BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ Steszczenie: W atykule podjęta została póba wykozystania wykładnika Husta (H) do zbadania czy na ynku kapitałowym występują tendy oaz czy moŝe on mieć wpływ na skuteczność nazędzi analizy technicznej. Dla ośmiu szeegów stóp zwotu: WIG20, CAC40; DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oaz EUR/USD obliczono watość H. Następnie pzepowadzono symulacje stategii inwestycyjnych budowanych w opaciu o wskaźniki analizy technicznej, któe w załoŝeniu mają wykozystywać istnienie tendów na ynku giełdowym. Wyniki badanych stategii dla kaŝdego szeegu poównano z watością wykładnika Husta. Słowa kluczowe: wykładnik Husta, analiza R/S, analiza techniczna, ynki kapitałowe WPROWADZENIE Analiza techniczna (AT) naleŝąca do gupy niefomalnych modeli pognostycznych [Neftici 1991] jest jednocześnie badzo populaną wśód inwestoów giełdowych metodą badania ynku kapitałowego. Główne zasady, na któych opiea się ta metoda badania zachowania kusów giełdowych to: ynek dyskontuje wszystko ceny podlegają tendom histoia się powtaza Piewsze ze stwiedzeń wyaŝa pzekonanie zwolenników AT, iŝ w notowaniach giełdowych zawate są wszystkie infomacje, co spawia, Ŝe nie są istotne pzyczyny zmian cen, ale naleŝy skupić się na szybkim eagowaniu na zmiany lub pzesłanki zapowiadające zmiany. Stwiedzenie dugie i tzecie oznaczają, Ŝe zmiany cen na giełdzie nie są losowe tzn. pzebiegają zgodnie z tendami, oaz, Ŝe ynki kapitałowe cechuje powtazalność w hoyzoncie czasowym. W obębie analizy technicznej istnieje szeeg nazędzi (wskaźników), któe w załoŝeniu mają wykozystać występowanie na ynku tendu wzostowego lub spadkowego w celu osiągnięcia pzez inwestoa ponadpzeciętnego zysku [Muphy 1996]. W opozycji do inwestoów stosujących analizę techniczną stoją zwolennicy teoii infomacyjnej efektywności ynków giełdowych (Hipoteza Rynku Efektywnego). W ich opinii gos ynków kapitałowych jest efektywna co najmniej

2 232 w fomie słabej tzn. notowania z pzeszłości nie mają wpływu na kusy w pzyszłości. Oznacza to, Ŝe na ynkach kapitałowych nie występują tendy, a zmiany są pzypadkowe. Celem niniejszego atykułu jest okeślenie za pomocą wykładnika Husta, na pzykładzie wybanych światowych ynków kapitałowych, na ile dany ynek podlega tendom oaz spawdzenie, czy wynik tej analizy znajduje odzwieciedlenie w skuteczności wybanych wskaźników AT w pocesie inwestowania. WYKŁADNIK HURSTA Wykładnik Husta (H) jest nazędziem statystycznym słuŝącym klasyfikacji szeegów czasowych na szeegi losowe i nielosowe, pzy czym nie ma znaczenia czy te piewsze mają ozkład gaussowski [Petes 1997]. Jest to wskaźnik bezwymiaowy, moŝna stosować go do óŝnych odzajów szeegów czasowych, m.in. do analizy szeegów stóp zwotu na ynkach kapitałowych. Szacowanie wykładnika Husta związane jest z tzw. analizą pzeskalowanego zakesu, w skócie analizą R/S, któa polega na dzieleniu zakesu wahań pzez odchylenie standadowe obsewacji. Szczegółowo metoda pzepowadzania analizy R/S oaz wyznaczania na jej podstawie wykładnika Husta opisana jest w pacy [Weon, Weon 1998]. Wykładnik Husta dzieli szeegi na tzy gupy: antypesystentne, gdy 0<H<0,5; pesystentne, gdy 0,5<H<1; losowe, gdy H=0,5. Szeegi antypesystentne chaakteyzują się tendencją do powacania do śedniej, dokonują częstych zwotów kieunku pzemieszczania. W pzypadku ynków kapitałowych mówimy wtedy o zjawisku osłabiania tendu. Pzykładowo, jeŝeli H=0.3, wtedy istnieje 70% szansy, Ŝe ynek zmieni kieunek w pzyszłości wobec kieunku aktualnie obsewowalnego [Stawicki i in. 1997]. Pzeciwnymi właściwościami chaakteyzują się szeegi pesystentne. W ich pzypadku występuje zjawisko wzmacniania tendu, tzn. jeŝeli H=0,7, wówczas istnieje 70% pawdopodobieństwo, Ŝe istniejący tend zostanie utzymany. Szeegi pesystentne posiadają efekt długiej pamięci, czyli długoteminowej zaleŝności danych, nie będącej jednakŝe wynikiem pocesu typu AR. Tzecią gupą szeegów są szeegi losowe, dla któych H=0,5. W takim pzypadku mamy do czynienia z niezaleŝnymi zmiennymi losowymi o jednakowym ozkładzie (IID). DANE ORAZ METODOLOGIA BADAŃ Do badań wybanych zostało 7 światowych indeksów giełdowych: WIG20, CAC40; DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oaz kus EUR/USD. Okes

3 233 objęty testami w pzypadku kaŝdego z badanych instumentów jest poównywalny i obejmuje 11 lat (tj. od oku 1995 do 2006). Szeegi czasowe kusów zmieniono w szeegi dziennych logaytmicznych stóp zwotu o długości n=2800 kaŝdy (watości n naleŝało tak dobać, aby miały jak najwięcej dzielników, związane jest to z algoytmem wyznaczania wykładnika Husta). Dla kaŝdego z szeegów obliczono watość H wg fomuły zapoponowanej w pacy [Weon, Weon 1998]. Następnie na badanych piewotnych szeegach czasowych kusów zostały pzetestowane najbadziej populane metody geneowania sygnałów kupna i spzedaŝy opate na wskaźnikach analizy technicznej, któe są identyfikowane jako podąŝające za tendem. Wskaźniki te w załoŝeniu mają dawać dobe ezultaty inwestycyjne, gdy na ynku występują wyaźne tendy. Nazędzia AT wykozystane w badanych stategiach inwestycyjnych to 1 : a) śednia kocząca MA Otwacie pozycji długiej: gdy kus jest wyŝszy od śedniej koczącej. Zamknięcie pozycji długiej: gdy kus kształtuje się poniŝej linii wyznaczonej pzez śednią koczącą. Śednia kocząca została pzetestowana w tzech waiantach długości: 9-,21- i 35-sesyjna. b) Oscylato Momentum Otwacie pozycji długiej: gdy kus z ostatniej sesji jest wyŝszy od kusu zamknięcia spzed n dni (oscylato momentum jest powyŝej 0). Zamknięcie pozycji długiej : w odwotnym pzypadku. Wskaźnik Momentum został pzetestowany dla długości 7, 10 i 12 sesji. c) Wstęga Bollingea Otwacie pozycji długiej: jeśli kus zamknięcia z ostatniej sesji pzecina od dołu góną linię wstęgi Bollingea. Zamknięcie pozycji długiej: gdy kus zamknięcia z ostatniej sesji pzecina od góy dolną linię wstęgi Bollingea. Stategie te pzetestowano kaŝdoazowo dla 3 óŝnych watości współczynnika k: 0,5, 0,8 i 1,2 oaz dla tej samej śedniej koczącej MA15. d) Indeks pzeciętnego uchu kieunkowego ADX Otwacie pozycji długiej: jeśli ADX>15 oaz wskaźnik kieunkowy +DI n leŝy powyŝej DI n. Zamknięcie pozycji długiej: gdy któykolwiek z powyŝszych waunków nie jest spełniony. Pzetestowano stategie dla długości śedniej koczącej wygładzającej +DI, -DI i ADX: 9,14 i 21 sesji. e) Wybicie z kanału Otwacie pozycji długiej: gdy kus osiąga maksimum z ostatnich n dni. Zamknięcie pozycji długiej: gdy kus osiąga minimum z ostatnich n dni Długość kanału 1 Algoytmy obliczania wskaźników moŝna znaleźć w licznych pozycjach liteatuowych poświęconych analizie technicznej np. [Muphy 1996] lub [LeBeau, Lucas 1999].

4 234 cenowego, z któego następowało wybicie pzetestowano w tzech waiantach: 5, 9 i 15 sesji. f) Wskaźnik CCI Otwacie pozycji długiej: gdy wskaźnik osiąga watości ówne lub większe niŝ 0. Zamknięcie pozycji długiej: kiedy wskaźnik jest poniŝej linii 0. Stategie z uŝyciem CCI zostały pzetestowane w tzech waiantach długości śedniej koczącej: 5-,10- i 20-sesyjnej. Wyniki uzyskane pzez wyŝej wymienione eguły inwestowania zostały następnie zestawione z wynikami stategii ynkowej, czyli kup i tzymaj, któa nie jest zaleŝna od badanych wskaźników. Stategia ta odzwieciedla sytuację, gdy hipotetyczny inwesto zajmuje pozycję w piewszym dniu testowanego okesu, a zamyka ją w ostatnim dniu. Metodologia weyfikacji wyników uzyskanych pzy uŝyciu stategii inwestycyjnych opatych na wskaźnikach analizy technicznej została po az piewszy wpowadzona w pacy [Bock i in. 1992]. Stopy zwotu ynkową i uzyskaną w wyniku inwestowania według wskazań AT poównuje się testem istotności dla dwóch śednich: x x u = (1) 2 2 S S + N N gdzie x oznacza śednią dzienną ynkową stopę zwotu, xśednią dzienną 2 2 stopę zwotu w stategii opatej na wskaźniku AT, S i S oznaczają waiancje dziennych stóp zwotu odpowiednio ynkowej oaz w stategiach ze wskaźnikami, N jest liczbą sesji w stategii kup i tzymaj, natomiast N okeśla liczbę sesji, gdy inwesto jest na ynku wg wskazań. Test istotności śednich został pzepowadzony dla H 0 : µ = µ oaz H 1 : µ < µ lub H 1 : µ > µ, w zaleŝności od elacji zachodzących pomiędzy śednią ynkową stopą zwotu a śednią stopą zwotu z badanej stategii inwestycyjnej. WYNIKI BADAŃ W wyniku pzepowadzonej analizy R/S dla kaŝdego z badanych szeegów stóp zwotu otzymano watość wykładnika Husta. Wyniki zostały pzedstawione w Tabeli 1.

5 235 Tabela1. Empiyczne watości wykładnika Husta Indeks S&P500 WIG20 CAC40 DAX H 0,499 0,561 0,537 0,565 Indeks DJIA NIKK225 EUR/USD NSDQ100 H 0,506 0,551 0,555 0,540 Źódło: obliczenia własne. Otzymane ezultaty wskazują na losowość stóp zwotu indeksu S&P500 oaz DJIA. Watości wykładnika Husta w pzypadku pozostałych szeegów sugeują ich pesystentność w niewielkim stopniu. Wyniki stategii inwestycyjnych opatych na wskaźnikach analizy technicznej zostały pokazane w tabelach 2A i 2B. Pzedstawiają one dzienne pzeciętne stopy zwotu uzyskane z testowanych stategii inwestycyjnych opatych na AT. Pod stopami zwotu umieszczone są watości statystyk u. Te pzeciętne dzienne stopy zwotu, któe są istotnie mniejsze lub istotnie większe od stóp ynkowych zaznaczone zostały pogubioną czcionką. Watości kytyczne dla poziomu istotności 0,05 wynoszą 1,64 oaz -1,64. Spośód testowanych sześciu wskaźników jeden pozwalał uzyskiwać stopy zwotu znacznie wyŝsze od pozostałych. Symulacja inwestycji z uŝyciem wybicia z kanału (dla paametu n=5 sesji) dla wszystkich badanych ynków pokazała istotnie statystycznie większe od ynkowych stopy zwotu. Wybicia 9- i 15-sesyjne takŝe w wielu pzypadkach dawały ponadpzeciętne zyski. Poza tym wskaźnikiem w jednym tylko pzypadku dla kusu EUR/USD pzy stategii MA(35) uzyskana stopa zwotu jest istotnie większa od ynkowej. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe na 18 testowanych stategii watości statystyk u pzekaczały watość kytyczną 1,64 osiem azy w pzypadku indeksu S&P500, siedem azy dla CAC40, cztey azy dla DJIA oaz dwa dla NSDQ100. Badzo podobną kolejność szeegów moŝna zaobsewować poównując watości wykładnika Husta tzn. najmniejszym H wyóŝniał się szeeg S&P500, następnie DJIA, CAC40 oaz NSDQ100. W szeegach tych występują takŝe wszędzie z wyjątkiem stategii wybicie z kanału zaleŝności x > x. Tak więc uzyskane stopy zwotu dla tych czteech indeksów w 15 stategiach na 18 badanych są mniejsze od stóp ynkowych (dla części stóp nie udało się potwiedzić, Ŝe są mniejsze istotnie statystycznie).

6 236 Tabela 2A. Stopy zwotu ze stategii z uŝyciem wskaźników AT waz z watościami statystyki u dla indeksów S&P500, WIG20, CAC40; DAX. S&P500 WIG20 CAC40 DAX Stopa ynkowa 0, , , ,00037 MA(9) 0, , , , ,80-0,77 2,05 0,09 MA(21) 0, , , , ,64-1,12 1,36-0,31 MA(35) 0, , , , ,91-0,59 3,64 1,20 Momentum(7) 0, , , , ,28-0,16 2,39 0,91 Momentum(10) 0, , , , ,96-0,58 1,94 1,07 Momentum(12) 0, , , , ,63-0,82 1,56 0,60 Wst.Bollingea(0,5) 0, , , , ,06-0,41 1,22 0,54 Wst.Bollingea(0,8) 0, , , , ,28-0,28 0,88-0,02 Wst.Bollingea(1,2) 0, , , , ,17-0,13 0,66-0,19 ADX(9) 0, , , , ,17-0,47 3,25 1,41 ADX(14) 0, , , , ,14 0,26 0,83-0,19 ADX(21) 0, , , , ,70 0,38 0,59-0,78 Wybicie(5) 0, , , , ,17-3,93-1,79-4,62 Wybicie(9) 0, , , , ,01-2,16-0,37-1,48 Wybicie(15) 0, , , , ,02-1,80-0,33-1,66 CCI(5) 0, , , , ,22-1,46 1,97 0,26 CCI(10) 0, , , , ,33-0,74 2,25 0,28 CCI(20) 0, , , ,00046 Źódło: obliczenia własne.

7 237 Tabela 2B. Stopy zwotu ze stategii z uŝyciem wskaźników AT waz z watościami statystyki u dla indeksów DJIA, NIKK225, NASDAQ oaz notowań EUR/USD. DJIA NIKK225 EUR/USD NSDQ100 Stopa ynkowa 0, , , ,00049 MA(9) 0, , , , ,79-0,22 0,49 1,91 MA(21) 0, , , , ,65-0,05 0,17 0,94 MA(35) 0, ,0001 0, , ,82-1,31-2,24 0,96 Momentum(7) 0, ,0001-0, , ,35 0,24-0,02 1,36 Momentum(10) 0, , , , ,19-0,1-0,28 1,38 Momentum(12) 0, , , , ,21-0,49-0,26 0,62 Wst.Bollingea(0,5) 0, , , , ,41-0,2-0,62 1,17 Wst.Bollingea(0,8) 0, , , , ,01-0,51-0,17 0,81 Wst.Bollingea(1,2) 0, , , ,91-0,24-0,22 0,47 ADX(9) 0, , , , ,67-0,59-0,61 1,67 ADX(14) 0, , , , ,02-1,19-0,42 0,13 ADX(21) 0, , , , ,54-1,15-0,66 0,46 Wybicie(5) 0, , , , ,77-4,76-7,76-4,61 Wybicie(9) 0, , , , ,26-2,72-4,83-2,68 Wybicie(15) 0, , , , ,99-2,02-2,54-0,92 CCI(5) 0, , , , ,50 1,38-0,61 1,00 CCI(10) 0, , , , ,65 0,06-0,37 1,40 CCI(20) 0, , , , ,91 0,11-0,40 0,87 Źódło: obliczenia własne.

8 238 Pewne pawidłowości moŝna zauwaŝyć takŝe w pzypadku czteech pozostałych szeegów: WIG20, DAX, NIKK225 oaz EUR/USD. Chaakteyzują się one podobnymi watościami wykładnika Husta, na poziomie 0,55-0,56. Dla szeegów WIG20, NIKK225 oaz EUR/USD większość badanych stategii inwestycyjna pzynosiła stopy zwotu wyŝsze niŝ ynkowa, chociaŝ tylko w jednym pzypadku óŝnica była istotna statystycznie. Testy pzepowadzone na notowaniach indeksu DAX nie okeślają jednoznacznie pzydatności nazędzi AT podąŝających za tendem na tym ynku. Pomimo elatywnie wysokiego wskaźnika Husta, tylko w ośmiu stategiach na 18 stopy zwotu były wyŝsze od ynkowej (w dwóch pzypadkach udało się potwiedzić statystyczną istotność tych óŝnic). Końcowy etap badań obejmował wyznaczenie siły związku pomiędzy zyskownością stategii inwestycyjnych a watością wykładnika Husta. Dla kaŝdej stategii osobno został policzony współczynnik koelacji ang Speamana, gdzie badanymi zmiennymi były: watość H oaz liczba punktów pocentowych o jaką stopa zwotu z inwestycji z całego okesu pzewyŝszała stopę ynkową dla kaŝdego z ośmiu ynków. Wyniki tych obliczeń pzedstawione zostały w Tabeli 3. Tabela 3. ZaleŜność pomiędzy wynikami geneowanymi pzez stategie inwestycyjne na badanych ynkach a watością wykładnika Husta. Stategia inwestycyjna MA(9) MA(21) MA(35) Mom.(7) Mom.(10) Mom.(12) Koelacja 0,62 0,74 0,62 0,62 0,50 0,64 Stategia inwestycyjna W.Boll.(0,5) W.Boll.(0,8) W.Boll.(1,2) ADX(9) ADX(14) ADX(21) Koelacja 0,62 0,67 0,81 0,48 0,57 0,60 Stategia inwestycyjna Wybicie(5) Wybicie(9) Wybicie(15) CCI(5) CCI(10) CCI(20) Koelacja 0,17 0,55 0,76 0,69 0,64 0,76 Źódło: obliczenia własne. Najsłabszy związek pomiędzy osiąganymi zyskami a watością H istnieje dla 5-sesyjnego wybicia z kanału (0,17). W pzypadku pozostałych badanych stategii ten związek okazał się znaczący lub silny. Wszystkie współczynniki koelacji są dodatnie. PODSUMOWANIE Pzepowadzone badania wskazują na istnienie zaleŝności pomiędzy watością wykładnika Husta a wynikami uzyskanymi pzy uŝyciu stategii inwestycyjnych opatych na wskaźnikach analizy technicznej. Szeegi chaakteyzujące się H badzo bliskim 0,5 czyli losowe duŝo gozej wypadały w testach efektywności wybanych wskaźników analizy technicznej tj. śedniej koczącej, oscylatoa Momentum, wstęg Bollingea, ADX, wybicia z kanału oaz

9 239 CCI. Z kolei te z szeegów, któe miały elatywnie wyŝszy wykładnik Husta, poza jednym wyjątkiem (DAX) dawały lepsze ezultaty inwestycyjne. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe wśód testowanych szeegów czasowych nie znalazł się taki, któy miałby duŝą pesystentność, co w pzypadku ynków giełdowych oznacza H na poziomie 0,7-0,8. Pomimo tego wykazano istnienie znaczącej dodatniej koelacji pomiędzy zyskami osiąganymi z uŝyciem wskaźników analizy technicznej a watością wykładnika Husta dla kaŝdego z badanych ynków. Im wyŝszym wykładnikiem Husta chaakteyzował się ynek tym stopy zwotu z badanych stategii (z uwzględnieniem stopy ynkowej) były wyŝsze. LITERATURA Bock W., Lakonishok J., LeBaon B. (1992) Simple Technical Tading Rules and The Stochastic Popeties of Stock Retuns, Jounal of Finance, 47(5), st LeBeau Ch., Lucas D.W., (1999) Komputeowa analiza ynków teminowych, Wig-Pess, Waszawa.. Muphy J.M. (1996) Analiza techniczna ynków finansowych, Wig-Pess, Waszawa. Neftici, S.N. (1991) Naive Tading Rules in Financial Makets and Wiene-Kolmogoov Pediction Theoy: A Study of "Technical Analysis.", The Jounal of Business. Petes E. (1997) Teoia chaosu a ynki kapitałowe. Wig-Pess, Waszawa. Stawicki J., Janiak E. A., Mülle-Fączek I. (1997) RóŜnicowanie faktalne szeegów czasowych - wykładnik Husta i wymia faktalny. Refeat wygłoszony na V Ogólnopolskim Seminaium Naukowym Dynamiczne Modele Ekonometyczne, Touń. Weon A., Weon R. (1998) InŜynieia finansowa. WNT, Waszawa. Evaluation of impact of Hust exponent value on effectiveness of investment stategies based on technical analysis Summay: In the pape an attempt to employ Hust exponent (H) was made in ode to investigate whethe thee ae tends on capital maket and whethe H can influence the effectiveness of technical analysis tools. Eight time seies of ate of etuns wee examined - WIG20, CAC40; DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ, EUR/USD - and fo each H was calculated. The futhe step was to investigate technical analysis tading ules, which wee supposed to bing good investment esults in tems of tends on capital maket. The mean etuns gained using technical analysis indicatos in case of each of eight time seies wee compaed to Hust exponent value. Key wods: Hust exponent, R/S analysis, technical analysis, capital makets

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe AGH Managerial Economics 2012, nr 11, s. 115 125 http://dx.doi.org/10.7494/manage.2012.11.115 Tomasz Wójtowicz * Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe 1. Wstęp Liczne prace empiryczne (m.in. [5], [7],

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Metod Ilościowych Anna Rutkowska-Ziarko WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A Anna Kasznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A. Z UŻYCIEM JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI MAREK KOCIŃSKI STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI Streszczenie: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych Sławomir Juszczyk, Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ METODY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH W PROCESIE DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO WSTĘP

WYKORZYSTANIE LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ METODY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH W PROCESIE DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO WSTĘP Joanna Kisielińska, Urszula Skórnik-Pokarowska Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW e-mail: jkisielinska@mors.sggw.waw.pl, uskornik@mors.sggw.waw.pl WYKORZYSTANIE LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2007 Grzegorz PRZEKOTA* ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ W artykule skonstruowano dwa modele

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI

EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI śywnościowej NR 60 (006) Wydawnictwo SGGW Warszawa 006 KOMITET REDAKCYJNY Bolesław Borkowski, Robert

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 LESZEK CZERWONKA WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI CENY WEZWAŃ A NADZWYCZAJNE STOPY ZWROTU Wprowadzenie Kadra

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH PARAMETRÓW OZNACZANYCH 45 MIN POST MORTEM W MIĘŚNIU LONGISSIMUS LUMBORUM DO OCENY JAKOŚCI WIEPRZOWINY

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH PARAMETRÓW OZNACZANYCH 45 MIN POST MORTEM W MIĘŚNIU LONGISSIMUS LUMBORUM DO OCENY JAKOŚCI WIEPRZOWINY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 2 (87), 51 60 HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK, ELŻBIETA KRZĘCIONIECZYPORUK, ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN PODSIADŁA PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH PARAMETRÓW OZNACZANYCH

Bardziej szczegółowo