Gdynia, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Instalacja Microsoft SQL Svr 2. Moduł (licencja do 50 partnerów) 3. Moduł Asseco Softlab SL - licencja administracyjna 4. Moduł Asseco Softlab HR - e-dok (licencja dla 1 użytkownika) 5. Moduł Asseco Softlab HR - e-dek (licencja dla 1 użytkownika) 6. Moduł Asseco Softlab LS - e-dok (licencja dla 1 użytkownika) 7. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab Produkcja - dostosowanie do wersji 8. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab FK - dostosowanie do wersji modułu 9. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab LS, cz.1 - dostosowanie do wersji 10. Moduł Asseco Softlab SEOD (licencja dla 40 użytkowników) 11. Moduł Asseco Softlab SEOD mobile (licencja dla 5 użytkowników) 12. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab LS, cz.2 - dostosowanie do wersji 13. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab SEOD oraz Asseco Softlab SEOD mobile 14. Instalacja i konfiguracja 15. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab CRM 16. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab HR 17. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab ArkuszSL 18. Migracja danych 19. Testy systemu 20. Asysta podczas startu systemu B2B

2 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na Waszyngtona 7, Gdynia. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Maciej Broniszewski, tel Termin nadsyłania ofert: 27 listopada Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100% Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

3 Specyfikacja do zapytania ofertowego System ma zawierać: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. System na pozwalać na pełną obsługę zakupów i sprzedaży produktów w systemie B2B. Ma również umożliwiać przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Będzie posiadać rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu staną się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych. System ma pozwalać na zarządzanie procesami związanymi z obsługą zamówień oraz umożliwiać częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować ilościowo z przeznaczeniem dla konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Rezerwacje dotyczą zasobów handlowych. System umożliwi tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. System wspierał komunikację z Partnerami poprzez dostęp do aktualnych informacji i/lub automatyczne informowanie ich o przewidywanym terminie realizacji zamówień/zleceń produkcyjnych, dzięki czemu partner będzie mógł zoptymalizować własny i wewnętrzny transport technologiczny, jak również pracować w systemie just- in- time. Umożliwi również partnerom dokonanie natychmiastowej weryfikacji możliwości technologicznych realizacji zlecenia produkcyjnego, dokonanie wyceny, wizualizacji statusów poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. Planowanie i realizacja produkcji wykonywane będą na podstawie technologii wytworzenia produktu. Technologie będą stanowić zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład procesu produkcji dla uzyskania konkretnego produktu (lub kilku produktów). Dla każdej z czynności system pozwoli dobrać odpowiednie surowce potrzebne do jej wykonania, a także półprodukty, które będą uzyskiwane w osobnych procesach technologicznych. Możliwe będzie tworzenie wielu wersji technologii, a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu/wyrobu o specjalistycznych cechach. Możliwe będzie również przesyłanie Partnerom informacji o statusach zamówień w produkcji. System pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Możliwe będzie budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, a także integracja na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania, definiowanie realizowanych Zamówień. Realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B

4 przypomnienia, powiadomienia itp. W systemie będą znajdować się narzędzia wsparcia i automatyzacji kontaktów z Partnerami. System umożliwi zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. System umożliwi również śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany kont należności danych Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. Współpraca ze stałymi partnerami biznesowymi może przebiegać sprawniej dzięki wykorzystaniu systemu B2B (Business to Business). Dzięki niemu partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które będą wystawione dla danego partnera. Pozwoli na prezentowanie produktów firmy wraz z ich opisem i cenami dedykowanymi dla danego partnera (po uwzględnieniu jego poziomu rabatowego, terminów płatności itp.). Funkcjonalność ta będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających asortymentowi, który będzie obecnie w sprzedaży. System umożliwi dostęp do aktualnych stanów magazynowych, przesyłanie komunikatów oraz publikowanie informacji handlowych i raportów analitycznych dla partnerów. System wyposażony będzie w profil partnera pozwalający na zgłoszenie zmiany/bieżącej aktualizacji danych firmowych oraz kontaktowych. Podstawową funkcjonalnością będzie udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line co stworzy możliwość dokonywania zamówień bezpośrednio w systemie na rzeczywistych stanach magazynowych w danym czasie oraz podglądu dokumentów zamówień (historycznie) lub też ponownego dokonania e-zamówienia na bazie zamówienia historycznego. Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych m.in. będą należeć: dedykowane cenniki i promocje, stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany magazynowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje, zestawienia i raporty. Architektura systemu zapewni pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż będzie służyć do komunikacji Partnerów, którzy będą korzystać z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji firmy SWORD. System będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera SWORD z Partnerami. System ma mieć w standardzie różne wersje językowe w przypadku Partnera zagranicznego wybór języka następuje w panelu Partnera. Wykorzystane technologie: Platforma ASP.Net 4.0 Kontrolki Telerik o RadGrid o RadNumericTextBox o RadComboBox Javascript C# Oferent może zaproponować rozwiązanie oparte na równoważnej technologii.

5 Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane jest przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP oraz SSL Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe będzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer. Wdrażany system B2B wyróżni się innowacyjnością, ponieważ pozwoli w pełni zautomatyzować wszystkie procesy biznesowe zachodzące pomiędzy SWORD i jego Partnerami biznesowymi. System pozwoli na identyfikację danego zasobu osobowego (pracownika) ze zdarzeniem odnotowanym w systemie. Umożliwi rezerwację zasobów osobowych pod kątem zleceń, realizacji zadań, śledzenia statusu zlecenia produkcyjnego od Partnerów w odniesieniu do zasobów osobowych uczestniczących w realizacji danego zlecenia dla Partnera. System umożliwi raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania systemu B2B. System wyposażony będzie w rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności pozwolą na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów SQL. Umożliwi planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, będzie posiadać zaimplementowane wygodne szablony raportów do natychmiastowego zastosowania oraz będzie zawierać mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających dane. Dostęp do aplikacji oraz raportów będzie mógł odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej. System umożliwi analizę w oparciu o bazy danych systemu B2B. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP (lub równoważnej) oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. System będzie dodatkowo wyposażony w funkcję umożliwiającą eksplorację danych w całym systemie B2B oraz innych zintegrowanych modułach, co pozwoli łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych z obszaru sprzedaży wielu grup asortymentowych. Analizy tworzone dzięki systemowi umożliwią optymalizację wspólnie z Partnerami realizowanych procesów. System umożliwi tworzenie schematów postępowania, składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania będą mogły dotyczyć wykonania operacji związanych z e- dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznaczy sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia elektronicznej ścieżki obiegu elektronicznych dokumentów, który zautomatyzuje kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między SWORD a Partnerami.

6 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK składamy następującą ofertę: Opis 1. Instalacja Microsoft SQL Svr Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto 2. Moduł (licencja do 50 partnerów) 3. Moduł Asseco Softlab SL - licencja administracyjna 4. Moduł Asseco Softlab HR - e-dok (licencja dla 1 użytkownika) 5. Moduł Asseco Softlab HR - e-dek (licencja dla 1 użytkownika) 6. Moduł Asseco Softlab LS - e-dok (licencja dla 1 użytkownika) 7. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab Produkcja - dostosowanie do wersji 8. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab FK - dostosowanie do wersji modułu 9. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab LS, cz.1 - dostosowanie do wersji modułu 10. Moduł Asseco Softlab SEOD (licencja dla 40

7 użytkowników) 11. Moduł Asseco Softlab SEOD mobile (licencja dla 5 użytkowników) 12. Prace aktualizacyjne i konfiguracyjne Asseco Softlab LS, cz.2 - dostosowanie do wersji modułu 13. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab SEOD oraz Asseco Softlab SEOD mobile 14. Instalacja i konfiguracja 15. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab CRM 16. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab HR 17. Instalacja i konfiguracja Asseco Softlab ArkuszSL 18. Migracja danych 19. Testy systemu 20. Asysta podczas startu systemu B2B Razem: Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego. Oferent oświadcza, iż oferowane rozwiązanie obejmuje wszystkie funkcjonalności wskazane w specyfikacji będącej załącznikiem do zapytania ofertowego. Oferta ważna Podpis i pieczęć

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa Warszawa, dnia 10.06.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Kuków, 02-07-2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krzysztof Pacyga, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT EXPORT, posiadający adres główny prowadzonej działalności gospodarczej:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo