Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji"

Transkrypt

1 Warszawa, Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie r r. Realizacja inwestycji podzielona została na etapy odpowiadające celom i zakresowi realizowanego przedsięwzięcia: Etap I Prace przygotowawcze Pierwszy etap realizacji projektu to przede wszystkim analiza procesów biznesowych zachodzących w firmie wnioskodawcy oraz firmach współpracujących. Na tym etapie zebrane zostaną szczegółowe dane dotyczące średnich czasów procesowania spraw, kosztów powstających w danym procesie oraz diagramy definiujące ich przebieg w celu ich optymalizacji. Inżynierowie systemowi przygotują stosowne analizy dotyczące integracji tworzonego rozwiązania z systemami informatycznymi partnerów projektu. Opracowany zostanie również szczegółowy zestaw wymagań dotyczący modelu działania systemu i pełny zakres definicji procesów zachodzących we wszystkich firmach współpracujących. Wykonanie analizy będzie skomplikowane i będzie wymagało sporego zaangażowania ze strony architektów systemowych oraz specjalistów odpowiedzialnych za końcowe tworzenie systemu. Analiza pozwoli na opracowanie dokładnego zapotrzebowania, w związku z tym opracowane zostaną szczegółowe analizy i harmonogramy prac. Moduł zarządzania logistycznego Moduł zarządzania logistycznego będzie umożliwiał obsługę w zakresie ewidencji stanów i obrotów magazynowych oraz zarządzanie zasobami magazynowymi. Moduł ten będzie pomagać w rejestracji transakcji magazynowych w momencie ich zaistnienia. Aplikacja ta umożliwi też prowadzenie dowolnej liczby magazynów o swobodnym rozmieszczeniu terytorialnym, przy czym operatorzy aplikacji (pracownicy Wnioskodawcy i partnerów) w celu dostępu do poszczególnych magazynów będą musieli Strona 1 z 12

2 otrzymać uprawnienia. Moduł zamówienia Moduł zamówienia jest dopełnieniem modułu handlowego i zarządza procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwia częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł umożliwiał będzie tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. Moduł handel-sprzedaż Pozwoli on na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł mocno zintegrowany z pozostałymi obszarami wdrażanego systemu, to za jego pośrednictwem tworzone i podpisane cyfrowe dokumenty handlowe zostaną przekazane do modułu EDI, gdzie zgodnie ze standardem EDI zostaną przekazane do wybranych Partnerów. Moduł poczty elektronicznej wraz z bazą kontaktów Znaczna część pracy spółki Wnioskodawcy polega na korespondencji elektronicznej z klientami. Dlatego też wdrożony zostanie zintegrowany system korporacyjnej poczty . Pozwoli on na szybkie powiązanie poczty oraz załączników z systemem DMS, dzięki czemu możliwe będzie znaczne przyspieszenie pracy i agregacja całości danych dotyczących klienta w jednym miejscu. Oprogramowanie zintegrowanej poczty elektronicznej jest koniecznie, ponieważ większość komunikacji z klientami odbywa się poprzez ten kanał. Wbudowany system pocztowy sprawi, iż każdy pracownik zajmujący się danym klientem będzie miał wgląd w pełną historie komunikacji z klientem. W ramach tego etapu wdrożona zostanie również rozbudowana baza danych kontaktów wraz z intuicyjnym interfejsem do jej obsługi. W bazie kontaktów przechowywane będą wszystkie dane dotyczące klientów, kontrahentów oraz wszelkich innych podmiotów istotnych dla działalności Wnioskodawcy. Ważnym elementem będzie wdrożenie rozbudowanej wyszukiwarki danych. Wraz z tym modułem wprowadzone zostaną protokoły do synchronizacji bazy kontaktów z systemami zewnętrznymi oraz importery do pobrania danych np. z telefonów komórkowych. Integracja bazy kontaktów jest bardzo istotnym elementem, ze względu na to, iż lista kontrahentów i klientów jest kluczową informacją w całej bazie wiedzy firmy oraz ze względu na fakt, że wszystkie dane w platformie B2B będą powiązane z Strona 2 z 12

3 kontami klientów Etap II Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Oprogramowanie Document Management System (DMS) System obiegu dokumentów w ramach platformy B2B będzie ogniwem spajającym kooperujące przedsiębiorstwa. System DMS pozwoli na zarządzanie zarówno obrazami dokumentów (zeskanowane dokumenty papierowe), jak i dokumentami elektronicznymi (pliki tekstowe, poczta elektroniczna, etc.), łączenie dokumentów w grupy tematyczne (np. historia kontaktów z klientem). Zakup oprogramowania pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu projektu, jakim jest automatyzacja obiegu dokumentów. System DMS dzięki połączeniu z pozostałą częścią platformy B2B umożliwi pełną współpracę w formie elektronicznej. Moduł ten jest niezbędny w celu wdrożenia systemu pracy w formie elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w relacji z partnerami biznesowymi B2B. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów w organizacji, pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji, zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów, możliwość tworzenia różnego typu raportów i analiz, a przede wszystkim ograniczenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym wzroście, jakości obsługi klientów B2B oraz możliwość innowacyjnego podejścia do świadczonych przez wnioskodawcę usług. Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu DMS dla Wnioskodawcy: -uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów, -bezpieczeństwo przechowywania korespondencji i danych, -zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów, -skrócenie czasu związanego z wyszukiwaniem dokumentów, -przyspieszenie realizacji procesów związanych z dokumentacją, -oszczędności eksploatacyjne (papier, toner, powierzchnia magazynowa). System ewidencji wymiany danych handlowych w formacie EDI Technologia elektronicznej wymiany danych EDI Głównym zadaniem modułu wymiany danych w formacie EDI będzie automatyzacja dystrybucji i wprowadzanie dokumentów i spełniającej wymogi wymiany dokumentów w formie wyłącznie elektronicznej. System elektronicznej wymiany dokumentów w standardzie EDI jest narzędziem klasy B2B opartym o Electronic Data Interchange, realizującym automatyczną wymianę elektronicznych dokumentów przesyłanych przed, w trakcie i po zakończeniu projektu. Celem realizacji tego modułu jest wyeliminowanie przepływu dokumentów papierowych i wielokrotnego wprowadzania tych samych danych Strona 3 z 12

4 oraz przyśpieszenie przepływu informacji. Głównym zadaniem EDI jest translacja umówionego formatu danych na format EDI i odwrotnie. Scentralizowana architektura ma na celu przechowywanie przesłanych danych (dokumentów) i dbanie o dostarczenie ich od nadawcy do adresata. Funkcja ta jest bardzo ważna ponieważ zapobiega utracie danych, gwarantuje transakcyjność. Scentralizowana architektura ma na celu przechowywanie przesłanych danych (dokumentów) i dbanie o dostarczenie ich od nadawcy do adresata. System elektronicznego obiegu dokumentów Wnioskodawcy będzie posiadał kilka standardów elektronicznej wymiany danych, aby w sposób elastyczny dostosować się do możliwości technicznych partnera biznesowego. System elektronicznego obiegu dokumentów będzie umożliwiał przetwarzanie danych zawartych w wybranych formatach dokumentów: txt, XML, RDBMS, EDIFACT, Excel lub edxml. EDIFACT będzie wykorzystywany przede wszystkim w przypadku integracji systemów finansowych, w szczególności w przypadku elektronicznego obiegu dokumentów handlowych faktur VAT, rachunków etc. Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu EDI dla Wnioskodawcy: -możliwość składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, -prostszy proces integracji kolejnych partnerów dzięki wykorzystaniu EDI. Podpis elektroniczny Zakup i wdrożenie oprogramowania realizującego możliwość kwalifikowanego podpisu cyfrowego pozwoli na wiarygodną i niepodważalną autoryzację podpisów, możliwość bezpiecznego przetwarzania danych oraz obsługi kontraktów handlowych. Wdrożony podpis elektroniczny będzie dostosowany do systemu obiegu dokumentów i interfejsu komunikacyjnego platformy B2B. Oprogramowanie będzie rozwiązaniem zakupionym przez Wnioskodawcę, dostosowanym do potrzeb funkcjonowania całego systemu oraz będzie dopasowane do świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Wdrożenie podpisu elektronicznego będzie zrealizowane w oparciu o bibliotekę programistyczną, która umożliwi wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i jego systemy. Aplet Java lub komponent.net umożliwiać będzie wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy wykorzystywane do komunikacji z systemem obsługi transakcji Wnioskodawcy. Dodatkowo, biblioteka będzie umożliwiała korzystanie z funkcjonalności oferowanych z poziomu aplikacji napisanych w języku C/C++. Zarówno biblioteki jak i aplet Java umożliwiać będą składanie i weryfikację zwykłego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego w formatach XAdES (w wariantach XAdES-BES, XAdES-T lub XAdES-C) oraz PKCS#7, możliwe będzie także składanie e-podpisu wielokrotnego PKCS#7 oraz kontrasygnaty XAdES. Przygotowane komponenty programistyczne wyposażone będą w funkcjonalność pozwalającą na utworzenie podpisu elektronicznego w sposób automatyczny, który zostanie uruchomiony na podstawie przekazanej listy odniesień do danych, które należy podpisać lub zweryfikować. Podstawowe korzyści z wdrożenia modułu podpisu elektronicznego dla Wnioskodawcy: -możliwość podpisywania danych w formie komputerowej: dokumentów, oświadczeń woli, raportów, Strona 4 z 12

5 -wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, -ochrona przesyłanych dokumentów, -łatwiejsza weryfikacja zmian w podpisywanych dokumentach. Aplikacja SaaS partnerów W ramach projektu powstanie także zaawansowane technologicznie, innowacyjne narzędzie przeznaczone do świadczenia usług w modelu Sotfware-as-a-Service. Narzędzie to będzie typowo branżowym rozwiązaniem umożliwiającym konfigurację całego przebiegu procesu zamówienia poczynając od jego złożenia do końcowego wydania towaru. Usługa będzie udostępniała webowy interfejs API, za pomocą którego Partnerzy będą mogli wysyłać informacje o dacie przyjechania po towar. Zaawansowana logika biznesowa zaimplementowana w tym module będzie decydowała o tym komu ma zostać przydzielone zadanie obsłużenia tego zamówienia, będzie kolejkowała zamówienia zgodnie z metodą FIFO (ang. First In First Out) jak i przygotowywać komplet wymaganych dokumentów. Partnerzy na bieżąco za pomocą webowego interfejsu będą mogli sprawdzać aktualny status swojego zamówienia. Narządzie to będzie również służyło pracownikom Wnioskodawcy, gdyż w ramach tego modułu zostanie zaimplementowane wysoce efektywne rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi i zasobami ludzkimi tj. diagram Gantta. Diagram ten jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do tego celu. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi do zarządzania przebiegiem całego procesu praca w firmie Wnioskodawcy zostanie zoptymalizowana i uporządkowana. To w znacznym stopniu pozwoli wyeliminować ludzki błąd oraz ograniczyć ewentualne zamieszanie wynikłe z tego powodu. Etap III Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Moduł śledzenia dostaw Moduł ten pozwoli na bieżąco śledzić dostawę produktów- umożliwi ciągłą kontrolę czasu dostaw i monitowanie czasu i miejsca dostawy do Partnerów (śledzenie trasy, bieżący podgląd na zlecenie w dostawie aktualną lokalizację dostawcy, prognozowana godzina dostawy itp.). Ponadto moduł będzie miał możliwość przekazywania informacji do partnerów biznesowych tj.: - czas przybycia dostawy do partnera biznesowego to np. 45 min - uwaga dostawa opóźni się z powodu korków, obecne opóźnienie do np. 12 min W/w funkcjonalność da potężne narzędzie biznesowe w sposób bezpośredni wpływające na realizowane procesy biznesowe. Dzięki funkcjonalnościom Partner będzie na bieżąco widział trasę i przedyktowany termin dostawy swoich produktów, co umożliwi lepszą organizację rozładunku i przyjęcia towarów przez Partnera. Dzięki funkcjonalnościom modułu, zadania związane z dostawą i przyjęciem towarów zostaną lepiej zorganizowane i znacząco skrócone, co wpłynie także na wzrost sprzedaży produktów, w skutek ich Strona 5 z 12

6 szybszej ekspozycji do sprzedaży u Partnera i ich wykorzystania na budowie. Moduł zwrotu towarów Moduł ten będzie odpowiedzialny za obsługę zwrotu towarów. Zapewni on możliwość rejestrowania zwrotu towarów poprzez wyświetlenie dedykowanego formularza, częściowo uzupełnionego (dane pobrane z innych modułów) w zakresie: nr FV, rodzaj niezgodności, nazwa zamawiającego, adres, NIP) oraz z polami wymagającymi uzupełnienia (opis niezgodności, oczekiwane działanie). Moduł także zapewni możliwość śledzenia postępu w zakresie rozpatrywania zwrotów poprzez wyświetlanie komunikatów w postaci: Status 1- Zwrot w trakcie rozpatrywania Status 2- Zwrot zaakceptowany i zaawizowany na datę: Status 3- Zwrot zmodyfikowany (zmiana ilości) Status 4- Zwrot odrzucony (wraz z podaniem powodu odrzucenia) Status 5- Zwrot zatwierdzony (sprawdzony w miejscu przyjęcia następnie automatycznie generowany jest dokument PZ a następnie faktura korekta dla odbiorcy). Po zakończeniu rozpatrywania danego zwrotu, informacja w formacie XML zostanie przesłana do partnera. Moduł rejestru umów i planów taryfowych Za pomocą tego modułu będzie możliwa korelacja dokumentu zamówienia z dokumentem faktury sprzedaży. Po otrzymaniu zamówienia moduł ten będzie pozwalał na pobranie dokumentu faktury, korelację z zamówieniem i zapisanie do bazy w systemie z pliku faktury. Kolejno moduł zapisze fakturę (zostanie pobrany nr na podstawie wcześniej zdefiniowanej maski numeracji dokumentu). W trakcie korelacji i pobrania faktury, zamówienie zmienia swój status i w polu uwag otrzyma numer faktury celem szybkiej identyfikacji. Z kolei faktura otrzyma w polu uwag numer zamówienia jako wzajemna zależność. Pozwoli to w późniejszym etapie na prowadzenie szczegółowych analiz i raportów. Moduł ten ułatwi nam rozliczanie z partnerem w zakresie należnych rabatów wstecznych, osiągniętych poziomów sprzedaży, których rozliczenie obecnie, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi jest uciążliwe. Za jego pomocą będzie możliwe tworzenie zestawień, które wspomogą procesy decyzyjne w firmie Wnioskodawcy i firmie partnera. System raportowania Niezmiernie ważna jest możliwość szybkiego uzyskiwania informacji na temat działań podejmowanych przez użytkowników systemu. Do takich celów zostanie stworzony moduł raportowania, który wesprze zarządzanie firmą Wnioskodawcy oraz procesy kontrolingu. Na podstawie wygenerowanych raportów Strona 6 z 12

7 będzie można formułować wnioski pozwalające na poprawę funkcjonowania firmy. System będzie pobierał i przetwarzał dane z całej platformy B2B, analizował je i przedstawiał w formie odpowiednich wykresów lub zestawień. Na tym etapie stworzony i opracowany zostanie pierwszy zestaw raportów, jakie można uzyskać z systemu B2B Etap IV Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: System pobierania danych z rachunków bankowych W ramach platformy zostanie wdrożony system integrujący rachunki bankowe z systemem księgowym. Dotychczas klienci grupy przesyłali wyciągi bankowe w postaci wydruków papierowych, sam proces podliczania kosztów bankowych generował, co najmniej kilkadziesiąt roboczo godzin pracy w ramach grupy. Przesyłany wyciąg bankowy jest obecnie wysyłany do Partnera odpowiedzialnego za ewidencję danych, Partner podlicza ręcznie (otrzymał wydruk papierowy) opłaty bankowe, odsetki od zaciągniętych kredytów oraz ewentualne przychody z operacji overnight. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilość obsługiwanych klientów, żmudna praca konieczna do wykonania przekłada się na ogromną ilość godzin. To czas, który można zaoszczędzić dzięki integracji z rachunkami bankowymi i automatyzacji procesu obliczania. Dlatego Wnioskodawca zdecydował się na wdrożenie rozwiązania informatycznego, które będzie potrafiło zintegrować się z rachunkiem bankowym, pobrać operacje historyczne (historię operacji) w formie elektronicznej i przesłać je do systemu księgowego online. Oczywiście podliczanie danych również zostanie całkowicie zautomatyzowane, dzięki czemu możliwe będzie zaoszczędzenie w ramach grupy od kilkunastu do kilkudziesięciu roboczogodzin. Należy zaznaczyć fakt, że system ten będzie pracował na dużej ilości danych (BigData) wejściowych (historia rachunku bankowego x ilość partnerów/klientów) i w pełni automatyzował przetwarzanie tych danych do postaci wyjściowej pełne podsumowanie operacji bankowych, kosztów. Oznacza to, że efektem działania tego rozwiązania będzie w pełni automatyczne udostępnianie pozycji gotowych do zaksięgowania. Biorąc pod uwagę integrację systemu bankowego z mechanizmami sztucznej inteligencji AI, rozwiązanie pozwoli na maksymalną automatyzację procesu obsługi rachunków bankowych pod kątem księgowania, czyli pełna automatyzację bez udziału czynnika ludzkiego. Dodatkową wartością będzie automatyzacja procesu oznaczania płatności dokumentów księgowych (system automatyczne będzie potrafił oznaczyć pozycje zapłacone/niezapłacone), co znacznie przyspieszy działanie procesów windykacyjno- rozliczeniowych. System pobierania historii rachunku bankowego cechuje wysoka innowacyjność technologiczna. Jednocześnie konieczne jest w przypadku tego rozwiązania zachowanie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa, ze względu na połączenie live z systemami bankowymi. Należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo i sama architektura rozwiązania, poziom jego skomplikowania będzie miał znaczący wpływ na koszt budowy. Strona 7 z 12

8 System obsługi płatności i windykacji System będzie służył do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności jego zadaniem będzie dbanie o wczesną fazę windykacji tj. kontrolę przeterminowanych płatności do 30 dni. Docelowo rozwiązanie pomoże w zarządzaniu procesami windykacyjnymi - rejestracji zdarzeń windykacyjnych (będzie rejestrował wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów), rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). Dzięki systemowi powiadomień, opóźnienia w płatnościach zostaną zredukowane do minimum. Korzyści płynące z wdrożenia systemu obsługi płatności i windykacji to: -automatyzacja procesów monitorowania należności, -wdrożenie w firmie procedur windykacyjnych. Moduł programu lojalnościowego W warunkach silnej konkurencji rynkowej pozyskanie i utrzymanie klienta staje się coraz trudniejszym zadaniem. Moduł programu lojalnościowego będzie znakomitym narzędziem ułatwiającym budowanie długotrwałych relacji z klientami. Moduł udostępnia możliwość gromadzenia przez klientów sklepu punktów, które mogą być wykorzystane do opłacenia kolejnych zamówień. Moduł będzie miał zdefiniowane dwa tryby działania: -zgromadzone przez klienta punkty będą mogły być wykorzystane jednorazowo do opłacenia kolejnego zamówienia, -zgromadzone przez klienta punkty z kilku zamówień w ustalonym okresie czasu będą mogły stanowić podstawę do przyznania klientowi rabatów na kolejne zamówienia według zdefiniowanej tabeli. Główne funkcje modułu: dowolnie ustalany przelicznik wartościowy zarówno dla punktów przyznawanych za zakupy jak i dla punktów wykupu zgromadzonych przez klienta, możliwość opcjonalnego zdefiniowania minimalnej ilości punktów jaka jest wymagana do skorzystania z punktów, możliwość opcjonalnego zdefiniowania minimalnej wartości zamówienia przy której można skorzystać z możliwości zapłaty zgromadzonymi punktami, możliwość opcjonalnego zdefiniowania maksymalnej ilości punktów jaka może być wykorzystana do zapłaty za zamówienie, możliwość opcjonalnego przyznawania dowolnie ustalanej ilości punktów klientom dokonującym rejestracji konta, automatyczne lub ręczne zatwierdzanie punktów lojalnościowych przez administratora sklepu. Strona 8 z 12

9 System zabezpieczeń i backupu danych Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na oszacowanie kosztów jest konieczność zapewnienia wysokiej klasy bezpieczeństwa platformy B2B. Ochrona danych osobowych fakt, że platforma B2B musi spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa (ze względu na jej webowy charakter, formułę Software-as-a-Service) powoduje konieczność i wymóg zastosowania najwyższych możliwych poziomów bezpieczeństwa rozwiązania. Bezpieczeństwo powinno być postrzegane nie tylko przez bezpieczne protokoły wymiany danych, autoryzacje i autentykację użytkowników, ale również (a może nawet przede wszystkim) poprzez architekturę aplikacji, dobór sprawdzonych technologii oraz sprawdzone metodologie rozwoju oprogramowania i jej testowania. Niewątpliwie system powinien być zaprojektowany w wielowarstwowej architekturze, w której oddzielne warstwy odpowiadają za dostęp do danych i funkcji systemu. Bezpieczna konfiguracja obejmuje między innymi fizyczne ograniczenia w dostępie administracyjnym, protokoły HTTPS, sieci VPN i serwery. System musi realizować sprawdzone standardy w zakresie procedur tworzenia kont użytkownika, przechowywania i zmiany haseł. Istotnymi elementami są również zarządzanie sesjami użytkownika. Technologia informatyczna Wdrożona platforma B2B wykorzystywać będzie nowoczesne i jednocześnie sprawdzone technologie: Nginx serwer WWW (HTTP) oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 stworzony przez Igora Sysojewa, a rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx Inc., zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (nacisk na skalowalność i niewielkie zajęcie zasobów). Wydawany jest na licencji BSD. Python wysokiego poziomu język programowania, ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią będąc w tym podobny do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne dla wielu systemów operacyjnych. JAVA to obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język ten cechuje się silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, zarządzanie pamięcią) oraz z języka C++ (duża część składni i słów kluczowych). Strona 9 z 12

10 Javy nie należy mylić ze skryptowym językiem JavaScript, z którym wspólną ma jedynie składnię podstawowych instrukcji. PHP to obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). MySQL wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL jest darmowym serwerem relacyjnych baz danych. Rozwijany jest przez firmę Oracle. Sphinx to open source owy silnik wyszukiwarki SQL. Sphinx jest dostępny na licencji GPL 2. Sphinx jest aplikacją stand-alone, musi zostać skompilowany i zainstalowany na serwerze. Działa na zasadzie deamon-client. Głównym zastosowanie Sphinx a jest wyszukiwanie pełno tekstowe. JavaScript skryptowy język programowania stworzony przez firmę Netscape. JS zapewnienia interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Większość nowoczesnych aplikacji internetowych została zbudowana w oparciu o ten język programowania. JSON JavaScript Object Notation lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Typ MIME dla formatu JSON to application/json. Format został opisany w dokumencie, standaryzacji RFC Pomimo nazwy JSON jest formatem niezależnym od konkretnego języka. Prototype JS biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript przez Sama Stephensona. Jest zaimplementowana w jednym pliku najczęściej nazywanym prototype.js. Pozwala na znaczne przyspieszenie produkcji interfejsów użytkownika w porównaniu do kodu stworzonego w tzw. czystym języku JavaScript. script.aculo.us biblioteka programistyczna w języku JavaScript udostępniana na Licencji X11, której bazą jest Prototype JavaScript Framework, rozszerzając go o animacje i elementy interfejsu użytkownika na bazie obiektowego modelu dokumentu. Script.aculo.us rozszerza Prototype JavaScript Framework poprzez dodanie efektów wizualnych, kontrolek interfejsu użytkownika i dodatkowe narzędzia. HTML5 język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron i aplikacji internetowych. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML owej odmiany (XHTML 1). HTML 5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Wykorzystanie powyższych technologii zapewni Wnioskodawcy w przyszłości łatwy i bezproblemowy rozwój aplikacji oraz umożliwi obsługę wielu jednocześnie podłączonych do systemu użytkowników, również partnerów. Całe rozwiązanie będzie oparte o obiektową i modułową kompozycję, oraz o rozproszoną architekturę Strona 10 z 12

11 wykorzystywanych zasobów serwerowych. Rozwiązanie to zapewni bardzo wysoką łatwość dodawania lub usuwania składników systemu, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności. Wnioskodawca przewiduje, że wraz ze wzrostem grona odbiorców platformy B2B może być konieczne zwiększenie zasobów serwerowych, aby zwiększone wymagania nie powodowały przeciążenia systemu. W architekturze systemowej planowane jest rozdzielenie warstw prezentacji, fizycznych plików, baz danych na rozproszone współpracujące fizyczne maszyny. Każda z warstw systemu będzie mogła również pracować w architekturze rozproszonej tzn. np. fizyczne pliki wgrywane do systemu przez użytkowników będą przechowywane na osobnym serwerze lub wirtualnej instancji. W momencie, gdy będzie brakować zasobów systemowych dla tej części platformy B2B, możliwe będzie uruchomienie dodatkowego serwera lub instancji platforma B2B będzie w takim przypadku bez dodatkowych zmian i przerw technicznych mogła korzystać z dwóch serwerów zamiast jednego. Tak samo zostaną rozproszone pozostałe warstwy platformy B2B. Baza danych będzie mogła istnieć fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana będzie jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Wprowadzenie mechanizmów rozproszenia baz danych oraz aplikacji i serwerów przechowujących pliki umożliwi pełne dostosowywanie rozwiązania zarówno pod względem skalowalności sprzętowej, jak i softwarowej, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności systemu. Komunikacja pomiędzy partnerami będzie się odbywać za pomocą dwóch kanałów informacyjnych: poprzez bezpośrednie wykorzystanie platformy B2B w modelu Software-as-a-Service oraz integrację wymiany danych z innymi systemami informatycznymi za pomocą formatu EDIFACT. W przypadku obiegu danych i wymiany informacji dotyczącej realizowanych zadań naturalne jest wykorzystanie oprogramowania w modelu SaaS. Natomiast EDI (ang. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) będzie wykorzystywane przede wszystkim do wymiany dokumentów handlowych np. z systemem księgowym. Wykorzystanie aplikacji w formule Software-as-a-Service pozwoli na zwiększenie efektywności wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. Jednym z wymogów stawianych przed platformą B2B jest natychmiastowa komunikacja pomiędzy partnerami. Standardowe rozwiązania IT, nawet te oparte o technologie Internetowe, wymagają tzw. odświeżania widoku, czyli odwołania do serwera udostępniającego dane i pobranie nowszych danych z bazy danych. Takie podejście powoduje, że użytkownicy nie widzą między sobą zmian wprowadzanych przez innych użytkowników systemu, do momentu odświeżenia strony. Platforma B2B będzie działała w modelu opartym o asynchroniczne zapytania JSON, oraz tzw. HUB informacyjny (wymiana informacji za pomocą stream u ciągłego przekazywania danych). W dużym uproszczeniu, każda zmiana w systemie wprowadzona przez danego użytkownika będzie w sposób automatyczny propagowana do pozostałych osób posiadających uprawnienia umożliwiające oglądanie danej informacji. Dzięki wykorzystaniu takiej technologii otrzymujemy system, w którym wszyscy użytkownicy pracują tak jakby na jednym komputerze, cały czas współdzieląc dane między sobą i otrzymując powiadomienia natychmiastowe o zmianach wykonanych Strona 11 z 12

12 przez inne osoby. Zatwierdzam. Strona 12 z 12

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo