przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LVI/09 przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 24 listopada 2009 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk i Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i Sekretarz Miasta p. Ew Trzcisk, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja w sprawie Centrum Biznesu sp. z o.o. i Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o.o. w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółek ze szczególnym uwzgldnieniem ich zadłuenia (według stanu na dzie r.), realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenia Wspólników na 2009 r. (za trzy kwartały). 4. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zada owiatowych za rok szkolny 2008/ Podjcie uchwał i owiadczenia w sprawach: 1) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 778, 2) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi na rok druk nr 783, 3) zmieniajca uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 784, 4) likwidacji zakładów budetowych - miejskich przedszkoli w Zielonej Górze oraz przekształcenia ich w jednostki budetowe - druk nr 785, 5) likwidacji zakładu budetowego pn. Izba Wytrzewie w Raculi oraz przekształcenia go w jednostk budetow - druk nr 786, 6) statutu Izby Wytrzewie w Raculi - druk nr 801, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 7) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 787, 8) ustanowienia w. Urbana I patronem Miasta Zielona Góra (owiadczenie) - druk nr 788, 9) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych - druk nr 789, 10) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 792, 11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze - druk nr 793, 12) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 794, 13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 795, 14) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne z ustaleniami studium - druk nr 796, 15) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne - druk nr 797, 16) uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne - druk nr 798, 17) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 800, 18) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 802, 19) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok - druk nr 803, 20) zwikszenia liczby etatów w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr 804, 21) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 805, 22) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra druk nr 806, 23) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 790, 24) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr Rozpatrzenie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego z dnia 13 padziernika 2009 r. o naruszeniu przez radnego Miasta art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym. 7. Rozpatrzenie wezwania Pani Danuty Basiukaj z dnia 21 padziernika 2009 r. do usunicia naruszenia prawa uchwałami z dnia 29 wrzenia 2009 r. nr LIII/690/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr LIII/691/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 8. Rozpatrzenie wezwania zielonogórskich taksówkarzy z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie anulowania uchwały nr LIV/700/09 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk w 2010 roku. 9. Informacja podmiotów dokonujcych analizy owiadcze majtkowych złoonych na podstawie art. 24h ustawy o samorzdzie gminnym. Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 2

3 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy róne. 12. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e Prezydent Miasta w dniu 19 listopada br. przedłoył: autopoprawk do projektu uchwały w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 778A 1, projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci - druk nr 807 z wnioskiem o ujcie w porzdku obrad sesji 2. W dniu 20 listopada br. Prezydent Miasta przedłoył projekt uchwały w sprawie opinii dotyczcej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze - druk nr równie z wnioskiem o ujcie w porzdku obrad sesji. Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki wnosił w imieniu Prezydenta Miasta o rozszerzenie porzdku obrad o jeszcze jeden projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przedstawił take wniosek Prezydenta Miasta z 23 listopada 2009 r. o wycofanie z porzdku obrad projektu owiadczenia w sprawie ustanowienia w. Urbana I patronem Miasta Zielona Góra - druk nr 788. Prezydenta Miasta uzasadnia projekt wpłynł do Biura Prezydenta w dniu 16 listopada 2009 r., wymaga analizy merytorycznej i formalnej w tym przede wszystkim sprawdzenia czy mieszkacy, którzy poparli projekt s wpisani do rejestru wyborców Zielonej Góry. Z uwagi na powysze nie moe przedstawi opinii o projekcie wczeniej, ni zgodnie z 56 ust. 2 w zwizku z 25 ust. 2 Statutu Miasta 5. Radna p. Boena Ronowicz stwierdziła, e uzasadnienie, które podał Prezydent w pimie do Rady Miasta jest niemerytoryczne i nie ma podstaw, aby ten projekt obywatelski owiadczenia zdejmowa z programu dzisiejszej sesji. Po czym przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania zmian porzdku obrad. Głosowania nad zmianami porzdku obrad wnioskowanymi przez Prezydenta Miasta 1) Głosowanie nad zmian polegajc na rozszerzeniu porzdku obrad o projekty uchwał zawartych na drukach nr 807, nr 808 i nr 809. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad dokonała wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 22 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 2 głosy. 1 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 778A Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci - druk nr 807 z wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porzdku obrad sesji Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczcej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze - druk nr 808 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 809 Załcznik nr Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 23 listopada 2009 r. o wycofanie z porzdku obrad sesji projektu owiadczenia na druku nr 788 Załcznik nr 2 Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 3

4 2) Głosowanie nad zmian polegajc na zdjciu porzdku obrad pkt 5 ppkt 8 Podjcie owiadczenia w sprawie ustanowienia w. Urbana I patronem Miasta Zielona Góra - druk nr 788. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania nie dokonała powyszej zmiany porzdku obrad z uwagi na brak wymaganej bezwzgldnej wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 7 głosów, przeciw - 14 głosów, wstrzymujcych 2 głosy. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja w sprawie Centrum Biznesu sp. z o.o. i Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o.o. w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółek ze szczególnym uwzgldnieniem ich zadłuenia (według stanu na dzie r.), realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenia Wspólników na 2009 r. (za trzy kwartały). 4. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zada owiatowych za rok szkolny 2008/ Podjcie uchwał i owiadczenia w sprawach: 1) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 778A, 2) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi na rok druk nr 783, 3) zmieniajca uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 784, 4) likwidacji zakładów budetowych - miejskich przedszkoli w Zielonej Górze oraz przekształcenia ich w jednostki budetowe - druk nr 785, 5) likwidacji zakładu budetowego pn. Izba Wytrzewie w Raculi oraz przekształcenia go w jednostk budetow - druk nr 786, 6) statutu Izby Wytrzewie w Raculi - druk nr 801, 7) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 787, 8) ustanowienia w. Urbana I patronem Miasta Zielona Góra (owiadczenie) - druk nr 788, 9) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych - druk nr 789, 10) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 792, 11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze - druk nr 793, 12) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 794, 13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 795, Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 4

5 14) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne z ustaleniami studium - druk nr 796, 15) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne - druk nr 797, 16) uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne - druk nr 798, 17) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 800, 18) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 802, 19) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok - druk nr 803, 20) zwikszenia liczby etatów w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr 804, 21) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 805, 22) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra druk nr 806, 23) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 790, 24) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr ) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci - druk nr 807, 26) opinii dotyczcej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze - druk nr 808, 27) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Rozpatrzenie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego z dnia 13 padziernika 2009 r. o naruszeniu przez radnego Miasta art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym. 7. Rozpatrzenie wezwania Pani Danuty Basiukaj z dnia 21 padziernika 2009 r. do usunicia naruszenia prawa uchwałami z dnia 29 wrzenia 2009 r. nr LIII/690/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr LIII/691/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 8. Rozpatrzenie wezwania zielonogórskich taksówkarzy z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie anulowania uchwały nr LIV/700/09 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk w 2010 roku. 9. Informacja podmiotów dokonujcych analizy owiadcze majtkowych złoonych na podstawie art. 24h ustawy o samorzdzie gminnym. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy róne. 12. Zamknicie sesji. Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 5

6 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami w dniu 20 listopada br. interpelacj w sprawie bazy lokalowej dla dalszego funkcjonowania Chrzecijaskiej Szkoły Podstawowej Salomon w Zielonej Górze zgłosiła radna p. Aleksandra Mrozek. Interpelacja została przekazana do Prezydenta Miasta. Pytania radnych: Radny p. Adam Dygas: 1. Dot. budetu Miasta na 2010 rok - przyjto w budecie po stronie przychodów sprzeda nieruchomoci na 28 mln złotych. Wydaje si, e te przychody zawyone s o dwadziecia kilka milionów. Na Komisji Budetu i Finansów nie uzyskalimy wyjanienia, skd taki duy przychód i jakie ma uzasadnienie. Dlatego pytam na dzisiejszej sesji. Poniewa budet ju rozpatrujemy, a wyglda na to, e jeeli po stronie przychodów jest tak dua rónica, to tym bardziej nie moemy wydatkowa wicej i burzy si cały układ tego budetu. Chciałbym, aby jak najszybciej ten budet był zaktualizowany i przedstawiony. Radny p. Jacek Budziski: 1. Do Klubu Radnych PiS zgłosili si przedstawiciele zwizku zawodowego Solidarno z ZGKiM oraz ZWiK z prob o nagłonienie na sesji problemu braku podwyek dla pracowników wyej wymienionych zakładów. Pracownicy ZGKiM s zbulwersowani brakiem konkretnych propozycji ze strony prezydenta Kubickiego. Wstpnie daj 200 zł podwyki na etat netto dla pracowników (co uwaaj oczywicie za kwot do negocjacji), gdy zwikszył si obszar i zakres działalnoci, przez co zwikszyła si wydajno pracy. Miasto si rozrasta, przybywa terenów do utrzymania, mietników do wywiezienia i trzeba jeszcze dodatkowo kosi traw, gdy Miasto zarezerwowało u firm prywatnych zbyt mał liczb cinania. Ludzie pracuj w ramach nadgodzin, póniej id na wolne, a nastpnie wyrabiaj nadgodziny i to oni id na wolne, itd Pomimo, e Miasto si rozrasta, zakupiono tylko jedn dodatkow mieciark. Pracownicy stanowczo odrzucaj propozycje dyrektora Janki, aby kierowcy tworzyli firmy i zatrudniali ładowaczy, stanowczo take protestuj przeciwko potencjalnemu stanowisku prezydenta, i podwyki pensji pracowników wygeneruj podwyk czynszów w lokalach komunalnych, czy te podwyk wywozu cen mieci. Pienidze na podwyki powinny i z funduszy pozyskiwanych od ssiednich gmin za wywóz i składowanie mieci oraz np. z pienidzy odzyskanych przez ZGKiM od SLD za podnajem ówczesnej siedziby sojuszu, a zasdzonych przez sd. Prezydent zdaje si nie chce tych pienidzy odzyska z wiadomych wzgldów, tłumaczc si mtnie daniami finansowymi drugiej strony. Pracownicy nie uznaj te za rzetelne wylicze dyrektora Janki w zakresie podwyek w cigu ostatnich lat i zwracaj uwag i po odjciu inflacji wynosz one tylko nieco ponad 2% rocznie, co zreszt macie pastwo przedstawione w materiałach. Podwyki widz kwotowo, a nie procentowo, gdy kadra zarzdzajca otrzymuje w takim przypadku o wiele wiksze pienidze ni pracownicy fizyczni. W przypadku niespełnienia ich da, planuj akcj protestacyjn i strajk. Z podobnymi roszczeniami zgłosili si do klubu radnych PiS zwizkowcy MZK. Chc zł netto podwyki, gdy doszły im dodatkowe linie (np.7), czy te linie nocne. Oprócz tego ich zarobki zostały ograniczone przepisami o czasie pracy kierowcy. W razie niepodjcia z nimi rokowa planuj na pocztku stycznia wzi 4 dni wolnego na danie. Ciekawym jest sposób podjcia tych tematów przez prezydenta Kubickiego, który proponuje dyskusje o rozwarstwieniu płac, co jest typowym zabiegiem socjotechnicznym obliczonym na skłócenie zwizkowców z miejskich firm. Ze zdumieniem przeczytałem o tym, i radni wg prezydenta Kubickiego s przeciwni podwykom, gdy tak absolutnie nie jest. W zwizku z tym pytam, kiedy prezydent Kubicki podejmie dyskusj ze zwizkowcami miejskich firm o podwykach, a nie o rozwarstwieniu dochodów? Prosz przedstawi dokładny harmonogram negocjacji i jeli chce Pan, aby radni w nich uczestniczyli, to radz robi je po godz. 16, bo wikszo z nas o godz. 10 pracuje. 2. Interesuje mnie równie informacja, dlaczego wiceprezydent Wioleta Harlak rozpoczła rozmowy ze zwizkami zawodowymi na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli, ale ich nie kontynuuje. Przypomn, e wiosn tego roku radni decydowali o podwykach dodatków dla nauczycieli i wówczas ze strony magistratu padły zapewnienia, i jesieni rozmowy dotyczce przyszłego roku zostan podjte wczeniej i sprawniej. Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 6

7 3. Pani Wiceprezydent! Prosz o dokładn informacj, jakie pienidze otrzymał na płace i pochodne poszczególne szkoły i placówki owiatowe w stosunku do zaplanowanych przez nie na pocztku roku. Docieraj do mnie niepokojce sygnały od dyrektorów szkół, który nie starczy na płace nawet po około 50 tys. zł. Co maj zrobi dyrektorzy, eby zapewni wypłat wynagrodze nauczycielom do koca roku.? Zarobi te pienidze, a jeeli tak to jak i kiedy? 4. Dlaczego kwoty na szkolenia nauczycieli zostały przekazane do szkół dopiero w padzierniku, a same kursy trwaj ju od pocztku roku kalendarzowego? Odnosz wraenie, i prezydent Kubicki ma wyrane problemy ze spiciem tegorocznego budetu i oszczdza na owiacie. 5. Panie Prezydencie. Prosz o podanie informacji ile kamer miejskiego monitoringu jest sprawnych i jak wyglda kwestia zapisu nagranego materiału, jego wykorzystania, a take dozoru systemu? Odnosz wraenie, e kamery nie spełniaj ju swoich funkcji. Mieszkacy miasta wielokrotnie informowali mnie o grupach młodzie bezkarnie hałasujcej i pijcej alkohol wprost pod kamerami. Wspominali równie o braku zapisu z kamery, w przypadku dewastacji auta. 6. Jaki jest stan przygotowa Miasta na wypadek wystpienia w Zielonej Górze zachorowa spowodowanych przez wirus A/H1N1, a nastpnie rozszerzania si tego zjawiska? 7. Bardzo dobrym pomysłem jest reaktywacja zielonogórskiego Grzybka w formie kawiarni, co za własne pienidze chce zrobi jeden z zielonogórskich przedsibiorców. Jest to o wiele lepszy pomysł ni umieszczenie tam pomnika Bachusa, który to mógłby sta obok Palmiarni jako atrakcja turystyczna. Poprosz o ostateczne stanowisko Miasta w tej sprawie wraz uzasadnieniem. 8. Pan prezydent Kubicki zatrudnił w Urzdzie Miasta pana Mariusza Woniaka, byłego wiceprezydenta w jego ekipie i aktywnego działacza SLD, zreszt kolejnego w ostatnim czasie. Prosz poda, co dokładnie ma robi pan Woniak, w jakich sprawach doradza i za jakie pienidze? Prosz take poda form zatrudnienia pana Woniaka, celowo zatrudnienia go oraz wszystkie jego potencjalne dodatki do pensji. 9. Rozmawiałem ju na ten temat z radnym Robertem Dowhanem i chciałbym zna stanowisko Miasta w tej sprawie. Czy nie warto by zainwestowa w zakup rozkładanej folii, by moe z jakim osprztem, która to chroniłaby tor ulowy przed namokniciem podczas opadów deszczu? Z pewnoci zakup, składowanie i eksploatacja byłaby tasza ni przywoenie nowej nawierzchni. 10. Czy prawd jest Panie Prezydencie Kubicki, e chce Pan na pocztku grudnia zorganizowa Dzie winiarza, a to zadanie chce Pan zleci prywatnej zewntrznej firmie zamiast zielonogórskim winiarzom? Ile ma kosztowa ta impreza i dlaczego robi j zewntrzna firma? Niczego pan si po ostatnim winobraniu w wykonaniu Aspe nie nauczył?i 11. Ile Miasto zapłaciło razem pienidzy za realizacj słynnego odcinka 39,5, w którym udział wzili pan radny Robetr Dowhan i pan prezydent Janusz Kubicki. Czy prawd jest, e wydano na to 400 tys. zł? 12. Panie Prezydencie Kubicki. Prosz ustosunkowa si do nastpujcych wtpliwoci, którymi podzielił si ze mn jeden z mieszkaców miasta. Czy Pan, jako obywatel Janusz Kubicki nie powinien zapłaci podatku od korzyci(po wycenieniu przez biegłego rzeczoznawc), jak jest reklama paskiej osoby przez organizatorów festiwali i imprez, a korzystajcych z miejskich pienidzy? Pan Kubicki reprezentuje Miasto jako prezydent -podmiotem natomiast jest osoba prawna, czyli Urzd Miasta. I to osoba prawna Urzd Miasta Zielona Góra wyłoył pienidze dla osoby fizycznej lub prawnej. Umowa definiuje wiadczenia dwóch stron: osoby prawnej Urzdu Miasta i beneficjenta: np. Stowarzyszenia X. Stron umowy nie jest Janusz Kubicki reprezentujcy osob prawn, a zatem nie moe korzysta z jakichkolwiek wiadcze tak zawartej umowy. Od obu stron umowy musiałby otrzyma stosowne zlecenie i zawrze z nimi odrbn umow. eby z kolei zawrze umow z Urzdem Miasta musiałby wygra przetarg i udowodni, e nie stoi to w sprzecznoci np. z ordynacj wyborcz lub prawem podatkowym. Kolejna wtpliwo dotyczy tego czy pan prezydent Kubicki w myl ustawy o finansach publicznych moe da zwrotu dotacji w przypadku, kiedy organizator festiwalu lub imprezy nie podzikuje prezydentowi. To s finanse publiczne i zwrot dotacji moe nastpi tylko wtedy, gdy wydano j niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrano j nienalenie, a nie wtedy, gdy nie spełniono zapisów chwalcych Kubickiego. 13. Czy to prawda, e w nowej czci cmentarza, osoby bliskie zmarłym nie mog stawia ławek i sadzi drzewek i krzaków ozdobnych? Jeli jest to spowodowane zbytnim zagszczeniem grobów, to zdaje si, e kto tej sprawy do koca nie przemylał, tym bardziej, e na starej czci cmentarza nie ma przeszkód w tej materii i pono mamy jeden regulamin nekropolii. Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 7

8 14. Panie Prezydencie! Prosz poinformowa radnych, na jakim etapie jest wspólne przedsiwzicie Miasta i panów Bbelka i Baranowskiego, czyli sprzeda terenów za Auchan, bo jako tej pozycji w planowanych dochodach na rok 2010 nie zauwayłem. 15. Prosz o informacj, czy i ewentualnie, kiedy, w ramach rodków własnych Miasto przeprowadzi niedrog, ale poprawiajc bezpieczestwo inwestycj przy wjedzie z Os. Pomorskiego na Os. lskie? Chodzi o łagodniejszy łuk na tym skrcie, gdy istniejcy jest za ostry i wyrzuca skrcajce w prawo autobusy na przeciwległy pas ruchu. 16. Rodzice dzieci z przedszkola przy ulicy Studzianki 8 zwracaj uwag na brak porzdnego placu zabaw przy tym przedszkolu. W zwizku z tym mam pytanie, czy Miasto przewiduje monta palcu zabaw we wskazanym miejscu? 17. Mieszkacy ulicy Pionierów i Zachodniej pragn, aby Stra Miejska i Policja rozpoczła systematyczn kontrol terenów po obu czciach ulicy Zbyszka Godlewskiego, gdy gromadz si tam pijacy, narkomani i agresywna młodzie, szczególnie w godzinach wieczornych. 18. III Komisariat Policji na Os. Pomorskim otrzymał od spółdzielni dodatkowe pomieszczenia, połczone specjalnym łcznikiem z budynkiem policji, na który zreszt Miasto przeznaczyło pienidze w ramach zada wspólnych. Jednak, aby tam mogli skutecznie pracowa policjanci potrzeba, co najmniej 100 tys. zł na adaptacj tych pomieszcze do potrzeb policji. Czy Miasto zapewni takie rodki? 19. Co dalej Panie Prezydencie dzieje si z budow Złotego Domu? Czy aby nie miała si zgodnie z ustaleniami z inwestorem zakoczy jeszcze w tym roku? Jeli tak, to co stanło na przeszkodzie i dlaczego inwestor dostał zgod na opónienie zakoczenia inwestycji? 20. Mieszkacy ulicy Grzegorza zgłaszaj problem bardzo duej iloci mieci w lesie pomidzy t ulic, a stadionem ulowym, które tam znajduj si kadorazowo po meczu ulowym. W zwizku z tym, prosz słuby miejskie o uprztnicie wyej wymienionego terenu. 21. Prosz take poinformowa radnych, dlaczego Miasto lekk rk rezygnuje z dochodów w postaci zobowiza PKP? Mówi to w kontekcie Zielonej Strzały po lekturze artykułu pana Bonisławskiego w Gazecie Lubuskiej. Jednoczenie pytam si, dlaczego nie zarezerwował pan pienidzy w budecie 2010 roku na realizacj tej inwestycji? 22. Chciałbym osobicie podzikowa w swoim i Marka Kamiskiego imieniu zastpcy prezydenta pani Wiolecie Harlak za znakomit organizacj uroczystoci nadania nazwy ulicy im. Zbyszka Godlewskiego. 23. Na koniec zwracam si do prezydenta Kubickiego z propozycj przeznaczenia na kluby radnych po 5 mln zł celem umieszczenia przez radnych i w budecie 2010 roku najwaniejszych zada, zgłoszonych nam do realizacji przez mieszkaców i rodowiska. Ten mój pomysł przetestowalimy z sukcesem 2 lata temu i nawet koledzy z PO si do niego przekonali. Niewtpliwie przyspieszyłoby to prace nad budetem. Radny p. Andrzej Maciejewski: 1. Hala lekkoatletyczna, gdzie odbywały si zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodziey. Obecnie takie zawody si tam nie odbywaj. Dlaczego MOSiR nie organizuje zawodów lekkoatletycznych dla młodziey szkół podstawowych i gimnazjów na hali, która jest jedyna w miecie i województwie i jest dostosowana do takich potrzeb? 2. Jakie rodki przewiduje Miasto w konkretnych dyscyplinach na przygotowania sportowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodziey, która odbdzie si w 2010 roku? 3. Wiadukt na ul. Sulechowskiej został ju ukoczony i od strony dworca s pikne schody, po których dobrze si chodzi, ale jest problem, bo nie ma tam podjazdów. Sprawia to trudno poruszania si z wózkami i bagaami na kółkach. Dlatego pytam, czy istnieje moliwo dorobienia takiego podjazdu dla poruszajcych si z centrum miasta i dworca na wiadukt i dalej w kierunku centrum rekreacyjno sportowego? Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Remont ul. Sulechowskiej dlaczego tak si dzieje, e pomimo, i wydajemy due pienidze na remonty ulic, czsto nie spełniaj wymaga jakociowych? Zacytuj za gazet, jakie s braki nierównoci poprzeczne przy zjedzie z wiaduktu, studzienki le osadzone, bujaj bariery Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 8

9 energochłonne, grubo kouszka niezbadana. Pytanie, czy mona polepszy jako? Mamy prawo wymaga, aby jako tych robót była lepsza. 2. Czy został stworzony klimat do inwestowania w naszym miecie? Ile procent planów zagospodarowania przestrzennego w naszym miecie jest uchwalone? Czy inwestorzy maj gdzie inwestowa? Jakie s ze strony Miasta ulgi dla potencjalnych inwestorów? Mimo spowolnienia gospodarczego, trzeba cały czas pracowa i stwarza korzystny klimat. Std pytanie, czy istnieje korzystny klimat do inwestowania w naszym miecie? 3. Według ostatnich danych liczba mieszkaców naszego miasta wynosi osób. Przy ostatnich wyborach było w granicach osób. Jaka jest przyczyna spadku liczby mieszkaców naszego miasta? 4. Pracownicy Urzdu Miasta w imieniu Pana Prezydenta udzielaj odpowiedzi na pytania radnych. Do tych odpowiedzi mam zastrzeenia, bo ich jako bywa bardzo róna np. na pytanie jak Pan Prezydent zamierza zaradzi brakowi dochodów do budetu Miasta ze sprzeday nieruchomoci (moim zadanie jest to około 35 mln złotych) otrzymałem odpowied Prezydenta - od stycznia 2009 do padziernika 2009 Miasto sprzedało 29 działek przyległych za ogóln kwot 1,5 mln złotych. Jaka tu jest merytoryczna odpowied i jak jestemy traktowani w niektórych przypadkach? Prosz, aby Pan Prezydent zwrócił uwag swoim pracownikom, poniewa jako tych odpowiedzi wiadczy nie o pracownikach, ale o Panu, bo w Pana imieniu pracownicy udzielaj odpowiedzi. Odpowiedzi powinny by merytoryczne, na temat, niewymijajce. Radny p. Marek Kamiski: 1. Czy i kiedy bdzie kontynuowany remont ul. Nowojdrzychowskiej na odcinku midzy ul. Liliow i Mieczykow? 2. Do Pani Prezydent Harlak w przyszłym roku mija 10 rocznica mierci wybitnego filozofa i myliciela ks. Józefa Tischnera. Czy Pani Prezydent chciałby zaj si nadaniem nazwy ulicy imieniem ks. Józefa Tischnera? W Zielonej Górze mamy Osiedle Uczonych i myl, e warto byłoby jedn z planowanych ulic na tym osiedlu nazwa tym imieniem. Warto wej w porozumienie z Wydziałem Filozofii naszego Uniwersytetu. Pani Prezydent próbuje uruchomi szkolenia z etyki dla nauczycieli, wic przy tej okazji mona byłoby wykorzysta merytoryczn wiedz pracowników tego instytutu. Radny p. Adam Urbaniak: 1. Pytania w zwizku ze spotkaniem z Rad Osiedla Morelowe. Kwestia lokali zastpczych. Miasto ze wzgldów oczywistych przekazanie przez pastwo zada bez pienidzy nie nada. Mam wystpienie, które przeka Panu Prezydentowi. Rada Osiedla zastanawia si nad rozwizaniem przyjtym w jednym z polskich miast, gdzie zaplanowano zakup kontenerów dla zapewnienia lokali osobom niepłaccym czynszu. Podobno sama informacja wywołała wzrost spłacalnoci czynszów w spółdzielniach, a jednoczenie miasto to spróbowało problem rozwiza. Tak rada osiedla argumentowała ten pomysł. 2. Kolejna sprawa mieszkacy spółdzielni płac za odprowadzanie mieci, ale zastanawiaj si nad tym, e wiele osób wykorzystuje przyblokowe pojemniki na mieci do podrzucania swoich odpadów. Czy Miasto prowadzi kontrole w zakresie zawierania umów na odprowadzanie mieci? O ile si orientuj, pewne kontrole prowadziła Stra Miejska prosiłbym o podanie ich efektów. Prosz o ogóln informacj, czy uda si ustali procent umów na odprowadzanie nieczystoci stałych zawartych z gospodarstwami domowymi indywidualnymi w miecie Zielona Góra? Jeli taka analiza jest robiona, bd wdziczny za informacj. 3. Po informacjach medialnych o wynikach kontroli NIK w ZWiK, mieszkacy zastanawiaj si, czy ustalenia NIK bd miały wpływ na wysoko stawek cen wody i za odprowadzenie nieczystoci płynnych cieków na nastpne lata. Czy ustalenia kontroli dotyczyły roku 2008, czy te lat wczeniejszych? 4. Przy ul. Chopina, na rogu z ul. Kupieck znajdowała si działka, która została zabudowana. Rada osiedla pyta, czy grunt został zbyty z bonifikat, czy te przekazany inwestorowi w drodze zamiany. Proba o informacj, jaki jest tytuł prawny przekazania tego gruntu, czy był kiedykolwiek własnoci Miasta? 5. Przy ul. II Armii znajduje si wietlica prowadzona utrzymywana przez spółdzielni, z której korzystaj równie mieszkacy miasta nie bdcy członkami spółdzielni. Std propozycja do Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 9

10 rozwaenia eby ten obiekt został efektywnie wykorzystany przez Miasto, moe si zastanowi nad domem dziennego pobytu dla seniorów w czci tego obiektu z zachowaniem istniejcej działalnoci. 6. Spotkałem si z mieszkacem budynku KTBS, który w imieniu mieszkaców protestował przeciwko dwukrotnym powanym podwykom, które miały ostatnio miejsce. Wystpiono z pisemnym apelem o uzasadnienie tych podwyek i informacje, czy s przewidziane kolejne podwyki. Pod wnioskiem, który przeka prezydentowi, podpisało si ok. 400 osób, wiec wydaje si, e sprawa jest istotna. Prosz o wyjanienie tej sprawy. 7. Mieszkanka Zielonej Góry zwraca si z pytaniem, czy przy łobku przy ul. Winiowej jest przewidziane, podobno obiecane, wykonanie parkingu? Osoby dojedajce maj kłopoty z parkowaniem, a pono jest tak, e Stra Miejska stoi i karze mandatami nie ma gdzie zaparkowa, a przepisy si narusza. 8. Dlaczego przy Szkole Podstawowej nr 8 na ul. Kpielowej postawiono znak - zakaz zatrzymywania si i postoju? Tam nie ma parkingu, wic, czy bdzie ten znak, czy nie trzeba stan. Moe rozway ograniczenie obowizywania znaku np. od godziny 9 00 rano, eby do 8 00 mona było stan tam w zgodzie z prawem? 9. Proba apel o dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w przyszłym roku. Miałem tam spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który wskazywał na bardzo istotne i powane problemy finansowe wynikajce z przeniesienia siedziby instytucji z Urzdu Miasta do budynku KTBS przy ul. Westerplatte z obietnic bezkosztowego przebywania w tym miejscu, a teraz pono ma zosta wprowadzony czynsz. Słuba ta boryka si z problemami finansowymi tak jak Policja czy Stra Poarna, które jednak s przez Miasto wspierane. Oczekujemy od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego efektywnego wykonywania zada, std moja proba o zaplanowanie kwoty do 50 tys. zł maksymalnie na wsparcie tej słuby. 10. Informacja dla przewodniczcego Jacka Budziskiego pytajcego o nazwisko Pana prezydenta Janusza Kubickiego wstawiane w umowach o dofinansowanie. Uwaałem dotd, e umowa o dotacj umoliwia kształtowanie tego komunikatu w sposób dowolny. Pozwoliłem sobie jednak sprawdzi przepisy w tym wzgldzie. Mimo, e nie ma wyranych regulacji, jak to powinno by sprecyzowane, to jednak jedyny wzór, na jaki si natknłem to wzór umowy o dotacj na podmioty poytku publicznego z ustawy o działalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Tam jest napisane, e otrzymujcy dotacj ma obowizek komunikowania, i wykonano zadanie przy współpracy, czy finansowym wsparciu zleceniodawcy, którym jest Miasto Zielona Góra. Tam nie jest napisane, e naley komunikowa, i wsparcie otrzymano od reprezentanta zleceniodawcy, którym jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Uwaam, e przestaje to ju by kwesti smaku, czy granicy wyczucia promocji politycznej i jednak powinnimy si porusza w granicach prawa, a jak powiedział przewodniczcy Jacek Budziski, rodki finansowe pochodz z budetu miasta i s pienidzmi wszystkich mieszkaców Zielonej Góry. Radna p. Aleksandra Mrozek: 1. Ponownie - jakie s moliwoci rozwizania problemu Stowarzyszenia Baba, które otrzymało prestiow nagrod Ministra Pracy i Polityki Społecznej? Nie otrzymałam adnej konkretnej odpowiedzi, cho pojawiła si perspektywa załatwienia tej sprawy na krótki czas. Prosz o odpowied, czy Baba dostanie lokal gdzie i od kiedy bdzie mogła prowadzi działalno? 2. Funkcjonowanie Chrzecijaskiej Szkoły Podstawowej Salomon. Szkoła mieci si w budynku, który dzieli z Gimnazjum nr 8 i SP nr 21. W budynku o powierzchni ponad 10 tys. m 2 uczyło si ponad 1200 uczniów. Dzi w obu szkołach uczy si niecałe 40% ok. 450 uczniów. Szkoła cieszy si zainteresowaniem, a nie moe mie poczucia stabilizacji w pełnieniu misji owiatowej. Wprawdzie Miasto nie jest zobowizane zabezpieczy lokalu kademu podmiotowi owiatowemu, ale w jego interesie ley stworzenie warunków do prowadzenia działalnoci owiatowej, poniewa Miasto do kadego ucznia szkoły podstawowej - na przykładzie SP nr 21 dokłada 290 zł, rocznie 3576 zł. Proste wyliczenie 50 uczniów Miasto rocznie oszczdza 180 tys. zł, a przy szecioletnim cyklu kształcenia pond 3 mln zł. A w owiacie cigle brakuje rodków na gimnazjum na Chynowie, remont sali w SP nr 21. Dlaczego Miasto na bieco nie monitoruje swoich zasobów owiatowych, nie przyjmuje roli administratora i nie wyłczy czci powierzchni i samo nie jest stron w zawieraniu umów? Dlaczego Miasto zezwala na prowadzenie w placówkach owiatowych działalnoci nie zwizanej z owiat? W wymienionej szkole mieci si poczta plcca wyłcznie czynsz. Strata jest realna, bo do uczniów dokładamy. Dlaczego w tej Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 10

11 szkole mieci si inna firma, składnica wypoyczalnia wózków itp.? Szkoła ma wielk powierzchni le wykorzystan, mniejsze szkoły wykorzystuj j lepiej przy wikszej liczbie uczniów przykłady SP nr 18 i LO nr 21, które s wiodce pod wzgldem wyników. Czy nie mona zobligowa dyrektorów albo zainteresowany podmiot do tego, aby te cianki działowe postawił? Wydaje mi si, e w tym miejscu dla tej szkoły brakuje dobrej woli, aby pomóc jej funkcjonowa. Prosz o konkretne odpowiedzi na pytania. Propozycja budowy obiektu jest niedorzecznoci, jako e Miasto przez czteroletni okres kadencji nie podjło si zadania budowania szkoły (gimnazjum na Chynowie), a proponuje to stowarzyszeniu. 3. Na jakiej zasadzie Zespół Szkół Katolickich korzysta z obiektów owiatowych? Korzysta na zasadzie uyczenia. Czemu w tak bardzo zrónicowany sposób traktujemy podmioty? Szkoła ta prowadzi działalno komercyjn. Uczniowie płac za nauk w tej szkole. W zwizku z tym nie rozumiem takiej sytuacji, e w jednej szkole miejsca nie mamy, drugim utrudniamy, a trzecia jest uprzywilejowana. Jeeli korzysta z kondygnacji jednego pitra (około 800m 2 ) i przy cenie 2,30 zł za metr, to jest to kwota około 250 tys. rocznie. Myl Pani Prezydent, e jest to kwota, nad któr warto si pochyli, a przede wszystkim ujednolici kryteria i wprowadzi zasady zdrowej konkurencji. Pytam, jak to si dzieje, e w tej szkole dotacja, jak przekazało Miasto za 2007 rok wyniosła dla gimnazjum 3.810,-zł na ucznia, kiedy inne szkoły otrzymywały 3.300,-zł? 4. Docieraj sygnały od dyrektorów szkół, e nie maj zabezpieczenia finansowego do koca biecego roku. Ile pienidzy brakuje na płace i na biece wydatki? Radny p. Kamil Kawicki: 1. Trzy miesice temu pytałem o likwidacje przejazdów kolejowych na wysokoci ul. Lisiej i przy Carrefour, odpowiedziano, e planowane jest spotkanie z PKP w tej sprawie. Jakie s postpy w tej sprawie? 2. Teren ul. Zacisze przy dawnej ptli autobusowej, gdzie obecnie znajduje si dziki parking samochodowy. Jaki jest stan prawny terenu i czy mona go wykorzysta dla dobra mieszkaców - skwery, ławeczki, plac zabaw, boisko? Radny p. Kazimierz Łatwiski: 1. Reprezentacyjny wjazd do Miasta Trasa Północna nieczynne owietlenie na odcinku zjazdu ze Strefy Aktywnoci Gospodarczej do Ronda Rady Europy. To samo Rondo Piastów lskich. Brak owietlenia obnia bezpieczestwo podrónych i wywołuje złe wraenie u przyjezdnych skojarzenie Zielona Góra miasto kryzysu. Czy ewentualne oszczdnoci s tego warte? 2. Czy pobrano próby warstw nawierzchni ul. Sulechowskiej do analizy laboratoryjnej? Jakie s rezultaty takiej kontroli? Jakie ewentualne działania zostan podjte? 3. Kiedy zostanie naprawione, wyłczone obecnie z uytkowania, akwarium w Palmiarni? 4. Kiedy otrzymam informacje w sprawie 44 ruder? 5. Jakie s rezultaty wyjazdu do Chin? Radna p. Jolanta Danielak: 1. Mieszkaniec Jdrzychowa zgłasza problem wycinki lasów. W jego ocenie ta wycinka, na przestrzeni około 200m2, ma charakter zdecydowanych działa i s tam regularnie wycinane drzewa. Jest to teren od ul. Diamentowej w kierunku ul. Botanicznej. Prosz Pana Prezydenta o spowodowanie kontroli - czy jest to teren miejski i kto wydał decyzj o wycince tych drzew? Radna p. Eleonora Szymkowiak: 1. Panie Prezydencie interesuje mnie, co ma do roboty rada nadzorcza Centrum Biznesu? Wiadomo, e CB zajmuje si tylko wynajmem lokali i nic innego nie robi. Funkcjonuje tam prezes, który ma bardzo wysokie pobory. Z nim pracuje pani i nie jest tajemnic poliszynela, jakie sprawy s tam załatwiane. Interesuje mnie, jakie pobory, w dobie kryzysu pobiera ta rada, kiedy nie ma tam nic do roboty? Myl, e wynajem lokali, którym zajmuje si CB powinno by przekazane do ZGKiM. Uwaam, e naley si nad tym zastanowi. 2. Czy nikomu nie zaley na tym, aby zmieni wizerunek Palmiarni lokalu, który powinien by wizytówka Miasta? Niestety jest odwrotnie. Kiepska kuchnia, nie funkcjonuje system Gastro. Myl, e nowy Pan Prezes powinien go ju wprowadzi. Interesujca jest równie sprawa Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 11

12 duego akwarium pod schodami, które kosztowało 130 tys. złotych i obecnie jest pknite, a rybki pływaj w piwnicy. Prosz o wyjanienie tej sprawy. 3. Pytam po raz kolejny o rozliczenie Winobrania przez Firm Aspe. Mam wraenie, e chodzi o to, eby sprawa si rozmyła. Trwa to ju kilka miesicy. Otrzymałam odpowied, e do koca padziernika to rozlicz. Jest koniec listopada i dalej nic nie wiadomo. 4. Kto zapłaci za remont urzdze na deptaku zniszczonych podczas demontowania? Wskutek interwencji tylko czciowo zostały naprawione. Myl, e nie powinno płaci za to Miasto tylko Firma Aspe. Chciałabym widzie ten rachunek. 5. Dowiedziałam si, e park Kopernika jest dzierawiony przez Parafi w. Jadwigi. Miejsce to, jest bardzo zanieczyszczone, ale jest to teren ogólnodostpny dla wszystkich mieszkaców, równie dla tych, którzy wyprowadzaj tam pieski. Jest tam zabytkowy cis, przychodz tam wycieczki. Myl, e teren ten powinien by sprztany przez słuby miejskie, tak jak było kiedy. 6. Pytanie do radnych czy radni maj pojcie jak zabawiaj si dwunastoletnie dzieci w Zielonej Górze? W Zielonej Górze s szajki dwunastoletnich i pitnastoletnich dzieci, które kradn wózki dziecice i zabawiaj si w ten sposób, e wo si po alejkach szpitalnych. Myl, e tutaj praca psychologa pozostawia wiele do yczenia. 7. Czy nie naleałoby rozway wybudowania jednego z boisk np. przy ul. Braniborska Chmielna? Myl, e jest taka potrzeba. Prosz Pana Prezydenta, eby wził to pod uwag przy najbliszym podziale pienidzy, które uda si nam pozyska na budow boisk. Boena Ronowicz: 1. Co dzieje si w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia kierownika Biura Zamówie Publicznych Urzdu Miasta? Czy prawda jest, e prokuratura umorzyła spraw? 2. Czy zatrudnienie na stanowisku kierownika Biura Zamówie Publicznych ony naczelnika Wydziału Audytu nie koliduje z etyk pracownika samorzdowego. Jak Pan Prezydent wyobraa sobie kontrol przez Wydział Audytu Biura zamówie Publicznych? Jak moe by ta kontrola przejrzycie realizowana? 3. Prosz o szczegółow informacj na temat stanu zadłuenia spółki ZZUM wobec i wobec wierzycieli? Nie otrzymałam te odpowiedzi na pyt. dot. porcze kredytowych udzielonych tej spółce przez Miasto. 4. Czy ZGKiM wyegzekwował ju ponad 700 tys. zł zasdzonych od SLD za bezprawne odnajmowanie lokalu na Alei Niepodległoci? Nie interesuje mnie oczekiwanie na rzekom kompensat za remont tych pomieszcze. Składałam ofert tutaj na radzie i równie pisemnie do Prezydenta Miasta, e wystpi jako wiadek w tej sprawie, poniewa uwaam, e sprawa jest le prowadzona. Do tej pory radca prawny ZGKiM nie skorzystał z tej oferty, chocia ZGKiM boryka si z ogromnymi problemami finansowymi, np. dzi mielimy pytania dot. wzrostu wynagrodze pracowników tego zakładu budetowego. Myl, e te 700 tys. zł wraz z odsetkami byłaby godziw kwot na podwyki wynagrodze. 5. Pytanie dot. reklamowania si Pana Janusza Kubickiego w mediach. Przypomn, e w budecie miasta s zapisane rodki na promocj miasta, a nie przypominam sobie, eby nazwa miasta została zmieniona na Janusz Kubicki. W zwizku z tym, we wszystkich dokumentach powinna by prowadzona promocja miasta i oczekiwanie oraz danie pracowników Urzdu Miasta oraz prezydenta, aby jego nazwisko było na pierwszym miejscu, jest nieuzasadnione. Pytam równie, czy w cen wody i cieków kwestionowanej przecie przez NIK wliczone s koszty reklamy nazwiska Janusz Kubicki. 6. Oczekuj rozliczenia Winobrania, szczególnie rozliczenia najmu stoisk przygotowanych przez Miasto za 150 tys. zł, które stały puste w czasie Winobrania. 7. Ponownie prosz równie o rozliczenie Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. 8. Prostuj wypowied i pytanie radnego p. Jacka Budziskiego Złoty Dom, zgodnie z doniesieniami prasowymi inwestorów miał by zakoczony na Wigili 2008 r. Za kilka tygodni mamy Wigili 2009 r. w zwizku z tym pytanie czy Miasto wszczło ju procedur odzyskania tej nieruchomoci lub nałoenia kar zasdzonych przez Sd Najwyszy? 9. Otrzymałam odpowied na pytanie, jakie s koszty delegacji p.o. kierownika Biura Prezydenta za okres Zadawałam je dwie sesje wstecz, w kocu poprosiłam o udzielenie informacji Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 12

13 publicznej. Po uzyskaniu odpowiedzi od Prezydenta Miasta zaleciłam przeczytanie ustawy o dostpie do informacji publicznej. Otrzymałam 50 delegacji kserowanych w sposób niechlujny, niestaranny i nieczytelny. Obejmuj okres 16 miesicy, podczas których p.o. kierownika (tryb objcia stanowiska te był kwestionowany przez NIK) spdził prawie 90 dni na delegacjach. Dominuj delegacje do Warszawy 36, przy czym połowa samochodem prywatnym, a Miasto Zielona Góra funduje codziennie 5 miejsc w samolocie do Warszawy i z powrotem. W zwizku z tym nie maj uzasadnienia wyjazdy samochodem prywatnym. Nie mogłam doj, jakie s koszty delegacji, na niektórych drukach nie ma celu delegacji lub jest lakonicznie podany do Ambasady Rosyjskiej, w niektórych nie ma rozliczenia, np. samolotu do Aquilii, gdzie na wito miasta leciał pan Nestorowicz z Berlina do Rzymu, a samolot opłacany był z karty innego pracownika, wic koszty nie s wykazane, s natomiast wykazane koszty z restauracji papierosów Marlboro. My właciwie co sesj odrzucamy skargi biednego mieszkaca Zielonej Góry, uciliwego, ale biednego. Jeli p.o. kierownika leciał ju do Warszawy samolotem, to były wysokie rachunki za taksówki, przy czym w Warszawie z lotniska jest znakomite połczenie autobusem linii 175 i uwaam, e to jest naprawd gruba przesada. Prezydent podał, e koszt tych delegacji to 45 tys. zł. W 2007 r., kiedy jeszcze nie rozhulało si tak wyrzucanie pienidzy w UM to 60 tys. zł wydano na delegacje wszystkich pracowników UM. A tu mamy 45 tys. zł dla jednego pracownika przy wtpliwych efektach tych wyjazdów. Dziki tym drukom otrzymałam odpowied, czym si poruszał p.o. kierownika Biura Prezydenta ale w dalszym cigu nie znam kosztów, nie mam celu oraz efektów delegacji. Dlatego prosz o staranne przygotowanie i prosz mi nie kserowa. Oddałam te wszystkie ksera, traktujc to jako makulatur i ironizowanie z informacji publicznej, której prezydent powinien udziela. Myl, e taki sposób delegowania pracownika jest niepowany. Dla radnych jest to równie wniosek, aby do budetu 2010 nie wprowadza znaczcych kwot na delegacje. Jakie s koszty, cel i efekty delegacji? 10. Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Dariusza Lesickiego mieszkanie przy ul. Kupieckiej 40, które zostało wycofane ze sprzeday z bonifikat na kwietniowej sesji Rady Miasta do wyjanienia. Wyjanienie polegało na tym, e przyspieszono sprzeda tego mieszkania, mimo podjtej przez nas w maju tego roku uchwały stanowicej, e sprzedawa mona mieszkania po siedmioletnim okresie najmu. Ju 24 wrzenia to mieszkanie zostało sprzedane bez bonifikaty osobie, która rzekomo tam zamieszkiwała. Prosz Panie Prezydencie o wyjanienie przyspieszenia sprzeday tego mieszkania bez bonifikaty. Według uchwały majowej, nie ma znaczenia, czy bonifikata jest, czy nie liczy si siedmioletni okres najmu poprzedzajcy sprzeda. Prosz o wyjanienie. Mimo trzykrotnych zaprosze nie dochodzi do skutku Pana wizyta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Sadz, e wszystkim radnym naley si wyjanienie. Radny p. Piotr Barczak: 1. Kwestia jakoci odpowiedzi na pytania radnych - dotyczy to równie szacunku do radnych, a przede wszystkim do mieszkaców, bo za porednictwem radnych zadaj oni pytania. Na poprzedniej sesji pytałem o moliwo przedłuenia umowy dla Policji o 15 etatów dla dzielnicowych i na tak zadane pytanie otrzymałem odpowied cyt. budet uchwalaj radni. Pytam Pana Prezydenta, czy zawsze ma zamiar tak odpowiada? Natomiast 18 listopada wpływa do Rady Miasta projekt uchwały wnioskujcy o 15 etatów dla Policji na przyszły rok. Nie rozumiem, co si stało w cigu 18 dni. Moe Pan Prezydent przemylał? Po pierwsze, Panie Prezydencie, dzikuj za uwiadomienie, e budet uchwalaj radni. Koreluje to bardzo dobrze z dzisiejszymi pytaniami o promocj Miasta, bo myl, e ta promocja idzie ze rodków budetu Miasta. Natomiast dzikuje za reakcj, poniewa Komisja wnioskowała o moliwo przedłuenia. Dzisiaj jest ta uchwała. Panie Prezydencie, w nawizaniu do tego, bezpieczestwo w miecie, to nie tylko Policja, ale równie Stra Poarna. Zaniepokoiło mnie, e w budecie Miasta obnia si wydatki dla Stray Poarnej z 500 tys. (dwa lata temu) na 200 tys. w roku przyszłym. Prosz o ponowne przeanalizowanie tych moliwoci. Mam nadzieje, e przed uchwaleniem budetu bdzie moliwo wniesienia poprawki o popraw bezpieczestwa pracy Stray Poarnej. Mam równie nadziej, e potwierdzeniem jakoci dobrze zarzdzanej jednostki - Stray Poarnej w Zielonej Górze jest uhonorowanie Pana Michałowskiego. Pienidze s tam dobrze wydawane i bezpieczestwo w naszym miesicie bdzie na pewno wrastało. W zwizku z tym, prosz o rozwaenie moliwoci wsparcia Stray Poarnej. 2. Teren przy rondzie na Osiedlu Zacisze (skrzyowanie ul. Zacisze z ul. Działkow i ul. Krt) - ten teren naley do Miasta i jest przygotowany projekt zagospodarowania. Miała tam by ptla autobusowa i małe boisko do siatkówki i koszykówki. Ptli autobusowej ju nie ma. Myl, e mona przerobi ten projekt, tak, eby był jeszcze teren rekreacyjny. W tej chwili jest to straszny Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 13

14 nieuytek i parking dla ciarowych samochodów. Prosz o uwzgldnienie tego przy uchwalaniu przyszłorocznego budetu, poniewa w 2008 r. były przeznaczone na to pienidze. Niestety, tego nie udało si zrealizowa. Myl, e na tym osiedlu, chocia jedno boisko ze sztuczn nawierzchni i skwerem dla mieszkaców. Miejsca parkingowe równie si tam jeszcze zmieszcz. Pytam Pana Prezydenta, czy w tej kwestii zamierza co zrobi? Przypomn, e jednym argumentem, eby nie realizowa tam boiska, było to, e bdzie niebezpiecznie usytuowane. Teraz nie ma tam ptli autobusowej, wic myl, e poprawia to bezpieczestwo i e mona ju ten teren zagospodarowa. Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 14

15 Przewodnictwo sesji objł Wiceprzewodniczcy Rady p. Marek Kamiski. 3. Informacja w sprawie Centrum Biznesu sp. z o.o. i Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o.o. w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółek ze szczególnym uwzgldnieniem ich zadłuenia (według stanu na dzie r.) i realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenia Wspólników na 2009 r. (za trzy kwartały) Informacj w sprawie Centrum Biznesu sp. z o.o. w zakresie aktualnej sytuacji finansowej ze szczególnym uwzgldnieniem zadłuenia (według stanu na dzie r.) i realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenia Wspólników na 2009 r. (za trzy kwartały) przedstawił Prezes Zarzdu p. Zdzisław Strach. Na wstpie chc przypomnie uchwał Nr XIV/153/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 wrzenia 2007 r. w sprawie wystpienia Gminy Zielona Góra o statusie miejskim z Centrum Biznesu spółka z o.o. w Zielonej Górze poprzez zbycie 100% posiadanych udziałów. Od czasu podjcia tej uchwały do dnia dzisiejszego uporzdkowano w spółce wszystkie sprawy kapitałowe zwizane z majtkiem - spłacono wierzycieli, zamknito postpowanie układowe, przeprowadzono archiwizacj dokumentacji, wyłczono giełd samochodow i zakoczono wikszo spraw sdowych. Sytuacja finansowa Centrum Biznesu na dzie 31 padziernika 2009 roku jest stabilna. Syntetyczne wskaniki rachunków (zysków i strat) za okres 10 miesicy biecego roku przedstawiaj si nastpujco: przychody za okres dziesiciu miesicy zł, plan na biecy rok zł, procent wykonania - 88,7%. Koszty planowane zł, wykonanie zł, procent wykonania - 88,35%. Zysk ze sprzeday planowany zł, aktualny zysk wynosi zł i jest to 73,65%. Zysk brutto planowany zł, wykonanie zł i jest to 83,47%. Dane pozycje bilansowe na dzie 31 padziernika 2009 r. przedstawiaj si nastpujco: nalenoci i rodki pienine zł, w tym nalenoci krótkoterminowe zł. rodki pieninie zł Zobowizania zł, w tym krótkoterminowe zł i długoterminowe zł. Spółka na bieco realizuje wszystkie zobowizania finansowe. Aktualnie spółka zatrudnia 6 osób, w tym 3 osoby na stanowiskach umysłowych i 3 osoby na etatach pracowników fizycznych. Chciałbym odnie si do trzech zasadniczych spraw w okresie, w którym kieruj zarzdem tej spółki, i które miały najistotniejszy wpływ na jej wygld w dniu dzisiejszym. Pierwsza sprawa, to wyłczenie ze struktur spółki dwóch agend tj. Palmiarni, która poszła do remontu. W miesicu marcu 2007 zamknlimy rozlicznie Palmiarni. Wypłacilimy wszelkie odszkodowania, zwolnilimy pracowników. Koszt tej operacji zamknł si kwot zł. Druga, bardzo istotna operacja w kontekcie sprawy zwizanej z uchwał Rady Miasta, to wyłczenie ze struktur spółki giełdy samochodowej, któr spółka prowadziła przez kilka lat i która była pewnym instrumentem do pomocy spółce w spłacie zobowiza wobec wierzycieli i postpowania układowego. Jeli chodzi o sytuacj rozwizania sprawy giełdy, to wypowiedzielimy wszelki umowy z najemcami. I w zasadzie, jeli chodzi o Palmiarni i giełd w stosunku do spółki, to nie wniesiono do sdu adnej sprawy zwizanej z ewentualnymi nieprawidłowociami zwizanymi ze zwolnieniami pracowników, bd rozwizaniem umów. Trzecia sprawa, to jest postpowanie układowe, które rozpoczło si w spółce za czasów poprzedniego zarzdu. Sd postanowił zatwierdzi układ i w okresie kadencji obecnego zarzdu spłacilimy w roku 2007 cztery raty wobec duych wierzycieli powyej zł i za ich zgod równie dwie pozostałe, ostatnie raty z postpowania układowego za rok 2008, czyli łcznie w tym okresie spłacilimy zł. I w 2008 roku Sd Rejonowy Krajowego Rejestru Sdowego 20 marca wykrelił z KRS-u wzmiank o postpowaniu układowym, czyli Centrum Biznesu spłaciło wszystkich wierzycieli i w tej chwili, jeli chodzi o t spraw, jest spółk czyst. Na zakoczenie chc powiedzie równie o wynikach finansowych spółki. W okresie, w którym kieruj spółk, w roku 2007 spółka zamknła si zyskiem brutto zł, netto zysk zł. Rónica, to podatek dochodowy. I tutaj, ten wynik jest tak wysoki i wynika z tego, e miały na niego wpływ redukcje układowe i po drugie, w strukturze spółki funkcjonowała jeszcze giełda, która generowała przychody. Natomiast wiedzielimy, e giełda nigdy spółce nie była dana na zawsze. W roku 2008 ten wynik, po odejciu zasadniczych przychodów zamknł si kwot brutto zł. Zysk netto, po opodatkowaniu zł. Jak wida, takie s aktualnie moliwoci funkcjonowania spółki osigania takich wyników, przy bardzo duej redukcji kosztów w 2008 r. (w innym wypadku, przy tym poziomie przychodów nie byłoby szansy, eby spółka mogła si samofinansowa). Nadmieni, e budynek, w którym spółka prowadzi działalno w roku 2007 był wynajty w 60%. Dzisiaj budynek jest wypełniony w 100%. Zagospodarowalimy nawet powierzchni korytarzy pod wynajem, a trzeba powiedzie, e z racji trudnej sytuacji najemców, budynek kadorazowo wymagał renowacji, malowania itp. Dzisiaj wntrze budynku wyglda Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 15

16 przyzwoicie i wida zainteresowanie najmem. Na dzie dzisiejszy nie mamy w ofercie adnych wolnych pomieszcze. Natomiast mamy sal, która jest wynajmowana do organizowania konferencji. Jeli chodzi o majtek spółki: pasywa, czyli kapitały - to kapitał zakładowy spółki i zamyka si kwot zł. Inne, to kapitał obcy, czyli zobowizania. Natomiast, jeli chodzi o majtek firmy (o aktywa), to s to rodki obrotowe w postaci rodków pieninych i nalenoci. Generaln cz majtku (prawie 100%) stanowi majtek trwały spółki i zamyka si na koniec 31 stycznia kwot zł, z czego umorzenie tego majtku wynosi zł. Naley zaznaczy, e majtek w grupach rodków trwałych (maszyn, urzdze technicznych), do pozostałych rodków trwałych jest w znacznym stopniu zuyty i nie stanowi wikszej wartoci. Generaln wartoci majtku trwałego s nieruchomoci spółki. Jest to pi działek, w tym dwie zabudowane. Naley powiedzie, e według operatu szacunkowego przeprowadzonego na potrzeby spółki, realna warto nieruchomoci Spółki Centrum Biznesu na poziomie cen lipcowych 2009 r. została wyceniona na kwot zł. Radna p. Boena Ronowicz czym, poza wynajmem pomieszcze, zajmuje si obecnie Centrum Biznesu? Prezes Zarzdu p. Zdzisław Strach - Spółka Centrum Biznesu, poza wynajmem pomieszcze, prowadzi działalno parkingow - obsługuje parking, który jest własnoci spółki. Spółka przeprowadza lub poredniczy w konferencjach organizowanych na jej terenie. W pewnym stopniu spółka współorganizuje lub pomaga przy organizacji imprez, które na terenie spółki si odbywaj np. sylwester miejski. Spółka, w ramach posiadanych rodków robi równie imprezy kulturalne i imprezy dla dzieci - lunapark, imprezy zwizane z Mikołajem i z wiosn. Radna p. Boena Ronowicz dlaczego spółka nie startuje w konkursie na organizacje Winobrania? Jest to odpowiedniej rangi impreza kulturalna, któr powinna spółka organizowa. Prezes Zarzdu p. Zdzisław Strach działania spółki determinuje uchwała w sprawie wystpienie Miasta ze Spółki Centrum Biznesu. W przypadku wystpienia nie bylibymy partnerem do startowania w przetargach, poniewa spółka przeznaczona jest do sprzeday. Radna p. Boena Ronowicz Panie Prezesie, myl, e jest to nielogiczna odpowied, dlatego, e równie aktywem spółki jest jej działalno, któr prowadzi i zawarte umowy na prowadzenie działalnoci. Podjta przez Rad uchwała o sprzeday spółki nie dyskwalifikuje Pana działalnoci w tym zakresie. Kolejne pytanie: czy Spółki Centrum Biznesu przygotowywała jakie wnioski, projekty unijne? Wiem, e były takie zamiary poprzedniego prezesa p. Adama Ruszczyskiego. Prezes Zarzdu p. Zdzisław Strach za poprzedniego zarzdu pracowałem równie w tej spółce i jeli chodzi o moliwoci prowadzenia innej działalnoci, to (nawizujc do uchwały), skupilimy si do przygotowanie spółki do realizacji podjtej przez Rad uchwały. Natomiast spółka, jako spółka miejska, według informacji prawnych, które posiadalimy, nie była partnerem do tego typu wniosków. Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki myl, e działalno Centrum Biznesu jest zdeterminowana uchwał, chocia Pani Ronowicz twierdzi, e nie. Natomiast ja uwaam, e jest, poniewa s prowadzone wszelkie działania - midzy innymi w dniu dzisiejszym jest uchwalany plan miejscowy dla tego obszaru - i obecnie przez cały czas prowadzimy negocjacje w kwestii zbycia udziałów w tej spółce. Dlatego podejcie do jakichkolwiek działa (wystpienie o rodki pomocowe) wie si z pewn doz funkcjonowania tej spółki. Jeli spółka inwestowałaby w rodki trwałe, to musiałaby funkcjonowa przez 5 lat. Nie jest, wic moliwe, aby wystpi o rodki pomocowe. Rozumiem, e jeli chodziłoby o projekty mikkie, ale one te s zwizane z kilkuletnim okresem prowadzenia działalnoci przez spółk. Dlatego uwaam, e ten kierunek nie jest prowadzony. W chwili obecnej zarzd spółki prowadzi działalno zwizan przede wszystkim z tym, aby utrzyma istniejcy majtek w stanie nienaruszonym i jeszcze go polepsza, poniewa biece remonty odbywaj si kosztem biecych wpływów. Nie jest to spółka, która powoduje zadłuenie. Uwaam, e dzisiejsza decyzja bdzie miała swoje konsekwencje w roku 2010, bo w lutym dzisiejsza uchwała bdzie uznana, jako prawomocna - szacujemy, e wojewoda przyjmie na koniec roku i ogłosi w dzienniku urzdowym. Nastpnie jest miesic czasu, aby uchwała dotyczca podjcia planów uzyskała prawomocno. W tym momencie przystpimy do kolejnego kroku - do wyceny i analizy finansowej udziałów w spółce i po to został równie przeprowadzony przetarg. W tym przetargu wygrała firma, która zgodziła si wyceni t spółk w momencie uzyskania statutu prawnego nieruchomoci w układzie planu miejscowego, czyli: plan miejscowy, który bdzie planem obowizujcym. Nie moemy robi tego na podstawie studium, które funkcjonuje od roku. Mam Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 16

17 nadziej, e w dniu dzisiejszym bdzie uchwalony plan miejscowy dla całego centrum wokół Centrum Biznesu. Radna p. Boena Ronowicz spółki nawet w likwidacji, czy w upadłoci prowadz dalej działalno. Natomiast, ta spółka zaprzestaje jakiejkolwiek działalnoci. Nie widz powodu, dla którego ta spółka nie startowała przez kolejne lata w konkursie na organizacj Winobrania. Inn spraw jest, to czy wygrałaby ten konkurs, ale spółka nawet nie podjła si takiego działania. Panie Prezydencie, jest to tym bardziej dziwne, e roczne zyski spółki s obecnie na poziomie wynagrodze miesicznych prezesa i rady nadzorczej. Przeczy to jakiejkolwiek działalnoci gospodarczej. Zwracam si z pytaniem do Pana Prezydenta i Pana Prezesa. Spółki komunalne s powoływane w celu wiadczenia usług komunalnych dla mieszkaców. Ta spółka od dwóch lat nie wiadczy takich usług. W zwizku z tym, prosz powiedzie na bazie jakiej uchwały utrzymujemy funkcjonowanie tej spółki? Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki funkcjonowanie tej spółki odbywa si na bazie podjtej uchwały i do tej pory spółka nie jest w likwidacji. Zarzd spółki nie zgłosił wniosku o upadło i z tego wzgldu prowadzenie działalnoci jest zasadne. Jeeli mówimy tutaj o funkcjonowaniu i korzyciach z funkcjonowania tej spółki, to podstawow zasad działalnoci w ekonomi jest maksymalizacja zysków. Ten zysk jest maksymalizowany, bo spółka nie ma strat. Myl, e twierdzenie, e spółka nie działa, mija si z prawd. Myl, e kady, kto ma pojcie o funkcjonowaniu praw ekonomicznych zgodzi si ze mn. Uwaam, e populizm, który tutaj uyła Pani Radna przekracza wszelkie normy. Radny p. Mirosław Bukiewicz Panie Prezydencie, czy zgodzi si Pan z tak opini, e w zasadzie spółka administruje mieniem Miasta (budynkiem Centrum Biznesu). Mona tylko dopyta, co dalej bdzie si działo za t spółka? Czy jest sens, aby dalej ona istniała? Czy dalej bdzie tylko administrowała budynkiem? Radna p. Boena Ronowicz Panie Prezydencie, jeeli Pan jest tak złoliwy, to na pewno efektywno ekonomiczna jest bardzo dobra, bo zabezpieczone jest wynagrodzenie dla Pana, jako członka rady nadzorczej. Natomiast przyzna Pan, e spadek z zł do zł zysku planowanym dla spółki w tym roku, jest enujcy. wiadczy to równie o Pana podejciu do ekonomi, jako członka rady nadzorczej tej spółki. Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki odpowiadajc Radnemu Bukiewiczowi. Spółka w tej chwili zajmuje si administracja budynku, równie prowadzeniem parkingu przed budynkiem Centrum Biznesu. I jest to moment, który został nakrelony w funkcjonowaniu tej spółki w 2007 r., poniewa my zakładamy, e zbdziemy udziały w tej spółce. Spółka jest wyposaona przede wszystkim w nieruchomoci, które do niej nale. I w tym momencie najprostszym rozwizaniem, aby sprzeda Centrum Biznesu i z koncepcj powstania tam obiektu wielkopowierzchniowego - istnieje moliwo sprzeday udziałów. Jest to najprostsze rozwizanie. I w tym momencie wprowadzenie szerokiej działalnoci powoduje zaciemnienie obrazu potencjalnemu nabywcy, poniewa ustalenia i zasady funkcjonowania przedsibiorstw, które s w jaki sposób przejmowane, one maj by na zero plusie. I tak funkcjonujemy, jest to zero - plus, około zł. Wyłczylimy działalnoci, które mogłyby by duym zyskiem dla spółki, ale potencjalnie byłyby powizane równie ze zwikszeniem, czy zmniejszeniem wartoci nabycia tych udziałów. Jest to przemylany proces zarzdcy tej spółki, aby ta spółka w perspektywie roku 2010 została zbyta, a dokładne udziały w tej spółce powinny by zbyte. Z kolei informacj w sprawie Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o.o. w zakresie aktualnej sytuacji finansowej ze szczególnym uwzgldnieniem zadłuenia (według stanu na dzie r.) i realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenia Wspólników na 2009 r. przedstawił prezes Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o.o. Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz starałem si dokona analizy, patrzc na trzy okresy: rok ubiegły, okres do 15 i do 30 kwietnia, oraz okres do 31 padziernika 2009 roku. S one porównywalne pod wzgldem profilu działalnoci spółki, asortymentu wiadczonych usług, struktury zatrudnienia, ródeł pokrywania kosztów oraz struktury kosztów. W tym okresach spółka nie odnotowała zmian w charakterze działalnoci, w wielkoci i strukturze majtku, wielkoci i strukturze innych zasobów materialnych rzutujcych na poziom kosztów. Najistotniejsze zmiany wystpiły w zarzdzie spółki oraz w strukturze wynagradzania zarzdu. Zarzd postrzega pewne niedoskonałoci w istniejcym systemie wynagrodze, ale ze wzgldu na specyficzne warunki oraz brak woli współpracy niektórych uczestników procesu społecznego nieodzownego dla negocjacji, sprawa została odłoona do czasu zamknicia bilansu za 2009 rok. W okresie funkcjonowania zarzdu pod Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 17

18 moim kierownictwem, nie nastpiły adne działania pogarszajce obowizujce zasady wynagradzania, ograniczenia wczeniej przyznanych przywilejów płacowych, ograniczenia dodatkowych uprawnie w zakresie wiadcze socjalnych, utrzymania odpisów na obowizujce fundusze. Utrzymane zostały terminy i wysokoci wypłat wiadcze dodatkowych. Zabezpieczono rodki na wiadczenia, które miały miejsce w roku ubiegłym. Pomimo duego obcienia dla spółki, jest to ostatni obszar, jaki bdzie przez zarzd reformowany i zmniejszany. Jeli chodzi o wyniki, to odnios si do trzech okresów: w roku ubiegłym spółka odnotowywała miesicznie zł obrotów. Za cztery miesice biecego roku miała zł obrotów. Za okres od kwietnia do padziernika miesiczne obroty wynosiły zł i praktycznie cały przychód jest z Palmiarni. Jeli przyjmiemy, e w cigu szeciu miesicy, trzy miesice s dobre dla gastronomii, to ten wynik jest zadawalajcy. Spółka na koniec kwietnia miała zł strat. Na koniec padziernika ma zł strat, czyli za pierwsze cztery miesic generowała, co miesic zł strat. Za ostatnie sze miesicy jest to zł strat miesicznie. Analizujc poszczególne miesice trzeba stwierdzi, e w spółce od pocztku jej utworzenia wykształciła si okrelona relacja, któr trudno jest zmieni, nie zmieniajc relacji kosztów, które powoduj ten wynik. Relacja ta, osadza si na zysku lub stracie na działalnoci podstawowej w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w granicach zł miesicznie i na stratach, które w Palmiarni wychodz w okresie miesica w wysokoci około zł do zł, chocia s miesice gdzie jest zł strat, a w padzierniku tylko zł strat. Obecnie, ju drugi miesic, w skali całej spółki odnotowano zysk w kwocie zł. Jest to czysty zysk, wynikajcy z działalnoci, poniewa w maju nastpił zwrot podatku, co w sposób bardzo istotny rzutowało na ten poziom. Mówic o płacach nie chodziło mi o to, eby szuka parasola ochronnego dla rzeczywistych wyników. Powiem tylko, e jeden zakład musi pracowa na płace plus narzuty, a drugi zakład na pozostałe koszty, jakie ponosi spółka ZZUM. Doda naley, e 35% to koszty, które ponosi spółka w Palmiarni na sprawy zwizane z szeroko pojt infrastruktur. Nie twierdz, e w kwocie zł nie ma kosztów, które powinno ponosi si na działalnoci gastronomicznej. Jednak nadal jestem przekonany, e cze tych kosztów nie powinna obcia działalnoci gastronomicznej. To jest podstawowy problem, z którym od pocztku spółka si boryka. Nie oczekuj, abymy, jako spółka otrzymali jakkolwiek dotacj. Natomiast widz potrzeb rozszerzenia działalnoci spółki, albo jej zawenia, lub przeprowadzenia na okrelonych zasadach postpowania, do którego ZZUM przystpi, poniewa nie wyobraam sobie, aby ktokolwiek, przy tak duych kosztach obcienia Palmiarni prowadził tam działalno gastronomiczn. My, jestemy w stanie prowadzi tak działalno gastronomiczn, ponoszc koszt w granicach zł. I tak długo, jak długo koszty te bd przekraczały 100% wpływów, tak trudno jest mówi o jakichkolwiek zyskach. Natomiast, jeeli chodzi o kwesti płac, to zarówno w jednym, jak i w drugim zakładzie istniej pewne rezerwy i mona je ograniczy, ale na poziomie 6 10%. My potrzebujemy zdj z płac 15%, po to, ebymy uchwycili warunki brzegowe uzyskiwanych obrotów i ponoszonych kosztów. Jeeli chcielibymy wprowadzi te zasady, to musielibymy zmieni regulamin oraz pewne zasady wynagradzania. Na to nie pozwala nam charakter spółki. Dlatego, chc wyranie powiedzie, e w roku ubiegłym strata w działalnoci całej spółki zamknła si kwot ponad zł. Uwaam, e istniej realne przesłanki, aby ta strata w roku biecym oscylowała wokół zł. Ja nie składałem informacji, e przez rok zlikwiduj cał strat. Natomiast, jeli chcemy, aby spółka osigała wynik dodatni i nie generowała strat, to musimy uporzdkowa pewne sprawy. Dzisiaj nie wysuwam adnych propozycji i nie podam adnych liczb, bo w mediach nie zawsze intencja zostanie w sposób właciwy przechwycona. Stwierdzam tylko, e musimy znale ródło pokrycia kosztów, które wi si z klientami przebywajcymi w Palmiarni i nie korzystaj z usług gastronomicznych. I to mi wolno powiedzie, bo ja ponosz koszty usług gastronomicznych i na te koszty musz mie pewne zabezpieczenie. Wszystkie pozostałe sprawy, które wystpuj i bd wystpowały w zwizku z eksploatacj obiektu Palmiarni, to koszty, z którymi trzeba si liczy i trzeba mie właciwe zabezpieczenie. Radna p. Boena Ronowicz Panie Prezesie, w jaki sposób, przy niefunkcjonujcym w pełnym zakresie systemie informatycznym Gastro poczynił Pan te kalkulacje? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz informacja jest niepełna. System działa od tygodnia. Radna p. Boena Ronowicz ponawiam pytanie, to jak dokonał Pan tych oblicze, skoro przez pół roku Pana działalnoci, ten system nie działał? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz jeli system działałby to na dzie dzisiejszy rzutuje na wynik. Natomiast, gdyby system działał cały rok, to rónice inwentaryzacyjne byłyby niedopuszczalne. Na dzie dzisiejszy, po dziesiciu miesicach, system został uruchomiony. W róny sposób Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 18

19 próbowano mi udowodni, e tego systemu nie da si uruchomi. Znam przyczyn, dlaczego niektórzy tak o to zabiegali. Radna p. Boena Ronowicz w ramach programu naprawczego zaproponował Pan, aby Miasto dotowało ZZUM na kwot zł. Czy chodzi o zwiedzanie Palmiarni? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz dot. korzystajcych z usług gastronomicznych. Radna p. Boena Ronowicz przy niefunkcjonujcym systemie Gastro, przez tak długi okres czasu były le kalkulowane usługi w Palmiarni. Przypomn sylwester w Palmiarni. Nie było to za Pana kadencji, ale przyniósł strat kilkudziesiciu tysicy złotych ( zł). Właciwe naleało zamkn lokal gastronomiczny, bo straty z tyt. utrzymania rolin, ogrzewania, owietlenia, tej nocy sylwestrowej były zdecydowanie nisze ni organizacja tego rodzaju imprezy. To jest najpowaniejsza strata, ale straty były prawie na kadej imprezie organizowanej przez Palmiarni. Czy zostały wycignite konsekwencje wobec pracowników, którzy le przeprowadzali kalkulacje i le organizowali te imprezy? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz jeli system Gastro nie działał, to dzisiaj moemy powiedzie, e nie zwalnia to nas z prowadzenia innymi metodami wylicze, które pozwol na wprowadzenie takich, czy innych cen. W roku ubiegłym, na podstawie badania bilansu przez biegłego rewidenta, ustalono wskanik wsadu do kotła. Poniewa system Gastro nie działał, to wspólnie z zarzdem zabezpieczylimy interesy spółki ustalajc, e tylko taki wskanik, a nie wyszy moe by przyjty do rozlicze kosztów ponoszonych na Palmiarni. To pozwoliło ustali pewn wielko, ale system Gastro de facto nie limitował i nie ograniczał działalnoci Palmiarni. On miał pomóc w sprawnym zarzdzaniu i kontroli ludzi. Natomiast system ten nie zadziałał, poniewa nie został w pełni wprowadzony i nie zostały przeszkolone osoby i dzisiaj nie ma, od kogo wycign konsekwencji. Chc zarczy, e osoby, które na sylwestra doprowadziły do straty oraz te osoby, które nie potrafiły przeprowadzi kalkulacji imprez - ja dzisiaj mog udostpni kad imprez, która organizujemy w Palmiarni. Jest przyjte zlecenie, jest spisana umowa, zrobiona kalkulacja i rozliczone efekty. I adna impreza, która była robiona w okresie szeciu miesicy organizowana nie przyniosła straty. Natomiast, jeli chodzi o system Gastro, przeszkolilimy osoby i na dzie dzisiejszy ten system funkcjonuje, cho s jeszcze pewne problemy. Na dzie dzisiejszy zmieniono system organizacyjny ewidencji finansowo ksigowej i to pozwoliło osign pewne rezultaty. Nie chc wypowiada si, na temat organizacji sylwestra w roku ubiegłym. Natomiast zapraszam na sylwestra w tym roku, który kosztowa bdzie nie zł, ale 700 zł. Zostało ju sprzedanych 50% biletów i na pewno nie bdzie strat. Kolejna sprawa. W moim odczuciu wiele osób było odpowiedzialnych za jedn spraw i ta odpowiedzialno si rozmywała (wida to w sprawach sdowych z byłymi pracownikami). Ja przychodzc pewne sprawy zastałem, i obecnie próbuj pewne rzeczy eliminowa, chocia nie gwarantuje to, e bdzie wynik dodatni. Radny p. Kazimierz Łatwiski - Panie Prezesie, moje pytanie bdzie powtórzeniem pyta, które skierowano na pimie od rodowiska zielonogórskich architektów i innych mieszkaców. Pierwsze, to sprawa, o któr pytamy od pewnego czasu. Mimo jesiennej pory i niskich temperatur na zewntrz, na najwyszym tarasie Palmiarni nadal jest taka temperatura, e bardzo trudno wytrzyma, czyli blisko siedemdziesiciu stopni. Mówiono i deklarowano, e zostan ustawione klimatyzatory i problem bdzie rozwizany. Chciałem wic zapyta, czy rzeczywicie to bdzie zrealizowane? Druga sprawa niektóre sektory Palmiarni, a najbardziej od ul. Ceglanej wzdłu okna, ale równie w pewnym stopniu po przeciwnej stronie, wzdłu tych najdłuszych cian, take przez to, e zaklejono szyby, straciły nastrojowo i przytulno. Powtarzam to, na co zwracaj uwag mieszkacy i uytkownicy. Szczególnie od strony ul. Ceglanej widok przypomina bardziej stołówk zakładow, ni lokal, który powinien przyciga uwag nastrojem wntrza. Tu spraw mogłaby załatwi jaka aranacja kilku niewielkich rolin, s przecie dekoratorzy wntrz. Moe kosztem jednego stolika, które i tak przez wikszo czasu s puste włanie z tego powodu. Prosz o udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które nurtuje równie wielu mieszkaców. Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz temperatury na najwyszym tarasie to problem znany i niełatwy do rozwizania. Wykonawca inwestycji zaproponował pewne rozwizanie (jest to w trakcie uzgodnie i rozmów), które pomoe obniy temperatur. Nie mog dzi na ten temat poda adnych szczegółów i terminów. Rozmawiamy z wykonawcami o wprowadzeniu pewnych rozwiza. W Palmiarni, jak w kadym nowo postawionym obiekcie zaczynaj ujawnia si niedocignicia. Radna p. Eleonora Szymkowiak wspominała o akwarium, a jest to nastpstwo wystpujcych napre w nowej czci budynku, powodujcych, e szyby pkaj i trudno z tego tytułu zada, aby to zostało naprawione w ramach gwarancji. Gdyby ta szyba pkła i wylało si 10 tys. litrów wody, to mielibymy problem znacznie wikszy, ni zlikwidowanie tego akwarium. Kolejna sprawa, która wie si z Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 19

20 zaklejeniem jest to te spełnienie postulatu ludzi korzystajcych z Palmiarni, stwierdzajcych, e wieczorem nie chc wystpowa w charakterze eksponatów, aby przechodnie widzieli kto z kim jest, co je itp. By moe nietrafnie wybrano sposób przesłonicia tych okien. Gdyby tam były rolety opuszczane, to wówczas ten, kto nie chce, eby go z zewntrz ogldano, spuciłby rolet, a ten, komu to nie przeszkadza, siedziałby przy odsłonitym oknie. Te si z tym sygnałem spotkałem. Trzeba to rozstrzygn, cho podkrelam - zostało to zrobione na yczenie klientów Palmiarni. Radna p. Boena Ronowicz jakie s wyniki spraw prowadzonych w sdzie pracy i jakie koszty z ich tytułu poniesie spółka? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz na dzi pozostała jedna sprawa - byłego prezesa i ona odbdzie si jutro, a ja nie chciałbym wydawa wyroków zanim niezawisły sd si wypowie. Jeeli bdzie koszt z tego tytułu, to wyniesie równowarto poborów za jeden miesic. W spółce s decyzje mówice o rocznym okresie ochronnym niektórych osób zarabiajcych dobrze i to jest w moim odczuciu koszt ok. 100 tys. zł, aczkolwiek nie jest to wyrok sdowy. Radna p. Boena Ronowicz jaki jest obecny stan zatrudnienia w spółce, a jaki był na dzie 15 kwietnia, kiedy Pan Przystpił do pracy? Jakie s wykazane koszty funkcjonowania restauracji Palmiarni jako całego obiektu? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz nie dokonujemy rozbicia kosztów na koszty funkcjonowania Palmiarni i koszty funkcjonowania restauracji, gdy do adnych celów nie jest nam to potrzebne. Natomiast koszty infrastruktury mam wyłczone i mog je przekaza. Stan zatrudnienia na 31 padziernika wynosi 71 osób, w pełnym wymiarze 66 osób, w niepełnym - 5 osób i w stosunku do okresu sprzed przejcia przeze mnie obowizków o 4 etaty mniej, aczkolwiek zmiany w zatrudnieniu dotyczyły 12 osób niektóre zostały zwolnione, a na ich miejsce przyjte nowe. Radna p. Boena Ronowicz ostatnio na sesji Rady Miasta informował Pan nas, e wynajmowane s pomieszczenia w Centrum Biznesu za kwot 2.400,-zł, czy nie jest to zbytek wobec strat, które ponosi spółka? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz liczc w liczbach bezwzgldnych, moe to by zbytek, natomiast patrzc na efekty, jakie osignłem skupiajc w jednym miejscu sprawy, od których zaley jako zarzdzania spółk, jest o zyskiem, który oceniajc całoroczny wynik spółki, bd mógł wykaza. Radny p. Henryk Janik Panie Prezesie, czy Pan si zapoznał z protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta? Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz budowanie programu naprawczego rozpoczłem od przeczytania wszystkich protokołów kontroli i badania bilansów i na podstawie tego analizowałem to. Radny p. Mirosław Bukiewicz trwa półgodzinna dyskusja i pytania, wolałbym eby z tej dyskusji wycignito jaka puent. Czy nie jest przypadkiem tak, e dochodzimy do wniosku, e Miasto nie powinno si angaowa w działalno, której nie potrafi prowadzi, np. działalnoci gastronomicznej? Trudno by moe odpowiedzie Panu na to pytanie, ale czy nie uwaa Pan, e nie wyjdzie Pan jednak na prost. Prezes ZZUM p. Marian Zitkiewicz czy w tym pytaniu była odpowied? Nie wypowiadam si, co do zakresu działalnoci prowadzonej przez Miasto w Zielonej Górze, bo wszystko, co w miecie, jest Miasta. Mog si wypowiada na temat działalnoci, do której si wynajłem kierowania t spółk. Chce w sposób rzetelny na koniec tego roku przedstawi istniejce plusy i zagroenia i nie byłbym w swojej wypowiedzi jednoznaczny, e tego typu działalno prowadzona przez spółk miejsk jest niekorzystna dla Miasta. Trudno byłoby ocenia, oddajc t spółk w obce rce, e Miasto na tym utraciło. Wtedy byłoby za póno. Protokół Nr LVI/09 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody 1.130.200 zł wydatki 1.735.000 zł Planowany

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-4/09 id. 1177334 Zielona Góra,. kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W celu poprawnego opisania konkursowego przedsiwzicia prosimy o wypełnienie ankiety. Przedsiwzicie, które nie zostanie opisane w poniszy sposób nie bdzie rozpatrywane przez Komisj Konkursow. Pastwowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. PROTOKÓŁ NR VIII.2011 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo