przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 28 kwietnia 2009 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk i Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta, Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze p. Jerzy Politowicz, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze. 4. Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku opracowanie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2008 roku. 6. Sprawozdanie - Informacja Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej w roku Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2008 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 630, 2) ustalenia wysokoci opłat za usuwanie pojazdów z drogi i za parkowanie usunitych pojazdów na parkingu strzeonym - druk nr 631, 3) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 634, 4) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze - druk nr 642, 5) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 643, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 6) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 644, 7) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 645, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 646, 9) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 647, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci lokalowej sprzedawanej na rzecz najemcy - druk nr 648, 11) uchwalenia Miejskiego Programu Działa na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoci na lata druk nr 650, 12) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 652, 13) uchylajca uchwały w sprawie wyraania zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 653, 14) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk wnioskował o zmian porzdku obrad poprzez rozszerzenie porzdku o nastpujce projekty uchwał: zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655 1, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - druk nr 656 2, zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657 3, w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr Głosowanie nad wnioskami o zmian porzdku I. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 17 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 1 Projekt uchwały zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - druk nr 656 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr 660 Załcznik nr 9-19 Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 2

3 II. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - druk nr 656. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania proponowanej zmiany porzdku obrad nie uchwaliła z uwagi na brak wymaganej bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady za przyjciem zmiany (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 10 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymujcych 6 głosów. III. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. IV. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr 660. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 24 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze. 4. Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku opracowanie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2008 roku. 6. Sprawozdanie - Informacja Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej w roku Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2008 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 630, 2) ustalenia wysokoci opłat za usuwanie pojazdów z drogi i za parkowanie usunitych pojazdów na parkingu strzeonym - druk nr 631, 3) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 634, Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 3

4 4) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze - druk nr 642, 5) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 643, 6) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 644, 7) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 645, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 646, 9) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 647, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci lokalowej sprzedawanej na rzecz najemcy - druk nr 648, 11) uchwalenia Miejskiego Programu Działa na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoci na lata druk nr 650, 12) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 652, 13) uchylajca uchwały w sprawie wyraania zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 653, 14) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 654, 15) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655, 16) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657, 17) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski pytał: 1. Pytanie do Zastpcy Prezydenta Miasta Pani Wiolety Harlak! Prosz poda argumenty przemawiajce za przekazaniem do prowadzenia osobom fizycznym lub stowarzyszeniom, dwóch nowych przedszkoli, dostosowanych i wyremontowanych całkowicie przez Miasto i za miejskie pienidze. Dlaczego Miasto nie chce prowadzi przedszkoli, skoro jest to jego jedno z podstawowych zada? Oczekuj wyjanie dotyczcych nastpujcych kwestii: dlaczego to niby osoby fizyczne i stowarzyszenia maj szybciej ni miasto uruchomi przedszkola? Ile nadal pienidzy miasto bdzie przekazywało osobom fizycznym i stowarzyszeniom prowadzcym przedszkola? Jakie to bd kwoty w porównaniu do sum przekazywanych na prowadzone przez Miasto tego typu placówki, z uwzgldnieniem zuycia i potrzeb remontowych tych ostatnich, gdy nie s to obiekty nowe? Ile bdzie wynosi opłata za miesiczny pobyt dziecka w przedszkolu waz z wyywieniem w porównaniu do miejskich placówek? Jak ofert zaj dodatkowych zaoferuj osoby fizyczne i stowarzyszenia i za jakie kwoty w porównaniu do przedszkoli prowadzonych przez miasto? Prosz równie do odpowiedzi dołczy wzór umów z osobami fizycznymi lub stowarzyszeniami jakie miasto przygotowało. Prosz o odpowied na pimie. 2. Pani Wiceprezydent! Prosz równie poinformowa radnych, dlaczego wbrew wczeniejszym Pani publicznym deklaracjom, organ prowadzcy nie podjł do tej pory rozmów z organizacjami zwizkowymi w celu zapewnienia pracownikom likwidowanego Gimnazjum nr 5 konkretnych miejsc pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra? Prosz o odpowied na pimie. 3. Pani Wiceprezydent! W zwizku z tym, e w poniedziałek pónym wieczorem na oddział zakany Szpitala Wojewódzkiego trafiła kobieta, która przebywała ostatnio w rejonie zagroonym epidemi wiskiej grypy pytam si, jakie działania podjło Miasto i Pani jako zastpca prezydenta ds. społecznych w sprawie ewentualnego wystpienia w Zielonej Górze przypadków zakaenia wisk gryp? Czy prezydent powołał sztab, który jest przygotowany na tak ewentualno, a jeli nie to, dlaczego tego nie zrobił? Jakie konkretnie działania ma zamiar podj Miasto w tej sprawie? 4. Panie Prezydencie! W obliczu ostatnich doniesie prasowych o personalnych rozgrywkach pomidzy Panem Prezydentem Kubickim, Pani Wiceprezydent Harlak a Panem Wicemarszałkiem Wontorem, w imieniu klubu radnych PiS pytam, co bdzie dalej z budow zaplanowanych, dziki klubom radnych PiS i PO, w budecie 2009 roku boisk Orlik? Ile w kocu powstanie tego typu obiektów w naszym miecie? Czy jeden przy ulicy ródlanej, czy trzy, wliczajc w to boiska przy Gimnazjum nr 6 i przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych? Klub radnych PiS zwrócił si do Pana Marszałka Jabłoskiego z prob o to aby ujł w swoich planach jak najwiksz liczb boisk Orlik w Zielonej Górze, argumentujc to tym, e mamy zabezpieczone rodki na budow 6 tego typu obiektów (oprócz wyej wymienionych take przy Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Ekologicznych i przy Zespole Szkół Sportowych, cho ta ostatnia szkoła jest bardziej zainteresowana programem: Blisko boisko). Jednak wobec doniesie prasowych mamy wtpliwoci, czy to si uda. Jeli si nie uda, to prosz odpowiedzie dokładnie: kiedy Miasto rozpocznie budow boisk za swoje pienidze, bdce wkładem własnym do Orlików? Przypominam, e jest to 834 tys. na kade z 6 zaplanowanych boisk i za t kwot mona wybudowa ju ładne boisko. Na odpowied na to pytanie czekaj dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice. Przypomn, e umowa pomidzy prezydentem Kubickim a klubami radnych PiS i PO zakładała budow boisk za własne rodki, jeli nie uda si pozyska wsparcia z programu Orlik. W zwizku z tym, prosz o podanie dokładnych terminów dotyczcych zakoczenia stara o Orliki i przystpienia do budowy w/w obiektów za własne rodki. Prosz o odpowied na pimie. 5. Co prawda rozmawiałem ju konkretnie z Panem naczelnikiem Pawłem Urbaskim na ten temat, ale mija półtora roku odkd poruszyłem t spraw i nic si nie zmieniło. W zwizku z tym prosz poda dokładny harmonogram działa remontowych boiska przy III LO. Kiedy i w jaki sposób zostanie ono naprawione? Kto ponosi win za złe wybudowanie tego boiska? Projektant czy wykonawca? Kto poniesie koszty naprawy i jakiej wielkoci bdzie to kwota? Nie wyobraam Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 5

6 sobie, eby do koca tegorocznych wakacji boisko nie zostało naprawione. Prosz o odpowied na pimie. 6. Przed ratuszem mieszkaniec zadał pytanie kiedy wreszcie Miasto zabezpieczy skarp przy V Liceum Ogólnokształccym oraz Gimnazjum nr 3? Prosz o odpowied na pimie. Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1. Jak maj postpowa Zielonogórzanie w zwizku z niebezpieczestwem pandemii wiskiej grypy, jakie działania podejmie miasto? Prosz o przygotowanie odpowiedzi w porozumieniu z odpowiednimi słubami Wojewody. 2. Jaka jest aktualna sytuacja w zakresie zapewnienia miejsc przedszkolnych w rejonie Os. Zastalowskiego? 3. Kiedy bdzie włczone owietlenie na Placu Powstaców Wielkopolskich? Nie działa od kilku miesicy. 4. Czy bd ustawione w miecie dodatkowe estetyczne toalety typu toy toy podobne do tej, która funkcjonuje przy skrzyowaniu ul. Podgórnej i Lwowskiej? Chodzi m. in. o lokalizacje w pobliu postojów taksówek. 5. Czy Miasto moe wspomóc rozwizanie problemu telebimu przy ul. Boh. Westerplatte poprzez wskazanie firmie reklamowej alternatywnej lokalizacji nie powodujcej uciliwoci dla mieszkaców? 6. Kiedy bd naprawione lub wymienione chodniki przy sklepie Mira? 7. Kiedy bdzie naprawiona gruntowa nawierzchnia al. Zjednoczenia na odcinku równoległym do Castoramy - po drugiej stronie dwóch głównych jezdni znajduje si gruntowa droga, która równie ma nazw Al. Zjednoczenia. S przy niej lokale firm i budynki mieszkalne. Prezydent podawał termin wiosna ubiegłego roku. Mieszkacy sygnalizuj, e nic nie zrobiono. 8. Kiedy chocia w dorany sposób bdzie naprawiona nawierzchnia ul. Rymarskiej i ssiednich? 9. Kiedy ul. rednia otrzyma now nawierzchni? Pytaj o to mieszkacy i prywatni inwestorzy, którzy w tym rejonie zainwestowali znaczce rodki w budow siedmiu budynków plombowych. Przypominam, e na rewitalizacj tego kwartału starówki ju w budecie na 2007 r. z tak zwanej puli PiS przeznaczono 300 tys. Do tej pory brak efektów działa. 10. Muzeum Ziemi Lubuskiej wystpiło do Prezydenta Miasta z pismem o dofinansowanie projektu rozbudowy muzeum. Dofinansowanie w kwocie ok. 200 tys. jest warunkiem otrzymania dotacji z LRPO na rozbudow wycenian na 13 mln zł. Koncepcja merytoryczna rozbudowy przewiduje powstanie Muzeum Osadnictwa na Ziemi Lubuskiej, Ekspozycji Historii Ziemi lubuskiej i Zielonej Góry oraz Galerii Złotego Grona. 11. Kiedy bdzie zrealizowana uchwała w sprawie zamiany gruntów w okolicach osiedla Na Cegielni? 12. Ile wynosz szacunkowe wpływy z podatku PIT do budetu miasta od mieszkaców zamieszkałych na nowym osiedlu połoonym na ok. 10 ha gruntu? Na przykładzie np. Osiedla Zdrojowego. Prosz Pana Prezydenta o odpowiedzi na pimie. 13. Korzystajc z okazji, pragn podzikowa Panu Prezydentowi, dyrektorowi ZGKiM oraz Komendantowi Stray Miejskiej za realizacje postulatów mieszkaców w sprawie posprztania fragmentów ul. Tylnej i redniej oraz zaplecza Domu Pomocy Społecznej przy u Alei Słowackiego. Radny p. Adam Urbaniak pytał: 1. W nawizaniu do pytania zadanego wczeniej proby o pisemn opinie prawn w kwestii nabycia udziałów przez Miasto Zielona Góra w spółce z o. o. Kablówka. Przypomn, e taki pomysł Prezydent Miasta przedstawił radnym. Nastpnie, kiedy nie został przyjty zbyt ochoczo, radni zostali ocenieni w ten sposób, e nie chc ratowa miejsc pracy i przedsibiorcy, a w moim przekonaniu s due wtpliwoci, co do prawnej dopuszczalnoci nabycia udziałów w takim podmiocie. Ja to uzasadnienie ju przedstawiałem i te moje wtpliwoci. Chciałbym, wic potwierdzenia, na jakiej podstawie Pan Prezydent takie propozycje publicznie i formalnie zgłaszał, czy to jest dopuszczalne, czy nie. Otrzymałem odpowied miesic temu, e wobec odstpienia od pomysłu problem przestał by aktualny. W moim przekonaniu, nie przestał by aktualny. Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 6

7 Chciałbym wiedzie, czy prezydent, proponujc pewne rozwizania, poprzedził je pewn analiz dopuszczalnoci. 2. W zeszłym roku Rada Miasta nadała tytuł honorowego Obywatela Panu Lechowi Wałsie - Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Prosz o szybk, pisemn informacj, na jakim etapie ta sprawa si znajduje przypomn, e wrczenie powinno nastpi na sesji uroczystej. W tej sytuacji prosz o rozstrzygniecie i szybk informacj, jak sprawy bd rozwizane, w przeciwnym razie chyba Prezydium Rady bdzie si musiało zaj organizowaniem spotkania i tego wrczenia tytułu Honorowego obywatela. Jeli chodzi o Rad Miasta Szczecina, to wrczenie si odbyło. Nie chciałbym podejrzewa wnioskodawców o jak tylko promocj polityczn wniosek był składany w okresie dla Pana Prezydenta trudnym. Musimy by konsekwentni i ten tytuł wrczy i wykona uchwał Rady Miasta. Prosz o odpowied na pimie. Radna p. Aleksandra Mrozek pytała: 1. Mieszkacy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 35,37,55,61 zwracaj si z prob o nadanie szybszego biegu renowacji podwórka. Prace z tym zwizane trwaj od 2007 r., przygotowany został projekt, rzecz pewnie jak zwykle w pienidzach. Czy wobec tego jest gwarancja, e w budecie miasta, ze rodków, które si pojawi, znajd si jeszcze w tym roku pienidze na dokoczenie tej inwestycji? 2. Proba o nadanie szybszego biegu działaniom Stray Miejskiej w zwizku ze zgłoszonym przeze mnie na wniosek mieszkaca 12 marca faktem porzucenia samochodu na ul. Sosnowej. Samochód jest stopniowo rozkrcany. Jest koniec kwietnia i do tej pory adnych działa nie podjto. Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: 1. Czy słuby miejskie mogłyby zbada stan nawierzchni deptaku w niektórych miejscach powyrywane kostki, miejsca zapadnite, zdewastowane ławki wszystko to rodzi niebezpieczestwo np. zwichnicia nogi i innych nieszcz? 2. Czy w kocu na deptaku bd urzdzenia zabawowe dla dzieci? Uzgodnilimy w zeszłym roku, e nie musi by to plac zabaw, ale gdzieniegdzie trzy, cztery urzdzenia, eby si dzieci nie musiały bawi szachami, niszczc je i naraajc si na niebezpieczestwo urazów. Podobno te urzdzenia s zakupione, wic, w czym problem? 3. Kto odpowiada za ronda? Wracajc do Ronda Jana Pawła II 3 dni wydzwaniałam, eby to rondo uporzdkowa i nasadzi moe jakie kwiaty. Odsyłano mnie z ZGKiM do jakiego pana, bo jest jaka rkojmia, gwarancja na wykonanie tego ronda, a to z kolei nie ma nic wspólnego z kwiatkami. Kto mógłby rzeczywicie t spraw załatwi? 4. Czy mona zakupi jakie korytka i urzdzi poidła dla gołbi, które s ywymi stworzeniami i musz pi, a poza tym stanowi jedn z atrakcji na deptaku? Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1. Kolejny raz zadaj pytanie o zainstalowanie łapacza piłki przy Szkole Specjalnej przy ul. Zachodniej. Jak zdarzy si wypadek, bdziemy znów przeprowadza kontrole w szkołach i wtedy zabezpiecza rodki finansowe na tego rodzaju urzdzenia. Sezon na piłk non ju si rozpoczł, dzieci i młodzie graj w piłk, która wypada na ul. Zachodni i łatwo o wypadek. 2. Kiedy zostanie zakoczony remont ogrodzenia przy Szkole Specjalnej? Cze została wyremontowana w zeszłym roku, remont stanł i w tym roku nic si nie dzieje. 3. Co obejmuje umowa z Poliklinik dot. szczepie przeciwko HPV? Dlaczego informacje dot. szczepie maj przekazywa rodzicom dyrektorzy zamiast firmy, która została wyłoniona do przeprowadzania tych szczepie? 4. Pojawił si nowy system rezerwacji miejsc parkingowych na Placu Pocztowym od dwóch tygodni na miejscu parkingowym wystawiany jest stół i nie mona w tym miejscu zaparkowa. Chodzi o miejsce naprzeciw drukarni. Czy słuby porzdkowe bd na to reagowały? Nie pytam ju, czy pracownicy strefy płatnego parkowania cigaj opłaty za to zarezerwowane miejsce? Dzi, przed moim przyjciem na sesj, sytuacja si powtórzyła, prosz to uregulowa, bo miejsc jest niewiele. 5. Czy prawd jest, e w MOPS-ie zatrudniane s ony SLD-owskich działaczy z Biura Prezydenta Miasta, jeli tak, to od kiedy i jakie kwoty wynagrodzenia s na to przeznaczone? Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 7

8 6. Jak przebiega egzekucja zasdzonej od SLD kwoty ok. 700 tys. zł? Zwracam uwag, e akurat 700 tys. zł brakuje na podwyszenie wynagrodze dla nauczycieli. To włanie taka kwota, jeli trzeba wskaza w budecie. 7. Czy został ogłoszony przetarg na boisko przy Gimnazjum nr 7? 8. Jakie s przyczyny czstych zmian konta ZGKiM, na które mieszkacy wnosz opłaty za wiadczone usługi? Kilkakrotnie, nie wiadomo, dlaczego, to konto było zmieniane? 9. Co si dzieje w budynku, gdzie mieciła si siedziba Pełnomocnika do spraw Rozwizywania Problemów Alkoholowych przy ul Sienkiewicza? Czy s tam prowadzone jakie remonty, czy budynek jest przeznaczony do sprzeday? Prosz o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Radny p. Krzysztof Machalica pytał: 1. Kamienica przy ul. Masarskiej wiem, e Miejski Konserwator Zabytków prowadzi jakie działania w tej sprawie, ale chciałbym na pimie uzyska odpowied, jak daleko posunite s te sprawy. Tam moe doj do wypadku, bo przychodz tam bezdomni, a wtedy, kto bdzie za to odpowiadał? 2. Hotel pod wie został sprzedany, miał tam by hotel (rozmowy prowadzono, kiedy zastpc prezydenta był Pan Mariusz Woniak), niestety jest to samo, co z ul. Masarsk budynek ulega dewastacji, mimo załoenia przez właciciela jaki zabezpiecze, w rodku miasta szykuje nam si nastpna ruina. 3. Co dalej ze spółk Centrum Biznesu? W 2007 r. Rada wyraziła zgod na zbycie udziałów w spółce Centrum Biznesu. Do dzisiejszego dnia nie ma ani kupca, ani przetargu. Stoi sobie CB i nie wiemy, co dalej z tym tworem bdzie. W dalszej czci sesji przedstawi swój pomysł. Radny p. Robert Dowhan pytał: 1. Strefa płatnego parkowania jeden z moich pracowników zaparkował samochód. Kilka dni temu dostalimy wezwanie do zapłaty za samochód zaparkowany 2,5 roku temu 11 stycznia 2007 r. Dzi przyszło wezwanie do zapłaty. Jeeli po takim okresie takich wezwa na 50 zł jest wicej, np w roku, to kto odpowiada za to, e ciganie nastpuje po tak długim czasie? Czy to nie jest wiadome działanie na szkod Miasta, które korzysta z kredytu, który te kosztuje. Nasz mandat został zapłacony, ale czy zapłac mandat inni ludzie, którzy dostan go po dwóch, czy trzech latach? Czy bd mieli moliwo zweryfikowania, kto, jakim samochodem, kiedykolwiek w tym miejscu parkował? 2. Otrzymałem zgłoszenie, e w ciece rowerowej naprzeciw bloków przy ul. Waszczyka jest bardzo dua dziura. Wpadło tam ostatnio dziecko i do dzi to miejsce nie jest załatane. Prosz o szybk reakcj. Radny p. Piotr Barczak - stan rond w naszym miecie bezpieczestwo i estetyka. Szczególnie mam na myli Rondo Jana Pawła II, które jest zaniedbane. Osoba Jana Pawła II powinna nas skłania do tego, eby rondo jego imienia było szczególnie zadbane. Chce Pastwa prosi o rozwaenie, eby na rondach nie stawiano reklam, nie jest to tylko kwestia estetyki, ale równie bezpieczestwa poruszania si po rondach. Dotyczy to wszystkich rond, ale ja prosz o zwrócenie szczególnej uwagi na Rondo Jana Pawła II. Podczas uroczystoci w rocznic mierci Ojca witego na tym rondzie znajdowały si reklamy. Mam nadziej, e dotyczyłoby to kadej sytuacji, równie wyborów, np. samorzdowych. Radny p. Andrzej Maciejewski pytał: 1. Moje pytania bd dotyczyły spraw zwizanych z upikszaniem miasta. Zrodziły si one w wyniku dyurów i dyskusji oraz rozmów, jakie miały miejsce na pierwszym spotkaniu Zielonogórskiego Towarzystwa Upikszania Miasta. Problemy te dotyczyły zarówno miasta, jak i radnych, bo bez ich pomocy przedstawiane warianty nie zostan zrealizowane. Dlatego trzeba wywoła dyskusj merytoryczn wokół tych tematów, eby pewne sprawy mogły by realizowane. Dlatego chciałbym spyta jeeli chodzi o taki obszar leny, który si nazywa Parkiem Poetów. cierały si tam dwie koncepcje naturalnego rozwoju (przypomn, e wybrano tam 4,5 tony rónych mieci, take cz rzeczy jest ju tam zrobionych) i pytanie jest takie: w jakim kierunku pójdzie Miasto, jeli chodzi o dalszy rozwój tego miejsca, czy naturalnego rozwoju, czy te wprowadzi tam jakie inne plany? Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 8

9 2. Drugi problem dotyczył Doliny Luizy i Wagmostawu. Gotowy jest projekt planu, tylko realizacja, a właciwie najpierw dyskusja nad tym projektem wymaga pewnie moe nawet i innego punktu widzenia, nie mówic, e wymaga te ogromnych rodków. Dlatego, chciałbym zna stanowisko Miasta w realizacji tego projektu, nazwijmy go tak ogólnie - Wagmostaw. 3. Nastpna sprawa upikszania miasta zwizana jest z rondami. Nie jest istotne, co jest tam nasadzone, ale chodzi o ich funkcjonalno. Dlatego chciałbym spyta: czy Miasto robi jakie badania, albo inne tego rodzaju prace, które wskazywałyby na to, jaka jest funkcjonalno tych rond? Przypominam, e kiedy Trasa Północna miała by tras szybkiego ruchu. Teraz pojawiły si ronda. Wikszo tych rond jest taka dyskusyjna, szczególnie przy pracach bardzo blokuje ruch w miecie, dlatego taka analiza jest potrzebna. 4. Kiedy, do kontroli terenów przymiejskich typu park zostały wprowadzone dyury patroli konnych. Czy nie moglibymy do tego wróci? Patrole te dosigały tam, gdzie si nie dojdzie, nie dojedzie i byłaby to te, jaka atrakcja. 5. Kolejna sprawa dotyczy realizacji przez Miasto projektu zwizanego z przeciwdziałaniem szczepionk HPV. Na jakim etapie realizacji - na dzisiaj jest ten projekt? Czy te 500 szczepionek, które zgłosilimy, rzeczywicie wyczerpi potrzeby miasta? 6. Jaki jest stan cieek rowerowych w miecie? Czy wymagaj one jaki konkretnych napraw? Jaka nawierzchnia bdzie przy budowanej w perspektywie ciece rowerowej od ul. Batorego do Łycy? Okazuje si, e ta nawierzchnia cieek rowerowych to powany problem dla rowerzystów. Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1. Pytanie do Pana Prezydenta dotyczce wjazdu z ul. Wrocławskiej na al. Słowackiego, poniewa ten wjazd stanowi teraz jedno z głównych połcze midzy ul. Wrocławsk a Jdrzychowem, bo remontowana jest ul. Sienkiewicza. Na samym pocztku jest parking, niedaleko Komendy Policji i parkuj na tej drodze samochody. Dochodzi do sytuacji, e nie mona wjecha z ul. Wrocławskiej, poniewa pomimo znaku zakazu postoju, parkuj tam samochody. Take prosz o zwrócenie na to uwagi, a udroni to przejazd.. 2. Drugie pytanie dotyczy budowy chodnika przy ul. Nowej. Poniewa, nie było to ujte w budecie w tym roku, bardzo prosz o umieszczenie tej inwestycji w planach budetowych na rok 2010, bo troch niepowanie wyglda to, kiedy połowa drogi Nowej ma chodnik, a połowa tego chodnika nie ma. 3. We wczorajszej Gazecie Lubuskiej ukazał si artykuł p. Artura Matyszczyka, w którym piszc o zawodach wykonywanych przez radnych, napisał: nauczyciele, emeryci, urzdnicy, a reszta to prywaciarze. Dlatego mam tak prob Panie redaktorze, by nastpnym razem nie uywa tego okrelenia, poniewa jeszcze 20 lat temu było to bardzo negatywne okrelenie. Po drugie, jakby to brzmiało, gdyby np. na emerytów mówi emeryciarze. Czy Pan Prezydent podziela mój pogld w tej sprawie, czy te ma inny pogld? Pan Prezydent nie odpowiedział na to pytanie odpowied na pimie. Radna p. Grayna Jaskólska - poproszono mnie o informacj w sprawie przewozu autobusami MZK osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - samojezdnych, gdy aktualny regulamin tego zabrania. Osoby niepełnosprawne nie mog korzysta z autobusów miejskich w Zielonej Górze. Z doniesie prasowych wynika, e wózki samojezdne stanowi zagroenie bezpieczestwa pasaerów. W zwizku z tym, czy były przez MZK przeprowadzone jakiekolwiek badania w tym zakresie, uzasadniajce taki zapis w regulaminie? Czy ta grupa osób, która została pozbawiona moliwoci korzystania z usług MZK, moe liczy na pomoc ze strony Miasta w dofinansowaniu do abonamentu miesicznego przy korzystaniu z usług firmy, która obecnie wiadczy usługi przewozowe niepełnosprawnym w naszym miecie? Jednorazowy koszt przejazdu osoby niepełnosprawnej busem wynosi 5 zł, natomiast abonament miesiczny 150 zł i wydaje si, e to dla osób niepełnosprawnych jest za duo. Radny p. Marek Kamiski pytał: 1. Od strony ul. dr Pieninego przy posterunku policji, jest wjazd do posesji al. Niepodległoci 7a, 7b, 7c i 11 - od a do d. Wjazd ten jest obarczony zakazem, z wyjtkiem pracowników ALDEMED-u i najemców tyche posesji oraz mieszkaców. Ten zakaz wjazdu jest notorycznie łamany przez innych uytkowników. Czy mieszkacy i najemcy uprawnieni do tego wjazdu Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 9

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo