PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK. PŁOŃSK - styczeń 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK. PŁOŃSK - styczeń 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM STAROSTA PŁOŃSKI SZEF OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO mgr inż. Jan Mączewski PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK UZGODNIONO NACZELNIK Wydziału Zarządzania Kryzysweg i Spraw Obywatelskich mgr inż. Tadeusz Ignał PŁOŃSK - styczeń 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ Strna 3

2 pwiatu płńskieg w 2014 rku będzie: wzmacnianie zdlnści struktur brny cywilnej w sferze chrny ludnści cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrjnych lub klęsk żywiłwych raz przezwyciężania ich bezpśrednich następstw pprzez dstswywanie istniejących rzwiązań w dziedzinie chrny ludnści d aktualnych wyzwań i ptrzeb w zakresie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planwaniem, realizacją szkleń i ćwiczeń, wypsażeniem frmacji brny cywilnej. REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ w 2014 r. skncentrwana będzie na: działaniach dsknalących w zakresie planwania zadań raz wzmacniania struktur brny cywilnej; utrzymaniu sprzętu brny cywilnej w pełnej sprawnści technicznej pprzez prwadzenie knserwacji, napraw i legalizacji; dsknaleniu i rzwijaniu współpracy ukierunkwanej na dsknalenie prcedur wzajemneg infrmwania, wymiany infrmacji raz strzegania i alarmwania zagrżeniach. Strna 4

3 PRZEDSIĘWZIĘCIA: Lp. Treść zadania Termin realizacji I kw. II kw. III kw. IV kw Kmórka dpwiedz za realizację wyknanie I. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM Aktualizacja wykazów instytucji, przedsiębirstw i innych pdmitów przewidzianych d prwadzenia 1. przygtwań i realizacji przedsięwzięć w zakresie brny cywilnej - pwiat - miast/gmina 2. Wspieranie rganizacji pzarządwych w zakresie przygtwania d realizacji zadań brny cywilnej Adntacja 3. Wdrażanie zarządzeń i wytycznych Wjewdy Mazwieckieg Szefa OC Wjewództwa z zakresu brny cywilnej Pdinspektr ds.oc Strna 5

4 Lp. Treść zadania II. W ZAKRESIE PLANOWANIA Termin realizacji I kw. II kw. III kw. IV kw Kmórka dpwiedz za realizację wyknanie. Adntacja 1. Dknanie ceny stanu przygtwań brny cywilnej wg wytycznych Szefa OC Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 6 października 2009 r. - pwiat - miast/gmina d 23 d Opracwanie pwiatweg Planu działania w zakresie OC na rk 2014 raz uzgdnienie z WBiZK MUW w Warszawie d 10 Naczelnik Opracwanie miejskich i gminnych Planów działania w zakresie OC na rk 2014 raz przekazanie ich d uzgdnienia d Opracwanie Planów Kntrli Prblemwych i Sprawdzających na 2014 r.: - pwiat - gmina - miast 5. Przygtwanie i prwadzenie kntrli prblemwych i sprawdzających w jednstkach samrządu terytrialneg d 14 Według zatwierdzneg Planu kntrli na 2014 rk Naczelnik Strna 6

5 Lp. Treść zadania 1 Termin realizacji I kw. II kw. III kw. IV kw Kmórka dpwiedz za realizację wyknanie. Adntacja 6. Aktualizacja Planu ewakuacji (przyjęcia) ludnści, zwierząt i mienia II stpnia na wypadek masweg zagrżenia - pwiat - miast/gmina 7. Aktualizacja Planów chrny zabytków na wypadek knfliktu zbrjneg i sytuacji kryzyswych - pwiat - miast/gmina 8. Opracwanie raz uzgdnienie z Planu ewakuacji III stpnia Strna 7

6 L.p. Treść zadania Termin realizacji Kmórka I kw. II kw. III kw. IV kw. dpwiedz za realizację wyknanie Adntacja III. W ZAKRESIE SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA Przeprwadzenie głśnej próby syren Systemu Ostrzegania i Alarmwania WEDŁUG PLANU MIASTA PŁOŃSK 1. M. Płńsk (1 x rk) 2. Utrzymanie w sprawnści technicznej urządzeń służących d rzpznania zagrżeń raz strzegania i alarmwania ludnści zagrżeniach, a także systemów łącznści wykrzystywanych na ptrzeby SWiA,, 3. Udział w szkleniu w zakresie Systemu Wykrywania Skażeń raz metdy ceny sytuacji skażeń prmienitwórczych, bilgicznych i chemicznych według ATP-45B Kmendant POADA 4. Aktualizacja Planu działania elementów SWiA raz bsad - pwiat - gmina - miast Strna 8

7 L.p. Treść zadania Termin realizacji Kmórka I kw. II kw. III kw. IV kw. dpwiedz za realizacji wyknanie Trening dsknalący z zakresu znajmści prcedur ATP-45B w gdz PCZK POADA 6. Udział elementów rganizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmwania w pwiatwym ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysweg 7. Trening radiwy w systemie strzegania ludnści cywilnej i wjsk zagrżeniach uderzeniami z pwietrza 8. Nawiązywanie (utrzymanie) i rzwijanie współpracy z lkalnymi mediami w zakresie strzegania i alarmwania ludnści zagrżeniach z uwzględnieniem zasad pstępwania p usłyszeniu sygnału alarmweg 9. Prwadzenie edukacji spłeczeństwa w zakresie nwych rdzajów alarmów i sygnałów alarmwych raz kmunikatów strzegawczych. Rzprpagwanie nwych tablic strzegawczych Sygnały Alarmwe w jednstkach samrządu terytrialneg wg Harmngramu szkleń z zakresu OC na 2014 rk PCZK Adntacja IV. W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ (RADIOWA SIEĆ ZARZĄDZANIA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO) 1. Stały nadzór nad utrzymaniem sprawnści technicznej łącznści raditelefnicznej w Radiwej Sieci Zarządzania Wjewdy Mazwieckieg W CIĄGU ROKU 2. Sprawdzenie łącznści W KAŻDĄ ŚRODĘ Strna 9

8 Lp. Treść zadania Termin realizacji I kw. II kw. III kw. IV kw Kmórka dpwiedz. Za realizację wyknanie V. W ZAKRESIE OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI Aktualizacja publicznych urządzeń zapatrzenia w wdę w warunkach specjalnych sprawdzenie pprawnści ich funkcjnwania Aktualizacja baz danych dtyczących: urządzeń specjalnych, biektów gspdarki rln-hdwlanej, urządzeń wdnych, zagrżeń niebezpiecznymi substancjami na terenie pwiatu płńskieg VI. W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Utrzymywanie sprzętu OC w pełnej sprawnści technicznej pprzez legalizację knserwację, naprawy i remnty Przekazanie d Wjewódzkieg Magazynu Sprzętu Obrny Cywilnej w Zielnce sprzętu uszkdzneg, przestarzałeg raz zbędneg Wdrżenie nweg prgramu d ewidencji majątku brny cywilnej na terenie pwiatu płńskieg Adntacja Infrmację należy przesłać d d Infrmację należy przesłać d d Strna 10

9 Lp. Treść zadania Termin realizacji Kmórka I kw. II kw. III kw. IV kw. dpwiedz za realizację wyknanie Ciągłe uaktualnianie baz danych i prcedur w zakresie draźnych miejsc 4. zakwaterwania, przygtwania i pzyskiwania śrdków transprtu raz śrdków niezbędnych d przetrwania dla ewakuwanej ludnści VII. W ZAKRESIE SZKOLENIA I POPULARYZACJI Opracwanie Harmngramu szkleń pdstawwych w zakresie brny cywilnej na 2014 r. i przesłanie g d WBiZK MUW Opracwanie miejskich/gminnych Harmn. szkleń w zakresie brny cywilnej na 2014 r. i przesłanie ich d Organizacja i nadzór nad szkleniami ludnści z zakresie pwszechnej sambrny d 22 d 17 Adntacja Strna 11

10 Lp. Treść zadania Termin realizacji I kw. II kw. III kw. IV kw Kmórka dpwiedz. za realizację wyknanie Adntacja Udział w szkleniu w zakresie wybranych zagadnień Obrny Cywilnej rganizwanym przez WBiZK MUW starsty, burmistrzów, wójtów Szklenie z zakresu brny cywilnej dla pracwników pwiatwych służb, inspekcji i straży, jednstek samrządwych i rganizacyjnych pwiatu płńskieg raz dyrektrów i kierwników j..p.. Dyrektr WBiZK wg Harmngramu szkleń z zakresu OC na 2014 rk 6. Szklenie dsknalące frmacji OC wchdzących w skład Systemu Wykrywania i Alarmwania pwiatu płńskieg - pwiat (POADA i POAL) - miast/gmina (DWiA) wg Harmngramu szkleń z zakresu OC na 2014 rk Strna 12

11 Lp. Treść zadania 1 Termin realizacji I kw. II kw. III kw. IV kw Kmórka dpwiedz. za realizację wyknanie. Adntacja 7. Udział w naradach rganizwanych przez miasta/gminy z zakresu brny cywilnej dt. chrny ludnści Wg planów miast/gmin Pracwnicy 8. Prpagwanie w lkalnych śrdkach masweg przekazu zagadnień dtyczących zachwania się w sytuacjach zagrżenia życia i zdrwia 9. Opracwanie ultek i infrmacji na temat OC raz zachwania się w sytuacjach zagrżenia 10. Współudział w rganizacji i prwadzeniu zawdów raz knkursów dla dzieci i młdzieży dtyczących chrny ludnści 11. Narada szkleniwa w grupie pracwników miast i gmin zatrudninych na stanwiskach związanych z realizacją zadań z zakresu brny cywilnej wg Harmngramu szkleń z zakresu OC na 2014 rk Wydział ZKiSO 12. Wyszukiwanie i grmadzenie materiałów szkleniwych i literatury specjalistycznej z zakresu chrny ludnści 13. Współudział w przeprwadzeniu VI edycji Knkursu Plastyczneg dla dzieci i młdzieży z zakresu chrny ludnści Strna 13

12 Lp. Zakres kntrli Jednstka kntrlwana PLAN KONTROLI NA 2014 ROK Data statniej kntrli Jednstka kntrlująca Rdzaj kntrli Przewidywany termin kntrli Wydział: ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH 1. Urząd Gminy Naczelnik Prblemwa I półrcze Babszew 2. Urząd Gminy Naczelnik Prblemwa I półrcze Jniec 3. Realizacja zadań Urząd Gminy Naczelnik Prblemwa II półrcze z zakresu brny Raciąż 4. cywilnej wa Stacja Sanitarn Naczelnik Prblemwa II półrcze Epidemilgiczna w Płńsku 5. wy Zarząd Dróg w Płńsku Naczelnik Prblemwa II półrcze Uwagi Strna 14

13 HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU OC NA 2014 ROK Lp. Przedsięwzięcie Termin Uczestnicy Uwagi 1. Trening dsknalący z zakresu znajmści prcedur ATP-45B 2. Narada szkleniwa w grupie pracwników miast i gmin zatrudninych na stanwiskach związanych z realizacją zadań z zakresu brny cywilnej 3. Szklenie z zakresu brny cywilnej dla pracwników pwiatwych służb, inspekcji i straży, jednstek samrządwych i rganizacyjnych pwiatu płńskieg raz dyrektrów i kierwników jednstek rganizacyjnych pwiatu 4. Udział w naradach rganizwanych przez miasta/gminy z zakresu brny cywilnej dt. chrny ludnści 5. Udział w szkleniu w zakresie wybranych zagadnień Obrny Cywilnej rganizwanym przez WBiZK MUW starsty, burmistrzów, wójtów marzec luty maj wg planów miast/gmin kwiecień kwiecień maj Pracwnicy Wydziału Zarządzania Kryzysweg i Spraw Obywatelskich/bsada weg Centrum Zarządzania Kryzysweg Pracwnicy raz pracwnicy UG i UM zajmujący się realizacją zadań z zakresu brny cywilnej - pracwnicy ds. brny cywilnej pwiatwych służb, inspekcji i straży, - pracwnicy ds. brny cywilnej jednstek samrządwych i rganizacyjnych pwiatu - dyrektrzy i kierwnicy jednstek rganizacyjnych pwiatu Pracwnicy Płński / Strna 15

14 Lp. Przedsięwzięcie Termin Uczestnicy Uwagi 6. Szklenie dsknalące frmacji OC wchdzących w skład Systemu Wykrywania i Alarmwania pwiatu płńskieg - pwiat (POADA i POAL) - miast/gmina (DWiA) 7. Udział elementów rganizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmwania w pwiatwym ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysweg 8. Udział w szkleniu w zakresie Systemu Wykrywania Skażeń raz metd ceny sytuacji skażeń prmienitwórczych, bilgicznych i chemicznych wg ATP-45B wrzesień wrzesień październik listpad Obsada sbwa elementów SWiA: - pwiat (POADA, POAL), - miast/gmina (DWiA, PA). Obsada sbwa elementów SWiA: - pwiat (POADA, POAL), - miast/gmina (DWiA, PA). Kmendant POADA Strna 16

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK

ZATWIERDZAM PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK ZATWIERDZAM Zgorzelec. Dnia. 10. 12. 2012 rok. BURMISTRZ MIASTA W Z K. 5557.8. 2012. PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo