys. PLN) 14853 35,1% WIG 2 otw. 287,7-1,1% WIG 2 zam. 2153,9 2,% FW2M12 otw. 273, -,7% FW2M12 zam. 2142, 2,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków 29 6 October 13 20 27 3 November 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Indicator 9 16 23 30 April 6 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 22 29 July 6 13 20 27

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 1.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 674,8 -,2% WIG otw. 47 51,5 -,1% BEDZIN 42,58-7,4% NASDAQ 2 73,2 -,2% WIG zam. 46 85,4 -,5% CAMMEDIA

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 października stron. Alumetal Spółka opublikowała wyniki za III kwartał:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 października stron. Alumetal Spółka opublikowała wyniki za III kwartał: Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Alumetal Spółka opublikowała wyniki za III kwartał: 3Q14 konsensus vs konsensus 3Q13 r/r Przychody 292 277 6% 305 7% EBITDA 19.7 19.0 4% 13.4 20% EBIT 14.9

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia Najważniejsze informacje: Spółki Skarbu Państwa - Sejm uchwalił ustawę chroniącą polskie spółki Rynek kapitałowy - Senat poparł nowy podział kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym PZU - PZU chce kupić

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm 31/5/10 Wygrani/Przegrani Cyfrowy Polsat 14.28 3.48% PZU 379.50-1.61% GTC 22.65 2.03% Getin Holding 9.60-2.

obroty PLN/USDm 31/5/10 Wygrani/Przegrani Cyfrowy Polsat 14.28 3.48% PZU 379.50-1.61% GTC 22.65 2.03% Getin Holding 9.60-2. Raport dzienny 26 sierpnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 27 WIG2 2 393 -.7% -4.1% 6.4% 1315/417 WIG 41 573 -.58% -2.7% 8.8% 1587/54 swig8 11 677 -.64% -.1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: prawdopodobny powrót wzrostów December

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: prawdopodobny powrót wzrostów December Czwartek 12.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40207,2 0,0% WIG zam. 40562,6 0,9% obrót (tys. PLN) 653943 10,6% WIG 20 otw. 2228,3 0,1% WIG 20 zam. 2251,9 1,2% FW20M12 otw. 2236,0-0,3% FW20M12 zam. 2267,0 1,1%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Czwartek 02.09.2010. Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Czwartek 02.09.2010. Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek 02.09.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 10 269,5 2,5% WIG otw. 42 143,3-0,2% ROPCZYCE 17,14-11,2% NASDAQ 2 176,8 3,0% WIG zam. 42 469,6 0,6%

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI Zarząd Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego Środa 27.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 415,3 0,1% WIG zam. 47 185,6-0,4% obrót (tys. PLN) 688 646-3,3% WIG 20 otw. 2 737,7 0,1% WIG 20 zam. 2 720,5-0,5% FW20U11 otw. 2 730,0 0,2% FW20U11 zam. 2 716,0-0,3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki jednostkowe (mln PLN) PKN ORLEN IQ 2003 IQ 2002 zmiana Przychody 5 600 5 230 7.1% EBIT 180 117 53.8% Zysk netto 104 31 236.

Wyniki jednostkowe (mln PLN) PKN ORLEN IQ 2003 IQ 2002 zmiana Przychody 5 600 5 230 7.1% EBIT 180 117 53.8% Zysk netto 104 31 236. Prognozy wyników finansowych spó³ek za I kwarta³ PKN ORLEN Spodziewamy siê istotnej poprawy wyników finansowych w porównaniu z I kwarta³em roku ubieg³ego. Pierwsze dwa miesi¹ce bie ¹cego roku przynios³y

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 25..20 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 6,6-1,2% WIG otw. 39 939,8 0,9% TECHMEX 0,75-6,2% NASDAQ 2 213,6-0,7% WIG zam. 39 920,6 0,9% KOLASTYNA 0,81-5,8%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 3 marca stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 3 marca stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Emperia Spółka może być zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 182,3 mln PLN wraz z odsetkami z tytuły zysku ze sprzedaży Tradisu w 2011. Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 sierpnia stron. CCC Spółka opublikowała wyniki za II kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 sierpnia stron. CCC Spółka opublikowała wyniki za II kwartał Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek CCC Spółka opublikowała wyniki za II kwartał Przychody 608 609 0% 609 0% 496 23% EBITDA 112 117-4% 125-10% 97.7 15% EBIT 95.5 102-7% 105-9% 87.2 10% Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Koncern rozważa wejście w segment wydobywczy przez zakup spółek, które już wydobywają ropę naftową. (L.Zalewski)

Koncern rozważa wejście w segment wydobywczy przez zakup spółek, które już wydobywają ropę naftową. (L.Zalewski) DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek 14.11.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 835,3 6,7% WIG otw. 26 591,7-3,6% IMMOEAST 0,88-31,8% NASDAQ 1 596,7 6,5% WIG zam. 26 702,5-3,2% EFH

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek 14.10.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 096,1 0,7% WIG otw. 45 713,0 0,6% TIM 10,97-6,2% NASDAQ 2 441,2 1,0% WIG zam. 46 287,0 1,8% MIDAS

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Piątek Komentarze poranne

Raport dzienny. Piątek Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek 19.09.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 019,7 3,9% WIG otw. 37 102,0 1,5% VENO-PDA 0,04-60,00 % NASDAQ 2 199,1 4,8% WIG zam. 36 431,5-0,4%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 23.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 213,6 -,6% WIG otw. 42 165,3 -,6% CPENERGIA 2,25-7,% NASDAQ 2 179,8,% WIG zam. 42 22,9 -,5% VARIANT

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 grudnia 2014 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 grudnia 2014 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Budimex Spółka złożyła ofertę kupna od Skarbu Państwa 41,65% udziałów w Elektromontażu Poznań. Eko Export Spółka obniżyła prognozy na 2014: przychody 49,5

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Grupa Lotos 8,60 7,47% 7,% 5,2% -3,8% -44,4% -5,7% TVN 0,30 8,74% -7,7% -7,9% -9,3% -0,% -0,3% KGHM Polska Miedź 3,50 7,9%,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 2.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 465,9,% WIG otw. 42 561,5 -,1% RAINBOW 7,4-6,1% NASDAQ 2 254,7,1% WIG zam. 42 464,7 -,4% RESBUD

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 czerwca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 czerwca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Atrem Konsorcjum ze spółką Contrast (podmiot zależny od Atremu) jako lider podpisało kontrakt na budowę stacji energetycznej dla Tauron Dystrybucja za 16,9

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 marca 2015 6 stron. Asseco BS Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 marca 2015 6 stron. Asseco BS Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco BS Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 4Q14 konsensus vs konsensus 4Q13 r/r Przychody 39.1 44.1-11% 48.5-19% EBITDA 15.7 13.8 14% 14.4 9% EBIT

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Sprzedaż Gazety Wyborczej spadła w marcu o 5,15% r/r do 186,791 sztuk. AviaAm WZA zadecydowało o wypłaci dywidendy w wysokości 0,09 EUR na akcję (3,9

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 maja stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 maja stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Średnia dzienna sprzedaż Gazety Wyborczej oraz innych dzienników i tabloidów: marzec Gazeta Wyborcza 175,370-8% Rzeczpospolita 56,556-3% Dziennik Gazeta

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Bioton 0,24,7% 9, 2,7% 3,5% -2,6% 35,4% Globe Trade Centre 3,22 3,24% 3,4% 8,4% -2, 0,5% -,7% Polnord 23,49 2,74%,5% -0,8% -2,2%

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Czwartek Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Projprzem. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Czwartek Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Projprzem. WIG20 (Polska) Czwartek..8 Analiza Techniczna Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Projprzem Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowi¹ rekomendacji w rozumieniu Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

October November

October November DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Środa 23.02.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 467,0-0,6% WIG zam. 46 548,3-0,5% obrót (tys. PLN) 886 452 32,9% WIG 20 otw. 2 638,7-0,9% WIG 20 zam. 2 653,5-0,3% FW20H11 otw.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 wrzeœnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 7 wrzeœnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 7 wrzeœnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 27 WIG2 2 488.47% -2.4% 13.2% 879/288 WIG 43 145.47% -.6% 15.6% 1493/49 swig8 12 81.38% 2.% 7.7%

Bardziej szczegółowo

Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,8 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,3%).

Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,8 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,3%). Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Ciech Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Przychody 786 767 3% 795-2% EBITDA 145 116 26% 22.0 561% EBIT 91.2 64.1 42% -36.0 - Zysk netto 111 23.6 370%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Erbud Spółka podpisała kontrakt na przebudowę budynku kina Neptun w Gdańsku za 38,2 mln PLN. Gino Rossi Spółka opublikowała dane o przychodach za grudzień

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 28.6.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 143,8 -,1% WIG otw. 4 315,7,2% KOMPUTRON 1,38-23,1% NASDAQ 2 223,5,3% WIG zam. 4 376,8,3% KAREN

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Spółki paliwowe pod oporami

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Spółki paliwowe pod oporami DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wtorek 05.04.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 487,7 0,0% WIG zam. 49 593,0 0,2% obrót (tys. PLN) 1 058 038-16,0% WIG 20 otw. 2 874,0-0,1% WIG 20 zam. 2 883,4 0,2% FW20M11

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 Kons. vs kons. Citi vs Citi 4Q13 r/r Składki przypisane brutto 4,476 4,245 5% 4,245 5% 4,077 10% Wynik na

Bardziej szczegółowo

Private Equity Managers Ostatni dzień zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Private Equity Managers Ostatni dzień zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco Central Europe ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 EUR na akcję (1,93 PLN na akcję, stopa dywidendy 9,4%), dzień ustalenia prawa do

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 15 maja stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 15 maja stron Biuletyn Dzienny 8 stron Informacje ze Spółek Altus TFI Spółka planuje skup do 6,52 mln akcji własnych po 9,63 PLN za udział. Erbud Obecny portfel zamówień ma wartość 1,54 mld PLN, z czego 1,12 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December Wtorek 10.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40866,2 0,3% WIG zam. 40802,4 0,1% obrót (tys. PLN) 481615-40,5% WIG 20 otw. 2267,4 0,5% WIG 20 zam. 2263,4 0,3% FW20M12 otw. 2277,0 0,3% FW20M12 zam. 2273,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 lutego 2015 6 stron. Echo Investment Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 lutego 2015 6 stron. Echo Investment Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Echo Investment Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 4Q14 konsensus vs konsensus 4Q13 r/r Przychody 207 193 7% 122 70% EBIT 73.3 120-39% 42.0 75% Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 października stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Budimex Konsorcjum z Budimeksem na czele (95% udział) podpisało kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól za 158 mln PLN. Erbud Spółka

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 7.3.211 Indeksy GPW WIG otw. 48 241,8,4% WIG zam. 48 295,8,5% obrót (tys. PLN) 1 198 462-11,3% WIG 2 otw. 2 777,6,5% WIG 2 zam. 2 783,1,7% FW2H11 otw. 2

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 stycznia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PKN Orlen Spółka odkupiła obowiązkowe zapasy ropy naftowej od Neonu za 257 mln USD. PGE Spółka opublikowała wstępne wyniki za 2014 rok: EBITDA 8,1 mld PLN,

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja KGHM Polska Miedź 29,0 4,34% 4,3% 7,8% 0,9% 22, 22,5% PBG 96,50 4,7% 3,% 5,9% 9,8% 2,5% 8,6% Grupa Lotos 7,25 3,9% -4,2% -6,%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October Środa 07.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41019,9-0,2% WIG zam. 40479,8-1,5% obrót (tys. PLN) 843148 13,7% WIG 20 otw. 2281,0-0,1% WIG 20 zam. 2249,6-1,5% FW20Z11 otw. 2286,0 0,1% FW20Z11 zam. 2244,0-1,8%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 21.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41957,9 0,0% WIG zam. 41759,3-0,4% obrót (tys. PLN) 564431-2,3% WIG 20 otw. 2294,4-0,8% WIG 20 zam. 2281,9-1,4% FW20U12 otw. 2296,0-0,9% FW20U12 zam. 2290,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 czerwca stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 czerwca stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Amica ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 4 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,2%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 15 czerwca, dzień wypłaty dywidendy

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 01.03.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 10 325,3 0,0% WIG otw. 38 118,0 0,4% SWARZEDZ 0,08-11,1% NASDAQ 2 238,3 0,2% WIG zam. 38 708,6

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Ceny bawełny na świecie - kontrakt ICE Futures

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Ceny bawełny na świecie - kontrakt ICE Futures DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Środa 30.03.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 711,9-0,2% WIG zam. 48 662,4-0,3% obrót (tys. PLN) 974 788 21,5% WIG 20 otw. 2 820,4-0,3% WIG 20 zam. 2 816,1-0,4% FW20M11 otw.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 września stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 września stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek ATM Grupa Spółka podpisała kontrakt z Telewizją Polską na produkcję programów telewizyjnych o wartości 34,2 mln PLN. Budimex Budimex wygrał przetarg na budowę

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games Najważniejsze informacje: PKO BP - MSP chce zmian w statucie PKO BP Sektor paliwowy - OPEC utrzymał dotychczasowe kwoty wydobywcze minister ds. ropy Śnieżka - ZWZ zdecydowało o wypłacie 3,1 PLN dywidendy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Getin: ograniczony potencjał wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Getin: ograniczony potencjał wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Czwartek 31.03.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48 885,5 0,5% WIG zam. 48 605,7-0,1% obrót (tys. PLN) 1 466 373 50,4% WIG 20 otw. 2 832,0 0,6% WIG 20 zam. 2 806,4-0,3% FW20M11

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Millennium - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Millennium - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 24.07.2012 Indeksy GPW WIG otw. 39702,1-1,1% WIG zam. 38982,8-2,9% obrót (tys. PLN) 648598-9,4% WIG 20 otw. 2140,9-1,5% WIG 20 zam. 2101,1-3,3% FW20U12 otw. 2129,0-1,8% FW20U12 zam. 2070,0-3,6%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 stycznia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek BNPP Polska, BGŻ NWZA banków w dniu 25 lutego zadecydują o połączeniu BNPP Polska z BGŻ. BGŻ wyemituje 28 mln akcji do akcjonariuszy BNPP Polska (5 akcji Banku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September Środa 28.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37798,5 0,0% WIG zam. 37836,5 0,1% obrót (tys. PLN) 372934 33,5% WIG 20 otw. 2169,1 0,0% WIG 20 zam. 2173,4 0,2% FW20H12 otw. 2195,0 0,0% FW20H12 zam. 2191,0-0,2%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 1 października stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 1 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Asbis NWZA zatwierdziło skup do 1 mln akcji za nie więcej niż 0,5 mln USD. Betacom Spółka podpisała umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na usługę serwisu sprzętu

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 13 maja stron. ABC Data Spółka opublikowała wyniki za I kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 13 maja stron. ABC Data Spółka opublikowała wyniki za I kwartał Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek ABC Data Spółka opublikowała wyniki za I kwartał Przychody 1 169 1 166 0% 1 089 7% EBIT 12.2 16.6-27% 16.3-25% Zysk netto 6.8 11.1-39% 11.0-38% Spółka prognozuje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 2.8.212 Indeksy GPW WIG otw. 4243,,1% WIG zam. 4194,8-1,1% obrót (tys. PLN) 577769-45,9% WIG 2 otw. 2344,9,% WIG 2 zam. 2313,7-1,3% FW2U12 otw. 2318,,6% FW2U12 zam. 2287, -1,4% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 19.10.2009. Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek 19.10.2009. Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 19.10.2009 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 9 995,9-0,7% WIG otw. 38 671,1 0,1% WOLAINFO 3,86-10,0% NASDAQ 2 156,8-0,8% WIG zam. 38 470,3-0,4%

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm 9/12/10 Wygrani/Przegrani Lotos 43.20 2.42% Pekao 170.00-0.58% PKN Orlen 50.50 1.75% Cyfrowy Polsat 15.75-0.

obroty PLN/USDm 9/12/10 Wygrani/Przegrani Lotos 43.20 2.42% Pekao 170.00-0.58% PKN Orlen 50.50 1.75% Cyfrowy Polsat 15.75-0. Raport dzienny 8 marca 211 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 29 WIG2 2 788.18% 1.8% 15.9% 78/275 14 WIG 48 354.12% 1.1% 19.1% 163/374 swig8 12 774 -.26%.7% 8.3%

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007.

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007. ujawnia zgodnie z Procedurą udziału i głosowania w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy (WZA) przez ING Investment Management (Polska) S.A., sposób głosowania na WZA oraz NWZA następujących spółek (okres

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 12.4.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 997,4,6% WIG otw. 43 6,9,7% NORDEABP 4, -7,% NASDAQ 2 454,1,7% WIG zam. 43 262,2 1,3% BIOTON,22-4,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Action Duda Elbudowa ES-System Igroup Kulczyk Oil Ventures Inc.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Action Duda Elbudowa ES-System Igroup Kulczyk Oil Ventures Inc. Wtorek 03.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41285,6 0,0% WIG zam. 41488,9 0,5% obrót (tys. PLN) 588201-39,1% WIG 20 otw. 2286,4 0,0% WIG 20 zam. 2301,0 0,6% FW20M12 otw. 2294,0 0,5% FW20M12 zam. 2311,0 1,3%

Bardziej szczegółowo

Koniec remontu pieca Zakończył się trzymiesięczny remont pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II należącej do KGHM. Kosztował 150 mln zł

Koniec remontu pieca Zakończył się trzymiesięczny remont pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II należącej do KGHM. Kosztował 150 mln zł DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek 14.08.2009 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 9 398,2 0,4% WIG otw. 35 224,8 0,0% ATLASEST 4,25-10,7% NASDAQ 2 009,4 0,5% WIG zam. 35 998,1 2,2% CHEMOS

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję Środa 08.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41149,0-0,1% WIG zam. 41224,8 0,1% obrót (tys. PLN) 568388-10,3% WIG 20 otw. 2258,6-0,1% WIG 20 zam. 2266,5 0,2% FW20U12 otw. 2227,0 0,7% FW20U12 zam. 2240,0 0,3%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 9 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 9 stycznia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Agora Średnia dzienna sprzedaż Gazety Wyborczej oraz pozostałych dzienników i tabloidów w listopadzie: listopad r/r Gazeta Wyborcza 190,517-12% Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek mbank CEO Cezary Stypułkowski cytowany przez PAP poinformował, że w obecnych warunkach regulacyjnych nie ma przestrzeni do wypłaty dywidendy za 2016. BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ Najważniejsze informacje: PGNiG - Tworzy krótką listę aktywów do przejęcia w USA i Kanadzie PZU - PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim, Klesyk wybrany na kolejna kadencję Netia - Zbigniew Jakubas

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 06 października 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Polnord: sygnał kupna 14.0

Dziennik. 06 października 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Polnord: sygnał kupna 14.0 Najważniejsze informacje: S. kolejowy, s. budowlany - PKP PLK chce do końca roku uruchomić przetargi na 14 mld PLN PGNiG - PGNiG postuluje wsparcie dla gazoportu PGE - Poziom realizacji inwestycji w Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 16 marca 2015 6 stron. Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 16 marca 2015 6 stron. Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Przychody 1833 1785 3% 1701 8% EBITDA 246 268-8% 212 16% EBIT 178 200-11% 126 41% Zysk netto 89.9 112-20%

Bardziej szczegółowo