przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XLI/09 przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Wiceprzewodniczcego Rady Miasta p. Marka Kamiskiego zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 w zwizku z 27 ust. 2 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 24 lutego 2009 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył i obradom przewodniczył Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 22 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Krzysztof Kaliszuk i p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2008 rok. 4. Podjcie uchwał w sprawach: 1) podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) - druk nr 570, 2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2009 rok - druk nr 577, 3) likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 581, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 582, 5) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 586, 6) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednolokalowego sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr 587, 7) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 588, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców po zaliczeniu nakładów i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 589, 9) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci niezabudowanej - druk nr 590, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 10) wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 591, 11) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów - druk nr 593, 12) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 594, 13) zmieniajca uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 595, 14) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr 596, 15) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 583, 16) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta wnioskował o zmian porzdku obrad: wnosił o zmian projektu uchwały zmieniajcego uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 594, na projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 594A 1, wnosił o wprowadzenie kolejnych projektów uchwał: zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego - druk nr 598 2, w sprawie scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 599 3, zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 600 4, zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 601 5, zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Radny p. Piotr Barczak pytał tych uchwał jest do sporo, z czci z nich nawet si nie zapoznalimy, dlaczego one s tak pilne? Co jest przyczyn takiego nagłego wprowadzania tych projektów uchwał do porzdku sesji? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk okolicznoci s nadzwyczajne, projekt na druku nr 600 mówi o uruchomieniu inwestycji przedszkole na ul. Waszczyka, bardzo wana inwestycja, która jest wpisana w budecie, chodzi o zmian wykonawcy. Projekt na druku nr 601 wynika z ogłoszenia w pitek wieczorem listy indykatywnej. To jest ul. Sulechowska, na której 1 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 594A Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego - druk nr 598 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 599 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 600 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 601 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 602 Załcznik nr 4-21 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 2

3 remont te czekamy. Projekt na druku 602 wynika z informacji, która rano otrzymalimy z Ministerstwa Infrastruktury, otó mamy szans uzyskania rodków w 50% całoci remontu ulicy Batorego, chcemy w cigu roku to przeprowadzi. Radny p. Piotr Barczak - pytał jeszcze o projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 599. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki projekt dotyczy sprawy podnoszonej na tej sali ju kilkakrotnie, dot. Osiedla Mazurskiego. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad. Głosowanie nad zmian porzdku obrad Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 2 głos. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2008 rok. 4. Podjcie uchwał w sprawach: 1) podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) - druk nr 570, 2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2009 rok - druk nr 577, 3) likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 581, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 582, 5) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 586, 6) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednolokalowego sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr 587, 7) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 588, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców po zaliczeniu nakładów i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 589, 9) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci niezabudowanej - druk nr 590, 10) wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 591, 11) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów - druk nr 593, 12) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 594A, Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 3

4 13) zmieniajca uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 595, 14) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr 596, 15) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 583, 16) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 584, 17) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego - druk nr 598, 18) scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 599, 19) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 600, 20) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 601, 21) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e w okresie midzy sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski pytał: 1. Panie Prezydencie! W najbliszym roku szkolnym do zielonogórskich gimnazjów zostanie przyjtych 38 oddziałów, a ubdzie 47 i w nastpnych latach liczba uczniów w gimnazjach nadal bdzie spadała, a do momentu, gdy wiek gimnazjalny osign dzieci z obecnego wyu demograficznego. Oznacza to grob zwolnie wród nauczycieli, wic uwaam, e sposobem na to jest zmniejszenie liczby uczniów w klasach w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z 26 i 28 jak jest obecnie do 24 oraz zmniejszenia liczebnoci grup jzykowych i nie tylko, z 12 osób obecnie do 10. Magistrat ma takie moliwoci, dlatego prosz o ustosunkowanie si do tego pomysłu oraz o dokonanie symulacji organizacyjnej i finansowej tego przedsiwzicia. 2. Jedna z mieszkanek ul. Konstruktorów zwraca si z prob do Rady Miasta i do prezydenta o rozwizanie problemu parkowania samochodów na zbiegu ul. Spawaczy 1 (droga miejska) i ul. Konstruktorów 70 (ju na Os. Zastalowskim). Parkujce tam permanentnie samochody utrudniaj, a czsto blokuj przejazd i drono tego odcinka. Zachowanie kierowców bulwersuje tym bardziej, e kilka metrów dalej jest duy plac, na którym parkuj dziesitki samochodów, a który jest w stanie pomieci kilkanacie kolejnych. Interwencja Stray Miejskiej jest skuteczna, ale koczy si wypisaniem upomnienia i włoeniem za wycieraczk samochodu (z powodu braku kierowcy). Dlatego te, jak twierdzi autorka petycji, wyposaenie Stray Miejskiej w blokady na koła byłoby skutecznym rodkiem zaradczym. Zdarzały si sytuacje, e na polecenie policji podjedała laweta i odholowywała blokujcy pojazd. Z braku miejsca na manewrowanie, były to skomplikowane działania techniczne. Aby unikn podobnych sytuacji w przyszłoci, bardzo prosz o systematyczne i konsekwentne kontrolowanie tego newralgicznego odcinka oraz egzekwowanie stosowania przepisów drogowych. 3. Zwróciła si do mnie ponownie mieszkanka Zielonej Góry Pani Elbieta Subocz ze spraw działalnoci pijalni piwa zlokalizowanej przy ul Winiowej 46d, nad któr to mieszka. Pani Subocz w ramach korespondencji z magistratem prosiła o to aby ograniczy czas funkcjonowania pijalni piwa, szczególnie po godz Nie jest usatysfakcjonowana odpowiedziami ze strony Miasta i tym razem prosi o doprowadzenie do zlikwidowania tego lokalu, gdy hałas funkcjonujcej pijalni słycha cał noc. Nie mona otwiera okiem, gdy przeszkadza mieszkacom dym papierosów i odór alkoholu. Pani Subocz wzywała ju policj o 1 30 i o 3 00 nad ranem. We własnym mieszkaniu musi co noc wysłuchiwa hałasu bywalców pijalni, a do tego sprowadzono jeszcze niedawno automaty do gier. Protokół z uciliwej działalnoci baru z dnia 11 grudnia nie dał adnych rezultatów. Pani Subocz pyta si, kto wydał zezwolenie na działalno tego typu baru bezporednio pod jej mieszkaniem i domaga si pomocy od radnych i Pana Prezydenta. 4. Na prob mieszkaców okolic lasu, o którym zaraz powiem, oraz moich uczniów mam pytanie do Pana Prezydenta. W jakim celu prowadzona jest wycinka dorodnego lasu pomidzy schroniskiem dla zwierzt a torami kolejowymi? Czy to jest całkowita wycinka, czy tylko czciowa? Przypomn Pastwu, e ten teren znajduje si w bezporedniej bliskoci Parku Poetów. Prosz te wyjani, co si dalej dzieje ze spraw stworzenia opracowania obszarów chronionych w Zielonej Górze? 5. Pan Dariusz Michalak prosi o umiejscowienie tablic rejestracyjnych swojego samochodu na miejscu do parkowania dla osób niepełnosprawnych naprzeciw swojego miejsca zamieszkania, to znaczy na Os. lskim klatka 2D. To miejsce jest czsto zajmowane przez inne auta, a jest ono niezbdne Panu Michalakowi z uwagi na odpowiedni szeroko. Pan Michalak zwraca równie uwag, i nie zapewniono odpowiedniej liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych w pobliu Palmiarni. 6. Panie Prezydencie! W maju ubiegłego roku na sesji Rady Miasta pytałem Pana o koszt wycicia drzewostanu pod budow hali i basenu. Prosz odpowiedzie, jak ostatecznie został zakwalifikowany wycity drzewostan, czy jako kompleks parkowy, czy jako ziele Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 5

6 parkowa? Ile ostatecznie kosztowa bdzie nas ta wycinka i czy jest ona pokrywana z pienidzy ze zwrotu VAT przez firm budujc basen i hal? Czy jest to astronomiczna kwota ok. 5 mln zł, co wynika z dokumentów przekazanych nam przez urzdników? Prosz take odpowiedzie na pytanie, kto zapłaci i ile za wykonanie drogi, chodnika, przystanku, ptli autobusowej pomidzy budowanym kompleksem a ul. Sulechowsk? Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1. Kiedy powróc transmisje obrad sesji prowadzone przez Kablówk? Mieszkacy pytaj o to radnych. W budecie s przeznaczone na to pienidze. Rozumiem, e s tu wymagane procedury konkursowe i praktycznie wszystkie telewizje mog wzi w nich udział. Przyznalimy tytuł Honorowego Obywatela Panu Lechowi Wałsie, który midzy innymi o to walczył, aby takie transmisje mogły si odbywa. 2. Pytam po raz kolejny o sposób zabezpieczenia niekonwencjonalnych ródeł energii dla basenu, hali i Palmiarni oraz basenu przy ul. Wyspiaskiego. Przy obecnych technologiach coraz czciej stosuje si rozwizania niekonwencjonalne energia geotermalna, baterie słoneczne. Przy tak duej inwestycji jak basen i hala rozwaenie takich moliwoci to wymóg czasu. Warto si wzorowa na Szwajcarii, gdzie wiele takich rozwiza zastosowano. 3. Czy bd dalsze działania Miasta promujce płyt Urszuli Dudziak i jednoczenie Zielon Gór na terenie Polski? Płyta była sponsorowana przez Miasto Zielona Góra, odbył si m.in. entuzjastycznie przyjty koncert w Filharmonii Zielonogórskiej. 4. Zamiana gruntów przy Osiedlu na Cegielni 30 wrzenia 2008 r. Rada Miasta podjła uchwał wyraajc zgod na zamian gruntów. Deweloper bdcy stron umowy ma konkretne plany i jest skuteczny w budowie nowych osiedli. Czy s jakie przeszkody, e od wrzenia ta uchwała nie jest wykonywana? 5. Ministerstwo Kultury nie przyznało rodków na rewitalizacj starówki, a planowane było dofinansowanie w wysokoci 22 mln zł. Cz projektu bdzie dofinansowana z innego ródła z LRPO. A co z innymi elementami Zaułkiem Artystów, nawierzchni Placu Pocztowego? Radna p. Aleksandra Mrozek pytała: 1. Mieszkania socjalne wany problem. W prasie ukazuj si informacje na temat koncepcji jego rozwizania. Któr z koncepcji ma zamiar zdecydowanie popiera Miasto i przekona do niej mieszkaców? Na razie koncepcje wzbudzaj tylko negatywne emocje. 2. Zielonogórski przedsibiorca Pan Włodarczyk od wrzenia oczekuje na plany zagospodarowania działki i terenu wokół niej. Tak deklaracj składał Pan Prezydent przy uchwalaniu studium, a do dzi problem jest nierozwizany. 3. W czerwcu ubiegłego roku mieszkacy otrzymali deklaracj, e bdzie przygotowany plan zagospodarowania. Blisko ju marzec roku nastpnego, a termin jest cigle odkładany. Dlaczego? 4. Na rogu ul. Bukowej i Chłodnej, w pobliu szkoły stoi rudera, a Miasto nie jest w stanie rozwiza problemu, poniewa jeden ze spadkobierców rudery stawia opór. Moe trzeba zmobilizowa tego mieszkaca, aby w sposób właciwy zabezpieczył budynek, odnieał teren wokół niego? Czy od kilkudziesiciu lat s płacone podatki od tej nieruchomoci? 5. Półtora roku temu pytałam o koncepcj zagospodarowania miejsc sprzeday kwiatów. Wkrótce zacznie si wiosna, czy uporzdkujemy sprzeda kwiatów wokół pomnika i ratusza? Czy co si w tym wzgldzie dzieje? 6. Czy w ostatnim czasie zmniejszyła si liczba trenerów osiedlowych? Jeeli tak, to dlaczego i gdzie? 7. Czy jest szansa na to, eby Legendy Zielonogórskie zostały wydrukowane, zgodnie z obietnic sprzed dwóch lat? Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1. W jednym z wywiadów powiedział Pan, e by moe nie trzeba bdzie wprowadza podwyki opłat za wod i cieki, a dotacja wspomagajca ZWiK moe by mniejsza ni 700 tys. zł. Czy moe Pan ju w tej chwili uspokoi mieszkaców, e w tym roku nie bdzie Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 6

7 wzrostu opłat za wod i cieki? Czy Pan Prezydent, zgodnie z obietnic, przeanalizował koszty generowane przez ZWiK? 2. Rada uchwaliła ostatnio zgod na zacignicie kredytu 99 mln zł. W podobnej wielkoci miecie Gorzowie - zacignito kredyt w wysokoci 55 mln zł. W zwizku z tym, czy nie bdzie problemu z zacigniciem kredytu w tej wysokoci i czy takie zadłuenie nie jest zbyt wysokie i moe w przyszłoci zahamowa rozwój inwestycji w Zielonej Górze? 3. Panie Prezydencie, czy posiada Pan informacj, jakie dochody musi przynosi działalno gastronomiczna Palmiarni, by działalno ta generowała zyski lub straty? Czy osoby, które przystpiły do konkursu na stanowisko szefa Palmiarni zostały poinformowane o kosztach eksploatacyjnych? Radny p. Edward Markiewicz - w 1998 r. Miasto zbudowało duym wysiłkiem finansowym oczyszczalni cieków w Łycy, kanał dopływowy i łcza, a od lat łoy wielkie pienidze setki milionów złotych, aby rozbudowywa sie kanalizacji w miecie. Wszystko po to, aby zlikwidowa w miecie istniejce szamba i uzyska efekt ekologiczny. Do sieci kanalizacyjnej, która na Jdrzychowie wybudowana została 10 lat temu, podłczyła si tylko połowa mieszkaców, według danych ZWiK 44 % do tej pory jest nie podłczonych. Mieszkacy ci łami prawo miejscowe, poniewa według obowizujcej i nowelizowanej kilka razy uchwały z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta, w cigu jednego roku od dnia przekazania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, mieszkacy maj obowizek si do niej podłczy. Zwolnieni s tylko posiadajcy małe, przydomowe oczyszczalnie cieków. Od 10 lat, aden z prezydentów nie podjł zdecydowanych kroków, aby tych mieszkaców zmusi do podłczenia si do sieci kanalizacyjnej, aby respektowali prawo miejscowe. Nigdy nie wydano w tej sprawie decyzji administracyjnej, ani nie nakładano grzywien. W tej chwili Stra Miejska wraz z pracownikami ZWiK ustala, kto posiada szamba, a kto nie. W jaki sposób Miasto zamierza wyegzekwowa od mieszkaców podłczenie si do wybudowanej za due pienidze sieci kanalizacyjnej? Radny p. Zbigniew Bartkowiak - czy w naszym miecie działaj i pracuj tzw. trenerzy osiedlowi? Mam na myli osoby opłacane ze rodków Urzdu Pracy. Czy s, jeli tak, to ilu? Jeeli tak, to naleałoby to nagłoni, jeeli nie, to uaktywni ich. Spotykam si z trudn młodzie i prowadzc badania, zorientowałem si, e cz blokersów narzeka, e nie ma co robi w czasie wolnym. Jest to forma uatrakcyjnienia czasu wolnego i wskazane jest, eby ci trenerzy byli bardziej aktywni. Zgodnie z wynikami bada opinii publicznej na temat bezpieczestwa, problem blokersów i młodziey trudnej wzrasta w naszym miecie. Radny p. Marek Kamiski - media donosz o kontynuacji akcji uwiadamiajcej konieczno sprztania odchodów po swoich psach. Jakie bd dalsze losy nagrodzonego w kolejnym konkursie filmu o koniecznoci sprztania po czworonogach? Czy zostanie wykorzystany w dalszych działaniach uwiadamiajcych? Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1. W ostatnim czasie obiegła nas informacja zwizków zawodowych reprezentujcych pracowników naszej spółki wodno - kanalizacyjnej o rezygnacji z podwyek wynagrodze. Jednoczenie zwrócili si oni z apelem, aby równie nie były podwyszane wynagrodzenia zarzdu i rady nadzorczej. W zwizku z tym pytam, o jak kwot zmieniło si wynagrodzenie członków rady nadzorczej Spółki Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja? Jakie działania przez ostatnie półtora roku podejmowała rada nadzorcza ZWiK w zakresie obnienia kosztów funkcjonowania tej spółki, w tym zahamowania wzrostu cen wody i cieków? Co stanie si z kwot 700 tys. złotych zaplanowan w budecie Miasta, jako dopłata do podwyszonej ceny wody i cieków? Czy w dniu dzisiejszym, w projektach uchwał budetowych te rodki zostały rozdysponowane na inny cel, czy w dalszym cigu bd przeznaczone dla spółki? Chc zwróci uwag na mieszny zarzut podwyszenia cen wody wyartykułowany przez Pana Janusza Kubickiego na spotkaniu ze zwizkowcami, e została zainstalowana klimatyzacja w ZWiK, jednoczenie z uwag, e takiej klimatyzacji nie ma w Urzdzie Miasta. Panie Prezydencie, e nie ma klimatyzacji w Urzdzie Miasta, to jest skutek Pana opcji eseldowskiej. Jednoczenie zaplanował Pan rodki finansowe na klimatyzacj w MOPS i kosztochłonno tej instytucji bdzie zdecydowanie wysza. Moe naleałoby si zastanowi nad zdjciem tej inwestycji? Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 7

8 2. Jakie działania zostały podjte w zakresie obnienia kosztów funkcjonowania Palmiarni (minł kolejny miesic od prezentacji na sesji Rady Miasta wyników kontroli)? Nie otrzymałam równie informacji na temat zinwentaryzowanych zasobów Palmiarni przed remontem. Jakie rodki były zinwentaryzowane i gdzie zostały przekazane? 3. Dotarła do mnie informacja, e konkursem na Winobranie zainteresowana jest policja i prowadzi postpowanie w tym zakresie. Myl, e warto by było, aby zostały zadane takie pytania: dlaczego nasze spółki - Centrum Biznesu i Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich nie wystartowały w konkursie na organizacj Winobrania. Przypomn, e Centrum Biznesu nie prowadzi adnej działalnoci, natomiast Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich w załoeniach funkcjonowania Palmiarni miały organizacj Winobrania. Czy prawd jest, e Centrum Biznesu przekazało pełny zakres informacji zwizany z organizacj Winobrania spółce prywatnej, która w ubiegłym roku wygrała konkurs na organizacj Winobrania? Jakie s wynagrodzenia członków rady nadzorczej w Centrum Biznesu i czy te ulegaj wzrostowi? Dlaczego w budecie Miasta zarezerwowano dwa razy kwot na organizacj miasteczka winiarskiego wokół ratusza? Radny p. Piotr Barczak pytał: 1. Zblia si koniec zimy, nieg topnieje i odkrywaj si brzydkie widoki. W zwizku z tym, naley szybko dokona sprztania naszego miasta. Czy Prezydenta Miasta ju teraz moe przygotowa odpowiednie słuby tak, aby szybko mogły zaj si tym tematem? 2. Sprawa dot. spółki ZWiK, kwestia amortyzacji obiektu byłej Spółki Wodnej Łcza, która ju dawno powinna by przejta przez spółk Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja. Tam corocznie kilka milionów było wliczane w koszty oczyszczania cieków. Czy ta amortyzacja jest nadal naliczana? Jeeli nie, to w moim przekonaniu, powinna by obniona opłata za oczyszczanie cieków. Jeeli tak, to czy jest to aktualny przychód spółki i czy te pienidze wracaj na odtworzenie tego majtku (na remonty m.in. oczyszczalni)? W zwizku z tym, co z amortyzacj obiektów Spółki Wodnej Łcza? 3. Czy Pan Prezydent mógłby rozway pomoc w przyłczaniu si mieszkaców do sieci kanalizacyjnej (np. w ramach zada wspólnych), któr Miasto wybudowało? Radna p. Eleonora Szymkowiak - czy prezydenci miasta i osoby odpowiedzialne za przydział mieszka wiedz, e zaczynaj si dzia dziwne rzeczy, przykład: w roku 2007 bezdomny otrzymał przydział na mieszkanie przy ul. Kupieckiej i w krótkim okresie czasu złoył wniosek o jego wykup. Do tej pory tam nie zamieszkuje. Mieszkacy z obawy, eby nie zalgło si w tym budynku robactwo, wystpili do Miasta, do ABM o wyjanienie i otrzymuj odpowied, e mieszkanie jest zamieszkałe. Natomiast oni wiedz, kto za tym stoi znany biznesmen. Taka sama sytuacja jest przy ul. Chrobrego. Myl, e tymi sprawami powinnimy si zaj, bo tak by nie moe. Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 8

9 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2008 rok. Sprawozdania Prezydenta Miasta z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2008 zostało radnym przekazane na pimie i wersji elektronicznej 1. Sprawozdanie skierowano do Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego - poinformował przewodniczcy obrad. Radny p. Piotr Barczak przewodniczcy Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego poinformował, e w dniu wczorajszym Komisja obradowała nad sprawozdaniem i przyjła sprawozdanie do wiadomoci bez uwag. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski stwierdził, e Rada Miasta przyjła sprawozdanie bez uwag. 4. PODJCIE UCHWAŁ 4.1. Podjcie uchwały w sprawie podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) - druk nr 570 Projekt uchwały w sprawie podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) - druk nr przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym Rada Miasta wyraa zgod na podjcie współpracy. W ubiegłym roku bylimy w miecie Wuxi, była równie rewizyta przedstawicieli tego miasta. W tej chwili przygotowywany jest wyjazd do Wuxi zainteresowanych zielonogórskich przedsibiorców. S konkretne efekty z tej współpracy, bo udało si jednemu z naszych przedsibiorców nawiza współprac bezporednio z hut, która mieci si w tym miecie. Do tej pory kontaktował si z przez kilku poredników, obecnie moe to czyni bezporednio. Współpraca miałaby si odbywa nie tylko na polu gospodarczym, ale równie na polu naukowym. Oni wstpnie wyraali due zainteresowanie tym, aby studenci z Chin rozpoczynali nauk w Zielonej Górze na Uniwersytecie na kierunkach zwłaszcza technicznych. Oczywicie s wymagania, wykłady w jzyku angielskim. Jako ciekawostk podaj, e na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus jest ponad 200 studentów z Chin. W porównaniu do Zielonej Góry, Wuxi jest bardzo duym miastem. Myl, e mog z tego wyj konkretne efekty, dlatego zwracamy si z prob o wyraenie zgody na podpisanie takiej umowy. Pytania Radny p. Piotr Barczak pytał o koszty takiej współpracy? Nie ma takiej sytuacji, e nie ma kosztów jeeli bylicie Pastwo z wizyt w tym miecie, jako przedstawiciele Zielonej Góry, to tak jak i w przypadku kadego innego naszego partnerskiego Miasta, s zaproszenia na rewizyt, w midzyczasie jest równie forum miast bliniaczych to s te koszty. Czy jakie inne koszty Pastwo przewiduj z tej współpracy i ewentualne korzyci? Z przekazanej informacji nie wynikaj konkrety współpracy Zielonej Góry z Wuxi. Jakie s formy tych spotka gospodarczych? Najwaniejsze, jakie s koszty? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki koszty nie bd wysze w porównaniu do innych miast partnerskich, z którymi współpracujemy. To s standardowe koszty, nie s w sposób przeraajcy wysokie. Jeeli chodzi o konkrety, podałem jeden konkret - jeden z naszych zielonogórskich przedsibiorców dziki tej wizycie ju uzyskał kontakt bezporednio z producentem, który znajduje si w tym miecie. Dziki czemu bdzie on bardziej konkurencyjny na rynku. Oczywicie przeliczy tego w sposób wymierny nie mog. Informuj, e to, co mówilimy, e s zainteresowani wyjazdem do Chin nasi zielonogórscy przedsibiorcy jeeli oni bd jecha, to bd jecha na swój własny 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2008 rok Załcznik nr 3 2 Projekt uchwały w sprawie podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) - druk nr 570 Załcznik nr 4-1 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 9

10 koszt. My tylko i wyłcznie bdziemy ich do tego namawia. Cottbus nie współpracuje z miastem Wuxi, podałem tylko jako przykład, e na Uniwersytecie, w Cottbus uczy si 200 Chiczyków. Jeeli przyjlibymy, e w Zielonej Górze uczyłoby si 200 Chiczyków, to mona przeliczy, e kady, który przyjedzie musi gdzie zamieszka, musi co je czyli bdzie zostawiał tutaj pienidze. Trzeba wspomnie, e zblia si ni demograficzny, nie tylko do gimnazjów, ale i równie zblia si ni do uczelni wyszych. Po pierwszym spotkaniu, wizycie, nie mona uzyska od razu konkretnych rezultatów. Jeeli tak by było, to mielibymy z tytułu współpracy z kilkunastoma miastami nie wiadomo, jakie efekty. Efektów, które przeło si w sposób bezporedni tak od razu, nigdy nie bdzie. To Polska jest chyba jedynym krajem tak naprawd, który gniewa si na Chiny, bo w trakcie spotkania, w którym uczestniczylimy w Chinach, byli przedstawiciele kilkudziesiciu pastw wiata, Polska chyba była reprezentowana najsłabiej. To s po prostu miejsca gdzie tak naprawd robi si biznes, bo tam wszyscy w Chinach co fizycznie Potem przekładaj si ju na rozwizania biznesowe. Natomiast my gdzie tam chyba zbytnio si na nich obraamy. Z tym miastem współpracuje Denver w Stanach Zjednoczonych. Gdzie porównywa Zielon Gór do Denver, ale burmistrz Denver przyjeda na te spotkania, bo Amerykanom zaley na współpracy z Chinami, bo wiedz, e jest to duy rynek i potny partner. Polski konsul obecny na tym spotkaniu podzikował nam za przyjazd. Mówił, e Polacy maj z Chinami kontakty gorzej rozwinite, e rezygnujemy ze współpracy z takimi orodkami. Myl, e moemy spróbowa, jeeli nie bdzie to przynosiło konkretnych rezultatów, to pewnie bdzie tak jak z Kraljevem, z którym mamy podpisan umow. O tej umowie chyba nikt nie pamitał, bo ja dowiedziałem si o tym, e mamy podpisan umow o współpracy, jak przyjechała delegacja z Kraljeva i pokazała mi dokument podpisany jeszcze przez Miejsk Rad Narodow. To nie jest tak, e my na sił mamy współprac ze wszystkimi miastami, kontynuowa. Tam gdzie jest moliwo realnej współpracy i realne elementy do nawizania wymiany dowiadcze i na niwie gospodarczej, to jest ona kontynuowana. Tam gdzie tego nie ma, to jest potem tylko i wyłcznie w formie papierowej. Wierz w to, e mona spróbowa z tym partnerem t współprac kontynuowa. Radny p. Adam Dygas pytał czy w wietle tej uchwały jest ju opracowany jaki plan współpracy - roczny moe wieloletni? Jakie s przewidziane przedsiwzicia na ten rok? Wyjazd przedsibiorców, to jest chyba tylko jeden z elementów, ale czy s jeszcze jakie inne przedsiwzicia przewidziane? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki pierwszym podstawowym elementem jest umowa, nie mamy długoletniego planu współpracy, próbujemy dopiero uzgadnia pola współpracy. Oni złoyli nam w Zielonej Górze rewizyt. Bardziej mylimy o wymianie naukowej i gospodarczej, bo tylko taka wchodzi w rachub. Nie widz innej formy współpracy, wymiany młodziey itp. bo s to koszty tak znaczce, e nie jestemy tego w stanie finansowa. Tylko w tym kierunku chcielibymy próbowa t współprac z tym miastem rozwija. W pewnym momencie mówiło si, e by moe chiskie firmy bd tak konkurencyjne, e wejd do Polski i zaczn budowa. Wprawdzie okazało si to nieprawd, ale Chiny s jednym z niewielu pastw na wiecie posiadajcym due rezerwy, które inwestuj poza granicami. W zwizku z kryzysem ogarniajcym cały wiat, to si zmienia. Naszym celem jest współpraca w zakresie gospodarczym i naukowym. Radny p. Mirosław Bukiewicz pomysł współpracy jest słuszny, naley współpracowa z Chinami, Rosj, Niemcami. Uwaam, e nie naley si obraa na Niemcy po incydencie samolotowym Pana Rokity. Mam tylko pytanie Zielona Góra ma wiele miast partnerskich, czy to zainteresowanie z czasem nie wygasa? Mam nadziej, e tym razem tak nie bdzie. Radny p. Andrzej Bocheski ostrzegam Pana Prezydenta, e jeeli nie bdziemy, realizujc t umow, traktowali Chiczyków, według tego, jak oni to rozumiej, to umowa ta zmieni si w co, co bdzie szkodziło tej współpracy. Przykład mamy niedaleko w województwie. Chiczycy byli u nas dwa razy, nasza delegacja u nich tylko raz i z tego powodu ta współpraca si zatrzymała. Jak Pan wie, oni przyjad w składzie osób, bo tak u nich jest, takich samych wizyt oczekuj i delegacji tak samo licznych. Ju dzi do Pana apeluj, e jeli podpiszemy t umow, to nie jest to miejsce do szukania rezerw ani oszczdnoci, eby si im rewanowa. Oni s otwarci i szczerzy, ale bardzo ambitni. Radna p. Eleonora Szymkowiak obawiam si, e Chiczycy szukaj u nas tylko rynków zbytu. By moe tak włanie jest. Radny p. Kazimierz Łatwiski wracam do mojego wczeniejszego postulatu. Uwaam, e po takich spektakularnych wizytach i po realizacji ciekawego projektu współpracy z miastem chiskim, podana jest pisemna informacja o tym, czego dotyczyły rozmowy, nie tylko czy gospodarki i nauki, Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 10

11 ale jakich konkretnych zagadnie i co si udało osign, jaki przyjto harmonogram działa na okrelony cile okres, np. przyszłego roku, z kim rozmawiano, jakie funkcje piastuj te osoby. My nie wiemy, czy tam partnerem naszym jest prezydent jakiego miasta, czy wojewoda, moe przedstawiciel jakiej organizacji politycznej. Podobno przedstawiciele tego miasta byli w Polsce w styczniu, przypominam sobie, e Pana Prezydent Lesicki wspominał o tym na antenie radiowej. Nie ma adnego ladu - jakie konkretne działania s realizowane. Jedynym konkretem jest to, e jedna z zielonogórskich spółek jakie interesy robi na rurach. Postuluj, eby po kadej takiej spektakularnej wizycie było sprawozdanie na pimie, eby to było przedstawione w mediach. Nie rozumiem, dlaczego przyjechali przedstawiciele w styczniu i opinia publiczna nie moe pozna, kto to był, jakie sprawuje funkcje. Intencja jest taka, eby te kontakty rozwija, ale czy tak si bd rozwija, to nie wiem. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przypomn Pastwu jedn rzecz, moe Pastwo zapomnieli, e w Chinach do dzi działa jedna słuszna siła - jest to partia. Tam nie ma - prezydent, wojewoda, burmistrz, tylko pierwszy sekretarz. Trzeba o tym pamita jeszcze. Myl, e Panu jest dobrze znane, jak to wygldało kiedy u nas, tam teraz wyglda tak w tej chwili. Wic te wszystkie rzeczy, o których Pan mówi wymagaj podpisania umów zatwierdzonych nie na poziomie Miasta i samorzdu, jak u nas, lecz na poziomie wyszym etc. Rozmawialimy z pierwszym sekretarzem w miecie Wuxi. Ja oczywicie te wszystkie informacje posiadam, a mediom nikt nigdy ich nie blokował. Natomiast pierwszym elementem jest podpisanie umowy. Jeeli udałoby si zrobi tak, e kilku naszym przedsibiorcom udałoby si zrobi interes, nie na rurach, tylko jaki biznes, to ja bym si cieszył, e z kadym naszym miastem partnerskim powizane s jakie kontrakty gospodarcze. Niewiele jest naszych miast partnerskich (poza Cottbus), z którymi doszło do nawizania współpracy gospodarczej. Ten element jest na pewno cenny. Na Niemcy si nie obraamy, bo na spotkanie przyjechali równie przedstawiciele miasta Cottbus, z którym współpracujemy i nie jestemy obraeni po incydencie w samolocie. Na pewno nie uciekamy te od współpracy z Rosj, z krajami, które wchodziły kiedy w skład Zwizku Radzieckiego, bo przedstawicieli tych nacji mielimy na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. W pitek chce do Zielonej Góry przyjecha ambasador Rosji. Jak wida te kontakty s, jestemy miastem duym, wojewódzkim, wic kontakty nawizane s z okrelon liczb miast partnerów i one bd kontynuowane. Dzi chodzi o wyraenie zgody na skonkretyzowanie tej formy, bo na dzie dzisiejszy takiej zgody na to nie ma. Pamitajcie o tym, e druga strona patrzy na to. Jeeli my nie damy sygnału, e chcemy nawiza współprac, a oni znaj wszelkie niuanse. Oni si pytaj, czy mamy do tego upowanienie, bo oni upowanienie od ministra spraw zagranicznych maj. I to jest ta subtelna rónica. Jeli Pastwo chcecie, to zrobimy cał sesj Rady o tym, jak si współpracuje z tymi ludmi, bo tam jest całkiem inna kultura, inne sposoby rozwizywania spraw. U nas bardzo szybko, u nich długo si dochodzi. Ich interesuje na pewno jedno, bo oni s przed etapem, na którym my bylimy kiedy, przed rokiem Myl, e oni te s ciekawi, jak doszło do tego, e zrobilimy to w sposób pokojowy i przeszlimy z jednego ustroju w drugi. Tam jeszcze rzdzi partia. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna, poinformował radny p. Zygmunt Listowski - przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radna p. Jolanta Danielak jestem zaskoczona zadawanymi pytaniami. Gdybymy zakładali, e kady kontakt z naszym miastem partnerskim musi nam przynosi okrelone i wymierne zyski, to moe połowy miast partnerskich bymy nie mieli. Przez wiele lat byłam członkiem parlamentarnej grupy polsko-chiskiej, składałam te oficjalne wizyty w Chinach. Sdz, e warto wiedzie, i kada współpraca gospodarcza z Chinami jest niezwykłym sukcesem, dlatego kwitowanie tego, e nawizano współprac w sprawie jaki rur jest nieporozumieniem i nie w ten sposób powinnimy na ten temat rozmawia. Najdrobniejsza umowa gospodarcza podpisana z Chinami jest sukcesem przedsibiorcy i regionu, który tak umow zawiera. Chiny nie potrzebuj tylu podmiotów gospodarczych do współpracy, ile my bymy chcieli im zaoferowa. Chiny s potentatem w wielu 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 11

12 dziedzinach gospodarki i maj znamienitych partnerów. Ale Chiny to równie niezwykle ciekawa kultura i myl, e Miasto równie w tym zakresie bdzie mogło współpracowa wymiana grup dziecicych, dorosłych. Chiny przeznaczaj ogromne rodki na promocj swoich osigni kulturalnych i gospodarczych. Myl, e warto uczy si od takiego partnera wszystkiego, co dotyczy zwłaszcza przemian gospodarczych i dorobku kultury, który jest wynikiem bardzo starej cywilizacji. Zdaj sobie spraw z moliwych mankamentów tej współpracy, ale jestem przekonana, e władze Miasta zrobi wszystko, aby układała si ona w sposób pomylny dla nas i Chin równie, bo myl, e nasze osignicia w zakresie ochrony rodowiska, choby nasze lokalne inwestycje, mog by inspiracj dla naszych goci z Chin i myl, e bd si cieszyły duym zainteresowaniem. Radny p. Kazimierz Łatwiski nie było moj intencj, eby krytykowa jak współprac gospodarcz, to oczywiste. Wyraziłem tylko pewien niedosyt nie z powodu braku natychmiastowych efektów, lecz dlatego, e jest by moe za mało informacji, bo np. słyszałem, e w tej prowincji s bardzo nowoczesne rozwizania komunikacyjne, e by moe warto zapozna si z jak prezentacj z tego regionu. Jeeli jest jaki poziom kontaktów, mona zaprezentowa szerszej opinii publicznej to miasto, jak jest zorganizowane, jakie tam s inwestycje. Niech to si przekłada na jakie szersze efekty, a nie tylko sprowadza si do równie wanych, ale indywidualnych kontaktów poszczególnych firm. Wymiana dowiadcze to jeden z elementów midzy miastami i tutaj mona zrobi troch wicej. Radny p. Jacek Budziski jeeli mamy podj t uchwał, to nie sdz, e to bdzie chodziło o wymian kulturaln, bo nie przypuszczam, e oni tak mocno s zainteresowani kultur Zielonej Góry, a my ich kultur. Główne ostrze dotyczy tu współpracy gospodarczej. Prosz te zwróci uwag, e teraz jest inna sytuacja, ni była niedawno. To włanie z Chin wycofuj si zagraniczni inwestorzy, gdy tam rosn koszty pracy, to w Chinach s zwolnienia typu 25 mln osób, wic ta współpraca gospodarcza moe si dla nas okaza jak iluzoryczn spraw. Prosz Pastwa, ebycie te wzili pod uwag to, co powiedziała Pani Eleonora Szymkowiak, e bdziemy stanowili rynek zbytu. Jeeli jest to miasto kilkumilionowe, gdzie dzielnica jest trzykrotnie wiksza, ni Zielona Góra, to gdzie tu jest równoprawno podmiotów. My jestemy im potrzebni z uwagi na to, e chc sprzedawa swoje towary. Jeeli nam si uda tam co sprzeda, to chwalmy łki umajone. Natomiast zwracam uwag Pastwa, e dzisiaj ta sytuacja wyglda zupełnie inaczej. Nawet najwiksze koncerny amerykaskie podejmuj decyzje o wycofaniu si z Chin, bo si im to ju nie opłaca. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przegldajc ostatnio pras, dowiedziałem si, e sekretarz stanu nowej administracji Prezydenta Stanów Zjednoczonych Pani Hilary Clinton w pierwsz podró zagraniczn udała si do Chin. Wic, jeeli Amerykanie rozpoczynaj od tego, e jad do Chin, pokazuje to ich stopie zainteresowania i wag, jak przywizuj do tego kraju. Uwaam za pochopne stwierdzenie, e wszyscy Amerykanie z Chin si wycofuj. Według mojej skromnej wiedzy, to Stany Zjednoczone s jednym z krajów, którym najbardziej zaley na Chinach. Wiadomo, e sytuacja si zmieniła w ostatnim okresie, ale nie tylko w Chinach, lecz na całym wiecie. Tej obawy, powinno by troch mniej. Ta obawa w pewnym momencie w polskiej polityce zagranicznej te wystpowała z Rosjanami nie bdziemy współpracowa, bo s za wielcy, z Chinami nie bdziemy współpracowa, a potem okazuje si, e my sami eliminujemy si ze współpracy z wikszoci najwikszych gospodarek, z którymi wszyscy inni staraj si współpracowa. Naprawd, uwaam, e nie jest to jaka umowa, która obciy Miasto Zielona Góra. Nie róbmy z siebie te zacianka, bo tak, jak powiedziała radna p. Jolanta Danielak, gdybymy chcieli przelicza nasz współprac na konkretne efekty, to okazałoby si, e powinnimy współpracowa wyłcznie z Cottbus, bo w innych przypadkach wymiernych efektów nie ma. Natomiast to jest czsto równie forma wymiany dowiadcze. Ma Pan racj Panie Kazimierzu, Chiczycy wyprzedzaj nas znacznie w rozwizaniach komunikacyjnych, natomiast inna jest sytuacja prawna, bo np. nikt nie moe przeciwstawi si inwestycji, bo nie ma osób, które si przeciwstawi. Nie ma te takich rozwiza, jak u nas, zwizanych z ochron rodowiska. Inwestycje wygldaj troszk inaczej. Trudno si porównywa z miastem, w którym podjto decyzje, e w cigu piciu lat wybuduje si now dzielnic na milion mieszkaców. Oni to zrobi, tylko w projektowaniu tej dzielnicy bior udział i Amerykanie, Anglicy, Holendrzy i Niemcy, którzy uczestnicz w sprzeday swojej technologii. Oni widz w tym rynek zbytu. Chciałbym, aby w przyszłoci równie dla polskich przedsibiorców Chiny były rynkiem zbytu. To prawda, my w Chinach równie kupujemy, ale na tym polega globalny handel. Niektóre rzeczy si kupuje, a inne eksportuje i o tyle jest dobrze, e kupujemy mało przetworzone rzeczy, a starajmy si eksportowa myl technologiczn. Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 12

13 Radny p. Władysłw Drozd tylko w ramach uzupełnienia, moe pochwalenia si wstecz lat w okresie transformacji odwiedzilimy Chiny (1991/1992), bylimy w Hongkongu, a póniej po kryjomu na Tajwanie. Chcielimy przełoy zdobyte dowiadczenia na nasz rynek niestety przegralimy, obymy tu nie przegrali i przełoyli współprac na korzy jednej i drugiej strony. Na tym dyskusj zakoczono. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 570 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) podjła jednogłonie 14 głosami za Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2009 rok - druk nr 577 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2009 rok - druk nr przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej radny p. Krzysztof Machalica wiceprzewodniczcy Komisji, poprzez odczytanie projektu: Zatwierdza si plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2009 rok, okrelony w załczniku do uchwały. Załcznik do projektu: - Opiniowanie wykonania budetu Miasta za 2008 rok i przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. - Rozpatrywanie skarg przekazywanych do Komisji przez Przewodniczcego Rady Miasta. - Wykonywanie kontroli zleconych przez Rad Miasta 2. Pytania Radny p. Artur Zasada ja nadal nie wiem, jaki jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. Pamitam, e latach ubiegłych było wyszczególnione, kiedy i co bdzie kontrolowała Komisja Rewizyjna. Z tego projektu to nie wynika. Moe dowiem si czego wicej od członków Komisji Rewizyjnej co oni maj zamiar robi w roku 2009? Radna p. Aleksandra Mrozek mam pytanie moe nie do tego planu, bo jest on tak ogólny, e nie ma si, do czego odnie, ale do realizacji planu za rok Kiedy był prezentowany plan pracy, zwróciłam si w imieniu dyrekcji CKUiP do Pani Przewodniczcej z prob, o to, eby nie rozpoczyna w placówkach szkolnych, konkretnie w tej szkole, kontroli w miesicu czerwcu, bo ze wzgldu na organizacj pracy szkoły, to taki trudny miesic. Niestety uzyskałam odpowied, e trzeba t kontrol rozpocz, bo takie s sugestie, które docieraj do Komisji. Ta kontrola rozpoczła si w czerwcu, jest luty i nie jest zakoczona. Co jest przyczyn tak długo trwajcej kontroli, która co by nie powiedzie, nie wpływa komfortowo, jak zreszt kada kontrola, na prac szkoły i myl, e sze miesicy - to by była chyba kontrola przeprowadzona przez RIO na terenie całego miasta. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej pytanie radnego Zasady dotyczyło planu plan został przedstawiony, jakimi zagadnieniami Komisja bdzie si zajmowała. Jeeli zgłosz radni i Rada uchwali instytucj, któr Pastwo chcecie kontrolowa - prosz bardzo. adnych zgłosze ze strony radnych nie było dotyczcych kontroli jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej. Chc powiedzie, e jestemy chyba najczciej spotykajc si komisj, poniewa nie było w poprzednich kadencjach chyba tak wiele skarg na Prezydenta Miasta i na Miejski Orodek Pomocy Społecznej. Nie było po prostu takiej iloci, zreszt moecie Pastwo podsumowa, chyba ze sto skarg w ubiegłym roku. A oprócz tego s skargi innych mieszkaców, które równie Komisja rozpatrywała. Komisja nie kontroluje pół roku, upowanienie miała chyba tylko na trzy czy cztery 1 Uchwała nr XLI/534/09 w sprawie podjcia współpracy partnerskiej z miastem Wuxi (Prowincja Jiangsu, Chiny) Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2009 rok - druk nr 577 Załcznik nr 4-2 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 13

14 tygodnie do kontroli. Natomiast, poniewa był okres urlopowy równie nie dostarczano pewnych dokumentów i w zasadzie kontrola została przerwana w CKUiP. Radny p. Andrzej Bocheski pytanie do Przewodniczcego i Pani Przewodniczcej. W tym planie pracy wymienione s zadania komisji. Mamy opiniowa plan pracy komisji, skierował Pan do nas w punktach wymienione zadania komisji do realizacji a gdzie plan? Jaki plan kontroli planowych powinien by, tym bardziej, jak wszyscy pracujcy w budetówkach wiedz, trzeba kontrolowa chocia okrelony procent jednostek poległych Miastu. Dotyczy to oczywicie Prezydenta i jego Urzdu, ale mona współpracowa i Komisja Rewizyjna Rady mogłaby te jakie planowe zadania na siebie wzi? Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski jak Pan pewnie zauwaył, jest to załcznik do uchwały i w takiej treci, formie go otrzymalimy. Innego nie było. Otrzymalimy go od Komisji Rewizyjnej. Radna p. Aleksandra Mrozek Pani Przewodniczca, jak mamy przyj wyjanienie, które Pani przedstawiła. To wyglda na to, e ta kontrola została jakby porzucona. Jeeli Pastwo przerwalicie kontrol, to dyrektor jednostki powinien by o tym poinformowany, powinno by uzasadnione stanowisko, dlaczego tak si zdarzyło. Takie pozostawienie, adnej informacji, to z punktu widzenia nawet relacji nie jest prawidłowe, nie mówic o tym, e s procedury, które jasno okrelaj zadania. Dlatego bardzo prosz o protokół z tej kontroli, jeeli ju pojawi si, czy pismo, które mówi, e kontrola została przerwana czy zamknita, po to ebymy si mogli z tym zapozna. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej jeszcze raz powtarzam, e nie ma ze strony radnych adnych propozycji kontroli jednostek organizacyjnych Miasta. Radny p. Artur Zasada nie twierdz, e nie chce si wam pracowa, tylko gdybymy mieli taki plan, to moglibymy si zastanowi, czy ewentualnie na wszystkie punkty si zgodzi. Dzisiaj moglibymy wyrazi wol jako radni, co bymy przyjli, ebycie skontrolowali. Czy jako propozycji nie moglibycie przyj skontrolowanie w lutym lub marcu Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich? To jest moja propozycja, po to, aby sprawdzi, czy zmiany wprowadzone przez Prezydenta przyniosły oczekiwane skutki. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej jeeli bdzie propozycja do planu pracy Komisji Rewizyjnej ze strony radnych, to radni oczywicie przegłosuj t propozycj Pana. Zostanie wprowadzona. Przecie Pastwo moecie zgłosi propozycje do planu pracy jednostek organizacyjnych, które miałaby Komisja kontrolowa. Przypomn, e w ubiegłym roku ogromne wzburzenie wywołały kontrole planowane. W zwizku z tym, jeeli macie Pastwo propozycje, prosz złócie. Radna p. Jolanta Danielak jeeli Rada nie złoy adnych propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej, to mamy przyj, e Komisja w ogóle nie bdzie pracowała i bdziemy j rozwizywa w Radzie? Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski taka komisja musi by, wszystkie inne moemy rozwiza. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej jest to jedyna komisja, która z mocy ustawy o samorzdzie gminnym jest zobowizana do wywołania przez Rad. Natomiast plan pracy Pani ma tutaj. Ta Komisja si nie leniła, bo prosz sobie przeliczy ilo skarg, która wpłynła do Komisji. Opinie Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e projekt uchwały został skierowany celem zaopiniowania do: Prezydenta Miasta i Komisji Statutowo-Regulaminowej. Opinia prawna ze strony Prezydenta Miasta bez zastrzee formalno-prawnych 1. Komisja Statutowo-Regulaminowa opinia pozytywna poinformował radny p. Bogusław Pabierowski - przewodniczcy Komisji 2. 1 Opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dnia 23 lutego 2009 r. do projektów uchwał Komisji Rewizyjnej i radych zawartych na drukach nr 577, nr 583 i nr 584 Załcznik nr 6 2 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 14

15 Dyskusja Radny p. Edward Markiewicz Komisja Rewizyjna, w moim przekonaniu, w cigu kadencji powinna przeprowadzi kontrole w wszystkich spółkach miejskich, a w miar czasu i moliwoci, zaj si równie sprawdzeniem sposobu i zasadnoci wykorzystania pienidzy, które przeznaczalimy na róne cele. Oczywicie tak polityk powinna prowadzi Komisja Rewizyjna, po to j powołalimy, a nie jako radni - kady oddzielnie - bdzie planował, co ma Komisja robi. Ten plan pracy powinien obejmowa cał kadencj, przewidywa kontrole na kady rok. Taki projekt powinien by przedstawiony Radzie Miasta i tak to miało miejsce w latach poprzednich. Patrzc na omawiany projekt uchwały stwierdzam, e planu pracy tutaj nie ma. Nie wiem, nad czym mam głosowa. W uchwale pisze si, e zatwierdza si plan pracy, a w załczniku planu nie ma. Proponuj, aby ci, którzy wnioskowali o wprowadzenie projektu wycofali ten projekt uchwały, przygotowali porzdny plan pracy na rok biecy i wtedy przedstawili Radzie Miasta. Jeli to nie zostanie zrobione, to bd głosował przeciwko, bo nie ma planu, nad którym mona by głosowa. Radny p. Jacek Budziski stwierdził, e z uwag wysłuchał przedmówc i przypomniał, e to jest plan pracy, a nie plan kontroli, s trzy punkty, a uchwała dotyczy planu pracy, a nie planu kontroli. Sam byłem członkiem Komisji Rewizyjnej przez cztery lata i podzielam zdanie, e jest to najbardziej pracujca komisja. Chciałem by członkiem tej komisji i w tej kadencji, ale nie mogłem łczy tego z funkcj wiceprzewodniczcego Rady. Pamitam ile razy zajmowalimy si i planem kontroli i skargami. Pamitam równie kontrole, których efekt nigdy nie ujrzał wiatła dziennego - kontrola budowy fontanny, przewodniczcym nie byłem ja, tylko p. Jerzy Teichert. Przypomn równie, e dwóch radnych ma prawo złoy projekt uchwały, np. o kontroli w jakiej spółce miejskiej itp. Poza tym mam wraenie, e rozumiem członków Komisji Rewizyjnej; wystarczy, e kady radny zgłosi potrzeb kontroli np. w jakiej jednostce organizacyjnej, wtedy Komisja Rewizyjna albo w formie uchwały to przygotuje, albo po prostu rozpocznie tam kontrol. Wydaje mi si, e takie rozwizanie nie jest złe, chocia oczywicie pamitam, e jak ja pracowałem, to mielimy rozpisane kontrole od 3-4 w cigu roku, ale by moe warto zobaczy, jak ten system bdzie działał. Zmusi to w jaki sposób radnych do pracy. Radna p. Zygmunt Listowski powinnimy przyj ten plan, nie dlatego, e mamy do niego zastrzeenia, tylko dlatego, e to nie jest plan zamknity. W cigu roku mona bdzie zgłasza do tego planu swoje uwagi i kontrole. Nie dmy do tego, e jak nie ma adnej kontroli, to komisja nie pracuje. Komisja rzeczywicie rozpatruje rónego rodzaju skargi i tych skarg jest duo. Proponowałbym wznie si ponad nasze uprzedzenia, takie czy inne i ten plan jednak przyj, bo ten plan bdzie zapewne, tak sdz, w cigu roku poprawiany i bdzie co tam dodawane. A jeeli nie, bdzie to znaczyło, e takiej potrzeby kontroli na dzie dzisiejszy nie ma. To te si da przyj, jako wyznacznik pewnej pracy Komisji. Nie twórzmy - e jeeli nie ma, co kontrolowa, to skontrolujmy jeszcze co, bo trzeba skontrolowa obowizkowo. Ta Komisja jeszcze ma pewne inne znaczenie i dlatego proponuj ten plan w takiej formie jednak przyj. Radny p. Andrzej Bocheski upominałem si o plan pracy, dlatego bo moim zdaniem i myl, e Pastwa równie, Komisja Rewizyjna to nie wita inkwizycja robi polowania, czeka na donosy. Jest to organ, który w imieniu Rady kontroluje działalno Miasta. W zwizku z tym, jednostki w sposób planowy powinny si do tej kontroli przygotowa. Jeeli pani prezes bdzie wiedziała, e wodocigi bd kontrolowane w miesicu maju, to spokojnie do tej kontroli ma si przygotowa i z kolei kontrolujcy powie, pani prezes, miała pani cztery miesice, wynika to z planu, eby przygotowa si do tej kontroli Bardzo prosz, eby nasza Komisja przygotowała swój plan pracy rzeczowy, merytoryczny, na cały rok. Zaplanuj trzy kontrole dobrze, sze dobrze, oni wiedz, co maj robi. Jeeli my im zlecimy dodatkowe zadania, to na sesji Rady rozpatrzymy uchwał, o zmianie planu pracy tej komisji i wyrzucimy kontrol wodocigów, a włoymy kontrol znanego zakładu ZGKiM-u. Tylko takie argumenty mn kieruj, eby nasza Komisja Rewizyjna planowo pracowała, a nasze jednostki wiedziały dokładnie, co i kiedy przez t Komisj bdzie kontrolowane. I o taki plan chodzi - nic wicej. Radna p. Jolanta Danielak najbliszy plan pracy, z tego co słysz, co Pani Przewodniczca w kuluarach podpowiada, to przygotowanie si do absolutorium Pana Prezydenta. Czyli rozumiem, to czekanie na te kwity, które wpłyn w formie skarg Takie jest zadanie Komisji Rewizyjnej, eby te wszystkie skargi przeanalizowa. Natomiast jedna rzecz mnie interesuje - kwestia kontroli pracy spółek miejskich, ale nie tylko w takim kontekcie, e co si tam le dzieje. Równie informacje o tym, e w danej spółce prawidłowo przebiegaj wszystkie decyzje s dla nas wane. Prosz zwróci uwag, e adna z komisji nie ma takowych uprawnie, jak Komisja, któr Pani reprezentuje i te dane dotyczce funkcjonowania spółek miejskich s dla nas niezwykle wane. Jestem przekonana, Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 15

16 e Pastwo planowalicie prac nie tylko na najbliszy okres, ale na cał kadencj i myl, e nawet wpisanie w ten program pracy tych zaplanowanych kontroli, które były przedmiotem planowania pracy kadencyjnej, byłoby słuszne. Radny p. Jacek Budziski przypomn sytuacj z afer w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich, wielokrotnie padały na tej sali propozycje, aby nie dorana komisja powołana przez Rad, ale Komisja Rewizyjna zajła si kontrol wtedy radni w przypadku przyjcia takiego planu pracy bd mogli to zgłasza. Prosz sobie przypomnie, ile razy podczas interpelacji, zapyta, z uwagi na głosy pracowników, w tym przypadku Palmiarni, czy mieszkaców - wychodz nam sprawy takie, które wymagaj kontroli i wtedy kady z radnych moe do Komisji Rewizyjnej zgłosi taki pomysł kontroli, albo dwóch radnych moe napisa projekt uchwały. To zmusi do pewnej formy aktywnoci. Proponuj przez rok przetestowa, jak według takiego planu pracy Komisja bdzie pracowała i take apeluj o przyjcie teje uchwały. Radny p. Artur Zasada bardzo prosz, aby mój głos w fazie pyta nie był traktowany jako krytyka kontroli czy planu pracy, rozumiem argumenty, dlaczego tak wyglda, a nie inaczej. Prosiłbym jednak, aby uwzgldni w planie pracy czy kontroli, i to jest mój wniosek, kontrol ZZUM w roku 2009 i poinformowanie mnie, w którym miesicu planujecie tak kontrol. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej myl, e radny p. Zasada moe wprowadzi tak inicjatyw do planu pracy jak kontrola Komisja Rewizyjnej i wskaza nawet termin, jaki by Pan sobie yczył, eby taka kontrola si odbyła. Jestem zdziwiona wystpieniami radnych SLD - Pana Markiewicza, Pana Bocheskiego i Pani Danielak przy powoływaniu komisji doranej cały czas padały argumenty, e komisje Rady nie mog kontrolowa spółek, natomiast tutaj cały czas pojawiaj si okrelenia, wrcz Pan Markiewicz mówi, e Komisja powinna przeprowadzi kontrole we wszystkich spółkach. Panie radny, Pan komisji doranej nie chciał wpuci do ZZUMu rzekomo nie moe kontrolowa spółek, Pan nie chciał adnej komisji wpuci do spółki, e to jest niezgodne z prawem. Niech Pan si zastanowi czy mog kontrolowa komisje Rady, czy nie mog? Natomiast, jeeli jest ju wniosek formalny radnego Pana Zasady dot. ZZUM-u i myl, e upowanienie do kontroli zostanie przydzielone Komisji Rewizyjnej przez Prezydenta Miasta, to nie widz powodu, eby to si nie znalazło w planie kontroli. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Szanowni Pastwo, dyskutujemy ju o sprawie, która wydawała si prost i logiczn trzydzieci minut. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. wyglda tak plan pracy bez planu pracy. Po co ustawodawca gdzie tam wpisał, e komisja rewizyjna ma mie plan pracy? adnej kontroli nie ma wpisanej bdziemy sobie robi na bieco. Przyznam si szczerze, e tak troch kpimy z tego wszystkiego. Jeeli to jest takie trudne do przygotowania, to ja mog z rkawa poda: prosz bardzo wpiszmy kwiecie ZGKiM, padziernik Winobranie, eby podsumowa jednostek jest duo Prosz nie kłama, e nie chcielimy wpuci do ZZUM-u kontroli, bo według mojej wiedzy, w zeszłym roku dwóch członków Komisji Rewizyjnej było w ZZUMie na kontroli, a trzeci odmówił. Trzymajmy si faktów. Fakty były takie, e dwóch tam było, trzeci nie chciał uczestniczy. Moe zróbmy przerw - Komisja Rewizyjna przygotuje jaki plan kontroli fizycznie, abymy mogli jednostki poinformowa, e u nich bdzie kontrola planowa, bo tak to wszyscy bd uwaali, e s podejrzani o co tam, kada kontrola bdzie wywoływała pewnego rodzaju niepokój, e jest kontrol wynikajc z jakie rodzaju nieprawidłowoci. Jeeli s jakie nieprawidłowoci, to oczywicie takie kontrole trzeba robi dodatkowo, ale jaki plan pracy Komisji powinien by. To nie moe by plan pracy polegajcy na tym, e nie ma planu pracy. Radny p. Mirosław Bukiewicz Komisja Rewizyjna nie moe zastpowa innych organów kontrolnych. W tamtym roku punkt 3, wymieniony w tej uchwale w sposób bardzo ogólny o wykonywaniu kontroli, był bardziej szczegółowy i to jest taka rónica. Jednoczenie odpowiem Pani Ronowicz - niech si Pani nie dziwi, rozpoczła si ju przedwczesna kampania wyborcza na Prezydenta Miasta Zielonej Góry. Nie widzi Pani, kto zabiera głos? Dziwi si Pani? Radny p. Edward Markiewicz to, co chciałem powiedzie w 90% wyczerpał Pan Prezydent, dodam do tego tylko tyle, e z tego co powiedziała Pani Ronowicz, czy radny Pan Budziski wynikałoby, e jak uchwalimy plan - to ju nie bdziemy mogli go zmienia. Oczywicie radni w kadym momencie, na kadej sesji bd mogli wnie poprawki do planu, który dzisiaj mamy uchwali. Oczywicie zawsze bdziemy mogli go zmieni i w razie zaistnienia koniecznoci zawsze bdziemy mogli go uzupełni. W tej chwili planu nie ma. Nie wiemy, która z instytucji bdzie kontrolowana i kiedy. Nie wiemy, co Komisja bdzie robiła w maju, w padzierniku czy w listopadzie. Planu tutaj nie ma. Nie róbmy sobie kpin. Prosz taki plan przygotowa, bo moemy taki plan od razu na kolanie napisa tylko tu nie o to chodzi. Ja nie pamitam i nie musz pamita, które Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 16

17 jednostki były kontrolowane w roku 2008, które w Myl, e to powinno obejmowa jaki całokształt pracy, jak powiedziałem w okresie całej kadencji, i od tego mamy Komisj Rewizyjn, eby nam takie propozycje przygotowała. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej Pan myli Panie Markiewicz i z tego mylenia nic pozytywnego nie wynika. Natomiast w dalszym cigu, poza jednym wnioskiem o kontroli ZZUM-u, nie usłyszałam adnego wniosku kontroli. Równie w Pana wypowiedzi nie usłyszałam adnej jednostki organizacyjnej, któr chciałby Pan, eby była kontrolowana natomiast Pan Kubicki kolejny raz powiela na tej sesji Rady, e członkowie Komisji Rewizyjnej zostali przez niego powołani do komisji kontrolnej ZZUM-u. Pan nie ma uprawnie adnych do powoływania radnych do adnej komisji. Pan sobie powołał z imienia i nazwiska jakie osoby, które oprócz tego s w Radzie. Natomiast komisji doranej, która została powołana przez Rad nie dał upowanienia do kontroli ZZUM-u. I to jest podstawowy błd logiczny. Skoczmy t dyskusj Panie Przewodniczcy składam wniosek o zakoczenie dyskusji. Radny p. Andrzej Bocheski zgłaszam do Komisji Rewizyjnej wniosek o skontrolowanie w 2009 roku połowy ze wszystkich jednostek podległych Prezydentowi Miasta. Wymieni? Moe to by: ZOK, KTBS, Promyk - cho on był chyba niedawno kontrolowany, MOPS, Centrum Usług Opiekuczych, Komisja Rozwizywania Problemów Alkoholowych. Trzeba tym ludziom powiedzie, e bd planowo kontrolowani, niech si przygotuj, niech si przyjrz si sobie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki popieram radnego Bocheskiego, abymy mieli jaki plan, bo wszystkie przypadki, które mog by nagłe bd oczywicie wprowadzane, bd kontrole dodatkowe, ale eby jakikolwiek plan pracy był jest to zadnie Komisji Rewizyjnej, aby przygotowa taki plan. Ode mnie przy uchwalaniu współpracy z Wuxi dalicie ju konkretnie - co, kiedy? A sobie piszecie jak nam przyjdzie ochota, to tak sobie zrobimy Tu chodzi tylko i wyłcznie o to, eby komisja miała, chocia cztery jednostki wpisane w planie. Radny Zasada zgłosił ZZUM, radny Bocheski zgłosił kilka kolejnych wpiszmy cztery, czy pi, które bd planowo realizowane przez Komisj Rewizyjn. Bo tak, jak wszystkie komisje pracuj, tak i Komisja Rewizyjna powinna pracowa. Jeeli zapisalimy sobie, e taki plan powinien by, to go stwórzmy, to naprawd nie jest co super trudnego, cikiego do zrealizowania Wszystkie organy kontrolne przeprowadzaj kontrole planowo, s te kontrole dodatkowe zlecane. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski zgłoszone zostały dwa wnioski. Pierwszy zgłosił radny p. Zasada, aby w planie pracy dopisa przeprowadzenie kontroli Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich w maju 2009 r. Drugi wniosek radnego p. Bocheskiego skontrolowanie połowy jednostek podlegajcych Miastu Zielona Góra. Po czym prosił radnego o skonkretyzowanie. Radny p. Zygmunt Listowski wnioskował o przerw i zaproponował spotkanie w gronie wszystkich przewodniczcych komisji Rady w celu zgłoszenia propozycji do planu pracy), które byłyby do przyjcia. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski ogłosił przerw do godziny Po przerwie obrady wznowiono. Radna p. Boena Ronowicz przewodniczca Komisji Rewizyjnej od kilku radnych i to nie tych, którzy tutaj ualali si, e nie ma wymienionych jednostek organizacyjnych Miasta, które bd planowane do kontroli przez Komisj Rewizyjn w 2009 r. - zostały rzucone takie propozycje, to znaczy wniosek Pana radnego Zasady ZZUM maj 2009, prosiłabym o doprecyzowanie zakresu kontroli. Czy ma to by ten zakres kontroli, który sobie w przedmiocie przyjła komisja dorana, czy te np. sprawy pracownicze, bo wiem, e to był problem tej spółki? Przypominam, e Komisja Rewizyjna stanowi przede wszystkim kontrol społeczn. Padły równie propozycje skontrolowania Centrum Biznesu, ZOK-u, ZWiK-u i Urzdu Miasta. Nie podano terminów. Panie Przewodniczcy, przewodniczca nie planuje sobie planu pracy, tylko planuje Komisja Rewizyjna plan pracy i ten plan pracy, który został dorczony, to nie jest plan pracy przewodniczcej Komisji Rewizyjnej, tylko Komisji Rewizyjnej, zaakceptowany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Chc zwróci uwag, e po raz kolejny ingeruje Pan Janusz Klubicki w kompetencje Rady Miasta. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski zgłoszone zostały dwa wnioski: radnego p. Zasady i radnego p. Bocheskiego. Radny Bocheski wycofuje wniosek, a Pan radny Zasada? Radny p. Artur Zasada rozumiem, e mój wniosek został przyjty przez Komisj Rewizyjn i umieszczony w planie kontroli - tak? Po czym stwierdził ja wycofuj wniosek formalny. Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 17

18 Ponownie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski mamy uchwał, której integraln czci jest załcznik. Albo go uzupełniamy albo pozostawiamy w takim kształcie, w jakim został dorczony. Ostatni mylnik - wykonywanie kontroli zleconych przez Rad Miasta jest pojemny chyba, e chcecie go Pastwo rozszerzy o zapis midzy innym w ZZUM-ie w maju 2009 r. i w Centrum Biznesu, w ZOK-u, w ZWiK-u i w Urzdzie Miasta bez okrelenia terminu. Czy tak ma wyglda poprawiony załcznik? Radna p. Jolanta Danielak wydawało mi si, e ta przerwa miała słuy temu eby podj jakie decyzje w sprawie załcznika. Jeeli takie decyzje nie zapadły, to ta przerwa nie została wykorzystana, skoro wracamy do punktu, w którym kady z radnych ma moliwo zgłoszenia swojego wniosku Jestemy, wic w momencie, jak przed przerw - z wnioskiem o zdjcie tego punktu z porzdku obrad. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski Pani Przewodniczca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wyniki tego spotkania, okrelajc, e przyjta została propozycja radnego p. Zasady o kontroli w ZZUM-ie przez Komisj Rewizyjn, do tego dochodzi jeszcze kontrola w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Zielona Góra. Oczywicie bdzie poprawka radnych, nie powiedziałem, e to autopoprawka autorów tej uchwały. Radny p. Mirosław Bukiewicz wnioskował zgłaszam formalny wniosek o zdjcie tej uchwały z porzdku obrad i przygotowanie jej na nastpn sesj. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski jest to najdalej idcy wniosek i przystpił do głosowania nad wnioskiem radnego p. Mirosława Bukiewicza. Głosowanie wniosku Rada w wyniku jawnego głosowania przyjła wniosek o zdjcie projektu z porzdku obrad Wyniki głosowania: za przyjciem wniosku - 8 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujcych 6 głosów Podjcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 581 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak. Uzasadniała projekt uchwały uzyskał pozytywn opini Lubuskiego Kuratora Owiaty. Pozwol sobie odczyta ostatni akapit pisma lubuskiego Kuratora Owiaty Pana Romana Sondeja Wobec powyszego, analizujc argumenty, jakimi kierowała si Rada Miasta podejmujc uchwal o zamiarze likwidacji szkoły, biorc pod uwag fakt, e zachowana została procedura likwidacji szkoły zgodna z przepisami ustawy o systemie owiaty, likwidacj Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze naley uzna za zasadn. Pytania Radny p. Jacek Budziski poniewa nie wszyscy radni s członkami Komisji Edukacji i Wychowanie, powtórz pytanie, które zadałem wczoraj na posiedzeniu. Prosz, eby Pani Prezydent powtórzyła swoj wczorajsz odpowied. Jak na dzisiaj wyglda sprawa nauczycieli z Gimnazjum nr 5? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak najwaniejsi s uczniowie, którzy bd si uczyli w Gimnazjum nr 2 z nauczycielami uczcymi dzi w Gimnazjum nr 5. Zostaje zachowany zapis z porozumienia stanowicy, e wszyscy nauczyciele Gimnazjum nr 5 stan si pracownikami Gimnazjum nr 2. Natomiast wszyscy dyrektorzy placówek owiatowych zostan na marcowej naradzie zobowizani do tego, aby w arkuszach organizacyjnych na rok 2009/2010 wykaza potrzeby zwizane z zatrudnieniem. Takie informacje przekazalimy równie na spotkaniu z Lubuskim Kuratorem Owiaty i zostały one przyjte przez rad pedagogiczn i rodziców. 1 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 581 oraz opinia Lubuskiego Kuratora Owiaty w Gorzowie Wlkp. z 20 lutego 2009 r.- Załcznik nr 4-3 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 18

19 Radny p. Jacek Budziski Pani Prezydent, prosz o przekazanie tej informacji równie całej Radzie Miasta. Drug wan kwesti był podział klasy pierwszej według pomysłu rodziców. Jak to bdzie rozwizane w najbliszym czasie przez Urzd Miasta? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak mam wraenie, e Pan jako członek Komisji Edukacji i Wychowania (przypominam, e nale do niej przedstawiciele wszystkich ugrupowa) nie do koca przekazuje informacje koleankom i kolegom. Inni członkowie to chyba zrobili, bo pyta od innych członków komisji nie ma. Sprawa podziału dzisiejszej klasy pierwszej nie jest tematem tej uchwały. Wyjaniłam to podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania i moje wyjanienia członkowie komisji przyjli. Opinie komisji 1 Komisja Edukacji i Wychowania opinia pozytywna - poinformowała radna p. Aleksandra Mrozek - przewodniczca Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 581 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze podjła wikszoci 13 głosów za, przy 1 głosie przeciw i przy 4 głosach wstrzymujcych Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 582 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Uzasadniał w załczniku do projektu uchwały znajduje si 16 pozycji, wysoko wnioskowanej bonifikaty 93%. O tak bonifikat wnioskowalimy przy poprzednich uchwałach. Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz czy mieszkacy s poinformowani o tym, e zbywajc nieruchomo przed upływem 5 lat od nabycia, bd zobowizani zwróci udzielon bonifikat. Pan Zdzisław Szczepaski wpisujemy to w tre aktu notarialnego. Radny p. Adam Dygas pozycja druga, ul. Jednoci 77. Ile jest tam mieszka (rozumiem, e jest to jeden budynek) i ile jest sprzedawanych w tej chwili? Podczas posiedzenia komisji nie moglimy si tego dowiedzie. Obiecał Pan, e przedstawi mapk, plan i przedstawi, jak to wyglda. Pan Zdzisław Szczepaski - obiecałem, ale odnonie lokali mieszkalnych, a ta uchwała dotyczy gruntów. To jest przekształcenie uytkowania wieczystego w prawo własnoci. Ci ludzie maj ju prawo uytkowania wieczystego i prawo do lokalu, oni tylko chc przekształci uytkowanie wieczyste w prawo własnoci. Tu transakcja ju kiedy była i w tej chwili nastpuje zmiana formy władania - z uytkowania wieczystego w własno gruntu, a własno lokalu ju dawno jest. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki my nic nie moemy planowa do tego budynku, bo on nie jest nasz. Tam jest uytkowanie wieczyste i własno. Nie wynika z tego, czy wszyscy w tym budynku... Chyba si Panowie nie zrozumieli na posiedzeniu komisji, bo Wydział Planowania Przestrzennego tu nie ma nic do tego, wyłcznie Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem... 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 2 Uchwała nr XLI/535/09 w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 582 Załcznik nr 4-4 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 19

20 Pan Zdzisław Szczepaski nie ma znaczenia, ile jest lokali sprzedanych, a ile nie, bo ta uchwała dotyczy gruntu, a nie lokali, ale jeeli to jest takie istotne, to zadzwoni i za dwie minuty bd wiedział. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna, poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 582 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci podjła wikszoci 17 głosów za przy 1 głosie przeciw i przy braku głosów wstrzymujcych Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 586 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Uzasadniał w załczniku s trzy pozycje dwa razy ul. Akacjowa i Strzelecka 5. Wnioskowana bonifikata 95% i Pastwo zgłosilicie na posiedzeniu komisji, e chcielibycie wiedzie dzi, z jakiego terminu s te umowy najmu pierwsza jest z 1995 r. druga z 1994 r., a trzecia z 1997 r. Opinie komisji 4 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna, poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 586 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców podjła jednogłonie 17 głosami za 5. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 2 Uchwała nr XLI/536/09 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 586 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 5 Uchwała nr XLI/537/09 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców Załcznik nr 10-4 Protokół Nr XLI/09 (kadencja ) str. 20

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia... (poz....) Załcznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego Tekst ujednolicony z dnia 28.09.2005 STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w Gdyni w dniu 21 lipca 2005 r. wraz z póniejszymi poprawkami ROZDZIAŁ I Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

R E G U L A M I N. Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie R E G U L A M I N Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie I. Informacje o Warsztatach Szkolnych 1. Pełna nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

- PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ -

- PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ - - PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ - PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ W ZWIZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ W LUBARTOWIE Jednostka kontrolowana: Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok

Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 12/2005 Burmistrza Miasta Luba Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok Zadania własne w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki - plan 1 O10 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXIII/08 przebiegu XXIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 kwietnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 0152/ 40 /04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r.

Zarzdzenie Nr 0152/ 40 /04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. Zarzdzenie Nr 0152/ 40 /04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 0152/28/2002 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ Zwrócilimy si w ubiegłym roku do Dolnolskiej Słuby Dróg i Kolei we Wrocławiu o budow chodnika na drodze wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku) lista Członków Komisji przedstawia si nastpujco:

SPRAWOZDANIE. Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku) lista Członków Komisji przedstawia si nastpujco: SPRAWOZDANIE Poprzednia kadencja Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie formalnie zakoczyła si 14 maja 2005 roku. Nowa Komisja pod przewodnictwem profesora Jerzego Jurkiewicza została powołana przez Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca

członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca odbyło

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Drugie imię Nazwisko Data ur. Seria i nr DO Wydany przez Student Tak Nie Rok studiów

Drugie imię Nazwisko Data ur. Seria i nr DO Wydany przez Student Tak Nie Rok studiów Miasto, data rejestracji.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM KISIELINIE A DANE WNIOSKODAWCY A. 1 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię Drugie imię Nazwisko Data ur. Seria i nr DO

Bardziej szczegółowo

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Historia naszej miejscowoci siga redniowiecza. Prawdopodobnie te wtedy

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 203 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie.

Druk Nr 203 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie. Dz-15.0020.1.26.2013 P R O T O K Ó Ł XXVI SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 28 lutego 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy Protokół z dnia 28 marca 2014r. Z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KONTYNUUJCYCH NAUK W I SEMESTRZE TEJ NAUKI

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KONTYNUUJCYCH NAUK W I SEMESTRZE TEJ NAUKI Załcznik do Uchwały Nr././09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia... 2009r. ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KONTYNUUJCYCH NAUK W I SEMESTRZE TEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIV Sesj Rady Gminy Darłowo. 2. Wolne wnioski i zapytania.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIV Sesj Rady Gminy Darłowo. 2. Wolne wnioski i zapytania. BR/0063-6/12/2005!" # # $%!%&' ('!')!*+!, -)!.!""/("0'1 '1!%2%" -3'41" 3!5*(!06&' 6&' ( -" 7"*('86&' 6&' (0 36 9- :'!; ('*(!06&' 6&' ( -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYNA

REGULAMIN FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYNA Przyjęty przez Forum Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych, 11.03.2004 wraz z poprawkami z dnia 26.11.2005, 6 grudnia 2007, 29 marca 2012 tekst jednolity REGULAMIN FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo