Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy B2B do wspólnego działania Inter-Broker Sp. z o.o., i partnerów współpracujących. W ramach projektu powstanie platforma wymiany informacji pomiędzy partnerami. Dostarczone przez potencjalnego Wykonawcę rozwiązanie musi działać w oparciu o poniższe wymagania Zamawiającego dotyczące technologii: Zamawiający wymaga aby Platforma B2B była zbudowana w modelu Software-as-a-Service, w którym aplikacja będzie przechowywana i udostępniana odbiorcom poprzez sieć Internet. Dostarczony System IT musi być skrojony na miarę tzn. dostosowany do potrzeb Zamawiającego i firm współpracujących. Zamawiający zakłada, że do budowy platformy B2B wykorzystane zostaną następujące technologie: 1. Nginx serwer WWW (HTTP) oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 stworzony przez Igora Sysojewa a rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx, Inc. Zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (nacisk na skalowalność i niską zajętość zasobów). Wydawany jest na licencji BSD. 2. Python język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią będąc w tym podobny do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany, jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych. 3. PHP - to obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). 4. MySQL - wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL jest darmowym serwerem relacyjnych baz danych rozwijanym jest przez firmę Oracle. 1

2 5. Sphinx - to open source owy silnik wyszukiwarki SQL. Sphinx jest dostępny na licencji GPL 2. Sphinx jest aplikacją stand-alone, musi zostać skompilowany i zainstalowany na serwerze. Działa na zadadzie deamon-client. 6. JavaScript -skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape. JS zapewnienia interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Większość nowoczesnych aplikacji internetowych została zbudowana w oparciu o ten język programowania. 7. PrototypeJS - biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript przez Sama Stephensona. Jest zaimplementowana w jednym pliku najczęściej nazywanym prototype.js. Pozwala na znaczne przyspieszenie produkcji interfejsów użytkownika w porównaniu do kodu stworzonego w tzw. czystym języku JavaScript. 8. script.aculo.us - biblioteka programistyczna w języku JavaScript udostępniana na Licencji X11, której bazą jest Prototype JavaScript Framework, rozszerzając go o animacje i elementy interfejsu użytkownika na bazie obiektowego modelu dokumentu. script.aculo.us rozszerza Prototype JavaScript Framework poprzez dodanie efektów wizualnych, kontrolek interfejsu użytkownika i dodatkowe narzędzia. 9. HTML5 - język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron i aplikacji internetowych. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1). HTML 5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Zamawiający wymaga aby rozwiązanie IT było oparte o obiektową i modułową oraz rozproszoną architekturę. W architekturze Systemu B2B wymagane jest rozdzielenie warstw prezentacji, fizycznych plików, baz danych na rozproszone współpracujące fizyczne maszyny. Każda z warstw systemu musi pracować w architekturze rozproszonej tzn. np. fizyczne pliki wgrywane do systemu przez użytkowników będą przechowywane na osobnym serwerze lub wirtualnej instancji. W momencie, gdy będzie brakować zasobów systemowych dla tej części platformy B2B, możliwe będzie wówczas uruchomienie dodatkowego serwera lub instancji platforma B2B będzie w takim przypadku bez dodatkowych zmian i przerw technicznych mogła korzystać z dwóch serwerów zamiast jednego. Tak samo powinny zostać rozproszone pozostałe warstwy platformy B2B, tak aby np. baza danych mogła istnieć fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, przy czym traktowana będzie jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. 2

3 Zamawiający wymaga aby mechanizmy rozproszenia baz danych oraz aplikacji i serwerów przechowujących pliki, umożliwiały pełne skalowanie rozwiązania zarówno pod względem skalowalności sprzętowej, jak i softwarowej, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności systemu. Zamawiający wymaga aby komunikacja pomiędzy partnerami za pomocą Systemu B2B mogła się odbywać za pomocą dwóch kanałów informacyjnych: poprzez bezpośrednie wykorzystanie platformy B2B w modelu Software-as-a-Service oraz integrację wymiany danych z systemami partnerów za pomocą formatu EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie musi posiadać odpowiednie systemy eksportu/importu danych w formacie EDI. Zamawiający wymaga aby Platforma B2B działała w oparciu o tzw. model asynchronicznych zapytań JSON, oraz tzw. HUB informacyjny (wymiana informacji za pomocą stream u ciągłego przekazywania danych). HUB informacyjny może być oparty o rozwiązania dostępne na rynku tj. serwer node.js lub rozwiązania autorskie dostarczone przez Wykonawcę. Wymagania dotyczące funkcjonalności działania platformy B2B W celu jak najbardziej przejrzystego określenia kosztów Wnioskodawca przedstawia projekt w podziale na następujące kategorie/moduły oprogramowania: 1. Architektura systemu i prace przygotowawcze Do opracowania architektury systemu konieczne jest wykonanie szeregu zadań, które pozwolą na optymalne przygotowanie aplikacji, odpowiadającej szczegółowym potrzebom współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a partnerami. Na tym etapie Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przygotują szczegółowy zakres funkcjonalności Platformy B2B. W ramach tego etapu prac zaprojektowana zostanie ogólna szata graficzna, założenia interfejsów, opracowane zostaną szczegóły dotyczące przepływu danych dataflow. 2. System DMS - Document Management System System obiegu dokumentów w ramach platformy B2B będzie ogniwem spajającym kooperujące przedsiębiorstwa. Zakup oprogramowania pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu projektu, jakim jest automatyzacja obiegu dokumentów. System DMS będzie podstawowym narzędziem pracy współpracujących przedsiębiorstw i dzięki połączeniu z pozostałą częścią platformy B2B umożliwi pełną współpracę w formie elektronicznej. Zakup oprogramowania jest niezbędny w celu wdrożenia systemu pracy w formie elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w relacji z partnerami biznesowymi B2B. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów w organizacji, pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji, zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów, możliwość tworzenia różnego typu raportów i analiz. 3

4 3. System Business Process Management (BPM) Zwiększenie konkurencyjności firmy Zamawiającego jest możliwe tylko poprzez osiągnięcie pewnego poziomu dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi oraz bieżące modelowanie istniejących już procesów. Prawidłowe zidentyfikowanie procesów biznesowych otwiera pełen wachlarz możliwości zarządzania firmą. Rozwiązanie musi być gotowe na bieżące dostosowywanie procesów biznesowych do zmieniających się warunków rynkowych. Elastyczność narzędzia BPM powinna umożliwiać łatwe wprowadzanie modyfikacji w przebieg procesów, dodatkowo zapewniać monitorowanie aktywności biznesowej, czyli dostarczy informacji statystycznych na temat parametrów biznesowych opisujących proces. Celem stworzenia systemu BPM jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie Zamawiającego i w firmach partnerów biznesowych. Wprowadzenie rozwiązania BPM pozwoli na sprawne zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi oraz relacjami, jakie zachodzą pomiędzy nimi. Reasumując po wdrożeniu BPM Zamawiający powinien uzyskać możliwość modelowania działania firmy bez potrzeby ręcznego wprowadzania zmian w procesach biznesowych, bez konieczności przeprowadzania żmudnych szkoleń itd. 4. System Revision Control System (RCS) Bardzo istotnym elementem platformy B2B, ze względu na efektywność działania BPM i DMS będzie połączenie sterowania procesami (BPM) z systemem DMS oraz elektronicznym wersjonowaniem dokumentów (RCS). Wysoka ilość tworzonych dokumentów, zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i partnerów powoduje konieczność składowania i przechowywania dużej ilości danych, a przede wszystkim dużej ilości wersji tych samych dokumentów. System RCS pozwoli na wgranie dowolnej nazwy pliku do systemu i zautomatyzuje tzw. wersjonowanie dokumentu oznacza to, zamiast przechowywania kilkunastu wersji, o różnych nazwach w systemie, będzie widoczna pojedyncza nazwa pliku np. oferta do przetargu.docx i zawsze będzie zawierała aktualną wersję dokumentu oraz pełną historię zmian, wraz z możliwością przywrócenia konkretnej wersji. 5. Baza polis Baza polis jest kluczowym modułem dla Wnioskodawcy, ponieważ większość prac w firmie opiera się właśnie o polisy. Jest to moduł, który będzie najczęściej wykorzystywany, przez różne działy w firmie. Na samym wyszukiwaniu starych polis można poczynić duże oszczędności czasowe, które przełożą się na efektywność pracy. Automatyzacja przypomnień o wznowieniach i składkach pozwoli na podniesienie, jakości usług firmy brokerskiej. W chwili obecnej pracownicy muszą zapisywać ręcznie w kalendarzach terminy dotyczące wygasania polisy, ponieważ nie ma globalnego systemu powiadomień. Baza polis będzie modułem skomplikowanym pod względem IT. 4

5 6. Moduł Rozliczanie sprzedaży Moduł rozliczeń sprzedaży ma za zadanie przyspieszyć cały proces związany z fakturowaniem oraz przekazywaniem dokumentów handlowych. W ramach modułu możliwe będzie szybkie wystawianie faktur, korekt not i innych dokumentów księgowych. Wszystkie dane potrzebne do wystawienia będą pobierane z bazy systemu, co sprawi, że zawsze będą najaktualniejsze, oraz wyeliminowana zostanie możliwość popełnienia błędu przy przepisywaniu informacji, np. adresowych firmy czy kwoty faktury. Ważnym elementem mającym duże znaczenie na czas poświęcany sprawom administracyjnym związanym ze sprzedażom jest przesyłanie dokumentacji do biura księgowego. Zamawiający wymaga zastosowania wymiany danych w formacie EDI - wszystkie dokumenty przesyłane będą w formacie EDIFACT do biura księgowego. 7. Baza pojazdów i Baza szkód Baza szkód będzie narzędziem komplementarnym do bazy polis. To narzędzie mocno rozszerzy możliwości systemu, jako całości, ponieważ pozwali zabezpieczyć istotną gałąź działalności brokerskiej, jaką jest obsługa szkód. Dodatkowo zebranie tych danych pozwoli na analizę danych pod kątem przygotowywania kolejnych polis - umożliwi szybką ocenę szkodowości klienta/branży/produktu ubezpieczeniowego, co jest istotnym elementem działalności brokerskiej. Baza pojazdów to stosunkowo prosty technologicznie moduł, jednak jest on ważny dla sprawnego działania innych elementów systemu. Będzie to swoista baza danych o pojazdach klientów, które są ubezpieczanie, a polisy ich dotyczące znajdują się w bazie polis. Znajdą się tu podstawowe dane o pojazdach wraz ze skanami dowodów rejestracyjnych oraz połączenia z polisami dotyczącymi danego pojazdu. Istotne będzie również połączenie tych informacji z bazą szkód, gdyż większość obsługiwanych szkód dotyczy właśnie ubezpieczeń komunikacyjnych. Moduł pozwoli na spięcie danych dotyczących polis i szkód przetworzenie ich do odpowiedniego raportu i do poddania analizie. 8. System Human Resource Management (HRM) Moduł ma za zadanie wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi Wnioskodawcy oraz Partnerów. Umożliwi on optymalne wykorzystanie czasu pracowników poprzez zaawansowane narzędzia zarządzania czasem zespołu. Dzięki umożliwieniu kontroli obciążenia zadania przydzielane konkretnym jednostką będą realne do wykonania, podniesie to komfort pracy pracowników i w efekcie podniesie ich wydajność. Zastosowanie elektronicznej ewidencji czasu pracy ułatwi kontrolę pracodawcy nad sumiennością pracowników. Takie rozwiązania pozwolą m. in. określić wydajność pracowników, co w efekcie da możliwości lepszego planowania prac w przedsiębiorstwach. Dane zbierane w ten sposób poddawane będą analizie w module raportowym. W ramach modułu powstanie system oceny efektów pracy automatyczny system dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy. 5

6 9. Moduły automatyzujące procesy W ramach ekosystemu platformy B2B, Zamawiający ma zamiar zautomatyzować również procesy szczególnie uciążliwe ze względu na dużą ilość nakładów pracy wymaganych od pracowników, które dzisiaj są wykonywane ręcznie. Zamawiający planuje stworzyć kilka niewielkich modułów w ramach platformy B2B takich jak elektroniczna lista obecności czy system zarządzania urlopami całkowicie zintegrowanych z pozostałymi elementami platformy B2B. W ramach automatyzacji procesów powstaną następujące elementy platformy: Współdzielony kalendarz oraz elektroniczna lista obecności Zadaniem terminarza będzie ułatwienie planowanie spotkań i innych istotnych z punktu widzenia Wnioskodawcy wydarzeń. Współdzielony kalendarz umożliwi również planowanie wszelkich nieobecności, urlopów etc. W efekcie pozwali zaoszczędzić wiele czasu, ponieważ bardzo przyspieszy to proces ustaleń terminarza całej firmy. Połączenie terminarza z innymi elementami systemu bardzo ułatwi codzienną pracę, poprzez szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji. Kilometrówka Ten element platformy B2B ułatwi ewidencję przebiegu pojazdów oraz zarządzanie autami firmowymi, analizę kosztów eksploatacji, zużycia paliwa, przypominanie o ubezpieczeniach OC/AC, badaniach technicznych. Umożliwi to znacznie lepszą kontrolę wydatków ponoszonych w kontaktach z klientami grupy współpracujących przedsiębiorstw i zwiększy efektywność finansową grupy poprzez ograniczenie zbędnych wydatków. Delegacje Moduł wspomoże rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych. Umożliwi kadrze zarządzającej zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i firm współpracujących kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpłynie na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarczy odpowiednim pracownikom precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych. Środki trwałe Moduł zwiększy efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwią prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu amortyzacji. Automatyzacja odpisów amortyzacyjnych (metodą bilansową i podatkową), pozwali wyodrębnić pozycje niebędące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić ewentualne korekty planów amortyzacyjnych. 6

7 Baza kontaktów Integracja bazy kontaktów jest bardzo istotnym elementem, ze względu na to, iż lista kontrahentów i klientów jest kluczową informacją w całej bazie wiedzy firmy. Bardzo potrzebna jest w grupie możliwość łatwego współdzielenia danych teleadresowych rozszerzonych o klasyfikacje oraz kategoryzację klientów. Baza kontaktów przetrzymywać będzie wszystkie dane dotyczące klientów, kontrahentów oraz wszelkich innych podmiotów istotnych dla Wnioskodawcy. Na podstawie zdefiniowanych potrzeb klienta przygotowane zostaną odpowiednie pola charakteryzujące kontrahentów, które są ważne dla bieżącej pracy. Moduł będzie pozwalać na klasyfikowanie podmiotów poprzez system cech oraz tagów. Ważnym elementem będzie zbudowanie rozbudowanej wyszukiwarki umożliwiającej łatwe odnalezienie informacji. Przygotowane zostaną protokoły do synchronizacji bazy kontaktów z systemami zewnętrznymi, oraz telefonami komórkowymi. Korporacyjna poczta Ponieważ znaczna część pracy firmy Wnioskodawcy polega na korespondencji elektronicznej z klientami, przygotowany zostanie zintegrowany korporacyjny system poczty . Pozwoli on na szybkie powiązanie poczty przychodzącej i wychodzącej oraz załączników z systemem BPM i DMS. Obecnie cała grupa działa na oprogramowaniu Microsoft Outlook, co powoduje chaos informacyjny. Pracownik wysyła pocztę np. do klienta, a inne osoby nie wiedzą, że taka wiadomość została w ogóle wysłana. Dzięki korporacyjnemu, wbudowanemu klientowi poczty nastąpi znaczne przyspieszanie pracy i agregację całości danych dotyczących klienta w jednym miejscu. Oprogramowanie zintegrowanej poczty elektronicznej jest koniecznie, ponieważ większość komunikacji z klientami końcowymi odbywa się poprzez ten kanał. Wbudowany system pocztowy sprawi, iż każdy pracownik, zajmujący się danym kontrahentem będzie miał wgląd w pełną historie komunikacji z klientem. Windykacja Moduł będzie służył do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności jego zadaniem będzie dbanie o wczesną fazę windykacji tj. kontrolę przeterminowanych płatności do 30 dni. Docelowo rozwiązanie pomoże w zarządzaniu procesami windykacyjnymi - rejestracji zdarzeń windykacyjnych (będzie rejestrował wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów), rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). 7

8 Wdrożenie powyższych elementów platformy B2B pozwoli na osiągnięcie większej digitalizacji procesów biznesowych zachodzących przy współpracy z partnerami oraz znacznie zwiększy efektowność działań dotychczas realizowanych w sposób analogowy. 10. Moduł Rozliczanie składek W chwili obecnej rozliczanie polis wykonywane jest ręcznie poprzez porównywanie zestawień przygotowywanych na podstawie raportów sprzedaży z informacjami przysłanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wymaga to sporych nakładów czasu, a dodatkowo obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Stworzone rozwiązanie będzie na podstawie plików nadesłanych od ubezpieczycieli automatycznie przygotowywało potrzebne do rozliczeń dane. Możliwe będzie wgranie takiego pliku do systemu, a rozliczenia i zestawienia ze sprzedażą wykonają się automatycznie. Pozwoli na bardzo szybką obróbkę danych i przygotowanie danych do rozliczeń. Wesprze też klientów końcowych poprzez weryfikację ewentualnych błędów lub braków w płatnościach, o czym klient zostanie poinformowany przez brokera. Należy pamiętać, że system ten będzie działał na bardzo dużej ilości danych Zamawiający w poprzednim roku obrotowym uzyskał prowizje od ubezpieczycieli na poziomie 7mln złotych to ogromna liczba polis i zawartych umów. Rozliczanie, naliczanie prowizji w różnych stawkach, wysokościach w zależności od Towarzystwa, Klienta, wynegocjowanych stawek będzie procesem bardzo skomplikowanym po stronie firmy IT. 11. Wdrożenie podpisu elektronicznego Zakup i wdrożenie oprogramowania realizującego możliwość kwalifikowanego podpisu cyfrowego pozwoli na wiarygodną i niepodważalną autoryzację podpisów oraz możliwość bezpiecznego przetwarzania danych oraz obsługi kontraktów handlowych. Oprogramowanie będzie dostosowane do systemu obiegu dokumentów i interfejsu komunikacyjnego platformy B2B. Oprogramowanie będzie rozwiązaniem zakupionym przez Zamawiająceg, dostosowanym do potrzeb funkcjonowania całego systemu oraz będzie dopasowane do świadczonych przez Zamawiającego usług. Przygotowane komponenty programistyczne wyposażone będą w funkcjonalność pozwalającą na utworzenie podpisu elektronicznego w sposób automatyczny, który zostanie uruchomiony na podstawie przekazanej listy odniesień do danych, które należy podpisać lub zweryfikować. 12. System Customer Relationship Management (CRM) System CRM jest ważny przede wszystkim dla działu akwizycji. Procesy pozyskiwania są czasem bardzo długie, w skrajnych przypadkach dochodzą do kilku lat i w takiej sytuacji istotne jest przechowywanie o prowadzonych postępowaniach, kontaktach itp. Szczególnie przy rozwijającym się zespole i zmianach osobowych ważne jest, aby osoba przejmująca potencjalnych klientów wiedziała możliwie najbardziej szczegółowo, jakie działania były podjęte i jaki skutek przyniosły. Dodatkowo w przypadku Zamawiającego i Partnerów gdzie pracownicy pozyskują klientów często na tym samym 8

9 terenie, w tym przypadku szalenie istotne jest porozumienie w kwestii obsługiwanych potencjalnych klientów. Dzięki wspólnemu oprogramowaniu wykluczona zostanie ewentualna duplikacja procesów i uzyskana synergia prowadzonych działań. Informacje zbierane przez dział akwizycji są istotne również dla działu obsługi klientów, ponieważ na ich podstawie przygotowywane są oferty itp. Integracja systemu CRM w całym ekosystemie sprawi, iż udostępnianie wiedzy o klientach w ramach firmy będzie maksymalnie uproszczone. Zbieranie danych ma również wysokie znaczenie analityczne. Przygotowane raporty będą miały znaczący wpływ na podejmowane przez Wnioskodawcę strategiczne decyzje biznesowe. 13. Baza przetargów Baza przetargów jest istotna dla Zamawiającego, głównie ze względu na budowanie wspólnej bazy wiedzy z partnerami. Baza będzie miejscem gdzie znajdą się wszystkie dane o prowadzonych przetargach wraz z danymi dotyczącymi wyniku postępowania przetargowego. Na podstawie danych z tej bazy można będzie przygotowywać raporty oraz prowadzić analizy poprawiające, jakość usług. Takie rozwiązanie stworzy olbrzymie możliwości do rozwoju firmy Zamawiającego. Dotychczas dane te gromadzone były głównie w formie papierowej, co absolutnie wykluczało ich rozbudowaną analizę. Wyszukiwanie, porównywanie danych było czasochłonne, często wręcz niemożliwe. Zatem rozwiązanie IT otworzy całkowicie nową perspektywę analityczną, co pozwoli na lepsze decyzje w przyszłości. 14. Wirtualny Asystent Przetargowy w formule Software-as-a-Service Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów platformy B2B nie tylko w pracy firmy, ale również na całym rynku ubezpieczeniowym będzie przygotowany Wirtualny Asystent Przetargowy. Będzie to aplikacja w formule Software-as-a-Service skierowana do pracowników Partnerów i Wnioskodawcy. To oprogramowanie umożliwi synergię wiedzy i doświadczenia zdobywanego przez Wnioskodawcę i Partnerów w materii przeprowadzanych przetargów. Dotychczas każda ze stron bazowała tylko na swoich doświadczeniach i wiedzy, teraz każdy otrzyma dostęp do olbrzymiej wiedzy zbieranej w ramach grupy. Przeniesienie procesu szacowania kosztów ubezpieczenia do systemu jest jedyną drogą, jeśli chcemy uzyskiwać możliwie najdokładniejsze wyniki. Dane zbierane przez pracowników trafiające do jednego spójnego systemu będą podstawą analizy porównawczej i będą na bieżąco udoskonalać wyniki. Dotychczas nie było takiej możliwości, ponieważ człowiek mógł porównywać maksymalnie kilka ofert, dodatkowo sam musiał ręcznie wyszukać odpowiednie teczki w archiwum. Całość procesu była bardzo czasochłonna i mało efektywna. Automatyzacja tego procesu będzie kamieniem milowym w obsłudze przetargów ubezpieczeniowych. Przygotowanie aplikacji Wirtualnego Asystenta wymaga znacznych nakładów pracy, głównie ze względu na skomplikowanie algorytmów analizy porównawczej, konieczne wykorzystanie sztucznej inteligencji jak również mechanizmy skomplikowanych obliczeń. Mechanizmy będą optymalizowane pod kontem obsługi szybko przyrastającej bazy danych. Zapewni to pełną skalowalność i stabilność rozwiązania. 9

10 15. Moduł Raportów Równie ważna jak procesowy obieg dokumentów jest możliwość szybkiego uzyskiwania informacji na temat działań podejmowanych przez użytkowników systemu na dokumentach. Do takich celów zostanie stworzone moduł raportowania. Wesprze on zarządzanie firmą Wnioskodawcy oraz procesy kontrolingu, na ich podstawie będzie można formułować wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania firmy. W systemie zostaną przygotowane standardowe raporty: bieżąca statystyka dokumentów według klas statystyka modyfikowanych dokumentów według klas statystyka wykonywanych zadań statystyka wykonawców zadań efektywność działań podejmowanych na rzecz klientów System umożliwi również dodawanie własnych, specyficznych definicji raportów, które uprawnieni użytkownicy będą mogli wykorzystać do generowania dokumentów operujących na danych zbieranych przez platformę B2B. 16. System zabezpieczeń i backup danych Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na oszacowanie kosztów jest konieczność zapewnienia wysokiej klasy bezpieczeństwa platformy B2B. Ochrona danych osobowych fakt, że platforma B2B musi spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa (ze względu na jej webowy charakter, formuła Software-as-a-Service oraz zbierane dane finansowe i integrację z rachunkami bankowymi) powoduje konieczność i wymóg zastosowania najwyższych możliwych poziomów bezpieczeństwa rozwiązania. Może to brzmieć trywialnie, ale bezpieczeństwo powinno być postrzegane nie tylko przez bezpieczne protokoły wymiany danych, autoryzacje i autentykację użytkowników, ale również (a może nawet przede wszystkim) poprzez architekturę aplikacji, dobór sprawdzonych technologii oraz sprawdzone metodologie rozwoju oprogramowania i jej testowania. Niewątpliwie system powinien być zaprojektowany w wielowarstwowej architekturze, w której oddzielne warstwy odpowiadają za dostęp do danych i funkcji systemu. Bezpieczna konfiguracja obejmuje między innymi fizyczne ograniczenia w dostępie administracyjnym, protokoły HTTPS, sieci VPN i serwery. System musi realizować sprawdzone standardy w zakresie procedur tworzenia kont użytkownika, przechowywania i zmiany haseł. Istotnymi elementami są również zarządzanie sesjami użytkownika i zarządzanie transakcjami. 10

11 W ramach wdrożenia projektu przewidziany został zakup środków trwałych w postaci dwóch serwerów wraz z zasilaczami. Minimalne wymagania dla tego sprzętu: 1 procesor 6 rdzeniowy (2GHz) Intel Xeon (zalecane 2 procesory), 8 GB RAM (zalecane 16GB), 2 dyski SAS 300GB z obsługą technologii Hot Swap min 10tys obrotów/min (zalecane 15 tys obrotów/min), Obsługa RAID 0, Nadmiarowy zasilacz, Zalecany serwer: IBM x3500, 2 x 6 Core Intel Xeon E GHz, 2 x 8GB 1333Mhz 2 x IBM 300 GB SAS 6G 15k obr/min 2,5 Hot Swap, Zasilanie awaryjne: moc rzeczywista: 1600 Wat, architektura on-line, Maks. czas przełączenia: 0ms Obsługa zimnego stratu, Zalecane zasilanie awaryjne: UPS Ever Powerline 2000 RT (cena netto 2,5 tys) Gwarancja na sprzęt oraz system min. 2 lata. Zatwierdzam 11

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo