I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r."

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Str. I. Informacje wstępne 3 II. Realizacja budżetu Gminy Dobczyce - część tabelaryczna ) Tab. 1. Zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu ) Tab. 2. Dochody budżetu ) Tab. 3. Wydatki budżetu ) Tab. 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) Tab.5. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ) Tab.6. i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu III. Realizacja budżetu Gminy Dobczyce część opisowa ) Wykonanie dochodów ) Wykonanie wydatków ) i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu ) Informacja o stanie należności i zobowiązań IV. Podsumowanie V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 149 VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach VII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE Budżet Gminy Dobczyce na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2011 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości: Dochody ogółem ,00 zł Wydatki ogółem ,00 zł Deficyt budżetowy ,00 zł W trakcie I półrocza budżet zmieniany był pięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Dobczycach i piętnastoma zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Główną przyczyną zmian było urealnienie harmonogramów finansowania inwestycji. Do najważniejszych należą: zwiększenie limitu wydatków na Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe o kwotę ,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej o kwotę ,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego o kwotę ,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowane były również wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych min. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę ,00 zł, na modernizację budynków szkolnych i przedszkolnych, strażnic OSP, boisk sportowych, które będą opisane w sposób szczegółowy w dalszej części informacji opisowej z wykonania budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Poziom osiąganych dochodów i dokonywanych wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zadań współfinansowanych zewnętrznych środków podlega stałemu, konsekwentnemu monitorowaniu. Wskazane zagrożenia realizacji dochodów, konieczność zwiększenia wydatków, uzyskane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów powodują konieczność dokonywania zmian w budżecie. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco: Dochody ogółem ,28 zł Wydatki ogółem ,28 zł Deficyt budżetowy ,00 zł

4 II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOBCZYCE część tabelaryczna 1) Tab. 1. Zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobczyce Lp. Wyszczególnienie plan na na kwota zmiany planu(+ -) Wykonanie na % 1. DOCHODY OGÓŁEM ,00 zł ,28 zł ,72 zł ,93 zł 45,65% 1.1 Dochody bieżące ,00 zł ,28 zł ,28 zł ,81 zł 53,47% 1.2 Dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,12 zł 32,38% 2. WYDATKI OGÓŁEM ,00 zł ,28 zł ,28 zł ,45 zł 35,84% 2.1 Wydatki bieżące ,00 zł ,28 zł ,28 zł ,40 zł 47,52% 2.2 Wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,05 zł 24,93% 3. Nadwyżka/Deficyt ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,56 zł 19,90% 5. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,66 zł 43,62% 6. WYNIK ,38 zł 4

5 2) Tab.2. Dochody budżetu Gminy Dobczyce Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie % na r. na r. DOCHODY OGÓŁEM ,28 zł ,93 zł 45,65% I. DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM ,28 zł ,81 zł 53,47% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II.DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł ,41 zł 45,21% ,00 zł ,12 zł 32,38% ,00 zł ,85 zł 35,90% I. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,28 zł ,53 zł 71,15% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 789,25 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 789,25 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 70,47% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 zł 70,47% Pozostała działalność 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 020 LEŚNICTWO 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% Gospodarka leśna 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 5

6 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 zł ,23 zł 45,39% Dostarczanie wody ,00 zł ,23 zł 45,39% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,13 zł 45,19% 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł 3 042,82 zł 23,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 815,28 zł 630 TURYSTYKA ,00 zł ,78 zł 9,35% Pozostała działalność ,00 zł ,78 zł 9,35% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł ,78 zł 9,35% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,68 zł 84,08% ,00 zł ,02 zł 82,92% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł ,39 zł 98,20% ,00 zł ,13 zł 55,18% 0830 Wpływy z usług 1 347,41 zł 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 zł 1 345,09 zł 38,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 423,00 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00 zł Pozostała działalność 678,66 zł 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 523,81 zł 0830 Wpływy z usług 154,85 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,56 zł 88,16% Cmentarze ,00 zł ,56 zł 88,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 3 347,00 zł 223,13% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,00 zł 80,30% 0920 Pozostałe odsetki 20,56 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł ,97 zł 48,23% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,20 zł 53,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł ,00 zł 53,52% 46,00 zł 6,20 zł 13,48% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,77 zł 33,59% 0830 Wpływy z usług 39,89 zł 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł ,88 zł 33,54% Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł 0,00% Spis powszechny i inne ,00 zł ,00 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł ,00 zł 100,00% 7

8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 752 OBRONA NARODOWA 770,00 zł 0,00% Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 zł 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 zł 3 144,32 zł 1048,11% Ochotnicze straże pożarne 1 900,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00 zł Obrona cywilna 300,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł 0,00% Pozostała działalność 1 244,32 zł 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14,32 zł 8

9 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 230,00 zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł ,82 zł 49,58% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł ,84 zł 42,99% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,07 zł 42,91% 36,77 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł ,68 zł 49,27% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,08 zł 49,16% 0320 Podatek rolny 6 300,00 zł 2 380,00 zł 37,78% 0330 Podatek leśny ,00 zł 6 443,00 zł 52,38% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,80 zł 55,43% 200,00 zł 1 979,00 zł 989,50% ,00 zł 2 912,80 zł 24,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 774,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł ,36 zł 55,79% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,02 zł 66,00% 0320 Podatek rolny ,00 zł ,19 zł 39,16% 0330 Podatek leśny ,00 zł ,93 zł 77,58% 0340 Podatek od środków transportowych ,00 zł ,33 zł 57,82% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,00 zł ,28 zł 41,49% 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 zł 2 350,00 zł 39,17% 9

10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł ,21 zł 46,45% 0560 Zaległości z podatków 200,00 zł 0,00% zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,40 zł 77,67% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł ,75 zł 77,08% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł ,40 zł 49,50% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 zł ,61 zł 83,10% ,00 zł ,74 zł 87,30% 300,00 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,19 zł 46,30% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,00 zł 42,84% ,00 zł ,19 zł 84,92% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,36 zł 60,64% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł ,00 zł 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 50,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,36 zł 100,00% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł ,36 zł 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł ,07 zł 52,04% 10

11 80101 Szkoły podstawowe ,00 zł ,19 zł 56,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł ,39 zł 51,95% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 zł 134,01 zł 67,01% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 989,79 zł Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,00 zł ,09 zł 48,65% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,71 zł 62,04% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,80 zł 40,07% 0920 Pozostałe odsetki 55,00 zł 133,58 zł 242,87% Przedszkola ,00 zł ,87 zł 46,79% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,58 zł 59,42% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,50 zł 33,36% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 zł 778,64 zł 129,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 142,63 zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 838,52 zł Gimnazja ,57 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 198,00 zł 0830 Wpływy z usług 6 075,80 zł 0920 Pozostałe odsetki 7,54 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów ,23 zł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 250,00 zł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 3 414,35 zł 0830 Wpływy z usług 3 132,79 zł 0920 Pozostałe odsetki 3,35 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 278,21 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 981,00 zł 2 981,00 zł 100,00% Programy polityki zdrowotnej 2 750,00 zł 2 750,00 zł 100,00% 11

12 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750,00 zł 2 750,00 zł 100,00% Pozostała działalność 231,00 zł 231,00 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 231,00 zł 231,00 zł 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ,02 zł 50,98% Domy pomocy społecznej 2 000,00 zł 4 388,19 zł 219,41% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 zł 4 388,19 zł 219,41% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,27 zł 50,09% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,00 zł 11,44 zł 95,33% Pozostałe odsetki 15,00 zł 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 0,00% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 zł 0,00% ,00 zł ,00 zł 50,23% 4 400,00 zł ,83 zł 281,93% 1 241,00 zł 1 241,00 zł 100,00% 12

13 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł 8 187,00 zł 56,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 487,00 zł 3 487,00 zł 100,00% ,00 zł 4 700,00 zł 43,14% ,00 zł ,52 zł 53,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 4 304,52 zł 26,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 59,61% Zasiłki stałe ,00 zł ,49 zł 60,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 zł ,00 zł 61,02% (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 485,00 zł 184,49 zł 38,04% Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,75 zł 50,84% 0830 Wpływy z usług 3 671,26 zł 0920 Pozostałe odsetki 30,00 zł 8,94 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł 263,55 zł 131,78% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 46,87% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 zł 3 739,80 zł 62,33% 0830 Wpływy z usług 6 000,00 zł 3 739,80 zł 62,33% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 52,48% 13

14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł ,00 zł 52,48% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 61,12% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 61,12% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł ,63 zł 67,41% Pozostała działalność ,00 zł ,63 zł 67,41% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł ,89 zł 67,41% 2 392,00 zł 1 609,74 zł 67,30% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł ,96 zł 57,28% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 zł ,96 zł 53,85% 0920 Pozostałe odsetki 4,96 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 53,85% Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 100,00% 14

15 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 242,00 zł 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 242,00 zł 0,00% Pozostała działalność 1 573,00 zł 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 573,00 zł 0,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł ,82 zł 46,06% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł ,22 zł 42,95% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,22 zł 42,95% Oczyszczanie miast i wsi 66,05 zł 0920 Pozostałe odsetki 66,05 zł Schroniska dla zwierząt 230,26 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 230,26 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł ,05 zł 76,95% 0830 Wpływy z usług ,00 zł 8 336,19 zł 70,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 059,00 zł 3 058,86 zł 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł ,72 zł 56,62% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,72 zł 56,62% Pozostała działalność ,00 zł ,52 zł 53,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 zł ,48 zł 51,39% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,00 zł 112,79% 0920 Pozostałe odsetki 1 137,04 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 zł 15

16 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 560,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 59,97 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości II.DOCHODY MAJĄTKOWE z tego: 59,97 zł 59,97 zł Wykonanie % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 zł 1 960,00 zł 0,53% Dostarczanie wody ,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 zł 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) ,00 zł 0,00% 630 TURYSTYKA ,00 zł 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 zł 0,00% 16

17 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 0,00% Pozostała działalność ,00 zł 0,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,15 zł 21,71% ,00 zł ,15 zł 21,71% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000,00 zł 4 679,15 zł 233,96% ,00 zł ,00 zł 21,57% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) ,00 zł 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,12 zł 118,61% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,12 zł 118,61% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł ,12 zł 118,61% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł ,85 zł 66,10% Gimnazja ,00 zł ,85 zł 66,10% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł ,85 zł 66,10% 17

18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł 1 610,00 zł 0,03% Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł 1 610,00 zł 0,03% 1 610,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł 0,00% Obiekty sportowe ,00 zł 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust ,00 zł 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 zł 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 zł 0,00% 18

19 3) Tab. 3. Wydatki budżetu Gminy Dobczyce Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie % na r. na r. WYDATKI OGÓŁEM ,28 zł ,45 zł 35,84% I. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM ,28 zł ,40 zł 47,52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,28 zł ,80 zł 47,18% (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,94 zł 51,81% ,28 zł ,86 zł 39,36% ,00 zł ,44 zł 51,73% ,00 zł ,10 zł 50,29% ,00 zł ,83 zł 42,42% (6) wydatki na obsługę długu ,00 zł ,23 zł 40,39% II. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ,00 zł ,05 zł 24,93% wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł ,94 zł 28,75% I. WYDATKI BIEŻĄCE z tego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,28 zł ,74 zł 10,57% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% Izby rolnicze ,00 zł 4 531,46 zł 37,76% 19

20 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 4 531,46 zł 37,76% ,00 zł 4 531,46 zł 37,76% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 5,56% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 5,56% (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki 100,00% od nich naliczane 1 362,00 zł 1 362,00 zł (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań ,00 zł ,00 zł 4,99% statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 020 LEŚNICTWO 7 000,00 zł 0,00% Gospodarka leśna 7 000,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 zł 0,00% 7 000,00 zł 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 zł ,42 zł 50,76% Dostarczanie wody ,00 zł ,42 zł 50,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,72 zł 50,67% ,00 zł ,31 zł 50,30% ,00 zł ,41 zł 50,77% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 150,00 zł 4 100,70 zł 98,81% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł ,51 zł 31,19% Drogi publiczne gminne ,00 zł ,72 zł 25,20% 20

21 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,72 zł 25,20% ,00 zł ,56 zł 72,65% ,00 zł ,16 zł 21,33% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,79 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,79 zł 100,00% ,00 zł ,79 zł 100,00% 630 TURYSTYKA ,00 zł 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 zł 0,00% zbiorczo 1 360,00 zł 0,00% (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł 0,00% 2 640,00 zł 0,00% Pozostała działalność ,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 0,00% 1 200,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł ,96 zł 41,29% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 zł ,50 zł 57,04% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,50 zł 57,04% ,00 zł ,50 zł 57,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,32 zł 39,99% 21

22 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,32 zł 39,99% ,00 zł ,32 zł 39,99% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% Pozostała działalność 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,38 zł 7,11% y zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 5 359,96 zł 3,86% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 5 359,96 zł 3,86% ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 5 359,96 zł 4,52% ,00 zł 7 010,57 zł 14,02% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 7 010,57 zł 14,02% ,00 zł 7 010,57 zł 14,02% Cmentarze ,00 zł 4 899,85 zł 9,06% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 4 899,85 zł 9,06% ,00 zł 4 899,85 zł 9,06% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł ,24 zł 47,58% 22

23 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 53,52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 53,52% ,00 zł ,75 zł 52,95% 5 013,00 zł 3 139,25 zł 62,62% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,20 zł 38,08% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,20 zł 64,77% ,00 zł ,20 zł 64,77% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 33,86% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,23 zł 49,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,23 zł 49,78% ,00 zł ,84 zł 53,09% ,00 zł ,39 zł 38,46% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł 800,00 zł 26,67% Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł 27,12 zł 9,04% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300,00 zł 27,12 zł 9,04% 300,00 zł 27,12 zł 9,04% Spis powszechny i inne ,00 zł 8 605,62 zł 60,50% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 224,00 zł 4 605,62 zł 74,00% 5 424,00 zł 4 605,62 zł 84,91% 800,00 zł 0,00% 8 000,00 zł 4 000,00 zł 50,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 5 408,43 zł 6,93%

24 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 5 408,43 zł 6,93% 430,00 zł 430,00 zł 100,00% ,00 zł 4 978,43 zł 6,42% Pozostała działalność ,00 zł ,64 zł 19,36% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,64 zł 19,62% 2 500,00 zł 785,00 zł 31,40% ,00 zł ,64 zł 19,35% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 500,00 zł 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 752 OBRONA NARODOWA 770,00 zł 0,00% Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 770,00 zł 0,00% 770,00 zł 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł ,43 zł 27,75% Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł 0,00% 24

25 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 0,00% Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,16 zł 44,39% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,16 zł 45,65% ,00 zł 1 014,02 zł 7,12% ,00 zł ,14 zł 48,35% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł 1 248,00 zł 13,87% Obrona cywilna 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% Zarządzanie kryzysowe ,00 zł 1 845,00 zł 1,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 1 845,00 zł 1,76% ,00 zł 1 845,00 zł 1,76% Pozostała działalność 2 613,00 zł 112,80 zł 4,32% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113,00 zł 112,80 zł 99,82% 113,00 zł 112,80 zł 99,82% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 500,00 zł 0,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł ,04 zł 46,16% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł ,04 zł 46,16% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,04 zł 46,16% ,00 zł 9 296,36 zł 43,24%

26 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,68 zł 47,29% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł ,23 zł 40,39% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,23 zł 40,39% (6) wydatki na obsługę długu ,00 zł ,23 zł 40,39% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,00 zł 8,76% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,00 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 100,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 0,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł ,77 zł 51,46% Szkoły podstawowe ,00 zł ,63 zł 51,70% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,84 zł 51,85% ,00 zł ,32 zł 50,66% ,00 zł ,52 zł 59,82% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,79 zł 46,44% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł ,39 zł 54,40% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,93 zł 54,37% ,00 zł ,00 zł 59,56% 26

27 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,93 zł 40,97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,46 zł 55,16% Przedszkola ,00 zł ,08 zł 49,62% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,64 zł 49,71% ,00 zł ,56 zł 51,76% ,00 zł ,08 zł 44,52% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,44 zł 49,74% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400,00 zł 100,00 zł 1,85% Gimnazja ,00 zł ,24 zł 52,88% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,24 zł 52,92% ,00 zł ,96 zł 52,21% ,00 zł ,28 zł 59,69% 2 500,00 zł 0,00% Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł ,94 zł 45,41% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,94 zł 46,10% ,00 zł 5 503,18 zł 42,98% ,00 zł ,76 zł 46,23% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 37,04% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,00 zł ,42 zł 51,45% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,42 zł 51,51% ,00 zł ,94 zł 52,06% ,00 zł ,48 zł 46,96% 500,00 zł 0,00% Szkoły zawodowe ,00 zł 0,00 zł 0,00% 27

28 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł 0,00% Szkoły artystyczne ,00 zł ,73 zł 49,23% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł ,73 zł 49,23% ,00 zł ,03 zł 53,08% ,00 zł ,70 zł 31,47% ,00 zł ,34 zł 43,17% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,34 zł 43,17% ,00 zł 1 550,00 zł 8,90% ,00 zł ,34 zł 51,25% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 55,66% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 62,00% 4 385,00 zł 1 097,00 zł 25,02% ,00 zł ,00 zł 63,75% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4 400,00 zł 23,13% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł ,65 zł 43,44% Programy profilaktyki zdrowotnej ,00 zł ,73 zł 58,58% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 zł 0,00% 5 500,00 zł 0,00% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,73 zł 55,51% Zwalczanie narkomanii ,00 zł 4 391,92 zł 29,28% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł 4 391,92 zł 29,28% 28

29 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 zł 0,00% ,00 zł 4 391,92 zł 43,92% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł ,00 zł 37,05% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 42,93% ,00 zł ,31 zł 43,30% ,00 zł ,69 zł 42,32% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł 0,00% Pozostała działalność 231,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 231,00 zł 0,00% 231,00 zł 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ,23 zł 50,21% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,32 zł 36,03% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,32 zł 36,03% ,00 zł ,70 zł 38,20% 3 224,00 zł 503,62 zł 15,62% Domy pomocy społecznej ,00 zł ,05 zł 60,77% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,05 zł 60,77% ,00 zł ,05 zł 60,77% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,67 zł 50,39% ,00 zł ,62 zł 62,48% ,00 zł ,31 zł 63,05%

30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,31 zł 59,90% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,05 zł 49,97% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł 7 734,34 zł 45,21% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 7 734,34 zł 45,21% ,00 zł 7 734,34 zł 45,21% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,72 zł 51,56% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,72 zł 51,56% Dodatki mieszkaniowe ,00 zł ,26 zł 47,07% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,26 zł 47,07% Zasiłki stałe ,00 zł ,02 zł 49,46% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 485,00 zł 184,49 zł 38,04% 485,00 zł 184,49 zł 38,04% ,00 zł ,53 zł 49,50% Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,42 zł 46,87% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,42 zł 46,96% ,00 zł ,10 zł 46,93% ,00 zł ,32 zł 47,27% 1 200,00 zł 200,00 zł 16,67% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł 7 912,23 zł 24,04% 30

31 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 7 912,23 zł 24,04% ,00 zł 7 912,23 zł 24,04% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 53,32% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 53,32% Pozostała działalność ,00 zł ,20 zł 48,73% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,40 zł 13,05% ,00 zł ,40 zł 13,05% ,00 zł ,80 zł 65,73% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł ,40 zł 42,65% Pozostała działalność ,00 zł ,40 zł 42,65% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,30 zł 54,11% ,00 zł ,30 zł 53,33% 1 048,00 zł 786,00 zł 75,00% ,00 zł ,10 zł 41,21% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł ,22 zł 61,22% Świetlice szkolne ,00 zł ,17 zł 64,91% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,64 zł 64,51% ,00 zł ,98 zł 64,49% ,00 zł ,66 zł 64,76% 8 052,00 zł 5 934,53 zł 73,70% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 zł ,45 zł 55,98%

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo