Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa."

Transkrypt

1 Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec / 2008 August-Schanz-Staße 21, Fankfut am Main DQS Polska sp. z o.o. ul. Maynaska 21, Waszawa

2 1 Zalecenia cetyfikacyjne Gatulujemy! Audit został pzepowadzony pzez bezstonnych i wykwalifikowanych auditoów DQS. W spawozdaniu udokumentowano wynik pzepowadzonej ekspetyzy, któy został Państwu pzedstawiony w czasie spotkania zamykającego. Wspólnie ustalone mocne i słabe stony oaz zagożenia, mogą Państwo wykozystać dla dalszego ozwoju Waszej oganizacji. Chętnie będziemy Państwa dalej wspieać. Lokalizacja: Waszawa AZ Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 9001:2000 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 14001:2005 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: OHSAS 18001:2007 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

3 Lokalizacja: Ozoków AZ Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 9001:2000 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 14001:2005 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: OHSAS 18001:2007 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Posimy pamiętać o konieczności poinfomowania DQS o zmianach dotyczących Państwa systemu zaządzania. Wspólnie uzgodnimy działania mające na celu utzymanie cetyfikacji. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

4 2 System Zaządzania: mocne i słabe stony (podsumowanie) Ocena skuteczności systemu zostanie podana w postaci pozytywów i potencjałów w celu pzedstawienia w zwięzłej fomie wyników pzepowadzonych czynności auditowych tak, aby spawnie wykozystać zidentyfikowane pzez auditoa pozytywy i potencjały do doskonalenia Systemu Jakości. Potencjały doskonalenia są pzedstawione kusywą w punktach. Pozytywy DIN-EN ISO 9001 Duże zaangażowanie pesonelu Valeo SEE w nowatoskie metody zaządzania. Wysokie kompetencje pesonelu Valeo SEE Wykozystywanie szeokiej gamy nazędzi w pocesie doskonalenia, np.: 5 osi, Kaizen Ambitny wskaźnik DPM.(dostępność części dla klientów w PPM) Doba wizualizacja i komunikacja wewnętzna Pozytywy DIN-EN ISO Czystość i poządek na stanowiskach pacy Wizualizacja zagadnień śodowiskowych Rzetelna identyfikacja i ocena aspektów śodowiskowych oaz wymagań pawnych Pozytywy OHSAS Bak wypadków Poaktywne podejście do BHP (audity egonomiczne, ludzik komputeowy ) łącznie z wykozystywaniem infomacji. z Gupy Wysoka kultua w odniesieniu do bezpieczeństwa Potencjały DIN-EN ISO 9001 Dla doskonalenia pocesu zaządzania jednoznacznie udokumentować kompetencje dla kieownictwa w odniesieniu do zintegowanego systemu zaządzania Dla doskonalenia zaządzania zidentyfikowanymi pocesami dopecyzować w opisach pocesów odpowiedzialność za ealizację poszczególnych czynności Potencjały DIN-EN ISO W celu uniknięcia potencjalnego niespełnienia innych wymagań, zdefiniować odzaje wymagań oaz identyfikować i oceniać zgodność z nimi w amach ustalonych pocedu Dla doskonalenia pocesu auditów wewnętznych w poceduze auditów jednoznacznie okeślić częstotliwość ealizacji auditów wewnętznych W celu jednoznacznej oceny aspektów śodowiskowych wydzielić jako oddzielny aspekt śodowiskowy zużycie mateiałów opakowaniowych Potencjały OHSAS Dla doskonalenia ealizacji pzeglądów zaządzania dopecyzować dane wejściowe do pzeglądu zaządzania o sygnały od władz lokalnych oaz zewnętznych okoliczności wpływających na system zaządzania Dla jednoznacznej intepetacji zagożeń i uniknięcie potencjalnego zagożenia dopecyzować zasady oceny yzyka zawodowego dla kady kieowniczej. Dla doskonalenia świadomości pacowników w odniesieniu wyników oceny yzyka zawodowego dalej doskonalić zasady komunikacji na temat yzyka zawodowego na stanowiskach pacy (magazyny). Dla zapewnienia wszystkich zapisów dokumentować wyniki okesowych analiz z incydentów (zdazenia potencjalnie wypadkowe) 2.1 Stuktua systemu i doskonalenie systemu zaządzania Udokumentowany i wdożony w Valeo SEE Zintegowany System Zaządzania wg.iso 9001, ISO i OHSAS ma stuktuę pocesową i jest dostosowany do potzeb lokalizacji Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

5 w Waszawie i Ozokowie Z systemu wyłączono pkt: Pojektowanie wyobu -Valeo SEE zajmuje się dystybucją wyobów wypodukowanych; Własność klienta Valeo SEE nie pacuje na wyobach powiezonych Nadzoowanie wyposażenia.-valeo SEE nie wykozystuje wyposażenia do monitoowania Wyłączenia nie ma wpływu na spełnianie wymagań klientów, pawnych oaz właściwego funkcjonowania fimy. System jakości został opisany w Księdze Jakości wydanie z oaz w poceduach. Zakes systemu: Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym. Funkcje zaządcze ealizowane są w Waszawie. W lokalizacji w Ozokowie ealizowana jest dystybucja części samochodowych na ynku wtónym. W Valeo SEE zidentyfikowano następujące pocesy : - Główne; - Zaządcze; - Wspieające. Sekwencje pocesów pzedstawiono w opisie pocesów oaz w katach pocesów w opaciu o pogam PoMoS Dla wyspecyfikowanych pocesów okeślono między innymi: Cele Właściciela pocesu; Elementy wejściowe; Elementy wyjściowe; Pocesy wspomagające; Klientów pocesu; Dokumenty związane; Zasoby; Zagożenia; Działania pewencyjne; Poceduy; wskaźniki pocesu; metody pomiau. Dokumentacja systemu występuje w wesji elektonicznej i jest nadzoowana w systemie PoMoS. System zapewnia popawność nadzoowania dokumentów, wpowadzania zmian, zachowywania danych łącznie z okesem pzechowywania, osobami odpowiedzialnymi, miejscem pzechowywania oaz dysponowaniem. Główne źódła oddziaływania na śodowisko to: odpady oaz ścieki komunalne. 2.2 Odpowiedzialność kieownictwa Polityka i cele W Valeo SEE obowiązuje Zintegowana Polityka, aktualne wydanie z dnia Polityka odnosi się między innymi do doskonalenia zintegowanego systemu, spełniania wymagań, ochony zasobów natualnych, edukcji zagożeń, zapobiegania wypadkom i choobom zawodowym. Polityka została ogłoszona pacownikom i jest ozumiana pzez pacowników. Wynikające z polityki cele są jednoznaczne są spaametyzowane i pzypisane do poszczególnych pocesów. Realizacja tych celów jest monitoowana i oceniana podczas Pzeglądu zaządzania, co udokumentowane jest zapisami. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

6 Polityka jest adekwatna do ealizowanych pocesów i ich celów spełniając tym samym wymagania ISO 9001:2000, ISO i OHSAS Pzegląd zaządzania Pzeglądy ealizowane są az na miesiąc oaz półoczne. Ostatni pzegląd pzepowadzono Podczas pzeglądu omówiono między innymi: ealizację celów, eklamacje, wyniki auditów, funkcjonowanie pocesów i zgodność usług, działania koygujące i zapobiegawcze, politykę, elementy doskonalenia, zmiany, wymagania pawne, efekty działalności śodowiskowej, komunikację, wyniki działalności BHP, zalecenia z popzedniego pzeglądu. Ustalono działania, wyznaczono osoby odpowiedzialne za ealizację tych działań oaz teminy ich ealizacji. Pzegląd zaządzania spełnia wymagania ISO 9001:2000, ISO i OHSAS Oientacja na klienta Valeo SEE utzymuje stały kontakt z klientami. Wszystkie wymagania klienta są analizowane i komunikowane zainteesowanym osobom na oboczych spotkaniach. Cele okeślane pzez poszczególnych klientów są na ealizowane i monitoowane oaz są tematem auditów wewnętznych i Pzeglądu zaządzania. Cele ukieunkowane są na podnoszenie pecepcji obsługi klientów oaz są ambitne Wymagania pawne Valeo SEE posiada aktualny wymagań pawnych. Wymagania pawne są okesowo analizowane. Wymagania są pzestzegane Cele opate na ocenie aspektów śodowiskowych i wymaganiach pawnych Cele ochony śodowiska zostały okeślone w odniesieniu do wybanych znaczących aspektów śodowiskowych. Cele na ok 2008 zostały zdefiniowane w dokumencie pt.: Pogam zaządzania śodowiskowego i BHP. z dnia Ponadto w doniesieniu do aspektów, któych oddziaływanie na śodowisko jest oganiczone limitami ilościowymi czy jakościowymi zdefiniowanymi w zewnętznych decyzjach administacyjnych (np. ilości wytwazanych odpadów), fima ustanowiła cele odpowiadające ganicznym watościom tych limitów np.:zmniejszenie zużycia enegii, oganiczenie ilości odpadów Cele opate na identyfikacji zagożeń i wymaganiach pawnych Cele bezpieczeństwa i higieny pacy zostały okeślone w odniesieniu do wybanych zagożeń. Cele na ok 2008 zostały zdefiniowane w dokumencie pt.: Pogam zaządzania śodowiskowego i BHP z dnia Wszystkie zagożenia występujące w fimie zostały ocenione na poziomie yzyka małego. W amach Pogamu i BHP wyznaczono 3 cele dotyczące zagożeń bhp fimy w tym zeo wypadków. Wszystkie działania ukieunkowane są na eliminację potencjalnych zagożeń i eliminację występujących 2.3 Efektywność i osiąganie celów Satysfakcja klientów Valeo SEE dokonuje oceny satysfakcji klienta 1 w oku. Ocena wykonywana jest pzez specjalistyczną fimę. Tematem oceny to: - Teminowość; - Ocena poduktu; - Skłonność polecania innym; - Skłonność ponownego nabycia; - Konkuencyjność. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

7 Wyniki oceny satysfakcji klienta są pozytywne Działania koygujące i zapobiegawcze Działania koygujące podejmowane są po auditach wewnętznych, eklamacjach, powtazających się niezgodnościach, pzeglądach zaządzania. Podejmowane działania są dokumentowane i nadzoowane zgodnie z obowiązującą udokumentowaną poceduą. Działania koygujące obejmują: pzegląd niezgodności, pzyczynę niezgodności, zakes czynności, odpowiedzialnych, teminy ealizacji. Skuteczność podejmowanych działań oceniana jest bezpośednio po ealizacji oaz podczas auditów. Dla poblemów złożonych stosowana jest metoda 5 Way. Działania zapobiegawcze podejmowane są między innymi w wyniku obsewacji/analizy: wyników auditów, ealizacji celów, pzeglądów zaządzania, kosztów i ukieunkowane są na popawę zdolności pocesów, oaz doskonalenie skuteczności systemu. Realizacja działań koygujących i zapobiegawczych jest nadzoowana i jest tematem Pzeglądu zaządzania Audity wewnętzne Zaządzanie auditami ealizowane jest zgodnie z udokumentowaną poceduą. Zapezentowano ealizację auditów zgodnie z ocznym planem. Realizowane są audity systemu i pocesów. Audity powadzone są pzez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Fima posiada dwóch audytoów jakości, czteech audytoów BHP i śodowiska. Zapisy z ealizacji auditów zawieają między innymi pogam auditu, auditowany poces, opis niezgodności. Wyniki auditów stanowią podstawę do podejmowania działań koygujących oaz stanowią dane wejściowe do Pzeglądu Zaządzania Reklamacje W pzypadku wystąpienia eklamacji następuje jej ejestacja, analiza jej zasadności. W Valeo SEE okeślono czas na udzielenie odpowiedzi na eklamację 48 godzin. Maksymalny czas załatwienia eklamacji 14 dni. W wyniku eklamacji uuchamiane są działania koygujące. Skag ston zainteesowanych w 2007 oku nie odnotowano Ciągłe doskonalenie W amach pocesu ciągłego doskonalenia opacowano cele na 2008 uwzględniające elementy do doskonalenia. Specyzowano zadania i odpowiedzialnych za ealizację. W amach doskonalenia podejmowane są działania w zakesie BHP np.: zainstalowanie zabezpieczeń w egałach do palet, w zakesie śodowiska -zmniejszenie zużycia paliwa pogam oszczędna jazda. 2.4 System w paktyce, pocesy Świadomość i kompetencje pacowników Odpowiedzialność i kompetencje zostały okeślone w Zakesach Obowiązków Okeślony jest zakes kompetencji na poszczególne stanowiska. Szkolenia ealizowane są na podstawie ocznych planów, któe obejmują szkolenia obligatoyjne szkolenia z zakesu zaządzania jakością, BHP, śodowiska, szkolenia specjalistyczne. W fimie ealizowane jest wg ustalonego planu i obejmuje następujące odzaje szkoleń: - instuktaż ogólny; BHP P.poż; - instuktaż stanowiskowy; - szkolenia po zmianie stanowiska pacy lub technologii; - szkolenia okesowe. W oku 2007 pzeszkolono 96% pacowników ealizując 2736 godzin szkoleniowych i wykozystując budżet 221 tys. zł. pzekoczono pzyjęty w dniu plan). Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

8 Pesonel któego paca ma wpływ na jakość jest infomowany o konsekwencjach dla klienta wewnętznego oaz zewnętznego Skuteczność szkoleń Skuteczność szkoleń jest ealizowana popzez bieżące spawdzanie nabytej wiedzy. Każdy pacownik oceniany jest pzez pzełożonego w okeślonych odstępach czasu. Pzepowadzona została ocena szkoleń za ok 2007 i omówiona w kieownictwie Spółki pod kątem: możliwości wykonywania pacy pzez pacowników, podniesienia kompetencji oaz doskonalenia pocesów i działań ealizowanych na poszczególnych stanowiskach pacy Skuteczność i nadzó nad pocesami Nadzoowanie skuteczności i efektywności pocesów jest powadzone pzez: właścicieli pocesów w zakesie funkcjonowania pocesów oaz podczas pzeglądu zaządzania. Stwiedzono wystaczające wyposażenie stanowisk pacy w instukcje stanowiskowe. Opeacje usługowe ealizowane są zgodnie z zasadami okeślonymi w instukcjach Skuteczność nadzoowania pocesów była poddana ocenie podczas pzeglądu zaządzania Budowanie ofety Zasady postępowania zawate są w kacie opisu pocesu. Główny cel pocesu: dostaczenie infomacji klientom o dostępnych poduktach oaz zapewnienie możliwości ealizacji budżetowego obotu i maży. Podstawowe czynności to aplikacja ofety poduktowej Gupy VALEO na ynki obsługiwane pzez Spółkę. Powadzone są analizy i kalkulacje cenowe (np. akusz ustalenia cen spzęgła sam osobowego ), a także budowana jest baza zintegowana cennik dla poszczególnych poduktów w układzie: kaj, ekspot, kaje bałtyckie. Wykozystywana jest baza danych zamieszczona w pogamie SAP i tam ównież wszystkie dane są aktualizowane. Wyniki działań zapisywane na dysku sieciowym z okeślonym poziomem upawnień dostępu. Dział IT wykonuje kopie zapasowe w ustalonych odstępach czasu. Potwiedzenie działań związanych ze zmianą cenników odnotowywane jest ównież w kacie zmiany cennika. Mieniki do oceny zapisane są w kacie opisu pocesu. Komunikacja z klientem i poznanie jego potzeb i oczekiwań odbywa się podczas ozmów telefonicznych, spotkań bezpośednich oaz okesowej ankiety badania zadowolenia klienta. Aspekty śodowiskowe i zagożenia związane z BHP są zidentyfikowane a opisy zawate są w systemie PoMoS; dostępne są ównież katy oceny yzyka zawodowego, cele BHP i śodowiskowe Analiza popytu Poces opisany w systemie PoMoS a jego właścicielem jest dyekto maketingu. Cele pocesu zostały okeślone jako: zapewnienie dostępności poduktów dla klienta (pzewidywalność popytu DP > 80%) oaz ealizacja budżetu w zakesie spzedaży. Do działań opeacyjnych w pocesie wykozystywany jest pogam elektoniczny Nskap wspomagający dostęp do danych o tym co klient kupił w minionym okesie i co chcemy mu obecnie spzedać (np. dla chłodnic samochodowych wskaźnik DP w miesiącu lutym 2008 wyniósł 88%. Pzyjęty cel jest badzo ambitnym celem. Badzo istotnym i ważnym nazędziem wykozystywanym w komunikacji wewnętznej są codzienne spotkania, tzw. 5 minut dla omówienia wszystkich bieżących spaw ealizowanych w dziale. Komunikacja obejmuje ównież system wizualny: kącik BHP i śodowisko oaz jakość i 5S. Cel śodowiskowy ealizowany pzez Kieownika działu dotyczy uzyskania w oku 2008 w stosunku do % oszczędności paliwa w samochodzie służbowym. Inne cele któe okeślone są w zadaniach i celach śodowiskowych oaz BHP, to oszczędność enegii, oszczędność papieu, segegowanie odpadów biuowych, zbióka zużytych bateii. Z popawą BHP związany jest ównież dostaczony pzez Fimę MEDICAVER (obsługa zdowotna Spółki VALEO) pzypominacz zainstalowany na każdym komputeze, infomujący o konieczności pzewy w pacy i wykonaniu kilku ćwiczeń elaksujących. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

9 Pzyjmowanie i ealizacja zamówień Właścicielem jest Dyekto Administacji i Spzedaży. Poces obejmuje oganizowanie i nadzoowanie opeacyjne spzedaży od chwili pzyjęcia zamówienia od klienta, do pzygotowania towau do wysyłki i faktuy. Obejmuje ównież kontakt z klientem w sytuacjach tego wymagających, np. niezgodności w dostawie, uszkodzenie dostawy. Kontakt ealizowany jest telefonicznie oaz em. Zamówienia klientów pzyjmowane są pzede wszystkim dogą elektoniczną 99%. Dla zamówień telefonicznych wymagane jest potwiedzenie pisemne. Wykozystywany w pocesie jest pogam SAP. W pzypadku zamówień wpowadzanych do systemu SAP ęcznie (zamówienia faksowe, inne pisemne) wdożona jest 2-pozioma pocedua spawdzeń dla uniknięcia pomyłek. Dostawy do klientów ealizowane są wg ustalonego hamonogamu zapewniającego optymalizację kosztów tanspotu. Popawność powadzenia pocesu zweyfikowano analizując zamówienia: DAKOL zealizowane oaz HART z zealizowane Achiwizowanie zapisów (zamówień i specyfikacji do faktuy) w wesji elektonicznej oaz wyduk z pogamu pzechowywany w teczce klienta (np. HART 662, n , OR/909491/664,68/p.2 oaz OR/909492/79102,31/p.175 [n SAP, watość, ilość pozycji z zamówienia]. Wykozystywany jest ównież, skonfiguowany z SAP pogam magazynowy INTERMAG. Wszystkie działania (kata opisu pocesu, instukcje, np: wystawiania faktu w systemie SAP, wysyłka specyfikacji do magazynu, integacji klienta) zawate są w systemie PoMoS. Powadzone są bieżące analizy wskaźników oceny pocesu: pocentowa ilość zamówień pzyjętych dogą >=99%: luty 99,87%, styczeń 99.72%, luty %; ilość nieodebanych połączeń telefonicznych w ciągu miesiąca w dziale administacji i spzedaży. Odniesienie do śodowiska i BHP wymagania pawne aktualne dostaczane są z działu HR. Właściciel pocesu posiada ównież dostęp do stony intenetowej. Na bieżąco aktualizowane są infomacje na tablicy w kąciku BHP i śodowisko. Ocenione i zakomunikowane jest yzyko zawodowe kata oceny yzyka zawodowego na stanowiskach administacyjno-biuowych z dnia Gospodaka magazynowa Właścicielem jest Dyekto logistyki. Postępowanie okeślone jest w opisie pocesu. Poces ealizowany jest w lokalizacji Ozoków. Celem pocesu jest: - zapewnienie odpowiedniego śodowiska pacy, - identyfikacja poduktu i budowa fizycznego stanu magazynowego; - ealizacja zamówienia w okeślonym czasie. Magazynowane podukty znajdują się w wyznaczonych miejscach na egałach są oznakowane. Oznakowanie zapewnia identyfikowalność. Zapewniona jest zasada FIFO pzy pomocy pogamu infomatycznego. Aspekty śodowiskowe i zagożenia związane z BHP są zidentyfikowane. Identyfikacja i opisy zawate są w systemie PoMoS i są ogólnie dostępne. Powadzona jest selektywna zbióka odpadów. Realizowane są codzienne audity bezpieczeństwa pzez kieownika oaz tygodniowe pzez Dyektoa HR i Dyektoa Genealnego Budowanie zasobów magazynowych Właścicielem tego pocesu jest Kieownik ds. zakupów. Celem tego pocesu jest: - zapewnienie klientom dostępności poduktów - zapewnienie odpowiedniego zapasu magazynowego - ealizacja zakupów u kwalifikowanych dostawców. Zakupy ealizowane są w 95% od zakładów Valeo. Dokonywana jest okesowa ocena dostawców pzez pzedstawicieli Gupy. Wyniki są dostępne na stonie intanetowej. Dla pozostałych dostawców okeślone są kyteia wybou i oceny pzez Valeo lok. Waszawa. Główne kyteia to jakość, teminowość, wymagania pawne, cena, dostępność poduktu. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

10 Ofeta zakupowa zawiea ok efeencji. Planowanie zakupów ealizowane jest w opaciu o pognozy do 18 tu miesięcznych oaz popzez potwiedzone zamówienia na ealizację zakupu od jednego tygodnia do siedmiu. W pocesie tym ealizowane są dwa główne cele: - dostępność poduktów; - poziom zapasów. Odniesienie do śodowiska i BHP wymagania pawne aktualne dostaczane są z działu HR. Właściciel pocesu posiada ównież dostęp do stony intenetowej. Dokumenty śodowiskowe i BHP zawate są w systemie PoMoS. Bieżące aktualne infomacje są na tablicy w kąciku BHP i śodowisko. Ocenione i zakomunikowane yzyko zawodowe kata oceny yzyka zawodowego na stanowiskach administacyjno-biuowych z dnia Gotowość na wypadek awaii i eagowanie na awaie Fima zdefiniowała potencjale sytuacje awayjne, jakie mogą się zdazyć (m. in.: wypadki pzy pacy, poża, wycieki oleju, uszkodzenie sieci ciepłowniczej, awaia maszyn i uządzeń, itp.) oaz opacowała poceduy eagowania na nie. Poceduy te są komunikowane pacownikom popzez szkolenia (np. użycie gaśnic, piewsza pomoc) jak ównież popzez publikacje instukcji eagowania w azie pożau, wypadku pzy pacy itp. Okesowo pzepowadza się póbne ewakuacje pesonelu potwiedzone potokołami ewakuacji z dn (biua) i z dn (magazyn) Steowanie opeacyjne Fima steuje w zakesie swoich znaczących aspektów śodowiskowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami pawnymi, między innymi pzekazuje odpady do utylizacji do upawnionych podmiotów zewnętznych, co potwiedzono kopiami aktualnych pozwoleń na wytwazanie, tanspot i utylizację odpadów w tym także niebezpiecznych. Fima zapewnia swoim pacownikom śodki ochony zbioowej i indywidualnej, w stosunku do zidentyfikowanych zagożeń. Fima posiada i stosuje poceduy wpowadzania podwykonawców i gości na swój teen oaz infomowania ich o zagożeniach. Fima pzepowadza kontole bhp kozystając z usług fimy Aktyw. Rapoty z kontoli służą do opacowywania planów działań w amach poceduy działań koygujących i zapobiegawczych. Dyekto HR nadzouje ównież działania paktyczne związane z doskonaleniem zintegowanego systemu zaządzania, jak ewakuacja pacowników w związku z zagożeniem pożaem, szkoła bezpiecznej jazdy, czy też szkolenia osób z zakesu udzielania piewszej pomocy pzedmedycznej. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

11 3 Wynik ekspetyzy 3.1 DIN EN ISO 9001:2000, lokalizacja Waszawa Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

12 3.2 DIN EN ISO 14001:2005 lokalizacja Waszawa Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

13 3.3 OHSAS 18001:2007, lokalizacja Waszawa Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

14 3.4 DIN EN ISO 9001:2000, lokalizacja Ozoków Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym z funkcjami zaządczymi w lok. Waszawa Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

15 3.5 DIN EN ISO 14001:2005, lokalizacja Ozoków Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym z funkcjami zaządczymi w lok. Waszawa Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

16 3.6 OHSAS 18001:2007, lokalizacja Ozoków Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym z funkcjami zaządczymi w lok. Waszawa Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

17 4 Dane i zadania zawate w ekspetyzie 4.1 Dane dotyczące umowy Nazwa pzedsiębiostwa: Valeo Sevice Easten Euope Sp. z o o. Ades (główny): Waszawa, ul Postępu 13 Nume ejestacyjny: Nume ejestacyjny umowy: 2235 Data auditu: Ilość osobodni (PT): 3 PT ISO 14001, 1.25 PT ISO 9001, 2,75 PT OHSAS 18001, Data analizy systemu: Patnezy do ozmów Dyekto / Najwyższe kieownictwo: Adam Bokowski Telefon: Fax: Pzedstawiciel kieownictwa: Ewa Wawe-Modakowska Telefon: Audito wiodący: Eugeniusz Potocki Telefon: Fax: Koaudito Dominik Wawzyniak Telefon Koaudito: Kazimiez Adamaszek Telefon: Opieka ze stony DQS: Babaa Zengel Telefon: Fax: Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

18 4.3 Auditowane lokalizacje i podstawa póbki Lok. Waszawa AZ Stan zeczywisty Z tego w ozmowach bało udział Członkowie kieownictwa Inni pacownicy Razem Fima pacuje na jedną zmianę - auditowano jedną zmianę Realizowane są funkcje zaządcze- zaządzanie, planowanie, HR, zakupy w % Lok. Ozoków AZ Stan zeczywisty Z tego w ozmowach bało udział Członkowie kieownictwa Inni pacownicy Razem Paca ealizowana jest na 2 zmianach- auditowano 2 zmiany Działalność: pzyjmowanie poduktów, magazynowanie, wydawanie. 4.4 Dane dotyczące auditu w % Pzebieg auditu: Plan auditu został dotzymany Plan auditu został następująco zmieniony: Działania koygujące podjęte podczas auditu: żadne patz plan(y) działań koygujących: Stosowanie symboli i cetyfikatów DQS i IQNet jest zgodne. tak nie patz działania koygujące nie ma jeszcze zastosowania Spotkanie zamykające: (patz lista uczestników) podczas spotkania zamykającego, wyniki auditu zostały zapezentowane, wytłumaczone oaz, jeśli było to niezbędne, pzedyskutowane. Działania koygujące zostały uzgodnione z odpowiedzialnymi osobami. Dalsze koki, takie jak pzygotowanie i zwolnienie spawozdania, zostały wyjaśnione. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

19 5 Dalsze postępowanie 5.1 Działania Valeo Sevice Esten Euope Sp. z o.o. Działania koygujące: działania koygujące nie są wymagane zaplanowane działania koygujące będą wdożone a skuteczność wdożenia zostanie zbadana w takcie ekspetyzy dodatkowej. Potencjały doskonalenia: Zidentyfikowane potencjały doskonalenia będą ocenione wewnętznie i włączone do pocesu ciągłego doskonalenia. 5.2 Działania ze stony DQS Rodzaj następnej ekspetyzy: Ekspetyza podtzymująca Ekspetyza wznawiająca Inna ekspetyza Temin następnej ekspetyzy: Planowany temin następnej ekspetyzy Data: ilość osobodni: 3 ilość auditoów: 2 Lokalizacje objęte ekspetyzą: Główny nacisk będzie położony na następujące tematy: Doskonalenie zintegowanego systemu Planowanie auditu: Audito wiodący uzgodni z fimą i z DQS, na ok. sześć tygodni pzed auditem dokładny plan ekspetyzy. Dane podstawowe uległy zmianie: nie tak, ilość pacowników: tak, nazwisko pełnomocnika: tak, dane do kontaktu pełnomocnika: tak, zakes cetyfikacji: tak, adesu lokalizacji: Życzenia klienta: infomacje o: Dodatkowe uwagi: tak, inne: szczegóły zostały podane w dodatkowych uwagach. ofeta na: kontakt z osobą odpowiedzialną w DQS Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

20 6 Załączniki Tylko dla wewnętznego użytku DQS: Plan(y) działań koygujących [jeśli wymagane] Ilość: Dane podstawowe (P) Ilość:2 Dane podstawowe - specyficzne [jeśli wymagane] Ilość: Plan auditu (P) Ilość:1 Plan badań (dla każdego standadu) (P) Ilość:6 Zapisy / Potokół z auditu (P) Ilość:3 Inne wymagane dokumenty [jeśli wymagane] Lista uczestników Spotkanie zamykające (P) Ilość:1 Zamówienie na cetyfikaty [jeśli wymagane] Ilość:2 Inne (P) : Wymagany dokument, musi być zawsze załączony Spawozdanie spoządził , Popawki naniesione w dniu Eugeniusz Potocki, audito wiodący Spawozdanie zostało spawdzone i zwolnione DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen DQS Polska sp. z o.o Data meytoyczne spawdzenie pzez DQS Poufność Teść niniejszego spawozdania i wszystkie infomacje o pzedsiębiostwie zebane w związku z pzepowadzonym auditem zostaną zgodnie z umową zachowane w tajemnicy pzez członków zespołu auditoów i pzez DQS. Rozdzielnik DQS Valeo SEE Sp. z o.o. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl Katalog usług Kaiea i Paca dlastudenta.pl Dołącz do gona naszych zadowolonych Klientów! Paca Paktyki Szkolenia Dlaczego dlastudenta.pl? Dlaczego wato zamieścić ogłoszenie na dlastudenta.pl: największy

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

BILANS. Janusz Zaleski Prezes Zarz¹du

BILANS. Janusz Zaleski Prezes Zarz¹du BILANS Analityczny bilans spoządzony na dzień 31.12.1998. Wocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (w zł) 31.12.1997 31.12.1998 AKTYWA A MAJĄTEK TRWAŁY 16 498 590,00 16 340 867,85 I WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Bardziej szczegółowo

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA *

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO n 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia n 64/1 (2013) s. 269 278 Watości wybanych pzedsiębiostw góniczych pzy zastosowaniu EVA * Adam Sojda ** Steszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 29 Standady Zwotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 31 Spis teści: Witamy Pytania i Odpowiedzi Jak dbać o swój samochód Standady Zwotu Pojazdu Nomalne Zużycie 34 35 36 37 38 Poszę skozystać

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO

MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO PACE NAUKOWE POLIECHNIKI WASZAWSKIEJ z. 64 anspot 2008 Jolanta ŻAK Wydział anspotu Politechniki Waszawskie Zakład Logistyki i Systemów anspotowych ul. Koszykowa 75, 00-662 Waszawa logika@it.pw.edu.pl MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1))2) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1))2) z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1))2) z wykonania publicznego Kąśliwe zagywki i dużo spotowych emocji z tenisem stołowym (tytuł publicznego) w okesie od 1.4.215 do 14.12.215 okeślonego w umowie n O.32.4.215.EK

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Tzech Kzyży 3/5, 00-507 Waszawa Nazwa i ades jednostki spawozdawczej G-0. Spawozdanie o mechanicznej pzeóbce węgla Agencja Rozwoju Pzemysłu SA Oddział w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu'

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu' Audiofonologia Tom X 1997 Henyk Skażyński Małgozata Muelle-Malesińska Kzysztof Kochanek Andzej Sendeski Joanna Ratyńska nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu Waszawa Modele powszechnych pzesiewowych nowoodków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OCENY KIERUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH I ASPIRUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

PRÓBA OCENY KIERUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH I ASPIRUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ B A D A N I A O P E A C Y J N E I D E C Y Z J E N 006 Kaol KUKUŁA*, Jacek STOJNY* PÓBA OCENY KIEUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFASTUKTUY TANSPOTOWEJ W KAJACH NOWO PZYJĘTYCH I ASPIUJĄCYCH DO UNII EUOPEJSKIEJ Pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2016/ZEC -wzór

UMOWA NR../2016/ZEC -wzór Załącznik n 2 do SIWZ UMOWA NR../2016/ZEC -wzó zawata w dniu... zgodnie z pzepowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak : w tybie pzetagu nieoganiczonego pomiędzy: Zakładem Enegetyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 23 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 23 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU z dnia 23 paździenika 2012. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaowania pzestzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II Na podstawie at. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data MECHANIK NR 8-9/2015 25 Zobotyzowany system docieania powiezcni płaskic z zastosowaniem plików CL Data Robotic system fo flat sufaces lapping using CLData ADAM BARYLSKI NORBERT PIOTROWSKI * DOI: 10.17814/mecanik.2015.8-9.335

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Kształtowania się cen węgla brunatnego w warunkach ich regulacji i zatwierdzeń

Kształtowania się cen węgla brunatnego w warunkach ich regulacji i zatwierdzeń d inż. Leszek JURDZIAK, * - Instytut Gónictwa Politechniki Wocławskiej Wpowadzenie Atykuł został opublikowany w Gónictwie Odkywkowym N 4-5/2005 Kształtowania się cen węgla bunatnego w waunkach ich egulacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

HPS TM Łożyska baryłkowe

HPS TM Łożyska baryłkowe HPS TM Łożyska bayłkowe Jako jeden z wiodących światowych poducentów łożysk tocznych, komponentów technologii liniowej i układów kieowniczych, jesteśmy obecni pawie na każdym kontynencie w zakładach podukcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 0- Wocław, Wybzeże J. Słowackiego 9 tel. (07) -6-70, -9-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (07) -9-0 N konta: NBP O/Wocław 9 00 67 009 88 000 0000

Bardziej szczegółowo

dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów

dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Instukcja współfinansowana pzez Unię Euopejską w amach Euopejskiego Funduszu Społecznego w pojekcie Innowacyjna dydaktyka bez oganiczeń zintegowany ozwój Politechniki Łódzkiej zaządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta Lublin

Raport dotyczący wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta Lublin Rapot dotyczący wskazania banż podstawowych i wspieających ozwój miasta Lublin Pzedmiot zamówienia ealizowany w amach Regionalnego Pogamu Opeacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Spis teści

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW ROSSA ARCHITEKT 20-827 LUBLIN UL. ZBOŻOWA 6 M +48 501 061 258 T/F +48 81742 86 58 E-MAIL ARCH@ROSSA.PL

MIROSŁAW ROSSA ARCHITEKT 20-827 LUBLIN UL. ZBOŻOWA 6 M +48 501 061 258 T/F +48 81742 86 58 E-MAIL ARCH@ROSSA.PL MIOSŁAW OSSA ACHITEKT 20-827 LUBLI UL. ZBOŻOWA 6 M +48 501 061 258 T/F +48 81742 86 58 E-MAIL ACH@OSSA.PL IFOMACJA O FIMIE PACOWIA POWSTAŁA W 1997 OKU JAKO FIMA WSPOMAGAJĄCA DZIAŁAIA WIĘKSZYCH JEDOSTEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO .. Zalacznik N 1 do Zazadzenia N 2112004 Staosty Godziskiego z dnia 28 stycznia 2004. NSTRUKCJA ARCHWALNA ~STAROSTWA POWATU GRODZSKEGO 1 Postanowienia ogólne iii 1. Podstawa pawna do niniejszej instukcji

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN STANISŁAW KIRSEK, JOANNA STUDENCKA STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN THE STANDARDS OF AIR POLLUTION EMISSION FROM THE FUELS COMBUSTION

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej PITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petochemii Instytut Inżynieii Mechanicznej w Płocku Zakład Apaatuy Pzemysłowej ABRATRIUM TERMDYNAMIKI Instukcja stanowiskowa Temat: Analiza spalin

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Charakterystyka i klasyfikacja instrumentów finansowych. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

Spis treści. Rozdział 1 Charakterystyka i klasyfikacja instrumentów finansowych. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa Spis teści Wstęp.......................................... 7 Rozdział 1 Chaakteystyka i klasyfikacja instumentów finansowych. Ryzyko w działalności pzedsiębiostwa 1.1. Istota instumentów finansowych........................

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWE I WZORCOWANIE SZEROKOPASMOWYCH MIERNIKÓW NADFIOLETU

CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWE I WZORCOWANIE SZEROKOPASMOWYCH MIERNIKÓW NADFIOLETU Jezy PIETRZYKOWSKI CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWE I WZORCOWANIE SZEROKOPASMOWYCH MIERNIKÓW NADFIOLETU STRESZCZENIE Okeślono haakteystyki użytkowe szeokopasmowyh mieników nadfioletu oaz ih klasyfikaję. Podano

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym) im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym ) Zatwierdził Dyrektor CCJ Witold Pokora w dniu 14.01.2016 r. EDYCJA 01 EGZ. NR 01 WYDZIAŁ LOGISTYKI Strona / Stron 1 /

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postepowaniem EZ/350/9/2016 Dotyczy: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postepowaniem EZ/350/9/2016 Dotyczy: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Poznań, dnia 04.03.2016 EZ/350/9/2016/232 Wg ozdzielnika: do wszystkich zainteesowanych postepowaniem EZ/350/9/2016 Dotyczy: Zakup i dostawa śodków dezynfekcyjnych Wielkopolskie Centum Onkologii upzejmie

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo