KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH"

Transkrypt

1 KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności Zegze, ul. Waszawska A Steszczenie W efeacie pzedstawiono analizę, któej celem było zaplanowanie właściwego ozmieszczenia anten na pojeździe opancezonym, wyposażonym w adiostacje VHF, UHF, aday ozpoznania pola walki i zintegowane sieci sensoów. Obiektem, dla któego pzepowadzono ozważania był Wielosensoowy System Rozpoznania i Dozoowania (WSRiD), pzeznaczony do ozpoznawczego wspacia zadań ealizowanych pzez Gupy Bojowe w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW). WSRiD został zbudowany na bazie KTO ROSOMAK i jest wyposażony w sensoy zintegowane bezpzewodowo. Do ealizacji swoich zadań, opócz śodków łączności adiowej, WSRiD został wyposażony w ada ozpoznania pola walki, system minibsp i wynośny system samoosłony. Łącznie na tym obiekcie znajdują się uządzenia nadawczo-odbiocze mogące wykozystywać 0 óżnych pasm częstotliwości. Aby zagwaantować kompatybilną pacę uządzeń, wykonano analizę źódeł zakłóceń oaz okeślono częstotliwości i moc sygnałów hamonicznych pokywających się z pasmami pacy innych uządzeń wchodzących w skład systemu. Na tej podstawie stwiedzono, że źódłem zakłóceń o największym wpływie na pozostałe uządzenia jest adiostacja VHF, pacująca w zakesie od 80 MHz do 87,75 MHz z maksymalną mocą 50 W. Bioąc pod uwagę ustaloną lokalizację anteny adiostacji VHF oaz wstępnie wybane lokalizacje anten sensoów okeślono ozkład natężenia pola elekto-magnetycznego. Pozwoliło to na oszacowanie poziomu pogoszenia czułości uządzeń odbioczych sensoów. W ezultacie okeślono docelowe lokalizacje anten, dobano pasma pacy uządzeń nadawczo-odbioczych sensoów oaz okeślono waunki stosowania łączności adiowej z wykozystaniem adiostacji VHF.. WSTĘP Powszechna tendencja wpowadzania systemów wykozystujących łączność bezpzewodową na coaz niższe szczeble dowodzenia skutkuje koniecznością montowania na pojazdach coaz większej liczby uządzeń nadawczo-odbioczych. Jeśli uządzenia te pacują w tych samych lub sąsiednich pasmach częstotliwości a ich anteny są oddalone na niewielką odległość, mogą występować wzajemne zakłócenia intefeencyjne lub blokowanie odbioników adiowych. Te niekozystne zjawiska są spowodowane nakładaniem się fal adiowych o óżnych częstotliwościach a pochodzących z óżnych źódeł i kieunków. W efekcie do odbionika dociea zaówno fala użyteczna jak i wiele fal niepożądanych, co powadzi do sytuacji, w któej mimo wystaczającego poziomu sygnału użytecznego (pzekoczenia wymaganej minimalnej watości natężenia pola elektycznego) w danym miejscu i czasie odbió nie jest możliwy wskutek silnych sygnałów zakłócających. Aby zminimalizować to zjawisko pzepowadza się analizę kompatybilności elektomagnetycznej, zwykle wspomaganą komputeowo, pozwalającą na dokonanie oceny pawdopodobieństwa wzajemnych zakłóceń w zależności od paametów poszczególnych uządzeń adiowych (lokalizacji, paametów nadajnika i odbionika, itp.). W wyniku takiej analizy można zapewnić kompatybilną pacę uządzeń i zapobiec powstawaniu zakłóceń intefeencyjnych lub je zminimalizować już na etapie pzygotowania czy oceny możliwości wykozystania danego pasma częstotliwości na potzeby pojektowanego systemu. W efeacie pzedstawiono analizę pzepowadzoną na potzeby Wielosensoowego Systemu Rozpoznania i Dozoowania (WSRiD), któy jako element mobilny pzeznaczony jest do ozpoznawczego wspacia zadań ealizowanych pzez Gupy Bojowe w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW). Obiekt ten został wyposażony w śodki łączności adiowej, ada ozpoznania pola walki, system minibsp i wynośny system samoosłony. Łącznie na tym obiekcie

2 zabudowanym na bazie KTO ROSOMAK znajdują się uządzenia nadawczo-odbiocze mogące wykozystywać 0 óżnych pasm częstotliwości. W efeacie pzedstawiono analizę ozkładu natężenia pola elektomagnetycznego pochodzącego od anten śodków adiowych. Wyniki analizy posłużyły do zaplanowania właściwego ozmieszczenia anten adaów i sieci sensoów, dobou ich pasm pacy oaz okeślenia waunków stosowania łączności adiowej dla adiostacji VHF.. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW RADIOWYCH I MOŻLIWOŚCI ROZMIESZCZENIA ANTEN Do ealizacji swoich zadań WSRiD został wyposażony w następujące śodki ozpoznania i łączności pacujące, odpowiednio, w pasmach częstotliwości:. Uządzenie nadawczo-odbiocze mini BSP (stacja naziemna GHz),. Uządzenia nadawczo-odbiocze wynośnej głowicy obsewacyjnej (PSH) i miniatuowego adau detekcji uchu (MRDR) (WLAN 80.g GHz, MHz oaz MHz), 3. Uządzenie nadawczo-odbiocze systemu czujek akustosejsmicznych (SAS) ( MHz, MHz i 95 9 MHz), 4. Rada Rozpoznania Pola Walki ( GHz), 5. Radiostacja RRC 930 AP (30 88 MHz), 6. Radiostacja osobista PNR-500 ( MHz), 7. Odbionik GPS, Dodatkowo poducent KTO pzewidział możliwość zainstalowania na pojeździe uządzenia zakłócającego DUKE oaz adiostacji szeokopasmowej IP. Możliwości ozmieszczenia anten poszczególnych uządzeń są zatem oganiczone ze względu na konstukcję obiektu oaz lokalizacje anten dotychczas wykozystywanych, lub planowanych do wykozystania systemów łączności. Na Rys. koloem zielonym zaznaczono wyznaczone pzez poducenta KTO ROSOMAK stefy możliwej zabudowy. Rys. Stefy możliwej zabudowy (ys. WZM Siemianowice) Na potzeby analiz ozkładu natężenia pola elektomagnetycznego i oceny potencjalnego zakłócania się uządzeń, wstępnie pzyjęto ozmieszczenie anten zgodnie z Rys.. Koloem czewonym zaznaczono powiezchnie, na któych nie można ozmieścić anten oaz miejsca, w któych już pzewidziano montaż systemów antenowych. Koloem zielonym zaznaczono stefy, w któych można ozmieścić dodatkowe systemy antenowe.

3 Rys. Potencjalne stefy zabudowy anten Lokalizacja 5 adiostacja VHF, Lokalizacja 6 adiostacja PNR, Lokalizacja 7 dla anteny DUKE, Lokalizacja 8 pzewidywane miejsce montażu adiostacji szeokopasmowej. 3. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ZAKŁÓCAJĄCYCH Dla zidentyfikowania czynników zakłócających wzięto pod uwagę: częstotliwości, na któych może pacować więcej niż jedna adiostacja, częstotliwości hamoniczne, któe mogą zakłócać kanały pacy innych adiostacji, zakłócenia sąsiednio-kanałowe. Piewszym etapem była identyfikacja częstotliwości, na któych może pacować kilka uządzeń. Z analizy danych technicznych śodków adiowych wynika, że w paśmie częstotliwości MHz pacują następujące uządzenia nadawczo-odbiocze UHF: systemu PSH i MRDR (433.9 MHz i MHz), czujek SAS ( MHz) oaz adiostacja osobista PNR-500 ( MHz). Kolejnym kokiem była identyfikacja częstotliwości hamonicznych, któe mogą zakłócać kanały pacy innych adiostacji. Po analizie danych założono możliwość wpływu hamonicznych adiostacji VHF z zakesu MHz na pacę uządzeń w paśmie MHz. Ponadto piewsza hamoniczna częstotliwości pacy adiostacji PNR-500 może mieć negatywny wpływ na pacę odbionika SAS w paśmie MHz. Możliwy jest ównież wpływ hamonicznych adiostacji PNR-500 i uządzenia nadawczo-odbioczego czujek SAS ( MHz) na pacę śodków pacujących w paśmie.4.48 GHz (WLAN). W pocesie identyfikacji czynników zakłócających należało także pzeanalizować wpływ zakłóceń sąsiedniokanałowych. Zgodnie z [7] i [8] 99% całkowitej śedniej emitowanej mocy uządzeń nadawczych VHF powinna być zawata w paśmie 5kHz. Moc jakiejkolwiek emisji ubocznej nie powinna być większa od -40dBc w zakesie częstotliwości 5kHz wokół częstotliwości nośnej ani nie powinna być większa od -60dBc dla częstotliwości znajdujących się w odległości od 5kHz do 6,5kHz od częstotliwości nośnej. 3

4 Zgodnie z [5] oaz [6] w pzypadku uządzeń nadawczych UHF 99% całkowitej śedniej emitowanej mocy powinno być zawate w paśmie 5kHz. Moc jakiejkolwiek emisji ubocznej nie powinna być większa od -40dBc w zakesie częstotliwości 00kHz wokół częstotliwości nośnej oaz nie powinna być większa od -60dBc dla każdej innej częstotliwości. Zakładając, że uządzenia adiowe montowane na KTO ROSOMAK spełniają wymagania ww. nom w piewszym pzybliżeniu można pzyjąć, że wpływ zakłóceń sąsiedniokanałowych jest pomijalny. Założono zatem, że podstawowym źódłem ewentualnych zakłóceń mogą być częstotliwości hamoniczne. Ze względu na dużą moc z jaką nadaje adiostacja VHF czynnikiem zakłócającym pacę uządzeń w paśmie MHz mogą być jej częstotliwości hamoniczne zakesu MHz. Zmiezone poziomy tych hamonicznych zamieszczono w tabeli poniżej. Tabela Poziom hamonicznych adiostacji VHF Częstotliwość 4-ta ham. 5-ta ham. dst. VHF Częstotliwość Częstotliwość Poziom [dbm] [MHz] [MHz] [MHz] Poziom [dbm] , Jak pokazują dane zamieszczone w tabeli, poziomy niektóych hamonicznych są badzo wysokie. Zatem w pzypadku wykozystywania pzez adiostację VHF zakesu częstotliwości MHz należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w paśmie 45 MHz 435 MHz, w któym pzewidywana jest paca uządzeń nadawczo-odbioczych UHF systemu PSH i MRDR, czujek SAS oaz adiostacji PNR WYZNACZENIE NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO DLA SYGNAŁÓW NIEPOŻĄDANYCH Zgodnie z pzepowadzonymi wcześniej ozważaniami, największy wpływ na pacę pozostałych systemów mogą mieć częstotliwości hamoniczne adiostacji VHF. Z tego względu w piewszej kolejności okeślono odległości w jakich powinny zostać ozmieszczone anteny potencjalnie zakłócanych systemów, aby pacująca adiostacja VHF nie pogaszała ich czułości. 4.. Okeślenie obszaów o poziomach sygnałów hamonicznych mogących powodować pogoszenie czułości odbioników UHF Dla okeślenia, w jakiej odległości od anteny adiostacji VHF powinny zostać ozmieszczone anteny uządzeń UHF pzyjęto szeeg założeń. Na podstawie wcześniej wykonywanych pomiaów śodków adiowych pzyjęto, że czułość śodowiskowa (czułość odbionika zainstalowanego na pojeździe z dołączoną anteną) zazwyczaj jest gosza o około 0dB od czułości użytkowej uzyskiwanej w pomiaach laboatoyjnych. Pzyjęto ównież, że pomiezone hamoniczne podlegają 3dB statom w układzie fide - antena nadawcza (nie bieze się pod uwagę niedopasowania i VSWR). 4

5 Zgodnie z [4] maksymalny zasięg występowania obszau o watościach natężenia pola wyższych od dopuszczalnych dany jest wzoem: gdzie: E dop - dopuszczalny poziom natężenia pola [V/m]; P p - moc pomieniowana [W]; max 30PpG, () E dop G zysk anteny. Znając czułość użytkową uządzeń nadawczo-odbioczych i pzyjmując, że została ona okeślona standadowo - dla SINAD db - można na tej podstawie okeślić, jaki jest poziom sygnałów zakłócających, pzy któym została zmiezona. Pzekształcając zależność Psyg Pszum Pint SINAD 0log Pszum Pint poziom sygnałów zakłócających (szum+intefeencje) dany jest wzoem: P P 4,84 () syg szum Pint (3) Watość napięcia na dopasowanym obciążeniu anteny odbioczej [], [4]: U E R 0 G i, (4) gdzie: U - skuteczna watość napięcia na dopasowanym obciążeniu anteny R, [V]; E - skuteczna watość natężenia pola odbieanej fali e-m, [V/m]; λ - długość fali [m]; R - dopasowana oponość obciążenia anteny, [Ω] G i - zysk anteny względem źódła izotopowego [W/W], (dla dipola półfalowego G i =,64 W/W). Dla anteny o impedancji 50 Ω wzó ten pzyjmuje postać: U 0.83 E (5) Pzeliczając (3) na watość napięcia i pzekształcając (5), zależność na natężenie pola elektycznego sygnału zakłócającego ma postać: E U /0. 83 (6) Maksymalny zasięg występowania obszau o watościach natężenia pola wyższych od dopuszczalnych obliczono dla danych: czułość odbionika SAS -dbm; czułość odbionika PSH i MRDR -00dBm; pogoszenie czułości 0dB w waunkach zeczywistych; 3dB zmniejszenie poziomu syg. hamonicznych (staty na złączach i dopasowania); zamieszczono w tabelach i 3. 5

6 Tabela Odbionik systemu PSH i MRDR (pasmo 433,9MHz lub 434,4MHz) Częst. ham. [MHz] Poziom ham. [dbm] _max [m] , , , ,7 47, ,5 63,534 Tabela 3 Odbionik czujek SAS (pasmo MHz) Częst. ham. [MHz] Poziom ham. [dbm] _max [m] , , , ,7 364, 435 -,5 635, Pzyjmując nawet 0-kotne pzeszacowanie zasięgu zakłóceń należy liczyć się ze znacznym pogoszeniem czułości śodowiskowej odbioników dla wszystkich dostępnych lokalizacji anten. 4.. Oszacowanie pogoszenia czułości odbioników na podstawie zależności analitycznych Ponieważ żadna z dostępnych lokalizacji nie zapewnia odpowiedniej sepaacji anten, aby zapewnić wyeliminowanie wpływu zakłóceń hamonicznych adiostacji VHF, w sposób analityczny dokonano oceny pogoszenia czułości odbioników zakłócanych systemów. Wzoy analityczne, na podstawie, któych zbudowano model symulacyjny ozkładu pola elektycznego wokół anteny uwzględniając stefę bliską i pośednią, pzedstawiono poniżej [] 0 ji 0Z f a jka jk cos jk( 0.5L) a jka jk cos jk( 0.5 ) L E 3 b e b 3 e 4k0 sin (7) ji Z E 4k La jkla jkl e 0.5L) La jkla 0. 5 jkl 3 e 0 f jk( jk( 0.5L) 0 - odległość punktu w pzestzeni od śodka anteny, - odległość punktu w pzestzeni od końców anteny L długość anteny; Zf - impedancja falowa pzestzeni k - liczba falowa (8) 0 y z (9) 0 L L0 cos, 0 L L0 cos 4 4 a cos 0. 5L, a cos 0. 5L (0) L L b cos, b cos 6

7 Wypadkowe pole elektyczne E E () E W tabeli 4 pzedstawiono, jaka jest czułość odbionika zakłócanego za pomocą częstotliwości hamonicznych adiostacji VHF pzy założeniu watości współczynnika SINAD db. Pzykładowe wyniki ozkładu natężenia pola dla częstotliwości 430 MHz pzedstawia ysunek 3. Tabela 4 Natężenie pola i czułość odbionika w obecności sygnału zakłócającego dla lokalizacji 4. dla lokalizacji 3 dla lokalizacji 4 dla lokalizacji 3 dla lokalizacji 4 dla lokalizacji 3 4-ta hamoniczna częstotliwości 86 MHz Natężenie pola dla ozważanych lokalizacji Watość napięcia sygnału zakł. na dopasowanym obciążeniu anteny odbioczej Czułość odbionika w obecności sygnału zakłócającego dla SINAD 3 0 [ V / m] 9,5 μv -44,7dBm [V / m] 4,468 μv -5,dBm 4-ta hamoniczna częstotliwości 87 MHz [V / m] 383,63 μv -3,9dBm [V / m] 73, μv -38,8dBm 4-ta hamoniczna częstotliwości 83 MHz [V / m],4 μv -76,5dBm [V / m] 0,9 μv -84,36dBm Rys. 3 Rozkład natężenia pola dla częstotliwości hamonicznej 430MHz 7

8 5. PODSUMOWANIE Anteny adiostacji systemu PSH i MRDR oaz antena uządzenia SAS powinny zostać ozmieszczone w lokalizacjach 3 i 4. Pozwoli to na maksymalne oddalenie ww. anten od anteny adiostacji PNR 500 (lokalizacja 6). Niestety, żadna z nich nie jest dostatecznie oddalona od miejsca zamontowania anteny adiostacji VHF. Pzy niekozystnym zapogamowaniu częstotliwości pacy adiostacji VHF, jej częstotliwości hamoniczne mogą pokywać się z kanałami pacy ww. adiostacji i pogaszać ich czułość, co wiąże się ze zmniejszeniem zasięgów łączności. Stopień pogoszenia czułości odbionika oszacowany na podstawie pzepowadzonych ozważań analitycznych pzedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 5 Pogoszenie czułości odbionika w obecności sygnału zakłócającego Częstotliwość hamoniczna PSH i MDR: MHz oaz 434.4MHz Czułość użytkowa: -00dBm Pogoszenie czułości lokalizacja 3 Pogoszenie czułości lokalizacja 4 SAS: MHz Czułość użytkowa: -dbm; Pogoszenie czułości lokalizacja 3 Pogoszenie czułości lokalizacja 4 45MHz ,64dB 44,5dB 430MHz 48,8dB 55,73dB 69,8dB 76,73dB 435MHz 6,dB 68,dB 8,dB 89,dB Poponowane ozmieszczenie anten adiostacji PSH i MRDR (kanał alamowy) oaz anten adiostacji SAS: LOKALIZACJA 3: Antena adiostacji czujek SAS Bioąc pod uwagę, że odbionik adiostacji SAS ma większą czułość, zapoponwano umnieszczenie go w lokalizacji 3. Dodatkowym czynnikiem pzemawiającym za tym ozwiązaniem jest fakt, iż w pzypadku wykozystywania kanałów pacy w zakesie MHz mogą być one zakłócane pzez I hamoniczną częstotliwości pacy PNR-500. Co więcej, jest to jedyny śodek łączności z czujkami SAS. Ponadto nadajnik czujek SAS nadaje z mniejszą mocą (00 mw) niż nadajnik systemu PSH i MRDR. LOKALIZACJA 4:Antena systemu PSH i MRDR (kanał alamowy) Odbionik systemu PSH i MRDR ma mniejszą czułość niż odbionik czujek SAS, w związku z tym niewielkie sygnały zakłócające nie mają aż tak wielkiego wpływu na jego pacę, jak ma to miejsce w pzypadku odbionika SAS. Dodatkowo, PSH i MRDR nadają z mocą 500 mw (SAS tylko 00 mw), zatem nawet w pzypadku pogoszenia czułości odbionika sygnały docieające do niego będą miały wyższy poziom niż w pzypadku odbionika SAS. Poponowane ozmieszczenie anten WLAN systemu PSH i MRDR oaz uządzenia nadawczo-odbioczego mini BSP: LOKALIZACJA : Antena systemu PSH i MRDR (WLAN) Anteny uządzenia nadawczo-odbioczego WLAN dla systemu PSH i MRDR powinny zostać umieszczone w lokalizacji. W pzypadku tego uządzenia możliwy jest wpływ hamonicznych adiostacji PNR-500 i adiostacji systemu czujek SAS (04 074MHz) na pacę w paśmie.4.48 GHz. Uwzględniając fakt, że uządzenia WLAN posiadają wiele 8

9 kałów pacy któe można dowolnie wybać, należy pzyjąć iż wpływ tych hamonicznych nie będzie miał znaczenia. 6. BIBLIOGRAFIA. R. Kubacki, Anteny Mikofalowe. Technika i śodowisko, WKŁ, 009;. K. Fujimoto and J. R. James, Mobile Antenna Systems Handbook, Atech House, 994; 3. D. J. Bem, Anteny i ozchodzenie się fal adiowych, WNT, 973; 4. C. Rothe, E. Spindle, Technika Antenowa, WKŁ, 967; 5. NO-58-A04 Jednokanałowe uządzenia adiowe VHF(UKF)/UHF - Wymagania dotyczące inteopeacyjności ; 6. STANAG 405 (Edition 3) Technical standads fo single channel UHF adio equipment ; 7. NO-58-A03 Jednokanałowe uządzenia adiowe UKF(VHF) - Wymagania dotyczące inteopeacyjności ; 8. STANAG 404 (Edition 3) Technical Standads fo Single Channel VHF Radio Equipment ; 9

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH mgr inż. Edward GOLAN, mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, mjr dr inż. Janusz ROMANIK, mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

REZONATORY DIELEKTRYCZNE

REZONATORY DIELEKTRYCZNE REZONATORY DIELEKTRYCZNE Rezonato dielektyczny twozy małostatny, niemetalizowany dielektyk o dużej pzenikalności elektycznej ( > 0) i dobej stabilności tempeatuowej, zwykle w kształcie cylindycznych dysków

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Opacował: d inŝ. Aleksande Patyk 1.Cel i zakes ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, właściwościami

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NSTRKJA DO ĆWZENA Temat: Rezonans w obwodach elektycznych el ćwiczenia elem ćwiczenia jest doświadczalne spawdzenie podstawowych właściwości szeegowych i ównoległych ezonansowych obwodów elektycznych.

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data MECHANIK NR 8-9/2015 25 Zobotyzowany system docieania powiezcni płaskic z zastosowaniem plików CL Data Robotic system fo flat sufaces lapping using CLData ADAM BARYLSKI NORBERT PIOTROWSKI * DOI: 10.17814/mecanik.2015.8-9.335

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WARTOŚCI MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NIERUCHOMEGO WAŁU SILNIKA INDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADZIE NAPĘDOWYM DŹWIGU

OKREŚLANIE WARTOŚCI MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NIERUCHOMEGO WAŁU SILNIKA INDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADZIE NAPĘDOWYM DŹWIGU Zeszyty Poblemowe Maszyny Elektyczne N 75/6 15 Jan Anuszczyk, Maiusz Jabłoński Politechnika Łódzka, Łódź OKREŚLANE WARTOŚC MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NERUCHOMEGO WAŁU SLNKA NDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNKOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. STRESZCZENIE Na bazie fizyki klasycznej znaleziono nośnik ładunku gawitacyjnego, uzyskano jedność wszystkich odzajów pól ( elektycznych,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego Dobó zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometycznego Wstępnym zadaniem pzy budowie modelu ekonometycznego jest okeślenie zmiennych objaśniających. Kyteium wybou powinna być meytoyczna znajomość

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8. Kompletna oferta produktowa

INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8. Kompletna oferta produktowa INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8 Kompletna oferta produktowa MUX8 to nowy multipleks telewizji naziemnej, na którym nadawane są programy stacji komercyjnych: WP TV, Nowa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH PRZEZ WIELOSENSOROWY SYSTEM ROZPOZNANIA I DOZOROWANIA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH PRZEZ WIELOSENSOROWY SYSTEM ROZPOZNANIA I DOZOROWANIA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH PRZEZ WIELOSENSOROWY SYSTEM ROZPOZNANIA I DOZOROWANIA Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Adam KRAŚNIEWSKI, Paweł SKARŻYŃSKI, Edward GOLAN Zakład Radiokomunikacji

Bardziej szczegółowo

II.6. Wahadło proste.

II.6. Wahadło proste. II.6. Wahadło poste. Pzez wahadło poste ozumiemy uch oscylacyjny punktu mateialnego o masie m po dolnym łuku okęgu o pomieniu, w stałym polu gawitacyjnym g = constant. Fig. II.6.1. ozkład wektoa g pzyśpieszenia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów)

Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów) Akademia Góniczo-Hutnicza, Kopalnia Węgla Bunatnego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochony śodowiska Bełchatów Wasztaty Gónicze 24 Jacek Mucha, Tadeusz Słomka, Wojciech Mastej, Tomasz Batuś Akademia Góniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO 11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO Ruchem dgającym nazywamy uch, któy powtaza się peiodycznie w takcie jego twania w czasie i zachodzi wokół położenia ównowagi. Zespół obiektów fizycznych zapewniający wytwozenie

Bardziej szczegółowo

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu'

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu' Audiofonologia Tom X 1997 Henyk Skażyński Małgozata Muelle-Malesińska Kzysztof Kochanek Andzej Sendeski Joanna Ratyńska nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu Waszawa Modele powszechnych pzesiewowych nowoodków

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przepływu cieczy przez ośrodki porowate Wykład III

Modelowanie przepływu cieczy przez ośrodki porowate Wykład III Modelowanie pzepływu cieczy pzez ośodki poowate Wykład III 6 Ogólne zasady ozwiązywania ównań hydodynamicznego modelu pzepływu. Metody ozwiązania ównania Laplace a. Wpowadzenie wielkości potencjału pędkości

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO

OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO aboatoium Elektotechniki i elektoniki Temat ćwiczenia: BOTOM 06 OBODY ĄD SSODEGO omiay pądu, napięcia i mocy, wyznaczenie paametów modeli zastępczych cewki indukcyjnej, kondensatoa oaz oponika, chaakteystyki

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

implementacji DVB-H H w oparciu o Plan DVB-T Genewa-06 Andrzej Marszałek

implementacji DVB-H H w oparciu o Plan DVB-T Genewa-06 Andrzej Marszałek Możliwo liwości implementacji DVB-H H w oparciu o Plan DVB-T Genewa-06 Andrzej Marszałek Plan prezentacji - Parametry planistyczne dla DVB-T - Parametry planistyczne dla DVB-H - Porównanie parametrów planistycznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO Pzemysław PŁONECKI Batosz SAWICKI Stanisław WINCENCIAK MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE W atykule pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna. Więzy z tarciem. Prawa tarcia statycznego Coulomba i Morena. Współczynnik tarcia. Tarcie statyczne i kinetyczne.

Mechanika ogólna. Więzy z tarciem. Prawa tarcia statycznego Coulomba i Morena. Współczynnik tarcia. Tarcie statyczne i kinetyczne. Więzy z tacie Mechanika oólna Wykład n Zjawisko tacia. awa tacia. awa tacia statyczneo Couloba i Moena Siła tacia jest zawsze pzeciwna do występująceo lub ewentualneo uchu. Wielkość siły tacia jest niezależna

Bardziej szczegółowo

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi.

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi. Parametry anten Polaryzacja anteny W polu dalekim jest przyjęte, że fala ma charakter fali płaskiej. Podstawową właściwością tego rodzaju fali jest to, że wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa Stanisław Lampeski Ćwiczenia z chemii fizycznej Pacownia komputeowa Opis wykonania ćwiczeń WYDZIAŁ CHEMII UAM Poznań 009 Mateiały umieszczone na stonie: http://www.staff.amu.edu.pl/~slampe Spis teści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122 1122 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122 Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna Elektoenegetyczne sieci ozdzielcze SIECI 2004 V Konfeencja Naukowo-Techniczna Politechnika Wocławska Instytut Enegoelektyki Andzej SOWA Jaosław WIATER Politechnika Białostocka, 15-353 Białystok, ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN STANISŁAW KIRSEK, JOANNA STUDENCKA STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN THE STANDARDS OF AIR POLLUTION EMISSION FROM THE FUELS COMBUSTION

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2 i 3. Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych

Laboratorium nr 2 i 3. Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych Laboratorium nr 2 i 3 Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych Efektywna wysokość stacji bazowej pozorna wysokość stacji bazowej widziana przez stację ruchomą z poziomu gruntu. Pojęcie efektywnej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym 1.Wpowadzenie Wyznaczanie pofilu pędkości płynu w uociągu o pzekoju kołowym Dla ustalonego, jednokieunkowego i uwastwionego pzepływu pzez uę o pzekoju kołowym ównanie Naviea-Stokesa upaszcza się do postaci

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badań Systemów i

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA OGÓLNA (II)

MECHANIKA OGÓLNA (II) MECHNIK GÓLN (II) Semest: II (Mechanika I), III (Mechanika II), ok akademicki 2017/2018 Liczba godzin: sem. II*) - wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz. sem. III*) - wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz. (dla

Bardziej szczegółowo

20 ELEKTROSTATYKA. PRAWO COULOMBA.

20 ELEKTROSTATYKA. PRAWO COULOMBA. Włodzimiez Wolczyński Pawo Coulomba 20 ELEKTROSTATYKA. PRAWO COULOMBA. POLE CENTRALNE I JEDNORODNE Q q = k- stała, dla póżni = 9 10 = 1 4 = 8,9 10 -stała dielektyczna póżni ε względna stała dielektyczna

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

9.1 POMIAR PRĘDKOŚCI NEUTRINA W CERN

9.1 POMIAR PRĘDKOŚCI NEUTRINA W CERN 91 POMIAR PRĘDKOŚCI NEUTRINA W CERN Rozdział należy do teoii pt "Teoia Pzestzeni" autostwa Daiusza Stanisława Sobolewskiego http: wwwtheoyofspaceinfo Z uwagi na ozważania nad pojęciem czasu 1 możemy pzyjąć,

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

GRAWITACJA. przyciągają się wzajemnie siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich odległości r.

GRAWITACJA. przyciągają się wzajemnie siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich odległości r. GRAWITACJA Pawo powszechnego ciążenia (pawo gawitacji) Dwa punkty mateialne o masach m 1 i m pzyciągają się wzajemnie siłą popocjonalną do iloczynu ich mas i odwotnie popocjonalną do kwadatu ich odległości.

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1 im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja transmisji danych Mielec Pisarka RZE22888 zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 37 w Mielcu

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWE I WZORCOWANIE SZEROKOPASMOWYCH MIERNIKÓW NADFIOLETU

CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWE I WZORCOWANIE SZEROKOPASMOWYCH MIERNIKÓW NADFIOLETU Jezy PIETRZYKOWSKI CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWE I WZORCOWANIE SZEROKOPASMOWYCH MIERNIKÓW NADFIOLETU STRESZCZENIE Okeślono haakteystyki użytkowe szeokopasmowyh mieników nadfioletu oaz ih klasyfikaję. Podano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

Elementarne przepływy potencjalne (ciąg dalszy)

Elementarne przepływy potencjalne (ciąg dalszy) J. Szanty Wykład n 4 Pzepływy potencjalne Aby wytwozyć w pzepływie potencjalnym siły hydodynamiczne na opływanych ciałach konieczne jest zyskanie pzepływ asymetycznego.jest to możliwe pzy wykozystani kolejnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynieii Mechanicznej i Infomatyki Instytut Infomatyki Teoetycznej i Stosowanej Mg inż. Maiusz KUBANEK METODA ROZPOZNAWANIA AUDIO-WIDEO MOWY POLSKIEJ W OPARCIU O UKRYTE

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI LABOATOIUM ELEKTONIKI ĆWICENIE 2 DIODY STABILIACYJNE K A T E D A S Y S T E M Ó W M I K O E L E K T O N I C N Y C H 21 CEL ĆWICENIA Celem ćwiczenia jest paktyczne zapoznanie się z chaakteystykami statycznymi

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl Katalog usług Kaiea i Paca dlastudenta.pl Dołącz do gona naszych zadowolonych Klientów! Paca Paktyki Szkolenia Dlaczego dlastudenta.pl? Dlaczego wato zamieścić ogłoszenie na dlastudenta.pl: największy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

KANAŁ ZIARNISTY MODELE MATEMATYCZNE

KANAŁ ZIARNISTY MODELE MATEMATYCZNE Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania KANAŁ ZIARNISTY MODELE MATEMATYCZNE dr inż. Janusz DUDCZYK ZAGADNIENIA Wprowadzenie, kompatybilność elektromagnetyczna; Definicja sygnału radiokomunikacyjnego;

Bardziej szczegółowo

= ± Ne N - liczba całkowita.

= ± Ne N - liczba całkowita. POL LKTRYCZN W PRÓŻNI Ładunek - elementany Nieodłączna własność niektóych cząstek elementanych, [n. elektonu (-e), otonu (+e)], zejawiająca się w oddziaływaniu elektomagnetycznym tych cząstek. e =,6-9

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia.

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia. Notatki z II semestu ćwiczeń z elektoniki, powadzonych do wykładu d. Pawła Gybosia. Wojciech Antosiewicz Wydział Fizyki i Techniki Jądowej AGH al.mickiewicza 30 30-059 Kaków email: wojanton@wp.pl 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - FUNKCJE. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia INF07Z

Spis treści JĘZYK C - FUNKCJE. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia INF07Z Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii Instukcja do pacowni specjalistycznej z pzedmiotu Inomatyka Kod pzedmiotu: EZC00 00 (studia niestacjonane) Spis

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC

KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC MODELOWANIE INŻYNIERSKIE n 46, ISSN 1896-771X KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC 1a Stefan Domek, 2b Miosław Pajo, 2c Maek Gudziński, 3d Kzysztof Okama,

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

Antena stacjonarna 3287

Antena stacjonarna 3287 Antena stacjonarna 3287 Antena stacjonarna kierunkowa 3287 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w zakresie częstotliwości 142 174 MHz przy zastosowaniu toru antenowego

Bardziej szczegółowo

Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna. Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska

Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna. Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska Metodyka badania poziomu emitowanych zaburzeń radioelektrycznych

Bardziej szczegółowo

AnyTone AT400. Dane techniczne i instrukcja obsługi

AnyTone AT400. Dane techniczne i instrukcja obsługi AnyTone AT400 Dane techniczne i instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie wzmiacniacza AnyTone AT400. Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Spis treści: 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 19. Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej - dwie anteny.

Ćwiczenie nr 19. Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej - dwie anteny. Ćwiczenie nr 19 Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej - dwie anteny. Wiadomości do powtórzenia: 1. Schemat instalacji antenowej telewizji naziemnej (podzespoły, elementy i urządzenia) 2. Trasa ułożenia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona Wyznaczanie poienia kzywizny soczewki płasko-wypukłej etodą pieścieni Newtona I. Cel ćwiczenia: zapoznanie ze zjawiskie intefeencji światła, poia poienia soczewki płasko-wypukłej. II. Pzyządy: lapa sodowa,

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń na laboratorium obiektów ruchomych

Opis ćwiczeń na laboratorium obiektów ruchomych Gdańsk 3.0.007 Opis ćwiczeń na laboatoium obiektów uchomych Implementacja algoytmu steowania obotem w śodowisku symulacyjnym gy obotów w piłkę nożną stwozonym w Katedze Systemów Automatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

Atom (cząsteczka niepolarna) w polu elektrycznym

Atom (cząsteczka niepolarna) w polu elektrycznym Dieektyki Dieektyki substancje, w któych nie występują swobodne nośniki ładunku eektycznego (izoatoy). Może być w nich wytwozone i utzymane bez stat enegii poe eektyczne. dieektyk Faaday Wpowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Aktywny rozdzielacz zasilania x3 LM317

Aktywny rozdzielacz zasilania x3 LM317 Infomacje o podukcie Utwozo 29-01-2017 Aktywny ozdzielacz zasilania x3 LM317 Cena : 30,00 zł N katalogowy : ELEK-053 Poducent : Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : badzo wysoki Śednia ocena : bak ecenzji

Bardziej szczegółowo

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ;

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ; ul. Prądzyńskiego nr 157/ 4 58-5 ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel. 74-852 66 79; 640 84 44 htpp: //www.iddd.de/umtsno/swidnica.htm e-mail: alstako@gmail.com.11.2012r. OBLICZENIA Wydanie III

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 1. Charakterystyka promieniowania anteny określa: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia pola, Odpowiedź prawidłowa ch-ka promieniowania jest

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/432/WE) (7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds.

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/432/WE) (7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. 11.6.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/49 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń (notyfikowana jako

Bardziej szczegółowo