SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2. Przedstawienie uczestników, mderatra, przedstawienie spsbu prwadzenia sptkania i wykrzystania jeg wyników. 3. Ankieta wstępna. 4. Ustalenie prstych zasad dyskusji (np.: mówimy pjedyncz, nie przerywamy sbie, staramy się unikać kłótni, emcji, uznajemy bezstrnnść mderatra i jeg rlę jak prwadząceg dyskusję itp. 5. Prezentacja diagnzy przygtwanej jak wstęp d zasadniczej dyskusji trener/ mderatr (prezentacja) raz przedstawiciele rganizacji i administracji - uzupełnienia. 6. Wstęp d dyskusji: rys histryczny raz metdlgia pracy w zakresie ceny jakści współpracy samrządu z rganizacjami pzarządwymi. 2) Zasadnicza dyskusja nt. ceny współpracy 1. Zasadnicza dyskusja nt. ceny współpracy (cena każdeg z mawianych aspektów współpracy). Teraz przechdzimy d zasadniczej części naszeg sptkania. Dyskutując, spróbujmy wspólnie cenić stan naszych relacji i jakść współpracy. Skupimy się na trzech kwestiach: współpracy przy twrzeniu plityk, - wdrażaniu plityk, - krewaniu warunków d współpracy. W tej części uczestnicy dpwiadają na pytania (w parach), następnie dyskusja w całej grupie i wspólne ustalenie ceny (stanwiska grupy). TEMAT: WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PRZY TWORZENIU LOKALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH. Wprwadzenie: Lkalne plityki publiczne działania pdejmwane przez samrząd w celu zaspakajania ptrzeb jeg mieszkańców (np. bezpieczeństwa, pieki spłecznej, śrdwiska, zatrudnienia), t pdstawwe ple współdziałania rganizacji i lkalnej administracji.

2 Na pczątek: rzmwa: na ile i w jaki spsób w gminie administracja samrządwa i rganizacje współpracują ze sbą w mmencie twrzenia plityk, przygtwywania strategii, planów, prgramów, innych dkumentów. Jak cenimy relacje w tym wymiarze? Pytania d uczestników (pgrubine pytania, które pwinny zstać zadane grupie; kursywą pytania pmcnicze): 1. Czy rganizacje i samrząd infrmują się wzajemnie planach, kierunkach swich działań? Jak t rbią? Czy jesteśmy z teg zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy rbią t na tyle sprawnie, że mżliwa jest szybka reakcja na ptrzeby/prblemy mieszkańców? Czy rganizacje i administracja wymieniają się infrmacjami swich działaniach? W jaki spsób? Czy na strnie internetwej urzędu/bip jest miejsce pświęcne współpracy z rganizacjami? Czy w jakiś inny spsób samrząd grmadzi dane działalnści rganizacji (np. przez ankiety, inne)? 2. Czy rganizacje uczestniczą w diagnzwaniu lkalnych prblemów/ptrzeb spłecznych? W jaki spsób się włączają? Czy są włączane w ten prces przez władze samrządwe? 3. Czy rganizacje i samrząd współpracują ze sbą przy twrzeniu strategii i prgramów pisujących lkalne plityki publiczne (w tym w szczególnści prgramów współpracy)? Jak t rbią? Czy jesteśmy z teg zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Jakieg typu dkumenty są twrzne wspólnie? Czy wypracwan jakąś trwałą metdę współtwrzenia tych dkumentów? Czy strategie/prgramy są ceniane w trakcie i pd kniec ich realizacji? Czy taka cena jest prwadzna wspólnie? 4. Czy rganizacje są zapraszane d knsultacji prjektów uchwał? Czy bie strny są zadwlne z knsultacji? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy rganizacje są przygtwane d udziału w knsultacjach? Czy zgłaszają knstruktywne prpzycje? W jaki spsób dbywają się te knsultacje? Czy samrząd pracwuje i publikuje wyniki knsultacji? Czy samrząd uzasadnia drzucenie uwag/prpzycji zgłaszanych przez rganizacje? 5. Jak wygląda współpraca między samrządem a miejscwymi rganizacjami pzarządwymi przy wdrażaniu plityk? Czy jesteśmy z teg zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? TEMAT: WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PRZY REALIZACJI LOKALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH. Wprwadzenie: Współpraca przy twrzeniu plityk pwinna przekładać się na współpracę przy ich realizacji. Ta plega na wyknywaniu różneg rdzaju zadań w celu zaspkajania ptrzeb i rzwiązywania lkalnych prblemów lkalnych spłecznści. Czy w gminie rganizacje birą udział w wyknywaniu zadań? Czy samrząd zleca im wyknywanie takich zadań? Na ile współpraca przy wdrażaniu plityk wykracza pza finanswanie zadań? Jak cenimy relacje w tym wymiarze? Pytania d uczestników (pgrubine pytania, które pwinny zstać zadane grupie; kursywą pytania pmcnicze):

3 6. Czy samrząd zleca rganizacjm realizację zadań? W jakich dziedzinach? Jak zlecanie wygląda w praktyce? Czy jesteśmy z teg zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy prgram współpracy kreśla ramwe zasady przeprwadzani knkursów? Czy zachwywane są zasady knkurencyjnści? Czy w ramach prcedur knkurswych w pełni przestrzegana jest zasada jawnści na wszystkich etapach wybru fert (głszenia knkursu, ceny fert, głszenia wyników)? W szczególnści, czy infrmacje na temat knkursów są publikwane na strnach samrządu/strnach BIP? Czy bwiązują stałe, jasne standardy realizacji usług przez rganizacje? Czy w jednstce samrządwej stswany jest regranting (tzn. czy np. pewna pula śrdków jest przekazywana jednej rganizacji, która ciesząc się autrytetem i znając lkalne ptrzeby, dalej ją redystrybuuje wśród innych rganizacji i inicjatyw)? Czy samrząd z góry planuje (np. w mmencie przygtwywania prgramu współpracy), jakie zadania publiczne będą przekazywane rganizacjm w trybie knkursu, a które w inny spsób? Czy jest t wyrażne w prgramie współpracy? Czy samrząd wspólnie z rganizacjami mnitruje jakść wyknania umów na realizację zadań? Czy samrząd, wybierając w ramach knkursu fertę, uzasadnia swją decyzję i pdaje uzasadnienie d wiadmści? 7. Czy rganizacje i samrząd współpracują ze sbą w inny spsób niż tylk na zasadzie zlecania zadań/udzielania wsparcia finansweg? W jaki spsób? Czy jesteśmy zadwleni z tej współpracy? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy rganizacjm udstępniane jest mienie samrządu (np. lkalne, sprzęt) i vice versa? Czy rganizacje/samrząd udzielają sbie wsparcia persnalneg (delegują/wymieniają się pracwnikami, wlntariuszami, stażystami itp.)? Czy rganizacje/samrząd udstępniają sbie swje strny internetwe (np. d prmcji działań drugiej strny)? Czy przedstawiciele rganizacji uczestniczą w pracach ciał mających wpływ na wzajemne relacje, kmisji knkurswych, zespłów rbczych, kmitetów sterujących itp.? Czy twrzne są wspólne zespły, fra, rady (np. lkalne rady działalnści pżytku publiczneg w ramach, których współpracują bie strny)? 8. Czy rganizacje i administracja samrządwa zawierają trwalsze, stałe stsunki na klicznść realizacji lkalnych plityk i zadań? Jaki ma t związek z inicjatywą lkalną? W jaki spsób? Czy jesteśmy zadwleni z tej współpracy? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy taka frmuła istnieje i jest uregulwana (np. uchwałą lub w inny spsób)? Czy rganizacje, samrząd i mieszkańcy wspólnie pracują wykrzystując frmułę tzw. inicjatywy lkalnej? 9. Czy realizacja lkalnych plityk jest wspólnie ceniana? Jeśli tak, t czy rganizacje uczestniczą w tej cenie? Czy jesteśmy z teg zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy dkumenty pisujące kreślne plityki przewidują udział rganizacji w ich cenie? Czy ceniany jest prgram współpracy? Czy wyniki cen strategii, planów, prgramów są dstępne w Internecie na strnach/w BIP samrządu? TEMAT: TWORZENIE WARUNKÓW DO WSPÓŁPRACY I AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI. Wprwadzenie: P t, aby współpraca przy twrzeniu i wdrażaniu plityk była w góle mżliwa, muszą istnieć ku temu warunki. Na tym plu dpwiedzialnść spczywa głównie na samrządzie, który pwinien te warunki krewać, sprzyjając samrganizacji bywateli, wspierając współdziałanie i integrację śrdwisk pzarządwych. Jak cenimy współpracę między rganizacjami a samrządem na tym plu?

4 Pytania d uczestników (pgrubine pytania, które pwinny zstać zadane grupie; kursywą pytania pmcnicze): 10. Czy samrząd wspiera rganizacje pzarządwe w systematyczny spsób twrząc dla nich różneg rdzaju stałe, stabilne rzwiązania? Czy te rzwiązania rzeczywiście funkcjnują? Czy jesteśmy z nich zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy istnieją jawne i stałe prcedury w zakresie udstępniania majątku samrządweg rganizacjm (zapisane np. w prgramie współpracy)? Czy samrząd udziela rganizacjm wsparcia merytryczneg (np. w zakresie realizwanych przez nie zadań, chdzi knsultacje prawne, szklenia itp.)? Czy w samrządzie istnieją specjalne instrumenty wspierania rganizacji pzarządwych, np. fundusze pżyczkwe, fundusze wkładów własnych itp.)? Czy samrząd wspiera działania miejscwych rganizacji wykraczające pza jeg granice (np. zaangażwanie w aktywnści międzysamrządwe, reginalne, pnadreginalne, krajwe czy międzynardwe)? Czy w samrządzie istnieje centrum wspierania rganizacji pzarządwych? Jeśli tak, jakie funkcje n wypełnia (szkleniwe, animacyjne, dradcze, knsultacyjne, finanswe itp.)? 11. Czy samrząd wspiera integrację śrdwisk pzarządwych na swim terenie? Czy jesteśmy z nich zadwleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak mżemy pprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sfrmułwać knkretne rekmendacje)? Czy samrząd wspiera sptkania, seminaria, fra, knferencje itp. miejscwych rganizacji (w szczególnści rganizacji branżwych)? Czy sam w nich uczestniczy? Czy w samrządzie istnieje lkalna rada działalnści pżytku publiczneg lub inne frum regularnych (c najmniej drcznych) sptkań rganizacji i administracji samrządwej? Jeśli tak, w jaki spsób wyłaniani są człnkwie teg ciała? Na ile jest n twarte na udział zaintereswanych? Ćwiczenie: Określenie minimalnych rzwiązań, które pwinny funkcjnwać w gminie, aby uznać, że współpraca przebiega prawidłw. Wypełnienie LIST KONTROLNYCH. LISTY KONTROLNE Płaszczyzna współpracy Twrzenie plityk Czy w NASZYM samrządzie istnieje teg typu rzwiązanie? 1. Samrząd dyspnuje danymi nt. bezrbcia, warunków mieszkaniwych, aktywnści bywatelskiej na swim terenie. 2. Istnieje wspólny samrządw/pzarządwy zespół ds. diagnzwania prblemów lkalnych. 3. Samrząd dyspnuje aktualną bazą teleadreswą rganizacji działających na swim terenie. 4. Na strnach internetwych samrządu istnieje miejsce, w którym rganizacje mgą zamieszczać infrmacje. 5. Samrząd i rganizacje wspólnie, w ramach regularnych sptkań ustalają najważniejsze kierunki plityki lkalnej, mawiając przy tym również kwestie finanswe. 6. Istnieje jawny, spisany spsób pstępwania/prcedura twrzenia strategii, prgramów, planów, pzwalający rganizacjm na zgłaszanie własnych prjektów uchwał, a tym samym na wpływanie na kształt plityk. 7. Większść rganizacji aktywnie uczestniczy w knsultacjach planów, strategii, Jeśli dane rzwiązanie występuje, wpisz X

5 prgramów pisujących miejscwe plityki publiczne. 8. Większść planów, strategii i prgramów jest knsultwana z rganizacjami pzarządwymi. 9. Kształt dkumentów, uchwał pisujących lkalne plityki pdlega knsultacjm c najmniej dwjakieg rdzaju (np. knsultacjm pisemnym i wysłuchaniu). 10. Wyniki tych knsultacji są publikwane wraz z uzasadnieniem przyjętych/drzucnych prpzycji i uwag. 11. Istnieje rczny prgram współpracy z rganizacjami, w którym ujęte są również zasady współpracy przy realizacji lkalnych plityk. 12. Twrząc plityki publiczne, rganizacje współpracują z samrządem w ramach zespłów prblemwych, rad, frów, kmisji knkurswych, kmitetów sterujących itp. 13. Plany, strategie, prgramy są pracwywane tak, żeby była mżliwa ich ewaluacja według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje uczestniczą w ewaluacji planów, strategii i prgramów. 14. Organizacje i samrząd mnitrują realizację planów, strategii, prgramów. 15. Samrząd upwszechnia wyniki ewaluacji realizwanych przez siebie lkalnych plityk. Realizacja zadań 1. Organizacje pzarządwe wyknują pwierzane im zadania publiczne według ustalnych standardów. 2. Pdpisywane są wielletnie umwy na realizację zadań przez rganizacje. 3. Prgram współpracy kreśla, które zadania publiczne są zlecane rganizacjm w trybie ustawy działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, a które w innych trybach (np. zamówień ). 4. Istnieją jawne, spisane zasady rganizacji knkursów, precyzujące m.in. zasady wybru kmisji knkurswych, warunki składania wspólnych fert przez rganizacje, czy kryteria wybru fert. 5. Samrząd umżliwia rganizacjm krzystanie z majątku kmunalneg, publicznej infrastruktury, pmcy jednstek rganizacyjnych samrządu. Obwiązują w tym zakresie przejrzyste prcedury. 6. Samrząd udziela rganizacjm wsparcia merytryczneg (udziela infrmacji, szkli, dradza) w zakresie realizacji zadań (np. ich rzliczania). 7. Organizacje pzarządwe realizując zadania publiczne prmują ich rezultaty we współpracy z samrządem (np. strna www, patrnaty). 8. Realizując zadania publiczne, rganizacje współpracują z samrządem w ramach zespłów prblemwych, rad, frów, kmitetów sterujących itp. 9. W samrządzie istnieje prcedura zawierania partnerstw w celu realizacji zadań i jest zawarta w prgramie współpracy. 10. Istnieją gólndstępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lkalnej. Rzwijanie infrastruktury współpracy 1. W prgramie współpracy z rganizacjami jest zadanie przewidujące działania na rzecz rzwju rganizacji i inicjatyw bywatelskich pprzez szklenia, dradztw i animacje. 2. Istnieje c najmniej jedn z rzwiązań stanwiących instytucjnalne wsparcie rganizacji mżliwść udzielania pżyczek/gwarancji rganizacjm lub fundusz wkładu własneg, centrum rganizacji pzarządwych. 3. W samrządzie jest sba dpwiedzialna za współpracę z rganizacjami pzarządwymi, np. pełnmcnik ds. rganizacji współpracy z rganizacjami. 4. Samrząd wspiera rzwój wlntariatu i inicjatyw bywatelskich pdejmwanych przez mieszkańców. 5. Samrząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w rku w plenarnym sptkaniu miejscwych rganizacji. 6. Istnieje lkalna federacja, sieć, związek lkalnych rganizacji pzarządwych (lub ddział większej sieciwej rganizacji).

6 7. Samrząd i rganizacje wspólnie prmują swje działania w ramach lkalnych wydarzeń (np. festynów). 8. Istnieje dkument kreślający plitykę samrządu w zakresie twrzenia i działania partnerstw lkalnych z udziałem rganizacji pzarządwych. 9. Między rganizacjami a samrządem istnieje frmalnie zawiązane partnerstw. Trener / mderatr spisuje listy kntrlne - ustalenia wspólne, dyskusja, analiza praktycznych rzwiązań. Pdsumwanie dyskusji przed ceną punktwą Ocena punktwa (w parach, następnie dyskusja) Płaszczyzna współpracy Twrzenie plityk Ocena 1 nie współpracuje się nam dbrze 2 cena 3 współpracuje się średni 4 cena 5 współpracuje się nam bardz dbrze Opis ułatwiający ustalenie ceny Nie diagnzujemy wspólnie prblemów i ptrzeb mieszkańców, nie wymieniamy się infrmacjami, nie współtwrzymy/knsultujemy isttnych dkumentów, aktów prawa lkalneg, prgram współpracy t fasada. Wystawiamy, jeśli trudn zgdzić się c d 1-ki lub 3-ki Czasem współpracujemy ze sbą, ale nieregularnie. Nie wszystkie plityki (w tym dkumenty, praw lkalne itp.) pdlegają knsultacjm. Prgramy współpracy, chć istnieją, t nie satysfakcjnują jednej ze strn, są sztampwe nie d kńca dzwierciedlają lkalne ptrzeby, nie zawsze przekładają się na realia. Wystawiamy, jeśli trudn zgdzić się c d 3-ki lub 5-ki Wspólnie twrzymy wszystkie ważne plityki i dkumenty, knsultujemy je, wymieniamy się infrmacjami. Prgramy współpracy dzwierciedlają prawdzie relacje między nami i gwarantują ich pprawnść. (Przykładwe ceny) Realizacja zadań 1 nie współpracuje się nam dbrze 2 cena 3 współpracuje się średni Samrząd prawie nie rganizuje knkursów ani nie zleca rganizacjm prawie żadnych zadań. Administracja nie wspiera też rganizacji w żaden inny spsób, czy t pprzez udstępnianie lkali, czy inneg rdzaju pmcy pzafinanswej. Organizacje nie uczestniczą też w cenie realizacji zadań. Zupełnie nie są zawierane frmalne partnerstwa dla rzwiązywania wspólnych prblemów. Wystawiamy, jeśli trudn zgdzić się c d 1-ki lub 3-ki Organizwane są nieliczne knkursy dla rganizacji pzarządwych, zadania publiczne są też zlecane w innych trybach. Samrząd współpracuje tylk w niektórych dziedzinach, chć mógłby angażwać rganizacje w większym zakresie. Spradycznie udzielane jest wsparcie majątkwe (np. udstępnianie pmieszczeń itp.). Samrząd unika angażwania rganizacji w cenę zadań, spradycznie zdarza się zawiązywanie partnerstw dla rzwiązania wspólnych prblemów.

7 4 cena 5 współpracuje się nam bardz dbrze Wystawiamy, jeśli trudn zgdzić się c d 3-ki lub 5-ki Samrząd regularnie prwadzi knkursy dla rganizacji pzarządwych, zleca też zadania publiczne w inny spsób. C więcej, rganizacje realizują zadania w bardz różnych bszarach. W c najmniej kilku z nich istnieje stabilna współpraca, zawiązywane są frmalne partnerstwa w różnych sprawach. Organizacje współuczestniczą w cenie realizacji zadań Rzwijanie infrastruktu ry współpracy 1 nie współpracuje się nam dbrze 2 cena 3 współpracuje się średni 4 cena 5 współpracuje się nam bardz dbrze Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pmcy d samrządu lkalu, prad, knsultacji. Nie istnieją żadne instrumenty wspierania pzarządwej infrastruktury (np. fundusz pżyczkwy czy centrum wspierania rganizacji itp.). Nie istnieje baza lkalnych rganizacji. Wystawiamy, jeśli trudn zgdzić się c d 1-ki lub 3-ki Samrząd udziela pewneg wsparcia miejscwym rganizacjm. Urzędnicy d czasu d czasu rganizują szklenia i udzielają rganizacjm prady. Istnieje gremium/zespół, który mżna kreślić jak lkalna rada działalnści pżytku publiczneg, nie pracuje n (na) jednak zbyt intensywnie. Tylk niektóre rganizacje mają realną szanse skrzystać z innych frm wsparcia lkali, sal knferencyjnych, prmcji swich działań pprzez media samrządwe itp. Wystawiamy, jeśli trudn zgdzić się c d 3-ki lub 5-ki Samrząd inwestuje w rzwój rganizacji na swim terenie. Organizuje dla nich szklenia, udziela wsparcia merytryczneg (np. prad prawnych), pmaga w rganizacji knferencji, przedstawiciele administracji uczestniczą w sptkaniach śrdwisk pzarządwych. Organizacje mgą liczyć na pmc, gdy chcą rzszerzyć swją działalnść, współpracwać z innymi samrządami. Intensywnie działa lkalna rada pżytku publiczneg/zespły/fra knsultacyjne itp. 3) Pdsumwanie dyskusji 1. Pdsumwanie dyskusji przez trenera / mderatra i stateczne ustalenie punktwanej ceny pszczególnych aspektów współpracy uczestnicy raz trener/mderatr. Załżenia pdsumwania: W zakresie współpracy w twrzeniu lkalnych plityk najważniejsze różnice dtyczyły... W trakcie dyskusji wskazywaliśmy na... Współpracę w zakresie realizacji plityk pisujemy następując O współpracy w zakresie twrzenia warunków d plepszania wzajemnych relacji natmiast mamy zdanie... Zachwywanie pdstawwych zasad współpracy pisanych w ustawie działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie wygląda...

8 2. Metdlgia pisu sprawzdania (ntatki) z samceny współpracy samrządu z rganizacjami pzarządwymi. Sprawzdanie pwinn być krótkie, prste i uzupełnine załącznikami. Prpzycja elementów: a. Część frmalna maks. 1 akapit pdstawwe infrmacje tym, kiedy i gdzie przeprwadzn dyskusję, ile trwała, jaki był skład grupy inicjującej cenę, kt był krdynatrem ceny, kt mderatrem, kt sprawzdawcą, kt przygtwał pracwania będące wstępem d dyskusji, kt w kńcu uczestniczył w samej dyskusji. Wszystkie sby pwinny zstać wymienine z imienia, nazwiska i afiliacji. b. Część narracyjna maks. 2 strny, na których zwięźle zstanie zreferwany przebieg dyskusji, najważniejsze argumenty, punkty zapalne, rzbieżnści (najlepiej w punktach) itp. c. Rekmendacje, prpzycje zmian na przyszłść maks. 6 krótkich punktów. d. Klejne krki ustalenie w jaki spsób dalej zstanie wykrzystana cena. e. Listy kntrlne, które uzgdnili uczestnicy. f. Tabelka z cenami punktwymi, które uzgdnili uczestnicy (plus ewentualnie dntwanie różnic w punktacji, jeśli nie udał się uzgdnić knsensusu). g. Załączniki: Wstępne pracwania twierające dyskusję Scenariusz dyskusji Listy kntrlne Tabela z cenami współpracy 3. Analiza zapisów sprawzdania z dyskusji - dprecyzwanie. 4. Upwszechnienie ceny Uwagi: a. Pakiet dkumentów zstanie przekształcny w frmat PDF i umieszczny, np.: na strnach internetwych samrządu (wariant minimalny), zaintereswanych upwszechnieniem ceny rganizacji raz w Biuletynie Infrmacji Publicznej. b. O tym, że cena zstała dknana, jakie są jej wyniki, gdzie je mżna znaleźć, wart pinfrmwać inne rganizacje, radnych i innych urzędników, którzy być mże nie wiedzieli, że zstała przeprwadzna - dyskusja na temat mżliwści upwszechnienia. 4. Pdsumwanie warsztatów - trener/mderatr.

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE Prpnwane zasady przeprwadzania ceny współpracy pwiatu lidzbarskieg z rganizacjami

Bardziej szczegółowo

Październik 2011. Autor: Grzegorz Makowski. Współpraca/konsultacje: Krzysztof Jaszczołt Tomasz Potkański Łukasz Waszak

Październik 2011. Autor: Grzegorz Makowski. Współpraca/konsultacje: Krzysztof Jaszczołt Tomasz Potkański Łukasz Waszak Październik 2011 Autr: Grzegrz Makwski Współpraca/knsultacje: Krzysztf Jaszczłt Tmasz Ptkański Łukasz Waszak Niniejsza prpzycja Niezbędnika d (sam)ceny Współpracy Organizacji i Administracji Samrządwej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otworzeniu naboru wniosków w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Ogłoszenie o otworzeniu naboru wniosków w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Ogłszenie twrzeniu nabru wnisków w ramach Prgramu Wlntariatu Długterminweg Operatr Prgramu Wlntariatu Długterminweg Dfinanswanie Stwarzyszenie Centrum Wlntariatu ul. Nwlipki 9B 00-151 Warszawa Prjekt dfinanswany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ul. Siedmigrdzka 5 lk. 51 02/09/ACh/2014 Warszawa, 30 września 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna Sprawy Wewnętrzne Eurpean Cmmissin DG Hme Affairs B-1049 Brussels SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakściwym Spis: - nr 1 list zapwiedni duży case - nr 2 list zapwiedni mały case - nr 3 dyspzycje d wywiadu z dyrektrem - nr 4 dyspzycje d wywiadu z nauczycielem -

Bardziej szczegółowo

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość Jak Pwiat wspiera przedsiębirczść. Dtychczaswe praktyki, plany na przyszłść Pwiat Drawski płżny jest w płudniw-wschdniej części wjewództwa zachdnipmrskieg. Stanwi serce niezwykłej krainy - Pjezierza Drawskieg

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo