ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie IT GRUPA Sp. z o.o. w celu automatyzacji współpracy z partnerami. realizowanego przez: IT GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza się nabór ofert na: realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących usługi eksperckie i programistyczne, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup szkolenia zgodnie z załączoną specyfikacją wyszczególniającą poszczególne elementy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 1. Zamawiający IT GRUPA Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi Poznań 2. Sposób uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia Osoba do kontaktu: Paweł Majewski tel.: adres: ul. Stanisława Matyi 1; Poznań 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Zamawiającym, a podmiotami współpracującymi dostawcami i odbiorcą. Dzięki nowemu

2 systemowi B2B wszystkie zachodzące między firmami procesy będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Projekt stanowi odpowiedź na płynące z rynku potrzeby oferowania usług wysokiej jakości, przy świadczeniu których, do minimum sprowadzone zostało ryzyko zaistnienia ludzkiego błędu. Bezpośrednim efektem wdrażanego systemu B2B, będzie osiągnięcie maksymalnego skrócenia czasu realizacji zamówienia dla odbiorcy ostatecznego Zamawiającego. System B2B opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu: 1. Proces ofertowania 2. Proces realizacji zamówienia 3. Proces sprzedaży/reklamacji 4. Proces monitorowania stanu należności/rozliczeń 5. Proces magazynowo logistyczny 6. Proces raportowania. Projekt zakłada wdrożenie w pełni zintegrowanego rozwiązania, opartego o koncepcję SOA Services Oriented Architecture, czyli powiązanie procesów i strategii biznesowych organizacji, z zasobami informatycznymi umożliwiającymi swobodny przepływ danych pomiędzy elementami składowymi systemu. Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych w ramach projektu rozwiązań, Wnioskodawca będzie miał możliwość pozyskania najnowocześniejszych technologii, przydatnych przy kooperacji współpracujących firm skoncentrowanych na realizowaniu konkretnych, wspólnych zadań. W rezultacie projekt będzie miał niezaprzeczalny wpływ na pozyskanie przez firmę IT Grupa Sp. z o.o. przewagi konkurencyjnej i obniżenie cen. Pozwoli na redukcję kosztów operacyjnych, poprzez zarządzanie gospodarką magazynową Just-In-Time, dzięki czemu minimalizuje się przestrzeń i koszty magazynowania, wzrośnie wydajność (obsługa większej ilości zamówień), jakość obsługi (terminowość, dostępność towarów), nastąpi skrócenie i wzrośnie kontrola drogi realizacji zamówień oraz elektroniczna wymiana dokumentacji. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie do użytkowania innowacyjnego systemu pozwalającego zintegrować procesy biznesowe jakie realizowane są obecnie z partnerami Zamawiającego. Nastąpi automatyzacja procesów na poziomie wymiany dokumentów magazynowych, zamówień obcych wpływających bezpośrednio do systemu dostawcy, wspólnej kartoteki towarowej i systemu analiz oraz raportowania. Istotą projektu jest więc stworzenie i wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu B2B z możliwością elektronicznej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym, a jego partnerami. Na całość projektu składać się będzie sprzęt komputerowy, licencje, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej oraz dostarczenie i wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. W ramach integracji systemów informatycznych nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI i wdrożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego w relacji z wszystkimi partnerami Zamawiającego. Projekt polega na implementacji rozwiązania Elektronicznej Wymiany Danych EDI (Electronic Data Interchange) w oparciu o rozwiązanie stworzone w ramach systemu B2B. Standardem EDI będzie

3 EDIFACT, który jest zalecany przez ONZ oraz przyjęty jako norma ISO Standard EDIFACT określa zdefiniowane komunikaty, które umożliwiają wymianę danych pomiędzy różnymi firmami w ramach różnych krajów, a także określa wymogi dotyczące zawartości dokumentu. EDI zagwarantuje Zamawiającemu i jego partnerom integralność wymienianych dokumentów niezależnie od wewnętrznych systemów współpracujących przedsiębiorstw, które wysyłają i odbierają dane. System wewnętrzny Zamawiającego wymaga używania ustandaryzowanego, uznanego formatu dokumentów do wymiany ze swoimi partnerami ze względu na automatyzację procesów biznesowych ich łączących. Elektroniczna Wymiana Danych w standardzie EDIFACT stosowana będzie w ramach współpracy biznesowej Zamawiającego ze wszystkimi wskazanymi we wniosku partnerami. Planowany do wdrożenia system B2B ma na celu przede wszystkim umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi firm współpracujących z IT Grupa Sp. z o.o. W ramach realizacji tego celu konieczne jest wdrożenie zintegrowanego systemu pozwalającego na automatyczne pobieranie i przygotowywanie danych niezbędnych do wymiany informacji. Dane te pobierane będą w ramach realizowanych procesów biznesowych występujących w firmie. Firma IT Grupa Sp. z o.o. jest firma handlową, której główną działalnością jest handel hurtowy i detaliczny sprzętem komputerowym. W ramach planowanego projektu nastąpić ma wdrożenie systemu B2B, który w pełni zastąpi obecnie stosowane przestarzałe systemy. Wśród partnerów wymienionych w projekcie Zamawiający wyróżnił nie tylko dostawców towarów, ale również odbiorców. Opisana w ramach projektu współpraca z partnerami odbywać się będzie na wielu płaszczyznach, a zebranie, przygotowanie i opracowanie niezbędnych danych, które mają być objęte elektroniczną wymianą danych wymusza objęcie projektem prawie wszystkich występujących w firmie procesów biznesowych. Wdrażany system musi objąć swoim zasięgiem procesy począwszy od tych dotyczących zamówień i zakupów, poprzez wszystkie procesy logistyczne: magazynowe, transportowe, dotyczące zatowarowania itp., kończąc na procesach sprzedażowych dotyczących wszystkich stosowanych kanałów dystrybucji: sprzedaży detalicznej, hurtowej, mobilnej, targowej itp. Do tego dochodzą procesy ściśle powiązane takie jak procesy z obszaru finansów i księgowości czy wspomagające: obieg dokumentów, zarządzanie relacjami z klientem itp. Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Zamawiający zobowiązany będzie dostarczyć i wykonać następujące elementy projektu: A) Zakup usług eksperckich: Analiza i Re-inżynieria. Opracowanie koncepcji rozwiązania informatycznego systemu B2B - 1 szt. Opracowana koncepcja zawierać będzie szczegółowy opis realizacji przebiegu wdrożenia. Analiza stanu obecnego dotyczącego procesów biznesowych przeznaczonych do objęcia integracją. Przeprowadzenie analizy wymagań systemowych - 1 szt. Przygotowanie do sesji analitycznych wraz z wstępnym modelowaniem. Budowa modelu kontekstowego i podprocesów - 1 szt. Przeprowadzenie sesji modelowania. Budowa diagramów procesów elementarnych 1 szt. Model funkcjonalny planowanego do wdrożenia systemu B2B. Przygotowanie środowiska testowego - 1 szt. Przygotowanie wdrożenia wraz z przygotowaniem do sesji analitycznych - 1 szt.

4 Stworzenie modelu funkcjonalnego planowanego do wdrożenia systemu B2B opartego na wymaganiach systemowych wraz z definicją uprawnień 1 szt. B) Zakup wartości niematerialnych i prawnych Zakup oprogramowania systemu B2B w formie licencji stanowiskowych (15 licencji oprogramowania dla pracowników oraz nowo zatrudnionych pracowników), które będą stanowiły podstawę dla modułów B2B szt. Zakup licencji dostępowych do serwera wirtualnego na serwerze aplikacyjnym - 1 szt. Zakup licencji dostępowych do serwera wirtualnego na serwerze bazodanowym - 1 szt. Zakup licencji dostępowych do serwera wirtualnego, na serwerze testowym - 1 szt. Stworzenie modułu do przetwarzani a danych na potrzeby wdrażanego systemu B2B - zakup licencji - 1szt. Stworzenie modułu ofertowania do specyfiki planowanego systemu B2B zakup licencji - 1 szt. Stworzenie modułu zamówień do specyfiki planowanego systemu B2B - zakup licencji (1 szt.). Stworzenie modułu sprzedaży/reklamacji do specyfiki planowanego systemu B2B - zakup licencji (1 szt.). Stworzenie modułu monitorowania stanu należności/rozliczeń do specyfiki planowanego systemu B2B - zakup licencji (1 szt.). Stworzenie modułu magazynowo-logistycznego do specyfiki planowanego systemu B2B - zakup licencji (1 szt.). Stworzenie modułu raportowania do specyfiki planowanego systemu B2B - zakup licencji (1 szt.). Stworzenie modułu podpisu elektronicznego - zakup licencji (1 szt.). Stworzenie modułu do obsługi elektronicznej wymiany danych EDI - zakup licencji (1 szt.). C) Zakup usług programistycznych Prace programistyczne. Dostosowanie modułu ofertowania do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.) Zebranie wymagań systemowych. Zebranie i analiza wykorzystywanych w procesie ofertowania danych. Utworzenie ram rozwiązania informatycznego. Parametryzacja. Prace programistyczne. Dostosowanie modułu ofertowania do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.). Budowa zasilania baz danych. Prace programistyczne. Implementacja/wdrożenie modułu ofertowania (1 szt.). Prace programistyczne. Dostosowanie modułu zamówień do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.). Budowa zasilania baz danych. Prace programistyczne. Dostosowanie modułu zamówień do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.) Zebranie wymagań systemowych. Zebranie i analiza wykorzystywanych w procesie ofertowania danych. Utworzenie ram rozwiązania informatycznego. Parametryzacja. Prace programistyczne. Implementacja/wdrożenie modułu zamówień (1 szt.). Dostosowanie modułu sprzedaży/reklamacji do specyfiki planowanego systemu B2B (1 `szt.) Zebranie wymagań systemowych. Zebranie i analiza wykorzystywanych w

5 procesie ofertowania danych. Utworzenie ram rozwiązania informatycznego. Parametryzacja. Prace programistyczne. Dostosowanie modułu sprzedaży/reklamacji do specyfiki planowanego systemub2b (1 szt.). Budowa zasilania baz danych. Prace programistyczne. Implementacja/wdrożenie modułu sprzedaży/reklamacji (1 szt.). Prace programistyczne. Dostosowanie modułu monitorowania stanu należności/rozliczeń do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.) Zebranie wymagań systemowych. Analiza wykorzystywanych w procesie ofertowania danych. Utworzenie ram rozwiązania informatycznego. Parametryzacja. Prace programistyczne. Rozbudowa i dostosowanie modułu monitorowania stanu należności/rozliczeń do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.). Budowa zasilania baz danych. Prace programistyczne. Implementacja/wdrożenie modułu monitorowania stanu należności/rozliczeń (1 szt.) Prace programistyczne. Konfiguracja i dostosowanie modułu do przetwarzania danych na potrzeby wdrażanego systemu B2B. Prace programistyczne. Dostosowanie modułu magazynowo-logistycznego do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.) Zebranie wymagań systemowych. Analiza wykorzystywanych w procesie ofertowania danych. Utworzenie ram rozwiązania informatycznego. Parametryzacja. Prace programistyczne. Rozbudowa i dostosowanie modułu magazynowo-logistycznego do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.). Budowa zasilania baz danych. Prace programistyczne. Implementacja/wdrożenie modułu magazynowo- logistycznego (1 szt.). Prace programistyczne. Dostosowanie modułu raportowania do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.) Zebranie wymagań systemowych. Zebranie i analiza wykorzystywanych w procesie ofertowania danych. Utworzenie ram rozwiązania informatycznego. Parametryzacja. Prace programistyczne. Rozbudowa i dostosowanie modułu raportowania do specyfiki planowanego systemu B2B (1 szt.). Prace programistyczne. Implementacja/wdrożenie modułu raportowania (1 szt.). Prace programistyczne. Integracja wszystkich elementów planowanego do wdrożenia systemu B2B (1 szt.) Monitoring Re-inżynierii systemu. Weryfikacja koncepcji rozwiązania informatycznego systemu B2B - 1 szt. Prace programistyczne. Testy akceptacyjne systemu B2B 1 szt. Konfiguracja systemu jest niezbędna w celu ustawienia wszystkich niezbędnych parametrów i widoków we wszystkich modułach oprogramowania. W ramach tego kosztu zostaną przeprowadzone testy akceptacyjne. Prace programistyczne. Test systemu w warunkach pracy na rzeczywistych danych 1 szt. Prace programistyczne. Konfiguracja systemu B2B 1 szt. (zakup usługi wdrożeniowej). D) Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne pracowników Wnioskodawcy z użytkowania systemu B2B będącego przedmiotem projektu (1 szt.)

6 Warunki szczególne zamówienia Technologie informatyczne 1. Wdrożenie systemu w technologii B2B spowoduje wdrożenie do przedsiębiorstwa automatyzacji wszystkich kluczowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Zamawiającym a jego Partnerami. Innowacyjnością w tym przypadku będzie zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentacji (który teraz odbywa się w formie papierowej) systemem elektronicznego obiegu dokumentów co bezpośrednio wyeliminuje konieczność ręcznego przenoszenia i dostarczania dokumentów. Zagwarantowana automatyzacja wymiany dokumentów pomiędzy partnerami oraz w obrębie samego przedsiębiorstwa Zamawiającego w procesie realizacji zamówień. Idea wdrażanych systemów została zaprojektowana pod kątem pełnej integracji z systemami partnerów Zamawiającego, co w przypadku prowadzonej przez niego działalności jest nową jakością wprowadzoną w firmie, zmierzającą do poprawy efektywności wszystkich procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Możliwość wymiany danych on-line (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) przyczyni się do lepszej efektywności przy realizacji zamówień i poprawy jakości usług. Ponadto warto zaznaczyć, iż system został tak zaprojektowany, aby możliwe było jego dalsze rozwijanie i udoskonalenie między innymi w postaci możliwości przyłączania oraz dodawania do systemu kolejnych partnerów. 2. System będzie zawierał w sobie innowacyjne rozwiązania w zakresie w pełni zautomatyzowanego generowania oferty handlowej. W zależności od przyjętych zmiennych, czynników takich jak rozmieszczenie terytorialne, koszt realizacji zamówienia, wyniki finansowe, status partnera, rodzaj produktów, itp. system generuje ofertę uwzględniającą wprowadzone dane. W trakcie tego procesu wykorzystywany będzie inteligentny mechanizm decydujący o wyborze dostawcy danego zamówienia, które będzie najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym, logistycznym oraz organizacyjnym dla Zamawiającego oraz w końcowym rozrachunku dla klienta docelowego. 3. W ramach obszaru fakturowania i księgowania dokumentów zastosowana zostanie pełna automatyzacja tego procesu. System będzie miał możliwość generowania faktur za zamówienia oraz również będzie można generować faktury kosztowe w imieniu partnerów Zamawiającego. Takie rozwiązanie techniczne umożliwiać będzie bieżącą analizę wyników finansowych zarówno Zamawiającego, partnerów jak i poszczególnych klientów, co znacząco ułatwi współpracę pomiędzy tymi podmiotami. Wgląd do faktur oraz możliwość śledzenia kosztów i przychodów będzie dostępne on-line, dzięki czemu w dowolnym momencie będzie można uzyskać niezbędne dokumenty księgowe wraz z pełnymi raportami na ten temat. 4. W ramach systemu zostanie wdrożony moduł oprogramowania, który będzie odpowiadać za innowacyjne mechanizmy i algorytmy umożliwiające zarządzanie polityką cenową.

7 Dzięki bezpośredniemu dostępowi do baz produktów wszystkich partnerów Zamawiającego oraz wszystkich innych informacji związanych ze zmianami cen, rabatów oraz zniżek Wnioskodawca będzie mógł racjonalniej i dokładniej opracowywać cenniki za poszczególne produkty uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na cenę (dostępność u partnerów, sezonowe zmiany cen, wzrosty popytu, itp.) Rozwiązanie to przyczyni się do wzrostu sprzedaży oraz optymalizacji oferowanych marż przy zakupie większej ilości produktów. Opisywany moduł zawierać również będzie w sobie program, który odpowiedzialny będzie za gospodarkę magazynową. Aplikacja będzie miała możliwość wglądu do stanów magazynowych partnerów i Zamawiającego i na tej podstawie szacowane będą możliwości dyslokacji, przemieszczenia, dostawy oraz warunków magazynowania produktów. Rozwiązanie to pozwoli lepiej planować zamówienia dostosowując proces zamawiania i sprowadzania produktów do aktualnych potrzeb co również przełoży się na wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów związanych z magazynowaniem produktów, na które jest aktualnie mniejszy popyt. 5. W systemie zaimplementowane zostaną moduły oprogramowania, które umożliwiać będą sporządzanie oraz generowanie szczegółowych raportów dotyczących każdego elementu będącego przedmiotem wymiany handlowej (dane finansowe, dane działowe, globalne). Moduł będzie pozwalał na dowolne programowanie raportów w zależności od tego, jakie dane aktualne będą potrzebne dla Zamawiającego i jego partnerów. Moduł będzie połączony również z systemami partnerów, co umożliwi tworzenie raportów uwzględniających dane posiadane przez wszystkich partnerów Zamawiającego. 6. W ramach systemu B2B Zamawiającego nastąpi wdrożenie tzw. podpisu elektronicznego. Jest to podpis, w którym dane w postaci elektronicznej wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny (elektroniczne potwierdzenie ważności dokumentu). Wdrożenie tego rozwiązania znacznie uprości obieg dokumentów z dostawcami, co przełoży się na oszczędność czasu i znaczącą redukcję zużycia papieru oraz energii. W ramach projektu Zamawiający sugeruje wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w zakresie programowania. System B2B dostępny będzie dla dedykowanej grupy podmiotów (Zamawiający i jego partnerzy) Warstwa logiczna będzie zaprojektowana w języku PHP v.5, obecnie najbardziej rozwijanym języku programowania aplikacji webowych. Jest to bardzo istotne ze względu na wsparcie, jakie daje rozbudowana społeczność programistów oraz dynamiczny rozwój samego języka. Integratory danych zostaną stworzone w języku C# w środowisku Visual Studio 2008 firmy Microsoft. Mechanizm integracji będzie polegał na przesyłaniu plików XML, CSV przy bezpośrednim wpięciu aplikacji w bazę danych. Na styku bazy danych a systemu zostanie zainstalowane autorskie narzędzie służące do integracji danych. Jego głównym

8 zadaniem będzie dbanie o spójność przesyłanych danych i zachowanie standardów EDI tworzonych plików XML. Mechanizm Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EDI) w projektowanym systemie wewnętrznym zostanie wykorzystany przy generowaniu faktur dla klientów/partnerów. Faktury, oprócz standardowego podglądu i formatu PDF do druku, będą dostępne także w formacie EDI dla partnerów Zamawiającego z poziomu systemu B2B. W celu realizacji umów pomiędzy partnerami zostanie wdrożony zaawansowany kwalifikowany podpis elektroniczny. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia r. 4. Kryteria oceny ofert LP KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 1. CENA 100 pkt RAZEM 100 pkt Sposób dokonywania oceny: OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 100% i przyznaje się 100 pkt KOLEJNE OFERTY OCENIONE POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO: Druga w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 99% i przyznaje się 99 pkt Trzecia w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 98% i przyznaje się 98 pkt. Każda kolejna oferta z uszeregowanych pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w odpowiednim % i tym samym przyznaje się adekwatną liczbę punktów, zgodnie z powyżej przedstawionym schematem. 5. Miejsce i termin składania ofert Siedziba firmy: IT GRUPA Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi Poznań

9 Oferty zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 6. Pozostałe informacje Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający zastrzega możliwość składania ofert jedynie obejmujących pełen zakres przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo