Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa."

Transkrypt

1 Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec / 2008 August-Schanz-Staße 21, Fankfut am Main DQS Polska sp. z o.o. ul. Maynaska 21, Waszawa

2 1 Zalecenia cetyfikacyjne Gatulujemy! Audit został pzepowadzony pzez bezstonnych i wykwalifikowanych auditoów DQS. W spawozdaniu udokumentowano wynik pzepowadzonej ekspetyzy, któy został Państwu pzedstawiony w czasie spotkania zamykającego. Wspólnie ustalone mocne i słabe stony oaz zagożenia, mogą Państwo wykozystać dla dalszego ozwoju Waszej oganizacji. Chętnie będziemy Państwa dalej wspieać. Lokalizacja: Waszawa AZ Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 9001:2000 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 14001:2005 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: OHSAS 18001:2007 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

3 Lokalizacja: Ozoków AZ Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 9001:2000 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: DIN-EN ISO 14001:2005 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Zespół auditoów ekomenduje DQS w odniesieniu do nomy: OHSAS 18001:2007 wydanie cetyfikatu wydanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących utzymanie cetyfikatu utzymanie cetyfikatu w momencie udowodnienia efektywnego wdożenia działań koygujących nie ma zastosowania, ze względu na specjalny odzaj spawozdania Posimy pamiętać o konieczności poinfomowania DQS o zmianach dotyczących Państwa systemu zaządzania. Wspólnie uzgodnimy działania mające na celu utzymanie cetyfikacji. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

4 2 System Zaządzania: mocne i słabe stony (podsumowanie) Ocena skuteczności systemu zostanie podana w postaci pozytywów i potencjałów w celu pzedstawienia w zwięzłej fomie wyników pzepowadzonych czynności auditowych tak, aby spawnie wykozystać zidentyfikowane pzez auditoa pozytywy i potencjały do doskonalenia Systemu Jakości. Potencjały doskonalenia są pzedstawione kusywą w punktach. Pozytywy DIN-EN ISO 9001 Duże zaangażowanie pesonelu Valeo SEE w nowatoskie metody zaządzania. Wysokie kompetencje pesonelu Valeo SEE Wykozystywanie szeokiej gamy nazędzi w pocesie doskonalenia, np.: 5 osi, Kaizen Ambitny wskaźnik DPM.(dostępność części dla klientów w PPM) Doba wizualizacja i komunikacja wewnętzna Pozytywy DIN-EN ISO Czystość i poządek na stanowiskach pacy Wizualizacja zagadnień śodowiskowych Rzetelna identyfikacja i ocena aspektów śodowiskowych oaz wymagań pawnych Pozytywy OHSAS Bak wypadków Poaktywne podejście do BHP (audity egonomiczne, ludzik komputeowy ) łącznie z wykozystywaniem infomacji. z Gupy Wysoka kultua w odniesieniu do bezpieczeństwa Potencjały DIN-EN ISO 9001 Dla doskonalenia pocesu zaządzania jednoznacznie udokumentować kompetencje dla kieownictwa w odniesieniu do zintegowanego systemu zaządzania Dla doskonalenia zaządzania zidentyfikowanymi pocesami dopecyzować w opisach pocesów odpowiedzialność za ealizację poszczególnych czynności Potencjały DIN-EN ISO W celu uniknięcia potencjalnego niespełnienia innych wymagań, zdefiniować odzaje wymagań oaz identyfikować i oceniać zgodność z nimi w amach ustalonych pocedu Dla doskonalenia pocesu auditów wewnętznych w poceduze auditów jednoznacznie okeślić częstotliwość ealizacji auditów wewnętznych W celu jednoznacznej oceny aspektów śodowiskowych wydzielić jako oddzielny aspekt śodowiskowy zużycie mateiałów opakowaniowych Potencjały OHSAS Dla doskonalenia ealizacji pzeglądów zaządzania dopecyzować dane wejściowe do pzeglądu zaządzania o sygnały od władz lokalnych oaz zewnętznych okoliczności wpływających na system zaządzania Dla jednoznacznej intepetacji zagożeń i uniknięcie potencjalnego zagożenia dopecyzować zasady oceny yzyka zawodowego dla kady kieowniczej. Dla doskonalenia świadomości pacowników w odniesieniu wyników oceny yzyka zawodowego dalej doskonalić zasady komunikacji na temat yzyka zawodowego na stanowiskach pacy (magazyny). Dla zapewnienia wszystkich zapisów dokumentować wyniki okesowych analiz z incydentów (zdazenia potencjalnie wypadkowe) 2.1 Stuktua systemu i doskonalenie systemu zaządzania Udokumentowany i wdożony w Valeo SEE Zintegowany System Zaządzania wg.iso 9001, ISO i OHSAS ma stuktuę pocesową i jest dostosowany do potzeb lokalizacji Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

5 w Waszawie i Ozokowie Z systemu wyłączono pkt: Pojektowanie wyobu -Valeo SEE zajmuje się dystybucją wyobów wypodukowanych; Własność klienta Valeo SEE nie pacuje na wyobach powiezonych Nadzoowanie wyposażenia.-valeo SEE nie wykozystuje wyposażenia do monitoowania Wyłączenia nie ma wpływu na spełnianie wymagań klientów, pawnych oaz właściwego funkcjonowania fimy. System jakości został opisany w Księdze Jakości wydanie z oaz w poceduach. Zakes systemu: Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym. Funkcje zaządcze ealizowane są w Waszawie. W lokalizacji w Ozokowie ealizowana jest dystybucja części samochodowych na ynku wtónym. W Valeo SEE zidentyfikowano następujące pocesy : - Główne; - Zaządcze; - Wspieające. Sekwencje pocesów pzedstawiono w opisie pocesów oaz w katach pocesów w opaciu o pogam PoMoS Dla wyspecyfikowanych pocesów okeślono między innymi: Cele Właściciela pocesu; Elementy wejściowe; Elementy wyjściowe; Pocesy wspomagające; Klientów pocesu; Dokumenty związane; Zasoby; Zagożenia; Działania pewencyjne; Poceduy; wskaźniki pocesu; metody pomiau. Dokumentacja systemu występuje w wesji elektonicznej i jest nadzoowana w systemie PoMoS. System zapewnia popawność nadzoowania dokumentów, wpowadzania zmian, zachowywania danych łącznie z okesem pzechowywania, osobami odpowiedzialnymi, miejscem pzechowywania oaz dysponowaniem. Główne źódła oddziaływania na śodowisko to: odpady oaz ścieki komunalne. 2.2 Odpowiedzialność kieownictwa Polityka i cele W Valeo SEE obowiązuje Zintegowana Polityka, aktualne wydanie z dnia Polityka odnosi się między innymi do doskonalenia zintegowanego systemu, spełniania wymagań, ochony zasobów natualnych, edukcji zagożeń, zapobiegania wypadkom i choobom zawodowym. Polityka została ogłoszona pacownikom i jest ozumiana pzez pacowników. Wynikające z polityki cele są jednoznaczne są spaametyzowane i pzypisane do poszczególnych pocesów. Realizacja tych celów jest monitoowana i oceniana podczas Pzeglądu zaządzania, co udokumentowane jest zapisami. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

6 Polityka jest adekwatna do ealizowanych pocesów i ich celów spełniając tym samym wymagania ISO 9001:2000, ISO i OHSAS Pzegląd zaządzania Pzeglądy ealizowane są az na miesiąc oaz półoczne. Ostatni pzegląd pzepowadzono Podczas pzeglądu omówiono między innymi: ealizację celów, eklamacje, wyniki auditów, funkcjonowanie pocesów i zgodność usług, działania koygujące i zapobiegawcze, politykę, elementy doskonalenia, zmiany, wymagania pawne, efekty działalności śodowiskowej, komunikację, wyniki działalności BHP, zalecenia z popzedniego pzeglądu. Ustalono działania, wyznaczono osoby odpowiedzialne za ealizację tych działań oaz teminy ich ealizacji. Pzegląd zaządzania spełnia wymagania ISO 9001:2000, ISO i OHSAS Oientacja na klienta Valeo SEE utzymuje stały kontakt z klientami. Wszystkie wymagania klienta są analizowane i komunikowane zainteesowanym osobom na oboczych spotkaniach. Cele okeślane pzez poszczególnych klientów są na ealizowane i monitoowane oaz są tematem auditów wewnętznych i Pzeglądu zaządzania. Cele ukieunkowane są na podnoszenie pecepcji obsługi klientów oaz są ambitne Wymagania pawne Valeo SEE posiada aktualny wymagań pawnych. Wymagania pawne są okesowo analizowane. Wymagania są pzestzegane Cele opate na ocenie aspektów śodowiskowych i wymaganiach pawnych Cele ochony śodowiska zostały okeślone w odniesieniu do wybanych znaczących aspektów śodowiskowych. Cele na ok 2008 zostały zdefiniowane w dokumencie pt.: Pogam zaządzania śodowiskowego i BHP. z dnia Ponadto w doniesieniu do aspektów, któych oddziaływanie na śodowisko jest oganiczone limitami ilościowymi czy jakościowymi zdefiniowanymi w zewnętznych decyzjach administacyjnych (np. ilości wytwazanych odpadów), fima ustanowiła cele odpowiadające ganicznym watościom tych limitów np.:zmniejszenie zużycia enegii, oganiczenie ilości odpadów Cele opate na identyfikacji zagożeń i wymaganiach pawnych Cele bezpieczeństwa i higieny pacy zostały okeślone w odniesieniu do wybanych zagożeń. Cele na ok 2008 zostały zdefiniowane w dokumencie pt.: Pogam zaządzania śodowiskowego i BHP z dnia Wszystkie zagożenia występujące w fimie zostały ocenione na poziomie yzyka małego. W amach Pogamu i BHP wyznaczono 3 cele dotyczące zagożeń bhp fimy w tym zeo wypadków. Wszystkie działania ukieunkowane są na eliminację potencjalnych zagożeń i eliminację występujących 2.3 Efektywność i osiąganie celów Satysfakcja klientów Valeo SEE dokonuje oceny satysfakcji klienta 1 w oku. Ocena wykonywana jest pzez specjalistyczną fimę. Tematem oceny to: - Teminowość; - Ocena poduktu; - Skłonność polecania innym; - Skłonność ponownego nabycia; - Konkuencyjność. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

7 Wyniki oceny satysfakcji klienta są pozytywne Działania koygujące i zapobiegawcze Działania koygujące podejmowane są po auditach wewnętznych, eklamacjach, powtazających się niezgodnościach, pzeglądach zaządzania. Podejmowane działania są dokumentowane i nadzoowane zgodnie z obowiązującą udokumentowaną poceduą. Działania koygujące obejmują: pzegląd niezgodności, pzyczynę niezgodności, zakes czynności, odpowiedzialnych, teminy ealizacji. Skuteczność podejmowanych działań oceniana jest bezpośednio po ealizacji oaz podczas auditów. Dla poblemów złożonych stosowana jest metoda 5 Way. Działania zapobiegawcze podejmowane są między innymi w wyniku obsewacji/analizy: wyników auditów, ealizacji celów, pzeglądów zaządzania, kosztów i ukieunkowane są na popawę zdolności pocesów, oaz doskonalenie skuteczności systemu. Realizacja działań koygujących i zapobiegawczych jest nadzoowana i jest tematem Pzeglądu zaządzania Audity wewnętzne Zaządzanie auditami ealizowane jest zgodnie z udokumentowaną poceduą. Zapezentowano ealizację auditów zgodnie z ocznym planem. Realizowane są audity systemu i pocesów. Audity powadzone są pzez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Fima posiada dwóch audytoów jakości, czteech audytoów BHP i śodowiska. Zapisy z ealizacji auditów zawieają między innymi pogam auditu, auditowany poces, opis niezgodności. Wyniki auditów stanowią podstawę do podejmowania działań koygujących oaz stanowią dane wejściowe do Pzeglądu Zaządzania Reklamacje W pzypadku wystąpienia eklamacji następuje jej ejestacja, analiza jej zasadności. W Valeo SEE okeślono czas na udzielenie odpowiedzi na eklamację 48 godzin. Maksymalny czas załatwienia eklamacji 14 dni. W wyniku eklamacji uuchamiane są działania koygujące. Skag ston zainteesowanych w 2007 oku nie odnotowano Ciągłe doskonalenie W amach pocesu ciągłego doskonalenia opacowano cele na 2008 uwzględniające elementy do doskonalenia. Specyzowano zadania i odpowiedzialnych za ealizację. W amach doskonalenia podejmowane są działania w zakesie BHP np.: zainstalowanie zabezpieczeń w egałach do palet, w zakesie śodowiska -zmniejszenie zużycia paliwa pogam oszczędna jazda. 2.4 System w paktyce, pocesy Świadomość i kompetencje pacowników Odpowiedzialność i kompetencje zostały okeślone w Zakesach Obowiązków Okeślony jest zakes kompetencji na poszczególne stanowiska. Szkolenia ealizowane są na podstawie ocznych planów, któe obejmują szkolenia obligatoyjne szkolenia z zakesu zaządzania jakością, BHP, śodowiska, szkolenia specjalistyczne. W fimie ealizowane jest wg ustalonego planu i obejmuje następujące odzaje szkoleń: - instuktaż ogólny; BHP P.poż; - instuktaż stanowiskowy; - szkolenia po zmianie stanowiska pacy lub technologii; - szkolenia okesowe. W oku 2007 pzeszkolono 96% pacowników ealizując 2736 godzin szkoleniowych i wykozystując budżet 221 tys. zł. pzekoczono pzyjęty w dniu plan). Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

8 Pesonel któego paca ma wpływ na jakość jest infomowany o konsekwencjach dla klienta wewnętznego oaz zewnętznego Skuteczność szkoleń Skuteczność szkoleń jest ealizowana popzez bieżące spawdzanie nabytej wiedzy. Każdy pacownik oceniany jest pzez pzełożonego w okeślonych odstępach czasu. Pzepowadzona została ocena szkoleń za ok 2007 i omówiona w kieownictwie Spółki pod kątem: możliwości wykonywania pacy pzez pacowników, podniesienia kompetencji oaz doskonalenia pocesów i działań ealizowanych na poszczególnych stanowiskach pacy Skuteczność i nadzó nad pocesami Nadzoowanie skuteczności i efektywności pocesów jest powadzone pzez: właścicieli pocesów w zakesie funkcjonowania pocesów oaz podczas pzeglądu zaządzania. Stwiedzono wystaczające wyposażenie stanowisk pacy w instukcje stanowiskowe. Opeacje usługowe ealizowane są zgodnie z zasadami okeślonymi w instukcjach Skuteczność nadzoowania pocesów była poddana ocenie podczas pzeglądu zaządzania Budowanie ofety Zasady postępowania zawate są w kacie opisu pocesu. Główny cel pocesu: dostaczenie infomacji klientom o dostępnych poduktach oaz zapewnienie możliwości ealizacji budżetowego obotu i maży. Podstawowe czynności to aplikacja ofety poduktowej Gupy VALEO na ynki obsługiwane pzez Spółkę. Powadzone są analizy i kalkulacje cenowe (np. akusz ustalenia cen spzęgła sam osobowego ), a także budowana jest baza zintegowana cennik dla poszczególnych poduktów w układzie: kaj, ekspot, kaje bałtyckie. Wykozystywana jest baza danych zamieszczona w pogamie SAP i tam ównież wszystkie dane są aktualizowane. Wyniki działań zapisywane na dysku sieciowym z okeślonym poziomem upawnień dostępu. Dział IT wykonuje kopie zapasowe w ustalonych odstępach czasu. Potwiedzenie działań związanych ze zmianą cenników odnotowywane jest ównież w kacie zmiany cennika. Mieniki do oceny zapisane są w kacie opisu pocesu. Komunikacja z klientem i poznanie jego potzeb i oczekiwań odbywa się podczas ozmów telefonicznych, spotkań bezpośednich oaz okesowej ankiety badania zadowolenia klienta. Aspekty śodowiskowe i zagożenia związane z BHP są zidentyfikowane a opisy zawate są w systemie PoMoS; dostępne są ównież katy oceny yzyka zawodowego, cele BHP i śodowiskowe Analiza popytu Poces opisany w systemie PoMoS a jego właścicielem jest dyekto maketingu. Cele pocesu zostały okeślone jako: zapewnienie dostępności poduktów dla klienta (pzewidywalność popytu DP > 80%) oaz ealizacja budżetu w zakesie spzedaży. Do działań opeacyjnych w pocesie wykozystywany jest pogam elektoniczny Nskap wspomagający dostęp do danych o tym co klient kupił w minionym okesie i co chcemy mu obecnie spzedać (np. dla chłodnic samochodowych wskaźnik DP w miesiącu lutym 2008 wyniósł 88%. Pzyjęty cel jest badzo ambitnym celem. Badzo istotnym i ważnym nazędziem wykozystywanym w komunikacji wewnętznej są codzienne spotkania, tzw. 5 minut dla omówienia wszystkich bieżących spaw ealizowanych w dziale. Komunikacja obejmuje ównież system wizualny: kącik BHP i śodowisko oaz jakość i 5S. Cel śodowiskowy ealizowany pzez Kieownika działu dotyczy uzyskania w oku 2008 w stosunku do % oszczędności paliwa w samochodzie służbowym. Inne cele któe okeślone są w zadaniach i celach śodowiskowych oaz BHP, to oszczędność enegii, oszczędność papieu, segegowanie odpadów biuowych, zbióka zużytych bateii. Z popawą BHP związany jest ównież dostaczony pzez Fimę MEDICAVER (obsługa zdowotna Spółki VALEO) pzypominacz zainstalowany na każdym komputeze, infomujący o konieczności pzewy w pacy i wykonaniu kilku ćwiczeń elaksujących. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

9 Pzyjmowanie i ealizacja zamówień Właścicielem jest Dyekto Administacji i Spzedaży. Poces obejmuje oganizowanie i nadzoowanie opeacyjne spzedaży od chwili pzyjęcia zamówienia od klienta, do pzygotowania towau do wysyłki i faktuy. Obejmuje ównież kontakt z klientem w sytuacjach tego wymagających, np. niezgodności w dostawie, uszkodzenie dostawy. Kontakt ealizowany jest telefonicznie oaz em. Zamówienia klientów pzyjmowane są pzede wszystkim dogą elektoniczną 99%. Dla zamówień telefonicznych wymagane jest potwiedzenie pisemne. Wykozystywany w pocesie jest pogam SAP. W pzypadku zamówień wpowadzanych do systemu SAP ęcznie (zamówienia faksowe, inne pisemne) wdożona jest 2-pozioma pocedua spawdzeń dla uniknięcia pomyłek. Dostawy do klientów ealizowane są wg ustalonego hamonogamu zapewniającego optymalizację kosztów tanspotu. Popawność powadzenia pocesu zweyfikowano analizując zamówienia: DAKOL zealizowane oaz HART z zealizowane Achiwizowanie zapisów (zamówień i specyfikacji do faktuy) w wesji elektonicznej oaz wyduk z pogamu pzechowywany w teczce klienta (np. HART 662, n , OR/909491/664,68/p.2 oaz OR/909492/79102,31/p.175 [n SAP, watość, ilość pozycji z zamówienia]. Wykozystywany jest ównież, skonfiguowany z SAP pogam magazynowy INTERMAG. Wszystkie działania (kata opisu pocesu, instukcje, np: wystawiania faktu w systemie SAP, wysyłka specyfikacji do magazynu, integacji klienta) zawate są w systemie PoMoS. Powadzone są bieżące analizy wskaźników oceny pocesu: pocentowa ilość zamówień pzyjętych dogą >=99%: luty 99,87%, styczeń 99.72%, luty %; ilość nieodebanych połączeń telefonicznych w ciągu miesiąca w dziale administacji i spzedaży. Odniesienie do śodowiska i BHP wymagania pawne aktualne dostaczane są z działu HR. Właściciel pocesu posiada ównież dostęp do stony intenetowej. Na bieżąco aktualizowane są infomacje na tablicy w kąciku BHP i śodowisko. Ocenione i zakomunikowane jest yzyko zawodowe kata oceny yzyka zawodowego na stanowiskach administacyjno-biuowych z dnia Gospodaka magazynowa Właścicielem jest Dyekto logistyki. Postępowanie okeślone jest w opisie pocesu. Poces ealizowany jest w lokalizacji Ozoków. Celem pocesu jest: - zapewnienie odpowiedniego śodowiska pacy, - identyfikacja poduktu i budowa fizycznego stanu magazynowego; - ealizacja zamówienia w okeślonym czasie. Magazynowane podukty znajdują się w wyznaczonych miejscach na egałach są oznakowane. Oznakowanie zapewnia identyfikowalność. Zapewniona jest zasada FIFO pzy pomocy pogamu infomatycznego. Aspekty śodowiskowe i zagożenia związane z BHP są zidentyfikowane. Identyfikacja i opisy zawate są w systemie PoMoS i są ogólnie dostępne. Powadzona jest selektywna zbióka odpadów. Realizowane są codzienne audity bezpieczeństwa pzez kieownika oaz tygodniowe pzez Dyektoa HR i Dyektoa Genealnego Budowanie zasobów magazynowych Właścicielem tego pocesu jest Kieownik ds. zakupów. Celem tego pocesu jest: - zapewnienie klientom dostępności poduktów - zapewnienie odpowiedniego zapasu magazynowego - ealizacja zakupów u kwalifikowanych dostawców. Zakupy ealizowane są w 95% od zakładów Valeo. Dokonywana jest okesowa ocena dostawców pzez pzedstawicieli Gupy. Wyniki są dostępne na stonie intanetowej. Dla pozostałych dostawców okeślone są kyteia wybou i oceny pzez Valeo lok. Waszawa. Główne kyteia to jakość, teminowość, wymagania pawne, cena, dostępność poduktu. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

10 Ofeta zakupowa zawiea ok efeencji. Planowanie zakupów ealizowane jest w opaciu o pognozy do 18 tu miesięcznych oaz popzez potwiedzone zamówienia na ealizację zakupu od jednego tygodnia do siedmiu. W pocesie tym ealizowane są dwa główne cele: - dostępność poduktów; - poziom zapasów. Odniesienie do śodowiska i BHP wymagania pawne aktualne dostaczane są z działu HR. Właściciel pocesu posiada ównież dostęp do stony intenetowej. Dokumenty śodowiskowe i BHP zawate są w systemie PoMoS. Bieżące aktualne infomacje są na tablicy w kąciku BHP i śodowisko. Ocenione i zakomunikowane yzyko zawodowe kata oceny yzyka zawodowego na stanowiskach administacyjno-biuowych z dnia Gotowość na wypadek awaii i eagowanie na awaie Fima zdefiniowała potencjale sytuacje awayjne, jakie mogą się zdazyć (m. in.: wypadki pzy pacy, poża, wycieki oleju, uszkodzenie sieci ciepłowniczej, awaia maszyn i uządzeń, itp.) oaz opacowała poceduy eagowania na nie. Poceduy te są komunikowane pacownikom popzez szkolenia (np. użycie gaśnic, piewsza pomoc) jak ównież popzez publikacje instukcji eagowania w azie pożau, wypadku pzy pacy itp. Okesowo pzepowadza się póbne ewakuacje pesonelu potwiedzone potokołami ewakuacji z dn (biua) i z dn (magazyn) Steowanie opeacyjne Fima steuje w zakesie swoich znaczących aspektów śodowiskowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami pawnymi, między innymi pzekazuje odpady do utylizacji do upawnionych podmiotów zewnętznych, co potwiedzono kopiami aktualnych pozwoleń na wytwazanie, tanspot i utylizację odpadów w tym także niebezpiecznych. Fima zapewnia swoim pacownikom śodki ochony zbioowej i indywidualnej, w stosunku do zidentyfikowanych zagożeń. Fima posiada i stosuje poceduy wpowadzania podwykonawców i gości na swój teen oaz infomowania ich o zagożeniach. Fima pzepowadza kontole bhp kozystając z usług fimy Aktyw. Rapoty z kontoli służą do opacowywania planów działań w amach poceduy działań koygujących i zapobiegawczych. Dyekto HR nadzouje ównież działania paktyczne związane z doskonaleniem zintegowanego systemu zaządzania, jak ewakuacja pacowników w związku z zagożeniem pożaem, szkoła bezpiecznej jazdy, czy też szkolenia osób z zakesu udzielania piewszej pomocy pzedmedycznej. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

11 3 Wynik ekspetyzy 3.1 DIN EN ISO 9001:2000, lokalizacja Waszawa Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

12 3.2 DIN EN ISO 14001:2005 lokalizacja Waszawa Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

13 3.3 OHSAS 18001:2007, lokalizacja Waszawa Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

14 3.4 DIN EN ISO 9001:2000, lokalizacja Ozoków Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym z funkcjami zaządczymi w lok. Waszawa Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

15 3.5 DIN EN ISO 14001:2005, lokalizacja Ozoków Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym z funkcjami zaządczymi w lok. Waszawa Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

16 3.6 OHSAS 18001:2007, lokalizacja Ozoków Zakes obowiązywania cetyfikatu: (Lokalizacje: patz wzó cetyfikatu) Dystybucja części samochodowych na ynku wtónym z funkcjami zaządczymi w lok. Waszawa Banża (wg EA/IAF): 29 Wymagania zastosowanych wyłączeń: 7.3 pojektowanie i ozwój, własność klienta, 7.6 nadzó nad wyposażeniem do monitoowania i pomiaów. [Tylko w pzypadku wyłączenia]: na zdolność lub odpowiedzialność do dostaczenia wyobów, któe spełniają wymagania klienta oaz właściwe pzepisy. nie mają wpływu mają wpływ patz działania koygujące [Tylko w pzypadku podtzymania lub wznowienia]: Stwiedzone działania koygujące z popzedniej oceny są: efektywnie wdożone nie efektywnie wdożone ocena nie ma zastosowania Dokumentacja systemu zaządzania pzedsiębiostwa jest: odpowiednia odpowiednia, ale wymaga doskonalenia nieodpowiednia System zaządzania jest skuteczny i spełnia wymagania: tak tylko częściowo patz działania koygujące nie patz działania koygujące Liczba Planów działań koygujących: Niezgodności kytyczne - 0 Niezgodności dobne - 0 Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

17 4 Dane i zadania zawate w ekspetyzie 4.1 Dane dotyczące umowy Nazwa pzedsiębiostwa: Valeo Sevice Easten Euope Sp. z o o. Ades (główny): Waszawa, ul Postępu 13 Nume ejestacyjny: Nume ejestacyjny umowy: 2235 Data auditu: Ilość osobodni (PT): 3 PT ISO 14001, 1.25 PT ISO 9001, 2,75 PT OHSAS 18001, Data analizy systemu: Patnezy do ozmów Dyekto / Najwyższe kieownictwo: Adam Bokowski Telefon: Fax: Pzedstawiciel kieownictwa: Ewa Wawe-Modakowska Telefon: Audito wiodący: Eugeniusz Potocki Telefon: Fax: Koaudito Dominik Wawzyniak Telefon Koaudito: Kazimiez Adamaszek Telefon: Opieka ze stony DQS: Babaa Zengel Telefon: Fax: Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

18 4.3 Auditowane lokalizacje i podstawa póbki Lok. Waszawa AZ Stan zeczywisty Z tego w ozmowach bało udział Członkowie kieownictwa Inni pacownicy Razem Fima pacuje na jedną zmianę - auditowano jedną zmianę Realizowane są funkcje zaządcze- zaządzanie, planowanie, HR, zakupy w % Lok. Ozoków AZ Stan zeczywisty Z tego w ozmowach bało udział Członkowie kieownictwa Inni pacownicy Razem Paca ealizowana jest na 2 zmianach- auditowano 2 zmiany Działalność: pzyjmowanie poduktów, magazynowanie, wydawanie. 4.4 Dane dotyczące auditu w % Pzebieg auditu: Plan auditu został dotzymany Plan auditu został następująco zmieniony: Działania koygujące podjęte podczas auditu: żadne patz plan(y) działań koygujących: Stosowanie symboli i cetyfikatów DQS i IQNet jest zgodne. tak nie patz działania koygujące nie ma jeszcze zastosowania Spotkanie zamykające: (patz lista uczestników) podczas spotkania zamykającego, wyniki auditu zostały zapezentowane, wytłumaczone oaz, jeśli było to niezbędne, pzedyskutowane. Działania koygujące zostały uzgodnione z odpowiedzialnymi osobami. Dalsze koki, takie jak pzygotowanie i zwolnienie spawozdania, zostały wyjaśnione. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

19 5 Dalsze postępowanie 5.1 Działania Valeo Sevice Esten Euope Sp. z o.o. Działania koygujące: działania koygujące nie są wymagane zaplanowane działania koygujące będą wdożone a skuteczność wdożenia zostanie zbadana w takcie ekspetyzy dodatkowej. Potencjały doskonalenia: Zidentyfikowane potencjały doskonalenia będą ocenione wewnętznie i włączone do pocesu ciągłego doskonalenia. 5.2 Działania ze stony DQS Rodzaj następnej ekspetyzy: Ekspetyza podtzymująca Ekspetyza wznawiająca Inna ekspetyza Temin następnej ekspetyzy: Planowany temin następnej ekspetyzy Data: ilość osobodni: 3 ilość auditoów: 2 Lokalizacje objęte ekspetyzą: Główny nacisk będzie położony na następujące tematy: Doskonalenie zintegowanego systemu Planowanie auditu: Audito wiodący uzgodni z fimą i z DQS, na ok. sześć tygodni pzed auditem dokładny plan ekspetyzy. Dane podstawowe uległy zmianie: nie tak, ilość pacowników: tak, nazwisko pełnomocnika: tak, dane do kontaktu pełnomocnika: tak, zakes cetyfikacji: tak, adesu lokalizacji: Życzenia klienta: infomacje o: Dodatkowe uwagi: tak, inne: szczegóły zostały podane w dodatkowych uwagach. ofeta na: kontakt z osobą odpowiedzialną w DQS Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

20 6 Załączniki Tylko dla wewnętznego użytku DQS: Plan(y) działań koygujących [jeśli wymagane] Ilość: Dane podstawowe (P) Ilość:2 Dane podstawowe - specyficzne [jeśli wymagane] Ilość: Plan auditu (P) Ilość:1 Plan badań (dla każdego standadu) (P) Ilość:6 Zapisy / Potokół z auditu (P) Ilość:3 Inne wymagane dokumenty [jeśli wymagane] Lista uczestników Spotkanie zamykające (P) Ilość:1 Zamówienie na cetyfikaty [jeśli wymagane] Ilość:2 Inne (P) : Wymagany dokument, musi być zawsze załączony Spawozdanie spoządził , Popawki naniesione w dniu Eugeniusz Potocki, audito wiodący Spawozdanie zostało spawdzone i zwolnione DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen DQS Polska sp. z o.o Data meytoyczne spawdzenie pzez DQS Poufność Teść niniejszego spawozdania i wszystkie infomacje o pzedsiębiostwie zebane w związku z pzepowadzonym auditem zostaną zgodnie z umową zachowane w tajemnicy pzez członków zespołu auditoów i pzez DQS. Rozdzielnik DQS Valeo SEE Sp. z o.o. Valeo SEE Sp. z o.o.. AZ399145/ / /20

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo