przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 28 kwietnia 2009 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk i Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta, Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze p. Jerzy Politowicz, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze. 4. Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku opracowanie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2008 roku. 6. Sprawozdanie - Informacja Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej w roku Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2008 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 630, 2) ustalenia wysokoci opłat za usuwanie pojazdów z drogi i za parkowanie usunitych pojazdów na parkingu strzeonym - druk nr 631, 3) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 634, 4) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze - druk nr 642, 5) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 643, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 6) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 644, 7) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 645, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 646, 9) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 647, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci lokalowej sprzedawanej na rzecz najemcy - druk nr 648, 11) uchwalenia Miejskiego Programu Działa na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoci na lata druk nr 650, 12) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 652, 13) uchylajca uchwały w sprawie wyraania zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 653, 14) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk wnioskował o zmian porzdku obrad poprzez rozszerzenie porzdku o nastpujce projekty uchwał: zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655 1, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - druk nr 656 2, zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657 3, w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr Głosowanie nad wnioskami o zmian porzdku I. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 17 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 1 Projekt uchwały zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - druk nr 656 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr 660 Załcznik nr 9-19 Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 2

3 II. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - druk nr 656. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania proponowanej zmiany porzdku obrad nie uchwaliła z uwagi na brak wymaganej bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady za przyjciem zmiany (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 10 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymujcych 6 głosów. III. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. IV. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr 660. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 24 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze. 4. Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku opracowanie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2008 roku. 6. Sprawozdanie - Informacja Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej w roku Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2008 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 630, 2) ustalenia wysokoci opłat za usuwanie pojazdów z drogi i za parkowanie usunitych pojazdów na parkingu strzeonym - druk nr 631, 3) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 634, Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 3

4 4) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze - druk nr 642, 5) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 643, 6) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 644, 7) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 645, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 646, 9) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 647, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci lokalowej sprzedawanej na rzecz najemcy - druk nr 648, 11) uchwalenia Miejskiego Programu Działa na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoci na lata druk nr 650, 12) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 652, 13) uchylajca uchwały w sprawie wyraania zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 653, 14) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 654, 15) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 655, 16) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 657, 17) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci połoonych w Łycy, Czerwiesku i Przylepie - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski pytał: 1. Pytanie do Zastpcy Prezydenta Miasta Pani Wiolety Harlak! Prosz poda argumenty przemawiajce za przekazaniem do prowadzenia osobom fizycznym lub stowarzyszeniom, dwóch nowych przedszkoli, dostosowanych i wyremontowanych całkowicie przez Miasto i za miejskie pienidze. Dlaczego Miasto nie chce prowadzi przedszkoli, skoro jest to jego jedno z podstawowych zada? Oczekuj wyjanie dotyczcych nastpujcych kwestii: dlaczego to niby osoby fizyczne i stowarzyszenia maj szybciej ni miasto uruchomi przedszkola? Ile nadal pienidzy miasto bdzie przekazywało osobom fizycznym i stowarzyszeniom prowadzcym przedszkola? Jakie to bd kwoty w porównaniu do sum przekazywanych na prowadzone przez Miasto tego typu placówki, z uwzgldnieniem zuycia i potrzeb remontowych tych ostatnich, gdy nie s to obiekty nowe? Ile bdzie wynosi opłata za miesiczny pobyt dziecka w przedszkolu waz z wyywieniem w porównaniu do miejskich placówek? Jak ofert zaj dodatkowych zaoferuj osoby fizyczne i stowarzyszenia i za jakie kwoty w porównaniu do przedszkoli prowadzonych przez miasto? Prosz równie do odpowiedzi dołczy wzór umów z osobami fizycznymi lub stowarzyszeniami jakie miasto przygotowało. Prosz o odpowied na pimie. 2. Pani Wiceprezydent! Prosz równie poinformowa radnych, dlaczego wbrew wczeniejszym Pani publicznym deklaracjom, organ prowadzcy nie podjł do tej pory rozmów z organizacjami zwizkowymi w celu zapewnienia pracownikom likwidowanego Gimnazjum nr 5 konkretnych miejsc pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra? Prosz o odpowied na pimie. 3. Pani Wiceprezydent! W zwizku z tym, e w poniedziałek pónym wieczorem na oddział zakany Szpitala Wojewódzkiego trafiła kobieta, która przebywała ostatnio w rejonie zagroonym epidemi wiskiej grypy pytam si, jakie działania podjło Miasto i Pani jako zastpca prezydenta ds. społecznych w sprawie ewentualnego wystpienia w Zielonej Górze przypadków zakaenia wisk gryp? Czy prezydent powołał sztab, który jest przygotowany na tak ewentualno, a jeli nie to, dlaczego tego nie zrobił? Jakie konkretnie działania ma zamiar podj Miasto w tej sprawie? 4. Panie Prezydencie! W obliczu ostatnich doniesie prasowych o personalnych rozgrywkach pomidzy Panem Prezydentem Kubickim, Pani Wiceprezydent Harlak a Panem Wicemarszałkiem Wontorem, w imieniu klubu radnych PiS pytam, co bdzie dalej z budow zaplanowanych, dziki klubom radnych PiS i PO, w budecie 2009 roku boisk Orlik? Ile w kocu powstanie tego typu obiektów w naszym miecie? Czy jeden przy ulicy ródlanej, czy trzy, wliczajc w to boiska przy Gimnazjum nr 6 i przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych? Klub radnych PiS zwrócił si do Pana Marszałka Jabłoskiego z prob o to aby ujł w swoich planach jak najwiksz liczb boisk Orlik w Zielonej Górze, argumentujc to tym, e mamy zabezpieczone rodki na budow 6 tego typu obiektów (oprócz wyej wymienionych take przy Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Ekologicznych i przy Zespole Szkół Sportowych, cho ta ostatnia szkoła jest bardziej zainteresowana programem: Blisko boisko). Jednak wobec doniesie prasowych mamy wtpliwoci, czy to si uda. Jeli si nie uda, to prosz odpowiedzie dokładnie: kiedy Miasto rozpocznie budow boisk za swoje pienidze, bdce wkładem własnym do Orlików? Przypominam, e jest to 834 tys. na kade z 6 zaplanowanych boisk i za t kwot mona wybudowa ju ładne boisko. Na odpowied na to pytanie czekaj dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice. Przypomn, e umowa pomidzy prezydentem Kubickim a klubami radnych PiS i PO zakładała budow boisk za własne rodki, jeli nie uda si pozyska wsparcia z programu Orlik. W zwizku z tym, prosz o podanie dokładnych terminów dotyczcych zakoczenia stara o Orliki i przystpienia do budowy w/w obiektów za własne rodki. Prosz o odpowied na pimie. 5. Co prawda rozmawiałem ju konkretnie z Panem naczelnikiem Pawłem Urbaskim na ten temat, ale mija półtora roku odkd poruszyłem t spraw i nic si nie zmieniło. W zwizku z tym prosz poda dokładny harmonogram działa remontowych boiska przy III LO. Kiedy i w jaki sposób zostanie ono naprawione? Kto ponosi win za złe wybudowanie tego boiska? Projektant czy wykonawca? Kto poniesie koszty naprawy i jakiej wielkoci bdzie to kwota? Nie wyobraam Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 5

6 sobie, eby do koca tegorocznych wakacji boisko nie zostało naprawione. Prosz o odpowied na pimie. 6. Przed ratuszem mieszkaniec zadał pytanie kiedy wreszcie Miasto zabezpieczy skarp przy V Liceum Ogólnokształccym oraz Gimnazjum nr 3? Prosz o odpowied na pimie. Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1. Jak maj postpowa Zielonogórzanie w zwizku z niebezpieczestwem pandemii wiskiej grypy, jakie działania podejmie miasto? Prosz o przygotowanie odpowiedzi w porozumieniu z odpowiednimi słubami Wojewody. 2. Jaka jest aktualna sytuacja w zakresie zapewnienia miejsc przedszkolnych w rejonie Os. Zastalowskiego? 3. Kiedy bdzie włczone owietlenie na Placu Powstaców Wielkopolskich? Nie działa od kilku miesicy. 4. Czy bd ustawione w miecie dodatkowe estetyczne toalety typu toy toy podobne do tej, która funkcjonuje przy skrzyowaniu ul. Podgórnej i Lwowskiej? Chodzi m. in. o lokalizacje w pobliu postojów taksówek. 5. Czy Miasto moe wspomóc rozwizanie problemu telebimu przy ul. Boh. Westerplatte poprzez wskazanie firmie reklamowej alternatywnej lokalizacji nie powodujcej uciliwoci dla mieszkaców? 6. Kiedy bd naprawione lub wymienione chodniki przy sklepie Mira? 7. Kiedy bdzie naprawiona gruntowa nawierzchnia al. Zjednoczenia na odcinku równoległym do Castoramy - po drugiej stronie dwóch głównych jezdni znajduje si gruntowa droga, która równie ma nazw Al. Zjednoczenia. S przy niej lokale firm i budynki mieszkalne. Prezydent podawał termin wiosna ubiegłego roku. Mieszkacy sygnalizuj, e nic nie zrobiono. 8. Kiedy chocia w dorany sposób bdzie naprawiona nawierzchnia ul. Rymarskiej i ssiednich? 9. Kiedy ul. rednia otrzyma now nawierzchni? Pytaj o to mieszkacy i prywatni inwestorzy, którzy w tym rejonie zainwestowali znaczce rodki w budow siedmiu budynków plombowych. Przypominam, e na rewitalizacj tego kwartału starówki ju w budecie na 2007 r. z tak zwanej puli PiS przeznaczono 300 tys. Do tej pory brak efektów działa. 10. Muzeum Ziemi Lubuskiej wystpiło do Prezydenta Miasta z pismem o dofinansowanie projektu rozbudowy muzeum. Dofinansowanie w kwocie ok. 200 tys. jest warunkiem otrzymania dotacji z LRPO na rozbudow wycenian na 13 mln zł. Koncepcja merytoryczna rozbudowy przewiduje powstanie Muzeum Osadnictwa na Ziemi Lubuskiej, Ekspozycji Historii Ziemi lubuskiej i Zielonej Góry oraz Galerii Złotego Grona. 11. Kiedy bdzie zrealizowana uchwała w sprawie zamiany gruntów w okolicach osiedla Na Cegielni? 12. Ile wynosz szacunkowe wpływy z podatku PIT do budetu miasta od mieszkaców zamieszkałych na nowym osiedlu połoonym na ok. 10 ha gruntu? Na przykładzie np. Osiedla Zdrojowego. Prosz Pana Prezydenta o odpowiedzi na pimie. 13. Korzystajc z okazji, pragn podzikowa Panu Prezydentowi, dyrektorowi ZGKiM oraz Komendantowi Stray Miejskiej za realizacje postulatów mieszkaców w sprawie posprztania fragmentów ul. Tylnej i redniej oraz zaplecza Domu Pomocy Społecznej przy u Alei Słowackiego. Radny p. Adam Urbaniak pytał: 1. W nawizaniu do pytania zadanego wczeniej proby o pisemn opinie prawn w kwestii nabycia udziałów przez Miasto Zielona Góra w spółce z o. o. Kablówka. Przypomn, e taki pomysł Prezydent Miasta przedstawił radnym. Nastpnie, kiedy nie został przyjty zbyt ochoczo, radni zostali ocenieni w ten sposób, e nie chc ratowa miejsc pracy i przedsibiorcy, a w moim przekonaniu s due wtpliwoci, co do prawnej dopuszczalnoci nabycia udziałów w takim podmiocie. Ja to uzasadnienie ju przedstawiałem i te moje wtpliwoci. Chciałbym, wic potwierdzenia, na jakiej podstawie Pan Prezydent takie propozycje publicznie i formalnie zgłaszał, czy to jest dopuszczalne, czy nie. Otrzymałem odpowied miesic temu, e wobec odstpienia od pomysłu problem przestał by aktualny. W moim przekonaniu, nie przestał by aktualny. Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 6

7 Chciałbym wiedzie, czy prezydent, proponujc pewne rozwizania, poprzedził je pewn analiz dopuszczalnoci. 2. W zeszłym roku Rada Miasta nadała tytuł honorowego Obywatela Panu Lechowi Wałsie - Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Prosz o szybk, pisemn informacj, na jakim etapie ta sprawa si znajduje przypomn, e wrczenie powinno nastpi na sesji uroczystej. W tej sytuacji prosz o rozstrzygniecie i szybk informacj, jak sprawy bd rozwizane, w przeciwnym razie chyba Prezydium Rady bdzie si musiało zaj organizowaniem spotkania i tego wrczenia tytułu Honorowego obywatela. Jeli chodzi o Rad Miasta Szczecina, to wrczenie si odbyło. Nie chciałbym podejrzewa wnioskodawców o jak tylko promocj polityczn wniosek był składany w okresie dla Pana Prezydenta trudnym. Musimy by konsekwentni i ten tytuł wrczy i wykona uchwał Rady Miasta. Prosz o odpowied na pimie. Radna p. Aleksandra Mrozek pytała: 1. Mieszkacy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 35,37,55,61 zwracaj si z prob o nadanie szybszego biegu renowacji podwórka. Prace z tym zwizane trwaj od 2007 r., przygotowany został projekt, rzecz pewnie jak zwykle w pienidzach. Czy wobec tego jest gwarancja, e w budecie miasta, ze rodków, które si pojawi, znajd si jeszcze w tym roku pienidze na dokoczenie tej inwestycji? 2. Proba o nadanie szybszego biegu działaniom Stray Miejskiej w zwizku ze zgłoszonym przeze mnie na wniosek mieszkaca 12 marca faktem porzucenia samochodu na ul. Sosnowej. Samochód jest stopniowo rozkrcany. Jest koniec kwietnia i do tej pory adnych działa nie podjto. Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: 1. Czy słuby miejskie mogłyby zbada stan nawierzchni deptaku w niektórych miejscach powyrywane kostki, miejsca zapadnite, zdewastowane ławki wszystko to rodzi niebezpieczestwo np. zwichnicia nogi i innych nieszcz? 2. Czy w kocu na deptaku bd urzdzenia zabawowe dla dzieci? Uzgodnilimy w zeszłym roku, e nie musi by to plac zabaw, ale gdzieniegdzie trzy, cztery urzdzenia, eby si dzieci nie musiały bawi szachami, niszczc je i naraajc si na niebezpieczestwo urazów. Podobno te urzdzenia s zakupione, wic, w czym problem? 3. Kto odpowiada za ronda? Wracajc do Ronda Jana Pawła II 3 dni wydzwaniałam, eby to rondo uporzdkowa i nasadzi moe jakie kwiaty. Odsyłano mnie z ZGKiM do jakiego pana, bo jest jaka rkojmia, gwarancja na wykonanie tego ronda, a to z kolei nie ma nic wspólnego z kwiatkami. Kto mógłby rzeczywicie t spraw załatwi? 4. Czy mona zakupi jakie korytka i urzdzi poidła dla gołbi, które s ywymi stworzeniami i musz pi, a poza tym stanowi jedn z atrakcji na deptaku? Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1. Kolejny raz zadaj pytanie o zainstalowanie łapacza piłki przy Szkole Specjalnej przy ul. Zachodniej. Jak zdarzy si wypadek, bdziemy znów przeprowadza kontrole w szkołach i wtedy zabezpiecza rodki finansowe na tego rodzaju urzdzenia. Sezon na piłk non ju si rozpoczł, dzieci i młodzie graj w piłk, która wypada na ul. Zachodni i łatwo o wypadek. 2. Kiedy zostanie zakoczony remont ogrodzenia przy Szkole Specjalnej? Cze została wyremontowana w zeszłym roku, remont stanł i w tym roku nic si nie dzieje. 3. Co obejmuje umowa z Poliklinik dot. szczepie przeciwko HPV? Dlaczego informacje dot. szczepie maj przekazywa rodzicom dyrektorzy zamiast firmy, która została wyłoniona do przeprowadzania tych szczepie? 4. Pojawił si nowy system rezerwacji miejsc parkingowych na Placu Pocztowym od dwóch tygodni na miejscu parkingowym wystawiany jest stół i nie mona w tym miejscu zaparkowa. Chodzi o miejsce naprzeciw drukarni. Czy słuby porzdkowe bd na to reagowały? Nie pytam ju, czy pracownicy strefy płatnego parkowania cigaj opłaty za to zarezerwowane miejsce? Dzi, przed moim przyjciem na sesj, sytuacja si powtórzyła, prosz to uregulowa, bo miejsc jest niewiele. 5. Czy prawd jest, e w MOPS-ie zatrudniane s ony SLD-owskich działaczy z Biura Prezydenta Miasta, jeli tak, to od kiedy i jakie kwoty wynagrodzenia s na to przeznaczone? Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 7

8 6. Jak przebiega egzekucja zasdzonej od SLD kwoty ok. 700 tys. zł? Zwracam uwag, e akurat 700 tys. zł brakuje na podwyszenie wynagrodze dla nauczycieli. To włanie taka kwota, jeli trzeba wskaza w budecie. 7. Czy został ogłoszony przetarg na boisko przy Gimnazjum nr 7? 8. Jakie s przyczyny czstych zmian konta ZGKiM, na które mieszkacy wnosz opłaty za wiadczone usługi? Kilkakrotnie, nie wiadomo, dlaczego, to konto było zmieniane? 9. Co si dzieje w budynku, gdzie mieciła si siedziba Pełnomocnika do spraw Rozwizywania Problemów Alkoholowych przy ul Sienkiewicza? Czy s tam prowadzone jakie remonty, czy budynek jest przeznaczony do sprzeday? Prosz o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Radny p. Krzysztof Machalica pytał: 1. Kamienica przy ul. Masarskiej wiem, e Miejski Konserwator Zabytków prowadzi jakie działania w tej sprawie, ale chciałbym na pimie uzyska odpowied, jak daleko posunite s te sprawy. Tam moe doj do wypadku, bo przychodz tam bezdomni, a wtedy, kto bdzie za to odpowiadał? 2. Hotel pod wie został sprzedany, miał tam by hotel (rozmowy prowadzono, kiedy zastpc prezydenta był Pan Mariusz Woniak), niestety jest to samo, co z ul. Masarsk budynek ulega dewastacji, mimo załoenia przez właciciela jaki zabezpiecze, w rodku miasta szykuje nam si nastpna ruina. 3. Co dalej ze spółk Centrum Biznesu? W 2007 r. Rada wyraziła zgod na zbycie udziałów w spółce Centrum Biznesu. Do dzisiejszego dnia nie ma ani kupca, ani przetargu. Stoi sobie CB i nie wiemy, co dalej z tym tworem bdzie. W dalszej czci sesji przedstawi swój pomysł. Radny p. Robert Dowhan pytał: 1. Strefa płatnego parkowania jeden z moich pracowników zaparkował samochód. Kilka dni temu dostalimy wezwanie do zapłaty za samochód zaparkowany 2,5 roku temu 11 stycznia 2007 r. Dzi przyszło wezwanie do zapłaty. Jeeli po takim okresie takich wezwa na 50 zł jest wicej, np w roku, to kto odpowiada za to, e ciganie nastpuje po tak długim czasie? Czy to nie jest wiadome działanie na szkod Miasta, które korzysta z kredytu, który te kosztuje. Nasz mandat został zapłacony, ale czy zapłac mandat inni ludzie, którzy dostan go po dwóch, czy trzech latach? Czy bd mieli moliwo zweryfikowania, kto, jakim samochodem, kiedykolwiek w tym miejscu parkował? 2. Otrzymałem zgłoszenie, e w ciece rowerowej naprzeciw bloków przy ul. Waszczyka jest bardzo dua dziura. Wpadło tam ostatnio dziecko i do dzi to miejsce nie jest załatane. Prosz o szybk reakcj. Radny p. Piotr Barczak - stan rond w naszym miecie bezpieczestwo i estetyka. Szczególnie mam na myli Rondo Jana Pawła II, które jest zaniedbane. Osoba Jana Pawła II powinna nas skłania do tego, eby rondo jego imienia było szczególnie zadbane. Chce Pastwa prosi o rozwaenie, eby na rondach nie stawiano reklam, nie jest to tylko kwestia estetyki, ale równie bezpieczestwa poruszania si po rondach. Dotyczy to wszystkich rond, ale ja prosz o zwrócenie szczególnej uwagi na Rondo Jana Pawła II. Podczas uroczystoci w rocznic mierci Ojca witego na tym rondzie znajdowały si reklamy. Mam nadziej, e dotyczyłoby to kadej sytuacji, równie wyborów, np. samorzdowych. Radny p. Andrzej Maciejewski pytał: 1. Moje pytania bd dotyczyły spraw zwizanych z upikszaniem miasta. Zrodziły si one w wyniku dyurów i dyskusji oraz rozmów, jakie miały miejsce na pierwszym spotkaniu Zielonogórskiego Towarzystwa Upikszania Miasta. Problemy te dotyczyły zarówno miasta, jak i radnych, bo bez ich pomocy przedstawiane warianty nie zostan zrealizowane. Dlatego trzeba wywoła dyskusj merytoryczn wokół tych tematów, eby pewne sprawy mogły by realizowane. Dlatego chciałbym spyta jeeli chodzi o taki obszar leny, który si nazywa Parkiem Poetów. cierały si tam dwie koncepcje naturalnego rozwoju (przypomn, e wybrano tam 4,5 tony rónych mieci, take cz rzeczy jest ju tam zrobionych) i pytanie jest takie: w jakim kierunku pójdzie Miasto, jeli chodzi o dalszy rozwój tego miejsca, czy naturalnego rozwoju, czy te wprowadzi tam jakie inne plany? Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 8

9 2. Drugi problem dotyczył Doliny Luizy i Wagmostawu. Gotowy jest projekt planu, tylko realizacja, a właciwie najpierw dyskusja nad tym projektem wymaga pewnie moe nawet i innego punktu widzenia, nie mówic, e wymaga te ogromnych rodków. Dlatego, chciałbym zna stanowisko Miasta w realizacji tego projektu, nazwijmy go tak ogólnie - Wagmostaw. 3. Nastpna sprawa upikszania miasta zwizana jest z rondami. Nie jest istotne, co jest tam nasadzone, ale chodzi o ich funkcjonalno. Dlatego chciałbym spyta: czy Miasto robi jakie badania, albo inne tego rodzaju prace, które wskazywałyby na to, jaka jest funkcjonalno tych rond? Przypominam, e kiedy Trasa Północna miała by tras szybkiego ruchu. Teraz pojawiły si ronda. Wikszo tych rond jest taka dyskusyjna, szczególnie przy pracach bardzo blokuje ruch w miecie, dlatego taka analiza jest potrzebna. 4. Kiedy, do kontroli terenów przymiejskich typu park zostały wprowadzone dyury patroli konnych. Czy nie moglibymy do tego wróci? Patrole te dosigały tam, gdzie si nie dojdzie, nie dojedzie i byłaby to te, jaka atrakcja. 5. Kolejna sprawa dotyczy realizacji przez Miasto projektu zwizanego z przeciwdziałaniem szczepionk HPV. Na jakim etapie realizacji - na dzisiaj jest ten projekt? Czy te 500 szczepionek, które zgłosilimy, rzeczywicie wyczerpi potrzeby miasta? 6. Jaki jest stan cieek rowerowych w miecie? Czy wymagaj one jaki konkretnych napraw? Jaka nawierzchnia bdzie przy budowanej w perspektywie ciece rowerowej od ul. Batorego do Łycy? Okazuje si, e ta nawierzchnia cieek rowerowych to powany problem dla rowerzystów. Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1. Pytanie do Pana Prezydenta dotyczce wjazdu z ul. Wrocławskiej na al. Słowackiego, poniewa ten wjazd stanowi teraz jedno z głównych połcze midzy ul. Wrocławsk a Jdrzychowem, bo remontowana jest ul. Sienkiewicza. Na samym pocztku jest parking, niedaleko Komendy Policji i parkuj na tej drodze samochody. Dochodzi do sytuacji, e nie mona wjecha z ul. Wrocławskiej, poniewa pomimo znaku zakazu postoju, parkuj tam samochody. Take prosz o zwrócenie na to uwagi, a udroni to przejazd.. 2. Drugie pytanie dotyczy budowy chodnika przy ul. Nowej. Poniewa, nie było to ujte w budecie w tym roku, bardzo prosz o umieszczenie tej inwestycji w planach budetowych na rok 2010, bo troch niepowanie wyglda to, kiedy połowa drogi Nowej ma chodnik, a połowa tego chodnika nie ma. 3. We wczorajszej Gazecie Lubuskiej ukazał si artykuł p. Artura Matyszczyka, w którym piszc o zawodach wykonywanych przez radnych, napisał: nauczyciele, emeryci, urzdnicy, a reszta to prywaciarze. Dlatego mam tak prob Panie redaktorze, by nastpnym razem nie uywa tego okrelenia, poniewa jeszcze 20 lat temu było to bardzo negatywne okrelenie. Po drugie, jakby to brzmiało, gdyby np. na emerytów mówi emeryciarze. Czy Pan Prezydent podziela mój pogld w tej sprawie, czy te ma inny pogld? Pan Prezydent nie odpowiedział na to pytanie odpowied na pimie. Radna p. Grayna Jaskólska - poproszono mnie o informacj w sprawie przewozu autobusami MZK osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - samojezdnych, gdy aktualny regulamin tego zabrania. Osoby niepełnosprawne nie mog korzysta z autobusów miejskich w Zielonej Górze. Z doniesie prasowych wynika, e wózki samojezdne stanowi zagroenie bezpieczestwa pasaerów. W zwizku z tym, czy były przez MZK przeprowadzone jakiekolwiek badania w tym zakresie, uzasadniajce taki zapis w regulaminie? Czy ta grupa osób, która została pozbawiona moliwoci korzystania z usług MZK, moe liczy na pomoc ze strony Miasta w dofinansowaniu do abonamentu miesicznego przy korzystaniu z usług firmy, która obecnie wiadczy usługi przewozowe niepełnosprawnym w naszym miecie? Jednorazowy koszt przejazdu osoby niepełnosprawnej busem wynosi 5 zł, natomiast abonament miesiczny 150 zł i wydaje si, e to dla osób niepełnosprawnych jest za duo. Radny p. Marek Kamiski pytał: 1. Od strony ul. dr Pieninego przy posterunku policji, jest wjazd do posesji al. Niepodległoci 7a, 7b, 7c i 11 - od a do d. Wjazd ten jest obarczony zakazem, z wyjtkiem pracowników ALDEMED-u i najemców tyche posesji oraz mieszkaców. Ten zakaz wjazdu jest notorycznie łamany przez innych uytkowników. Czy mieszkacy i najemcy uprawnieni do tego wjazdu Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 9

10 mogliby otrzyma stosowne identyfikatory, a potem słuby miejskie i policyjne mogłyby czyni swoje powinnoci, by zrobi tam porzdek? Teren te nie wyglda ciekawie. 2. Na jakim etapie jest sprawa rozwizania problemu ul. Mokrej budowy sigacza dwóch posesji sprzedanych przez Miasta inwestorom, którzy postawili tam swoje domy i w dalszym cigu maj powane problemy, eby w nich zamieszka? 3. Na jakim etapie jest budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 7? To jest umieszczone w tegorocznym budecie. Na jakim etapie jest remont dróg gruntowych Zboowa i Irysowa? Pogoda jest idealna, jak spadn deszcze, to tylko amfibia i dobry samochód terenowy pozwol przejecha tymi drogami. Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 10

11 3. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przypomniał, e pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r. wystpiono do Prezydenta Miasta o przygotowanie i przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze z uwzgldnieniem stanu na dzie 31 marca 2009 r., gdy na ten dzie powinny by ju znane dane ksigowe. - Czy jest przygotowana informacja w tym zakresie? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk poinformował, e informacj o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki ZZUM przedstawi nowy prezes p. Marian Zitkiewicz. Prezes Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o. o. w Zielonej Górze Pan Marian Zitkiewicz Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, Szanowni Pastwo! Dyskusja, jaka toczy si w rónych krgach i z rónym nateniem na temat spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich spółki, któr od kilkunastu dni zarzdzam, wymaga nie tyle wyjanie, ale rzucenia pewnego wiatła na obraz, który dla wielu nie przedstawia ju adnej wartoci. Wdziczny jestem, e temat postawiono na dzisiejszej sesji, aczkolwiek mam wiadomo, e nie załatwi to problemów, które wystpuj w spółce. Po pierwsze, wyniki na koniec roku i na koniec pierwszego kwartału, jakie przedstawiły mi ustpujce władze spółki, wygldaj le. Jeeli chodzi o rok 2008, to spółka osignła przychody ogółem ,65 zł, z czego Zakład Pogrzebowy zł oraz Palmiarnia ,43 zł. Koszty działalnoci prowadzonej przez spółk ogółem ,21 zł, w tym Zakład Pogrzebowy ,56 zł, Palmiarnia ,65 zł. Ogółem wynik zamykał si strat w wysokoci ,56 zł, w tym Zakład Pogrzebowy plus ,66 zł, Palmiarnia - minus ,22 zł. W stracie około 500 tys. zł stanowiły zaewidencjonowane koszty pierwszego wyposaenia (zakup drobnego sprztu naczy itp. słucych do prowadzenia działalnoci gastronomicznej). Prawd jest równie, e spółka jest na dzie dzisiejszy w takim stanie organizacyjnym przed upływem pierwszego roku działalnoci i jest to pewien etap, który naleałoby zamkn głbsz analiz, tym bardziej, e na 31 marca 2009 r. wyniki te przedstawiaj si równie niekorzystnie. Przychody, które osignła spółka to: ogółem ,69 zł, z czego Zakład Pogrzebowy ,73 zł i Palmiarnia ,96 zł. Odliczajc koszty wynik na koniec pierwszego kwartału to strata ,91 zł, w tym Zakład Pogrzebowy zysk ,85 zł i Palmiarnia strata ,76 zł. Dwa zdania komentarza po zapoznaniu si z wynikami, aczkolwiek trudno, abym o kadym z tych wyników mógł dzisiaj wypowiedzie si szczegółowo, a za kad z tych liczb kryj si szczegóły, które z po upływie dwóch, czy trzech miesicy bd mógł Pastwu z wikszym przyblieniem i wiksz wiarygodnoci przedstawi. Z zestawienia jednoznacznie wynika, e zyskiem zakładu pogrzebowego mona pokry ok. 30% strat przynoszonych przez Palmiarni, zatem połczenie nie zabezpieczyło w ramach jednej firmy samobilansujcej si działalnoci. Warto w tym miejscu wspomnie, e Palmiarnia, praktycznie od 2005 r. nie miała okresu, w którym przynosiłaby zysk, natomiast w latach , połczona z Centrum Biznesu, była w duej czci refinansowana z działalnoci prowadzonej przez Centrum Biznesu chodzi tu o giełd. Std, poszukiwanie zysku tylko w tym zakładzie, w dodatku po rozbudowie zarówno Palmiarni jak i nowego cmentarza, jest to co najmniej problematyczne. Połczenie miało i ma okrelone zalety oraz wspólne punkty odniesienia, o których warto pamita, analizujc wyniki i poziom organizacji tej spółki. S to przede wszystkim wspólny kapitał, którym powinno si łatwiej zarzdza w ramach jednej organizacji. Po drugie podobne problemy wystpuj w jednym i drugim zakładzie w zwizku z przejmowaniem majtku po rozbudowie. W przypadku zakładu pogrzebowego jest to nowy cmentarz, w przypadku Palmiarni zakoczona inwestycja rozbudowy Palmiarni. Po trzecie, w obydwu zakładach problemem jest ograniczenie i uproszczenie zarzdzania poprzez zmniejszenie liczby organów spółki sprowadzenie do jednego zarzdu, jednej rady nadzorczej i połczenia kilku stanowisk, które mog słuy całej spółce, a nie tworzenie ich dla kadej ze spółek oddzielnie. W obu zakładach istotn rol odgrywaj usługi zlecone, które wymagaj szczegółowej analizy i weryfikacji ze wzgldu na poziom ponoszonych kosztów. W obu zakładach prowadzi si działalnoci, które mog by obsługiwane kompleksowo w ramach spółki. W obu zakładach wystpuje równie taki problem, e koszty wynagrodze przekraczaj 40%. Kto, kto prowadzi działalno gospodarcz, zdaje sobie z tego spraw, e przy tak duym obcieniu kosztami wynagrodze, wystpuj inne problemy, które s nastpstwem tak duych kosztów, a nie nowymi problemami. Przy obsłudze gastronomicznej i załoeniu, e 40% stanowi tzw. wsad do kotła i koszty zatrudnienia, dodajmy narzut za usługi, to ju przekraczamy 100% z działalnoci. W zwizku z tym, tak kształtujca si relacja kosztów, jaka ma miejsce na dzie dzisiejszy w spółce i w poszczególnych zakładach, jest wypadkow wyniku, który mamy na koniec roku i po pierwszym kwartale. W obu zakładach s realizowane usługi, które nie Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 11

12 musz by w całoci wiadczone przez ZZUM. Mówi o tych usługach, z których Miasto jako właciciel powinno czerpa wymierne korzyci finansowe, ale niekoniecznie uzyskiwa te korzyci, ponoszc wczeniej koszty, które mona przenie na inne podmioty. Jako problem postrzegam fakt braku na dzie dzisiejszy strategii, która uwzgldniałaby kierunek rozwoju spółki w celu osignicia samobilansowania strat z osignitego zysku. Taka strategia w aktualnym stanie organizacyjnym nie moe powsta, ona jest nierealna i uwaam, e powołanie ZZUM i danie im okrelonych uprawnie, upowania zarzd i właciciela do poszukiwania innych form usług, aby nie dotowa i nie finansowa strat, które powstaj na dzie dzisiejszy. Po zapoznaniu si z wynikami spółki i po wstpnej ocenie sytuacji powodujcej taki wynik, chciałbym przedstawi zarysy pierwszego programu naprawczego. Na dzie dzisiejszy byłbym bardzo niewiarygodny i próbował Pastwa wprowadzi w błd, gdybym powiedział, e za miesic sytuacja zostanie doprowadzona do koca. Wydaje mi si, e to, co chciałbym Pastwu dzi przedstawi powinno zahamowa pewne procesy i rozpocz program naprawczy w spółce. Program naprawczy w spółce to jest okres przynajmniej do koca biecego roku. Nie chciałbym, abymy do koca tego roku nie rozmawiali o sprawach spółki i skłonny jestem referowa te tematy, aczkolwiek mam wiadomo, e działamy na rynku, na którym mamy konkurencj i działanie przy otwartej kurtynie i podnoszeniu pewnych istotnych problemów spółki, zmniejsza nasz konkurencyjno na rynku. Program musi obj cał spółk, gdy przed Zakładem Pogrzebowym ju stoj, a za chwile mog si zwikszy problemy zwizane z konkurencyjnoci firm prywatnych, utrudnie w eksploatacji nowego cmentarza, w zwizku z problemami technicznymi, jakie mog wystpi na tym nowym terenie. Teren jest po rekultywacji i ju s spore problemy z zagospodarowaniem majtku, który w rónej formie był i jest uytkowany na etapie rozbudowy i przekazany. S w obiektach przekazanych do eksploatacji pomieszczenia jeszcze nie wykorzystane, ale nie ma jeszcze do koca doprowadzonych pewnych decyzji, które wi si z funkcjonowaniem Zakładu Pogrzebowego. Wszystko jeszcze przed nami. Koordynowanie i godzenie rónych funkcji w ramach czterech cmentarzy administrowanych przez spółk to problem, który na dzi si tak mocno nie zarysowuje, ale on wewntrz spółki na pewno bdzie z rónym nasileniem wystpował. Oczywicie, ze wzgldu na aktualn sytuacj ekonomiczn, wicej uwagi i wicej szczegółowych rozwiza musi dotyczy Palmiarni. Std taka konstrukcja tego programu naprawczego, który w wikszej czci skupia si na Palmiarni. Jakie zagadnienia i jakie grupy problemów widz w pierwszym etapie, którymi naleałoby si zaj z olbrzymi starannoci i doprowadzi do pewnej finalizacji, które skupiałyby si nie tylko na tym, jak wykazywa straty, ale jak szuka ródeł, aby te straty zniwelowa. Po pierwsze, usprawnienie struktury organizacyjnej poprzez wyodrbnienie stanowisk obsługujcych cał spółk, zmiana struktury organizacyjnej w Palmiarni - zmniejszenie iloci stanowisk niezwizanych bezporednio z przygotowaniem posiłków i obsług klienta, zmiana zakresów czynnoci i inny podział obowizków w ramach istniejcej struktury. Problem drugi to racjonalizacja kosztów. Uwaam, e struktura kosztów, o której wspomniałem wymaga przegldu umów na usługi zewntrzne - w skali kwartału, miesica, czy roku to tyle samo, ile wydajemy na wynagrodzenia, a niektóre z usług mog dublowa si z czynnociami, które wykonujemy sami. Wymaga te modyfikacji sytemu motywacyjnego i zasad wynagradzania w całej spółce. Nie twierdz, e go trzeba zmieni odwróci, ale trzeba si temu systemowi przyjrze, bo nie moe by tak, aby niezalenie od kondycji finansowej spółki nie do ruszenia były rodki na wynagrodzenia, czy inne noniki kosztów. Wymaga weryfikacji umów i zlece zwizanych z infrastruktur w Palmiarni - z powodu rozbudowy Palmiarni o ponad 50% wzrosły koszty utrzymania ponoszone w zwizku z działalnoci, a liczba miejsc konsumenckich i liczba wydawanych posiłków nie wzrosły w takim samym stopniu. W zwizku z tym, trzeba dzi wyranie powiedzie, co jest promocj i nasz wizytówk, a co jest obowizkiem utrzymania przez tego, który czerpie zyski, czy korzyci z prowadzonej działalnoci gastronomicznej. Wprowadzenie nowych ródeł przychodów poprzez wprowadzenie nowych ródeł dochodów przy prowadzeniu działalnoci w Palmiarni (reklama, wynajem sali, kompleksowa obsługa imprezy). Wydaje mi si, e trzeba o wszystkich sprawach mówi wprost i podej do nich z wikszym zaciciem marketingowym. I trzeba niektóre sprawy eliminowa. Palmiarnia jest zbyt wytwornym obiektem na warunki zielonogórskie, abymy nie pobierali stosownej opłaty za wynajem, jeli kto chce organizowa w Palmiarni i wynajmowa j na kilka godzin. Jest to praktyka, która jest powszechnie stosowana i nie spotyka si z konsternacj. Kolejna sprawa uwaam, e nie moemy szuka dzisiaj ródeł dochodu w podnoszeniu cen na oferowane usługi, poniewa one w tym rodowisku si nie przyjm i nie zrekompensuj nam utraty klientów. Trzeba poszukiwa moliwoci rozszerzenia działalnoci spółki o nowe działalnoci (np. parking przy Palmiarni, stanowiska handlowe przy nowym cmentarzu). Rzecz nastpna to uporzdkowanie problemów wystpujcych w Palmiarni, które nie dotycz działalnoci gastronomicznej. Do takich problemów zaliczyłbym problem profesjonalnej opieki nad zieleni, która nie moe by pokrywana w takiej czci jak dzi, problem infrastruktury wokół kół Palmiarni, problemy utrzymania urzdze Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 12

13 technicznych zwizanych z utrzymaniem infrastruktury. Palmiarnia dzisiaj potrzebuje wicej energii, innego sposobu klimatyzacji, innego sposobu wytwarzania mikroklimatu w tym obiekcie. Problem refundacji kosztów zwizanych z obsług wycieczek nie korzystajcych z usług gastronomii przez Palmiarni przewija si spora liczba osób, których nie sta, albo nie chc korzysta z gastronomii, które tylko zwiedzaj. Wprowadzenie biletów uwaam za niezrczne, w zwizku z tym naley poszuka innego rozwizania, jako e jest to pewna promocja, która ma swoje koszty. Kolejna grupa spraw, o które naley zadba to - zwikszenie aktywnoci na rynku usług gastronomicznych, uporzdkowanie i przestrzeganie czytelnego harmonogramu imprez w Palmiarni, uzupełnienie oferty programowej o imprezy nie wystpujce w kalendarzu innych instytucji, wzbogacenie oferty da i przestrzeganie pewnego poziomu tych usług (nowa karta), doskonalenie form i organizacji obsługi kelnerskiej, oferowanie usług dla grup w zakresie kompleksowej obsługi imprez. Jak wielokrotnie wspominałem i jak wynika z zestawienia wpływów i wydatków, podstawowym problemem jest poziom strat w spółce, dlatego trzeba okreli warunki brzegowe (finansowe), s one rezultatem przelicze oraz odniesienia do podobnej działalnoci prowadzonej w innych, o podobnym charakterze, organizacjach. Jak wspomniałem, po rozbudowie Palmiarni koszty ponoszone przez spółk znacznie wzrosły o ponad 50%. Zobowizuj si do przedstawienia po roku działalnoci pełnej analizy w sprawozdaniu za drugi kwartał. Kwartalne sprawozdania chciałbym włacicielowi przedstawia i właciciel ustali, w jaki sposób te informacje bd Wysokiej Radzie przekazywane. Poprawy wyniku Palmiarni naley poszukiwa w zwikszeniu przychodów (głównie z usług gastronomicznych) oraz w znacznym ograniczeniu kosztów. Obroty redniomiesiczne powinny osign poziom minimum 280 tys. zł. Był to poziom, do którego zbliała si Palmiarnia po otwarciu, po remoncie, natomiast w pierwszym kwartale obroty wynosiły 192 tys. zł miesicznie i naley to tłumaczy por roku, kiedy ludzie nie korzystaj w takim stopniu, w jakim bymy oczekiwali, z gastronomii i restauracji, jak równie z troszk innych problemów, o których mówiłem, które nie dadz si przeliczy bezporednio na złotówki. Jeeli chodzi o zmniejszenie kosztów, to chciałbym, aby koszty wynagrodze nie przekroczyły ,-zł miesicznie, czyli na dzi ,- zł (bez narzutów), koszty zleconych usług, aby nastpiło zmniejszenie do tys. zł miesicznie, zwolnienie z kosztów utrzymania zieleni i infrastruktury jest to ok. (koszty poniesie uytkownik) ,- zł miesicznie, obnienie pozostałych kosztów - o ok miesicznie. redniomiesiczna strata na Palmiarni (wynik za I kwartał) ,- zł. Przewidywane efekty wdroe organizacyjnych, takich jak obnika kosztów w ramach spółki ,- zł, zyski z tytułu zwikszonej sprzeday (w stosunku do redniej z I kwartału) ,- zł, przejcie kosztów przez uytkownika Palmiarni zł (mam tu na myli utrzymanie infrastruktury, zieleni i innych elementów wyposaenia Palmiarni, które dzi musz funkcjonowa niezalenie od gastronomii). Pozostaje strata na działalnoci zł. Do 120 tys. zł to znaczny postp, ja bym si wicej nie odwaył jest to maksymalny pułap, do którego mona doj w ramach pewnych działa organizacyjnych w pierwszym etapie. ródeł pokrycia tej straty widz dwa - z innych działalnoci spółki oraz ze rodków na promocj. Zarzd bdzie przedkładał sprawozdania z realizacji programu naprawczego w okresach kwartalnych. Sprawozdanie za II kwartał przedłoymy w miesicu lipcu. Wysoka Rado, trudno załoy, e pierwszy etap zniweluje wszystkie straty, std obnienie straty ze 120 tys. zł do 55 tys. zł, naley uzna za program maksimum, który ju na starcie jest powanie zagroony. To zagroenie moe by jeszcze wiksze, jeeli nadal bdzie trwała dyskusja nad form, a nie nad treci działa naprawczych. Jeeli nadal bdzie utrzymywana katastrofalna wersja o działalnoci Palmiarni w cigu 14 dni wytonej pracy, otrzymałem trzy, czy cztery telefony, bo ludzie zrezygnowali z imprez, które planowali w Palmiarni, obawiajc si, e do czasu imprezy - Palmiarni nie bdzie. Jeeli nad wynikami najpierw bdzie dyskusja ogólna, a póniej w organach spółki, to te nie bdzie to budujce i usprawniajce dla etapu naprawczego. Jeeli pracowników spółki bdzie si kwalifikowa według innego klucza, ni według kwalifikacji przydatnych zawodowo. Sytuacja jest powana, znacznie powaniejsza, ni przewidywałem przystpujc do konkursu, aczkolwiek nie sdziłem z naiwnoci, e przystpuj do konkursu na stanowisko w bardzo dobrze funkcjonujcej spółce. Niektóre problemy na dzi przerastaj kompetencje i moliwoci zarzdu i nieodzowna bdzie pomoc i poszukiwanie rozwiza niekonwencjonalnych, opartych na sprawdzonych i nowatorskich rozwizaniach. Prosiłbym, aby do wszystkiego podchodzi w sposób krytyczny, a nie krytykancki. eby sposobów rozwiza od razu, z góry, nie przekrela. Postaram si kade z nowych rozwiza, które nie było realizowane w spółce, włacicielowi przedstawia w sposób taki, aby stały za nimi liczby, analiza i ewentualne moliwoci naprawy, czy korekty, działa w trakcie ich realizacji. Przy takich działaniach nie ma miejsca w spółce na rywalizacj o popularno. Natomiast jest miejsce dla kadego, kto potrafi nie tylko wykazywa strat, ale wnie nowe wartoci, aby j zmniejszy. Ufam, e tak postrzegajc problemy spółki, łatwiej i skuteczniej znajdziemy Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 13

14 sojuszników do pomocy w rozwizywaniu problemów, które w niej wystpuj 1. Po wystpieniu prezesa Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o. o. w Zielonej Górze Pana Mariana Zitkiewicza przewodnictwo sesji objł Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk Szanowna Rado, Szanowni Gocie, chciałem uzupełni informacje Pana Prezesa o warunki wyjciowe zwizane z powstaniem ZZUM-u. Otó przed przystpieniem do rozbudowy, Palmiarnia funkcjonowała w strukturze Centrum Biznesu, do którego, specjalnie w tym celu, aby załoone straty Palmiarni były uzupełniane dodatkowymi dochodami, Prezydent Miasta dołoył do działalnoci giełd dochody z giełdy. Palmiarnia działała na takiej zasadzie, e straty, które przynosiła, były uzupełniane dochodami z giełdy, w zwizku z tym, Centrum Biznesu mogło skoczy działalno bez straty. Tak, jak w materiale, który Pastwo uzyskali jest napisane na drugiej stronie, w roku 2006, kiedy spółka działała jeszcze cały rok, straty Palmiarni wynosiły 200 tys. zł rocznie. Koszty utrzymania Palmiarni po rozbudowie wzrosły o ok. 50% i tak, jak Pan Prezes mówił, w sprawozdaniu za cały rok bdzie mona je dokładnie okreli i bdzie to skutkowało dodatkowymi stratami rzdu ok. 700 tys. zł (z tytułu poprzednich strat i wynikajcych ze wzrostu kosztów utrzymania). O tych 700 tys. zł naley mówi w kategoriach spółki dobrze zarzdzanej (mówimy o czci palmiarnianej) i trzeba je pozyska. Mam wraenie, e pracownicy Miejskiego Zakładu Pogrzebowego traktuj swoj sytuacj troszeczk jak spółk pracownicz. Nie jest tak, spółka jest własnoci Miasta i tak, jak było przy Centrum Biznesu, kiedy dodatkowy dochód z giełdy pokrywał straty, które s konieczne przy Palmiarni, tak teraz załoono w przedstawionym programie naprawczym, e cz strat bdzie pokrywana z działalnoci zwizanej z usługami cmentarnymi, natomiast prezes i prezydent proponuj, aby cz tych strat była ponoszona ze rodków Miasta w ramach promocji. Tak, jak uzasadniał, nie chcemy, aby jak w poprzednich latach, a był taki okres, gdy spółka nie bdc w ramach Centrum Biznesu nie miała dodatkowych dochodów, były wejciówki. Kiedy było 1 zł, a potem 2 zł. Przy obecnej skali 20 tys. miesicznie odwiedzajcych i bilety za 2 zł skutkowałyby - 40 tysicami. Nie o to chodzi. Nie po to mieszkacy miasta wyłoyli ok. 20 mln zł, aby teraz płaci za ogldanie tego, nie mówic o wycieczkach spoza miasta. Naley to traktowa jako promocj i te koszty ponosi. Jak wielkie, to jak ju powiedziano, po przedstawieniu bilansu za cały rok, a wic po zakoczeniu drugiego kwartału. Chcielibymy do tej dyskusji wróci i wówczas Pastwo powiecie, czy jest dobrze, czy le zarzdzane. Pomysł, aby spółka została rozdzielona - ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, trzeba by rozpisa nowy konkurs na prezesa, poniewa jak wiemy, to co zostało w warunkach okrelone i o czym było powszechnie mówione, prezes miał głównie poradzi sobie z problemami Palmiarni, a nie czci, która by w ZZUM pozostała, nie z problemami Zakładu Pogrzebowego, bo tam problemów nie ma. Po drugie, spowodowałoby to, e nowa spółka miałaby koszt rady nadzorczej i prezesa dodatkowy koszt 200 tys. zł, a strata 700 tys. zł pozostałaby. Zostałaby pogłbiona o koszt rady nadzorczej i prezesa i byłoby to ok. 900 tys. zł, których nie byłoby skd pokry, poniewa spółki nie mona, co rok dokapitalizowa. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski prosił radnych o zadawanie pyta dotyczcych sprawozdania i jednoczenie o unikanie wypowiedzi polemicznych. Radny p. Jerzy Teichert Panie Prezesie, patrzc na ten dokument, mam wraenie, e nas Pan nie chce okłamywa i wprowadza w błd, czyli zakładam, e jest to prawda, mówimy o liczbach które tutaj s wykazane. Prosiłbym, aby si Pan okrelił tutaj, na tej sali, czy ma Pan stuprocentow pewno i podpisuje si dwoma rkoma pod tymi liczbami, ale nie w kwestii przychodów i kosztów całego ZZUM-u, tylko poniesionych strat w podziale na Palmiarni i Zakład Pogrzebowy. Podam przykład na pocztku roku Zakład Pogrzebowy zakładał strat 500 tys. zł. Na dzie dzisiejszy okazuje si, e w 2008 r. Zakład Pogrzebowy przyniósł zysk ponad 200 tys. zł, a Palmiarnia milion złotych straty. Chciałbym usłysze tutaj od Pana, e wykazane liczby nie s wirtualn ksigowoci, tylko faktycznie poniesionymi kosztami dotyczcymi działalnoci Palmiarni. I jeszcze jedna rzecz za trzy miesice 2009 r. z liczb wynika, e rednia strata to ponad 100 tys. zł. To jest najgorszy okres oprócz czasu uruchomienia Palmiarni. Tak było w czerwcu, lipcu i sierpniu. W nastpnych okresach, jak wykazała kontrola komisji, w której uczestniczyłem, Palmiarnia przynosiła straty rzdu trzydziestu, pidziesiciu, a nawet zbliała si do zera. Czy mam rozumie, e w pierwszym kwartale 2009 r. nic si nie robiło? Czy załoono redni strat, jak mówiła nam Pani, która badała czciowo bilans 1 Informacja - Sytuacja ekonomiczno finansowa spółki ZZUM przedstawiana przez Prezesa spółki Załcznik nr 2 Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 14

15 padły takie słowa: rednia strata Palmiarni 100 tys. zł, co nie oznacza, e w kadym miesicu. Tutaj Pan podał te wszystkie liczby (nota bene, zaznaczył Pan w przekazanych materiałach, e sporzdził to zarzd ZZUM, ale nie podpisał Pan tego) i prosiłbym, eby Pan ten dokument podpisał i oficjalnie wszystkim potwierdził, e zgadza si Pan z tymi liczbami dotyczcymi podziału kosztów na te dwie działalnoci. Bo jeeli te liczby s prawdziwe, to w mojej ocenie, co by Pan nie robił, Palmiarnia bdzie przynosiła straty w cigu roku nie 300 tys. zł, 200 tys. zł, tak jak było w 2004 r., 2005 r., 2006 r., lecz ponad milion złotych. Zało si z Panem patrzc na te liczby. Jeeli Pan potwierdza te liczby, to znaczy, e jaka nieprawda tutaj padła, chyba e koszty, które s podane, nie s literalnie prawdziwe. Bo kontrola Pani, która czciowo badała bilans za pół roku i kontrola komisji wykazały, e Palmiarnia pod koniec roku wychodziła na prost. W tej chwili si okazuje, e mamy liczby całkowicie inne. Nawizujc do tematu Zakład Pogrzebowy w 2008 r. zakładał strat 500 tys. zł. W tej chwili mamy 250 tys. zł. Jeeli Pastwo pozwol bo jeeli tak bdziemy wypomina, to sobie przypomnijmy, e imprezy były bardzo kosztowne (nie bd pokazywał palcem) i na pewno si Palmiarni opłacały. Jeeli jest taka sytuacja, to skd si wziła liczba 250 tys. zysku, przy załoeniach na pocztku roku straty. Pytam, czy to nie jest czasem kreatywna ksigowo? Radny p. Mirosław Bukiewicz ycz Panu, Panie Prezesie, eby Pan na koniec roku doprowadził Palmiarni do tego, eby przynajmniej nie generowała strat. Moe przyczyn nie jest sama Palmiarnia, ale to, e Miasto angauje si w działalnoci, które prowadzi nie za dobrze. Mamy negatywne przykłady Palmiarnia w tej chwili, Centrum Biznesu, PEDiZ, Aquarena. Moe Miasto nie powinno prowadzi takiej działalnoci, na której si nie zna bd te prowadzi j le? Moe naleałoby odda to osobie prywatnej, a jeli działalno gospodarcza bdzie generowała straty, to bdzie to strata tej osoby. Nie bdzie to strata mieszkaców miasta i budetu miasta. Moe trzeba sobie odpowiedzie włanie na to pytanie, bo spotkamy si za rok i ycz Panu, eby Pan powiedział, e Palmiarnia nie przynosi strat. My si tutaj zastanawiamy nad liczbami, a moe przyczyna jest całkiem inna. Radny p. Adam Dygas z wypowiedzi Prezydenta wynikało, e w poprzednim okresie zarzdzało Palmiarni Centrum Biznesu, straty, czyli dofinansowanie działalnoci Palmiarni, wynosiły 200 tys. zł. Jak przeliczymy, to miesicznie wychodzi tys. zł. Jak w takiej sytuacji, pomimo zmiany rozmiarów Palmiarni, wyjani obecne straty, które s rzdu 120 tys. zł. To wzrost o 700% albo wicej. Czekalimy chyba na jak odpowied, czy to ma sens? Takie straty nie s niczym uzasadnione, zmiana gabarytów mogła spowodowa wzrost o 50%, nawet 100%, ale nie 700%, czy 800%. Pan Marian Zitkiewicz powiedział, e po naprawie przewiduje poziom strat w wysokoci ok. 55 tys. zł. Dalej to bdzie 300% w stosunku do tego, co było. Zdaje mi si, e ten poziom jest za wysoki. Ale chciałbym jeszcze wróci do spółki jako całoci, m.in. do spółki pogrzebowej. Usłyszelimy wczoraj na posiedzeniu Komisji Gospodarki, e wzrosn bardzo - o 200 tys. rocznie - opłaty dot. infrastruktury dodatkowej parkanów itp. Mamy nastpne koszty. Pytanie, czy spółka pogrzebowa w tej sytuacji bdzie na plusie? Jeeli jej wynik bdzie w okolicy zera, to jaki sens jest łczy te dwie spółki? Jeszcze jedno pytanie dot. działalnoci - usług pogrzebowych. Bo kwestionuje si prawn dopuszczalno monopolu Zakładu Pogrzebowego na usługi pogrzebowe, moe by złoona skarga, czy sprawa do sdu i moemy t spraw przegra. Czy w sytuacji, kiedy na zasadzie monopolisty nie bdziemy mogli wykonywa usług pogrzebowych, spółka pogrzebowa bdzie miała zyski? Prosz o odpowiedzi na te wszystkie pytania. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk dzi jest propozycja uchwały, aby zwolni t cz cmentarza z tych kosztów, które wynosiły 26 tys. zł przed rozbudow, a 219 tys. zł po rozbudowie. Tu rozwizanie ju mamy, wic nie pogrymy tej spółki. Jeli chodzi o skargi, to rzeczywicie, jedn mamy w Urzdzie Antymonopolowym, drug mamy w UOKiK- u, zobaczymy jaki bdzie tego skutek, bo faktycznie, mona si czciowo zgodzi z zarzutami, e prowadzimy działalno monopolistyczn. To jest niezalene od nas, przypomn, e z tymi problemami borykamy si równie w zakresie gospodarki komunalnej i miejskiej, gdzie w kwestii gospodarki odpadami te nam si to zarzuca i ju pewn kar ponielimy, ale si z tego nie wycofujemy, oczywicie dostosowujc si do wyroków, jeli chodzi o okrelone pozwolenia. Natomiast na pewno nie chcemy ułatwia, aby firmy zewntrzne zajmowały si t gospodark, poniewa dowiadczenia innych miast i pastw pokazuj, e to koczy si le dla ostatecznego efektu ekologicznego (segregacja i utylizacja odpadów). Pytał Pan o celowo prowadzenia tego przez nasz spółk, a radny Pan Dygas o wysoko strat. Tak, jeli 200 tys. zł było strat przy powierzchni X, a teraz mamy powierzchni dwa razy wiksz, a kubatur trzy razy wiksz, to tak jak Pan Prezes mówił, dopiero na koniec roku, włczajc okres ogrzewania, bdzie mona poda rednioroczne wyniki. Przy trzykrotnie wikszej kubaturze, trzykrotnie wiksza jest strata. Załoenia projektowe, które poprzednia ekipa prowadziła, mówiły o tym, e koszty utrzymania bd mniejsze, a niestety wychodzi, e s wiksze o ok. 50%. Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 15

16 Załoenia projektowe mówiły, e cz górna bdzie przynosiła dochody z organizacji konferencji i spotka. Niestety, jest tam za ciepło i konferencje i spotkania nie ciesz si popularnoci i te sale trudno wynaj. Te obiekty na górze mog słuy tylko i wyłcznie turystyce, która, jak mówiłem wczeniej, mogłaby by biletowana, ale Prezydent jako właciciel nie chce dla mieszkaców tego wprowadza. Przy wynikach, które bdzie przedstawiał prezes za trzy miesice, chce wówczas przedstawi, jaki program naprawczy został wprowadzony i jakiej kwoty oczekuje na uzupełnienie strat ze rodków na promocj miasta, a jaka kwota bdzie uzupełnieniem z ewentualnych zysków Zakładu Pogrzebowego. Radna p. Boena Ronowicz według Pana Prezydenta Kubickiego, a teraz Pana Kaliszuka, wczeniej złem dla spółki ZZUM byli pracownicy Palmiarni, teraz złem s pracownicy Zakładu Pogrzebowego, którzy utosamiaj si ze swoj firm dobrze funkcjonujc do czerwca 2008 r. i dbaj o rentowno tej firmy, a jednoczenie o jako wiadczonych usług. Absolutnie nie mona pozwoli na krytykowanie tych pracowników. Obok Pana Kaliszuka siedzi Pan Strach, który był głównym ksigowym w Centrum Biznesu, póniej prezesem. Panie Prezesie Centrum Biznesu prosz przypomnie Zastpcy Prezydenta Miasta Panu Kaliszukowi, jakie długi i straty pokrywała giełda Centrum Biznesu z okresu, kiedy tej instytucji prezesował Pan Freiman. Giełda została przyłczona do Centrum Biznesu w celu spłacania prawie dwumilionowych strat tej spółki. Pan podjł temat załoe projektowych dotyczcych Palmiarni, chc powiedzie, e nie zostały one zrealizowane, tak jak były przyjte, a poza tym nie s wykonywane te załoenia projektowe, bo przypomn, e do kanalizacji wpływała woda deszczowa, która miała by zbierana w celu podlewania rolin. To s ogromne straty dla spółki. W ogóle nie wykorzystywano tego typu urzdze w Palmiarni w pierwszym okresie funkcjonowania spółki ZZUM. Natomiast chc si równie odnie pytaniami. Podobnie, jak radny p. Jerzy Teichert stwierdzam, e trudno orzec o prawdomównoci tego sprawozdania finansowego, poniewa nie jest ono przez nikogo podpisane. Nikt nie odwaył si pod tym podpisa. Bdzie za chwil? Wobec tego pytania. W jakim stopniu na dzie dzisiejszy jest wykorzystywany limit kredytowy? Czy zarzd spółki zamierza zwikszy ten limit, jeli tak, do jakiej wysokoci? Co bdzie zabezpieczeniem? Czy wymagane jest porczenie Miasta? Jakie s koszty zewntrzne ponoszone przez spółk w zwizku z zatrudnianiem rónych firm? Prosz o wyszczególnienie firm i koszty. Jakie rodzaje innych działalnoci generujcych dochód przewiduje zarzd w funkcjonowaniu spółki? W jaki sposób i z jakiego ródła zarzd ma zamiar zabezpieczy rodki na pokrycie dziury finansowej Miejskiego Zakładu Pogrzebowego, powstałej na skutek przyłczenia Palmiarni? Przypomn, e zamierzenia inwestycyjne Zakładu Pogrzebowego na 2008 r. zatwierdzone przez rad nadzorcz i zgromadzenie wspólników były zupełnie inne. Faktycznie, przewidywana była strata, ale do zupełnie innego rodzaju działalnoci, ni to si póniej stało i jak działalno prowadziła spółka. Jaki stosunek pracy wie zarzd ze spółk? Jaka jest rola członka zarzdu obecnie w spółce? Dlaczego Pan Zdzisław Strach został powołany na stanowisko, najpierw prezesa, a teraz członka zarzdu, mimo e od pocztku był w ZZUM prokurentem, uczestniczył aktywnie i czynnie w pracach zarzdu po stronie Palmiarni i przyczynił si równie do tych strat, które w tej instytucji powstały? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk na cz pyta od razu odpowiem. Nie mam adnych pretensji do pracowników Zakładu Pogrzebowego, co mi tutaj Pani Ronowicz imputuje. Uwaam, e cz cmentarniana prosperowała i dobrze prosperuje i wypracowuje zysk, który właciciel moe przeznaczy albo na dochody Miasta, albo przeznaczy na inwestycje w spółce, albo przeznaczy na straty, które cze tej spółki przynosi. Prezydent wybrał t form, która była w Centrum Biznesu, kiedy straty Palmiarni były kompensowane inn działalnoci. Wic zostało dokładnie tak, jak było za Pani Prezydent. Wówczas była strata 200 tys. zł, która była kompensowana zyskami z innego rodzaju działalnoci z giełdy. Natomiast teraz, cz tej straty jest kompensowana z działalnoci innej przynoszcej zysk w miecie, czyli działalnoci cmentarnianej. Nie ma adnych zarzutów do pracowników, dobrze pracuj i przynosz zysk. Tak powinno by. Tak było przy Centrum Biznesu i giełdzie, tak jest przy Zakładzie Pogrzebowym. Dopóki bdzie si to udawało, dopóty dobrze. Wyroki Urzdu Antymonopolowego albo UOKiK-u mog to oczywicie zmieni. Jeli chodzi o spełnienie załoe projektowych, przypominam, e przetarg na podstawie specyfikacji przygotowany był za Pani kadencji i nastpiła tylko i wyłcznie realizacja tego kontraktu, a my ju tego nie moglimy zmieni. W kwestiach zwizanych z prokurentem, e przyczynił si do strat Prezydent Kubicki wielokrotnie informował, e Pan Strach jako prokurent i członek zarzdu nie miał adnego uposaenia, wiec prosz nie wprowadza mediów w błd. Radny p. Mirosław Bukiewicz - Panie Prezydencie, czy nie lepiej dla jasnoci sytuacji rozdzieli Palmiarni od Zakładu Pogrzebowego i powiedzie, potraktowa, e Palmiarnia nie bdzie przynosiła dochodu bdziemy mieli jasn sytuacj. A tak jedni płac na drugich, pracownicy si buntuj. Moe Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 16

17 powiedzie mamy wizytówk Miasta, nie bdzie dochodowa (nie jest dochodowe prawdopodobnie MZK, nigdy nie bdzie) i potraktowa to jako obiekt bdcy nasz wizytówk, która przynosi straty, próbowa zminimalizowa te straty, ale aby sytuacja była jasna. Pracownicy nie bd wtedy wystpowali, e co si dzieje ich kosztem. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk za kadencji Pani Prezydent Ronowicz nie słyszałem sygnału, e pracownicy giełdy si burz, bo zarabiaj na straty Palmiarni, a taka sytuacja włanie była giełda przynosiła zysk, pracownicy giełdy pracowali i przynosili zysk, szło to na straty Palmiarni. Powtarzamy dokładnie to, co było i nie widz powodu, eby to zmienia. Natomiast rozdzielenie na dwie spółki spowoduje, co najmniej 200 tys. zł za prac rady nadzorczej i prezesa, wiksze koszty ksigowoci. Nie ma adnych problemów z rozdzieleniem kosztów i nie ma wtpliwoci do tego, co przynosi zysk, a co straty - s one dzielone solidarnie i jest taniej. Z pewnoci rozdzielenie bdzie powodowało zwikszenie kosztów. Radna p. Jolanta Danielak chciałabym uzyska potwierdzenie danych, które otrzymalimy na pimie. Jeeli straty Palmiarni w roku 2008 przy uwzgldnieniu kosztów pierwszego wyposaenia ograniczaj si do kwoty ok. pół miliona złotych, o tyle zapowiadane koszty na rok 2009 w pierwszym kwartale zbliaj si do 1,4 mln zł. W zwizku z tym, jeeli sytuacja roku 2008 była szczególnie trudna, to jak przyj sytuacj, która zapowiada nam si na rok biecy? Po drugie, Panie Prezesie, kady z nas ma wiadomo tego, e Palmiarnia jest ekskluzywnym lokalem, ale ta ekskluzywno nie moe opiera si tylko na ekskluzywnej cenie. Jeeli jako serwowanych potraw, a na dodatek fatalna obsługa na poziomie baru mlecznego absolutnie dyskwalifikuje ten lokal. Kto, kto raz sparzy si na takim przyjciu, nie bdzie klientem Palmiarni. A bez serwowania usługi, do jakiej jest przygotowany lokal, instytucja, jak jest Palmiarnia, nie moe by dochodowa. W zwizku z tym pytanie, czy w tej procedurze zwizanej z napraw sytuacji w Palmiarni, przewiduje si szkolenia adresowane do pracowników, którzy s zatrudnieni w pionie obsługi i w kuchni, bo taka sytuacja trwa po prostu nie moe? Jeeli zdajemy sobie z tego spraw, e wikszo osób odwiedzajcych Palmiarni zwiedza j, eby obejrze lokal, to nie bardzo rozumiem, dlaczego nie ma pomysłu na zaserwowanie czego bardzo taniego, co mogłoby by promocj tej placówki, a jednoczenie, zamiast wprowadzania biletów, dawałoby szans na okrelony dochód Palmiarni. Mógłby to by np. napój pod nazw Palmiarnia, czy skromny deser, umoliwiajce nie tylko zwiedzenie, ale spróbowanie czego, co jest wypracowane w tym lokalu. Mam nadziej, e uzyskam pozytywn odpowied przynajmniej na pytanie zwizane z kwesti szkole. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk odpowied na pierwsz cze pytania liczby, które zostały podane przy pierwszym kwartale, nie s miarodajne dla całego roku, bo po pierwsze, był to zarzd przejciowy, po drugie, okres luty marzec zawsze jest najgorszy w działalnoci lokali gastronomicznych ze wzgldu na post, dlatego była mowa o tym, e pełna informacja oraz wnioskowane rodki z promocji miasta bd przedstawione w lipcu, po zakoczeniu całorocznego bilansu działalnoci spółki. Prosz Pana Prezesa o odpowied w sprawie jakoci usług. Pan Marian Zitkiewicz zgadzam si, e ekskluzywno nie moe przejawia si tylko przez ceny. Powiem co, co moe zabrzmi niewiarygodnie włanie niski poziom jakoci usług, po okresie 12 lat mojej pracy i stycznoci z gastronomi spowodował, e podjłem si wyzwania. Wyprzedzajc pewne fakty i nie wchodzc w szczegóły, chciałbym poinformowa, e jestem na etapie uzgadniania terminu, kiedy dwóch przedstawicieli hoteli sieci Plaza przyjedzie przeprowadzi szkolenie zakoczone egzaminem. Powiem wicej na to szkolenie chc zaprosi równie osoby nie pracujce dzi w Palmiarni, które ponios cz odpłatnoci. Takie szkolenie dla całej załogi, zarówno dla obsługi kelnerskiej, obsługi kuchni, to jest kwota rzdu - 5 tys. zł. Sporód tych szkolonych i egzaminowanych wybierzemy najlepszych. Mam ju dzisiaj powane wtpliwoci, czy ten skład i ta liczba osób, które si tam znajduj, to jest to, co powinno by w Palmiarni. Natomiast prosz mi wybaczy, e nie czyni szybkich ruchów, bo rodziłoby to od razu podejrzenie, e zwalniam nie swoich pracowników. Chc mie na te działania konkretne papiery, ludzi posiadajcych certyfikat do szkolenia i egzaminowania tych osób. Zarczam Pastwu, e nie podjłbym si tej pracy, gdybym nie widział błdów, które jeszcze dzisiaj wystpuj i moliwoci ich poprawy. Oczywicie to wymaga zmian nie tylko personelu, ale w samej mentalnoci i podejciu do jadłospisu, cen. Mylałem równie i o takim rozwizaniu, aby sprzedawane były bilety traktowane jako bony na konsumpcj. Ale to moe si nie przyj np. kupuj bilet za 3 zł i mog za to wypi kaw, zje loda lub wypi jaki napój. Na pewno trzeba pracowa i dopracowa si w miar szybko da, które bd charakterystyczne dla Palmiarni. Widz du rezerw w produkcji cukierniczej, gdzie istnieje moliwo produkcji w iloci 250 kg w czasie dnia. Natomiast na dzie dzisiejszy, jest to produkcja kilkunastu kilogramów. Jest to dzisiaj kwestia oddzielnego działania kawiarni, restauracji, oddzielnego działania obsługi kelnerskiej i Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 17

18 personelu kuchni, nieporozumie, które trzeba wyeliminowa. Jest dua nadbudowa nad tym personelem kuchennym i kelnerskim, która nie ma wpływu, a czasami dezorganizuje prac. Jest to ogrom zada, które w tym obiekcie stoj nie tylko przede mn, eby korzysta z pomocy fachowców i wszystkie te sprawy zorganizowa. Prosz mi wierzy, wiele z tych uwag, które tu dzisiaj mona by było przytacza, jest słusznych, ja to doskonale widz, natomiast nie chciałbym robi jaki ruchów, które bd wygldały na populizm, czy spowodowanie zamieszania. Bo jako tych usług w cigu tego roku to te jest odzwierciedlenie tych wyników. Zdaj sobie z tego doskonale spraw i uwaam, e wszelkie przeliczania i ograniczania kosztów nie dadz takich efektów, jak opinia, jak bdzie miał ten lokal wród tych, którzy bd do niego przychodzili wicej ni jeden raz. Radny p. Adam Urbaniak chciałbym wróci do spraw finansowych i zada nastpujce pytania, proszc o konkretne odpowiedzi. Czy w tej chwili w spółce s wymagalne zadłuenia, czyli opónienia w płatnociach w stosunku do terminów umownych? Jak znaczne s te opónienia i czy spełniaj przesłanki do ogłoszenia ewentualnej upadłoci spółki? Czy obecnie planuje si sprzeda czci nieruchomoci obecnie administrowanych przez spółk w czci cmentarnej? Pan Zdzisław Strach członek Zarzdu spółki ZZUM - jeli chodzi o nalenoci przeterminowane, jest grupa nalenoci za faktury, za dostawy głównie towarów. Nie s to nalenoci czasowo odległe, natomiast spółka na bieco realizuje na dzie dzisiejszy zobowizania płacowe, podatkowe i wobec ZUS-u. Terminy - maksymalnie do miesica. Odpowied dla radnej p. Ronowicz kredyt w rachunku biecym, który spółka aktualnie wykorzystuje, to ok. 300 tys. zł. Prowadzilimy z bankiem rozmowy na ewentualno podniesienia poziomu tego kredytu, ze wzgldu na to, e wprowadzanie redukcji kosztów te wie si z kosztami, chodzi o to, eby nie utraci płynnoci finansowej. Oczywicie, z racji sytuacji finansowej w spółce, wystpienie o kredyt wymaga porczenia Miasta. Jeli chodzi o koszty firm zewntrznych, nie chciałbym podawa niedokładnych danych, moemy bardzo szybko przygotowa to dokładnie, na pimie. Jeli chodzi o sprzeda nieruchomoci jest to spółka prawa handlowego, zarzd nie jest władny, aby takie uchwały podejmowa, decyduje o tym walne zgromadzenie wspólników, takich wniosków zarzd nie składał, wic takiej sytuacji nie ma. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, Panie Prezesie, przed chwil na cz swojego pytania uzyskałem odpowied, e przygotujecie informacj o wysokoci kwot wypłacanych podmiotom zewntrznym. Natomiast mnie interesuje, jakie to s podmioty, które wiadcz usługi na rzecz Palmiarni? Drugie pytanie na jaki okres został zawarty kontrakt z Panem Prezesem? Pan Zdzisław Strach ciepło - ZEC, ENEA energia elektryczna, firmy dogldajce flory i fauny w Palmiarni (nie podam nazw ze wzgldu na tajemnic handlow), sprztanie, usługi artystyczne, ochrona, usługi z bran internetowo-informacyjnych. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk jeli chodzi o kontrakt prezesa, to zgodnie z niezmienionym statutem spółki jest trzyletni i ta umowa moe by równie wczeniej rozwizana. Radna p. Boena Ronowicz czy zarzd planuje podwyk cen opłat za miejsca na cmentarzu? Pan Zdzisław Strach na dzie dzisiejszy nie s planowane podwyki zwizane z pochówkiem. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, Panie Prezesie, rozumiem, e na pewno takie elementarne rzeczy jak dostarczanie energii, czy usługi internetowe, zapewniaj zewntrzne podmioty, ale chciałbym usłysze, ile płaci spółka za obsług prawn. Poza tym, jeli chodzi o kontrakt z Panem Prezesem na trzy lata, to chciałbym si dowiedzie, co bdzie, jeeli umowa o prac z Panem Prezesem zostanie rozwizana? Czy s przewidziane jakie odszkodowania, odprawy dla Pana Prezesa? Jeli tak, to w jakiej wysokoci? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk jeli chodzi o zatrudnienie, to okres jest chyba dwumiesiczny za tyle bdzie płacone przy wczeniejszym rozwizaniu. Obsług prawn prowadzi kancelaria Woziski Kulisz i koszty nie s wysze, ni były wczeniejsze. Jakie? Tajemnica. Radny p. Piotr Barczak mam nadziej, e Pan Prezydent przemyli udzielon przed chwil odpowied o tajemnicy umowy dotyczcej obsługi prawnej, bo nie sdz, eby to miała by tajemnica i sdz, e ta informacja moe by wszystkim udzielona. Chyba, e to musz jakie instytucje kontrolowa, które sprawdz t wysoko. Co do mojego pytania zwizanego z wypowiedzi Pana Prezesa dotyczc zarzdzania zasobami ludzkimi, to zrodziło si po informacji o szkoleniach pracowników. Jeeli sytuacja jest taka, e na wizerunek Palmiarni wpływaj jako pracy i wizerunek pracownika, to chciałbym zapyta o strategi dotyczc zasobów ludzkich szczególnie w czci palmiarnianej? Pan Prezydent wczeniej powiedział, e w czci cmentarnej pracownicy wykonuj Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 18

19 swoj prac bardzo dobrze, natomiast s wtpliwoci do jakoci pracy w Palmiarni, zaczynajc od pracowników tzw. zmywaka, a koczc na kelnerach i osobach zarzdzajcych. Chciałbym zapyta o konkretna strategi. W jakich terminach Pastwo zamierzaj poprawi jako wydawanych posiłków i zwikszy jako funkcjonowania zasobów ludzkich? Czy liczba pracowników jest wystarczajca, czy zbyt dua, czy zbyt mała? Chciałbym zapyta o cał strategi zwizan z kadr pracownicz, bo jak zrozumiałam Pastwo zamierzaj wprowadzi model mikki, czyli utrzymywania tych pracowników dotychczasowych i ich szkolenie, co jest oczywicie sposobem dłuszym, bardziej kosztownym, ale by moe bardziej trwałym. Chciałbym wiedzie, kiedy nastpi efekty i jakie działania, oprócz tego proponowanego szkolenia, zamierzaj Pastwo podj. Tak, abym wiedział, czego na koniec roku mog oczekiwa po tych działaniach, które Pastwo włanie zamierzaj wprowadza. W zwizku z tym, prosiłbym o konkretn odpowied, jeeli Pastwo nie s w stanie w dniu dzisiejszym, to prosiłbym na pimie przygotowa w okresie wyznaczonym. Pan Marian Zitkiewicz jeeli chodzi o strategi dotyczc pracowników, to nie chciałbym jej zamyka tylko na Palmiarni, natomiast chc stwierdzi, e ju na dzie dzisiejszy jest przygotowany nowy asortyment posiłków i s wstpne rozmowy odnonie oczekiwa i załoga jest przygotowana do tego, e przejdzie weryfikacj. Zmiana, z dnia na dzie, całego personelu jest obecnie niemoliwa, natomiast strategia firmy, czy zasady zarzdzania personelem zajmujcym si gastronomi i szeroko pojt obsług, musi przewidywa weryfikacj pewnych ustale przynajmniej raz na kwartał, a te ustalenia musz i pod rynek. Jeli teraz powiem, e trzech kelnerów si nadaje, a dwóch si nie nadaje, to za moment poplcz si w zeznaniach, bo uwaam, e by moe na dzie dzisiejszy wszyscy kelnerzy si nadaj, tylko potrzeba kogo, kto bdzie ich krótko trzymał i bdzie od nich egzekwował właciw prac. Jeli chodzi o kuchni, to chc wyranie powiedzie, e nie mam na dzie dzisiejszy planu, ile osób zostaje, ile do zwolnienia i kto na ich miejsce wchodzi. Natomiast chciałbym przez maksimum miesic przeprowadzi szkolenie i egzamin - i na podstawie tego wybra kadr. Ja zdaj sobie spraw, e wszelkiego rodzaju ruchy kadrowe z osobami, które posiadaj umow o prac te umowy o prac, jeli chodzi o jako, to one s absolutnie rozbiene, bo tam mona nie wyda adnego posiłku i nic si nie straci na miesicznym wynagrodzeniu, one musza by zmodyfikowane. Jeeli zrobimy t weryfikacj i po trzech miesicach wrócimy do pewnych ocen, to gwarantuj, a mam dowiadczenie w nadzorowaniu duej firmy gastronomicznej, e to zdaje egzamin. Tu jest inna sytuacja, bo gastronomia jest mała i nie ma ucieczki do innych zakładów. Jeeli byłaby to jedna restauracja z wielu, nie rozmawialibymy dzi o takim wyniku. Jeeli prowadziłoby si ywienie zbiorowe, to ono pokrywałoby pewne koszty, które s w Palmiarni. Jeeli prowadzilibymy pewien nadzór nad t kadr, to mona by go było w duej firmie gastronomicznej, prowadzcej kilka restauracji, utopi. Gdybymy to oddali komu, kto prowadzi inn restauracj, to mógłby si posun, e miałby do Palmiarni catering i dowoone posiłki, bo nie opłacałoby mu si prowadzi tam całej działalnoci, jak prowadzimy na dzie dzisiejszy. Do problemu trzeba podej indywidualnie i na dzi, przy tego typu powierzchni, zatrudnieniu i ofercie, jak zamierzamy złoy, nie ma moliwoci, abymy na samej działalnoci gastronomicznej wyszli na plus. I to mówi z cał odpowiedzialnoci. Jeszcze, co do wiarygodnoci tych liczb ja te liczby przekazałem na podstawie podpisanych sprawozda, które wpłynły do mnie od głównego ksigowego. Tych liczb nie mogłem stworzy sam, bo one dotycz działalnoci, kiedy mnie jeszcze w tym czasie w spółce nie było. Natomiast podpisz si pod kadym sprawozdaniem, a jeeli okae si po pewnym czasie, e zostałem wprowadzony w błd, z cał surowoci wycign konsekwencje wobec tych, którzy mi te liczby przedstawili. Radna p. Boena Ronowicz jaka liczba faktur jest do zapłacenia w tej chwili w ZZUM prosz poda rzd wielkoci 10, 15, 100, 200, 1000? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk to nie ma nic wspólnego z ocen finansow, moe chce Pani pozna kwoty? Kwoty były ju przedstawione. Radna p. Boena Ronowicz pytam, jaka jest liczba faktur w tej chwili do zapłacenia? Na kwot 190 tys. zł - jaka jest liczba faktur? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk prosz w takim razie o przerw i poprosimy o przygotowanie materiałów. Jeeli to jest tak wane. Podalimy, na jak kwot s faktury. Radna p. Boena Ronowicz czy Pan Prezes potwierdza prawdziwo podanych liczb dotyczcych ZZUM? Pan Marian Zitkiewicz potwierdzam z zastrzeeniem, które przekazałem. S to liczby, które nie powstały w wyniku mojej działalnoci i nadzorowania w całym tym okresie, s to liczby przygotowane wg dokumentów ródłowych i na tej podstawie przedstawiłem je Pastwu. Natomiast, jeeli w trakcie pracy okae si, e te informacje były nieprawdziwe, to w zwizku z powyszym, Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 19

20 wycign konsekwencje wobec osób, które mi takie liczby przedstawiły. Radny p. Jacek Budziski jaka jest dalsza historia 9 tys. zł, które zniknły z konta spółki, na jakim etapie jest kwestia wyjaniania tego problemu? Druga sprawa prosz poda podstaw prawn i powiedzie, dlaczego w BiP nie jest zamieszczona informacja, ile wynosz koszty obsługi prawnej spółki ZZUM? Pan Zdzisław Strach pierwsz spraw wyjania prokuratura natomiast, jeli chodzi o drug spraw, trudno mi powiedzie, by moe jest to jakie niedopatrzenie. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk jeeli kwota zwizana z obsług nie jest tajemnic handlow, zostanie umieszczona w BiP. Radny p. Edward Markiewicz z wypowiedzi, które dzi słyszelimy, nie tylko ja odnosz wraenie, e sytuacja ZZUM nie jest dobra i satysfakcjonujca ani dla nas, ani dla władz miasta. Rozumiem te, e nowo powołany prezes i zarzd, funkcjonujcy dwa tygodnie, potrzebuje spokoju i zakoczenia wrzawy medialnej na temat ZZUM i pozostawienia czasu na to, eby mogli wdroy program naprawczy, którego pierwszy etap nam dzi pokazano, a kolejnych nie znamy. Przypomn te, e prezes apelował, aby do koca roku da czas na uzdrowienie sytuacji w spółce. Myl, e powinnimy im na to pozwoli, bo to moe by tylko z korzyci dla spółki i dla obu zakładów. Std pytanie do Pana Prezydenta. Jeli si okae, e po roku zakładany program naprawczy nie zdał egzaminu i dalej nie jestemy usatysfakcjonowani działalnoci ZZUM, czy wówczas magistrat odstpi od tej formy i bdzie skłonny poszukiwa innych rozwiza dla funkcjonowania obu tych zakładów? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk tak, jak Pastwu mówiłem, za trzy miesice, po bilansie całorocznym, w lipcu, Prezydent przedstawi wyniki oraz sposoby rozwizania problemu w sposób kompleksowy - decyzj Rady bdzie zatwierdzenie bd nie. Jeli Rada nie zatwierdzi, wówczas Prezydent bdzie szukał innych sposobów wyjcia. Po czym przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski stwierdził, i punkt porzdku obrad Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze został wyczerpany i ogłosił przerw w obradach. 4. Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku opracowanie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak, który ponownie objł prowadzenie sesji, poinformował, e Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze p. Jerzy Politowicz zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej przedłoył opracowanie Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku 1. Opracowanie zostało radnym przekazane w wersji elektronicznej. Informacj skierowano do Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego, która nie wniosła uwag oraz do Komisji Zdrowia Kultury i Sportu, która 27 kwietnia br. zaopiniowała to opracowanie pozytywnie. W zwizku z tym, e opracowanie zostało przekazane radnym, prosz eby radni zadawali pytania Panu Inspektorowi, którego zaprosiłem na sesj. Radny p. Edaward Markiewicz poniewa były pytania dotyczce zagroe zwizanych z epidemi grypy wskazane byłoby, ebymy wykorzystali obecno Pana Inspektora, który mógłby nam przedstawi informacj na ten temat. Pan Jerzy Politowicz Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sytuacja epidemiologiczna grypy na terenie miasta i powiatu w zasadzie nie odbiegała od sytuacji epidemiologicznej na innych terenach tzn. co roku wystpowały pewne iloci zachorowa na gryp tzw. ludzk co 3 lata nastpowały zwyki zachorowa na gryp i tak np. w roku 2008 na terenie powiatu mielimy ok. 600 zgłosze zachorowa na gryp ludzk, natomiast w roku 2007 mielimy ok przypadków zachorowa, w roku 2005 mielimy tych zachorowa ok czyli s takie okresy 2, 3 letnie gdy nastpuje wzrost. W t gryp ludzk wpltuje nam si wirus grypy ptasiej, który jest wywołany przez 1 Stan sanitarno-higieniczny w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim w 2008 roku opracowanie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze Załcznik nr 3 Protokół Nr XLV/09 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '"

#9 # #127# 1# 7## 3 & # ' !"#$%#&'()'*' *+,-.-/- 0##-12!#3 4 3 & 2# %# 512. 6 7# 8)1'8# # 3 & " 2#" 2#" 7# 7# #9 #" #127# 1# 7## 3 & # '" #:# ;':# $2#2 7? @**+,-.-/- #A #A &21&1) & # 9 1"#$&;%#&()*' *+,-.-/-# 1 21 Załcznik

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporzdzony w oparciu o akty notarialne: 1. Rep. A nr 133/93r. 2. Rep. A nr 953/94r. 3. Rep. A nr

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo