przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 25 sierpnia 2009 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. Obradom przewodniczyli: Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski i Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk i Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: 1) przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 746, 2) przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 745, 3) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 710, 4) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 711, 5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 712, 6) stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr 719, 7) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 720, 8) uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 721, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 9) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 724, 10) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 725, 11) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 726, 12) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 737, 13) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 738, 14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 739, 15) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 740, 16) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 741, 17) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 742, 18) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 683, 19) nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr 717, 20) zwolnienia z uiszczenia opłat zwizanych ze zmian nazw ulic oraz zmian numeracji porzdkowej nieruchomoci w Zielonej Górze - druk nr 718, 21) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 722, 22) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 729, 23) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 730, 24) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osignicia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej - druk nr 649, 25) likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Góra - druk nr 709, 26) ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 731, 27) udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczcemu Rady Miasta do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 713, 28) wniesienia skargi na rozstrzygnicie nadzorcze oraz udzielenia pełnomocnictwa - druk nr 744, 29) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 714, 30) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 715, 31) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 716, 32) podjcia współpracy partnerskiej z miastem Kraljevo (Serbia) - druk nr 723, 33) zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 727, 34) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 743, 35) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 728, 36) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. - druk nr 732, Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 2

3 37) uchwalenia Programu Zapobiegania Przestpczoci oraz Porzdku Publicznego i Bezpieczestwa Obywateli w Miecie Zielona Góra na lata druk nr 733, 38) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 734, 39) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 735, 40) zmieniajca uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr Rozpatrzenie wezwania Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółki z o.o. z siedzib w Warszawie z dnia 2 lipca 2009 r. reprezentowanej przez adw. Mikołaja Pomina do usunicia naruszenia interesu prawnego w uchwale nr XLIII/580/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. 5. Rozpatrzenie wezwania Jakuba Mroka z dnia 11 sierpnia 2009 r. dot. uchylenia uchwały nr XXXVIII/526/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budetu miasta na rok 2009 w zakresie planów budowy drogi łczcej ul. Stefana Wyszyskiego z ul. Botaniczn i uchwały nr XLV/599/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok Rozpatrzenie wezwania Ewy i Piotra Przejczowskich z dnia 17 sierpnia 2009 r. reprezentowanych przez radc prawnego dr Krzysztofa Grzesiowskiego do usunicia naruszenia prawa polegajcego na nie podjciu uchwały w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Stary Rynek 3 w Zielonej Górze. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy róne. 9. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Na wstpie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e Prezydent Miasta pismami z dnia 21 bm wycofał inicjatyw uchwałodawcz - projekty uchwał w nastpujcych sprawach: stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr (pkt 3 ppkt 3 porzdku obrad) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 711 2, (pkt 3 ppkt 4 porzdku obrad) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 712 3, (pkt 3 ppkt 5 porzdku obrad) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 722 4, (pkt 3 ppkt 21 porzdku obrad) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osignicia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej - druk nr (pkt 3 ppkt 24 porzdku obrad), 1 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 710 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 711- Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 712 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 722 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osignicia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej - druk nr 649 Załcznik nr 2-24 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 3

4 Nastpnie Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta wnosił o zmian porzdku obrad polegajc na rozszerzeniu porzdku o kolejne 3 projekty uchwał w sprawach: 1) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 747 1, 2) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 748 2, 3) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad dokonała 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujcych przy wymaganej bezwzgldnej wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Kolejne zmiany porzdku obrad Rada Miasta wprowadziła w trakcie sesji. Porzdek obrad po wprowadzonych zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: 1) przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 746, 2) przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 745, 3) stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr 719, 4) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 720, 5) uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 721, 6) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 724, 7) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 725, 8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 726, 9) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 737, 10) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 738, 1 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 747 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 748 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 749 Załcznik nr 2-43 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 4

5 11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 739, 12) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 740, 13) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 741, 14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 742, 15) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 683, 16) nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr 717, 17) zwolnienia z uiszczenia opłat zwizanych ze zmian nazw ulic oraz zmian numeracji porzdkowej nieruchomoci w Zielonej Górze - druk nr 718, 18) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 729, 19) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 730, 20) likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Góra - druk nr 709, 21) ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 731, 22) udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczcemu Rady Miasta do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 713, 23) wniesienia skargi na rozstrzygnicie nadzorcze oraz udzielenia pełnomocnictwa - druk nr 744, 24) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 714, 25) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 715, 26) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 716, 27) podjcia współpracy partnerskiej z miastem Kraljevo (Serbia) - druk nr 723, 28) zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 727, 29) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 743, 30) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 728, 31) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. - druk nr 732, 32) uchwalenia Programu Zapobiegania Przestpczoci oraz Porzdku Publicznego i Bezpieczestwa Obywateli w Miecie Zielona Góra na lata druk nr 733, 33) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 734, 34) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 735, 35) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 747, 36) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 748, 37) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 749, 38) zmieniajca uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr Rozpatrzenie wezwania Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółki z o.o. z siedzib w Warszawie z dnia 2 lipca 2009 r. reprezentowanej przez adw. Mikołaja Pomina do usunicia naruszenia interesu prawnego w uchwale nr XLIII/580/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 5

6 5. Rozpatrzenie wezwania Jakuba Mroka z dnia 11 sierpnia 2009 r. dot. uchylenia uchwały nr XXXVIII/526/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budetu miasta na rok 2009 w zakresie planów budowy drogi łczcej ul. Stefana Wyszyskiego z ul. Botaniczn i uchwały nr XLV/599/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok Rozpatrzenie wezwania Ewy i Piotra Przejczowskich z dnia 17 sierpnia 2009 r. reprezentowanych przez radc prawnego dr Krzysztofa Grzesiowskiego do usunicia naruszenia prawa polegajcego na nie podjciu uchwały w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Stary Rynek 3 w Zielonej Górze. 7. Podjcie uchwały w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy róne. 10. Zamknicie sesji. Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 6

7 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Informacja Przewodniczcego Rady o zgłoszonych interpelacjach. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e w okresie midzy sesjami interpelacje 1 zgłosili radni: p. Edward Markiewicz w dniu 25 czerwca 2009 r. dot. nieprawidłowoci wystpujcych przy remoncie ul. Sulechowskiej. p. Mirosław Bukiewicz w dniu 13 lipca 2009 r. w sprawie miejsc parkingowych w Zielonej Górze; p. Aleksandra Mrozek w dniu 31 lipca 2009 r. w sprawie zapewnienia właciwych warunków lokalowych Stowarzyszeniu Baba. Interpelacje zostały przekazane do Prezydenta Miasta. p. Eleonora Szymkowiak w dniu 24 sierpnia 2009 r. dot.: 1) odbudowy progów spowalniajcych na ul. Horsztyskiego i Grunwaldzkiej; 2) lokalizacji przystanku MZK przed siedzib Lumel-u na Strefie Aktywnoci Gospodarczej; 3) przedłoenia pisemnego szczegółowego rozliczenia rodków finansowych z budetu miasta na tegoroczne Winobranie i przedłoenia informacji o zgodnoci rozliczenia z ofert organizatora i wol radnych w zakresie udzielenia wsparcia finansowego dla Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego; 4) pominicia remontu czci chodnika przy ul. Horsztyskiego; 5) zatrudnienia trenera osiedlowego (boisko przy ul. Kordiana) i zabezpieczenia w budecie kwoty 50 tys. zł, jako udziału miasta w remoncie obiektu gospodarczego przy boisku; 6) postawienia na deptaku urzdze zabawowych; 7) uniemoliwienia swobodnego przejcia mieszkacom przez deptak na wiele godzin przed rozpoczciem imprez organizowanych przez klub 4 róe dla Lucienne. Interpelacje zostan przekazane do Prezydenta Miasta. Pytania radnych: Radny p. Adam Dygas pytał: 1. Mieszkacy zgłaszaj uwagi dot. warunków na najwyszej kondygnacji w Palmiarni 60 stopni Celsjusza przy otwartych oknach - to odstrasza zwiedzajcych. Czy w załoeniach projektowych dot. wentylacji dopuszczalne s takie warunki? Czy nie naley reklamowa projektu albo wykonania w ramach rkojmi i gwarancji? 2. Jakie s wyniki finansowe Palmiarni po zmianie zarzdu? Prosz poda dane za pierwsze półrocze w rozbiciu na działalno Zakładu Pogrzebowego i Palmiarni. 3. Mieszkacy pytaj o stan kasy miejskiej. Które inwestycje miejskie s zagroone tym, e nie bd realizowane? Jaki jest stan przychodów Miasta na koniec czerwca, jakie s prognozy na drug połow roku? Czy przewiduje si aktualizacj inwestycji miejskich ze wzgldu na moliwoci budetu? Prosz o przedstawienie takiej informacji na najbliszej sesji. 4. Podwórko Galerii u Jadki traktowane jest jako bezpłatne miejsce parkingowe cho nie pozwalaj na to znaki drogowe. Moliwa jest taka sytuacja, e nie odbd si planowane imprezy, poniewa parkujce samochody to uniemoliwi, s te utrudnienia w dostawach. Stra Miejska i Policja nie reaguj, twierdzc, e mimo istniejcych znaków, nie maj prawa odholowa samochodów. S ju zniszczenia. Jaki jest status tego miejsca? Prosz o egzekwowanie stosowania si do znaków, które si tam znajduj. Radny p. Jacek Budziski pytał: 1. Panie Przewodniczcy! Jak długo jeszcze bdzie obowizywał wprowadzony przez Przewodniczcego Rady Miasta zakaz prezentacji medialnych podczas sesji, np. zdj przekazanych przez mieszkaców z prob o interwencj? Od poprzedniej sesji o pozwolenie radni musz pyta równie Prezydenta Miasta. 2. Przedsibiorcy z brany budowlanej z ul. Jdrzychowskiej zgłosili, e z powodu przecigajcego si remontu tej ulicy, który miały trwa od 18 czerwca do 3 lipca, a trwa do dzi, maja trudnoci w 1 Interpelacje radnych Załcznik nr 5 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 7

8 prowadzeniu działalnoci. Jednoczenie przedłuajcy si remont powoduje zniszczenia. Pytania i prob tych przedsibiorców przedstawi radny p. Marek Kamiski. 3. Wiosn przyjlimy uchwal zwikszajc rodki finansowe na remonty dróg. Kiedy zostanie wyremontowana droga od piekarni Pana Mikulewicza do Osiedla lskiego? S tam podłune pknicia i nie mona przejecha. 4. Kiedy zostanie zakoczony remont studzienki odwodnieniowej na drodze do przedszkola? 5. Ogródki działkowe na Osiedlu Pomorskim prezes Pan Mroczek prosił, aby Miasto wyciło zagraajce działkowiczom konary oraz o utwardzenie drogi prowadzcej do działek w rodkowym sektorze. Miasto nie wykonało adnego z tych zada. 6. Prezydentowi Kaliszukowi zgłaszam do realizacji budetu na rok 2010 gruntowe ulice na Chynowie Szpakow, Chłodn, Jeykow, na których została zbudowana kanalizacja. Prosiłem w imieniu mieszkaców o utwardzenie ich płytami aurowymi i uzyskałem odpowied, e na drogach z połoon kanalizacj nie kładzie si płyt aurowych. W Raculce jest kanalizacja i s płyty aurowe, wic jest to moliwe i tasze ni połoenie asfaltu. 7. Skrzyowanie ul. Lwowskiej i Podgórnej schody obok baru i punktu usługowego rozpadaj si, zagroenie bezpieczestwa uytkowników, nadal brak promenady pomidzy Biedronk a V LO. Kiedy zostan wykonane schody i promenada? 8. Kiedy zostan postawione kosze na mieci przy Wagmostawie? Z powodu braku koszy, np. takich jak w Parku Poetów, miejsce to jest bardzo zamiecone. 9. W zwizku z projektem uchwały na druku nr 748 zaproponował Zastpcy Prezydenta Miasta p. Krzysztofowi Kaliszukowi rozszerzenie zadania dot. stojaków na rowery o postawienie takich stojaków równie przy placówkach owiatowych, a przynajmniej przy szkołach ponadgimnazjalnych. Uprzedził, e zgłosi takie rozwizanie podczas podejmowania uchwały. Radny p. Marek Kamiski pytał: 1. Nawizał do pytania zasygnalizowanego przez radnego Jacka Budziskiego. Wyjanił, e chodzi o dwa sklepy budowlane i sklep sieci Lewiatan z powodu przedłuajcego si remontu i braku dostpu do placówek handlowych przedsibiorcy ponosz straty. Jeli przedsibiorcy wystpi do sdu i bd skary Miasto o utracone przychody i wygraj, to czy Miasto bdzie dochodziło roszcze od firmy SAN-BUD, która jest winna przestoju? 2. Czy Miasto planuje zakup przenonego zestawu do pomiaru prdkoci, czyli fotoradaru w nieoznakowanym pojedzie? Dla gmin, które si w niego zaopatrzyły, jest ródłem wielkich przychodów. Czy planuje si to w tegorocznym budecie? Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1. Nawizujc do pyta poprzedników, pytał obecnych na sali przedsibiorców czy interweniowali w SAN-BUD i u Prezydenta Miasta, jaka była odpowied oraz dlaczego taka sytuacja powstała i nie jest jeszcze rozwizana. 2. Na spotkaniu radnych z przedstawicielami firmy SKANSKA pytałem, czy firma zamierza jako podwykonawców zatrudni firmy z Zielonej Góry i województwa otrzymalimy potwierdzajc odpowied. W prasie pojawiaj si zarzuty, e firma połknie sama całe 150 mln zł na budow hali. Prosz o przedstawienie danych, czy firma ta zatrudnia podmioty w Zielonej Góry i województwa? 3. Czy Miasto Zielona Góra ma rodki na wyremontowanie kilku ławek koło Komendy Miejskiej Policji cho prosiłem o to na poprzedniej sesji, do tej pory ich nie naprawiono i nie odwieono. 4. Remont Nowojdrzychowskiej skoczono, został odcinek w okolicy ul. Mieczykowej. Czy nie mona go dokoczy? Jeli s rodki, prosz o dokoczenie ul. Mieczykowej. 5. Czy Pan Prezydent zna wypowied Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego z wywiadu dla Radia Zielona Góra udzielonego 24 lipca 2009 r. o godz. 915, w którym powiedział, e Miasto Zielona Góra moe bezporednio ubiega si o rodki unijne w Parlamencie Europejskim? Czy w zwizku z tym, zamierza Pan Prezydent za porednictwem posła Liberadzkiego ubiega si o pienidze dla Zielonej Góry? Radna p. Grayna Jaskólska - Parafia pw. Miłosierdzia Boego w Zielonej Górze realizuje obecnie etap budowy cigu pieszego w postaci drogi dla osób niepełnosprawnych prowadzcego do Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 8

9 chodnika przy ul Osiedle Pomorskie. eby niepełnosprawni mogli w pełni korzysta z tego cigu, niezbdne jest połczenie go z chodnikiem na odcinku ok. 20 m nalecym do Miasta. Czy ten odcinek podjazdu mógłby by wybudowany bd sfinansowany przez Miasto? Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1. Czy w budecie miasta na 2010 r. bdzie ujte zadanie Budowa łcznika - drogi przy SP nr 11 w cigu ul. Konstruktorów, zaznaczonej na licznych planach miasta, posiadajcej dokumentacj projektow? Droga umoliwi dowóz dzieci do szkoły i przejazd nowym łcznikiem wokół szkoły, a nie zawracanie w miejscu, gdzie przechodz inne dzieci pieszo udajce si do szkoły. 2. Czy mona wybudowa progi spowalniajce w ulicach Spawaczy i Mechaników równie na drodze dojazdowej do SP nr 11? 3. Czy mona posprzta alejki lene w promieniu 200 m od Ronda PCK przy AUCHAN? 4. W nawizaniu do pytania radnego p. Adama Dygasa od Zastpcy Prezydenta Miasta Pana Lesickiego mamy informacje, e w Palmiarni jest nawet 80 stopni Celsjusza, a ten sam wykonawca w tym samym systemie Projektuj i buduj buduje hal sportow czy na najwyszej kondygnacji te bdzie 80 stopni? Jakie zapisy umowy, czy przepisów budowlanych, gwarantuj, e tam nie bdzie 80 stopni? Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: 1. Czy prawd jest, e Pani Prezydent Harlak osobicie wstrzymała postawienie urzdze zabawowych na deptaku? Mimo wczeniejszych uzgodnie, trwa to zbyt długo. 2. Co trzeba zrobi, eby zajto si spraw mostku na Jdrzychowie, który 8-9 lat temu został postawiony nieprawidłowo? Mieszkacy musz dojeda przez prywatn posesj, kiedy ta zostanie ogrodzona, nie bdzie dojazdu. 3. Czy co jaki czas mona sprawdzi stan ławek na deptaku? S niestabilne i zagraaj bezpieczestwu uytkowników. 4. Czy mona zainstalowa płotek przy szachach? 5. Bezpieczestwo na deptaku zdarzaj si przypadki potrcenia pieszego przez rowerzystów. Mało wida policj i jest nieskuteczna, moe doj do powanego wypadku. 6. Place zabaw w ródmieciu matki zwracaj uwag na ich brak. Nawet na Placu Słowiaskim nie ma urzdze zabawowych. Wystarcz trzy, cztery urzdzenia zabawowe. 7. Podzikowała za postawienie urzdze zabawowych przy boisku na ul. Kordiana. Radny p. Kamil Kawicki - czy Miasto planuje podj, jeli tak, to kiedy i w jaki sposób (myl, e w porozumieniu z PKP), spraw torów kolejowych i bocznicy w dwóch strategicznych cigach komunikacyjnych Aleja Zjednoczenia w okolicach ul. Lisiej i koło Carefour a, przy rondzie z Mac Donaldem? Stan torów grozi uszkodzeniem samochodów. Radna p Aleksandra Mrozek pytała: 1. Skierowałam interpelacj dot. moliwoci otrzymania siedziby przez Stowarzyszenie Baba. Otrzymałam odpowied, e zespół opiniodawczy zaopiniował wniosek pozytywnie. Czy Miasto poprzestanie na deklaracji, gdy nie ma moliwoci poprawy sytuacji? Drugie pytanie wie si z propozycj zawart w pimie skierowanym do Baby, aby stowarzyszenie przystpiło do przetargu. Gdyby stowarzyszenie dysponowało rodkami, to przystpiłoby do przetargu. Czy Miasto nie mogłoby zakupi lokalu o pow. 200 m 2 lub przeznaczy lokal na ten cel i przekaza rodki na wyremontowanie? Jak to si dzieje, e na działalno stowarzysze przeznaczamy lokale w tragicznym stanie? Czy nie warto na potrzeby Stowarzyszenia Baba przeznaczy wskazany we wspomnianym wyej, niefortunnym pimie, lokal i wesprze stowarzyszenie w jego wyposaaniu i przystosowaniu? 2. W czerwcu minł rok od pierwszej deklaracji dot. oddania kanalizacji na Chynowie. Pytam w imieniu mieszkaców kiedy ostatecznie zostanie oddana kanalizacja? Czy kary umowne ponoszone przez firm s takie, e zdopinguj j do oddania kanalizacji, czy s to tylko kary kosmetyczne? Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 9

10 Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1. Prosz o przedstawienie kosztorysu zaprezentowanego na wczorajszym spotkaniu z Winiarzami dotyczcego obecnoci Winiarzy na tegorocznym Winobraniu. Winiarze po tym spotkaniu pytaj, czy p. Janusz Kubicki zaprosił p. Juli Piter na tegoroczne Winobranie? 2. Kiedy wreszcie odpowiednie słuby miejskie zajm si krzewami winnymi, które oplataj ratusz? Krzewy te umieraj, w szczególnoci prosz spojrze na te, które znajduj si na ratuszu od strony Informacji Turystycznej. 3. Odnonie Winobrania i promocji miasta. Jeeli wejdziemy na stron internetow Miasta Zielona Góra i otworzymy linki w jzyku angielskim lub niemieckim, zauwaymy, e informacja o miecie jest enujca. W zasadzie te informacje, które tam znajdziemy, maj charakter lakonicznych wypracowa na poziomie pocztkujcym. Na stronie internetowej Miasta brak programu Winobrania w jzyku niemieckim i angielskim. Jest tylko zeskanowana ulotka, która jest wielojzyczna, ale w zasadzie poza lakonicznymi informacjami nie ma w niej nic znaczcego, dotyczcego programu. Brak adresów hoteli i pensjonatów, które przyjm goci winobraniowych. Informacja o Winobraniu prezentowana jest ze zdjciem ludzi na szczudłach. W ogóle nie ma informacji o Palmiarni, o Wzgórzu Winnym. Najwyszy czas wykorzysta najtasze narzdzie promowania naszego miasta, jakim jest strona internetowa. 4. Czy w specyfikacji przetargowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego była zaplanowana wycinka drzew na tym terenie? Czy w kosztorysie została zaplanowana kwota na wycink drzew? Myl o kwocie 14 mln zł? Prosz poda ilo i rodzaj drzew ujtych w decyzji o wycince oraz uzasadnienie tej wycinki. Kto wycinał drzewa pod budow tego centrum? Kto płaci za wycink tych drzew i z jakich rodków Miasta? Dlaczego te płatnoci zostały rozłoone na raty? Kto zinwentaryzował wycite drzewa? Dlaczego jest to tak niska kwota po inwentaryzacji sprzeday tych drzew? 5. Prosz o podanie, kto był organizatorem tzw. Festiwalu Piosenki Rosyjskiej? Jaki był budet tego Festiwalu? Jaka kwota została wydatkowana przez Miasto na ten cel? 6. Na sesji czerwcowej pytałam, dlaczego nie działa strona internetowa MOPS i otrzymałam informacj od p. Krzysztofa Kaliszuka, e do 13 lipca 2009 r. bdzie ten stan trwał, e jest to sytuacja przejciowa, e s trudnoci ze zmian operatora. Jednak w dalszym cigu nie ma tej strony internetowej. Na stronie Urzdu Miasta w BiP nie ma owiadczenia majtkowego dyrektora MOPS ostatnie za 2007 r. natomiast s owiadczenia majtkowe za 2008 r. dyrektorów jednostek podległych dyrektorowi MOPS np. Hospicjum czy Centrum Usług Opiekuczych. Biuro Informacji Publicznej MOPS-u równie nie działa, jest nieaktualny i stary. Prosz o wyjanienie tej sytuacji, dlaczego tak niesprawnie organizacyjnie działa dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej? 7. Jaki jest program naprawczy Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich. 8. Na ostatniej sesji zwyczajnej pytałam o cicia przeprowadzane w Parku Piastowskim. Ostatnio na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzono trzebie buków. Z tego co wiem, nie było tego cicia w uproszczonym planie urzdzania lasu, który ma Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Prosz o podstaw, na jakiej bazie wycito te drzewa i co si z nimi stało? Zaczynam si obawia, e rewitalizacji Parku Piastowskiego nie bdzie, bo nie bdzie drzew. Prosz o wyjanienie szczególnie tych ostatnich ci. 9. Prosz o przedstawienie odpowiedzi i dołczenie do niej pisemnej umowy, jaka została zawarta pomidzy Miastem a dziennikiem lokalnym na edycj ogłosze Miasta. Prosz równie o przedstawienie, ile Miasto zapłaciło za wszystkie ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej w czerwcu, lipcu, sierpniu, a w szczególnoci cen tych całostronicowych ogłosze np. całostronicowe ogłoszenie w Gazecie Lubuskiej w czwartek 2 lipca 2009 r. oraz za ogłoszenie całostronicowe w rod 15 lipca 2009 r. i w czwartek 16 lipca br. na ¼. 10. Czy ogłoszenia z yczeniami urodzinowymi s finansowane z konta Miasta, czy s faktycznie płacone bezporednio z kieszeni Prezydenta Miasta? 11. Ile miasto uzyskuje za zajcie pasa drogowego pomidzy ratuszem a ogródkiem winnym zlokalizowanym przy Banku PKO? Ten pas drogowy jest zajmowany okazjonalnie w rónych terminach, a w szczególnoci w pitek, sobot lub w niedziel. Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 10

11 12. Kto pokryje szkody zniszczonej elewacji wywołane zainstalowaniem szopy, sceny przy cianie ratusza? Czy patronat nad sprzeda piwa, który jest wywieszony na tej szopie - Prezydenta Miasta i Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest w jaki sposób sankcjonowany finansowo przez Miasto? Czy Miasto i Pełnomocnik na ten patronat wyłoyło jakie pienidze? Jeeli s to wyłoone jakie pienidze, to w jakiej kwocie. Radny p. Piotr Barczak pytał: 1. W zwizku z probami mieszkaców o interwencj głównie ze wzgldu na hałas nocny, który jest przenoszony z działalnoci dyskotekowej mam pytanie: czy lokale Lemoniada i pub Pod Lochami maj pozwolenie na działalno dyskotekow, czy nie jest to pozwolenie na działalno tzw. pub-u, restauracji? Chciałbym prosi Komendanta Policji Miejskiej o szczególny nadzór Policji w tych okolicach zwłaszcza po Chciałbym równie zapyta o dotychczasowe interwencje, jakie w ostatnich kilku miesicach miały miejsce, w szczególnoci w okolicach Placu Pocztowego i całej Starówki. 2. Prosiłbym jeszcze raz o przeanalizowanie pozwolenia na poruszanie si rowerzystów na deptaku ze wzgldu na niebezpieczestwo, które powoduj. Przy wymianie nawierzchni deptaku mona byłoby pomyle o wydzieleniu np. jaki cieek rowerowych, co umoliwiłoby na pewno bezpieczestwo poruszania si dla pieszych, jak i dla rowerzystów. 3. Całkiem niedawno remontowane zatoczki autobusowe wygldaj jak wielkie pobojowisko. W zwizku z tym, pytanie kierowane głównie do Zarzdu Dróg. Jak zatoczki s projektowane, e po kilku latach musz by wymieniane? Jak wykonawca wykonuje remont, e te zatoczki s ponownie dziurawe, zapadaj si? Powoduje to obnienie komfortu jazdy pasaerów, autobusy si niszcz i jest to uciliwe dla wózków osób niepełnosprawnych oraz wózków z małymi dziemi. Doprowadza to take do konfliktów na linii kierowca-pasaer. 4. Ze wzgldu na bezpieczestwo pieszych na przejciach, prosiłbym o dowietlenie najbardziej niebezpiecznych przej, które jeszcze nie zostały dowietlone np. oznaczone czerwonym pasem skrzyowanie Aleja Wojska Polskiego z ul. Krt. 5. Place zabaw czy w tym roku wystarczy rodków na ogrodzenie placu zabaw w Parku Piastowskim i innych placów zabaw. W Parku Piastowskim potrzebna byłaby jeszcze wymiana ławek dla osób dorosłych. Czy nie mona urzdzi placu zabaw w miejscu, gdzie dzi znajduje si parking dla samochodów ciarowych przy Osiedlu Zacisze, w miejscu dawnej ptli autobusowej? Przypomn, e w zeszłym roku zaplanowalimy w tym miejscu wybudowanie boiska. Myl, e po zlikwidowaniu ptli, mona by zrobi tam oprócz małego boiska jeszcze plac zabaw. 6. W uzupełnieniu pytania radnego p. Roberta Dowhana prosiłbym o rozwaenie zakazu palenia tytoniu na przystankach autobusowych i balkonach. Radna p. Jolanta Danielak pytała: 1. Dzisiaj ju wiemy, e ruch rowerów na deptaku jest niebezpieczny, w pitek widziałam kobiet potracon przez rowerzyst i okaleczone małe dziecko, rozpdzeni rowerzyci przeszkadzaj turystom zwiedza starówk. To, co dzieje si wokół ratusza jest bardzo niepokojce. 2. W centrum pojawia si coraz wicej miejsc zaniedbanych, np. okolice dawnej Hali Ludowej zarastajce ruiny przy jednej z głównych arterii ul. Wrocławskiej, któr mog wjeda potencjalni inwestorzy i nasi gocie. Wane jest take to, co sami zobacz, a nie tylko to, co chcemy im pokaza. Sdz, e Miasto moe pocign do odpowiedzialnoci włacicieli zaniedbanych nieruchomoci i zmusi ich do respektowania zasad funkcjonowania w naszym miecie. Radny p. Robert Dowhan - czy jest moliwo i czy my mamy równie takie uprawnienia, aby wzorem innych miast, w miejscach publicznych, zwłaszcza restauracjach, wprowadzi całkowity zakaz palenia tytoniu? Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 11

12 3. PODJCIE UCHWAŁ 3.1. Podjcie uchwały w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 746 Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk na wstpie w imieniu Prezydenta Miasta poinformował, e Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra jest niezbdnym dokumentem do moliwoci starania si o rodki unijne. Nasz projekt rewitalizacji znalazł si na licie indykatywnej i aby podpisa umow potrzebne jest podjcie przez Rad tego programu. Program zawiera cztery obszary, jak Pastwo wiedz zgłosiły si równie dwie spółdzielnie, które chciały rozszerzy ten program. W zwizku z tym po przyjciu dzisiaj programu, który pozwoli stara si nam skutecznie o rodki na starówk, proponujemy przystpienie do zmiany planu, tak, aby za dwa - cztery miesice po przeprowadzeniu analizy mona było wybra obszary na terenie spółdzielni, które si zgłosiły. Po czym prosił przedstawicieli firmy z Poznania, która w cigu dwóch lat ten program opracowywała, o jego prezentacj. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e projekt uchwały w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr oraz Program w wersji elektronicznej i wydruk prezentacji został radnym przekazany. Prosił o ewentualne pytania i uwagi. Po czym udzielił głosu p. Beacie Baczak przedstawicielce firmy Atrium z Poznania, która opracowała Program. Pani Beata Baczak rewitalizacja według słownika jzyka polskiego jest to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Jest to jednak wska definicja rewitalizacji. Zgodnie z wytycznymi do tworzenia lokalnych programów rewitalizacji na lata to: to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian: przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostk samorzdu terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególnoci poprzez nadanie mu nowej jakoci funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Najistotniejsze z tego jest rewitalizacja jest to proces, który odbywa si na trzech płaszczyznach społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Lokalny Program Rewitalizacji, czyli dokument, z którym mielicie si Pastwo moliwo zapozna to: wieloletni program, przyjty i koordynowany przez samorzd terytorialny, majcy na celu rewitalizacj okrelonego obszaru zdegradowanego realizowany zgodnie z przyjtym harmonogramem czasowym i finansowany z okrelonych ródeł. Okrelony obszar zdegradowany - jest to taka nomenklatura unijna. Aby podda obszar rewitalizacji musi by to obszar zdegradowany, który spełnia, co najmniej trzy kryteria okrelone w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie podejmowania działa dotyczcych mieszkalnictwa. Te kryteria to: wysoki poziom ubóstwa, wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, wysoki poziom przestpczoci i narusze prawa, niski poziom aktywnoci gospodarczej, porównywalnie niszy poziom wartoci zasobu mieszkaniowego. Jeeli po analizie obszaru uda si uzyska przynajmniej trzy z tych kryteriów wówczas obszar taki moemy uzna za zdegradowany i podda go procesowi rewitalizacji. Obszary zdegradowane w Zielonej Górze Lokalny Program Rewitalizacji zawiera trzy załczniki. Załcznik A s to karty projektów i tam s szczegółowo opisane projekty zaplanowane do rewitalizacji. Załcznik B - przedstawia wyniki prac nad analiz poszczególnych obszarów miasta w celu wyselekcjonowania obszarów zdegradowanych kwalifikujcych si do rewitalizacji. Obszar pierwszy nazwany obszarem A obejmuje swoim zasigiem obszar centrum i ródmiecia. Obszar B - skład tego obszaru wchodz ulice: Podgórna, Akademicka, oraz obszar Parku Poetów. Obszar C obejmuje swoim zasigiem ulice: Stefana Batorego, Obywatelska, Harcerska, Ludowa. I czwarty obszar D obejmujcy ulice: Energetyków, Stefana Batorego oraz obszar Nowego Parku Winnego 2. Opinie komisji 3 Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna Gospodarki opinia pozytywna poinformował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. 1 Projekt uchwały w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 746 Załcznik nr Materiały dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata prezentowane podczas pokazu slajdów Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 12

13 Dyskusja Radny p. Kazimierz Łatwiski członkowie Komisji Gospodarki zadawali pytania na posiedzeniu komisji. Moje uwagi do projektu w dyskusji ten projekt nie dotyka pewnych istotnych spraw zwizanych z rewitalizacj starówki. Po pierwsze czterdzieci kilka budynków zupełnie nieczynnych w Zielonej Górze. Naley moim zdaniem przeprowadzi analiz, jak do tego doszło. Jedn z głównych przyczyn jest ogłaszanie przetargów bez warunków dla inwestorów. W cigu kilku kadencji, obecnej i wstecz, sprzedawano budynki, zmieniały one włacicieli, a oni traktowali je jako lokat kapitału. To powinno si zmieni i nie chcemy eby takich budynków przybywało. Moim zdaniem naley zawiera klauzule o karach umownych lub zbywa w uytkowanie wieczyste z zawarciem postanowie, e jeeli np. w cigu dwóch lat nie dokona remontu, to traci tak nieruchomo. Program powinien by o to uzupełniony albo to powinno by w innej formie ujte. Druga sprawa jest kilkadziesit placów w obszarze A, i znowu bdzie przyjmowany plan dla ródmiecia, rusz prawdopodobnie przetargi i jeeli nie zawrzemy odpowiednich postanowie, to osoby, które lokuj kapitał w nieruchomociach, przejm znaczn cz tych nieruchomoci i bd one porastały krzakami przez kilkadziesit lat. Jest takie ryzyko i takie wnioski te powinny wypływa z tego Programu Rewitalizacji. Ale wane eby moe w innym programie w kadym bd razie eby tak polityk przyj. Trzecia sprawa - to koncentracja tego programu na jednym, wanym, ale tylko czstkowym programie unijnym, polegajcym na wymianie nawierzchni deptaka i tutaj problem polega na tym, ze całe czci ródmiecia poza deptakiem maj te nawierzchnie w opłakanym stanie, łcznie z tym, e s nawet drogi gruntowe w centrum miasta. Program te tego problemu nie dotyka i na to trzeba przeznaczy rodki. To s problemy najbardziej istotne i wtedy mona te łatwiej rozwizywa problemy i bezrobocia, ubóstwa. Oczywicie wane s remonty całej substancji mieszkaniowej, mamy program za 1,2 mln zł, s problemy z zakresem pomocy publicznej mam nadziej, e to si ju wyjaniło, e w kocu bd ogłoszone przetargi i by moe jaka czstka z tej kwoty z budetu 1,2 mln zł bdzie przeznaczona, ale tak naprawd ten rok jest stracony dla tego elementu rewitalizacji, remontów fasad, dachów, obiektów zabytkowych na terenie starówki. Odczuwam pewien niedosyt, chocia panie te pewne i interesujce projekty mikkie zaproponowały, s te i ciekawe elementy w tym programie, ale tak naprawd rozwizanie prawdziwych problemów przed nami. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk Pan radny Łatwiski ma racj, my widzimy ten problem zwizany z kupowaniem nieruchomoci, jako lokat kapitału. Std te Prezydent wprowadził zarzdzeniem zmian postpowania i jest wykaz nieruchomoci, które bd obostrzone odpowiednimi karami wymuszajcymi rozpoczcie i zakoczenie oddania do uytku inwestycji. Dla tego problemu wydaje si, e ju rozwizanie znalelimy. Jeeli chodzi o drug uwag, e skupilimy si na projektach bardziej polepszajcych samo centrum starówki ni całego obszaru, to chc powiedzie, e ten Lokalny Program Rewitalizacji pokazuje cały obszar A, który naleałoby zrewitalizowa, jeli chodzi równie take i o nawierzchni i elewacj tych obiektów. Natomiast ze wzgldów całkiem prozaicznych, na co nas sta a na co nie i gdzie mamy wsparcie unijne, zdecydowalimy si na realizacj obecnie dwóch projektów zawartych w wykazie, oprócz nawierzchni, na które tylko 7 mln jest przeznaczonych zł na 20 mln zł. Reszta zwizana jest z trzema bardzo wanymi obiektami dotyczcymi aktywnoci gospodarczej, czyli budynek dla organizacji gospodarczych, plac Pod Topolami jak równie kulturalnej tj. Zaułek Artystów. Nastpnym projektem jest Centrum Informacji Turystycznej, na który te uzyskalimy rodki unijne i nic nie stoi na przeszkodzie eby t rewitalizacj prowadzi w zakresie takim, na jaki sta bdzie nasz budet, w całym obszarze A, ale o tym decydowa bdziemy w trakcie budetu. Radny p. Adam Dygas podkrelił, e wykonano prac, która na pewno si przyda. Najbardziej zdegradowane jest ródmiecie, ale s jeszcze Dolina Gnika, Park Poetów i kawałek ul. Ludowej i Stefana Batorego... Myl, e powinnimy skupi si w sposób zdecydowany na ródmieciu, wykorzysta ten materiał, który jest przygotowany i poszerzy go, o czym mówilimy. Rozumiem, e to zostało wykonano pod rodki unijne i dobrze, e tak si stało, ale musimy wiedzie, czy te projekty, które realizujemy s najwaniejsze. Bo moliwe, jeeli planujemy gdzie na kociele platform widokow, to moe ona nie jest a tak najistotniejsza z punktu widzenia rewitalizacji starówki i mieszkaców. Zróbmy najpierw wykaz, inwentaryzacj tych obiektów, które powinny by rewitalizowane i potem starajmy si ustali kolejno rewitalizacji, eby nie było tak, e rewitalizujemy co co jest mniej zniszczone. Rozmawialimy w komisji, e Urzd przygotuje wykaz takich obiektów. Przypominam, e pomidzy ul. Reja a ul. Wandy jest cały wielki obszar właciwe zaniedbany jak po wojnie. To jest ruina. I czemu np. tego nie próbujemy rozwiza, ruszy, tak rewitalizacj tam przeprowadzi. Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 13

14 Radny p. Andrzej Maciejewski problem rewitalizacji jest tutaj od lat omawiany i te projektu jeeli chodzi o kluczowe elementy rewitalizacji, s bardzo istotne, bo one dotycz tego centrum. Skupi si na obszarze C, gdzie sprawy dotycz aktywnoci społecznoci lokalnej, która jest szans na lepsze ycie. Chodzi o kompleksowy program wsparcia dla mieszkaców ul. Stefana Batorego, Harcerskiej, Ludowej, Obywatelskiej termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej, modernizacja klatek schodowych. Rozmawiajc o obszarach, zarówno w innych strefach, mieszkacy konkretnie si spytaj jaki bdzie udział miasta i czy te projekty ich obejm? Z programu wynika, e my skupiamy si na centrum miasta, ale te obszary s te dosy istotne i tam s mieszkacy i te licz na konkretn napraw. Jakie s szanse na realizacj programów w tych obszarach? Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki myl, e dokument, nad którym debatujemy jest to dokument otwarcia. Nastpna uchwała mówi jednoznacznie, ze dokument, który jest przygotowany musi by ju zmieniany. Du aktywno pod tym wzgldem wykazały spółdzielnie mieszkaniowe. Przygotowany dokument jest otwarty, zakładamy, e bdzie si rozrastał. Myl, e jest potrzeba ustalania priorytetów, bd one ustalane przez nas, ale i jednoczenie przez instytucje, które bd dysponowały rodkami, czyli Urzd Marszałkowski bdzie wskazywał priorytety, my bdziemy si musieli do tych priorytetów dostosowa. Jeeli nie bdziemy mieli rodków zewntrznych, to wykorzystywa rodki własne. Na t chwil korzystanie ze rodków zewntrznych jest prostsze, poniewa wymaga niszego zaangaowania inwestycyjnego. Wracajc do sprzeday nieruchomoci warunkowej prawo nie zezwala na przeniesienie własnoci nieruchomoci pod warunkiem, ale istnieje moliwo stworzenia kary z kodeksu cywilnego i tak kar przygotowujemy, aby przy sprzeday nieruchomoci mona było mie pewien regres w postaci niedotrzymania warunków. To niedotrzymanie warunków bdzie skutkowało wysok kar pienin, to jest jedyny element, który moe jakby pobudzi inwestorów, którzy podchodz spekulacyjnie do tego, aby obszary, które s w tej chwili białymi plamami bd obszarami niezagospodarowanymi były zagospodarowane. Zaczynamy z tym i praktycznie najblisze przetargi dotyczce moe nie samego ródmiecia, ale strefy aktywnoci gospodarczej ju s uwarunkowane karami, które bd zwizane z brakiem wykonania inwestycji w terminie lub rozpoczciem tej inwestycji. Radna p. Eleonora Szymkowiak w jaki sposób mona byłoby to usankcjonowa, jeeli chodzi o to, e kupuj np. na jaki cel, my widzimy, jako Rada, jako szefowie miasta widz dane przeznaczenie tej nieruchomoci a póniej idzie si do notariusza i si w ogóle nie wspomina, tak jak było w przypadku Hali Ludowej, e było przeznaczone na działalno kulturaln, a prosz bardzo jak to wszystko si zmieniło. I myl, e to równie naleałoby gdzie zaznaczy, jeeli chodzi o centrum miasta powiedzmy, i eby nie było tego typu historii. Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki elementy s brane pod uwag, tak jak Pastwo dzisiaj bd procesowali, przyjmujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które w sposób jasny okrelaj funkcje tego obszaru. Do koca tego roku bdzie przedstawiony plan ródmiecia, który bdzie w sposób funkcjonalny okrelał pewne kwartały miasta. To jest jedyny element, w którym Miasto moe wskaza w sposób trwały funkcje danego obszaru, czyli tam, gdzie nie mamy funkcji istnieje moliwo wydania warunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru i tam jest wiksza dowolno, dlatego staramy si zmaksymalizowa i przypiesza sprawy zwizane z planami miejscowymi, poniewa one w sposób trwały ustalaj funkcje poszczególnych obszarów tego miasta. Na tym dyskusj zakoczono. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 746 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata podjła jednogłonie 20 głosami za 1. 1 Uchwała nr LI/647/09 w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata Załcznik nr 10-1 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 14

15 3.2. Podjcie uchwały w sprawie przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 745 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata zawarty jest na druku nr 745 1, przedstawił go Pan Krzysztof Kaliszuk - informował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. Opinie komisji 2 Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna Gospodarki opinia pozytywna poinformował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. Dyskusja Radny p. Mirosław Bukiewicz poniewa te obszary zostały zawone i moemy sobie przeczyta w uzasadnieniu, e nie uzyskano przekroczenia minimum 3 wskaników, mogcych zakwalifikowa te tereny jako obszary zdegradowane. Myl, e gdyby te obszary nie zostały zakwalifikowane, Miasto gdyby podjło działania, musiałoby zwróci te pienidze. Czy w zwizku z tym - teraz te granice zostały zawone na tych obszarach - bd one uznane za zdegradowane? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk te obszary zostały wskazane przez dwie spółdzielnie, które pragn ubiega si same, jako beneficjenci, o rodki unijne w ramach LRPO działania 4-3, Jeeli Rada si zgodzi na rozszerzenie, wówczas zlecimy analiz, czy rzeczywicie, co najmniej te trzy wskaniki s spełnione, wówczas program poszerzymy o te małe obszary i wówczas dopiero spółdzielnie bd mogły aplikowa do Urzdu Marszałkowskiego o rodki na termomodernizacj, na projekty mikkie, na projekty zwizane z całym zapleczem socjalnym osiedli. To dopiero bdziemy wiedzie za jakie trzy miesice, kiedy zostan przeprowadzone analizy. Wstpnie jest potwierdzone, e te trzy wskaniki s spełnione. Radny p. Jacek Budziski chodzi mi o potwierdzenie, bo wyszło na to, e mieszkam na obszarze zdegradowanym. Nas interesuje, który z tych projektów bdzie tam realizowany? Sdz, e to bdzie projekt pity, czyli modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, termomodernizacja budynków na tych dwóch osiedlach. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk bdziemy si stara w moliwych projektach zawrze wszystkie elementy, które s dozwolone prawem, natomiast spółdzielnia dokona odpowiedniego wyboru. Radna p. Grayna Jaskólska czy do programu bdzie włczona tzw. kapliczka, bo ona do spółdzielni nie naley, tylko do Miasta i te si degraduje tam bardzo? Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki dyskutujemy z parafi o przeniesieniu kapliczki na grunt parafii. Pracujemy nad tym. Nastpnie, z uwagi na brak dalszych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 745 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata podjła jednogłonie 22 głosami za 3. 1 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 745 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 3 Uchwała nr LI/648/09 w sprawie przystpienia do opracowywania zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata Załcznik nr 10-2 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 15

16 3.3. Podjcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr 719 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr oraz projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 720 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. Ewa Daniszewska. Uzasadniała trzy kolejne druki nr 719, 720 i 721 dotycz jednego planu miejscowego dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie. Druk nr 719 to stwierdzenie zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium. Kolejny druk nr 720, to rozstrzygniecie uwag złoonych podczas wyłoenia projektu planu miejscowego, natomiast druk nr 721 to ju uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druk nr 720 to rozstrzygnicie uwag nieuwzgldnionych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra. Zostały przedstawione radnym w tabeli zawierajcej 4 uwagi pierwsza złoona przez mieszkaców ul. Pszennej i ytniej i dotyczy przeznaczenia cigu pieszego KDX na drog piesz, druga uwaga dotyczy poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego na uliczkach osiedlowych przedłuenie ul. Pszennej i połczenie z ul. ytni uwaga uwzgldniona w czci dot. zmiany cigu pieszo jezdnego na drog dojazdow (w czci dot. ruchu jednokierunkowego uwaga wykracza poza zakres ustale planu miejscowego, dotyczy organizacji ruchu i mona to załatwi w innym trybie), natomiast uwaga dot. przedłuenie ul. ytniej i połczenia z ul. Jagodow z zachowaniem ruchu jednokierunkowego - została w całoci nieuwzgldniona. Uwaga dot. wprowadzenia na ul. Jarzbinowej ruchu jednokierunkowego (uwaga 3 i 4) równie wykracza poza ustalenia planu miejscowego. Uwaga nr 3 została złoona przez firm telefonii komórkowej dot. anulowania zapisu planu zakazujcego lokalizowania nowych urzdze nadawczych telefonii komórkowej - uwaga została nieuwzgldniona przez prezydenta. Czwarta uwaga dotyczy propozycji, aby przedłuy cig pieszy, który miałby przebiega przez teren prywatny została nieuwzgldniona przez prezydenta. Druk nr 721 dotyczy uchwalenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie. Dzi jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, s te wprowadzone usługi, teren w znacznej czci pokryty lasami oraz ogródkami działkowymi. Pytania Radny p. Marek Kamiski druk nr w pierwszej uwadze, któr Pan Prezydent odrzucił, składajcy wskazuj, e w przypadku wyznaczenia cigu pieszo-jezdnego nastpi wycinka ywopłotu i starego dbu, a jednoczenie umieszczenie cigu pieszo-jezdnego moe spowodowa niebezpieczestwo w ruchu drogowym, poniewa konary drzew i ywopłot mog zasłania widoczno z ul. ytniej. Jakie były motywy Pana Prezydenta, e nie uwzgldnił tej uwagi? Pani Ewa Daniszewska złoono dwie sprzeczne uwagi, jedna złoona przez mieszkaców wnosiła, aby ten przejazd został w planie uwzgldniony, w drugiej mieszkacy nie zgadzali si na przejazd drogowy. Prezydent nie mógł uwzgldni obu, a aby poprawi ruch drogowy na tym terenie, prezydent wprowadził drog publiczn połoon na terenie nalecym do Miasta Zielonej Góry Db nie bdzie przeszkadzał, natomiast posadzone przez mieszkaców ywopłoty bd musiały zosta wycite. Radna p. Grayna Jaskólska dlaczego uwaga 4 przedłuenie cigu pieszego na cze działki jest nieuwzgldniona w całoci? Pani Ewa Daniszewska w zwizku z tym, e wniosek dotyczył przeprowadzenia cigu pieszego przez teren prywatny. Jeeli uwzgldnilibymy t uwag, naleałoby wróci, do wyłoenia projektu planu, eby właciciele te mogli si wypowiedzie w tej sprawie. Sprawdzilimy w ewidencji gruntów teren ten jest własnoci prywatn od 1982 r. 1 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr 719 Załcznik nr 2-6 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 16

17 Opinie komisji 1 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 719 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jdrzychów I: Na Skarpie" z ustaleniami studium podjła jednogłonie 18 głosami za Podjcie uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 720 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. Ewa Daniszewska w punkcie 3.3, łcznie z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr 719 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 721. Opinie komisji 4 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 720 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jdrzychów I: Na Skarpie" podjła wikszoci 18 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymujcym 5. 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 2 Uchwała nr LI/649/09 w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jdrzychów I: Na Skarpie" z ustaleniami studium Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 720 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 5 Uchwała nr LI/650/09 w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jdrzychów I: Na Skarpie" Załcznik nr 10-4 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 17

18 3.5. Podjcie uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 721 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. Ewa Daniszewska w punkcie 3.3, łcznie z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie z ustaleniami studium - druk nr 719 oraz projektem uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 720. Opinie komisji 2 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 721 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jdrzychów I: Na Skarpie" podjła jednogłonie 16 głosami za 3. Po ogłoszeniu wyników głosowania przewodniczcy obrad ogłosił krótk przerw Podjcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 724 Po przerwie przewodnictwo sesji objł Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. Ewa Daniszewska łcznie z projektem uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 725 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 726. Uzasadniała: projekty uchwał zawarte na drukach nr 724, 725, 726 dotycz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i Zastalowskiego w Zielonej Górze. Druk nr 724 dotyczy zgodnoci ze Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, druk nr 725 dotyczy rozpatrzenia uwag do projektu planu i druk nr 726 dotyczy uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W druku nr 725 zostały przedstawione uwagi, które zostały złoone do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwaga pierwsza Pani Andrzejewskiej dotyczyła wprowadzenia 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu Jdrzychów I: Na Skarpie - druk nr 721 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 3 Uchwała nr LI/651/09 w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jdrzychów I: Na Skarpie" Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 724 Załcznik nr 2-9 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 18

19 w zapisach planu miejscowego dodatkowego połczenia przez ulic ródlan. Uwaga nie została wprowadzona, poniewa dotyczyła przejcia przez tereny prywatne. Wprowadzenie dodatkowego połczenia dotyczyło równie dróg, które s poza zakresem zmian tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi te nie zostały uwzgldnione. Druga uwaga - firmy telefonii komórkowej - dotyczyła wykrelenia zapisów, które zakazuj lokalizacji nowych stacji bazowych i urzdze nadawczych na całym terenie. Ta uwaga została w całoci przez Prezydenta Miasta nieuwzgldniona. Kolejny druk nr 726 dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i s to ustalenia, które dotycz 4 zmian do tego planu miejscowego. Pierwszy załcznik graficzny dotyczcy zmiany miejscowego planu zagospodarowania - jest to wprowadzenie zamienne i na dzie dzisiejszy jest to budownictwo mieszkaniowe z usługami. Wprowadzone s usługi motoryzacyjne. Na dzie dzisiejszy jest tam istniejcy salon samochodowy. Drugi załcznik graficzny dotyczy równie zmiany zabudowy mieszkaniowej na usługi, głównie usługi owiaty. Jest to teren przy ul. Strumykowej. Trzeci załcznik dotyczy wprowadzenia nowego układu komunikacyjnego, który byłby wprowadzony w teren zieleni. Jest to wniosek Wydziału Inwestycyjnego Urzdu Miasta. Czwarty załcznik dotyczy wprowadzenia usług przedszkolnych na terenie zieleni. W imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra do druku nr 726 wprowadza si trzy autopoprawki: 1) w 17 ust.3 pkt 1 lit. b zapis powierzchnia biologicznie czynna nie mniej ni 20%, w tym dla zieleni wysokiej naley przeznaczy, co najmniej 20%terenów biologicznie czynnych zastpuje si zapisem powierzchnia biologicznie czynna nie mniej ni 15%, w tym dla zieleni wysokiej naley przeznaczy, co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych. Jest to zgodne ze Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2) w 17 ust.3 pkt 1 lit. c akapit 1 zapis w przypadku działalnoci usługowej w iloci nie mniejszej ni 1 miejsce postojowe na 75m 2 powierzchni usługowej zastpuje si zapisem w przypadku działalnoci usługowej w iloci nie mniejszej ni 1 miejsce postojowe na 100m 2 powierzchni usługowej. 3) w 17 ust.4 pkt 2 lit. a zapis dla budynku funkcji podstawowej dachy dwu- lub wielospadowe zastpuje si zapisem dla budynku funkcji podstawowej dachy indywidualne. Opinie komisji 1 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 724 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium podjła jednogłonie 18 głosami za Podjcie uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 725 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła w poprzednim punkcie porzdku obrad Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. Ewa Daniszewska. 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 2 Uchwała nr LI/652/09 w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze z ustaleniami studium Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 725 Załcznik nr 2-10 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 19

20 Opinie komisji 1 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 725 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze podjła wikszoci 19 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymujcym Podjcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 726 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła w punkcie 3.6 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. Ewa Daniszewska. Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz czy nie mona w uzasadnieniach projektów uchwał wpisywa takich wartoci kwot, aby nie trzeba było ich szybko przelicza? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Lesicki zmienimy takie zapisy. Wartoci kwot bdziemy pokazywa w polskich złotych bez przecinka. Opinie komisji 4 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna z przyjtymi autopoprawkami poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 726 z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze podjła wikszoci 19 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 2 głosach wstrzymujcych 5. 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 2 Uchwała nr LI/653/09 w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 726 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 5 Uchwała nr LI/654/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze Załcznik nr 10-8 Protokół Nr LI/09 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r.

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIX/09 przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R XV/ 2016 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania.

1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. KARTA UZGODNIE DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA PASA DROGOWEGO NA CZAS BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REYMONTA W ŁOMY OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R I / 2006

P R O T O K Ó Ł N R I / 2006 P R O T O K Ó Ł N R I / 2006 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła si w dniu 10 lutego 2006r. w sali konferencyjnej Urzdu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Rady Miasta 20 osób

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo