BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ Steszczenie: W atykule podjęta została póba wykozystania wykładnika Husta (H) do zbadania czy na ynku kapitałowym występują tendy oaz czy moŝe on mieć wpływ na skuteczność nazędzi analizy technicznej. Dla ośmiu szeegów stóp zwotu: WIG20, CAC40; DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oaz EUR/USD obliczono watość H. Następnie pzepowadzono symulacje stategii inwestycyjnych budowanych w opaciu o wskaźniki analizy technicznej, któe w załoŝeniu mają wykozystywać istnienie tendów na ynku giełdowym. Wyniki badanych stategii dla kaŝdego szeegu poównano z watością wykładnika Husta. Słowa kluczowe: wykładnik Husta, analiza R/S, analiza techniczna, ynki kapitałowe WPROWADZENIE Analiza techniczna (AT) naleŝąca do gupy niefomalnych modeli pognostycznych [Neftici 1991] jest jednocześnie badzo populaną wśód inwestoów giełdowych metodą badania ynku kapitałowego. Główne zasady, na któych opiea się ta metoda badania zachowania kusów giełdowych to: ynek dyskontuje wszystko ceny podlegają tendom histoia się powtaza Piewsze ze stwiedzeń wyaŝa pzekonanie zwolenników AT, iŝ w notowaniach giełdowych zawate są wszystkie infomacje, co spawia, Ŝe nie są istotne pzyczyny zmian cen, ale naleŝy skupić się na szybkim eagowaniu na zmiany lub pzesłanki zapowiadające zmiany. Stwiedzenie dugie i tzecie oznaczają, Ŝe zmiany cen na giełdzie nie są losowe tzn. pzebiegają zgodnie z tendami, oaz, Ŝe ynki kapitałowe cechuje powtazalność w hoyzoncie czasowym. W obębie analizy technicznej istnieje szeeg nazędzi (wskaźników), któe w załoŝeniu mają wykozystać występowanie na ynku tendu wzostowego lub spadkowego w celu osiągnięcia pzez inwestoa ponadpzeciętnego zysku [Muphy 1996]. W opozycji do inwestoów stosujących analizę techniczną stoją zwolennicy teoii infomacyjnej efektywności ynków giełdowych (Hipoteza Rynku Efektywnego). W ich opinii gos ynków kapitałowych jest efektywna co najmniej

2 232 w fomie słabej tzn. notowania z pzeszłości nie mają wpływu na kusy w pzyszłości. Oznacza to, Ŝe na ynkach kapitałowych nie występują tendy, a zmiany są pzypadkowe. Celem niniejszego atykułu jest okeślenie za pomocą wykładnika Husta, na pzykładzie wybanych światowych ynków kapitałowych, na ile dany ynek podlega tendom oaz spawdzenie, czy wynik tej analizy znajduje odzwieciedlenie w skuteczności wybanych wskaźników AT w pocesie inwestowania. WYKŁADNIK HURSTA Wykładnik Husta (H) jest nazędziem statystycznym słuŝącym klasyfikacji szeegów czasowych na szeegi losowe i nielosowe, pzy czym nie ma znaczenia czy te piewsze mają ozkład gaussowski [Petes 1997]. Jest to wskaźnik bezwymiaowy, moŝna stosować go do óŝnych odzajów szeegów czasowych, m.in. do analizy szeegów stóp zwotu na ynkach kapitałowych. Szacowanie wykładnika Husta związane jest z tzw. analizą pzeskalowanego zakesu, w skócie analizą R/S, któa polega na dzieleniu zakesu wahań pzez odchylenie standadowe obsewacji. Szczegółowo metoda pzepowadzania analizy R/S oaz wyznaczania na jej podstawie wykładnika Husta opisana jest w pacy [Weon, Weon 1998]. Wykładnik Husta dzieli szeegi na tzy gupy: antypesystentne, gdy 0<H<0,5; pesystentne, gdy 0,5<H<1; losowe, gdy H=0,5. Szeegi antypesystentne chaakteyzują się tendencją do powacania do śedniej, dokonują częstych zwotów kieunku pzemieszczania. W pzypadku ynków kapitałowych mówimy wtedy o zjawisku osłabiania tendu. Pzykładowo, jeŝeli H=0.3, wtedy istnieje 70% szansy, Ŝe ynek zmieni kieunek w pzyszłości wobec kieunku aktualnie obsewowalnego [Stawicki i in. 1997]. Pzeciwnymi właściwościami chaakteyzują się szeegi pesystentne. W ich pzypadku występuje zjawisko wzmacniania tendu, tzn. jeŝeli H=0,7, wówczas istnieje 70% pawdopodobieństwo, Ŝe istniejący tend zostanie utzymany. Szeegi pesystentne posiadają efekt długiej pamięci, czyli długoteminowej zaleŝności danych, nie będącej jednakŝe wynikiem pocesu typu AR. Tzecią gupą szeegów są szeegi losowe, dla któych H=0,5. W takim pzypadku mamy do czynienia z niezaleŝnymi zmiennymi losowymi o jednakowym ozkładzie (IID). DANE ORAZ METODOLOGIA BADAŃ Do badań wybanych zostało 7 światowych indeksów giełdowych: WIG20, CAC40; DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oaz kus EUR/USD. Okes

3 233 objęty testami w pzypadku kaŝdego z badanych instumentów jest poównywalny i obejmuje 11 lat (tj. od oku 1995 do 2006). Szeegi czasowe kusów zmieniono w szeegi dziennych logaytmicznych stóp zwotu o długości n=2800 kaŝdy (watości n naleŝało tak dobać, aby miały jak najwięcej dzielników, związane jest to z algoytmem wyznaczania wykładnika Husta). Dla kaŝdego z szeegów obliczono watość H wg fomuły zapoponowanej w pacy [Weon, Weon 1998]. Następnie na badanych piewotnych szeegach czasowych kusów zostały pzetestowane najbadziej populane metody geneowania sygnałów kupna i spzedaŝy opate na wskaźnikach analizy technicznej, któe są identyfikowane jako podąŝające za tendem. Wskaźniki te w załoŝeniu mają dawać dobe ezultaty inwestycyjne, gdy na ynku występują wyaźne tendy. Nazędzia AT wykozystane w badanych stategiach inwestycyjnych to 1 : a) śednia kocząca MA Otwacie pozycji długiej: gdy kus jest wyŝszy od śedniej koczącej. Zamknięcie pozycji długiej: gdy kus kształtuje się poniŝej linii wyznaczonej pzez śednią koczącą. Śednia kocząca została pzetestowana w tzech waiantach długości: 9-,21- i 35-sesyjna. b) Oscylato Momentum Otwacie pozycji długiej: gdy kus z ostatniej sesji jest wyŝszy od kusu zamknięcia spzed n dni (oscylato momentum jest powyŝej 0). Zamknięcie pozycji długiej : w odwotnym pzypadku. Wskaźnik Momentum został pzetestowany dla długości 7, 10 i 12 sesji. c) Wstęga Bollingea Otwacie pozycji długiej: jeśli kus zamknięcia z ostatniej sesji pzecina od dołu góną linię wstęgi Bollingea. Zamknięcie pozycji długiej: gdy kus zamknięcia z ostatniej sesji pzecina od góy dolną linię wstęgi Bollingea. Stategie te pzetestowano kaŝdoazowo dla 3 óŝnych watości współczynnika k: 0,5, 0,8 i 1,2 oaz dla tej samej śedniej koczącej MA15. d) Indeks pzeciętnego uchu kieunkowego ADX Otwacie pozycji długiej: jeśli ADX>15 oaz wskaźnik kieunkowy +DI n leŝy powyŝej DI n. Zamknięcie pozycji długiej: gdy któykolwiek z powyŝszych waunków nie jest spełniony. Pzetestowano stategie dla długości śedniej koczącej wygładzającej +DI, -DI i ADX: 9,14 i 21 sesji. e) Wybicie z kanału Otwacie pozycji długiej: gdy kus osiąga maksimum z ostatnich n dni. Zamknięcie pozycji długiej: gdy kus osiąga minimum z ostatnich n dni Długość kanału 1 Algoytmy obliczania wskaźników moŝna znaleźć w licznych pozycjach liteatuowych poświęconych analizie technicznej np. [Muphy 1996] lub [LeBeau, Lucas 1999].

4 234 cenowego, z któego następowało wybicie pzetestowano w tzech waiantach: 5, 9 i 15 sesji. f) Wskaźnik CCI Otwacie pozycji długiej: gdy wskaźnik osiąga watości ówne lub większe niŝ 0. Zamknięcie pozycji długiej: kiedy wskaźnik jest poniŝej linii 0. Stategie z uŝyciem CCI zostały pzetestowane w tzech waiantach długości śedniej koczącej: 5-,10- i 20-sesyjnej. Wyniki uzyskane pzez wyŝej wymienione eguły inwestowania zostały następnie zestawione z wynikami stategii ynkowej, czyli kup i tzymaj, któa nie jest zaleŝna od badanych wskaźników. Stategia ta odzwieciedla sytuację, gdy hipotetyczny inwesto zajmuje pozycję w piewszym dniu testowanego okesu, a zamyka ją w ostatnim dniu. Metodologia weyfikacji wyników uzyskanych pzy uŝyciu stategii inwestycyjnych opatych na wskaźnikach analizy technicznej została po az piewszy wpowadzona w pacy [Bock i in. 1992]. Stopy zwotu ynkową i uzyskaną w wyniku inwestowania według wskazań AT poównuje się testem istotności dla dwóch śednich: x x u = (1) 2 2 S S + N N gdzie x oznacza śednią dzienną ynkową stopę zwotu, xśednią dzienną 2 2 stopę zwotu w stategii opatej na wskaźniku AT, S i S oznaczają waiancje dziennych stóp zwotu odpowiednio ynkowej oaz w stategiach ze wskaźnikami, N jest liczbą sesji w stategii kup i tzymaj, natomiast N okeśla liczbę sesji, gdy inwesto jest na ynku wg wskazań. Test istotności śednich został pzepowadzony dla H 0 : µ = µ oaz H 1 : µ < µ lub H 1 : µ > µ, w zaleŝności od elacji zachodzących pomiędzy śednią ynkową stopą zwotu a śednią stopą zwotu z badanej stategii inwestycyjnej. WYNIKI BADAŃ W wyniku pzepowadzonej analizy R/S dla kaŝdego z badanych szeegów stóp zwotu otzymano watość wykładnika Husta. Wyniki zostały pzedstawione w Tabeli 1.

5 235 Tabela1. Empiyczne watości wykładnika Husta Indeks S&P500 WIG20 CAC40 DAX H 0,499 0,561 0,537 0,565 Indeks DJIA NIKK225 EUR/USD NSDQ100 H 0,506 0,551 0,555 0,540 Źódło: obliczenia własne. Otzymane ezultaty wskazują na losowość stóp zwotu indeksu S&P500 oaz DJIA. Watości wykładnika Husta w pzypadku pozostałych szeegów sugeują ich pesystentność w niewielkim stopniu. Wyniki stategii inwestycyjnych opatych na wskaźnikach analizy technicznej zostały pokazane w tabelach 2A i 2B. Pzedstawiają one dzienne pzeciętne stopy zwotu uzyskane z testowanych stategii inwestycyjnych opatych na AT. Pod stopami zwotu umieszczone są watości statystyk u. Te pzeciętne dzienne stopy zwotu, któe są istotnie mniejsze lub istotnie większe od stóp ynkowych zaznaczone zostały pogubioną czcionką. Watości kytyczne dla poziomu istotności 0,05 wynoszą 1,64 oaz -1,64. Spośód testowanych sześciu wskaźników jeden pozwalał uzyskiwać stopy zwotu znacznie wyŝsze od pozostałych. Symulacja inwestycji z uŝyciem wybicia z kanału (dla paametu n=5 sesji) dla wszystkich badanych ynków pokazała istotnie statystycznie większe od ynkowych stopy zwotu. Wybicia 9- i 15-sesyjne takŝe w wielu pzypadkach dawały ponadpzeciętne zyski. Poza tym wskaźnikiem w jednym tylko pzypadku dla kusu EUR/USD pzy stategii MA(35) uzyskana stopa zwotu jest istotnie większa od ynkowej. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe na 18 testowanych stategii watości statystyk u pzekaczały watość kytyczną 1,64 osiem azy w pzypadku indeksu S&P500, siedem azy dla CAC40, cztey azy dla DJIA oaz dwa dla NSDQ100. Badzo podobną kolejność szeegów moŝna zaobsewować poównując watości wykładnika Husta tzn. najmniejszym H wyóŝniał się szeeg S&P500, następnie DJIA, CAC40 oaz NSDQ100. W szeegach tych występują takŝe wszędzie z wyjątkiem stategii wybicie z kanału zaleŝności x > x. Tak więc uzyskane stopy zwotu dla tych czteech indeksów w 15 stategiach na 18 badanych są mniejsze od stóp ynkowych (dla części stóp nie udało się potwiedzić, Ŝe są mniejsze istotnie statystycznie).

6 236 Tabela 2A. Stopy zwotu ze stategii z uŝyciem wskaźników AT waz z watościami statystyki u dla indeksów S&P500, WIG20, CAC40; DAX. S&P500 WIG20 CAC40 DAX Stopa ynkowa 0, , , ,00037 MA(9) 0, , , , ,80-0,77 2,05 0,09 MA(21) 0, , , , ,64-1,12 1,36-0,31 MA(35) 0, , , , ,91-0,59 3,64 1,20 Momentum(7) 0, , , , ,28-0,16 2,39 0,91 Momentum(10) 0, , , , ,96-0,58 1,94 1,07 Momentum(12) 0, , , , ,63-0,82 1,56 0,60 Wst.Bollingea(0,5) 0, , , , ,06-0,41 1,22 0,54 Wst.Bollingea(0,8) 0, , , , ,28-0,28 0,88-0,02 Wst.Bollingea(1,2) 0, , , , ,17-0,13 0,66-0,19 ADX(9) 0, , , , ,17-0,47 3,25 1,41 ADX(14) 0, , , , ,14 0,26 0,83-0,19 ADX(21) 0, , , , ,70 0,38 0,59-0,78 Wybicie(5) 0, , , , ,17-3,93-1,79-4,62 Wybicie(9) 0, , , , ,01-2,16-0,37-1,48 Wybicie(15) 0, , , , ,02-1,80-0,33-1,66 CCI(5) 0, , , , ,22-1,46 1,97 0,26 CCI(10) 0, , , , ,33-0,74 2,25 0,28 CCI(20) 0, , , ,00046 Źódło: obliczenia własne.

7 237 Tabela 2B. Stopy zwotu ze stategii z uŝyciem wskaźników AT waz z watościami statystyki u dla indeksów DJIA, NIKK225, NASDAQ oaz notowań EUR/USD. DJIA NIKK225 EUR/USD NSDQ100 Stopa ynkowa 0, , , ,00049 MA(9) 0, , , , ,79-0,22 0,49 1,91 MA(21) 0, , , , ,65-0,05 0,17 0,94 MA(35) 0, ,0001 0, , ,82-1,31-2,24 0,96 Momentum(7) 0, ,0001-0, , ,35 0,24-0,02 1,36 Momentum(10) 0, , , , ,19-0,1-0,28 1,38 Momentum(12) 0, , , , ,21-0,49-0,26 0,62 Wst.Bollingea(0,5) 0, , , , ,41-0,2-0,62 1,17 Wst.Bollingea(0,8) 0, , , , ,01-0,51-0,17 0,81 Wst.Bollingea(1,2) 0, , , ,91-0,24-0,22 0,47 ADX(9) 0, , , , ,67-0,59-0,61 1,67 ADX(14) 0, , , , ,02-1,19-0,42 0,13 ADX(21) 0, , , , ,54-1,15-0,66 0,46 Wybicie(5) 0, , , , ,77-4,76-7,76-4,61 Wybicie(9) 0, , , , ,26-2,72-4,83-2,68 Wybicie(15) 0, , , , ,99-2,02-2,54-0,92 CCI(5) 0, , , , ,50 1,38-0,61 1,00 CCI(10) 0, , , , ,65 0,06-0,37 1,40 CCI(20) 0, , , , ,91 0,11-0,40 0,87 Źódło: obliczenia własne.

8 238 Pewne pawidłowości moŝna zauwaŝyć takŝe w pzypadku czteech pozostałych szeegów: WIG20, DAX, NIKK225 oaz EUR/USD. Chaakteyzują się one podobnymi watościami wykładnika Husta, na poziomie 0,55-0,56. Dla szeegów WIG20, NIKK225 oaz EUR/USD większość badanych stategii inwestycyjna pzynosiła stopy zwotu wyŝsze niŝ ynkowa, chociaŝ tylko w jednym pzypadku óŝnica była istotna statystycznie. Testy pzepowadzone na notowaniach indeksu DAX nie okeślają jednoznacznie pzydatności nazędzi AT podąŝających za tendem na tym ynku. Pomimo elatywnie wysokiego wskaźnika Husta, tylko w ośmiu stategiach na 18 stopy zwotu były wyŝsze od ynkowej (w dwóch pzypadkach udało się potwiedzić statystyczną istotność tych óŝnic). Końcowy etap badań obejmował wyznaczenie siły związku pomiędzy zyskownością stategii inwestycyjnych a watością wykładnika Husta. Dla kaŝdej stategii osobno został policzony współczynnik koelacji ang Speamana, gdzie badanymi zmiennymi były: watość H oaz liczba punktów pocentowych o jaką stopa zwotu z inwestycji z całego okesu pzewyŝszała stopę ynkową dla kaŝdego z ośmiu ynków. Wyniki tych obliczeń pzedstawione zostały w Tabeli 3. Tabela 3. ZaleŜność pomiędzy wynikami geneowanymi pzez stategie inwestycyjne na badanych ynkach a watością wykładnika Husta. Stategia inwestycyjna MA(9) MA(21) MA(35) Mom.(7) Mom.(10) Mom.(12) Koelacja 0,62 0,74 0,62 0,62 0,50 0,64 Stategia inwestycyjna W.Boll.(0,5) W.Boll.(0,8) W.Boll.(1,2) ADX(9) ADX(14) ADX(21) Koelacja 0,62 0,67 0,81 0,48 0,57 0,60 Stategia inwestycyjna Wybicie(5) Wybicie(9) Wybicie(15) CCI(5) CCI(10) CCI(20) Koelacja 0,17 0,55 0,76 0,69 0,64 0,76 Źódło: obliczenia własne. Najsłabszy związek pomiędzy osiąganymi zyskami a watością H istnieje dla 5-sesyjnego wybicia z kanału (0,17). W pzypadku pozostałych badanych stategii ten związek okazał się znaczący lub silny. Wszystkie współczynniki koelacji są dodatnie. PODSUMOWANIE Pzepowadzone badania wskazują na istnienie zaleŝności pomiędzy watością wykładnika Husta a wynikami uzyskanymi pzy uŝyciu stategii inwestycyjnych opatych na wskaźnikach analizy technicznej. Szeegi chaakteyzujące się H badzo bliskim 0,5 czyli losowe duŝo gozej wypadały w testach efektywności wybanych wskaźników analizy technicznej tj. śedniej koczącej, oscylatoa Momentum, wstęg Bollingea, ADX, wybicia z kanału oaz

9 239 CCI. Z kolei te z szeegów, któe miały elatywnie wyŝszy wykładnik Husta, poza jednym wyjątkiem (DAX) dawały lepsze ezultaty inwestycyjne. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe wśód testowanych szeegów czasowych nie znalazł się taki, któy miałby duŝą pesystentność, co w pzypadku ynków giełdowych oznacza H na poziomie 0,7-0,8. Pomimo tego wykazano istnienie znaczącej dodatniej koelacji pomiędzy zyskami osiąganymi z uŝyciem wskaźników analizy technicznej a watością wykładnika Husta dla kaŝdego z badanych ynków. Im wyŝszym wykładnikiem Husta chaakteyzował się ynek tym stopy zwotu z badanych stategii (z uwzględnieniem stopy ynkowej) były wyŝsze. LITERATURA Bock W., Lakonishok J., LeBaon B. (1992) Simple Technical Tading Rules and The Stochastic Popeties of Stock Retuns, Jounal of Finance, 47(5), st LeBeau Ch., Lucas D.W., (1999) Komputeowa analiza ynków teminowych, Wig-Pess, Waszawa.. Muphy J.M. (1996) Analiza techniczna ynków finansowych, Wig-Pess, Waszawa. Neftici, S.N. (1991) Naive Tading Rules in Financial Makets and Wiene-Kolmogoov Pediction Theoy: A Study of "Technical Analysis.", The Jounal of Business. Petes E. (1997) Teoia chaosu a ynki kapitałowe. Wig-Pess, Waszawa. Stawicki J., Janiak E. A., Mülle-Fączek I. (1997) RóŜnicowanie faktalne szeegów czasowych - wykładnik Husta i wymia faktalny. Refeat wygłoszony na V Ogólnopolskim Seminaium Naukowym Dynamiczne Modele Ekonometyczne, Touń. Weon A., Weon R. (1998) InŜynieia finansowa. WNT, Waszawa. Evaluation of impact of Hust exponent value on effectiveness of investment stategies based on technical analysis Summay: In the pape an attempt to employ Hust exponent (H) was made in ode to investigate whethe thee ae tends on capital maket and whethe H can influence the effectiveness of technical analysis tools. Eight time seies of ate of etuns wee examined - WIG20, CAC40; DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ, EUR/USD - and fo each H was calculated. The futhe step was to investigate technical analysis tading ules, which wee supposed to bing good investment esults in tems of tends on capital maket. The mean etuns gained using technical analysis indicatos in case of each of eight time seies wee compaed to Hust exponent value. Key wods: Hust exponent, R/S analysis, technical analysis, capital makets

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA *

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO n 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia n 64/1 (2013) s. 269 278 Watości wybanych pzedsiębiostw góniczych pzy zastosowaniu EVA * Adam Sojda ** Steszczenie:

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ZAJĘCIA 3 1. Rozpoczęcie 1. Stwozyć w katalogu C:/temp katalog stata_3 2. Ściągnąć z intenetu ze stony http://akson.sgh.waw.pl/~mpoch plik zajecia3.zip (kyje się on pod tekstem

Bardziej szczegółowo

F : R 0;1 rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu.

F : R 0;1 rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu. Nie gaussowskie kyteia zaządzania potfelem Kyteia dominacji stochastycznej stopa zwotu C 0 C0 0, C ;, 0 t C C : R 0;1 ozkład pawdopodobieństwa stopy zwotu 0 U : R R funkcja użyteczności watości stopy zwotu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 8: Wprowadzenie do modelu ISLM: krzywa LM oraz krzywa IS

Makroekonomia 1 Wykład 8: Wprowadzenie do modelu ISLM: krzywa LM oraz krzywa IS Makoekonomia 1 Wykład 8: Wpowadzenie do modelu ISLM: kzywa LM oaz kzywa IS Gabiela Gotkowska Kateda Makoekonomii i Teoii Handlu Zaganicznego Plan wykładu Deteminanty popytu na pieniądz Równowaga na ynku

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERAAE UIVERSITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Folia Pome. Univ. Technol. Stetin. 013, Oeconomica 301 (71), 17 6 Iwona Bąk, Beata Szczecińska ZASTOSOWAIE ZMIEEJ SYTETYCZEJ Z MEDIAĄ DO OCEY KODYCJI FIASOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Opacował: d inŝ. Aleksande Patyk 1.Cel i zakes ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, właściwościami

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3 Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OCENY KIERUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH I ASPIRUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

PRÓBA OCENY KIERUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH I ASPIRUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ B A D A N I A O P E A C Y J N E I D E C Y Z J E N 006 Kaol KUKUŁA*, Jacek STOJNY* PÓBA OCENY KIEUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFASTUKTUY TANSPOTOWEJ W KAJACH NOWO PZYJĘTYCH I ASPIUJĄCYCH DO UNII EUOPEJSKIEJ Pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademii Wychowania Fizycznego we Wocławiu 2013, 40, 86 93 Maek Popowczak, Andzej Rokita, Ieneusz Cichy, Paweł Chmua akademia wychowania fizycznego we wocławiu Poziom wybanych koodynacyjnych zdolności

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu'

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu' Audiofonologia Tom X 1997 Henyk Skażyński Małgozata Muelle-Malesińska Kzysztof Kochanek Andzej Sendeski Joanna Ratyńska nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu Waszawa Modele powszechnych pzesiewowych nowoodków

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Czyiki wpływające a zmiaę watości pieiądza w czasie:. Spadek siły abywczej. 2. Możliwość iwestowaia. 3. Występowaie yzyka. 4. Pefeowaie bieżącej kosumpcji pzez człowieka. Watość

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa Stanisław Lampeski Ćwiczenia z chemii fizycznej Pacownia komputeowa Opis wykonania ćwiczeń WYDZIAŁ CHEMII UAM Poznań 009 Mateiały umieszczone na stonie: http://www.staff.amu.edu.pl/~slampe Spis teści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

Analiza obecnej sytuacji Miasta Lublin według kluczowych elementów

Analiza obecnej sytuacji Miasta Lublin według kluczowych elementów Analiza obecnej sytuacji Miasta Lublin według kluczowych elementów Pzedmiot zamówienia ealizowany w amach Regionalnego Pogamu Opeacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Spis teści Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Cezar Matkowski. Tożsamość i osobowość w relacjach gracz-postać w grach fabularnych

Cezar Matkowski. Tożsamość i osobowość w relacjach gracz-postać w grach fabularnych Ceza Matkowski Tożsamość i osobowość w elacjach gacz-postać w gach fabulanych Wstęp Gy fabulane często taktowane są pzede wszystkim jako sposoby na wyażanie stanów psychicznych, często też podkeśla się

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO oitechnia Białostoca Wydział Eetyczny Kateda Eetotechnii Teoetycznej i Metoogii nstucja do zajęć aboatoyjnych Tytuł ćwiczenia LNA RZEYŁOWA RĄD TAŁEGO Nume ćwiczenia E Auto: mg inŝ. Łuasz Zaniewsi Białysto

Bardziej szczegółowo

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości.

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości. METODY STATYCZNE Metody pomiau twadości. Opacował: XXXXXXXX studia inŝynieskie zaoczne wydział mechaniczny semest V Gdańsk 00. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaów twadości,

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *)

DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *) Antoni CIEŚLA DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *) STRESZCZENIE Statyczne pola elektyczne i magnetyczne są wykozystywane m. in. w

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO Pzemysław PŁONECKI Batosz SAWICKI Stanisław WINCENCIAK MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE W atykule pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Pzyoda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioacje i Inżynieia Śodowiska Copyight Wydawnictwo Uniwesytetu Pzyodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 6 DARIUSZ KAYZER 1,

Bardziej szczegółowo

REZONATORY DIELEKTRYCZNE

REZONATORY DIELEKTRYCZNE REZONATORY DIELEKTRYCZNE Rezonato dielektyczny twozy małostatny, niemetalizowany dielektyk o dużej pzenikalności elektycznej ( > 0) i dobej stabilności tempeatuowej, zwykle w kształcie cylindycznych dysków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2 LEKCJA 2 Pzykład: Dylemat Cykoa (albo Poke Dogowy) Dwie osoby wsiadają w samochody, ozpędzają się i z dużą pędkością jadą na siebie - ten kto piewszy zahamuje lub zjedzie z tasy jest "cykoem" i pzegywa.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 29 Standady Zwotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 31 Spis teści: Witamy Pytania i Odpowiedzi Jak dbać o swój samochód Standady Zwotu Pojazdu Nomalne Zużycie 34 35 36 37 38 Poszę skozystać

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO

MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO PACE NAUKOWE POLIECHNIKI WASZAWSKIEJ z. 64 anspot 2008 Jolanta ŻAK Wydział anspotu Politechniki Waszawskie Zakład Logistyki i Systemów anspotowych ul. Koszykowa 75, 00-662 Waszawa logika@it.pw.edu.pl MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WARTOŚCI MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NIERUCHOMEGO WAŁU SILNIKA INDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADZIE NAPĘDOWYM DŹWIGU

OKREŚLANIE WARTOŚCI MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NIERUCHOMEGO WAŁU SILNIKA INDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADZIE NAPĘDOWYM DŹWIGU Zeszyty Poblemowe Maszyny Elektyczne N 75/6 15 Jan Anuszczyk, Maiusz Jabłoński Politechnika Łódzka, Łódź OKREŚLANE WARTOŚC MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NERUCHOMEGO WAŁU SLNKA NDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNKOWYM

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia.

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia. Notatki z II semestu ćwiczeń z elektoniki, powadzonych do wykładu d. Pawła Gybosia. Wojciech Antosiewicz Wydział Fizyki i Techniki Jądowej AGH al.mickiewicza 30 30-059 Kaków email: wojanton@wp.pl 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z radiochemii 2

Ćwiczenia z radiochemii 2 Ćwiczenia z adiochemii 2 Geneato 99 Mo/ 99m Tc. Okeślenie znaku i wielkości ładunku jonów technetu-99m wykozystywanych do otzymywania adiofamaceutyków 1. Wstęp Technet-99m jest adionuklidem najpowszechniej

Bardziej szczegółowo

500 1,1. b) jeŝeli w kolejnych latach stopy procentowe wynoszą odpowiednio 10%, 9% i 8%, wówczas wartość obecna jest równa: - 1 -

500 1,1. b) jeŝeli w kolejnych latach stopy procentowe wynoszą odpowiednio 10%, 9% i 8%, wówczas wartość obecna jest równa: - 1 - Zdyskotowae pzepływy pieięŝe - Pzepływy pieięŝe płatości ozłoŝoe w czasie - Pzepływy występujące w kilku óŝych okesach ie są poówywale z uwagi a zmiaę watość pieiądza w czasie - śeby poówywać pzepływy

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta Lublin

Raport dotyczący wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta Lublin Rapot dotyczący wskazania banż podstawowych i wspieających ozwój miasta Lublin Pzedmiot zamówienia ealizowany w amach Regionalnego Pogamu Opeacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Spis teści

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 896-77X 35, s. 63-68, Gliwice 008 OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANYCH RÓWNANIAMI NAVIERA-LAMEGO NA PODSTAWIE PURC I ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH EUGENIUSZ

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESÓW POPRZEZ ICH BENCHMARKING

OPTYMALIZACJA PROCESÓW POPRZEZ ICH BENCHMARKING Logistyka - nauka Sebastian JARZĘBOWSKI *, Agnieszka BEZAT * OPTYMALIZACJA PROCESÓW POPRZEZ ICH BENCHMARKING Steszczenie W atykule poddano pod ozważenie wykozystanie etody DEA w optyalizacji pocesów. Po

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynieii Mechanicznej i Infomatyki Instytut Infomatyki Teoetycznej i Stosowanej Mg inż. Maiusz KUBANEK METODA ROZPOZNAWANIA AUDIO-WIDEO MOWY POLSKIEJ W OPARCIU O UKRYTE

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE I, II, III pędkość komiczna www.iwiedza.net Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie 1

Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie 1 A N N A L E S U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A LUBLIN POLONIA VOL. XLIV, 2 SECTIO H 2010 ANDRZEJ SZOPA Optymalizacja stuktuy kapitału w pzedsiębiostwie 1 Optimization

Bardziej szczegółowo

Źródła pola magnetycznego

Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne Źódła pola magnetycznego Cząstki elementane takie jak np. elektony posiadają własne pole magnetyczne, któe jest podstawową cechą tych cząstek tak jak q czy m. Pouszający się ładunek elektyczny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróŝnicowanie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery w byłym województwie krakowskim

Przestrzenne zróŝnicowanie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery w byłym województwie krakowskim 9 Pzestzenne zóŝnicowanie stat w podukcji oślinnej i zwiezęcej spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfey w byłym województwie kakowskim GaŜyna Gawońska Instytut Gospodaki Suowcami Minealnymi i Enegią PAN

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl Katalog usług Kaiea i Paca dlastudenta.pl Dołącz do gona naszych zadowolonych Klientów! Paca Paktyki Szkolenia Dlaczego dlastudenta.pl? Dlaczego wato zamieścić ogłoszenie na dlastudenta.pl: największy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej PITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petochemii Instytut Inżynieii Mechanicznej w Płocku Zakład Apaatuy Pzemysłowej ABRATRIUM TERMDYNAMIKI Instukcja stanowiskowa Temat: Analiza spalin

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC

KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC MODELOWANIE INŻYNIERSKIE n 46, ISSN 1896-771X KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC 1a Stefan Domek, 2b Miosław Pajo, 2c Maek Gudziński, 3d Kzysztof Okama,

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A (imię, nazwisko, nr albumu).. Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, naleŝy przyjąć poziom istotności 0,01 i współczynnik ufności 0,95. Zadanie 1 W 005 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie symulacyjne granicy minimalnej w portfelu Markowitza

Wyznaczanie symulacyjne granicy minimalnej w portfelu Markowitza Wyznaczanie symulacyjne granicy minimalnej w portfelu Markowitza Łukasz Kanar UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WARSZAWA 2008 1. Portfel Markowitza Dany jest pewien portfel n 1 spółek giełdowych.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 44, s. 49-56, Gliwice 0 WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W SAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA KRZYSZO DRAPAŁA, KRZYSZO DZIEWIECKI, ZENON MAZUR,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Przykład 2. Stopa bezrobocia Przykład 2 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia. Komentarz: model ekonometryczny stopy bezrobocia w Polsce jest modelem nieliniowym autoregresyjnym. Podobnie jak model podaŝy pieniądza zbudowany został w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W PODSYSTEMACH DYSTRYBUCJI

WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W PODSYSTEMACH DYSTRYBUCJI P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z 70 Tanspot 2009 Daiusz PYZA Wydział Tanspotu Politechniki Waszawskie Zakład Logistyki i Systemów Tanspotowych ul Koszykowa 75,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. uchwala co następuje: 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. uchwala co następuje: 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego.] Uchwała nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju W przeciwieństwie do wskaźników takich jak średnie kroczące, MACD itp. oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi albo równoczesnymi w stosunku do trendu. Nigdy natomiast nie są opóźnione w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data MECHANIK NR 8-9/2015 25 Zobotyzowany system docieania powiezcni płaskic z zastosowaniem plików CL Data Robotic system fo flat sufaces lapping using CLData ADAM BARYLSKI NORBERT PIOTROWSKI * DOI: 10.17814/mecanik.2015.8-9.335

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

WIG Control. zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

WIG Control. zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia WIG Control zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia Charakterystyka ubezpieczenia WIG Control Charakterystyka produktu ubezpieczeniowego WIG Control

Bardziej szczegółowo

Wycena europejskiej opcji kupna model ciągły

Wycena europejskiej opcji kupna model ciągły Henyk Kogie Uniesytet ceciński Wycena euopejskiej opcji kupna model ciągły tescenie elem tego atykułu jest ukaanie paktycnego ykoystania metody matyngałoej dla pocesó ciągłych do yceny euopejskiej opcji

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI LABOATOIUM ELEKTONIKI ĆWICENIE 2 DIODY STABILIACYJNE K A T E D A S Y S T E M Ó W M I K O E L E K T O N I C N Y C H 21 CEL ĆWICENIA Celem ćwiczenia jest paktyczne zapoznanie się z chaakteystykami statycznymi

Bardziej szczegółowo

2014-06-03. Empiryczne modele stóp zwrotu z portfeli inwestycyjnych. Modele, metody inwestowania oraz ocena działalności funduszu

2014-06-03. Empiryczne modele stóp zwrotu z portfeli inwestycyjnych. Modele, metody inwestowania oraz ocena działalności funduszu Empiyczne modele sóp zwou z pofeli inwesycyjnych Wojciech Gabowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwesye Waszawski Rynki Finansowe 2013/14 Modele, meody inwesowania oaz ocena działalności funduszu -Meody

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo