dn. 10 grudnia 1932 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dn. 10 grudnia 1932 r."

Transkrypt

1 N O W Y Sobota, dn. 10 grudnia 1932 r. 001 : : Redaktor naczelny Jerzy Honelskl przyjmuje codziennie od 12-ej do l-ej, r-: :-: Adres redakcji i administracji: t.6dt, ul. Piotrkowska la U. ~Ol- :. :- : ok n. Nota Polski, do Stanów Zjednoczonych w spra~ie odroczenia płatności grudniowej raty procentów Ambasador Rzplitej w Waszyng- 5) Mając na uwadze przedosta- okresie budżetowym 1931/32 wy- stanu z r_ 19dO pny ta kiej sytuacji skutek spadku cen W ostatnich lonie Pilipowicz doręczył sekreta- tnl ustęp noty departamentu sanu niosły już tylko milj. dol. 277, a rynku wewn~lrznego katdy znacz- latach czynne saldo hilansu hanrzowi sianu Ameryki w dniu 9-go z dnia 2ó i~topada rząd polsk za- za pierwsze sześć miesięcy okre ~iejszy.w);'datek powiększalby de- dlowego uzyskiwane bylo przez b. m. n otę precyzującą stanowisko znacza, te czyni to z uwagi na su 1932/33 milj. dol licyt mi esi ęc znego bu tetu, co mu Polskę tyl~o dzęk ograniczeniu do rządu polskiego w sprawie długu bardzo dętkle skutki jakieby' Delicyt za okre' bucltetowy siałoby spowodować dezorganiza- min imum konsumpcji wewnętrzne\ wojennego Polski oraz ołatności wykonanie tej platnoścl m ogło po 1930/3\ wyniósł 1 milj. dol. w okre cję ąparatu oaństwowego artyk ulów importowanych. Kont y przypadaj ąc ej 15 grudn ia. Nota ciągną~ dla struktury i równowagi sie 193\ /52 23 mil). dol. za pierw- 9) Utrzymanie stąłości wal uty nuowanie eksportu wobe.: uka,ów polska stwierdza: gospodarczej Polski. osiąg qi ętych sze pólrocze cięlącego okresu wymagalo i wymaga dalekoidącej przywozu i WYSOkich barjer cel- ) Rząd polski potwierdza od- dotychczasowym wysił~iem. budtetowego wyn iós ł 13 mil;. dol. deflacji. Dzięki takiej r olity ~ e Bank nych napotyka na trudności niebiór noty departamentu stanu z 6) Kryzys obecny ~zczególnie co zmusza do stałych dalszych Polski utrzymał nakazaną statutem mai na wszystkich rynkach. dnia 26 listopada i wysoko celli ciężko dotknął Polskę, jako kraj osz c zędno ści. proporcję m i ędzy pokryciem a o- 11) Stosunk handlowe Polski wyratoną chęć rlądu amerykań- o przeważającym cbarakterze 8) utrzymanie równowagi bud- biegiem zachowu i ąc parytet mot- ze Stanami Zjednoczonymi ukłaski ego osiągnięcia rozwiązań, które rolniczym. Spadek cen produk- tetowej nietylko w granicach bad- iwość wywiązan ia się l zobowią-. daj~ się w ten sposóh. te Polska byłyby zadawalające dla obu rzą- tów rolnych uczynił nierentowną tetów rocznych ale i mie ięczoycb zań zagranicznych na prz vszłość.1 kupuje dziesięciokrotn ie więcej nit dów i narodów. gałąź produkcji z której żvje po- jest dla Polski niez będne wobec Utrzymane pokrycia przyna jmniej sprzedaje w Stanach Zjednoczo- 2) Pols ~ a ze owej strouy nie nad 70 proc. ludności polskiej. braku rezerw kasowych i sytuacji na poziomie obecnym winno być nyl h lapomina o przyjacielskm czynie Katastrofalna sytuacja rolnictwa wewnętrzn e j, ni~pozwalającei na uwatane la nieodzowne dla lacho- ł Polska dla pokrycia swych plato a r o d u amerykańskiego, który odbiła się niepomyślnie nawszyst- pokrywanie wydatków drodze wanla stałości waluty możliwości ności wobec Sta nów Zjednoclo, przez dostarczenie na kredyt środ- kicb innych galęziach wytwór- operacji kredytowych czem dys po- dokonywana wspólpracy l zagra- nych, które są bardzo znaczne nl\ ków żywności, ubrań i ekwipunku czości kraiu. nu ją rządy gdzieindtiej. Niem o ż- nicą. Transwn sumy przypadają - wet bez rat z tytułu długu wobec medyczneg~ dopomóg ł narodowi 7) Rząd polski prowadzi po- ność ta jest spowortowana w zna- cej na 15 grudnia mógłby poclą g- rządu, musi wzmocnć odpowepolskie mu do przetrwania ciętkich Litykę ścisłej oszczędności. Zmńiej cznei mi erze wycofan iem krńt ko - nąć pod tym względem bardzo u dnlo czynne saldo z nnem i pań dni po skończeniu wiel kl~ wojny. szono ilość urzędników, skaso- terminowych kaoitalów zągranicz- jemne konsekwencje. li stwam. Jak to było wskazane po- 3) Rząd polski czynił wszelkie wano szereg urzędów wtem nych, które p r acowa ły w kraju. 10) Wobec całkowitego zahamo- wytej. jest o to obecne coraz tru łk - b 'ć k'. dwa ministerstwa. Uposażenia Polska nie wprowadziła ograniczeń wania m ię dzynarodowej cyrkulacji dnie j. zdrowe wysl l, podstawy a y zapewni fina nsowe. rajow 0- urzę d ni 'kó w pa ń s t wowyc h zos t a ty d ewlzylnyc.. h. W prowa d zellle Je d - kapl'talów Pol' ka może pokrywa' ' 12) Troska. o k zschowanle. zdol- s iągnię cie tego celu było bardzo obniżone od procent. Dzię- nak takich ograniczeń przez są' swe platności zagraniczne tylko noścl p!atniczej ralu, a w szcze trudne wobec faktu, te terytorjum ki tym wysiłkom faktyczne wy- siednie państwa był o powodem, dzięki eksportowi towarów. Eks- gólnoścl o za pewnene na przysz Poski było zniszczone przez woj- datki państwa, które w r. budże- t e odpływ obcych kapitałów krót- port ten napotyka na coraz więk lość dalszego calkowiłego regulo towym 1929/30 wynosiły miljo- koterminowych z Polski był sto- sze trudności. Eksport polski, w wania wszelkch zobowiązań za ~ i pf7ez pobyt,ojsk okupacyj- nów dolarów 335, a w okresie sjnkowo bardzo znaczny i wyniósł przeważającej mierze 'rolniczy i su- granicznych wynlkaiących ze stonych kraj byl całkowicie pozba- 1930/31 jeszcze mili. dol. 315, w pontd ~O crocent w stosunku :lo rowcowy zdeprecjonował się na sunków handlowych i potyczek wiony kaptałów. Niemniej [inan- zaciągniętych na rynku amel'}'kańse p aństwa zostały slo pniowo u- -. skim, jest powodem zwrócenia sie p o rząd kow an e, 'Naluta ustabijizo- ~ ~i. 1lC UCHW\... lu! rządu Polski do rządu StallÓw Zjew~na przy wydalnej pomocy pry- n~qw. ~'_\ ~ v, _ N' :. dnoclonych w sprawie odroczeni watnych karitałów amerykańskich ve ~ _ płatności r.,..~. Jhic:ki ostrome' ll olit yce Hl du. '' PRllgw~lJrucz'A_ -Rz d polski J'est ~ęboko przepolskiego, udało mu się uniknąć., ugraniczeoia wolności wyplat za- konany te stanowisko jego spotka się z całkowifem zrozumie-,:: ran i cę aczkolwiek wiele państw niem w Stanacb Zjednoczonych sąsia du jących z Polską ogranicze- d k b :i:;~:i~~~;a~~~~~~/~weu~~~~~ lllga narodów wysyła ró żdżk ą OłiWną lri~łłii~~r~h!~!~ei~~;~ iri~ wiązania. Zdając sobie jednak spra-. ' Rząd polsk oświadcza gotoi~dz,::o~~zn;~~hp~a~y~~:e~n;~i~óż~. gdy n~ polach walki U Ci chły strzały :ki ~~ć d~:~~h~:~hnlainf~~=;: stałe cięzary przyjęte w umowie z. - cyj kłóreby mogły okazac Się dnia 14 listopada t924 r. są zbr t J' ołła powsłao lee maodz ursklee potrzebne i cbętnie rozwaty 'Vielkie. o czem świadczy chociażby apooja ZgOl wspólnie z rządem Stanów Zj..- fakt. że oprocentowanie dlugów ' dnoczonycb formę w jaką to o- polskich wynosi 3 proc. i 3,5 proc. LONDYN, Wedlug do- Już pierwsze dni walk za- det dni gen. Maa są policzone. Ar- droczenie miałoby być ujęte. podczas gdy dlugi szeregu innych niesień z Tokio, rówpocześnie z kończyly się dotkliwą porażką mia gen. Maa operuje w polupaństw o zdolności płatniczej wię- rozbiciem i zak ończeniem opera- powstańców, walczącyc h tylko dniowo-wschodniej części kraju na kszej niż polska są oprocentowane eyj wojennych przeciwko gen. bagnetami przeciwko tankom i inji Szanhaj- Oua - Suczou. Umowa z Gdaltskiem konwersja kredytów topą znacznie n iźszą, wynoszącą Su-P ing-weoowi w półj1ocno - za- samolotom. niekiedy 1/8 procent, pros by chodniej Mandżurii, zaczęjy się Poparcie delegata rata procentów przyplldlljąca operacje w wielkim stylu prze Przywódca partyzantów wybiera s i ę do W dniu 15 grudnlll została od- ciwko ' grupie partyz~nt6w chińroczona do CtaSU rozpatrzenia ca- skich w południowo - wschodniej JaponJ. WARSZAWA, 9. łz. Pod prle TOKO, 9. ł2 (PAT). Zjednoczenie wszystkich stro~nictw polistora 01bylo si ę Dosiedzenie rady wodniclwem pana premjera Pry lokształtu sprawy dlugów Polski części kraju na linji Szanghaj Genewy wobec rządu Stanów Zjednoczonych. Gua - Suczou. tycznych powstałe w związku z zagadnieniem maodturskieom wvslało min istrów la którem uchwałono MOSKW A, Władze sowieckie na prośbę.. chińskiego ge do japo~skiego delegala w Gene i postanowiono orze;lać sejmowi -= STRAJK W fabryc~ ~~ ne r ała Su - Piug - Wena - który wie depesze z wyrazami uznan ia jak wiadomo, przeszedł z częścią za jego niezlomne stanowisko armji na terytorium sowieckiezezwoliły mu na j>rzejazd przez p ońsk ;ego przed forum Ligi N.ro wyratenie woli i uczuć narodu ja parowozów W labryce w Warszawsk iej S~. lecznej - aby wyjednać dl ~ fabryki to terytorium do Europy. dów. Akc. hudowy parowozów orzy uf. d01atkpwe zamó wi enia w Mmisterstwie KOll1ulllkacji. Rozpaczliwa obrona. Ponadto rada ministró,v prze Podobno Su - Ping - Wen zamierza przybyć do Genewy i sto lach itd. Kuleiowej nr wybuchł dziś lic wielkich mocarstw europejskich. TOKO, (PAT). Chińsk i pro'ekt ustllwy o konwe r sjł rano. tralk robotników. Dyrekcja fabrvki, jest zdania, prowadziła dyskus:e uchwalił.l Cafa obsada labryki \V liczbie że rubotnicy orjentują się V, sytu acji i zdajq sobie.związek około 900 osób - przybyla dziś Zbawienia Narodowego'l d ł u 90 term l nowyeh J(redyt6w sprawę to t~go, powziął uchwał~ domagającą się rano, j~k zwyk le do pracy i DO te i,totnie pracy dta n:ch nie ma C ; ętkie klęski emisyjnych. kary. śmierci dla wszystkich kup-... _ odbyci u masówki ;arządzila strajk my. Jezeli jednak nadej4ą 40- woski z polec~niem i wydala)lia datkowr zamówienia, to okres partyzantów ców chińskich pozostających w stosunk~ch 3i ę z fabryk at do załatwienia za z aniknięcia faoryki mote być skrócony nawet baldzo skrócony - do z JapończYk~mi. lub Dźwiękowy Kino-Teatr largu. LONDYN Po roz!(ro- sprzedających to.\l3ry J3Ponskle. _ ZACHĘTA mien iu armji gen. Su-Ping-Wena Zatarg powstał n3 ile wymó 2 tvl.'odni. Wńwczas labrvka ru ca ła kolej wschodnio chińska, na Po rozbiciu powstalt 'ienia pracy wszystkim r('botnikom i zapowiedzi zamkn i ~cia fa Robofnicv zapewniają. ~e po do Charblna. znajduje sie w ręk ach CÓW motna kwido-: alez cy i szyłaby Jut kolo 10 slycznia. przestrzeni od granicy sowiec~;ei N Pcłź : 'ryki na okres dwu mi es ięcy - zosta n ą V fabryr.e tak dngo, aż Od 24 grudnia do 20 'ut~go :roku otrzy 11l314 wieści dla siebie przychylne. Dz\:; zatem, o de nie przyszłego. Zamkl1i~cie 13tH} ki dy,ekcja zajd,! zmiany. 900 ludzi spędz cych z iapońskiei!o ministerstwa GEoJE VA, (P.H).. ZgrJ- ł. Kampe!t J. Mo.bi. i f umaczy brakiem zamóweń. Dzisiaj o~wiadczono to de legatom, brycllycil... noc w w.rsltstach sal3ch la- wojnv. druj!a wielka arm ja part y- madzene ndz\vyczalll~ L~ Nar.'-.. J...or :.... zantów l1andżurskich wak14ca pod d6w po>tanoll'l lo polecl,<,pecjal-:.. - którzy przybyli do uyrrl~cji celem NalPl'llwtlopodobUleJ strajk dowództwelll!en. M,la otoczona nel koll$1 reda~o\\'''~. rr~~~-,. Wkrvt,;e _ 1)0- nawiązan i a rokowal. Zabiegi delegatów okaz a ły się jednak bez ''l do p~ko ' -olvcgo llikwid')w311;n wprawdze labsze liczebnie. ale sl~ zgrollladze l.llu.wnlosk.ow zmle- i... dzi o.,... trwa krótko ~dyt obie strofly d'l jesl przez oddziały Japońskie, loieme w jak n lljlzy~sz~m CZ-: W każd,m znacznie lepiej uzbroi one i wy.p0- rz~)ącyc ~ do. h~\vldowa,a sporu ' luteclllf-wubfc czego ud ali.ię zalanu. i saione techniczne. Wedtp. tych W- chu'lsko-japonsklello , ~.... Oplc:ld S''J-. -. pro ekty ustawoj awcze dotyczą,e zatnierdzenia szeregu umów mę dzy Polskij a Od lńskiem \V sprawach zapobiegania po:lwó.n..!nu ododatkowaniu ns wypa dek smlerci, opat stemplowych przy we,s- J apończyków. wat l. (Czw6.. ke i_hur6w) Wedle wiadomości, p~hodzą- _ ~ : W N. gl. a. Di,. F J

2 %. 'OWY DZENNK' LODZKl - fe gru Sejm komi.ja bucljełowa Na dzisi~;azem TX*lłdzlłniu Uzgodnienie stanowisk najwainlejszych dłuinlkgw Ameryki &jmowei Komul Budl~to- PARYZ, 9. X. (PA.) -- _Le jest wzajemne pewnlenle, dane Wf; pom Rybaralrl,..t.rowal Popu lai re nlormuje, te do wl. sobie prze! obu premjerów, te nie wniosllk.klubu ~cu:odowll~o ~~~s~~~:erla;:,~:t~~ne~::~~~1' d~~ ~~~~~łlp~!~j:f~i' ~on~el~ko~.~~a~~~ ~: w sprawli obclqzen s~arb~ fakty: l) 'te w mbl adzie anglel. klej. Mac Donald o!wladczyl, te z Pansiwa z tytułu zamowlen skiej w. Pll Y tu, podczas wczoraj. t~o wl.~nle powodu Anll'ja odrzu na DOCZ pnynłych budże szej konlerencjl, Herńot Mac Do ciła propozycje uprzywilejowanego tów nald zawarli układ, oraz te 2) traktowania, uczynioną jej ze stro 'Wniosek ten wzywa RZ(1d wczoraj \Vy s łany hr ł. pr~e z uelów ny S l an~w. ~ je dnoczonych. Fr.ncu: b t i,. h d' obu ną dów odpowedni lelegram scy mę&ow sianu poddekow811 a y w erm n~. ~C tvs!.o m clo HOQvera. Mac Donałdowl :a to st a nowls ~o. przedslawił S,/mowl całltowl' Pier~'lZ nformacja Jest ścisł a. Mac Donald Herrlolllstnellli 50' te szczegółowe wykazy za drugiej zaś zaprzeczył premier po bie zre ztą zupelnq sl'obodę dziamóweń, dokonanych W admi' l posiedzemu zby. po~ lmo, li wia łania. Obaj ~ remjęrowie posano' nlstrac;i przedsęborstw pań. do~o~ć t~ zakomum kowal. ra~cj wff] pozostaw i ł rlam~ntom obu t h l h socjallslycznel pewna os h, S O ŚC % panstw o la tecz n ą d ecytję. \V ko.;:d:::.':.::a..;..'9:..:3;.::2...:r..;... ~~!:r.c.:3~41 Francja tet dostała odpowiedź PARYŻ. 9.X (P A T). Odpo wiedź Slanów Zjednoczonych na d~1\ notę Francji zoał.ł. otrzy. mana dzisiejszej nocy w Paryżu. Niezwłocznie pflystąpiono do jej odszyfrowania. 'Odroczenie Reichstagu BERU,9. 12 (PAT). Po Za. końcle~.lu debaty nad orojekto;:ji amnesl uchwalono pro;ekt komisyjny. Na wniosek wicepl _ wodnicz,cego Essera Reichsta2 u. chwalił następnie upowatnić G le ringa do ustalenia w porozumie. mu z konwentem sen jorów terminu naslępnego posiedzenia Reichs. tagu..w ten sposób przy jęty zostol wnosek o odroczenie się Reichs. tagu Zamiast spłaty długu. przekazanie wierzytelności s wo.wy', monopo owyc l o ł oczen ia premiera. Le Poulaire- ch dyplomatynych twlerdz~ te soecjalnych funduszów na po-, poda fe na podslawie do ~ ładnych l Mac Donald stsra ~~ sklonlć Her czet budietu na r ' 1 informacyj, te Herriot wspólnie z rlota do zapłacenia raly grudnio PARYl, 9.X (PA'!) Czynniki' zawartego poprzedni o między oraz na lata następn~ wraz z!-1ac Donaldem postanowili, te.o wej z.zaslrzltenlem, te będ 1.i e to dyr lomalyczne pracują obecnie trzema pallstwaml. podaniem sum. klór~ z te~o, le p.rlament fra ~cu sk. ' zaaprobllle / ostałma za~ł a ta p(7ed grunlownem nad o stat~cznem sformułowaniem Natychmiast po uiszczeniu raty... tul b.. karb ańsl spłat y raly grudolowe w wysoko urel!ul wan,em calego kom pleksu ~~oó ln~! decyzii Wielkiej Brylanji oba państwa dłutnfc~e zatądają,y u O clqza/q s p ścl 480 T1l1jonów franków, to za- dlu ~(\w. Franc11 w ~ 'ra\vle dłu~ów wo jaknajszybszego zwqłania kone. wa w P?szczegó/nych okre- tądalą oni jednoatśn i rewllll za- bec St. nów Zjed noczonych. We- rencji angielsko-rancusko.amery. soch budzetowych. wartych umów w kwestji d/u!!ów. mer od ow!arfa dlue; kó ł do brze Doinformowanych kański ~ j celem rozj)atrzenia ne Przewodniczqcy pos. Byr Na lamach. Echo de Parls _ decyzja ta w wnych zarysach redukcj Obecnych zobowląza~ ka oświadcza, że w aktach slwierdza PerUnax. te w toku na rug ą nott: Angljl będzi~ nastę(lll j ąca:.. lecz ostatecznej likwidacj. bioposada analogczny Wniosek l wcz?rajszych rozmów francusko LONDY 912 Z W g. 1 Welka Brytanja.1 Fran:, ~ą rą c za podstawę układ lozański. W k ' anl!lelsklch Mac Donald f Chom-, '.. aazyn zdecydowane zapłacll~ 15 gruddl8 i J8 miljardów naletnych od Rze z grudnia r. z. n~ose ten l berlain powiadomili ministrów ran- todu. donoszl: MOster spraw za ratę Stanom Ziednoczonym. Oby szy Niemieckiej % tytułu reparacyj, ma brzmenie zupełnie denty- cusklch o decvzjl gabinetu anlllel!raolcznycb,. Slfn;tson,. wręczył dwa mocarstwa postanowily ied. a których przekazanie wierzycie. czne z niewlelkq tylko zmta 1 ~ k'ego. Wed/Ul! autora arty k ułu, amb~sa~orowl angelskemu od nok zl'!'odnie ośw ia dczyć, te spła lowi amerykańsk i emu spowodo. nq. Wniosek z roku zeszłego Wielka Brvtanla zapłąci tanom po':lit. na drugll ':ot~ł rzg~du ta J!lst ostatn. Jaka będzie wałoby ostat~czne rozwiązania został orzyd1ielony gineralne- ' Zjednoczonym ral~!r u ~ llową w Tngl.~ s t ~go r ~prt~le u w. dokonana Stanom ZJedno kwestji dlugów wojennych. l M ' złocie. ministrowi brytyjscy są ~es. er no Y Jes rzymana w Clonym na podstawe układu m,! referentow poso~1 le bowiem zdani,. it kurs lunta ano tąjemolcy... dzńskemu, proponu,e WlfC!ielskiego ucierpi mniel wskutek W k.ol~.ch pohtycz,!ych krą,z\ ' odroczenie obrad nad tq spra l mnle 'szenia sle ~'pas u złota B a n_ P~gOS.kl Z n~d ~t. ZJedn. odp~ wq prosi, by pos. Mled&iń. ku angielskiel!o anitel zakupu do. ':edzlał odn;'owllle na propo~y sk zechcał przyt1otować SO larów na g iełdzie lond yń. klei. Je- Clę. o~rod c ze do zreferowania tego Wniosku na sp ala ta ę z e os, nla m ~ k' ' t '. dna BPładt y. rud:.lo l, s d k h d r. we1 orli zll r~1 OW anle : by~ ta liczona na ewentualn' u kła d s. lem U sp ~ce~le ra y W ~rml W dalszym clqgu dyskusj jaki zawarty będtle mi~~zy Londy. 111e. OdpOW edz rządu S. ZJedn. zableran glos wicemarszałek nem a Waszyngtonem.. wyraza. podobno :Zl!~d.~ na raz Polakiewicz, pos. Rozmaryn, Co s i~ ~yczy stanowiska Fran- patrze.n ~e. sprawy re~l.zf1 długów R P. d. '1 t H t. d w pó~ lej!{zym tęrn)1nle. DOS. yrpar. rzewo mczqcy C '.. o err o,.op e~aląc Sę. ~a e.. ~.!::::===::====================pos. Byrka w przemówieniu C)'ZJ. rządu. W!elklel Brylan)l, wy -- swojem po m S z o e.. ze y- grudniowej. Prawdziwym przyjacielem pisma jest ten, kto regularnie opłaca prenumeratę i jedna mu now~oh cz~telnik6w.. d ó i ki'. d stąp z Wnioskem zapła ceni a raty skusja. O klórq.chodu wmo i Wedlug _Journee ndu trielle-,, K fl-kt N.-em.-ec Z s~odawcom nalezy me do bu-, lo gic:n ą konse wencją apłhtv gru- on dletu lecz racze/ do rozprawy dniowej powinna h ć na lvchmia- nad zamknięcem rachunko lstowa olensywa w Stara h Zjedno- W sprawie stos~w wem.! ClOnych W celu doprowad1eni8 do Pos.. M.ledzl~skl pod~iósł ~~;~~~er_~~lr~~~la~~~:~~i C U;~~~~ Ll gf~~~~ ~~~ra\~at!ię Rd~~ con~i~~~~ k~~~~mrar~~~: ~~!7:~:,!a~tępme,. ze mogłby na/wy', wiedzenie układu louńsklego i od- popoludniu. Po złożeniu uroczys' kie!!o, jakoby art. 5 ty ustawy o ze/ zwrócć uwagę aby R1qd l zyskanie swobody dz i ałania wobec tej deklaracji lojalności dla Ligi reformie rolnej z r zezwala przedkładajqc naslęony preli. Rzeszy. przez niedawno mianowanelto i ą cy w lótnych wypadkach, zwł a mrnarz starał się W miarę.. niemieckie!!o podsekretarza le szcza przy, majątka c h upr%emyslomo.żności ~. czen.le lo. uw,z gid. Porozumienie neralnego. Trendelenburga, prze wronych na pow ięk szenie po-, wodniczący Rady zakomuniko' wierzchni zwolnionej od reformy, dnlć ~Je nie mozna zqdac aby francusko-angielskie wał, te m i anował reprezentan stosowany by! w sposób nieko zadoscuczymł temu wnlosko- tów W ielkiej Brytanji. Hiszpanji rzyslny dla mniejszości. Raport W W clqgu 4 tygodni gdyż. WtEDEN, (PAT). Neues i Włoch członkami komitetu któ' przytacza szereg cyfr, które stwier Jest lo frzycznq niemożlwo. W:ener T~gbla\l- w ~epe~zy z Pa ry ma się zaillć rewiz j~ proce dzają całkowitą bez podstawno ść selq zgory si, zastrzllga,a ł niki~m wczorajszej konlerencji ran- sunkacb ~~sko.gdańskicb. wykonywania praw pierwokupu ko generalny re!eren~ tak~ego. ryza podaje. te nafw8tnlejnym wy du\y dla acuon direct w sto' skargi niemieckie j. W sprawie cusklch angielskch mętów stanu Z kolei Rada zajęła się rapor- raport równiet slwierclza stuszno ś ć wmosku slawlacby me mogl. tem komitetu Rady złożonego z postępowania rządu polskieiro. Po replce referenta posła przedstawiciela Japonji jako. W dyskusii pierwszy ~ zabrał Rybarskiego wmosek odrzu. grudma o godz. 10 min. 3D. sprawozdawcy i reprezentantów glos d~leg at Niemiec von Neurath, cono 14 głosam przectw 12., ~a porzqdku dzennym bud. Wielkiej. Brytanji i W?ch W który stwierdza, te uwagi raportu Następnie komis,'a budie' lz.et Prezydenta Rzeczypospo. w sprawe reformy ColneJ w Pol są n ie przekonywa j ące, przyczem b d N sce dalej mów i o wlaścicielach Niemlowa pr~ystqplła do rozprawy \ lie j ~ żel ajwyższe; izby Opierajlc się na obszernej do. cach na Pomorzu i w ooznańskiem nad bud1elem sejmu. Kontrol. kumenlac'ji komitet stwierdza, że od wieków osiadłych tam na swo. Sprawozdawca oos. Czer. Na życzenip posła Ryma. w ostatnich lalach nast ą piła czę' ich ziemiach-o nichowskl (BBWR) stwierdza ra komsja zajmie się także ściowa rektyfikacja dysproporcyj Neuralh neguje równ iet. cyfry ie ogólna suma budżetu SeT' sprawq sprawozdana Na,'- is łnie i llce j między udzialem w re' komitetu, domaga się ponownie k formie rolnej posiadaczy ziem. indywidualnego roz patrywania k aż omisją Rady Ligi Narodów nia reformy rolnej W Polsce, Delegat Polski przypomina że Niemcy slosują metodę wznawiania spraw już uprzednio definitywni' załatwionych. tak samo jest i z. sprawą reformy rolnej, która już raz byla zamknię ta. Jest wtem pe wlen cel rozszerzenia przyszlych spraw równości przy dyskusji roz brojeniowej na nne kwest je) wo bec odrzucenia przez Niemcy raportu niema wogóle potrzeby dys, kutowania go, gdyż slracił on ju1 aktualnosć a ciężka i żmudna pra ca komitetu poszła na marne. Sprawozdawca Nagaoka wyraża ubolewanie z powodu veta Neurat ha f proponuje odroczenie sprawy celem umożliwienia komitetowi rady ponownego zbadania sprawy w świetle uwag przedstawionych prze.' reprezentanta Niemiec. Min_ Arclszew ski posłem w Rumunji mu zamy a się w wydatkach wyższe ; zby Kontroli uwa- kicb naletllcych do większości i dego wyp'adku w końcu oświad. WARSZA WA, 9.X rpatj. sumq złotych. Z su gami do zamkmęcla rachun. posiadaczy ziemskich mniejszo. cza,. że rajorlu ni! Drzyj mu ie. Pan Pre%zdent Rzplilei miano\.va! my tej 85 p' OC' stanowlq dje. kowego za r /, o ile ści. W odpowiedzi zabral głos dele. dotychczasowego posła Rzphlel ty poselskie. Ogółem gospo. Marszałek Seimu uzna, że te Dyspropllrcja spowodowana gat 'Polski Raczyński ~twie rdzając w Rydze p. min. Arciszewskiel!O darka Selmu wykazuje uspra- sprawy zostały iuż przekazane została tem, te własność podle. na wstę ~ ie, że wła ~i wie przemó- posłem nadzwyczajnym i minist: wmeme ort1anizac,'i biurowo- ' Seimowi. gaj lica reformie rolnej należała wieqie Neuratha było skierowanelrem pełnomocnym w Bukareszcie 6 po większej części do Niemców. głównie przeciwko komisji. ŚC rachunkowoici. K - - Komftel proponuje wshzyma' - Budżet Sejmu nie wyka. om. l~ spraw nie wywłaszczenia 5500 ha. w Zatarg persko-angielski spowodowany został przez ZUle tendencj zwyżkowej. zagranicznych województwie poznańskiem i 3900 Mówca przeciwstawia S raz. ba. w województwie pomor n eso dnoiit kupl ecką, Komisja przyięła w l. 2 $kiem, aź do cbwili gdy to wy' ~ patrywamu. spraw perso.na/. 3 em czytaniu szereg proje. wła~~czeni.. będzie. mo gl o. na PARYZ, Anatoliń5ka a. gdyz sprawa ta l'ly w kom W dyskusji nad pro/ektem p!'oporc!1 n;'lę~%v. u.dzlałem ~o: t pnyczyną wypowied%enią przez p dkgac d kret -ot w reform~ rolnel. P'l?onujllc b d ' ~ S /. owm umowy między Polskq a Niem tę melodę glo~alnll,. komitet od było qiedotrzymanie warnków przy u zecie enatu qjawni. caml o małym ruchu granicz. rz!1c.a m,:tod.ę Odywldualną, któ umowy przl~ koncesjonarjusza T/YC~ ur1łf/ntk6w bl/~ra SeJmq, któw ustaw ratyflkacyinych. stąplc b~z st~orze01a nowel dys gencja telel!raficzna stwierdza, iż peotenc/.marazałka. ni'. moill usla' w.prawlf! ratyflkcl~j'' sadłośc.00emleck.lej i polskiej rz~d perski koncęsji naftqw!'j lo' warzystwu Anl!lo.Persian Oil C o /a Sl~.tendllnCQ do znaczn'go nym oraz nad, projektem u. re zadal, Niemcy. angiels~iego. Towarzystwo ano zmm~jlzema w.ze/1/1ch wy. stawy w sprawe ratylrkacjl lalkow.... układu między Polskq a Nem. Po wy/clsmemach przewo- CClml, dotyc'ijcego zadrzesta. ct~lczqce~o pos. Byrk~ dy,ku. ma dzałalności meszanego 'Ji ła.\onczono. budż,ty Se,. trybunału roziem~zego, posio. mu S~natu przyjfto. we z Klubu Narodowef!o wy.?v(ulłpn~ po,red&eme ko- sunęli szereg obj,ke/i iłosu/qc '/1 wyznaczono na irode 14 przeciw ratyfkacji gielskie zobowiązane bylo przekuywać 16 progen\ dochodów r%.ądowi perskiemu. Towarzystwo wpłaciło jednak okqło to mili funtów, pqdczas ldy dqc hodv 1 koncesji naftowej wynosily ZOO milj. -

3 .,... r..,41. NUWY OZTENNK todlkl 10.rudnia 1982 t. Podejrzane WleSC W tych dniach jeden z kiej, w Niemczech dla randzienników o wie1lcim nakła- ' cuskiej, w Anglji i t. d. dzie zamie ścił taką wiado- Ciekawe, czy obecna wia-,zawarcie umowy zbiorowej męsnym mość: domość kolportowana przez Względny sukces czeladników Str. 3 w przemyśle Korespondent nasz dowis' poczytne dzienniki, pochodzą- N duje się z dobrze poinformo ca z.. dobrze poinformowa- b t. s w.czorajszej konf rencji, od Obecne slawkl płac, wyższe po dn:em l stycznia r. p. na czas nie. wanych paryskich kół prze h kól F y ej w nspektoracie pracy między nad ustalone w niniejszej umowie ograniczony. mysłowych, te fab ryka kara. nyc a we ranch zu- przedstawicelam cechu rzetniczo obniżone być nie mogą. ' GdYby w ktorymkolwlek z billów maszynowych Darme, pelnie nieznana, nie jest rów- ~~dliniarsk i ego i czeladnikami rze' W ki d h któ h zakład6w rzetnlczych na terenież inspirowana. zmczym., doszło do porozumienia. za a ae:,w ryc pracuje z na jdując. się' S. Etienne, Ob t wlaściciel z jednym czeladnikiem, n e ŁOdzi umowa nie była. dostsrc'a od roku łys ' -cy W tej' dzl'edzl'ru'e stare '. le s rony po J pis 3 ły umowę kl ' t t t.. przestrzegana ka da zborową, w zasadzie na warunkach a egor)a ego os a ntgo, nie mote - ze najnowszych francuskicb ka ograne sztuczki szulerskie zu- p~oponowanych przez ma jstr6w. z być nits%8 od V tej, w zakladach, stron ma prawo wypowiedze rab:nów maszynowych Wio pełnie wystarczają do nabra- meznacznemi odchylenl aml. wpro. gdzie właści C el nie pracuje, cze nla umowy na Jeden mlesłllc. chom Bułgarl'l' Ros' i TUC)' ' lad. y.. l'e A k t. Wobec do'ścia,,, nia partnerów. wadzonemi naskutek do oorozuml e s tarań czela. mc WłOm m ~ a ej!orle ą i Rumun) i. Karabiny mogą i V tą w tycb znów zak ład h nia między obydwu stronami - dać strzałów na minu Nad Europą przelecl'ala, dniczych. W 61 gdzie., pracuje od 5 do 10 czeladni. ac, zapowiadane ponowne rozooc zęci e to. Tymczasem j'ak twierdzi J'ak u Krasickiego, wiedźma i szczeg ach należy zama c zyć kó t b A strajku w przemyśle mipsnym nie ~. ł te umowa podpisana z ostała z e. w, reprezen owane y- wlonv ~ jedn~ z powainych. pism pa posla a sza zbrojeń. Budżety d. t. d wszystkie kategorje, od do V będzie mialo mielsca. ryskl.ch, utywa 10tOlctwo fran- państw pękają od kosztów ~ej s rony ~,ę. zy przed s l.awic~ela. po jednym lub po dwu pracowni. Do dać jeszcze nalety, gdy cuskle dot ą d ka rabloów, któ' woj'ennych bezroboc'e rozsa- (K cech~k rzezmczo wędlolarskle ~o ków na kate~o rj ę. przy umowie obecnej cenn ik plac rycj1 szy bko ść strzałowa do d '..1. o!,erm a 46) w osobach: pp. Ur... zacly na się od zł 25 (kal V) do cbodzi tylk o do 800 s trzałów ~a wszelkie plany l wylicz~- bam a ~~.. Kellnera,. Pawl!?ws kie~o. Powytszy podzlal St~1 w ZW l ą~ 55 (Kat ) tygodnio vo, pracodaw. na minu tę. ma, ale wszyscy wokół Sę KrzeslOsk lego. G adzloowskl~go, Han, ku ~ tern, te o kategorjl czelad~! cy propolowali ostatnio lł 20 w \V związ~ u z.' dostarcza. zbroją, więc czy można po- kego:.pawlaka i. ~utkow s kie~o. z ka decyduje wlaścici~1 zakladu. kat. V i zł. 50,v kal l, ta'k wię c niem zagran ley USPOSObO- zostać bezbronnym? drugel; przedstawcelam ZW l4z k U Czeladnik, w mym umowy, o w umowie uw z ględniono slawki J j robotmków ~rzel1)ysł u ~ęsnego w bowiązany jest d~ nieopuszczania wytsze o 10 do 25 proc. ne częśc owo nleprzy-, Jesteśmy wszyscy w za- Polsce, Oddll3! w. Łodzl (w os'): zakładu, dopó~i praca nie 'est za.! _ Jafnle wobec FrancJ, naj-. 'd' d '.... bach pp Płóclen mka.. Wolf. nowszych modeli broni, Jez zle, ~ ~e.uwljają Sl~ ll1ę-. '.. r~ma kończona i surowiec nie jest za panuje' w kolach poinformo. dzy nami Jakieś podejrzane Mllera) ~d zl ałem. ~zela~mczym bezoieczony przed zepsuciem. Jeszcze jeden protesi waoych we Francji du te zde. typy i szepcą na ucho, że cechu rzezmc zo.wędhm a r sk}eg o (~r Czeladnicy w jalkach rwyrąb mię. osoba ~~ ~p. Fuksa. Furmancz~ka sa) nie są niniejszą umową objęci. W lokalu Polskich Z\'. Zaw. nerwowaole. nasz sąsiad ściska w kiesze- Brodzlrtsklego), z udz ałem OSp.. ' przy ulicy Gł6wnej 31 odbyło się Jednocześnie wśród wia- ni rewolwer, w nas skiero- pracy ok rę g u, nt. Wł. Wojtkie. C zeladn~y{ zutrudoleol w rzez. : zebranie delegat6w poborc6w fa. domości gospodarczych znaj- wany. A kiedy truchlejemy wicza. Ol, przy. u o u trzody ~hle:wneh brycznych, na kt6rem poza sprawa. dowala się niewielka notatka ze strachu proponuje za' slo- Ust~lonło następujące warunki o~.~ymuj.'l 2dJł od katdej sztuk mi organizacyjnemi szeroko omó' t Ż t l.. h t. d. k pracy P acy: u ~go ~ o anego w naletytym wiono sp raw ę ostatnio wydanego o em, e s a owrue u y ną cenę sprze az zna omltej Kat. -SS zł. tyg. Lj za g. sto Ole weprza. drogą dekretu prawa o ' stowarzy. ż elazne w Szwecji, wyrabia- koszulki stalowej i szybko gr. Wyd zia ł owi czeladniczemu przy' szeniach. Zebrani uch.vahli protest jące jak wiadomo gatunki sta- strzelnego pistoletu automa sługuje prawo k o ntrol~wan;a za przeciw wspomnianemu zarz ądzeni u li najlepsze na. pancerze i ar- tycznego do obrony. Nie ma- V kładów rze źniczo wędliniarskich, albowiem godzi ono w int' resy ro t. eł ' J.. d hl b J'es- V pod warunkiem, te dokonane to botnicze przez ograniczenie praw ma y pr. acują P ną parą e- my plemę zy..na c e '. Ponadto czeladn',k otrzymuj~e t. b d. d. d ę zle za uprze Olą zgo ą właści orgaolzacyj zawodowych. szcze me d awno za ki a d y te teśmy glo dni o bd arcl, ale zw. utrzymanie, obliczane k wotą 12 ciela zak ł adu. przeżywały ostry kryzys - ostatnie grosze wysuplamy, zł. tygodniowo, t. j. 2 zł. dziennie. Umowa wchodzi w tycie z obecnie produkcja przewyż- aby się uzbroić i w ten spo-, U n po' bój sam wystrzeli bez woli Echa onegdajszego ZJazdu wloknlarzy w O.K.Z.Z. l:;s~ąoto:j:~~=:. ~!~.s~~~ \ sób Abpe:fe~~z~f~dy już wszy: SKDnCZY~ o sl'a nl\ RBZD' UCJ lich U., to są oczywście zamówlerua scy będą dobrze zaopatrzeru lagraniczne. może się zdarzyć, że jakiś na-.., Dziwne zestawienie, myśli czytelnik co ma pier- właściciela wtedy światlo zga-.,.... d. k'. l'.., k 'd' h Od szeregu tygodol wszystke Wobec tego, zarząd głó wny To - wszystko Jeśl chodz o mk o ~atra a, a l;ut.ra Jezy s~e.az y w.strac u z a cz ;lw i ą zki zawodowe w Łodzi debatu. stwierdza, te koniecznem jest na. stan rynk u pracy wytvczne pofrancuskie do szwedzkich sta- me wahć w sąsiada. DopólU ią slale nad kw es t ; ą uzdrowien ia tychmiastowe zawarcie umowy zbio ityki zawodowej O. K. Z. Z. Jowni? starczy amunicji. Potem się fatalnych i coraz to pogarsz a jącyc h rowej na warunkach z dn ia 22 pa A teraz - Przypomnę zatem jeszcze pozostali przy życiu pogodzą :1, się warunków.p ra~y i płacy V! id7.iernika )~28 roku.... 2). Zarząd g/~wny związku wlójeden artykuł z przedmiesią- przeproszą wyśmieją z glu- przem yśl.e wł6klenolczym. w Ło~zl. (Dokła d Ole to.sl m.o stwlerjzaj ą klenole~ego stwerdza, te. rozpo-. T... '. kr' W dza ł alności wszystkch ZWl ą Z - bez zwo ływania zjazdów ogól rządzen e o ~)\arzyszeolach go ca z naszej gazety. ytuł. piej pomyłki aby... w otce k6w robotniczych Łodzi widać wy. nokra jowych i bez zarząd6w gtów. dzi przedewszystkiem w organiza. Handlarze armat. W art y- zacząć to samo na nowo. tę żo ny wysiłek w kierunku prze ilych wszystkie _burt uazyjne- - cje, a w szczególności w związki kule tym opowiedziane bylo Prawda jaka piękna i mą- ciwstawienia si ę katastrofalnej, na sprzedajne związki, na zwyk łych robotnicze.. jak to panowie Krupp i Schnei- dra zabawa? najskrajniejszym wyzys <U opartej zebraniach del,el!atów fabrycznych Zarząd gl?wny prze~lwko: temu der drukowali w państwach Podejrzany typ zacząl już poli lyc.e przemyslowc~w - w.pracy Ch. D., Z. Z. Z. --:- r,?zpo.r~ądzeolu zaklada laknajener h h' li d! t ' O 't r h r _ ZWązków wszystkch - oprócz czy nawet - ka rtelu. Tę r ezoluq ę glczoejszy protest. w kt oryc c Cle. sprz~ ac szep. ac,. ll1 ra.lezac. an jednel!o trudno zatem równać pod wzglę. nowe modele broru palnej ar- cuskich!stalowmach memlec O.K.Z.Z, a wioc ugrupowanie dem znaczenia i powa; z takim Następoie postanowiono na,... miesiąc styc z eń i luty p. r. zwoła~ tykuły alarmujące opinje pub- kich. Nie trzeba mu d awać które jest b o dajże najbardziej po n. p. drobn ym faktem jak - od do Łodzi cały szereg wieców rdliczne że sąsiedzi zbroją się posluchu, nie trzeba się dać wolane do o?r ~ ny int.er~s6w ro krycie Ąmerykil.. botn iczych, celem poinformowania nagwalt i kupują broń o nie- nabujać. Trzeba demaskować botolka. w mle socjahstycznych. Dalel. za r z ą d glówny u p ~waz robotników o wynikach dotychcza-.,.'. k 1. haseł, którym służy, zapadło w ma Kom tet ' Wykonawczy 'ZWąz ku d ' łó zwy. k. łej domosłoscl skutecz- tyc.h torym. za ezy na.s.p, rze- słodką drzemko. włókienniczeao do. wystą pi enia z sowyc prac z arzą u g wnego d b T b b ' ' związku w ł ókiennicz e go i wyson nosc. azy roru. rze a C po Po cóż pr6howa ć, kiedy i tak powyższe m żądaniem i przygoto dowania ich opinji co do d:ll' ~e j Afery takie robiono we palcach handlarzy armat. nic się nie zr.: bi wania robotników do walk i, któ:a akcji. Francji dla fabryki niemiec- OSlatn io wreszcie również w ch czeka na wypadek odrzucema Nie twierdzimy, abyśmy uwa O.K Z.l. nabrano przekonan ia. że powytszych slusznych t~d3i\ robot coś rzeba po wiedzieć. liczvch_ tali prawo o stowarzyszeniach. za W ym celu _ na ubiegłą so. (Wal ka - W) raz ~ L~ ny has idealne, te rn niemoiej musmy Pomoc żywnościowa, odzieżowa boto zwołano posiedzenie zarząd6w lo pl ę lme, gdy celem Jej -. po. stwierdzić, te zjazd czwartko,vy w, O. K t.. Z. zak oń czył si~ zwy' poszczególnych związków, wch o d zą pra wa bytu dla mas pracującyc. c z ajną demonstracją polityczną i i lekarska cych w s,ład O.K Z Z. W tym!ed~ak.wypadku - be~ odnieść motna wrateole t tylko Chojny stale dystansują Łódź Zarządy związk 6w interpelowa. wskazania: jak k,edy - _walka. ne w kwestji yoiku tych obrad, brzmi jak frazes, rzucony tak 50- dlatego zo tał zw)lanv. A przeclet Od wtorku dnia 6 b. m., gro V gjtówce, po łub 40 zł. OdpowiadaJ'ą s te r ~o ty p o w o: bte, z.e wzg.lędów program.olvych. robotnicy łódzcy mieli' pr3 ~0 <O d z k k orn 't e t d O spraw boboc ezr la ml e SlęCZOle. Zas'/ek doraz' ny wypła. _ Nic godnego uwagi. Łó. d z k. ŚWat pracr, ł ód zkl ro b o t : dziewać si-.~ po tym zj' eźdz p <ze rozpocząl rozdawnictwo węgla, :lb cany będzie ylko tym bezrobotnym Wre' zcie. na onegdaiszy czwar. l.k, mal prawo ocz e Kwać czegs goś więcej. (eb.) dzielają c przedewszystkiem tych którzy mają na utrzyman iu rodzinę tek zwo łano ziazd og61nokrajowy,,~cel od.za rząd u ~i>wnego soc bezrobotnych, kfórzy ma ją na u Samotni państwowej zapomogi do w/6kniarzy O K.Z Z. jahsty~zlle), a Wlę.C Ja~te nawskroś trzymaniu rodzi ny. r aźnej nie otrzymu ją.... robotniczej orga Olzarp). Tak w ię ; rodzina, złożona z 2!:lezrobotni, niepos ia dają cy ro Sąd zić by lo m ożll a. z.zjazd ten _ a os6b, Olrzymuje 100 kg. wę dziny. a więc niekorzystający z zn pow eźnl1e wreszcie jakieś k~nk.ret. gla, z 4-5 os6b 130 kg., z si/k6w p ieniężn y ch, maj ą prawj do niejsze uchwały. dokona JakCh Ś Apel do rady ministrów 6 i więcej osób kg pomocy lywn :::ści Q wej, mianowicie real nych posu n i ęć. Samotni w zasadzie pomocy o do b ez płatnych obiad6w (koszt je Tymczasem... S d ną pa ło wei nie olrzy mu ją W poszcze dnego obiadu oblicza ~ ie.na. 30 gr,) W części pierwszej (sprawy or. ezonowcy ne alą za wygra.. g61nych wypadkach, naskutek 7 ło a pozatern. do.pomocy zemolacza: lanizacyjne) p, Walc7ak zloż,! ~pra Zabiegi pod ję te w środę ubiegłą branie odb ę dzie się w pooled zla łe~ lonego podania. gdy kontroler ko ne} -:- w. lłośc l korca karol wozdanie.. o bardzo pomyś lnej sy w Warszawie przez delegat6w sezo 12 b. m. mitetu stwierdzi. że bezrobotny sa mles lęcz~ e. # tuacji na prowincji. wobec. utwo nowców łódzkich i r rezydenta Zie Zebrania we wspomnianych zw. motny utrzymu je wł a s ne mieszka Rodzmy bezrobotnych. zlozone rzenia kilku nowych oddzałów w)' mięckiego nie dały rezultalu. były niezwykłe burzliwe.. ne, ~ rzyznaje mu sie rację węgła z 2 lub rzech osól!. zam eszkałe okolicach Łodzi (zasługa raczej p..' Postanowiono, it sezonowcy Olewitości 60 kg.. na Chojnach, otrzymują 3 ko:ce Krzyno','ka kt6ry winien był zlo' l Wiceminister Ro ż nowsk ośwlad zrezygnują z przyrzekanych im z~ \V ciąg u naibliższych dni du ko karlofli m i e sięcz1l ie, zło źo na 1. 4 żyć' to spravuzdanie. a hył obecny czył, i~ jes.t prawdopodobne, te w silk6w, a uważając. te kwestja nać s:ę ma rozdawnictwo użya do 6 os6? - 4 korce, ponad ó na zjeździe tylko jak) zaproszony styc;znlu: kl~dy zarząd ~ł6wny F. B: mniejszej lub w i ększej zdolności n~j odzięzy \V związku' z \e.m ko os6b _. ;, korc~... gość).. z~rj.e n tuj~ S!ę w SytU8CJ finansowe l płatniczej F. B. jest rzeczą w ty~ mtel 7wrócil się do właściclef, i Ponadto gm,~ ChoJny ud Zela ' ozatem, po dysku SJ, uchwalo tej instytucji.... wypadku obojętną. postanowili admi Olstratorów domów, kt6rz)' pomoc)~ opalowel - dla samolne., no rezolucj~, w których: Takie ujęcie k.west) jest ł ed.no skierować się z protestem do rady ~.blerali wś r ód swoich lokalorów go -;,0 kl!. węr l a mle~lę~zole', łó znaczne z calkowllem skreśleol~m ministr6,,. używa ną odzież. o szczeg6 łowe spra 1 dla małej rodzi~y (2 -:3 osoby 100. L zarząd gl6wny z:-'ązku ~ : przyrzeczeń, udzielonych w SWO!1l w07dal1le o wylllkacl, tej ~biórki i. k!, d!~ średnicl rodwly (4-6 0'1 RlennlCze,o slwlerdza, ze stan. cz. crssie przez wicemin. Rotnowskle z l o żenie w komilcci~ 7ebranej wśr~ / bób) 135 kg.. ponad 6 osób ( łęk, umown)' '~'. p.r,emy be ówł6kb,entol' 1(0 lok!l ' ) 16 kd 1 czym obolzaole zaro k w ro o Ol. ator6, od7leży. sza ro lwa ;, h ' fabrykac h Wobec poyiszego Pamiętajcie W~ZO rjlsz c Z urzędu gmillnego Chojny in.!:lczrobot~i chorzy ma ł ą. pr~wo CZ'ch w p,'cze~o;~~~..('dowao 110 wieczoru w Z:W1~kac;h PracaformUją. it btzrohotni. kl6rzy wy do.bezp.latn.el pomol)' lekar.klel ~ Od ts.do c o Funduszu Pomocy ~ ~f\';' bezrobo. i Ch. D. odbyły się narady sezo CZerpali zasitki lista 10WC 7 r. B, glill1;c do bezp ła l nego rord>wol' p.oj(lęblenl ~ nowc6w. W kl.sowym zwialku ze ~A7.robotnvm ot rzymywać bę da. asiłek doraźny (lwa lekarstw. ca.

4 1r. 4. NOWY DZENNK loolk t O ~dni t. SPRAWA nbpjbckbiddrbyf Uniewinniony po sześciu latach wię zi enia w ych dniach rozegrał się w Wreszcie pod naciskem opinji Sąd doszedl do wniosku, it ze DRUCiA -NOT POLSK Berlinie epilog afery, zwanej.afe- publiczd.ej Sąd NaiwytslY zde~y- z~ania świadka z.t~k słabą p ~ ~li~- W sprawie długu amerykańskiego rą n.emieckiegq Dreyfussa. Sl\d, dowal Sę pora z perwszy w dzle- Clą Ole przedstawalą wartośc Ole uniewinmł \ a\tera Bullerjahne, jach sądownictwa niemieckiego, mogą być marodajne. Nie chcą c Rząd polski badał ostatnio wie są natu~y czysto finansowej i klóry od roku 1925 pozostaw a ł Da rewizję wyroku. Bul~e rja hn z?- je d ~ak t e obrat a ć pana. Gontarda kwestię oficjalnego ustosunkowa- l!?sdodarczej. Polska, która ucie r pod zarzutem uprawiania szpiego- stał wypuszczony pro'l7orycz01e oś wla.dczono mu, te Ole za rzuca nia się do zagadnienia splaty dłu- pała bardzo dotkliwie wskutek stwa na rzecz pań stw sprzymie- na wolno~ć, po sześcioletnim po mu Sę kłamstwa, gdy t mógł islot- gu skonsolidowanego wobec A- szeregu zarządzeń restrykcyjnych rzonych. bycie w W ęzien i u. nie słysz e ć ja kąś plotkę o Buller- meryki, którego płatność w wy- o cbara~terze przeciw importo - Lat temu sześć Sąd Najwytszy Podc~as rozprawy, która :akoń- jahme.od cudzoziem~ó~, którzy sokości dolarów przypa- wym, me mote zdobyć walut w Lipsku ska.ał Bullerjahna na czyła Sę 4 go b. m:, dyrektor ze swel s~ro ny ~lyszeh 1'1 o~ któ da - jak wiadomo w dniu 15 zajlranicznycb dla spłaty dlu ~u. piętnaście lat ciętkiego więzienia Gontard zos l ał z~prl y s~ę1?ny. Je re.:ś z Oetyczlrwych BullerJahno bieżącego ąiesiącll Tylko umożliwienie Polsce ek s za to iż wskauł on członkom ko- dnakte z tą chwtlą zmle. llł on ta k- W olegów fabrycznych. Jut po pierwszej nocie rządu )ortu towarów stworzy warunk i misji' rozbrojeniowej tajne składy tykę i oś~ i ad~zy~ sąd ow i, te ~a Jednem sto.lem B~lerjahn zo polskiego było wiadome, że dro- sprzyjające gromadzeniu nadwyż ~ amunicji. Miał on wręczyć ofi- słabą pam ęć ne.est w stane s~ał oczys.zczony od cląźących na ga do powtórne!!o dyplomatycz- ki walut dla spłaty długu. cerom angielskim, zasiada j ącym w powtórzyć ~oprz.edmc~ swych ze- Dlm po~ el.rzeń. Wyszedł z sądu nego wystąpienia Polski w Wa- Pamiętać jeszcze nale ż y, że komisji dokładne ipformacje, o za. zn.ań. Pamęta Jedyne, t e ~YSp o - z p~d,esloną głową, Wtany owa- szyngtonie została otwarta. obecnie obciążenie fjnansowe konspirowanych arsenałach nie- ml!lano mu w. pewnym ~al on l e,. w cyole przez tłumy rodaków. Obecnie zapadla już decyzja P.olski ~ługi.em amerykańskim jest mieckich. Bullerjahn był Z A rz ądu kt~9' m b~~ah c z ł~n.k owle a~ p: ~ l rządu te nale ży po raz drul!i mepomlernle wysokie, gdy t w jąc lo Składam i w pewnej fabryce, s k l~j sekcj, ko,~ S. rozbroj.eolo- K m i eszcz ącel s i ~ na przedmieściu wej o Buller.Ja.h. Ole, Jako o nfor- O p Z rczy o ~r. 3 l wystą'pić w Waszyngtonie o od- Pstolsunk~ do swe~o. zadł~ten ia ' K roczenie spłaty grudniowej. Am cl ąz on a ska Jest bardzej ob. Berlina. Owa fabryka była pod- m31qrze omlsj... b d Fili. tł spłatam, D1Z m ektóre mne p a ń- czas wojny głównym dostawcą Herr von <:,ontard su!lt o.wał Sl ~, asa ~r PO~CZ o rzy~a 10- stwa, które pó ź niej od nas skonam unicji dla armji. te zapom~lał.na śmerć. nazw 1- strukcje. złotema od~ośnej noty, solidowały swój dług wobec A- a skulek zeznań Bullerjahna sko Anghka.. kt ór.y z Ol! wów- na f numer hipoteki w które] rząd pol~kl precyzuje meryki, uzy skując znacznie doc złon kowi e Komisji m i ędzyso j u~ z - czas rozmaw ał. '!le pamę ta rów- trzy ysi ąc e złotycl. - ponowme stanowsko wysu~a godniejsze warunki. n:czej przeprowadzili w roku 1924 O.et czy to był oh.cer, ~y.tet cy- Ł a s k awe oferly s kl3 dać ~zereg argum,:ntów, ~rzemaw18-! Ameryka!\. kie koła finansowe re wi z j ę w fabryce i z n a leżli tam W.. l. a dną zaś miarą O~ Jest. w proszę pod.a W. Jl\cych za.kom.ecznośclą odrocze- i rządowe są poinformowane o ukryte s k ł a dy karabinów i czę ści staole przypomn i eć sobe kedy 3000' do adm..n. ma grudmowel spłaty.. tem, że Polska w obecnym krykarabinów maszynowych. Przez owa rozmowa była prowadzona. DZennika Łó d zkiego' Argumenty nasze w tel spra- : zas jak i ś przypuszczano w iem- utrzymała równowagę gospodar- :, ech, te tego to powodu Fr. n- czą i walutową, a także wykaza- zysie wykazała dutą odpornoś ć, cja o o ńźniela datę ew.kuacji N.d- ła wolę i zdolnou wywiązywarenj i. W 50 rocznicę kolonizacji polsldej w Kamerunie, nia się ze swycb zobowiązań. W Dopiero po jakimś czasłe rzą Warszawie liczą na tyczliwe u- niemiecki otrzymał poufną wiado. stosunkowanie się amerykańsk i ch mość, it osobnikiem, który ska- czynników rządowycb do prośby zał komisji sklad broni jest Bull~r- o odroczenie spłaty długu grudjabn. Aresztowano go niezwlocz. niowego, zwłaszcza, te argumenn ie i stawiono przed sąd wojen- ty, które Polska na poparcie sweny. go stanowiska przytacza są dla Skoro wydano wyrok na Bul- mentalności amerykańskiej cal- Jerjabna zaczęły d zia ć s i ę dziwne kowicie zrozumiałe i przekonyrzeczy. wujące. K toś doniósł władzom, te in- Ogłoszenie tekstu noty polsiormator, który wsypał' Bulier. kiej nastąpi z cbwilą otrzymania jabna nie chciał złot Ć przys i ęgi w Warszawie- wiadomości o do i nie wyjaw ł swego nazwiska, nie ręczeniu jej rządowi amery k a ń - zasługiwał w i ęc na bez względne skiemu. zaufanie. O k azało s i ę. t e sędz i a ś l edczy nie starał się nawet spra... dzić wiarogodności słówanon i mowego świadka i oparł n. nich 8lBlJOTEClU JUTRA PRACY oskarteni ~. Pó źn i ej dowiedziano Sę, że o wym.anonimem był naczelny dyrektor fabryki, w której pracował Bullerjabn, niejaki von Ganiani Twierdz i ł on i1 jeden z oficerów angielskich, pracu j ą c ych V komisji rozbrojeniowej zwierzył mu s i ę, :te uzyskano cenne informacje od Bullerjabna. N a lamach prasy niemieckiej roz p ętała a i ę burza. Na temat Bullerjahna druko~ano są żniste artykuły, wszczynano dys. usje polemiki, niemniej gwałtowne nit artykuły jakie pojawiały się we Francji, w okresie afery Dreyfussa. ADAM SKWARCZY~SK Podslawy pracy W zespole JAN HOPPE c... Zł Samorząd Pracy. l.. eojtt~:o;;;acy COD. Zł cena Zł. ll50 W doiu ~S grudnia 1882 w yrusz ył a w Hawru dod ki. unkinll Ste fana llogodzlllskiego -ka el up ~~ ~e,a n8- hli. A., RNGMAN uko.w. d..o Kemerunu. Poza Rtroo, n a u kową ekspedycja mia ł a na celu zdohycie ziemi a frykań s k iej dla z ało- SWlatowe BezrobOCie le.!!!a lam pierwszej nieoawislej ~ ol o n ii polskiej. Wy prawa w yr u szy ła z Hawru na mał y m h a lowcu Łucj a COD. Zł Malgorzata. ROf~lińekiel!1u. to w arzy s~ y to. kil~ u najbliż s zy ch przyj.c lól, międz y nimi Klem: ns Tom~zak i D. '::!~.:.::.,~\~j~;::t';:.,.. Leopold Jsnlllowskl. Na zd l ęolu tal'ow1 ee LucJa- )l algorzata. na klary, eks pedycj a R o goz iń s ', ie a u wyj eha... i.j...,... '1 ' ła do Kemerunu oraz p~do l>jzr towarlyszy Rogoziilskiego: na lewo Ktemensa Tomczaka, na pr~wo Le; 0:1 1_ lda Jamkowsklego, Jedynego poz o stałego przy iyclu członka ekspedycji, p _-----~~--~~--._--~~~~~~ ~~ 43 Z ust przerażonej dziewczyny wydarł się krzy~ CZCCELE DAB'A CłAB ELł-'AUZA, Prukł.d J. H. (Ciąg dalszy). Pod spodem był podobny pokój również jak i pierwszy wycięty w jednolitej bryle c%amego granitu. Powierzcbnia ścian była chyba jeszcze staranniej wypolerowana. W ścianie wprawiona taka 'ada tajemnic%a latarnia, jakby wycięta z kawałka lodu, a wydająca dziwne zimne promienie świat/a. W równem, cboć słabem świetle tej latarni JCzo~y.gorączko~o szukał. Tutaj wreszcie powinny być Jakeś rękopsy. W kące tam coś bieleje. Buszujew zbliża się tam i nage ze stracbem odskakuje. To są dwie czaszki ludzkie. O.czod~ł~ pa.trzą bezmyślnie, a wymownie, ;zczękl śmeją Się wszyltklemi zębami. Wokoło ;zaszki rozsypane są długie siwe włosy. Barwne, jedwabna szaty okrywają resztę kości szkieletów. - ~to byli ci ludzie? Dlaczego są tu? JakŚ szelest wyrwał go z zamyślenia. Nie mógł s i ę w p!erwszej chwili zorjentować co to za łos. agle CSZę przerwał przeratliwy cboć jakby przytlumiony krzyk kobie ty. To krzyczała Salin, która zgodnie z u m ow ą otworzył. w';łcle do iwiątyni Melk-Tauza. D_' pew poły.j..ł rotnobarwncmi kamieniami jakby,,.al Sw~tYDi. byla Duata. rozpaczy. XVHL. Szelest i krzyk wyrwały uczonego z zamyś l e- na. ~koczył po scbod~c~ do góry i... uderzył gło w ą o kamenną płytę. WYlścle ze strasznego podziemia był~ ~amknięte. Uczony znalazł się w pułapce, UWęzony w skrytce zamierzcbłej starożytności obok dwócb j akicbś szkieletów. ' - Salo!' Zamknij wejście do świątyni!... zawoa. ł. Krzyk. uczode~o, zdawało się, mógłby rozsadzić ścany pomleszczedla. Odpowiedzią było jedynie zupełne milczenie Słuchał uwatnie. Najpierw dudniły mu w uszach z~ł~wione ecba własnego krzyku, potem slyszał ~c l e tętn~.. Kr~yknął powtórnie tak, jak nigdy Jeszcze w zycm Ole krzyczał. Krzyk ten to jedyny wątły sposób rałunku. Jeteli Salfo uslyszy to wszystko będzie dobrze. ' Ale.Sallo nie.sły.szała r?zpaczliwel!o wołania. Wstrząśmęta znikmęclem najdroższej istoty leżała zemdlona na kamiennej posadzce, z rękoma wyciągniętemi bezwładnie ku dumnemu Melk-Tauzowi jakby: ~ błaganiu o litość, ja~by w żądaniu, aby za: bra~ Ją ~azem z t~m czło.wlekiem, bez którego jej tyce tracło wszelk sens znaczenie. Zmęczony próżncmi próbami dźwignięcia plyly na barkacb, uczony ucichł. Swiadomość Buszujewa po buncie rozpaczy wy p ełn ił a s ię p ok orą bezsilności... ~m ę cze.oie złamało bunt. Z każdą cbwilą nuę~o e traciły ~lastvcz~ość. Po~ietrze stawało się W clasnem pomleszczel\lu coraz clęhze. Głowa zaczęła już ciężyć. Uczony obejrzał się leniwo szukając miejsca, l!dzieby mójlł usiąść. ' Obok stał jakby stół i dwa głębokie fo tele, w \ ciosane w kamiennej ścianie. Uczony usiadł w jednym z tycb foteli-nisz i tępo spogląda j ąc na lśniące c~aszki szkieletów oddał się ponurym rozmyśla Dlom. N agle usłyszał znów ja k iś szelest i jęk. Zaczął nadsłucbiwać. Nadzieja ocalenia od ż y la n~now~. Był p~zekonany, te Sallo wystraszona jego ta!emd1c~em zm.knięciem uciekła z podziemia, ale wldocz!,le W śwątyn i ktoś był. Kled~ ~zelest powtórzył się Buszujew skoczy ł n.a scbodkl przytknąwszy pra wie usta do szcze my w skale krzyczał. ł - Kto mnie wola?.. - uslyszał przytłumionym g osem odpowiedź. W -To ja, Sallo - radośnie już wołał.-to i a ~ ypuść mnie stądł.... Gd~ie ty jesteś? - pytała, pode j rzliw i ~ o~lą~a J ąc Sę wo~oło. Widziala tylko gładkie ka mleme ścia?y. Ne.było tu miejsca, gdzieby móg: ~cbować Sę człowek. A pomimo to głos Buszu Jewa dobiegał ją!dzieś stąd.. - Jestem tutaj, na dole... Przykryla mnie ka mlenna płyta z.l~tarnią... Zamknij we j ście, to będ ę mógł s.tąd WYlścl - wołał uczony, bi ją c pi ę śc ią w gramtową płytę.. Sallo zaczęł~ coś niecoś rozumieć. Szybko pobegła do smo~a scbwytała go za szyję, ciągnąc do góry. ZaledWe płyta uniosła się nieco do góry Buszulew przecisnął się przez otwór. odetchnął. - Dosyćl - zatrzymał dziewczynę i z ul g ą S~10 opuściła smoka i rzuciła się uczonemu na szyję, dotykając go, jakby sprawdzając, że istnie;' naprawdę. -: G~zie byłeś? Jak się to stało? - dopyty wała Sę CekaWe.. -. Poszedłem ;'1adół, obejrzeć drugie pomieszczen'c ty omal Dle :z o stawiłaś mnie tu nazawsze. D. c. n.)

5 ~N~O~~~_D~nE~NN~K~L~O~D~ZK~_-~t~O~~~ru~d~8~1a~19~~~r~. ~ ii::~b~~~~a~i CyUliliz~c.i i kultura. starożytnych To co poniżej drukujemy nie jest płodem łitera~kiej wprawiają W podzw uczonych wyobratni. Nie napisał tego dziennikarz, poszukujący W prawdy życia. Autorem tej spowiedzi jest ślusarz, zamiesz- yznanie odkrywcy grobu Tułenchamena kaly w malem mieście w powie. -;e we.rs:!:awskim - bezro-,, ' b' ł'. J t CAly ŚWiat 7na dzlslal nazwls~o wych z dołałem poznać klika dzieł CywilizaCja kultura starotyt. bołby. Psze o 50.e, -;.oryczy s~r~ '-' ','_ asneg~ zycla. es dora Howarda Cartera. kt6rywsp61- sztuki. kt6ra z pewności uczyniła- nello Egiptu rywalizują pod nieto - dokument, wyjątek z welkiego wydawmctwa p. t.: nie r łord e m Ca rnavonem dokonał by zaszczyt najlepszym artystom jednym wzj!lędem z naszą. Rez- Pamiętniki bezrobotnych, które w dniach najbliższych :je1 n ego z na jsły ni ejszych odkryć europ~jskim, wątpienia Egiocjanle nie znali ani ~ejdzie na rynek księgarski.! arc,heolł)gicznych, wyd J bywając na Najwieksty błąd, jaki się w sto- czajnika elektrycznego, ani maszy-.,,.... Ś' alło dzienne przebogaty w skar sunku do tej sztuki popełnia, jest ny do p sania. Natomiast pod in- Od naj dawniejszych.a~. ~d z~mścle. mojet.slalo Się. zacl osć: -: b) gr6h Tutencham ena. Dr, Carter przypisywanie jej charakteru pry_ nemi względami przewytszali nas. pier~szych wra1eń ~ego stdle~la Cląl!~ kilku doi napęcznały, nal -r przebywa 1~ le w Egipcie tylko mitvwnego, Uwatam za zupełną Np. co do higieny. Na podstawie pamiętam, te, by mleć na życie y Się, dosiały. oęcberzy. od rz ~ s u do czasu przyje żdż a do herezje używanie takiego wyratenia: ostatnich moich badań Dflekonamuszę pra1: o~ać: Tak.tet p~zeszly 2iabral~m Sę znów do _ r~gulo _ Angljl na to, aż e by zwiedzać sta-.prymitywna sztuka eglps (a. Egipl łem się, te staroty!ni Egipcjanit lata mel1.o dziecństwa me! m~o- wadia moich wydatk6~.. :.aw.esl- rotytnllści egipskie w londytisklch posiada sztuke bardzo wyrafinowa- znacznie częściej kąpali się, aniżeli d ości. Natętywszy wszystkie Siły ~em abonament. (tak mi (. Ś b!aku muzech. PrlY sposllbności Doby tu ną i głęboką, kt6rą można w roz- my, co jest znakiem ch wytszości i nie szczędząc tadoych tru:l6w, u- Jący) w czytelni, wyn a j ąl~rn mle~ z- w Londynie pewien,dziennikarz maity spos6b ocen ić, ale nie jako czwilizacylnej.. dało mi się UKończyć ś lusarsko - m e- kanie za 10 zrotych mles 1 ęczm e. lrosił go, aby mu podał kilka prymityw..ziemia egipska kryje jeszcze chaniczną ~zkotę zawodow.ą, a skut- Twarde 16~ ko polowe, brudna, za~ _ szczej!6lów re swoich naj nowszych Warto dodać, iż dzi e ła sztuki nieocenione skarby. Długie, dłuqie k' em.tego było, te opuś~!em mla- dzewl31a pl e~zyna, pod. k!ó~ą,śp ę badań, Dr. Carter powiedział, co e!! i p~kiel były fałszowane więcej, jeszcze lata miną, nim wydobęd7iesteczko i przybyłem tutaj, do War- - po burt ujsku - do JakejŚ,2-e, nastę p uj e : nit wszelkie inne, Teraz praca my na św i atło dzienne choćby sza wy. Dostalem pracę w fabryce w dzi eń. Potem o l-ej.uczta : _Moż e najbardliej nlezrozumia- fałszerz y j.jl utrudn iona. Znamy część tych skarb6w archeoloj!'iczwyrobów metalowych. Pracowałem pól kila chle?a z herbat!! lub wo- łą dla Eurowjczk6w rzeczą jest już tak dobrze technikę starotyt- ny_h. Naturalnie odkrycie 28 grotrzy lata, a w 21 roku mego tyca dą, z czego Jestem.sytv, rzez ca sztuka egipska. Europejczycy, a na- nych Egipcjan, te wykrycie każdego b6w faraon6w, a zwłaszcza!robu stałem Sę jednym z wielu, których lusieńką dobę, at do na~tępnego wet pgiptoloj!owle starają się i1łszerstwa jest r zeczą na i z upełniej Tutenchamona, było dla świata określają wspólną nazwą:.bezro- dnia o. godzinie 1,,-j. _ zmn;e jszyć wartoś ć tei sztuki, wy- łatwą. Gdyby falszerze wiedzieli, rewela:ją, a przeciet całe życie nie botni -. W mieszkaolu brud harm ider, kazu jąc jej niedo skona łości z roz- jak łatwo rozpoznać ich robotę, koncentrowało się dookoła pira. Tak oto wygląda z jednej stro- a słońce i nitbc\ zasłali ;' brudna! maltych powod6w nie zdając porzuciliby swą pracę. Niemniej mid, Wiele innych okolic jeszcze ny medal moich lat 21: pra~, ha- popielista, stara ściana, od kt6rej sobie z tego sprawy, że sztuka ta jednak po mniej zych muzeach zawiera skarby, zagrzebane w złerowanie, a wszystko dla tarcla.. _. robi się szare> na dusz).. ' r~ 'c ho- jest ronaimnlei tyle warta, co motna znal eić leszcze bardzo wielę mi i jeżeli zdołamy je wydobyć, Za to o wiele lepiej przedstawa dzę do domu wesoły, zaraz Jednak ~ 7tn l' : sp6łczesna. W ciąj!u 0- falsyfikat6w, kt6re powinno się dowiemy się rzeczy bardzo cieka. się druga strona: małe miasteczko głowa schyla się na d6ł i zanurza stalnich m i es. ęcy prac wykopalisko- jaknajprędzej wyrzucić. wych. sąsiedztwo wielkich, gęstych, tchną- sili w morzu najsmułnlejszych cych zdrowem lasńw, a dzięl.l rozmyślań.. często w takle go- p. b k Ż O c lę tkiej pracy fizycznej wyrosłem dzlny przychodzi natrętna myśl; po l!1młmo ra U n,nlbr \V na zdrowego robociarza, zaharlowa co? Spoglądam z boku na to iii ' neg-o człowieka pracy, moje psie t ) cie pytam: poc6t zawsze Nigdy przyzwyczajony jeszcze n.le byłem do ~amo- Ja jestem, tyje męczy Się na tym dzi elności i zawsze wesoly uś- świecie? miechnięty. słyszę jakieś wołanie głosu, Przeź Niemoy pr z~jech ała gru pa ' Niektórzy z nich jadą z rodzinami. się w ży wno ść na prywatnych ryn Bo by~a pewno~ć, te.przecl~t jakdyby, nakaz wewnetrzny:.s~oticz i nżyn rów aldtrykański c h wra cają - ' ).{ore~pode~tolvi. T~~g.rapb Ex?resu i<ach, Zo~y nasze tracily cale ~nl skonczą Się noce ciemne długe odrazu basta f'oc6ż dłuzej cze- cycb do Stanów Zjednoczonych zró- 1D1yOJerowle udzielili WyWiadu: na zdobvcle funta masła łub dzie- chory!ak niepotrz ebn~ stworzen!e, jakiem RosJ-a ni-e ma pl-enl-ędzy, na specow te błyśnie jutrzenka jasnego, po- kał?. toyeb punktów Rosji So wieckij. Wraoamy do doldu-oświad c zyłkie siątka iaj. Pozatern nasza.o~nsja godn go dnia slonecznego. Bo c6z mnie oczekuje? Komu _ rolfnlk grapy, lot. Sy. ney Morrei którą wedlug kontraktu meliśmy Ale stało się jednak inaczej. A jestem potrzebny? Kogo zmartwi.. po d,ule~nim pobycie w Rosił &0- otrzymywać w.dolarach, ~yp łacana jziś, gdy jestem bezrobotny,. gdy śmierć moja? Cz, ojca mego, kt6 bija.. Ten sen to mrzon ka, t~ me. wleckiej. _ Pr acowaliśmy na Uralu byla. bardzo mepukt~ałnte, Nasze tak malo jest przyjaciól, prawie, te ry 18 lat już nie żyje nie wiem moi,lwe. Ten.t'Yardy. grunt ma Początkowo rząd sowiecki bardzo rodzmy w Stanach Zlednoczonych, ich wcale niema; gdy ci, którzy zos- nawet gdzie jest grób jego? Czy sw6j wyraz ~ n. meznaczących dobrze się z nami obchodził; otrzy- którym zaoewntona była c~ęść nałali, lękają si ę w mojej obecności, matkę moją, kt6ra dawno jut Z- zaro~kach,. os, ągmę~ch dzlę~1 a.ma mywaliśmy niezłą tywność, miesz- szych zarobków, przestały Je otrzyczy czasem nie zech cę od D1ch po pomniała, że ma teraz jeszcze to~klm,':adomośclom Z'.dzledz.,y kanie i pensję wyplacano nam w mywać.,. życzyć kilka groszy, czy ich o co gdzieś syna? radjofonjl, el~ k trotechnikl : Kilka d9 lara ch. ~imq- to czuliśmy się żle, W odpolll~edzl na nlize pmtes, oie poproszę; dziś chce mi się 1!- Tak, jestem prawie gotów, W zł?tych za.j~ś spn:edany przed-o gc!yż tyliśmy we wr?giej!1t~os~e: t,r odpowiedziano nbm:.0.iłe chce. moczyó pióro w sercu i nakreśltć głowie huk i szum. Dosyć! mot, pamiętaj ący stare, 4ob~e CZlł- rze albowiem l!ł ojdm, wyzęblem cle nada! pracować W Rosji to Den. obraz tych pełnycb nędzy i boleści Kończ! sy. Nowy po~ysł ukrocenl~ wy- źle' odziani ludzie spoglq,dają.na si,e będz.lecl~.~trzymy~lć w wału_ dni, gdyby nawet słuchaczem był Otwieram drzwi, wychodzę na datk6w na, tarcie napawa mnie ~~ cudzoziemców, jak na wr~gow.. Nle- cle SOWiecke,)( P'2ellczyw6zy warobcy człowiek, dla którego mój ulic~ i zaczynam stawiać -twarde ~ą radośc i ą To. rad o~ć. odpornosc rzadkie też był v. u~arczk ~ pom,lędzy t~ść czerwót! a na środki żywnoś. glód przedstawia \1(artość materjału kroki. Chc~ wesprzeć moje posta Ciała na wybryki. m?jej kasy.,ale nami i młodym n tymeraml so- clowe wypadalo, te ~a~y p~a conaukowego, lowlenle, zabić sentymenty i skon często przychodz mi ~a. myśl hlst,or wieckimi. wać za 5. d?larów mjesl.~czme. OWlzem, ciętko jest ha rować czyć ze zwierzęcą walką o ter. ja o owy~ furmanie Jego k~mu: Z p oczą ł kied.j biet~cego ro ~u OCZYWiście, te zerwaliśmy konlata całe bez odpoczjlllku, ale trud- Ale na tle jasnego pogodnego on takze. ci~szył. się. SW?leml kwestia tywnośclowa niezwykle ~!ę ~akty wracamy do do~u za pleniej o wiełe jest przyzwyczaić się dnia rozpryskują się bolesne myśli. oszczędnościami, os ~ą gmęte,~ 1 na w Rosji zaostrzyla. Z abrakło ml~- n~ądze rządu, amerykańskiego, gdy t do prbtni aczego tycia. Znikła depresja zn6w staję się koszt coraz bardziej ~ ~nlelszych sa masla i jaj. My, ~merykame mkt z nas me. zaos~czędzlł.... h ' si oddać wesoły Nie bacząc na to że jest dawek owsa dla koma wychwa: bez produktów tych me motemy Przed nami WYjechało z ROSJ. To!et c~łe c ~~!:y ę ~iesiąc _ jak' wiadać _ coraz' gorzej i. łał.się. ~rzed ~ole~ami furmana~1 się obejść. Poczęly się sypać te- dla tych, sary tych.przyczyn 8~ Śćme ~z i~~z~. dzie~ ł~ziłem od warszta- gorzej. Zblita się zima, a z nią. Wldz ~cle, m6j ~on ~adowala, Się leg ramy do,:adz c~ntf8!oych. rykanskich lnżymer6w, a lło t~ t d warsztatu i od fabryki do fa- mrozy, błota. Jedyne moje ubra- jut dziś?drobmą sle~kl, Siana, Skargi nasze me odno~lły. Jedna- ciągle wz~asta. My~łę te.wkr~t. u o. \.J loszenia nie drze się i niszczy na mnie co- plew zamiast poprze~mego puda kowoż żad nego skutku me pozo. ce, w Rosl~ wog6łe Ole będzie Wlę ~yk\:~~~ającsł~~~cy. ry~atne - raz bardziej, a buty moje stały się ows~ dziennie: ~e Jut wk~6tce st awało nic innego, jak zaopatrywać cej zagramcznych spec6w. 'la rztno. ' y p kanałem, przez kt6ry przepływa 50 musiał odpowl~dzleć, t~ k~nmk Je PA wi~c musiało się korzystać z bie spokojnie woda ułi~zna.. ~o w~ale Jut me chce Jeść. zasnął dziadoszczyzny. Gł6d JUŻ oddawna Jest u mole koniec.. ' B.. gościem a dzien w kt6rym był- Czy i moje konskle Ciało nie O szewlcy t Nie tak dl atwo. pogodz~fs~oś~:: bym syt}. nalety do dawnej prze- przedluźy sobie w jakiś piękny po wydali podoficera z ą nową a Dnle ~zeczy.,złości ' ranek swego snu zamiast do godz~ '. ki k. z nowem ko nieczną, mleszkamem dla m~le t.r~z Ole.dJetą pozba, Ale Ja m mo tk t ny 12-ej _ do nieskończoności? który na samo ocle ucle z raju \łszys o s aram. d' t 6t'.. wionem takich rozkoszy jak plus- się zachować humor, nawet w naj- A ~tedy nie bę.zle nawe / nicy, Wojskowy Sl\d okręgowy roz- komo po narzędzia ślusarskie, l kiew karaluchów, myszy i t. p, gorsze, najsmutniejsze dni. Wystar- kt6zby poczuł z~1 za u raco ne~ patrywał sensacyjną sprawę kaprala sam wsiadłszy do. samolotu (40' A cz~su zawsze ogromnie zaduto, czy nierealna nawet nadzieja otrzy- zwlerzęclem.. N!e ć bi m~~ę ore~~ Cen trum wyszkolenia lotniczego w tys. złotycn) pomimo h z~c~ waa w e o prótni katda pluskwa mania posady lub kilku złotych, przyr6,wn.ywa sle e w Dęblinie, mechanika Kazimie~za runk6w atmosferycznyc z o a wy. nogła J ;y rosnąć do rozmiarów wo- jak np. oczekiwanie nagrody od bezpans.klego, bezdo!tn~god P,sa, Dwornika, oskarżonego? kr~dzlez startował, nie. będąc wcale pilotem, lu. co tu robić z czasem? inów nstytutu kt6ra, kto wie. komu się k!61t~le ~:StbUJ~na:~ ~~da~z~~; samolotu wojskowe20 UC i eczkę,odbyło ł ds~ to 19 l~arec~kog~~ d'. łem próbę ' zaoszczę dostanie a wnet fantazja zaczyna Cia, ry J na nim do Rosji sowieckiej. l-ej w po u me, a po c ~~f~~'roz~jotych za kt6re wyna: snuć pl~ny lepszej przyszło~i, po- przez, naturę psim il~ty~k~em,. po- Sprawa Dwornika była przed dzinach, lotu, Dwornik wylądował jąłem rower i z ~aoą w ręku p.u- godniejsze~o dnia jutrzejszego. ma~j~~m M~~e d~a~r~ y~;da~;f; kilkoma miesiącami bardzo.! łoś~a. w okolicach C:!~~~a~~~m bołsześcile m się w kierunku puszczy Bla- Wystarczy Jaklek?lwlek zajęcie. P;y mo'e~ ludzkiem jak i honorem, Podoficer ten wysłal bowiem list w Wb~:: ~rzdezejera nietyczliwie. łowi esk ie j, maiąc; nba t!do~u d~~d!: ~~ęmj~~~~~~le, ;ok~dn~~1s0;ai!a~1 kt6~ jest o tyte' tylko przydat~y,!o k~~~e~s~:~ys~~:w ~aoj~~~~:nc~: w~6e~ c{~:o podoficer obawiając tam, w puszczy u e p b ' go j tra że kością stają mi w gardle las a- ł t h co się wydan ia w drodze policyjnej. do sta ~ę jaką kol~ietk p~ac1. ~:~: Pla'Zo~;:/i!s~' ~~~espo;ka~ się we obiady w.bezpłatnych kuch- wuna'~~o:~w~~o~~ ~~~b~. O?oc ~a. da- sam zllłosił się do konsulutu. w.aklchś 15 mlas ecz ac.-. ' b' d gdy niach dła nas bezrobotnych (z D k k Rozprawa odbywala się przy dz esięci u wsiach i w ciągu.ośmlu ztylknnyml. towakrozlyesgza;: b~~ob'otny- kt6rych niestety zmuszony będę niu listu na p ocztę worm, r o drzwiach zamkniętych. Dwornik zodni (ze względu na <?debrad1e 7~- s. ~m S i ę z a d lewcz n w korzystać) mechanik wojskowy, wytoczy na stał skazany na 2 lata więzienia. przebylem pom Qgi nie około woln070ml o bk~lło orne dłr~ej) r w. na ml~ z ~a! ~ 'p~l~e~1 mfeszka~iull.. ' zad delikatniej A zbliża mojej się. dzie~, kryl6wkl, ~ a kt6rydm wte y 010tknti6skryO msa::~~~:alt,yfeuza :~~~,z ;. ~:: degradację pozbawienie praw. Ale pracy nie dostałem! ~ijały bijaj~cl dłu~1 czas sypl~nlem 1~' co? Ulica?.cvrk'? ku większy zapas benzyny o lwy, _ dni, tygodnie, at... at... s~oncz~la godzlo~ S-ej po p ~ łudnlu d? ta~ Cz tam słowa te i widzę, że szeregowc6w obsługi odesiał, rze- się zapomoga, skończyla Się.dzla- w dzlen, a zosta~lającą.sobgłodu trzy lta nauki w szkole zawodo- _ dowszczyzna. titalem nad prze mało czasu na o czuwanie. ' wel nie wystarczaj~ mi na wrażepa ś cią Bez jutra, bez widoków, a Og.arnla d,llę t tak~e w~?~~~e~i nie tego wszystkiego, co mię boli w kieszeni - grosze. DZiŚ, g y Jes em. ezro i co mi dolega Za slaby jest ta- kto wie coby się ze mną sta- czem nie mogę Jej P~~6c. o łodu lent m6j by temi oto słowami 10, gdyby nie przypadek... ~ewien W godz!nach n~m.lę;:; r~z ło dać ujście tym chaotycznym mykolega, towarzysz pracy; skałeczyl gdy powstaje reakcjagi~dają dzi~o ślom kt6re gnietdżą się w m6zgu.lobie palec i nie mógł pracować. mlenl~na, dc~y spo. się myśi moi~ w owe ciemne dni i bezse~ J ~ go zastępowa łem,. Praca za Ja- w takl~ ~~ zt~ ~as:p~~zywam już ne noce, szary i ciemny test najk J eś 30 złotych. Z Jaką energią - to JUz Jes n, to 'ut jest jaśniejszy okres mego tycia. rzuciłem si~ do ma~yny, A.e na błrz:gujp~z~p~śc'isko t!k nisko Cza l'l1y i ciemny jak owe bezsen gdzie podziały się moje ~wne. Sil otch a. u a n. ne głodne noce... ne, zdrowe lapy? Zamast Olch. upadłem. : d ę się jeszcze A czy i mnie kie dyś dosięgnie miękka, wydelikacona rączka.. Ale n~e, Pf n~~zgo ziemisteg~ promierl jasnego, slonecznego iy- Nie, nie żalowa łem, c h Cia łem doplynę o, war 'ił _ cia? się jakby zemści ł nld ni~mi. a grunta - nie, rzeczywisto to za HENRYK RYGER ZBY PRACY SamorZild go.pod.rozo połeczn,,.i.ta pr.o~. N klad Spółki Nauczycl e łskiej Polska SkładnJea Pomocy Szkoln ych R OTUS W.raz, Nowy Swiat 33. O... zł. a Sp.

6 ~. 8~. ~~~~~~~~~ tojr. 341 KRONKA OzU: Grd..., 10 ~;!~ ~;d~~ł~;.,;-or.ł... ng.: Jod, gr.-kn: J.1:o... Jutro: n. k: Damalego elow.: Wo1miuz& Sobola gr.,wang.: t Stef.na Oam8zego Wieczór autorski w niedzielę, dnia grudnia, o godz. S wieczorem, odbędzie się w, alonach nstytutu Propagandy zluki (park Sienkiewicza) wieczór autorski - poety Tadeusza Pei pera. Poezje jego recytowane bę?ą przez autora oraz artystów ~atru miejskiego. Odczyt O gruźlicy Staraniem wojewódzkiego ko mitetu.dni Przeciwgruźliczyc h ' w Łodzi odbędzie się w niedzielę dn!a 11 grudnia br. o godz. 12 w polu dnie w sali Mieiskiego Kille (atogralu Oświatowego (Wodny Rynek) odc~yt.0 grutlicy', kt6ry wygłosi dr. med. Stanisław Skalski, dyrektor wojewódzkiego urzędu zdrowia. Uprzątanie śniegu Wladze administracyjne wydały przypomnienie pod adresem organów policji, o konieczności przestrzegania, by dozorcy domowi tudzie! osoby, których pieczy powierzony jest por z ądek na posespatrzeniu wn iosku adw. Kobylió- wie adw. Lipszyca nastąpi w naj posiedzeniu gosoodarezem po roz- \ te zakończenie śledztwa w sprajach miejskich, usuwały nagroma_ skiego odrz ucił go i utrz y mał jako bli ższym czasie. dzony na podwórzach, chodnikach i jezdniach śnieg, by w ten sposób zapobiec tworzeniu się błota. Równocze ś nie organa policyjne przestrzegać będą, by dozorcy po sypywali choduiki, w wypadku mrozu, a to celem zapobietenia śliz gawicy i n i eszczę ś l i wym wypadkom, jakie na tym tje m a i ą częstokroć miejsce.. Banda Czarnej Rączki Sensacyjny zwrot w śledztwie przeciwko terorystom kaliskim Głośna od pewnel!o czasu afe.' Obie bandy działajv na za S3- bandy.czarnej Rączki będzie ra.tasiem,arzy kaliskich, w oso- dzie porczumienia na podstawie ona naj prawdopodobniej, w ciągu bach braci Lorant i herszta bandy kt6rego nastąpiło rozgraniczenie najhlitszego czasu zlikwidowana. Slo~.., cb. 733, zach Klę.,.o: 15.18, ~.08 Berka Ziemniaka, przedstawiła się Śl:isłe terenu działania, :ak i jego Okazuje się, ii Berek Zi emniak obecnie policji z nowej, niezmier metod. herszt teroryst6w i wsp61nik braci nie sensacyjnd strony. Jak slychać - w związku z Loranl6w, nie zoslał jeszcze ujęty. Nocne dy2ury aptek. Oto, jak s : ę dowiadujemy, w uzyskal' emi rewelacjami władze Zachodzą podejrzenia it Zemniak MeJ dzisiejszej zwią zku z katastrofą autobusu pod znalazły się obecnie na tropie owej ukrywa si ę w Łodzi. d yturu j ą nas t ę pujące aptek: S. Jankielewicsa, Story Rynek 9. B. Gluchowskiego, Przygodtcami, w powiecie kaliskim w kt6rym to autobusie znajdowało się Narutowicza 6. S. Hambur ~ a i S-ki, 14 b andyt6w, kl6rzywszyscy nie Główna 50. L. Pawłowskiego, Piotrkowska 307. A. Piotrowskiego, mai, za wyjątkiem jednego, zabitego w kataslrofie, zdołali zhiec, Pomorska 9L L Steckla, Lima ustalono, it jedna z pasaierek po nowskiego 31. zostawionych 'w autobusie wobec odniesionych przez nią okaleczeń F erje zimowe w szkołach. lnspetorat szkolny m. Łod z i otrzymał zarządzenie min. wyznań religijnych i oświec. publicznego, na mocy którego wprowadzony zostaje nowy podziaj roku szkol nego. W myśl tego zarządzen i a feqe zimowe, po z akończeniu pierwszego oółrocza rozpoczną się z dniem 23 grudnia rb. i zakończą się w dniu 15 stycznia 1983 r.. Po raz ostatni lekcje odbywać S ę będą przed świętami w dniu 22 grudnia rb. LKWDACJA SZAJK WAPlYW'CZY Dwoma samochodami na wyprawy rabunkowe była Florenlyna Resler, kochan ka jednego z członk6w bandy, nie Lo Już plzed paru dniami nade- kań prywatnych w Radomsku,l' W rezultacie przeprowadza rant6w - ale wsp61dziala j ące j 7. szly do Łodzi doniesienia o zu- przy ul. Częstoc howskiej 28., nych dochodzeń zatrzymano jetamtą - bandy.czarnej Rączki chwalem wlamaniu, dokonanem Jeszcze przed powiadomie- szcze jednego szofera i dru gą Stwierdzono ii oprócz bandy do lokalu Resursy Rzemieślni-. niem władz policyinych o tym partję włamywaczy, którzy zdo Ziemniaka grasowała w Kaliszu i czej w Radomsku, przy ul. Rzeź- drultim wypadku włamania - w lali już przedostać się do Łodzi. okolicy banda.czarnej Rącz k i' nickiej 3. zwią zku z ol<radzeniem Resursy Okazało się iż szaika bandytów t j. osobnika o nieujawionej jak W następstwie ta sama, iak Rzemie lniczej funkcjonarjusze operowała przy udziale większej dotychczas totsamości, noszącego przypuszczano, szajka dokonala policji, obserwując samochody, liczby os6b, wybierając się na na jednej ręce ctarną rękawiczkę włamania do jednego z miesz- wyjeżdżające z Radomska, zwr6- wyprawy prowincjonalne przy cili uwagę już poza miastem na pomocy dw6ch samochodów, z - j akąś taks6wkę, oznaczoną nu- szoferami kt6rych bandyci bylf w merem rejestracyjnym. z Łodzi. porozumieniu. Samoch6d zatrzymano,. a w Po aresztowaniach okazało Adw. Lips zyc nadal w więzieniu tym momencie ~rzej pasażerowie się, iź wszyscy niemal członkowozu wysko~zyli na szosę i za- wie szajki zostali wyłowien; O drzucone podanie obrońcy częli uciekać w stronę lasów, przez policję, z wyjątkiem kilku W po cz ąt k ach biet. ty ~odnia środe k zapobiegawczy wz g lędel1l położonych na terenie gminy osób. adw. Stefan l(ol>yliński, któremu aresztowanego adw. Marka Lipsz)!- Wola Kamocka. Ze względu na trwające 'W powierzono obronę osadzonego es, areszt b e zwzgl ędny, hk, Ż Po dłuższym pościgu ucieka- dalszym ciągu poszukiwania obecnie w więz i e n iu adwokata adw. Lipszyc pozostanie nadal w jących zdołano zatrzymać. Aresz- niedobitk6w bandy nazwiska Marka Lipszyca, wni ó sł podanie o więzieniu.. łowano równieź szofera taks6w- dalszych aresztowanych, poza zmianę środka zapobiegawczego. StanOWisko swe sąd uzasadmł ki, w osobie Stanisława Kr6li- trzema wyżej wymienionemi i Jak wiadomo, adw. Marek Lip- tern, iż śledztwo w sprawie adw. kowskiego. jednego szofera, trzymane są w szyc aresztowany zostal 111 związ- Lipszyca dolychczas nie zostaio Zatrzymanymi pasażerami tak- tajemnicy. ku z nadutyciami, jakie ujawnio- ukończone i z chwilą wypuszcze- sówki okazali się: J6zef Szew- W sprawie tej policja ł6dzka no podczas pełn i enia przezeń lunk- nia go na wolu ość ad w. Lipszyc czyk, D'ydje Kanc i Abram Lew- współdziałała z piotrkowską i racji syndyka masy upad ło ści firmy miałby możn o ść wplywania na kowicz, wszyscy trzej znani zło- domszczańską, bowiem banda A. G Borst w Zgie rzu. bieg śledztwa i jego ostateczne dzieje łódzcy, bawiący na goś- włamywaczy operowa.la na tere- W związ k u z te rn dowiadujemy wyniki. cinnych występach w Radom- nie wszystkich trzech powiatów. s i ę, te S ą d O k r ęgclwy w Łodzi na Równocze ś nie dowiadujemy się, sku. Oszukańcza dyrekcja 2:ydowskiego banku Nieoczekiwane aresztowanie wśród kupiectwa wieluńskięgo. Mleko bez tłuszczu i czekolada ze śmieci Jak wynika ze sprawozdań Czekolada ta jest bardzo sil Państwowego Zakladu Badania nie reklamowana jako wyb6r re Zywności i Przetwor6w Użytku nomowanej, przedwojennej firmy. W Łodzi, w patdziemiku roku b. Ponieważ jest wiadomem, że zgloszono do analizy pr6b firma ta nie istnieje od wielu lat, Ostatnio dokonano w Wieluniu Wobec pozytywnego wyniku mleka, z czego zakwestjonowano zwr6cono na czekoladę.fenoaresztowania niejakiego Michalała ws t ępny c h dochodzeń - oliydwu 115, rómego innego nabialu - men baczniejszą uwagę. P ęknięła rura gazowa Or~nbacha, osobnika w wieku lat z~trzymanrch, osadzono w więzi~, 264 ~r.óbki, różnych środków ~y- O ka7.ało się, iż czekolada ta. około 40, b. prezesa Banku Ku- OlU w,elunsk,em' wnoscl - 433, z tego zll:kwestjo- przygotowana jest z łusek kaka- W dniu wczqrajszym w do- pieckiego (instytucja żydowska) i Suma nadutyć, popełnionych nowano 150, 14 przedmotów u- owych z domieszką mialu kakamu p~y ulicy. ~eromskiego ~ 37-letniego Szyję. Madowicza, dy- pr~ez. ares~towa.nych działaczy wie- żytku - zakwestjonowano 2 pró- OWeg?' i mąki kartoflanej. '11(0- nas!ąpjlo pękolęcle rury gazowej rek ' ora wspomolanego banku, a lunsklch, sięga Jakoby zl. by. gól e lako produkt jest bez jakej w miesz~aniu prywałnem Heno- pozatem radnego m. Wielunia Aresztowanie Orenbacha i Ma- Z zakwestjo~owanych próbek kol wiek wartości. cba SztaJera. Aresztowanie nastąpiło wobec dowic:la wywołało w kolach ku- mlecznycb stw~erdz~no - 28 /0 Przeprowadzone poszukiwa- W mieszkaniu znajdował się uzasadnionych podejrzeli, iż obaj \PieCkicli Wielunia niezwykle silne odtłuszczonycb rozcieńczonych, nia naprowadziły na ś lad fabry M-letni właściciel mieszkania wymienieni, Orenbach i Mailowicz poruszenie. zaś 4 proc. - tylko odtłuszczo- ki, która mieściła sie w mieszka- Henoch Sztajer, kt6ry wskutek do.wnali szeregu nadużyć na szko nvcph. niu Berka Rozdziała; przy ulicy wypadku uległ zatruciu gazem dę banku. rzy próbkach ~l~~a, s~ro- Rybnej 14. świetlnym. \~adzo n ych Z prowjocjl! w hcz- W fabryce tej znaleziono 1~ Wypadek spostrzegla żona 'd. hl'd ble 38, 26 próbek, a WęC około kg. etykiet z firmą Fenomen. zatrutego, która po powrocie z Lepsze wl ęzienle OlZ g o l C o 70 proc. zostal o zakwestjonowa- Ca ł y t d, l.. t nvch owar, sp orzą zony przez t aru zna az a męza Oleprzy om-.. Rozdz i ała, opieczętowano. Sprytne!!ń. Samooskarżenie bezrobotnego Jeżeli chodzi omaslo - za- ny fabrykant nie zrezygnowal Niezwłocznie powiadomiono nieczyszczenie go margaryną no- jednak z zyskownego procederu pogotowie, które udzieliło zatru- Patr<1 policji we wsi Kluczki, skry!. s i ę za paranami. Osobnika tuje sic w Łodzi co raz tzailziej. albowiem zaczął produkować sw: temu pomocy i przewiozło go oowiatu 'l'ieluńskieg o zauwaty! owego zatrzymano i do pro\vadzo- Wypadki takie są możliwe tylko fenomenalną czekoladę pod in' do szpitala. osobnika, który nn widok policji no do posterunku, gdzie o k azało przy sprzedaży masla przez do- nym adresem. tu lo jednak zde'.!i! się, te jest to 28-letni Stefan Ja- mokrążców. maskowano. W rezultacie Berek ruga, bez stałe go miejsca zamiesl ' Pozatem, ostatnio ujawniono Rozdział będzie miał dwie sprakania. na rynkach ł6dzkich czekoladę w wy o sprzedawanie do spożycia Pościg za skradzionem paltem Badany Jaruga przyzna ł si ~, ż e etykietach firmy warszawskie j bezwartościowego produktu pod wlamał się do plebanii w parafji Fenomen, Bracia Z. W akarec- fałszywemi etyki<;tami. Wesoła zabawa złodzieja Wieruszów i tam skradł futro i in- cy. W nocy na 24 października odpowiedzialności karnej. ne rzeczy. Sąd rb. w barze Mieszczańskim przy Grodzki w Łodzi 1)0 rozpatrze Placu Reymonta, stanowiącym niu sprawy skazał Rafała Woźwłasność Lidji Kleinser, zabawia- niczkę na sześć miesięcy więzieli się Rafal Wożniczka (Napiór- nia. kowskiel!o 39) i Dawid Karczmar. Wychodząc o!odz. 2 w nocy w stanie podcbmielonym Woźniqka zabral palto, należące do przemysłowca Mikołaja Krauzego, bawiące~o r6wnież w barze. Poszkodowany spostrzegł kradzież i w 'owarzyslwie dwu przyjaciół taksówką poj!onil za zlodziejem, który odiechał dorożką. Przy zbiegu ulic Kjrola i Piotrkowskiej dogoni! Wożnicz \tę. Złodziej.lawił opór i doszło do b6iki, którą zlikwidowała polic!u. Wótnic:zkę pociąnięto do Uoroslczont' Już ukazała się w druku llls;qddwnść Poradnik niezbfldnyl Kupcy \,! i V kalegoryj prze nysłowcy V, V, V\ i V blag_ Wy,,, k o ~ć podlku.. d obi',)! zmn iei Slon. od dnia l 't l czni~ 193,... Wydawnictwo Kalttuarni L6clzkiej CZYTAJ, i'nz. Nnrul M.a.1 Cena zł- L Wobec tego zatrzymano go i wdrożono _dochodzenit', które ujawniło, że wiamanie nie miało (miejsc'a i symulow~np. było przez Ja rugę Badany w tej sprawie Jaruga przyznał się, ż e nie kradl, lecz pozo sta j ąc bez. dachu nad glow ą i środków do tycia po s tanowił 0 - skarźyć się by do s tać się do wię zieniu. Ż'cz en ie to s pelniło się, albowiem niezwykłegu osobnika zatrzyma no pod zarzutem symulowa. ni a p r z estęp s twa i wprowadzen ia w: adzv w bląd. PośWit:cenie sztandaru P.O. \. Program uroczystości Jak iuż donosiliśmy, łódzkie zjadz okręgowy ' delegatów V sal koło związ ).- u Peowiaków urządza Rady miejskiej i wbijanie glvożdzi w Uledzi e l~ dnia 11 grudnia pod godz. 15 obiad - t.ołnierski w ka protek toratem wojewody łódzkiego synie garnizonowe. Wla d s ławd.ł as zczolta i dowódcy Okr. Korp. Nr. V generala Slani- _ sława M a ł a cho wski e go u ro c zy s to ść po ś wi ęc enia sztan daru. Od zaraz do wynaj~ 'rogram uroc zy sto ś ci jest,1a s tę o ują c.y: Godz uroczysla 111sza świ ę t a i p oświę ct'!1 l e stlandaru w k oś c i el. garn i<onowym przv ul. św. Jerzego, godz. t2 - defilada i zlożenie wieńca przed pomnikiem Tadeusza Kościu sz ki, godz duży, słoneczny, P okój Z kuchnią światlo elektryczne, losze piętr/' SERAKOWSKE60 70, m, 5

7 Na skazanych NOWY DZENNK todzk - 10 grudl\ia 1932 r. 't r. 7 DZENNK SPORTOWY mponuj ący rozwój Zw. Mł. Ludowej PROGRAM RAOJ OWl Po meczu Lódź-Sz Łokholm Aktualja lokalne Wybory nowego zarządu ~eró w wyjechała z Łodzi dopiero której zostalo przyznane zwyci~ Dnia 8 b. m. w lokalu Związku - W mistrzq,stwach drutyno. wych okr~gu w zapaśnictwie pro- wódzkiego Zw. M. Ludowe/, klóre - Ekspedycja szwedzkich bok- wadzi cbwilowo zespól Wiroy, tecki, oddaiąc przewodnictwo zebrania p. Tomaszowi Bernaslowi, wczoraj w godzinach wieczoro- stwo walkowerem naskutek niewycb. Po meczu w czwartek od- zgłoszenia się do wyznaczonego wiceorezesowi zarządu głównel{o. byl się w salach.union-touringu meczu drutyny Sokoła (w ubieglą Sprawozdanie E dzałalności za bankiet na cze~ć go~ci, na którym niedzielę). przemawiali kierownicy drutyn, - Dru&yny gier sportowych przedstawiciele zarządu LO.Z.B., LKS-u wyjetm'i'l na niedziele; dn ko.1sul szwedzki i t. d. W dniu Pabjanic w r~' rozegrania mewczorajazym, Szwedzi korl}'ltajllc r7ów towarzys\tlch w koszykówkę z pobytu w Ł o dzi zwiedzili miasto,. '~ką i teńską z drutynami tam. Zlkłady, Widzewsk1ej Manulaktu- fejszego Sokoła. rym i t. p. Goście byli b. zado- - W dzisiejszych grach sporwoleni z pobytu w Polsce i z u. towych Triumfu, orócz meczu fiznaniem wyratali się $pecjalnie nalowego w sldtkówce tel\skiej o doblej klasie bokserów ł ód z kich. m i ędzy HKS em a Triu mfem zo o Zmia~y w zarządzie SKS-u Na skutek us t ąpie ni. dotychczasowego prezesa SKB-u p. ppłk. dyp!. Adama Sw italskiego, który został przeniesiony do Warszawy oraz dotycbczasowego wiceprezesa mir. Tadeusza Marszałk a, który ob j ął komen d ę o kręgu Związku Strzeleckiego, nastąpi ły w z arz ą dzie SKS-u nas t ępując e zmiany: na prezesa powoi ano rulk. dyp!. Alf- T~rczyńskiego, a na wice prezesa p. S. Dowbora zaś na sekretarza p. S. Qr usz czyńskiego. ~ Walne zgromadzenie sekcji piłki no~nej SKS u wyłoniło nowy zarząd sekcji \V na~tę p ując y m skladzie: kier. sekcji: mjr. dyp!. Wslo ck i, ust~pca por. Pajzert, sekretarz p. łiohljolllicz, zu tępca stanie rozegrany równiet mecz o mistrzostwo kl. B. w koszykówce te ń s k i e j: Hakoah - Sztern oraz mecz towanyski w kosz. męską: Triumf-Reprezentacja Niem: Gimnujum. Natomiast finał o wy mecz w kosz. męsk!: ŁKS-W KS ; ostał odbyło się zebrane zarzą d u woie otwonył wiceprezes Adam Woj rok ubieliły dotył sekretarz generalny Z. M. L. p. Władysław Lewandowicz, przedstawiai.c stan organizacji: 320 oddz i ałów w woiewództwie, 115 śwetlic, 17 chórów. 12 orkiestr, 117 bibljotek własnych, 20 kursów powiatowych spo łecznych, 560 kursów w oddzałach. 96 zespołów prtysposoblenla rolniczego, dwa Rursy 1V0lewódzkie dla przodownków powiatowych, oraz.górą 200 przedstaw eń teatralnych. Związek Młodzieży Lu dowej gromadzi w swych szeregach 'rzesdo 12 tys. członków i ~łon k ifl;..., ~. Sprawozdana prezesów powili' towych Z. M. L. stwierdziły s t ały rozwój Zwązku oraz b. dobre stosunk Ee Zw. Strzel. w form e ~isiej ws,ółpracy. Dokonano wyborów uzupełniających do zarządu. a mianowicie: na miejsce posla Franciszka lipińskego, którv był ~ruesem Zw. M. Lud. w.brano jednogłośnie A. Wojteckiego ł R Zar~bsklego z Kalisla, skarbnikem B. Galińsltiego z Brzelin. W końcu zebrania uchw1lono wysłać dtpesz hołdo nicze p. Prezydentowi RZl'ltej gnacemu Mo~lcklemu i Marszałkowł Józefowi Piłsudskiemu, poczem zebranie zamknięto. ł.6da. 50_Ot. dr d.' GodzleDo;y Pegl~d Pra., Pol8kloi..(()-U~ Komu.lkat Gl. Wol.l< ~L lol.oralogl nel dla komunlk'. lolulcul 115~~:i~ ~~::~~:... a War...,. 1r't,O:\-12.1 h ł1d~td'e pro~ramn na dol.ń blotl\cy 12.ln-~.10 Płlly ~r.motonow..3.lo-n. l ~ KOlonkl metoorololtl., prezesem urzl\du wojew. P posła Dominka Dra{w~, wiceprezesami: l' '5-1&l.\ l(omu.lkal~,podorc.;y. Poboczni kolporterzy f łszywych monet odwo ł any i odbedzie się naj prawdopodobniej w początkach stycznia. - W turnieju jutrzejszym dru tyn robotniczyeh o pubu prez. Rady Miejskiej wezmą udział Tur z Ł odzi i Pabjanic, Szlem, Widzew, J utrzenka i Skra z Warst3wy. O sobliwa fundatorka n'1' ~ Poran,t.. kolny.e L.ow.,i 53-U ~ Pr... l!. ~ Wt.tłomoścl wolsk,,,,,,.,.t.lo.kle ndpo..d, u dol. ramlonla Wolskow.go D. atylulo Nanko.o,W1d nl.to~0 rd..1. TArg. U.S~ - ~.OO Slu.hollllHo p. t We,., ~H nl~ Br. Oltrnwilał HtOO - ln 4n Płyty lra'toronowe ,PrzYC<fny... yclw bol... lków 'OJ r wyrt. rof Marian Zd,leobo 1r. 17.oo-17.~ Tr. lo L... Aady.la dla c:hof'vnh V onrat. ks. R \Sł. 17!>O-'.O P,t, ~romołndo.,. 17. fo-17.~ ~ Odolyl aklualllf 17.0$ Od.'Jt.nl. pragramu ' fł1,1\ D.t'PDJ 18 CXJ-O re fuzjka lekka Z l'ealeura t1 ('rist,,, Orkiestra Braget& 1 Jetuhn.. slflesro m.lxl-19.?o Rozmalloł.. _ ~ Komnnllr,t laby Prze... Handl. ' ł,odll. 'łd'ttu. teatrów 'O. 30-P.ł5 _N dnokrę~n W dniu 13 czerwca r. b., z dane monety, czy tei dlalello, te J9.~-20.oo Prao y Ollennlle Rado' racji odpustu ~w, Antoniego, u- porzucili resztę. W m Muzyka lek ka, Wykon... Kalendarzvk sportowy rzesze pielgrzym6w z Lodzi i ko troje oskarżonych stanęło ~~~~~Di!d~lk\lU~t~r:1 (plo.onki) d ały się do Lalliewnik liczne W dniu wczorajszym wszyst- ey: Orle. P. R. pod rlyr. 1Vi. N... rota _ r6tnych okolic podmiejskich. przed ł6dzkim s~dem okręgo- V prur.. l. WSadomotot.porLow. nli dzi' M. in. przybyli do Lagiewnik wym oraz Ood... k do PrllOo 0.\0 Kalendarzyk sportowy na dzi ś \ 24-letni Piotr D~lecki (hand!arz Do winy nie przy~nd~ się 82.c!5~~3~~dJ~~~:~t O~oplo... kl,. ptzewidule nlstepujl\~e impreay?woc6w), ' heoll Kub.ak, W. charakterze śwla Ów sta- wyk. l r,t. Sllompkl S ortowe' lejlo narzeczona zarnem córka wah l?rzed sądem.apuedawcy ~.~.100 p...na polokr. p ery.port owel Sale' Nlemi~c- sklepikarza, oru 191et~i Bole- lodó,: 8pn;~dawcz ynle ą gó rk6w, Podoln - )11\1.. Tadeu.. Nltt k, Gi ' AJ j sław $oba ł ka, praktykant rze- wędhn, papierosów, alkoholu man. leg~ m,nazlum p~zy U. e e mieślnic tv. t. d Uęd. KomUl. p,6,hr. KO ŚCUszki od. f.!odzloy 1?30.gry W tk tr' k w l' l _ Jedni świadkowie zeznawali nst leleor. komun potl., y sportowe Tnumfu m. 10. fda! szys, o ol.e upo.a 1 o.., h. 23.OO-U.OO ro.yk_ tanee.na din.. p. Rach i gospodarz sier!. O osławski. siatkówki: HKS-frl f dy, og6rkl wędhoę, papl~ro~y, n!! mekorz~śc.oskartonyc, 10-.,8~ am Prk. ',nnla R.,m... um. w6dkę, niacąc fałszyweml p'ę- Dl - p~e,clwme. 111 ciozłot6wkami. GDZE SZUKAC ROZRYWK? TEATR. ljlejskk,.lłm 1111 TEATR KAMERALNY:.. SClę ie od jolr.. TEATR POPUL.AR!'N:. Lady Cble. JA&: Karusala bumorq AORJA:.Zwyclęstwo, CASNO.Blond VODD'~ CAPTOL:.Mook.. a b.. maokl CZARY:.Morderstwo o świale CORSO: t.śwlatła welkego mtasla 11 W.mJ... oa. DOM LUDOWY:.Jad mlloś_t GRANO-KNO:,Boc.na nlo. LUNA:.Król - to ja. 1018'1'&0:,Z...,.clęet.. o OŚWATOWY:. Zba6blona PAN:,Zell1ota nlotoplraa',z Byrdem do bl'r n na p oł udn owgo. p ALACE: Slat.n Z.,dr06el PRZBOWOŚN B. Trageda amo '7ka~,k. )łlmoza:,ollesl,clu Pawl.ka'. BAKETA:,Jan Klepur. Brygda SPLE:~~:.B ł ęk ilua Rapsodja' STYLOWY:.Dell1on muoscl' SZTUKA:. 0lnls1<0 ZACRĘTA.Najddicy Teatr MieJekl On nlodzleu.. ł~ nle.. l,... lill1 Jl l M~ ~odzelow,ką O,lś w sobotę o god.lnle f-el popo ł. We.elo St. Wy,plaillklego dla mlo dzlot;y szkolnej po eenaob zntżonych. W ponied,tałek wlecz. raz.1esjcze tlw;,~e~'dmit.y retvser L. Szyller przy gotowuje dl tealru Mejskego głoś ll ~ sz tuk.ę Tretlakowa Knyczcłe Chiny\o, Teatr Kamerain, W nledllel. o 5 oj ponoludnlo ~ ra. oet ałlll.. Rembrandt na przedd ' Mlohał,m Znlo.am Teatr Popularny. Ogrodowl Ul.. - 0,i6 o ROdz po pal. po cenach,nltody.h oporelka,. S aktaob L.ady Chle Bilety nabjw_ć moln.. jut V i. zamawiali w blune OrhlB u PloŁr k ow. oka 66. tl e.dziennle od!lod1 Q-4 1)0 pol... hl lo Tootru od godz od 4-10.,lec. V nlod,lel. w ooboly ś.,lęta od \O r. do 10 wlec. bez przerwy. W nlod110l. O!fodzlD pol oot.tnlo przodlt...,dla baśn fanlo ty.o'.. 6 otu nbr... h KrólewllO Śoldk a 7 karlów. Bllol;y (od 40 ~r. do 1.ł. 50 gr.) Teatr Jar 0111 daujm.un p, ł llł pllś, sk,.,ó.. S plkantorjl rela p.,. Karo lila humoru Na o.. le... polq Ole' Grono,,kl - luakomlty bamorysta, oraz Polak6wna, Wolhlskl, Tokarska. Tartakowc., Ze rańska Szymltowskl. O.lś dwa prledotawl.1l1a o godlinle Cooy mlejs. od 15 gr. do a. Ka., C;ynna od god le. Te.tr popularny w.a.. G.,era. U! Piotrkowska ;!9). Ozlg o g V. V nleozlelę o!l. 416 po poło premlę ra 'e',otogo wl dow laka ze śple ,ń.a mi w 5 aktach 12 obra.ach p. t.. Awan lura w Rajn Ud.lał puyjmuje oały 'e. pól. Oeny r. do 2 al. ~~~~ O,,, dol następnyoh wle orem dowcpna lekka kom.dia Kledny6skleaD JJSzczę~ołe od lutra U Apel Ł6dzkiel Straty Ogniowej Ochotniczej do pp. Wł.6cicieU Nieruchomości _Łódzka Slrat Ogniowa Ochot z go r~ cy m apelem by nie 2w~ża nicza w roku bieżąq m z przyczy n trybie p rzyśp i eszo n y m d oko n ać przyrzeczonych nam zbiórek u swoich lokatorów. od za rząd u nieza l eż n yc h, zbiórkę na pokrycie.swego n i edobo r ~ ~~żetowego. zl11usloną by ł a pbd.. e hć na dwa okresy. Perwszy dzień znaczka o db ył się w mieslqcu maj u ł wówczas Prz) golowane listy do zbi1srek dla Pp. właścicieli nier uch o m ośc. z dal ą 22 maja 1982 r. zalrzymaliś m y jo okresu jesłt:l1ne~o. Odwołujemy si~ obecnie do 0: ólu OP. właklci e ll ~omośc. jąc na d atę majowq, zechcieli w Wierzy my bowiem n ie zł o m nie, te na red u kcję sta ł ego pogolo~.a ogól meszkańców nie. po%~ O l 1 chęl n ie z drobflemi ohar2r)1! pośpieszy... Wszyslkim ym pp. właśclc!e: 10m nieruchomości. którz)' zechcieli łaskawe zebrane kwoly już p!lesłl ć rio kancelarji straty, ul. S!pn- melaskość ze- _ Monety były wykonane dość znań nuciło pewne świat~o ulaw udatnie, to tet, mimo kilkakrot- nierue faktu, it oskarżen.1 wplynych zatarg6w, n a ogół przyjmo- wali, prz~d spra~ą na śwlndków, wano je.. bądz QbleCUląC m po 300 zł. za W łednym wypadku wsze~to składanie korzystnych.zeznań, alarm i kolporterów.fałszywych bądź ~rożąc zemstą w razu~ prze'... monet pnytrzymała policja. ciwoym.. Rewiz;1l osobista Qie dała re- Sąd, po naradzie, ska.za~ r.ez6ltat6w, czy dlatego, te o~zu~ci nę Kubiak na, l ~ok. WięZienia, zdołali wyiłać wszystkie posla- pozostałych uolewlomł. PROSPEK T WYDAWCTWA P. T. POD ZNAKEM Odp Ow i Bd zialn o ści li Pracy DZESĘĆ WECZOROW poo Rf.DA lic 'A ADAM SKWROZY ŃSKE 60 Wydawnictwo.JROUA - WARSZ.\ NA. Chwlelna 33- ł, TRESC KSĄŻK: Aleksander Hertzl nteligenci. wobec OldS,. Tadellsz Ma,zne rl Kultura muzyczna lu~u polsk ' ~&'o jako czyn nik państwowo - twórczy. k M J Helena M!er6wna, Wand a. Prazmows al. ar a Uklejeka, Znacz,ęnlę ~h.rakteru w życiu ~połecznelu. PolSki. Franol.zek Sk ib ińs k il Szkoła a zagadnen. przebudowy ustroju społecznego. Wł d ł L Al k.ander Kon.tanłr h,an ka, a, s a w ewa n. dowsk~ J6zef Krzrczkows kil Praca spolecna rzeczyw.- stość g ospodarcza..... lit. Jan Hoppe. T/o zagadnienia rewzj ustroju po ycznego 1 gospodarczego.' S ki p. t. o. Ludwik Wa.llewek Anton achnow. ans jako p r o d ~cenl.. - l' Ś h t J '1 Klemen. Limow.kll O mot WO Clae nerwen owan ~ w śląskim Drzemyśle w ę. l o wym..... Antoni Wo,.tawakh. \V es w pa~stwle po!skle/ll, Jerzr Ciemnlewskh Organizacja młod e l ws. Toma.z Krym.~i, Elluenju.z Wnlo_kh Racja ala nu Polsk i n8 Wsoh o dzi~...,. Wacław Mejballm: La!!;Rd01eme ukr 'l l1skl e. '. J6zef Kaozkowsi, Zbigia. Made,. Balta l wska za nia przewodnie w organtzacjl pracy dla pa.ńst w.. Ce na egzemplarza w p rze d p łacie w yn o~1 zł..1.-; po uk azaniu Q ksi~tk i cena bę dzi e wydatnie podwy~sz o na wymesl e okolo l?~.. Ż rz ey sobie o trzymać ksiątkę za.ce n ę zł. 7:- zechcą a8 lw' wyp e tnfć i ą przesłać za ł ączone ~amówi ea le wpła CĆ na konto P. K. O. Nr ł Z GEŁDY, Urzędowa ceduła giełdy warszllwsklel z dn. 9 gr.dr r. OZ~: ttr. Belgia Gda6ąk n~.30 Holan fa Lonrl n 28.7<! N. York ozekl 8.92; N. York kabel Pary t Praga Sztolebolm B. wajoarj a 7 t. 70 Wlocby Berlin t S AKCJ!:. llllnle Polaki PAPERY pa.nstwowe LSn ZASTAWNE. łoje inwestyoyina Je inwest. 8er. 1 0~ S./o konwenjina U.- 6Cfc dolarowa 57.2b 40Je dolarowa _ 1'/0 stablll.. c,ln a 54 ~ 8 5ł.6~ 3ofo m. Wars,,w! /0 m. Warszaw, /0 m. Łodzi GEŁDA ZBOtOWA poznańskll dn r.dl. 1.a. r. iyto obroty 30 lon zł. 13.9: CenT orjentaoyipe. kiewicza Nr. 54, wyrażamy. na tern mleiscu serdeczne stratack.e.clo- Popierajcie wytwórczość lem' Zar%ąd ';omen da Łódzkiej ~.a. \ O~nio.., OchulnC7.e\. Z.to zł. 1'\ 6 \ - l3. ~ p S~l1ic. 20.l :> i ęclmie ń A t 1.5~ B : browarowy, 1i owes 10,16 - t S - mąka tytnia mąka pszenna otr~bj ~ytnte 1.~0-7.7; otrąb Y pszenne 7.5Q - R.5() otręb y psz. gr (Japotobieole olt61n8, abl & : krajową

8 ltt. ł NOWY OZE NK LUULTO - ~;..: dn=.~19;.:32::..:.r:... :.!!:.:r._';:!4:.:..1_... 1_1 _1 D:łwlękowe kno-teatry,... ~... ~ DźwiękowyKino-Teatr Od środy dnia 7 grudnia i dni następnych! > - W,świełlane będzie T d- k UpojonydromBt mi. l' k P rze d wlo~nle w.iel kle arcy~zieło rag e Ja amery ans a ~~~~od~~~l lf::ol~~ lunematografj p. t. c~ cb ze, gm,erc'ę A rei. Josef won sternberg. W ro. g ł. l1i ynnjelsi rly ś <> świata Philips Holmes, Sylwia Sldney Francee De...ad program. T,godnik dźwiękow, i aktualności krajowe' Pocz-tek seansów \\ dn powsz. o godz. 4 p. p. \V n led ~ie l e, ~ \~ę rft o ~o dz. :;!l., Ostatni seans 1)'~ o t!,\ ', ~r N. sebn. wszv<t. mieisor no 45 qr C,,,y mlelsc: (-.OJ (11'. ; N8stQpny program: FLRTY PĘKNEJ PAN w roli gł ównej : Bełty Aman.,, Kuponv 11rl we po 70 {!r walne na W ~ t': e, ~, ' ot 1/ \i 'v. l i J.,.,!.ł 'J t r l ' S el.. teromsklego UWAGA:.Pa.. e.partoa' bilety wolnego we,łcla w n edz i elł j,lta ne... at.. róg 'Kopernika UWAGA! W sobolę drla 10 grodnlll o g. 12 r, i w Oledzielę b. m. o go:1z. ranowyśwjetlan e s~ poranki dla dzieci i mlotbiety. -- Ceny tn iejsc dl dzieci po 20 gr. dla dorosłych po 45 ęr. Dojni tram \v. 5, 6,8. 9 i 16 _ Najtaniej n.być SKORY Vł k~1d ej mo~a '(OŚC B ~~, e ~~~~~:.el~~ W SPOŁCE SZEWCÓW kale hand O''ł'e fa brycz.ne. skle p ~, POTRKOWSKA Al. KOSCUSZK 22. \POrOje. klblk T.f.n s<bodo we i. pol«. ~ pecfa laołć:: Biuro. Polruch, detaliclna..;.pnedat ułowts trwałycb na wod,..l Al. te'. Koklu~t.( , E. ASLEv 'SK SZEWCYfABlY LOSlfl 10111ł nn J. Kukliński,-ÓDt. Zachodnia 2* telel. 17a.u. p.leel po DaC. D.af- t,t n,eb lu.tr. tum t... _ły : j i 1...ryfi.lt.fU n.uh.,n.~u.i. lila hlo... j.a.u,e. 1ły '6 oru m.bl. pojcdj'óu, 1.11,ar4..,ob,. kud.a.,. lła t,. Ju:tłlł&. oto, niej.t. ZaJda. t.picu.ki i ~~~:'. -\Prsed... ~:::~:.. t6wk.. _ Doktór BERMAN Choroby.k6,ne, wenerllca:ne moczopicowe. CEGELNANA 15, tal przy jmu'e od ~ -11 reno od.. -8 w~ (Porady sek alne) w oiedz.1 święt a od 9-1 Dla nlellmotnyc:1\ AnDRZEJA 2. Tel ceny leclnic. Uo akt l r. : r. Przyimule o d \t -11 oj 5 -~ w nie Ogłoezenie. <.iele ś w ę ta od lo -!l, Komornik!$ądu Grodekiego ' 1:.0- _ dz'. rewiru J)-::,o zami e szk )' w LO- - W firmie dz..i. przy ul. Puste; pod nr. 15 na usa dzle art U. 1'. C ogl..., te w Doktór dn'u 20 grudnia 1932 r. od god. 10 rano ' Łodzi przy ul. Al. -go.\\ai~ nr. 14 odbędde aię sprzedat z przetugu BU RECHER blicznejlo ru c bum ośc, n. letący c b do A :~~~ ~~l~~;~ ~~~~. L L 152 fir. (hlele, '<:hej kladalęcyc l!., ~ Choroby skórne, weneryczne i moczopłciowe. P Qłr.aw... z Dl:loSzyn pończ.on.n t czfch ~ osncow, '1.. al oydl na sumę z. 5 SllO.. są u:'1 ellsze.. owary: na p '~ ' l t.ódt dola 6 ~run!l1a 1/3~ r. UL. POLUO.'OWA 28. ',~rama męskie, sukdle po krycla, onlornlk '- N.\BOR ),\1:;;<1. 'le. 201-!}1l. fu ler i reaztkl ~. Ceny fabryczne. PORADNA WENE ROLOGCZNA Lek.rzy specjalistów ZAWĄDZKA 1 CZyłltl3 od cauo do u 1~t6 r odrz 11-12' i 2-5 pnyunuje k,,'ela leka '... tri.dzlele i św,.ta od 9-'! Leczenłe c:horob W&&RYCZYCH SKORYCH PORADa 3 zł. ARTYSTYCZNA CEROWNA (szloperni.) u.zkodzonyhc UBOR6W DYWAn6W M. KLE BER, Łódt Południowa H 20. brama n pi~tro. Dr. NADEL Akuszerja, choroby kobiece. Godz. przyjęć od ' :. i od 7-8 \V Pomorska 7. Tel KUCHENNE meble nowoczesne. KO RYTĄ RZE 1 POKOJE DZECNNE po(eca po cenach nl.klch znana firma SZ. DZĘCARSK 16 Piotrkowska 18 w podwórzu. LUSTRA to.letowe od zł Dr. med. M. mraióna-goldblu nowa Chor. kobieoe akuezerj. przyjmuje od 3-5. Tel. 11~-6:1 ul. P'eudskiego 8 r6d. aru ło.vioza. R~tlama Przyj muje od t-l rall (l i od 6-8 w. w niedziele i śwlqta od ~-l f ) a d r 1645 t9s'! r. ~~U~al Ogłoszenie. Komorntk Sadu urotldue.:o lit t.,. d-tl, rewiru 1. zamleuka:v V Łodtł. przy Dl. Pustej ood nr. n na zasadzie art: lreo.li. 1'. -C. Ol/... ze... dnlu OKAZYJNE &l liro dnia 1!5! r. od ~odz. 10 rano..... Łodu Pll' ul. 11. ~o.olst?pa<la do sprzedania tanio sclenne 9. Ył lustr. i szkła szlifowane wszelkich o~będzle Się. rzetlai. z prl8tar1lu pubhczn* ru..:h,) nc'śct, n lletą:y~ ' do POKOJ _.. fasonów do mebli, budowli. samochodów, ła~k i niklowe 1. dwom, Abr8,JU3. Me.nd le Mor ~ en ste D3 t akta -;tohnrv, t\;>iru\f, rz.\uheni o->,.uch d8jllcych WiU:' z t cł \\.ar::.ttat64ł kor,kłam. do wlotenia robótek ol~r, łowych OSi8CO.n)ch Da sums Z. ~ J.. ni i C-t~~i:io e 'jrząd,enie biul'''. Lodt. dn'la '6 grudul' 19,2 r. Orerh do n~mlislraeli.dziennika f'lbryka LUSTER u,or.,k L \AlSU<,JWSK '. \,b W. Ch, OSKAR KAHLERT ul. Wólcz.J\ska 101, le. 210 CS. Za wiersz mtllmclrowy.. ł oll. (~tron::l 5 111m. l -i'rtp.d te!(ste 11,'ol te ' (śoie 4 J. WARunK PREnUMERATY.!,. r. za tek!tem i komunikat\' 50 2r. nekroloj;!i - ;2.l gr.. z\.'jy..:! ;une Xl. Prenumerata wynosi miesleczme: \.V L ')d7.1 d. i l,f r. (ł) (w ten. t U r5l JJU ', (t-thtj18 10 Jam6w) 10!,!r o f~toizenil\ tro'lne ) ~r 21. S!r. 40 Z8 odoszenie do domu) na prowincli zr. 4 '1r.:ll. ' renulneratę nb.ty oplac.ć z~6r~ pol11lędzy k.td~~o m,.. ję.' AJmlntstrllcfa przyjmuie zglostenła oprzerwanhl prt:nuqle raty tylko od patow'j luli o'itatnle;!o dlfa mie!!lc8 n. st~ pulf!.cegl) po Z~ 'lz''' 1 l1 Konto P. K. O. Nr tl'jr31, najllnie ~ze zl. 1.0l dla pos x łllcujcych pr.cy 5 g.,...,..,nfe j5z. ogłoszenie 60 ~,. - O ł..,:.-tenl d ~ll1lles ;;O W! o l ) ~NC. dro1ej., j tn, Zlg~a1UC:Zll)lh {) JOO prc c. drofej 7 a tt'ulfluy tjruk oytosz.ell. (Qt1tulkat6\'J i of.ar.8d -n n st rjcjł uie ojpil~lat.la. Omyłki, które nie zmlen la1~ zasadniczo rek' o:.oło51enia. 1!C obowi 3Z U ~ ydaw111ctwa. do pow1;órten1:. t e~o o~ło5t.enl!l lub... rota zapłaty.' CXXX:CX:CCCXXX:CXX:OCXXX)(Xxxxxo;,.xx:xx:x:x:o :xx:oa:x:oco:xx:x:xxr:xro:cx:o:o:::o--a:oo -::xjo le4. MP T... R bor.lrl TO Wyd... c. (\~ 'm. r. :; 1<1 Proc.) - Kar W. Pletr..,... Urok. ~ra.ow. 1 SD6'1 Pr.cownlc.. 1.:;.~ z, o. o. ul Piotrko... k. Ja 1!6..