przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 25 wrzenia 2007 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W sesji uczestniczyło 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Wioleta Harlak, p. Mariusz Woniak i p. Krzysztof Kaliszuk, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek Miasta za pierwsze półrocze Podjcie uchwał w sprawach: 1) wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162, 2) zmieniajca uchwał w sprawie zmiany nazwy ulicy Kingi - druk nr 164, 3) zmieniajca uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 166, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 167, 5) zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzeday i podawania napojów alkoholowych - druk nr 168, 6) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 169, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 7) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na zimowe utrzymanie terenów mienia komunalnego - druk nr 170, 8) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 171, 9) woli utworzenia jednostki budetowej pn. Zarzd Dróg Miejskich - druk nr 172, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeday prawa własnoci nieruchomoci gruntowej - druk nr 173, 11) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 174, 12) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 175, 13) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr Rozpatrzenie wezwania do usunicia naruszenia prawa uchwałami Rady Miasta z 30 sierpnia 2007 r. Nr XI/149/07 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i Nr XI/150/07 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Przed przystpieniem do realizacji punktu porzdku obrad przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak udzielił głosu radnej p. Boenie Ronowicz, która poinformowała o mierci znakomitego obywatela Zielonej Góry, byłego Radnego Miasta, pierwszego Marszałka Województwa Lubuskiego, ołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego p. Jerzego Openchowskiego. Prosiła o uczczenie Jego pamici minut ciszy. Po czym, na prob przewodniczcego obrad wszyscy obecni na sali powstali i uczcili chwil ciszy pami zmarłego. Nastpnie Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak w imieniu Prezydenta Miasta wycofał z porzdku obrad projekt uchwały w sprawie woli utworzenia jednostki budetowej pn. Zarzd Dróg Miejskich - druk nr Wyjanił, e po rozmowach z klubami radnych i radnymi postanowiono przygotowa pełn koncepcj wraz ze statutem i kalkulacj kosztów i dopiero wówczas wystpi o jej uchwalenie. Nastpnie Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn w imieniu Prezydenta Miasta wnioskowała o zmian porzdku obrad polegajc na rozszerzeniu porzdku o kolejny projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr W projekcie, w zwizku z tym, e odbyły si ju przetargi, wnioskuje si o przesunicie 1 Projekt uchwały w sprawie woli utworzenia jednostki budetowej pn. Zarzd Dróg Miejskich - druk nr 172 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 177 Załcznik nr 2-8 Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 2

3 rodków z działalnoci biecej do działalnoci inwestycyjnej. Proponowała rozpatrywanie tego projektu uchwały w pkt 4.8 porzdku obrad, łcznie z projektem uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 druk nr 171. Przewodniczcy obrad prosił o wykrelenie z porzdku obrad wycofanego przez Prezydenta Miasta projektu uchwały w sprawie woli utworzenia jednostki budetowej pn. Zarzd Dróg Miejskich - druk nr 172. Nastpnie poddał pod głosowanie wniosek o zmian porzdku obrad polegajcy na rozszerzeniu porzdku o kolejny projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 177. Głosowanie zmiany porzdku obrad Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o rozszerzenie porzdku obrad o kolejny projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 177. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 15 głosów, przeciw - 4 głosy, wstrzymujcych 1 głos. Rada Miasta w trakcie realizacji punktu 3 ppkt 2 rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie zmiany nazwy ulicy Kingi - druk nr 164, na wniosek przewodniczcego obrad, wprowadziła kolejn zmian do porzdku obrad polegajc na nadaniu tytułu ppkt 2 Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Kingi - druk nr 164A. Rada Miasta zmian porzdku obrad wprowadziła w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 17 głosów, przeciw - 4 głosy, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek Miasta za pierwsze półrocze Podjcie uchwał w sprawach: 1) wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162, 2) zmiany nazwy ulicy Kingi - druk nr 164A, 3) zmieniajca uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 166, Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 3

4 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 167, 5) zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzeday i podawania napojów alkoholowych - druk nr 168, 6) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 169, 7) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na zimowe utrzymanie terenów mienia komunalnego - druk nr 170, 8) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druki nr 171 i nr 177, 9) woli utworzenia jednostki budetowej pn. Zarzd Dróg Miejskich - druk nr 172 projekt wycofany przez Prezydenta Miasta, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeday prawa własnoci nieruchomoci gruntowej - druk nr 173, 11) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 174, 12) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 175, 13) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr Rozpatrzenie wezwania do usunicia naruszenia prawa uchwałami Rady Miasta z 30 sierpnia 2007 r. Nr XI/149/07 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i Nr XI/150/07 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy obrad poinformował, e w okresie midzy sesjami (10 wrzenia br.) wpłynła interpelacja radnego p. Mirosława Bukiewicza w sprawie uzbrojenia terenu na Osiedlu Kolorowym. Interpelacja została przekazana adresatowi tj. Prezydentowi Miasta 1. Pytania radnych: Radny p. Adam Dygas; Panu Bernardowi Fabiszewskiemu mieszkacowi z Pl. Matejki 18 obiecano, e bdzie mógł wykupi mieszkanie, od miasta dostawał kilkakrotnie pozwolenie na remont. Obecnie teren jest przeznaczony pod inwestycje. W zwizku z tym pytam: pod jakie inwestycje ten teren jest przeznaczony i jak miasto chce t spraw rozwiza, poniewa mieszkaniec wydał du kwot pienidzy na remonty? Jak Miasto chce rozwiza problem rosncego zadłuenia Miasta w kontekcie planowanych inwestycji - basen etc. Moe warto zorganizowa debat? Radny p. Andrzej Maciejewski; Boisko Lechii na tzw. dołku i jego otoczenie teren wymaga uporzdkowania. Jakie jest stanowisko Miasta i MOSiR-u w tej kwestii? Czy jest moliwe, aby Zielona Góra wystartowała w konkursie europejskim na najpikniejsze miasto? Czy ukae si płyta promujca Dni Zielonej Góry? Czy jest badane zachowanie higieny pracy uczniów: plany lekcji, obcienie tornistrami, kondycja szkolnych słub pielgniarsko medycznych, doywianie? Czy jest moliwo powstania osiedlowych łobków bliej rodzin? Radny p. Jacek Budziski; Czy jest moliwe, aby SODiD opracował arkusze próbnej matury dla wszystkich szkół w miecie? Klubu Fantastyki Ad Astra zwrócił si z prob o znalezienie lokalu dla ich siedziby. Czy jest to moliwe? Klub Radnych PiS proponuje objcie monitoringiem Katolickiego Liceum i innych szkół niepublicznych. Czy jest to moliwe? Grupa przedsibiorców pyta: czy jest moliwe ujcie w budecie miasta rodków na uporzdkowanie ul. Foluszowej i Osadniczej? Czy Miasto moe usprawni wjazd i wyjazd z Osiedla Pomorskiego - obok piekarni - poszerzy go o 3 metry? Co z budow 3-4 miejsc parkingowych na parkingu przy bramie cmentarza na ul. Wrocławskiej? Na czyim terenie znajduj si oczka wodne w okolicy Uniwersytetu Zielonogórskiego? Czy mona zorganizowa wizj lokaln na terenie byłej Hali Ludowej w celu przymuszenia właciciela do uporzdkowania terenu? 1 Interpelacja radnego Mirosława Bukiewicza Załcznik nr 3 Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 5

6 Mieszkacy ul. Piaskowej zgłaszaj wysypisko mieci na posesji p. Warsickiego obok hotelu Qubus przy garaach. Czy istnieje moliwo połoenia chodnika przy łuku drogi w pobliu bloku wojskowego na ul. Strumykowej? Kolejna proba dot. przedstawienia zestawienia dokonanych obniek płac - z rozbiciem na wydziały i biura. Czy i jak Prezydent rozdysponował rodki przeznaczone na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorzdowca? Co ze rodkami w wysokoci 124 tys. zł, pozostałymi z budowy boiska przy III LO? Kiedy wreszcie bd wykonane napisy na drogach Uwaga szkoła? Mimo przypominania brak reakcji. Radny p. Mirosław Bukiewcz; Czy istnieje moliwo budowy sygnalizacji wietlnej lub pasa rozbiegowego przy wyjedzie z ul. Skrajnej i Słowackiego na ul. Wrocławsk? Do Dyrektora ZWiK p. Beaty Jilek - jak jest zaawansowana budowa kolejnych stacji uzdatniania wód podziemnych w celu uniezalenienia si od ujcia z Obrzycy? Do prawników Urzdu Miasta proponuj zmian uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przez najemców. Chodzi o ustalenie, po jakim czasie najemca moe wystpi o wykup lokalu. Winobranie - czy dobrym pomysłem było zamknicie parkingu przy Placu Wielkopolskim, które spowodowało kłopoty komunikacyjne? Co dalej z rozwizaniem kwestii zbliajcego si baby-boom? Radna p. Aleksandra Mrozek; Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak czy nie warto przywróci funkcj przedszkola budynkowi przy ul. Jeleniej? Czy jest ju decyzja przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych do Gimnazjum Nr 5 i od kiedy? Czy Pani Prezydent moe przedstawi koncepcj funkcjonowania przyszłego Domu Dziecka? Jak długo niektóre okna w ratuszu bd przesłonite papierem? Czy nastpi poprawa estetyki miejsca sprzeday kwiatów przy ratuszu? Radna p. Eleonora Szymkowiak; Do Prezydenta Miasta czy moliwe jest, aby jeszcze w tym roku umieci tabliczki na grobach Powstaców Wielkopolskich i odnowienie jednego grobu? Czy kiedykolwiek Miasto w ramach opieki społecznej fundowało talony do agencji towarzyskiej? Czy jest moliwe jeszcze w tym roku umieszczenie spowalniaczy na ul. Grunwaldzkiej? Czy istnieje moliwo wprowadzenia bezpłatnych biletów dla dzieci z Pogotowia Opiekuczego? Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 6

7 Jak w ocenie władz Miasta wypadło tegoroczne Winobranie w kontekcie niezadowolenia kupców? Radna p. Grayna Jaskólska; Po raz kolejny - kapliczka na os. Pomorskim jakie s plany Miasta aby wyeksponowa jej historyczny charakter? Kto jest włacicielem schodków przy Uniwersytecie Zielonogórskim i IV Liceum Ogólnokształccym? chodzi o zniwelowanie barier architektonicznych. Czy mona zwikszy czstotliwo wywozu makulatury i plastików na os. Pomorskim? Radny p. Adam Urbaniak; Jak wyglda na dzie dzisiejszy zagospodarowanie działek w Strefie Aktywnoci Gospodarczej, na które Miasto chciało wywrze wpływ poprzez warunki bezprzetargowego oddania w dzieraw? Ilu inwestorów wypełniło warunki zobowizania, w ilu przypadkach minł ju termin, a ilu si nie wywizało? Jaka jest dalsza polityka Miasta w tym zakresie? Osiedle KRONOPOL kto i na jakiej podstawie jest włacicielem tego obszaru? Jakie były wydatki poniesione przez Miasto na uzbrojenie tego terenu? Jakie s dalsze plany Miasta, co do wydatkowania rodków na uzbrojenie tego obszaru? Przypominam, e KRONOPOL obiecał na własny koszt uzbroi ten teren, Do Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem - jak duym nakładem pracy mona przygotowa informacje o dokonanych bezprzetargowych transakcjach miejskich nieruchomoci w 2006 r. i pierwszej połowie 2007 r. powyej 30 tys. zł Radny p. Robert Dowhan; Jaka jest moliwo umieszczenia telebimów na skrzyowaniu ulic Kupieckiej i eromskiego oraz Westerplatte? Czy Policja i Słuby Porzdkowe interweniuj w sprawie palenia na działkach lici i mieci? Do ZGKiM czy moliwe jest, aby raz na dwa miesice wywozi mieci wielkogabarytowe? Zmiana organizacji ruchu ulic Ruczajowa Rzeniczaka czy co zrobiono, aby zapobiec kolizjom? Zła nawierzchnia dróg w Zielonej Górze. Do Prezydenta Kubickiego kiedy nastpi etatyzacja w Urzdzie Miastach i w spółkach miejskich jakie bd posunicia gdy okae si e etatów jest za duo? Do przewodniczcego obrad propozycja oddawania telefonów komórkowych do depozytu przez radnych uczestniczcych w sesji. Radna p. Jolanta Danielak; Do p. Wiolety Harlak problem brzydkiego zapachu w przedszkolu na ul. Szczekociskiej 13 prawdopodobnie niesprawna kanalizacja. Radna p. Boena Ronowicz; na wstpie podzikowała za postawienie wiaty przystanku na ul Zachodniej. Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 7

8 Ile kamienic jest remontowanych, a ile planuje si wyremontowa w roku 2007 w ramach Fundacji ds. Rewitalizacji Miasta? Ile mieszka obecnie buduje KTBS i czy mog one stanowi konkurencj dla deweloperów? Czy jest zamontowana tablica z nazw ronda Rondo Piastów lskich? Co ze rodkami na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorzdowca? 6 tys. zł za dyskryminowanie w wykonywaniu pracy przez pracownika, który pełni obowizki Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Prosz o informacj. Radny p. Piotr Barczak; Wymiana chodników czy mona uj w budecie na rok przyszły: Rondo Jana Pawła II do ul. Dbrówki, czyli ul. Łuyck od strony osiedla; od Ronda Jana Pawła II w dół do Wojska Polskiego; chodnik przy przedszkolu na ul. Wojska Polskiego Czy mona zrewitalizowa, chocia jeden park w naszym miecie i przystosowa dla potrzeb rodzin i niepełnosprawnych np. park na os. Łuyckim, który jest najbardziej w rodku miasta? Czy jest moliwo przygotowania koncepcji rewitalizacji jakiegokolwiek parku park przy ul. Łuyckiej jest najmniejszy, dlatego koszt bdzie mniejszy. Radny p. Edward Markiewicz; Dlaczego Przewodniczcy Rady Miasta toleruje obecny sposób zadawania pyta przez radnych na sesji? Radny p. Bogusław Pabierowski; Jak wyglda kwestia budowy basenu i hali? Na jakim etapie jest budowa Złotego Domu? Sprawa psów czy ZGKiM moe rozwiza problem zanieczyszczania miasta przez psy? Winobranie - co mona jeszcze poprawi w oprawie muzycznej? Uwagi uwzgldni w przyszłym roku. Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 8

9 3. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek Miasta za pierwsze półrocze Informacj Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek Miasta za pierwsze półrocze , któr radni otrzymali na pimie, omówiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Przekazała, e na podstawie art.198 ustawy o finansach publicznych - w dniu 31 sierpnia 2007 r. Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta Zielona Góra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze Informacj o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek miasta za pierwsze półrocze 2007 r. Dokument ten został opracowany zgodnie z uchwał nr LXVIII/624/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek miasta za pierwsze półrocze. Posługujc si pokazem multimedialnym (wykresy), poinformowała radnych, e budet Zielonej Góry na rok 2007 wyraajcy si po stronie dochodów kwot 326 mln 832 tys. zł, a po stronie wydatków kwot 382 mln 718 tys. zł w okresie 6 miesicy uległ zwikszeniu - po stronie dochodów o kwot 9 mln 86 tys. zł oraz po stronie wydatków o kwot 10 mln 671 tys. zł. Powysze zmiany spowodowały zwikszenie planowanego deficytu budetowego z kwoty 55 mln 886 tys. zł do kwoty 57 mln 471 tys. zł - tj. o kwot 1 mln 585 tys. zł. Poinformowała take, e zwikszenia planowanych dochodów dokonano na podstawie: decyzji Ministra Finansów zmniejszono ogóln sum budetu o kwot 450 tys. zł poprzez korekt wysokoci subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym PIT, decyzji Wojewody Lubuskiego zwikszajcych dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych miasta o kwot 1 mln 424 tys. zł, decyzji Wojewody Lubuskiego zwikszajcych dotacje celowe na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej o kwot 351 tys. zł, w wyniku podpisanych porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot 1 mln 64 tys. zł. Ponadto Rada Miasta, podejmujc stosowne uchwały zwikszyła dochody o kwot 6 mln 696 tys. zł. W zwizku z uzyskaniem ww. dochodów zwikszono o t sam kwot wydatki Miasta. Rada wprowadziła take wydatki nieznajdujce pokrycia w planowanych dochodach na kwot 1 mln 585 tys. zł zwikszajc w ten sposób deficyt budetowy. Poza zmianami powodujcymi zwikszenie ogólnej sumy budetu, z zaplanowanych rezerw budetowych w wysokoci 600 tys. zł (rezerwa ogólna) i 500 tys. zł (rezerwa celowa) Prezydent Miasta rozdysponował kwot 582 tys. zł. Stwierdziła, e realizacja planowanych w budecie dochodów ze wszystkich znaczcych ródeł w okresie pierwszego półrocza br. przebiegała w sposób zapewniajcy Miastu pełn płynno finansow. Przedstawiła szczegółowo: (wykresy) struktur dochodów Miasta, w której, najwikszy udział posiadaj transfery rodków finansowych z budetu pastwa, stanowice prawie 69%, czyli subwencja i dotacje celowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wykonanie wydatków Miasta za pierwsze półrocze 2007 r. Stwierdziła, e wydatki zostały wykonane w kwocie 179 mln 552 tys. zł, czyli w 45,6 % - z tego na zadania własne w 45,4 % oraz na zadania zlecone w 48,6 %, a na stosunkowo niski wskanik wykonania wydatków własnych Miasta w I półroczu br. rzutuj zadania inwestycyjne, których realizacja musi by poprzedzona całym szeregiem czynnoci przygotowawczych od wykonania czy aktualizacji dokumentacji technicznych po 1 Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek Miasta za pierwsze półrocze 2007 oraz wystpienie Skarbnik Miasta i uchwała nr 363/2007 Składu Orzekajcego RIO z dnia 24 wrzenia 2007 w sprawie wydania opinii o przedłoonej przez Prezydenta Miasta Informacji o przebiegu wykonania budetu za I półrocze 2007 r. Załcznik nr 4 Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 9

10 przeprowadzenie postpowa przetargowych. Poza tym, w roku 2007 w planie wydatków majtkowych zapisano szereg zada współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej Realizacja tych zada wymaga stosowania szczególnych procedur narzuconych przez instytucje wspierajce, co w znacznym stopniu spowalnia proces inwestycyjny. Poza tym, realizacja czci tych zada na kwot 5 mln 805 tys. zł jest uwarunkowana przyznaniem rodków pomocowych. Z tych m.in. przyczyn wykonanie inwestycji wyniosło jedynie 38,2%, przy prawie 48-procentowym wykonaniu zada biecych. Objaniajc przedstawiane wykresy, poinformowała, e najwikszy udział w ogólnej sumie wydatków maj zadania z zakresu owiaty i edukacji, które stanowi ponad 39 % budetu, a z wyłczeniem zada zleconych a 43%. Informowała, e w wyniku osignicia wyszych dochodów od wykonanych wydatków, w I półroczu 2007 r. budet Miasta zamknł si nadwyk w kwocie 17 mln 243 tys. zł. Stwierdziła, e w wyniku pomylnej realizacji planowanych dochodów w okresie I półrocza br. planowo i bez wikszych zakłóce przebiegała realizacja zada zwizanych z biecym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Nisze wykonanie wydatków inwestycyjnych, przełoyło si na nisze od zakładanego zapotrzebowania na rodki finansowe, co spowodowało, e na zaplanowany kredyt bankowy w kwocie 71 mln 983 tys. zł Miasto zacignło tylko niespełna 30-procentow jego cz - tj. kwot 20 mln 400 tys. zł. Na zakoczenie przedstawiła zadania dofinansowane dziki ponadplanowym dochodom 1. Poinformowała równie, i przedłoona informacja z wykonania budetu otrzymała opini pozytywn Regionalnej Izby Obrachunkowej 2. Przewodniczcy tej czci obrad sesji p. Jacek Budziski prosił radnych o przekazywanie uwag i opinii dotyczcych przedstawionej informacji oraz o zadawanie pyta. Radny p. Artur Zasada jest mi przykro, e nie wszyscy radni s obecni na sali, bo wkrótce bdziemy rozmawia o budecie na nastpny rok, a radni nie s wiadomi, e nasze Miasto bankrutuje. Przecitny zielonogórzanin został zadłuony przez Miasto na poziomie zł. I tak, jak słusznie zauwaył radny p. Adam Dygas, w cigu nastpnych 2 lat dojdziemy do granicy i dalej nic si ju zrobi nie da. Tak si stanie, o ile dzisiaj nie zaciniemy pasa i nie zaczniemy szuka pienidzy tam, gdzie jeszcze mona je znale i nie zaczniemy ogranicza wydatków. Mam kilka pyta. Pani Skarbnik prosz głono wszystkim powiedzie ile obecnie wynosi dług publiczny? Ile bdziemy płaci w przyszłym roku? Czy to nie jest tak, e dług publiczny ju dzisiaj jest mniej wicej równy temu, co wydajemy na kultur, sport i turystyk, a w przyszłym roku obsługa długu jako cało prawdopodobnie przekroczy t kwot? Czy w zwizku z tym, Pani, jako Skarbnik Miasta ma jakie propozycje dla Prezydenta, ewentualnie Prezydent ma jakie propozycje dla nas? Kilka takich znalazłem. Kiedy zadaj pytania i próbuj na ten temat rozmawia, tłumaczy mi si, e jest pewna grupa osób, która wymaga dofinansowania. Tylko, czy w takiej wysokoci. Pierwsze pytanie: Poradnia Psychologiczna mamy jedn Poradni Psychologiczn, na któr płacimy 2 mln zł rocznie. To jest prawie 200 tys. zł miesicznie. Chciałbym wiedzie, ile w zwizku z tym, wykonujemy usług? Przypomn, e usługa u lekarza specjalisty to zł. W takim razie musiałoby to by kilkadziesit tysicy tych usług, skoro płacimy za to prawie 2 mln zł. Druga sprawa jak to si ma do zwalczania narkomanii? Jeeli na walk z alkoholem wydajemy ponad 2 mln zł, to jak to jest, e na zwalczanie narkomanii wydajemy 106 tys. zł, a jest to naprawd powany problem społeczny. Jak to jest, e 106 tys. zł na narkomani wystarcza, a na alkoholizm i Poradni 1 Wystpienie Skarbnik Miasta dot. Informacji o przebiegu wykonania budetu za I półrocze 2007 r. Załcznik nr 4 2 Uchwała nr 363/2007 Składu Orzekajcego RIO z dnia 24 wrzenia 2007 w sprawie wydania opinii o przedłoonej przez Prezydenta Miasta Informacji o przebiegu wykonania budetu za I półrocze 2007 r. Załcznik nr 4 Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 10

11 Psychologiczn trzeba wydawa a 2 mln zł rocznie? To samo dotyczy łobków. Moja propozycja, to było wybiegnicie do przodu, bo pierwszym rozwizaniem, jakie Miasto zaproponowało, było wydanie 12 mln zł na budow nowego łobka, a jedno miejsce w łobku kosztowałoby nas w takim przypadku 120 tys. zł. Za kilka lat okazałoby si, e łobek nie ma pełnego obłoenia i zastanawialibymy si, co z nim dalej zrobi. Nikogo to tak naprawd nie interesuje. Komisja Budetu i Finansów nie otrzymuje od magistratu adnych propozycji zmierzajcych do ograniczenia wydatków, natomiast cały czas si nam podrzuca kolejne koszty i idziemy w kierunku bankructwa. I trzeba to jasno powiedzie nie bdzie w miecie ani hali, ani basenu. Bo jak dojdziemy do ciany, to nam nikt nie da kredytu i ani hali, ani basenu nie wybudujemy. Moe o to chodzi, eby pokaza, e nie jestemy w stanie nic wybudowa, bo nie ma skd wzi rodków? Wszyscy chcieli, ale si nie udało. Radni Platformy Obywatelskiej chc i s gotowi rozmawia od dzisiaj o tym, jak ogranicza wydatki, tak, ebymy mogli te pienidze oszczdza. Drugie pytanie na prob Pana Prezydenta wpisalimy do budetu zakup budynku. Przypomn dyskusj zwizan z Lumelem zgodzilimy si na wydanie prawie 9 mln zł, na co, co w sytuacji, gdy musimy bra kredyt, nie jest nam wcale potrzebne. Prawdopodobnie Minister Skarbu nie wyraził zgody i całe szczcie. Jest to chyba jedna z mdrzejszych decyzji obecnego Ministra Skarbu, która uratowała nasze miasto. Co w takim razie z tymi pienidzmi? Czy jest kolejny mdry pomysł na ich wydanie? Czy moe lepiej ograniczy budet? To samo dotyczy 4 mln na Kostrzysko-Słubick Stref Przemysłow, które zapisalimy w budecie. Te pienidze nie zostały wydane, moe i dobrze, bo teraz jest pomysł, eby to przenie do Kisielina. Moe jest to szansa, eby ograniczy deficyt budetowy? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki rozumiem, e kampania wyborcza rzdzi si swoimi prawami i cz wypowiedzi traktuj jako kampani wyborcz. Jeeli chodzi o zadłuenia miasta, to si zgadza. Nie jest to rzecz nowa. Zanim zostałem prezydentem, informowałem o tym, e Miasto zadłua si w sposób niebezpieczny, e wikszo inwestycji jest realizowana z kredytu, który kiedy trzeba bdzie spłaci. To nie podlega adnej dyskusji i zawsze to głono powtarzałem, take w trakcie rozmów nad konstrukcj tegorocznego budetu. Przypomn wszystkim klubom, e kady co do tego budetu chce zgłosi i co doda. Niestety budet nie jest z gumy. Nie jest jeszcze tak tragicznie i jeszcze nie bankrutujemy. Wyjani, dlaczego tak wysoko jest zaplanowane zadłuenie Miasta. Zwrócie Pastwo uwag, e po raz pierwszy podjlimy decyzj, której nigdy nikt nie podjł. Wszystkie projekty i dokumentacje, które były złoone i które były realizowane przez Urzd Miasta s wpisane do budetu na kolejne lata jego realizacji. Czyli nie robilimy dokumentacji na półk i po raz pierwszy pokazalimy to, co było, e w Urzdzie Miasta znajduje si dokumentacja na projektów na dwiecie kilkadziesit milionów, których nigdy nie planowano wykona, a my cały czas dokładamy kolejne. Przypomn, e na tej sali dokładalimy kolejne projekty boisk, których projekty były ju przygotowane w Urzdzie. Wiele jeszcze nas w tej sprawie czeka. Zadano mi dzi pytanie, dlaczego nie wydaj pienidzy na płace w Urzdzie. Bo zdaj sobie spraw z tego, e Miasto si zadłua. Dlatego nie wydaj na płace, dlatego urzdnicy nie dostali premii. Wiem - nie bd mnie kocha, bo nie dostali premii ani grosza i bd traktowany jak zły szef. Tylko mam t wiadomo, e Miasto ma sto kilkadziesit milionów długu i chciałbym, ebymy troszk przyhamowali z tymi wydatkami. Trudno, płace te stanowi jeden z elementów zacinicia pasa. W Urzdzie płace nie s niskie i dlatego podjłem decyzje o nie wypłacaniu premii. Była to moja decyzja, trzysta kilkadziesit osób pracujcych w Urzdzie na pewno nie jest z tego powodu zadowolone. Ale tak trzeba postpowa, Zgadzam si z kierunkiem, który przedstawia radny p. Artur Zasada, e nie wszystkie rzeczy musimy realizowa bezporednio, albo wydawa na to pienidze. Moe poszukajmy kogo, kto zainwestuje, a my bdziemy kupowa usługi i bdzie taniej, bo jednak te kilkanacie milionów na kolejne Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 11

12 placówki tego rodzaju to duo. Jeli chodzi o zdrowie, to ja bym nie chciał tutaj prowadzi dyskusji. Kiedy pracowałem w słubie zdrowia, to bardzo czsto leczylimy pacjentów, a koszty leczenia przekraczały kwoty uzyskane z NFZ. Tylko pytanie - to mamy nie leczy człowieka? Czasami s to trudne decyzje, one s jeszcze przed nami przy konstruowaniu nowego budetu. Dlaczego jest to zadłuenie? Jest wpisane 70 mln zł, w tym zadłuenie, o którym mówilimy w prognozie, na budow hali i basenu. Jest to ju wpisane w t kwot. Jest wpisane Osiedle Kolorowe i kilka innych duych inwestycji, na które planujemy uzyska dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pamitajcie Pastwo o tym, e chcemy przy tych duych projektach skorzysta z dofinansowania ze rodków unijnych. Nie udało nam si np. przy Palmiarni, która kosztuje 20 mln zł, a Miasto realizuje t inwestycj. To dobrze, bo bdzie ładna Palmiarnia, ale to kosztuje. Jest duo inwestycji - ogród botaniczny itd., a za chwil bdziemy musieli si zastanowi, jak powiedział radny p. Artur Zasada, co jest waniejsze. Bo niestety, na wszystko nam pienidzy nie starczy. Jak słucham pyta radnych, to si z wikszoci zgadzam, bo tu chodnik trzeba poprawi, drog itd. Widz to, gdy chodz i jed po miecie. Tylko trzeba pamita o tym, e to wszystko kosztuje. Nie da si zrobi wszystkiego na raz, i std s te problemy. I std to zadłuenie. Zadłuenie jednak nie jest jeszcze tak tragiczne, bo z tego, co wiem, to Kraków ju dawno osignł poziom 60% i stosuj róne inne mechanizmy finansowe, które powoduj to, e zadłuenie nie jest wpisywane bezporednio do budetu. My dymy do tego. Wodocigi powstały jako spółka prawa handlowego, eby zaczły myle, jak wydawa pienidze, eby to one si zadłuały, a nie Miasto, które bezporednio przekazywało im dotacje. Niestety ta studnia nie jest bez dna. Czeka nas przecie drugi etap uzbrojenia. Bo Zielona Góra, jako aglomeracja, do 2015r. musi spełni wymogi Unii Europejskiej zwizane z tym, ile jest wodnokanalizacyjnej sieci zrealizowanej. Według naszych wstpnych przymiarek (Zielona Góra plus gmina) to jest jeszcze ok. 250 mln zł. Samodzielnie oczywicie nie jestemy w stanie tego dokona. Liczymy na to, i cieszymy si, e pomagaj nam posłowie od lewej do prawej strony, abymy znaleli si na listach i uzyskali dofinansowanie z Unii, aby to nas kosztowało od 15 40%. Ale nawet 30% od tej kwoty, to bardzo duo. Jest to trudne, ale chciałbym, aby nie tylko urzdnicy miejscy o tym pamitali, ale take, aby pamitała o tym Rada. Miasto od tego nie odstpi, bo byłaby to kompromitacja Prezydenta Miasta i Rady, eby w tej kadencji nie skoczy basenu i hali. Wierz, e si uda i spełni si deklaracje składane na tej sali przez członków Platformy Obywatelskiej, i uzyskamy dofinansowanie z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego na ten obiekt. Wierz, e bdzie to zrealizowane, bo to musimy zrobi. Póniej bdziemy musieli dokonywa wyborów, na co nas sta, na co nie. Natomiast ta inwestycja jest bezdyskusyjna i chyba aden z klubów nie widzi przeciwwskaza. To oczywicie odbije si na innych inwestycjach, które bd realizowane. Radny p. Adam Dygas ze sprawozdania, które usłyszałam od Pani Skarbnik wynika, e zaawansowanie wykonania inwestycji mamy w wysokoci 38%. Minło ju ¾ roku i przy znajomoci rynku budowlanego wynika, e prawdopodobnie nie uda nam si wykona 50%. Przez trzy ostatnie miesice rynek budowlany jest ju nasycony i trudno nam bdzie to wykona. A moe te inwestycje s niepotrzebne? Jaka jest przyczyna, e te inwestycje nie s realizowane? Czy przygotowanie ma tutaj jaki wpływ? To podobnie, jak z budow basenu, minło 8 miesicy, a nie ma kogo, kto bdzie to projektował. Nie mówi ju o reszcie. Gdzie tu zapewne ley jaka przyczyna. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki stopie zaawansowania inwestycji te nas niepokoi. Ostatnio czsto rozmawiamy na temat, co si dzieje takiego, e one nie s zrealizowane. Było duo zada inwestycyjnych wpisanych do budetu. Niestety mamy problem z wykonawcami, bo cała Polska si z tym boryka. Nie chodzi o to, e nie mamy pienidzy na inwestycje, tylko nie ma chtnych, którzy podjliby si realizacji tych Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 12

13 inwestycji. Jeeli chodzi o basen, pierwsze postpowanie przetargowe, które zostało przez nas ogłoszone zakoczyło si niepowodzeniem, a kwota przeznaczona na realizacj tego zadania to 2 mln zł. Zgłosił si jeden wykonawca, wic nie było alternatywy, a to zbyt dua sprawa, aby Miasto nie miało wyboru. Drugie postpowanie si toczy. By moe zorganizujemy specjalne spotkanie powicone wyjanieniu tej procedury. Czterech uczestników przetargu przedstawiło swoje koncepcje. W komisji s osoby, które oceniaj to. Teraz doszły dodatkowe specyfikacje. Uczestnicy przetargu maj przygotowa materiały, które bd wskazywały, jaki jest koszt budowy obiektu oraz koszt jego utrzymania. To s kryteria. Wszystko jest na etapie dopracowywania koncepcji, bo chcemy wybra tego inwestora, który to zrobi najlepiej. Jest to 2 mln zł, które chcielimy wyda za pierwszym podejciem, ale nie było nikogo. Drugi przykład - stadion ulowy, chcemy przygotowa tak koncepcj, eby si na nim miecili kibice. Pierwsze postpowanie nie ma chtnych. Drugie postpowanie nie ma chtnych do przygotowania koncepcji. Teraz trzecie w toku i jest problem, bo znów nie ma chtnych. To samo było z dokumentacj na rozbudow Urzdu Miasta. Pierwsze postpowanie - nikt si nie zgłosił. W tej chwili jest ju wyłoniony. Chcielibymy doprowadzi do tego, eby w przyszłoci Urzd Miasta był w jednym miejscu. To pokazuje, jaka jest sytuacja na rynku budowlanym. Wiemy, e mamy w Polsce boom budowlany. Bardzo czsto sytuacja była taka, e brakowało nam kilkanacie tysicy złotych w przetargu i wykonawca dawał nam tydzie i groził, e jak nie dołoymy to pójdzie gdzie indziej. Jest z tym problem. Natomiast jest cz robót, które s w toku i faktury bd spływały na koniec roku. Dymy do tego, abymy w przyszłym roku, przy czci inwestycji, które chcemy zrealizowa, zostawiali sobie kwot tys. zł w tym roku, aby mona było przetarg rozpisa ju w padzierniku, a w listopadzie wyłoni wykonawc. Gdy ogłaszalimy je po uchwaleniu budetu, to ju z opónieniem i nie dało si wszystkich na raz ogłosi, to naraalimy si na to, e w tym okresie, kiedy wszystkie samorzdy ogłaszały przetargi, inwestorzy mogli przebiera. W martwym okresie zimowym chcemy ogłosi cz przetargów, aby zdoby wykonawców, którzy bd działa ju w 2008 r. Tak jak Pastwo zobaczycie, e od pewnego momentu, takie s włanie zmiany w sensie wieloletniego planu inwestycyjnego ze strony Urzdu Miasta, e zostawiamy mał kwot, aby przetarg rozpocz i zakoczy w przyszłym roku. Na pewno uwzgldnimy ten wykaz inwestycji przy konstruowaniu budetu, bo chciałbym, eby to wygldało podobnie. Bdziemy si wspólnie zastanawiali, co jest nam potrzebne, czy te wszystkie inwestycje bd niezbdne. Dzisiaj te bdziemy mieli przykład - park przy ul. Ogrodowej. Mylelimy o inwestycji, któr chcielimy zrobi za 150 tys. zł, póniej mówiono o 100 tys. zł na odwodnienie - razem miało by 260 tys. zł. Po dokumentacji wychodzi 860 tys. zł. Przyznam, e mi włosy dba stanły, kiedy zobaczyłem t kwot. Czy nie mamy pilniejszych rzeczy do zrobienia? Trzeba si zastanowi, czy nas na to sta w tym momencie? Tym inwestycjom trzeba bdzie si przyjrze. Podobnie jest z projektami hal sportowych np. przy Technikum Budowlanym, gdzie było to oceniane na 8 mln zł. Na razie to wycofalimy. Według obecnych kosztów byłoby to mln zł. To samo w gimnazjum przy ul. Chopina, które nie ma sali. Chcielibymy, eby kiedy sal miało, ale biorc pod uwag stan budetu nie wiem, czy bdzie nas na to sta. Zastanawialimy si, czy nie doj do porozumienia z Marszałkiem Województwa w sprawie sali znajdujcej si w budynku ODN-u, tam gdzie kiedy było LO nr 5. Moe byłaby szansa, eby nam t sal przekazano, bo ODN z niej nie korzysta. Tak chyba byłoby taniej. Gdy zwrócilimy si do Marszałka w tej sprawie dowiedzielimy si, e sala jest ODN-owi niezbdna. Przytaczajc ten przykład chc tylko pokaza, co zrobi, eby unikn wydawania pienidzy. Wierz, e wikszo zaplanowanych inwestycji zostanie w tym roku zrealizowana. Te, do których mielimy wtpliwoci, postaramy si poprzesuwa. Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 13

14 Radna p. Boena Ronowicz odnios si jeszcze do wystpienia Pana Prezydenta. Rzeczywicie s problemy z pozyskaniem wykonawców do wykonania zaplanowanych w budecie miasta robót, faktycznie zbyt póno ogłaszane s przetargi, portfolia wykonawców s ju na pocztku roku zamknite i w tej chwili trudno umieci gdzie inwestycje zlecane przez Miasto. Byłam chyba jedyn radn w tej kadencji Rady, która optowała za tym, aby budet miasta był przyjty przed 24 grudnia, aby zrobi prezent mieszkacom Zielonej Góry i budet uchwali szybko, aby szybko zostały ogłaszane przetargi. ebymy byli konkurencyjni w stosunku do innych gmin. Przyznaj, e mimo półtoramiesicznych dyskusji, budet został zmieniony jedynie w drobiazgach, co w znaczcy sposób opóniło realizacj inwestycji. Jednak o głos poprosiłam, poniewa interesuje mnie sprawa płatnoci za Palmiarni. W 2006 r. w uchwale budetowej znalazła si kwota 5 mln zł na zapłacenie pierwszej raty inwestycji pn. Palmiarnia i remont Wzgórza Winnego. Z tej kwoty z budetu miasta zostało wyasygnowane 800 tys. zł, natomiast zł nie zostało zapłaconych, mimo wykonania czci inwestycji w roku Te pienidze zostały zapłacone przez Miasto firmie, przekazane do ZGKiM w dwóch ratach na pocztku stycznia 2007 r. Nie było tej kwoty w projekcie budetu składanego Radzie Miasta 15 listopada 2006 r., a budet był uchwalany pod koniec stycznia 2007 r. W zwizku z tym pytam, jakimi pienidzmi, zapisanymi, w jakim budecie, opłacono pierwsz rat inwestycji pn. Palmiarnia? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na to pytanie odpowied była ju kilkakrotnie udzielana, a cały czas wracamy do tego tematu. Zwracam uwag, e to, czy pienidze te wydalibymy w 2006 r., czy te w 2007 r., na pewno nie wpłynło na zmian zadłuenia Miasta. Tam była tylko kwestia fizycznego przesunicia rodków w roku kolejnym i nie było odsetek, które musielibymy płaci zacigajc kredyt. Pamitajcie Pastwo, e Miasto cały czas zaciga kredyty. W pewnym momencie ewenementem było to, e miejskie spółki potrafiły uzyskiwa przychód z lokowania rodków na koncie, a Miasto zacigało poyczki, aby do miejskich spółek przekazywa pienidze. Radny p. Artur Zasada Panie Prezydencie, nic nie mówiłem o wydatkach na zdrowie mieszkaców, mówiłem tylko o racych dysproporcjach midzy wydatkami na zwalczanie alkoholizmu (ponad 2 mln zł) a na zwalczanie narkomanii (106 tys. zł). Ponawiam prob o poinformowanie, jaka liczba uczniów była przebadana i jest objta opiek Poradni Psychologicznej, skoro kosztuje to Miasto 2 mln zł rocznie, czyli prawie 200 tys. zł miesicznie? Ponawiam pytanie o zakup budynku - czy w zwizku z tym, e nic nie kupilimy, Pani Skarbnik bdzie optowała za tym, eby Pan Prezydent zmniejszył deficyt budetowy? Po raz kolejny ponawiam prob o sporzdzenie ewidencji gruntów i długoletniego planu sprzeday gruntów miejskich. Jest to trzeci w kolejnoci sposób uzyskiwania przychodów dla Miasta. Przypomn, e Platforma Obywatelska zauwayła, e w budecie ta kwota była zapisana na miesznie niskim poziomie 7 mln zł. Ju jest wykonanie ponad 10 mln zł, czyli 148% wykonania planu. Pan Naczelnik poinformował mnie na posiedzeniu komisji, e nie zaprzestanie sprzedawania. Dobrze jednak byłoby, gdyby radni i potencjalni inwestorzy wiedzieli, jaki bdzie plan na ten rok oraz nastpny. Inwestorzy mogliby si przygotowa do inwestycji, zarezerwowa jakie pienidze i w zwizku z tym Miasto pozyskałoby wicej pienidzy do budetu. Pani Skarbnik, ponawiam pytanie o przyszłoroczny koszt obsługi długu publicznego? Kolejna sprawa załcznik nr 6, o którym rozmawialimy, czyli wykaz inwestycji. By moe uda nam si je troch ograniczy i w komisjach bdziemy si zastanawia jak ograniczy wydatki i sensowniej wydawa pienidze. Moe zbyt duo pienidzy rozdysponowalimy w tym roku? Po pierwsze, nie jestemy w stanie tego wykona, a po drugie, z powodu ograniczonej poday wykonawców, mog oni wybiera inwestycje i dyktowa ceny. Ostatnie pytanie - Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 14

15 jaki jest plan władz Miasta na wyprowadzenie Miasta z długów? Przypomn, e za dwa lata bdzie to ponad 200 mln zł. Radna p. Boena Ronowicz nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduj si zapisane pienidze na opłacenie pierwszej raty inwestycji pn. Palmiarnia? Ta pierwsza rata była zapisana w budecie roku 2006, natomiast nastpne raty w budecie roku Budet został uchwalony w kocu stycznia, natomiast te opłaty zostały wniesione w dwóch ratach na pocztku stycznia. W zasadzie jest to wikszy problem, poniewa w roku 2006 organ wykonawczy dokonał zmiany uchwały budetowej poza Rad i to samo zdarzyło si na pocztku roku Nie chc mówi, e jest to casus à la Pani Jakubowska, ale te pienidze nie zostały nigdzie zapisane. Radny p. Andrzej Maciejewski rodki z Unii Europejskiej zostały zrealizowane na poziomie12,5%. Czy realizacja tych rodków w drugim półroczu jest zagroona? Radny p. Piotr Barczak zadłuenie polega w duej mierze na rónicy midzy dochodami a wydatkami. Czyli wicej wydajemy, ni otrzymujemy. W zwizku z tym, zadłuenie Miasta zaley nie tylko od wydatków, czyli inwestycji, ale równie od przychodów, a w przypadku Miasta od dochodów. Dlatego sdz, e wyliczenia s nie do koca prawidłowe. Mówiłem to ju podczas konstruowania budetu na ten rok. Dziwi mnie kwota dochodu, do której Pastwo przekonywali nas, e jest to bardzo dobra liczba, która bdzie wykonana w roku Np. w dochodach ze sprzeday mienia pierwotnie była zapisana kwota ponad 11 mln zł. Pan Prezydent przekonywał, e nie da si zrealizowa niektórych sprzeday, w zwizku z tym, naley kwot t obniy do 7 mln zł. Ja wówczas przekonywałem, e te dochody bd duo wysze. Zarzucano mi wówczas grzebanie w budecie i złe wyliczenia. Po pierwszym półroczu dochody wynosz 12 mln zł. W moim przekonaniu, gdybymy dobrze planowali i właciwie oszacowali, nie byłoby takich przeraajcych wyników dotyczcych równie zadłuenia, poniewa planowane dochody s nisze, a planowane wydatki czsto s wysze ni realizowany budet. Zatem planowany deficyt jest duo wyszy, ni w rzeczywistoci. Pierwsze pytanie - w jaki sposób Pastwo planuj dochody? W jaki sposób planuj Pastwo dochody ze sprzeday mienia do koca tego roku i czy zawsze bd one tak zanione, jak w tym półroczu? Drugie pytanie dotyczy nagród i wynagrodze. Przed chwil Pan Prezydent wyjaniał, e pracownicy nie otrzymali i nie otrzymaj w tym roku nagrody premii, poniewa powinni równie zaciska pasa. Przypominam, e podczas sesji kwietniowej, kiedy pytano o nagrody z okazji Dnia Samorzdowca, Pan Prezydent odpowiedział, e ich nie bdzie, bo nie ma pienidzy. To jak właciwie jest nie ma pienidzy, czy s, ale Pan Prezydent zaciska pasa? Powiedział Pan wówczas równie chyba, e który z pracowników mnie okłamuje. W zwizku z tym, kto i kogo okłamuje w dniu dzisiejszym? Radny p. Bogusław Pabierowski wróc do wykorzystania rodków unijnych. O ile pamitam, było zapisane ok. 6 mln zł, z czego wykorzystalimy 12,5%. Jest to niecały 1% naszego budetu. W radio usłyszałem informacj, e Polska zajmuje ostatnie miejsce wród 10 pastw w wykorzystaniu rodków unijnych ze rodków Funduszu Spójnoci wykorzystalimy zaledwie 27%, z Funduszy Strukturalnych - 54%. Prezydent tłumaczy, e nie udało nam si. Wobec tego, róbmy wszystko, eby si udało wzi pienidze z Unii. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki poniewa padło wiele pyta, moe si zdarzy, e na które nie odpowiem. rodki unijne ten rok jest stracony dla Polski, nie dlatego, e my nie chcemy rodków wzi, ale dlatego, e do dnia dzisiejszego konkursy nie zostały ogłoszone przez Urzd Marszałkowski. Bd konkursy, wemiemy w nich udział i bdziemy mieli najlepsze projekty i bdziemy starali si je wygra. Nie jest nasz win, e tak to wyglda. Przyznane wczeniej rodki z Funduszu Spójnoci wykorzystamy w 100%. Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 15

16 Natomiast sytuacja jest taka, e z jednej strony s niewykorzystane rodki, a z drugiej strony nie ma konkursów i nie mona ich wykorzysta. Odpowiedzi na pytania dot. budetu na lata kolejne w dniu dzisiejszym Pastwo nie uzyskacie. Umowa z Lumelem na zakup budynku nadal jest wana, poniewa jednak Lumel nie wywizał si ze swoich zobowiza, nie mamy obowizku finalizowania umowy. To nie nasza wina, e umowa nie została zrealizowana i nie doszło do tej transakcji. Ponadto, jeeli jakiekolwiek pienidze, take na zakup gruntów, nie zostan spoytkowane, oczywicie przeznaczone zostan na zmniejszenie deficytu. Natomiast, jeeli rozmawiamy o stworzeniu Strefy Przemysłowej w Kisielinie, to pamitajcie Pastwo, e my nie jestemy włacicielami ziemi w Kisielinie, wic taka koncepcja wie si ze staraniami o jej przejcie, co moe skutkowa nowymi zobowizaniami. rodki zaangaujemy dopiero, kiedy bdziemy wiedzieli, e to w 100% si uda. Do radnego p. Piotra Barczaka w swojej wypowiedzi nie kłamałem i na pewno nie uyłem sformułowania, e nie bdzie premii w tym roku. Powiedziałem, e nie było premii do tej pory. Prosiłbym, eby nie stosowa retoryki posła Kurskiego, który w podobny sposób znajduje dziadków w Wehrmachcie. Prosz nie wkłada w moje usta słów, których nie powiedziałem. Do tej pory pracownicy Urzdu nie otrzymali premii, poza 3 osobami po 300 zł. Przez 9 miesicy nie było premii. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - pod opiek poradni jest ok dzieci. Usługi w tej placówce, to nie s pojedyncze porady, lecz dłuszy proces leczenie. Najlepiej, eby radny p. Artur Zasada umówił si z pracownikami poradni i od nich dowiedział si, na czym to wszystko polega. Narkomania i fundusz alkoholowy. Na fundusz alkoholowy wydajemy zł, na narkomani 100 tys. zł. Tylko, e z funduszu alkoholowego to nawet boiska budujemy, wysyłamy dzieci na kolonie, take dzieci z rodzin dotknitych narkomani. Te 106 tys. zł, przeznaczone s bezporednio dla podmiotu zewntrznego s przekazywane na programy. Moe to wiadczy, e na narkomani jest zbyt mało, ale czy nas sta, eby te rodki zwiksza? Prawd jest, e cz realizowanych przez nas rzeczy powinna by realizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na który płacimy składk. Np. Miasto utrzymuje hospicjum w 100%. Usług, jak jest pobyt w hospicjum Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje. Miasto do tej pory z tego nie korzystało i płacimy za to z własnych rodków. Materia jest tu jednak bardzo delikatna. Jeli przyjrze si liczbie dotacji udzielanych przez Miasto rónym podmiotom i liczbie zgłosze, to wida, e stowarzyszenia, które nie uzyskuj u nas akceptacji dla wniosków o dotacj, zwracaj si o wsparcie włanie do Rady. Oczywicie, e nie chcielibymy wysprzedawa ostatnich posiadanych nieruchomoci. Mamy czasami teren, który jest dzi nieuzbrojony. Jeeli w perspektywie moemy go uzbroi, wolałbym ebymy sprzedali go dopiero po uzbrojeniu, dlatego podchodzilimy do tego ostronie. To prawda, wyszły nam zanione szacunki. Nikt nie podejrzewał, e bdzie taka sytuacja na rynku nieruchomoci. Obecnie nieruchomoci s przygotowywane do sprzeday. Staramy si sprzeda je jak najdroej, bo uwaam, e w tym kierunku powinnimy pój. Trzeba jednak uwaa, eby nie doprowadzi do takiej sytuacji, e sprzedamy wszystko i co dalej? Dlatego uwaam, e plan postpowania z nieruchomociami z zasobów miejskich powinien powsta i powinnimy przedstawi go radnym. Tylko przypomn jedn rzecz. Kiedy, gdy wpisalimy 1,2 mln zł dla Powiatowego Urzdu Pracy, budynek, który był wart milion, natychmiast zyskał na wartoci do kwoty, któr zapisalimy. Pewne rzeczy musimy dawkowa, aby uzyska wysok kwot. Przetargi cały czas si odbywaj, udało nam si doprowadzi do sytuacji, e jestemy włacicielami hostelu Pod Wie. W zwizku z tym, po całej procedurze zamiany pomidzy Skarbem Pastwa a Miastem, wystawilimy go na przetarg i mamy nadziej osign dobr cen. Jednak takie procedury musz potrwa. Taki program powinien powsta i uwaam, e powstanie. Dług w tym momencie tych danych nie przedstawi. Dzi przedstawiono informacje za pierwsze pół roku i stopie zadłuenia. Usidziemy, zobaczymy z załczników, co jest koniecznie potrzebne i zastanowimy si, jak Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 16

17 dług obniy. Tak, jak mówił radny p. Piotr Barczak, trzeba dy do tego, eby zwikszy dochody Miasta. Najlepiej, eby powstały firmy i przedsibiorstwa generujce dodatkowy przychód dla Miasta - podatki. Trzeba stworzy warunki, eby jak najwicej mieszka powstawało w miecie, bo kady mieszkaniec płaci podatki. Trzeba sprzedawa nieruchomoci, przystpowa do zmian planów, pomaga tym, którzy chc budowa, eby budowali jak najszybciej i mieli jak najlepsze warunki. Na tym dyskusj zakoczono. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził przyjcie przez Rad Miasta do wiadomoci Informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz planów finansowych jednostek Miasta za pierwsze półrocze Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 17

18 4. ROZPATRZENIE I PODJCIE UCHWAŁ 4.1. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162 Projekt uchwały w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak. Uzasadniał projekt tej uchwały został przeniesiony z poprzedniej sesji. Przez miesic zmieniła si wiedza na temat, co ma tam powsta, w jakim trybie i w jaki sposób. Przedstawilimy klubom radnych i komisjom nasze pomysły i propozycje. Po uwzgldnieniu uwag otrzymanych od radnych wprowadzamy do projektu uchwały autopoprawk polegajc na dodaniu w 2 o brzmieniu Okrela si, e zbycie udziałów Gminy Zielona Góra o statusie miejskim z Centrum Biznesu spółka z o.o. w Zielonej Górze nastpi w trybie przetargu publicznego. nastpujcych słów: ogłoszonego w dwóch ogólnopolskich dziennikach. Zbycie udziałów moe nastpi nie wczeniej ni po uchwaleniu Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Zielona Góra. zgodnie z uwagami radnych, by nie sprzedawa tzw. kota w worku i aby zabezpieczy maksymalne bezpieczestwo i jawno transakcji, zarówno dla kupujcego, jak i dla Miasta. Uchwalenie studium, które planujemy na koniec grudnia (bdzie to zaleało równie od Pastwa) pozwoli nam w sposób bardzo przejrzysty poda informacj, w tym równie w mediach ogólnopolskich, e spółka jest włacicielem okrelonych terenów połoonych w centrum miasta i budynku, dla których Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje takie, a nie inne funkcje. Jak ju wczeniej wyjaniałem, najistotniejsze s dla nas dwa cele zbycia udziałów - pierwszy, to zagospodarowanie tego fragmentu centrum, poniewa trzeba zmieni oblicze tego martwego terenu, w którym strasz Domy Towarowe Centrum i niewykorzystany parking, drugi to zrównowaenie intensywnoci ruchu w ródmieciu po otwarciu w przyszłym roku galerii w jego południowej czci, aby nie nastpiło zasysanie ruchu, handlu i usług w kierunku południowym. Chcemy, eby ruch w ródmieciu rozkładał si równomiernie, czyli zarówno w kierunku północnym, jak i południowym, poniewa moe nam grozi sytuacja, e po otwarciu Fokus Parku wszystko powyej ul. Westerpatte i al. Wojska Polskiego wszystko bdzie umierało. Takie rozwizanie pozwoli rozładowa cz problemów komunikacyjnych na al. Konstytucji 3 Maja, zrównoway rozwój ródmiecia, oywi nieatrakcyjn cze miasta. Nastpnie Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak podczas pokazu multimedialnego 2 zaprezentował elementy majtku Centrum Biznesu spółki z o.o. przeznaczone do sprzeday oraz tereny, na których byłaby zlokalizowana inwestycja. Przedstawił potencjalne dochody Miasta z podatków i opłat lokalnych po zagospodarowaniu tej czci ródmiecia, a take wyjanił, na czym polegaj trzy moliwe sposoby zbycia spółki i przesłanki z powodu, których zbycie udziałów jest najkorzystniejsze dla miasta. Zaprezentował opracowane na podstawie symulacji zestawienie obecnych i przyszłych wpływów z tytułu podatków od nieruchomoci. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki chciałbym co doda do tej prezentacji. To, e Centrum Biznesu jako funkcjonujca spółka, nie zdaje egzaminu, wiemy wszyscy. To, e Miasto bdzie chciało zakoczy jej funkcjonowanie w obecnym kształcie, jako prezydent 1 Projekt uchwały w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów druk nr 162 Załcznik nr Materiały prezentowane podczas pokazu multimedialnego Załcznik nr 2-1 Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 18

19 tego miasta zapowiadałem ju dawno, bo ju w styczniu biecego roku. Postawilimy sobie cel i teraz s cztery zadania do wykonania przy zagospodarowaniu tego terenu po pierwsze uzyskanie najwyszego z moliwych przychodu za zbycie tego terenu i zagospodarowania go w nowy sposób, po drugie oywienie tej czci centrum. Mieszkacy pamitaj, e kiedy zakupy rozpoczynano od Domów Towarowych Centrum. Tam jest 8000m 2 powierzchni, a niewielu z nas było tam w tym miesicu. Kiedy był to reprezentacyjny punkt naszego miasta, a teraz zaczyna umiera. Po trzecie, chcemy zapobiec powstaniu w miecie kolejnego blaszaka, takiego, jakie znajduj si na obrzeach miasta. Po czwarte, nie wyobraamy sobie, aby mona było podej do tej inwestycji bez koncepcji układu komunikacyjnego. Dobrze Pastwo wiecie, e na al. Bohaterów Westerplatte ju w tej chwili s problemy komunikacyjne. Naszym zamierzeniem jest ich rozwizanie. Nie wyobraamy sobie, eby nie powstały przejcia podziemne pod al. Bohaterów Westerplatte. Znikn sygnalizacje wietlne, które tam teraz s. wiatła bd tylko przy aptece i Hermesie, a kolejne dopiero przy Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Publicznych. Ostatnia sprawa. Jeeli chcemy zby ten teren w formie przetargu, musimy wiedzie, co tam ma powsta. Musz by odpowiednie zapisy w studium, które pozwol nam oferowa ten teren jako pełnowartociowy. Studium musi dopuszcza tam prowadzenie handlu i usług na duej powierzchni. W zwizku z tym, chcielibymy, aby te ustalenia były ogłoszone w mediach ogólnopolskich, podobnie jak to zrobił Toru ogłaszajc przetarg na sprzeda starego stadionu ulowego. Te warunki musz by spełnione przy wycenie spółki i przy oferowaniu jej inwestorom, taki zapis musi si znale w studium przed sprzeda spółki. Dlaczego chcemy to zrobi jak najszybciej? Poniewa wszyscy wiemy, e teraz w Polsce mamy boom budowlany, a my chcemy z niego skorzysta. Jest zapotrzebowanie na tak powierzchni i na tak inwestycj i teraz mona uzyska najwiksze przychody. Tyle mówilimy o tym, co mona zrobi, eby zmniejszy nasze zadłuenie. A sprzeda udziałów w spółce przyniesie nam bezporedni wpływ kilkunastu milionów złotych do budetu oraz porednio, coroczne wpływy z tytułu podatku od nieruchomoci. Po przyjciu takich załoe, prowadzilimy w tym kierunku najpierw sonda rynku, bo bdzie to inwestycja o wartoci mln euro. Dlatego szukalimy rozwiza, które pozwol uzyska jak najwiksze wpływy dla miasta i zabezpieczy interesy miasta, eby nie było sytuacji, e sprzedamy teren, na którym póniej nic nie powstanie. Po przedstawieniu i uzasadnieniu projektu uchwały, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak na wniosek radnego p. Roberta Dowhana zgłoszony w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił przerw w obradach do godziny Obrady wznowiono o godzinie Pytania Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak kiedy zostały wniesione aportem do spółki tzw. nieruchomoci pozostałe, czyli park, skwer i prawdopodobnie parking? Jeeli było to niedawno, to chciałbym wiedzie, czy nie powinno by w tym zakresie zgody Rady, poniewa jednym ze sposobów wnoszenia aportów jest objcie udziałów, a o objciu udziałów w spółkach powinna decydowa Rada Miasta? Std pytanie, czy kompetencje Rady nie zostały uszczuplone? Druga sprawa mówi Pan o tym, e dobrze jest sprzeda udziały, bo nie płacimy podatków. Prosz o odpowied do protokołu, bo cho nie twierdz, e si na tym znam, ale chciałbym mie pewno, e sprzeda tzw. praw majtkowych, w tym wypadku udziałów w spółce, równie nie jest opodatkowana i Miasto nie bdzie musiało z tego tytułu zapłaci podatku dochodowego, jeli tak, w jakiej wysokoci? Trzecia sprawa - nawizujc do wypowiedzi Pana Prezydenta, e nie chciałby, aby tam powstał blaszak, prosz o w miar precyzyjne przedstawienie zapisu do studium, bd planu zagospodarowania dla tego terenu, który uniemoliwi inwestorowi zbudowanie tam tzw. Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 19

20 blaszaka. Poniewa zgadzam si, e nie powinien tam powsta blaszak, chciałbym wiedzie, jaki zapis planistyczny moe to uniemoliwi. Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak przypominam, e gmina miejska nie płaci podatku dochodowego od adnej transakcji i jest ustawowo z tego zwolniona. Natomiast według informacji otrzymanych od radców prawnych, sprzeda udziałów w spółce jest zwolniona z podatku VAT. Jeli chodzi o wniesienie aportem nieruchomoci, to kiedy był wnoszony parking nie pamitam, bo dokonano tego w poprzedniej kadencji. Natomiast skwer i park zostały wniesione do spółki w okresie wakacyjnym. Według prawników, poniewa Miasto ma w spółce 100% udziałów i w wyniku wniesienia aportem majtku nie nastpuje ich zwikszenie, tylko zwikszenie kapitału, to zgodnie z delegacj dla Prezydenta Miasta z poprzednich takich zarzdze, które si odbywały przy wnoszeniu aportem czci nieruchomoci, Prezydent Miasta miał prawo do wniesienia aportem takiego, czy innego majtku do spółki, w której Miasto ma 100% udziałów. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak jeeli wnosi si majtek do spółki jako aport, to musi by dokonana ksigowa czynno po stronie zwikszenie kapitału. Zwikszenie kapitału najczciej odbywa si poprzez nowe udziały. Jest jeszcze drugi sposób. Nie chc o tym na mówi sesji, bo uwaam, e Pastwo omijalibycie wtedy prawo. Chcc unikn na sesji dyskusji robilibycie ten drugi wariant. Czy w zwizku z tym, były tam zwikszane udziały? Zastpca prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak zwikszyła si warto udziałów, a nie ilo. Zwikszył si kapitał. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p Zdzisław Szczepaski przekazanie aportem majtku do spółki odbyło si aktem notarialnym dwa miesice temu. Zwikszenie udziałów w spółce przygotowywał Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nie wiem, w jaki sposób to zrobił. My przygotowalimy wprowadzenie aportem nieruchomoci do spółki i jest to w kompetencjach Prezydenta Miasta. Akt notarialny podpisalimy miesic albo 2 miesice temu. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak do wyłcznych kompetencji Rady naley obejmowanie udziałów w spółce i o to włanie pytam. Wyjanimy to w dyskusji. Prosz jeszcze o odpowied w sprawie zapisu zapobiegajcego powstaniu blaszaka. Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak jeeli chodzi o studium, które w tej chwili przygotowujemy, to zaraz po wyborach zgodnie z intencj Pana Prezydenta spotkamy si z radnymi w sprawie obiektów wielkopowierzchniowych i wszystkich o powierzchni powyej 400 m 2, poniewa ustawa nas do tego zobowizuje. Z tego co sprawdzalimy, zapisy w studium, a nastpnie w planach okrel liczb kondygnacji i wielofunkcyjno, parkingi podziemne, usytuowanie przej i nie tylko, wyklucz w sposób oczywisty blaszak - obiekt jednopoziomowy, czy z małymi sklepami na poboczu jak Carrefour, Tescco, czy Auchan. Planujemy budynek trójkondygnacyjny, który moe mie rón wysoko w rónych miejscach i rón architektur, o charakterze wielofunkcyjnym, czyli nie zdominowanym przez jedn funkcj, jeden rodzaj handlu. Tutaj bardzo łatwo wprowadzi zapisy okrelajce procent danej brany, tak jak np. w orodku usługowym pod jednym dachem, gdzie nie moe by wicej ni 50% handlu spoywczego. Wiemy z dowiadczenia, e wszystkie tzw. centra handlowe, które lokuj si przy markecie, czyli nie typowe galerie handlowe, gdzie mamy 200 sklepów, usługi, banki, restauracje, wypoczynek i kino, tylko takie miejsca, jakie mamy w Zielonej Górze, gdzie jest 10 tys. m 2 hipermarketu i do tego małych sklepików na obrzeu, nie spełniaj tej funkcji. W zwizku z tym, wprowadzenie zapisów, które bd zgodne z ustaw o planowaniu przestrzennym, mówicych o udziale procentowym, o wysokociach, liczbie Protokół Nr XIV/07 (kadencja ) str. 20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Leszna z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Leszna z dnia... Projekt Druk nr 345 Uchwała Nr... Rady Miejskiej Leszna z dnia... w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomociami

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo