przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci szkolnej i własnym złoył podzikowania za dotychczasowe wsparcie Studium OTWARCIE SESJI LVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 22 grudnia 2009 r. w godzinach od 9 10 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 23 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak i Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i Sekretarz Miasta p. Ew Trzcisk, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 2. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał i owiadczenia w sprawach: 1) skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze - druk nr 766, 2) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 810, 3) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 811, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 812, 5) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 813, 6) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 814, 7) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 815, 8) wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2009 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 816, 1 Podzikowanie Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze Załcznik nr 8 2 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 9) wyraenia zgody na zawarcie porozumie w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 818, 10) ustanowienia Dnia Pionierów Zielonej Góry (owiadczenie) - druk nr Rozpatrzenie wezwania Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. do podjcia uchwały w sprawie wyganicia mandatu radnego Pana Roberta Dowhana. 5. Rozpatrzenie wezwania Pani Danuty Basiukaj z dnia 10 grudnia 2009 r. do usunicia naruszenia prawa uchwałami z dnia 24 listopada 2009 r. nr LVI/734/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr LVI/735/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w tej chwili s ju dwa wnioski o zmian porzdku obrad. Wniosek radnych projekt owiadczenia, podpisany przez radnych p. Kazimierza Łatwiskiego, p. Zygmunta Listowskiego i przeze mnie, w sprawie planowanej likwidacji Okrgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - druk nr 819. W pisemnym wystpieniu prezes Krajowej Izby Radców Prawnych mec. Bobrowicz z Zielonej Góry poinformował, e jest planowana likwidacja Zielonogórskiej Izby Radców Prawnych, izba swym zakresem obejmowała obszar całego województwa lubuskiego i w zwizku z tym taka nagła potrzeba przygotowana owiadczenia, w którym prosz z kolegami o przyjcia stanowiska, w którym bdziemy si tym decyzjom sprzeciwia 1. Wpłynł równie 21 grudnia br. wniosek Prezydenta Miasta, w którym przedłoył autopoprawk do projektu uchwały na druku nr 816 w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2009 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - zawarta jest na druku nr 816A 2 i traktuj j jako zgłoszenie pisemne autopoprawki a nie jako wniosek o zmian porzdku obrad, oraz nowy projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Ten wniosek bdziemy głosowa. Po czym przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania zmian porzdku obrad. I. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez radnych, polegajc na wprowadzeniu w pkt 3 jako ppkt 11 projektu owiadczenia w sprawie planowanej likwidacji Okrgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - druk nr 819. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad dokonała wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 23 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. II. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta, polegajc na wprowadzeniu w pkt 3 jako ppkt 12 projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 820. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad dokonała wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 21 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 2 głosy. 1 Projekt owiadczenia w sprawie planowanej likwidacji Okrgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - druk nr 819 wraz z pismem Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2009 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 816A Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 820 Załcznik nr 3-12 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 2

3 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał i owiadcze w sprawach: Porzdek obrad po zmianach 1) skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze - druk nr 766, 2) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 810, 3) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 811, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 812, 5) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 813, 6) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 814, 7) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 815, 8) wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2009 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 816A, 9) wyraenia zgody na zawarcie porozumie w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 818, 10) ustanowienia Dnia Pionierów Zielonej Góry (owiadczenie) - druk nr ) planowanej likwidacji Okrgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (owiadczenie) - druk nr ) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Rozpatrzenie wezwania Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. do podjcia uchwały w sprawie wyganicia mandatu radnego Pana Roberta Dowhana. 5. Rozpatrzenie wezwania Pani Danuty Basiukaj z dnia 10 grudnia 2009 r. do usunicia naruszenia prawa uchwałami z dnia 24 listopada 2009 r. nr LVI/734/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr LVI/735/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Halin Witkowsk z Biura Rady Miasta. Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 3

4 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami w dniu 8 grudnia br. interpelacj w sprawie nadzoru inyniera kontraktu nad wykonywanymi inwestycjami zgłosił radny p. Mirosław Bukiewicz. Interpelacja została przekazana do Prezydenta Miasta. W dniu 21 grudnia br interpelacj w formie elektronicznej przesłał radny p. Bogusław Pabierowski. Interpelacja zostanie przekazana do Prezydenta Miasta 1. Pytania radnych: p. Marek Kamiski 1) Cmentarz ydowski przy ul. Chmielnej i Wrocławskiej, czyli przy wjedzie do Miasta wyglda katastrofalnie i jest zamiecony czy Miasto kontaktuje si w tej sprawie z Gmin ydowsk? Warto porozumie si w sprawie pomysły na t nekropoli. 2) Czy jest szansa na usprawnienie zatrzymywania si pojazdów przy łobku na ul. Winiowej. Obiecano wybudowanie miejsc do krótkiego postoju dla rodziców, którzy odwo swoje dzieci. Ju dwa lata nie ma odzewu na petycj rodziców. p. Adam Dygas wita tu, miasto udekorowane, ale Palmiarnia, któr si szczycimy nadal goła. Wystpowałem w tej sprawie rok temu i obiecano mi, ze w tym roku bdzie inaczej. Miliony wydaje si na promocje Miasta, a o Palmiarni zapomniano. Najwyszy czas, aby j jeszcze udekorowa, do Nowego Roku jeszcze troch czasu zostało. p. Mirosław Bukiewicz Czy sen radnego (o otrzymanych dodatkowych 15 mln zł z Ministerstwa Sportu na budow hali widowiskowo-sportowej i umieszczeniu w budecie na 2010 r. interesujcych i potrzebnych propozycji radnych za t kwot oraz o ogłoszeniu roku 2010 rokiem bez podwyek podatków dla mieszkaców Zielonej Góry) pozostanie tylko snem? Odczytał otrzyman od Prezydenta Miasta odpowied na interpelacje w sprawie nieprawidłowoci nadzoru przez Inyniera Kontraktu na ul. Jdrzychowskiej i Sulechowskiej 2. Po czy stwierdził - W interpelacji wskazałem, e nadzór inwestorski, pomijajc wykonawc, który nie wywizywał si ze swoich obowizków, nieprawidłowo realizował swoje zadania, poniewa jako Miasto płacimy za ul. Jdrzychowska 145 tys. zł, a za Sulechowsk 200 tys. zł. Zmierzałem do tego, eby nadzór był prawidłowo prowadzony i eby nie marnowa pienidzy podatników. Prezydent przyznaje, ze mam duo racji i jako jedno z rozwiza proponuje wprowadzenie dodatków zadaniowych dla inspektorów, w tym wypadku Wydziału Inwestycji Miejskich, których nadzór nad inwestycja byłby bardziej kompleksowy oraz pocigajcy za sob duo mniejsze koszty ni w przypadku zlecenia prac nadzorowi zewntrznemu. p. Aleksandra Mrozek - powtórz kilka pyta, poniewa dostałam odpowiedzi takie, jakby ich w ogóle nie było: 1) Stowarzyszenie Baba poszerza zakres działalnoci, wykonuje prace, jakiej Miasto nie byłoby w stanie udwign, a od kilku miesicy nie wiemy, jaki bdzie jego los. Czy do koca rozdysponowane s wszystkie pomieszczenia w kamienicy przy ul. Reja? Czy parter te jest ju przydzielony? Czy jest moliwo przeznaczenia budynku przy ul. Sienkiewicza na potrzeby stowarzysze. Wiem, e Pan Prezydent zamierza ten budynek przeznaczy na kolejne przedszkole, a miejsc w przedszkolach jest do i jest to pomysł nietrafiony. W zwizku z tym apel i pytanie. Czy nie mona przywróci tej siedziby dla Pełnomocnika Do Spraw Rozwizywania Problemów Alkoholowych i umieci tam Stowarzyszenie Baba? Jeli nie, to trzecia propozycja. Czy Miasto byłoby w stanie pokry koszty obecnoci Stowarzyszenia Baba np. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Długiej. Takimi pomieszczeniami szkoła dysponuje, a pani dyrektor jest gotowa do podjcia tematu. Wiem, ze czci stowarzysze prowadzcych działalno komercyjn, Miasto uycza pomieszcze nieodpłatnie. 1 Interpelacje radnych Załcznik nr 4 2 Odpowiedzi na interpelacje radnych Załcznik nr 4 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 4

5 2) Dlaczego stowarzyszenia działajce na rzecz promocji Miasta poprzez turystyk, maj w przyszłorocznym budecie zagwarantowane okrojone rodki w wys. 10 tys. zł (mniej o ponad 60%) i czy nie naleałoby zabezpieczy kwoty 50 tys. zł, poniewa te stowarzyszenia wykonuj dobra robot edukacyjn, kierujc swoja ofert miedzy innymi do szkół? 3) Przedszkole przy ul. Szczekociskiej prowadzonego przez osob fizyczn zostało pozostawione samo sobie. Od kilku lat dyrekcja i rodzice walcz o wyremontowania placu zabaw znajdujcego si w bardzo złym stanie i pozbawionego urzdze zabawowych dla dzieci. Naleałoby w budecie zabezpieczy 150 tys. zł, aby to przedszkole miało porównywalne warunki, jak oddane ostatnio przy ul. Zachodniej i Waszczyka. Przedszkole na ul. Szczekociskiej poniosło ostatnio koszty 27 tys. zł z tytułu usuwanej awarii wodnokanalizacyjnej. Pani dyrektor prosi o zwrot tych pienidzy, na razie nie ma adnej odpowiedzi. Przed dwoma dniami nastpiła awaria pieca c.o., naley zabezpieczy minimum 12 tys. zł po to, eby to przedszkole mogło funkcjonowa. 4) Los Chrzecijaskiej Szkoły Podstawowej Salomon. Pisałam interpelacje, zadawałem pytania i właciwie nie otrzymałam odpowiedzi. Czy rzeczywicie Miasto nie chce pomóc szkole? Bo realne szanse na prowadzenie tej szkoły w budynku obecnego Gimnazjum nr 8 i SP nr 21 jest, tylko trzeba by usun stamtd firm Rolex, przechowalni wózków, oraz pozby si z budynku owiatowego Poczty Polskiej, na szkole Miasto wicej by zyskało. Czy Miasto wyrazi zgod, aby stowarzyszenie prowadzce t szkoł pokryło koszty postawienia cianek działowych na korytarzach, które s tak wielkie i przestrzenne, e mona je przeznaczy na sale dydaktyczne? p. Adam Urbaniak Pytanie do prezydenta. W zwizku z wykonanym remontem ul. Botanicznej i zgłoszonymi usterkami, prosz o informacj, czy umówione roboty gwarancyjne, zostały ju przez firm SANBUD na tej ulicy wykonane? p. Jacek Budziski 1) Kładka nad ul. Sulechowsk docieraj sygnały od mieszkaców, a temat był ju poruszany, e trzeba rozwiza kwestie bezpiecznego przechodzenia przez t ulic. Czy moemy znowelizowa drugi etap przebudowy ul. Sulechowskiej i doda ten element? Prosz take o przekazanie radnym rysunków i szkiców rozwiza komunikacyjnych wjazdów i wyjazdów z centrum rekreacyjno-sportowego. 2) Prosz o pełn informacj dot. zwrotu VAT-u przy budowie centrum rekreacyjno sportowego oraz budowie pierwszego łuku stadionu ulowego. Głosowalimy niedawno przeznaczenie rodków na przebudow pierwszego łuku, a poniewa inwestorem bdzie MOSiR, moemy liczy na zwrot VAT-u. Interesuje mnie ile, kiedy odzyskalimy VAT-u dotychczas przy budowie centrum rekreacyjno-sportowego i gdzie w budecie zapisano te pienidze, ile odzyskamy, kiedy i gdzie w budecie zostan zaksigowane pienidze z VAT-u za pozostał cz centrum rekreacyjno-sportowego, czy za pierwszy łuk na stadionie? 3) Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak prosz o odpowied na pytanie zadane podczas ostatniej sesji kiedy zapadnie decyzja, gdzie ostatecznie stanie pomnik Bachusa? Jak Pani wie, wpłynła propozycja odbudowy w tym miejscu grzybka w formie kawiarni złoona przez prywatnego inwestora. Pastwo udzielilicie mi informacji, e nie moecie mi odpowiedzie, bo dopiero otrzymalicie t propozycj, a my wiemy, e ten przedsibiorca złoył propozycje ju w czerwcu. Prosz wic wyjani, czy rzeczywicie złoył w czerwcu, czy tu przed moim pytaniem 24 listopada. Prosz o pełne stanowisko Miasta, czy w tym miejscu reaktywujemy dawny grzybek w formie kawiarni, a Bachusa przenosimy np. przed wejcie Palmiarni? Sadze, e jest to idealne miejsce - na winnicy i taka lokalizacja pomnika Bachusa cigałaby klientów do Palmiarni. Czy to prawda, ze do Miasta i Miejskiego konserwatora zabytków wpływaj protesty przeciwko postawieniu pomnika w miejscu dawnego grzybka? Czy to oznacza, e władze chc przemilcze te głosy sprzeciwu? 4) Zatrudnienie Pana Mariusze Woniaka, byłego zastpc prezydenta i członka SLD jako doradcy. Kiedy zapytałem czym ma si zajmowac, w odpowiedzi przeczytałem, ze m.in. obchodami rocznicy 20-lecia powstania samorzdu, festiwalem piosenki rosyjskiej, realizacj Kabaretonu, Dnia Dziecka, koordynacja wydarze imprez promujcych miasto i to wszystko za 4400 zł miesicznie. W zwizku z tym mam pytanie, co stoi na przeszkodzie, eby te Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 5

6 zadania wykonywali prezydenci i naczelnicy oraz urzdnicy, którzy je dotychczas wykonywali? Czy my potrzebujemy Pana Mariusza Woniaka, eby zorganizowa dzie dziecka? 5) Panie Prezydencie, ile osób zostało zatrudnionych w Urzdzie Miasta i w jednostkach miejskich od pocztku Paskiej kadencji, na jakich stanowiskach i dlaczego? 6) Czy to prawda, e nie wszyscy pracownicy urzdu Miasta otrzymaj podwyk inflacyjn w kwocie 240 zł, zapisana zreszt przez nas w budecie 2009 r. i wydana dopiero teraz, a nie np. w styczniu. Jeli tak jest, ze nie wszyscy pracownicy urzdu otrzymuj ta podwyk inflacyjn, to prosz poda przykłady którzy nie otrzymali i dlaczego nie otrzymali? 7) Panie Prezydencie, co dalej z negocjacjami ze zwizkami zawodowymi. O ile dobrze pamitam, zapowiadaj strajk na pocztku roku kalendarzowego, a pan w ogóle tych negocjacji dalej nie prowadzi. Pan prezydent Kaliszuk miał poinformowa radnych, ile wynosi ta 1% podwyka i jaka to jest skala kwot, ebymy wiedzieli na co nas sta. Do dzi nie uzyskalimy odpowiedzi, a podobno to radni si leni przy pracach nad budetem. 8) Zgłosił si do mnie Pan Zbyszko Stojanowski-Han z bardzo ciekawa propozycj. Mam nadziej, e Pan Prezydent pozytywnie si do niej odniesie, tak jak ostatnio pozytywnie odpowiedział na inicjatyw nadania nazwy ulicy Zbyszka Godlewskiego. Zbyszko Stojanowski- Han proponuje, aby łcznik pomidzy ul. Botaniczna, a ul. Wyszyskiego prowadzcego przez Park Piastowski nazwa imieniem Ks. Kazimierza Michalskiego. Powody s trzy w nastpnym roku mamy 50 rocznice Wydarze Zielonogórskich, w których Ks. Kazimierz Michalski odegrał bardzo wielk rol, ulica ta byłaby naturalnym przedłueniem ul. Stefana Wyszyskiego, a po trzecie, obok jest siedziba biskupa, budynek który Kociół otrzymał jako rekompensat za zajty Dom Katolicki. Te trzy elementy idealnie pasuj, aby nada tej ulicy imi Ks. Kazimierza Michalskiego. Przypominam, e to bardzo dynamiczna i ciekawa posta pierwszy proboszcz, gdy Zielona Góra przeszła w rce polskie. 9) Dlaczego na plakatach zapraszajcych na Miejsk Wigili znalazło si nastpujce zdanie zrealizowanej przy pomocy finansowej Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego. W zwizku z tym mam pytanie, czy to były prywatne pienidze Pana Prezydenta? Jeli nie, to dlaczego nie napisano zrealizowanej przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra? 10) Sprawa ul. Kolejowej to taka ul. przy granicy ze Starym Kisielinem w enklawie nalecej do Miasta. Mieszkacy zwracaj si z prob o wykonanie drogi z owietleniem na tej ulicy albo przynajmniej utwardzenie tej ulicy. Pismo o takiej treci wysłali równie do Urzdu Gminy, bo to dotyczy ssiednich ulic. Ta ul. Kolejowa i ssiadujce z ni ul. Bosmanowa, Sztormowa i eglarska zostały ju zabudowane i zasiedlone i mieszkacy tych ulic nie mog si wydosta z własnej posesji, poniewa w tej chwili błotna. Jest proba do Pana Prezydenta, aby przynajmniej utwardzi dojazd, a w nastpnych latach zaplanowa tam budow drogi z nawierzchnia aurow. 11) Prosz Stra Miejska i Policje o kontrole przynajmniej raz w tygodniu w skate-parku na Osiedlu Pomorskim, szczególnie przy postoju TAXI. Mieszkacy zgłaszaj, e zakłócany jest tam porzdek przez grup pijaczków i agresywnej pijanej młodziey. 12) Bursa - nadal s powane problemy z brakiem ciepłej wody na pitrze dla dziewczt. Nic si w tej sprawie nie dzieje. Przypominam, e jedynym rozwizaniem jest zainstalowanie drugiego kotła tylko dla dostarczania ciepłej wody. Mieszka tam młodzie spoza Zielonej Góry, jeeli chcemy ciga j do naszych placówek, to w bursie trzeba zapewni odpowiedni standard, w tym przypadku ciepła wod. 13) Do Pana Prezydenta Kaliszuka i Pana Prezydenta Kubickiego. Co dalej z Zielona Strzał? Ogłoszono, e rozmawiano z rowerzystami, a przypomn, e nie znalazł si zapis zabezpieczajcy rodki na budow Zielonej Strzały. Tak jak w przypadku VAT-u na MOSiR, róne kwoty padaj. Czy to ma by 3 mln, 6 mln, 5 mln? Prosz Panie Prezydencie, niech Pan ostatecznie ustali, ile kosztowałaby ta Zielona Strzała. Dlaczego nie zabezpieczył Pan tej kwoty, skoro tak si Pan tym zajmował? 14) Z Gazety Lubuskiej dowiedziałem si, e Miasto ma naliczy kar dla inwestora Złotego Domu w kwocie 500 tys. zł, z uwagi na to, e nie zakoczył w terminie inwestycji. Czy ta kara została ju naliczona, a jeeli nie, to dlaczego? Jeeli została naliczona, to kiedy zostanie zapłacona? p. Grayna Jaskólska Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 6

7 Podczas sesji kwietniowej i podczas spotkania na placu budowy Pan Kaliszuk zadeklarował, ze do koca biecego roku Miasto pokryje koszty zwizane z budowa cigu pieszego dla osób niepełnosprawnych, prowadzcego od ul. Osiedle Pomorskie do kocioła na odcinku przebiegajcym przez teren miejski. Kiedy deklaracja Pana Prezydenta zostanie zrealizowana? Prosz o odpowied na pimie. p. Kamil Kawicki 1) Sprawa dotyczy miejsc parkingowych przy ul. Waszczyka. Samochody parkuj na trawnikach, chodnikach. Wcale si tym kierowcom nie dziwi, bo przyjedajc z pracy o godzinie 17 lub 18 - nie mówic póniej tam po prostu nie ma gdzie zaparkowa. Jestem po analizie terenu ze Wspólnot Mieszkaniow RESURS. Teren ten naley do Miasta Zielona Góra. Moje pytanie brzmi. Jak moemy rozwiza ten problem, aby mieszkacy bloków przy ulicy Waszczyka mogli parkowa pod swoimi mieszkaniami, wracajc po pracy do domu? 2) Drugie zagadnienie dotyczy remontu nawierzchni ulicy Agrestowej. To w pewnym sensie koresponduje z tym, co podnosił radny p. Bukiewicz. Chodzi o jako wykonania ulicy Sulechowskiej i Jdrzychowskiej, ale mamy kolejny kwiatek w postaci ul. agrestowej, która była oddawana w listopadzie, a ju teraz jest w bardzo złym stanie. Na etapie kładzenia tej nawierzchni, dwukrotnie tam si przejechałem (w padzierniku) i drogowcy kładli t drog w strumieniach lejcego si deszczu. Moje pytanie brzmi: jak s konstruowane umowy z wykonawcami, jak miasto jest zabezpieczone w takich umowach, jakie s gwarancje na jako tych dróg i w odniesieniu do ul. Agrestowej, czy w zwizku (mam nadziej, na mocy tych zapisów w umowach) bdzie to w jaki sposób wyegzekwowane i nawierzchnia ta bdzie poprawiona? 3) Moje pytanie dotyczy zarzdzenia Prezydenta Miasta, które było poddane pod głosowanie na posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów w dniu 11 grudnia 2009 r. a dotyczyło zmniejszenia rezerwy celowej o blisko 1 milion złotych. Chodziło bowiem o to, e na blisko milion złotych (takie wyjanienia składał Naczelnik p. Jerzy Gaweł) w szkołach rónego szczebla na terenie Zielonej Góry ksigowe le ponaliczały ZUS, płace, podatki i wywietliła si łcznie w rónych placówkach kwota blisko miliona złotych, które trzeba było dopłaci, eby nie płaci do tych instytucji kar. Moje pytanie brzmi, czy oprócz audytu, o którym mówił naczelnik p. Jerzy Gaweł bd wycignite, jakie inne konsekwencje w stosunku do dyrektorów, a dyrektorzy w stosunku do tych ksigowych, bo powinno by tak, e jednak kto za takie błdy matematyczne na du skal blisko miliona złotych w skali Miasta powinien odpowiedzie. Jeszcze raz ponawiam pytanie, o wycignicie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za te niedoszacowania matematyczne. p. Kazimierz Łatwiski Czy Prezydent Miasta skoryguje zasady sprzeday nieruchomoci zabudowanych budynkami w ródmieciu i na Starówce? Jak mówi mieszkacy obecnie przy wskich budynkach sprzedaje si nieruchomoci nie po obrysie budynku, ale wraz z chodnikami, co pozbawia moliwoci przejcia, gdy nowi właciciele tworz róne przeszkody, stawiajc róne słupki, organizujc prywatne chodniki, co kieruje ruch pieszy na jezdni. Podobna sytuacja powstaje w wyniku zawierania rónego rodzaju umów i wydawania decyzji przez miasto. Problem ten dotyczy np. okolic Placu Słowiaskiego. Mój wniosek, aby w takich sytuacjach sprzedawa nieruchomoci po obrysie budynków. Prosz o odpowied na pimie. p. Eleonora Szymkowiak 1) Pytanie do Prezydenta Miasta. Czy to prawda, e w budecie Miasta lub MOSiR na 2010 rok zostały zaplanowane rodki na koncert z okazji otwarcia basenu i hali sportowej w kwocie 800 tysicy złotych? Jak to moliwe skoro Pan Prezydent oszczdza na owietleniu i wykrca arówki na Trasie Północnej chyba, e udało si Panu Prezydentowi pozyska sponsora na tak drogi koncert. 2) Czy Stra Miejska i Policja mogłyby si bardziej zainteresowa losem bezdomnych? Niedawno, kiedy temperatura sigała pitnastu stopni mrozu bezdomni przebywali na dworcu kolejowym. W momencie zamknicia dworca planowali pójcie na opuszczon budow, gdzie poprzedniej nocy te nocowali. Jeden z nich miał złaman nog. Ja swoim samochodem o godzinie 24 odwoziłam ich do noclegowni. Jakie było moje zdumienie, kiedy obserwowałam Policj, bo stali około 200 m od dworca. Kiedy podeszłam do radiowozu i zapytałam, czy nie mogliby zainteresowa si, powiedzieli, e oni tu stoj, ale co chwil maj jakie komunikaty i Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 7

8 bd musieli ruszy. Rzeczywicie, po tej rozmowie odjechali stamtd, ale trwało to ponad 20 minut. Mówiłam im, e bezdomni planuj nocleg na opuszczonej budowie. Policjanci (byli to młodzi ludzie dwóch policjantów i jedna policjantka) próbowali co tłumaczy, ale ja ze zdenerwowania nie pamitam, ale jeden policjant powiedział, e bardzo dobrze, e ma Pani takie dobre serce. O co tu chodzi? W Zielonej Górze ju jedna osoba zamarzła i chyba nie moemy dopuci do tego. Noclegownia jest przepełniona. Pytanie, co robi MOPS w tym zakresie? Jest to karygodne. Ja codziennie w mrozy wo kanapki na dworzec, a w cigu dnia odbieraj u mnie w kwiaciarni. Pytałam, czy mona by było znale jaki fundusz złotych, eby wydawa zupy? Ja nie mog stale chodzi po restauracjach i prosi, eby gotowali. Uwaam, e jeli chodzi o ludzi bezdomnych, to opieka jest beznadziejna. Załatwiłam z PKS-em, e nie bd wyprasza bezdomnych z dworca autobusowego. Myl, e w tak trudnym dla nich okresie powinnimy si bardziej zainteresowa ich losem. Litujemy si nad zwierztami, to trudno, eby nie zainteresowa si tymi ludmi. Bardzo prosz Policj i Stra Miejsk, eby byli bardziej widoczni. Z noclegowni dzwoniłam na komisariat i Pan Policjant odpowiedział, e oni nie bd przekonywa tych ludzi, poniewa oni s doroli i sami decyduj o swoim losie. Niektórzy bezdomni boj si, e ich nie przyjm do naszej noclegowni, bo s np. z Krosna. Mówi, e tam jest tylko sze miejsc i nie pojad tam. Prosz, eby bliej zainteresowa si losem tych ludzi, eby straw dostawali bez kartek (wczoraj byłam w tej sprawie u ksidza). Jest to trudny okres i uwaam, e s odpowiednie słuby, które powinny czu si odpowiedzialne za to. 3) Panie Prezydencie, czy nie znalazłoby si zł na remont stróówki, która ma by przebudowana na pomieszczenia socjalno - sanitarne dla młodziey przy boisku na Kordiana? Informowałam i zapewniałam Pana, e znalazłam sponsora, ale całoci remontu nie jest on w stanie pokry. Myl, e zł w tym budecie Miasta powinno si znale na taki cel. Bardzo prosz o rozwaenie tej sprawy. 4) Kto odpowiada za znaki, a dokładnie oznakowania przy markecie Netto? Ostatnio zniknł znak z miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Myl, e zrobiono to celowo w okresie przedwitecznym i powinien kto za to odpowiada, tylko nie wiem, do kogo si zwróci z tym problemem. p. Piotr Barczak Pytanie dot. terenu zagospodarowania na Osiedlu Zacisze - teren po byłej ptli autobusowej przy ul. Działkowej Zacisze. Prosz o projekt zagospodarowania tego terenu wykonany w 2008 r. w wersji elektronicznej i papierowej. Bardzo prosz o informacj, poniewa jakie dziwne informacje otrzymałem po zapytaniu na ubiegłej sesji. Bardzo prosz o przedstawienie tego projektu, który został zrealizowany przez Urzd Miasta w ubiegłym roku. p. Andrzej Maciejewski Zielona Góra jest miastem bez barier. Chc zwróci si z apelem, eby w okresie zimowym staranniej oczyszcza miejsca dla niepełnosprawnych (podjazdy, schody itp.). Dotyczy to nie tylko miejskich słub, ale równie innych słub działajcych w miecie. Sprawa dotyczy równie niektórych przej np. przejcie z Chopina do Dworcowej gdzie były barierki. Cz z tych rzeczy wymaga konserwacji, a takich miejsc jest wicej. Prosz dokładnie przyjrze si i eby w okresie zimy równie niepełnosprawni mogli korzysta z takich urzdze. p. Boena Ronowicz 1) Rozpoczła si ostra zima. Pytanie do dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej. Kiedy na stronie internetowej Miasta Zielona Góra - MOPS-u znajd si informacje o zabezpieczeniu ciepłej strawy, noclegu, ciepłej odziey dla osób potrzebujcych? Przypomn, e na pocztku tej zimy zamarzła ju jedna osoba. MOPS w tej chwili organizuje program unijny zabezpieczenia w komputery rodzin najuboszych. Te rodziny najubosze nie dostan informacji na stronie internetowej MOPS-u, w jaki sposób mog wspomóc swój ywot ekonomiczny. 2) W jaki sposób dokonywane s nabory pracowników na wolne stanowiska urzdnicze w Urzdzie Miasta? Zgodnie z ogłoszeniem, które znajduje si na stronie internetowej Urzdu Miasta Zielona Góra tego rodzaju nabory powinny odbywa si w oparciu o ustaw z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych oraz o zarzdzenie prezydenta nr 271/09. Jednym z punktów ustawy jest, e pracownikiem samorzdowym moe by osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem i cieszy si nieposzlakowan opini. Nie wiem, czy t Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 8

9 nieposzlakowan opini cieszy si wyłoniony w konkursie na naczelnika Wydziału Przedsibiorczoci i Działalnoci Gospodarczej Pan Krzysztof Sikora - cyt. jednej z lokalnych gazet Sikora do 2006 r. pracował w gubiskim magistracie, kiedy w miecie na granicy z Niemcami rzdził SLD. Był te prezesem Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Karina w Gubinie. Do przywłaszczenia klubowych pienidzy miało doj przed wyborami samorzdowymi w 2006 r. chodziło o kwot siedmiu tysicy złotych. ledztwo zostało wszczte na podstawie anonimowego donosu jednego z mieszkaców Gubina. Spraw zajł si Sd Rejonowy w Kronie Odrzaskim. Wówczas spraw umorzono warunkowo. Oznacza to, e oskarony musiał zwróci pokrzywdzonemu klubowi pienidze. W trakcie postpowania prokuratorskiego oskarony został ju odwołany ze stanowiska prezesa klubu - mówi Jacek Buko z Prokuratury Okrgowej w Zielonej Górze. Prokurator złoył jednak apelacj i sprawa trafiła do Sdu Okrgowego. Tu wyrok zmieniono. Sikora musiał dodatkowo wpłaci półtora tysica złotych na cel społeczny. Czy to jest ta nieposzlakowana opinia naczelnika, który zajmuje si przedsibiorczoci w miecie Zielona Góra? Czy my, podatnicy zielonogórscy mamy obowizek łoy na wynagrodzenie kilkutysiczne owego pana? 3) Jak w tej chwili jest przeprowadzany konkurs na wolne stanowisko, właciwie wydumane stanowisko inspektora w referacie działu gospodarczego tego samego wydziału, poniewa jest szereg nieprawidłowoci w postpowaniu konkursowym na to stanowisko np. testy odbywaj si w obecnoci tylko jednego członka komisji konkursowej. Przypomn, e prezydent w zarzdzeniu okrelił, w jakim trybie ta komisja ma pracowa i do skutecznoci czynnoci podejmowanych przez komisj wymagana jest obecno, co najmniej połowy jej członków. Wiem, e na postpowaniu konkursowym przebywał tylko jeden członek komisji Pan Sikora. Czy wnioski Najwyszej Izby Kontroli zostały ju wdroone w naszym Urzdzie Miasta, czy w dalszym cigu lekceway si prawo i w dalszym cigu prowadzi si nieprawidłowo nabory? 4) Czy za kilka tysicy złotych miesicznie zatrudnia si osob, która działa na szkod Miasta, wczeniej wystpujc z pozwem przeciwko Miastu reprezentujc parti SLD ze skarg kasacyjn do Sdu Najwyszego o uniewanienie zapłaty wraz z odsetkami za bezpodstawny najem budynku przy ul. Niepodległoci? Ten sam Pan myl o Panu Sikorze wystpuje w radiu, w godzinach pracy na koszt naszych podatników zatrudnionych w Urzdzie Miasta i jednoczenie przeciwko temu Miastu walczy o utrat tych pienidzy. Panie Sikora, Pan w jednym z pozwów, gdzie reprezentuje Pan Sojusz Lewicy Demokratycznej zaraz w pierwszych słowach stwierdza Sojusz Lewicy Demokratycznej wynajł lokal dla siedziby Rady Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Pan zaprzecza sam sobie. Pan nieodpowiedzialne daje wypowiedzi w Radiu Zielona Góra. Ja oczekuj przeprosin z tego tytułu i Pan pozbawia ZGKiM rodków finansowych na wynagrodzenia. Ja wiem, e to boli. Ja pytam jeszcze raz. Jakim prawem za pienidze podatników, take moje zatrudnia si osob, która działa na szkod Miasta Zielona Góra? Czy moe jest to nagroda dla Pana Sikory? 5) Chc powiedzie, e mieszkanie przy ul. Kupieckiej 40, którego sprzeda była tutaj nagłaniana ju zmieniło właciciela. I tak jak media pisały, osoba, która kupiła to mieszkanie jest tylko słupem i ju ten bezdomny nie jest włacicielem mieszkania. Natomiast zgłosił si do mnie mieszkaniec równie ul. Kupieckiej 72, który chciał wykupi mieszkanie. Złoył wniosek na pocztku 2008 r. o wykup mieszkania i tego mieszkania nie wykupił mimo złoenia propozycji wyceny. Panie Prezydencie Lesicki, prosz o okrelenie, jakie s kryteria sprzeday mieszka na ul. Kupieckiej? Co decyduje o tym, e Pastwo sprzedajecie jednym mieszkacom, a drudzy musz oczekiwa znacznie dłuej na t ofert? 6) Do radnych dotarły donosy o nieprawidłowociach w Stray Miejskiej. Równie Gazeta Lubuska podała informacj o stwierdzonych nieprawidłowociach przez Pastwow Inspekcj Pracy. Prosz o udzielenie informacji o nieprawidłowociach zwizanych z gospodarowaniem mieniem stray oraz o pełn informacj, co si dzieje w tej formacji. Jak jest zarzdzana i czy była ju kontrola gospodarki finansowej w tej jednostce? 7) W jakim trybie zlecono organizacj Trzeciego wita Polskiego Wina? Dlaczego podzielono zamówienie na imprez winiarzy stosujc zamówienie w trybie z wolnej rki? I jedna umowa została podpisana na 19 tys. złotych na usługi restauracyjne, druga umowa została podpisana na usługi hotelarskie za 22 tys. złotych netto. Co si stało z 50 tys. złotych? Dla kogo i w jakim trybie te kwot przeznaczono? Równie czuj si rozalona, poniewa chciałam uczestniczy w wicie polskiego wina - nie dostałam zaproszenia, mimo, e Pan Marek Krojcig dopominał si o zaproszenie dla mnie. W kocu wyprosiłam to zaproszenie u Pana Przewodniczcego Rady. Czuj si rozalona z tego tytułu, bo chciałam uczestniczy w panelu dyskusyjnym z Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 9

10 udziałem władz Miasta i województw polskich Renesans polskiego winiarstwa. Moderatorem miał by Prezydent Miasta Zielona Góra Pan Janusz Kubicki. Niestety, ten panel dyskusyjny si nie odbył. Pan Kubicki zniknł po lakonicznym otwarciu wita Wina, a warto byłoby posłucha wykładu prof. Wojciecha Strzyewskiego Zarys historii winiarstwa w Zielonej Górze gdzie jednoznacznie powiedział, e wczeniej Winobrania były opiniowane przez winiarzy. Myl, e Pan Prezydent Janusz Kubicki zniknł chyba, dlatego, e był taki temat Zagroenia wynikajce z pojawienia si nowych makrofagów i patogenów na winnicach. By moe ucieczka przed tym tematem spowodowała, e nie doczekalimy si. Natomiast bardzo prosz o pisemne rozliczenie tego wita. 8) Prosz o informacje dot. publikacji płatnych ogłosze prasowych z podzielam na cztery zadania. Przypomn, e wybrano i podpisano umowy na zadania 1 i 2 na kwot 36 tys. i 17 tys. netto. Natomiast na zadania 3, ogłoszenia prasowe maja polega na reklamowaniu nazwiska Janusz Kubicki. W zamówieniach uzupełniajcych w trybie zamówienia z wolnej rki ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 17 listopada na publikacj płatnych ogłosze prasowych zakres zadania pierwszego ten termin realizacji tego zadania było do 31 grudnia br. Teraz, znowu ukazało si ogłoszenie (10 grudnia) na publikacje płatnych ogłosze na zadanie 1 i 2 na te same ogłoszenia, do realizacji do 31 grudnia, kiedy jeszcze trwa umowa podpisana na pocztku roku, która bdzie trwała do 31 marca. Czy w dopisku do zakresu zadania w brzmieniu teksty sponsorowane zawarte s płatne, prywatne ogłoszenia reklamowe prezydenta z imienia i nazwiska? Prosz o udzielenie tych odpowiedzi. Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 10

11 3. PODJCIE UCHWAŁ 3.1. Podjcie uchwały w sprawie skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze - druk nr 766 Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodniczca Komisji p. Boena Ronowicz. Uzasadniała skarga ówczesnego pracownika Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze dotyczyła działa dyrektora zwizanych z mobbingiem, publicznym obraaniem pracownika, a take uniemoliwianiem doskonalenia zawodowego, które organizował Urzd Miasta Wydział Edukacji. Komisja Rewizyjna zaopiniowała skarg jako zasadn i stosowny projekt uchwały w tej sprawie został radnym przedstawiony. Przyznaj, e byłam nieco zdziwiona, i Pastwo wycofalicie z poprzedniej sesji podjcie uchwały w tym zakresie, tym bardziej, e potwierdzeniem zasadnoci skargi jest przeprowadzona w tym przedszkolu kontrola finansowa, która wykazała sporo nieprawidłowoci defraudacj rodków publicznych na kwot bodaje 105 tys. zł, jak przedstawił nam naczelnik Wydziału Audytu. Z tego, co wiem, sprawa została zgłoszona do prokuratury, do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i Urzdu Skarbowego. Myl, e cho ta kontrola nie została przeprowadzona w takim zakresie, jak oczekiwała Komisja Rewizyjna (myl tu o wszystkich obszarach kontroli take kadrowej, stosunków w pracy, pedagogicznej a take finansowej oraz o sposobach wyjcia z tej sytuacji), to jednak potwierdza, nawet w tym wskim zakresie, e działania dyrektora były nieprawidłowe. Z tych przyczyn Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie tej skargi za zasadn. Pytania Radny p. Jacek Budziski pytanie do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak kontrola w Miejskim Przedszkolu nr 24 wykazała szereg nieprawidłowoci, szczególnie w zakresie pobierania opłat od rodziców. Przypomn Pastwu, e ostatnio w Nowej Soli mielimy do czynienia z protestem rodziców, a skarg rodziców sdy administracyjne uznały za zasadn, otworzyło to furtk do da rodziców i prezydent Tyszkiewicz ma z tym teraz bardzo duy problem, natomiast, czy Pani Prezydent ma zamiar skontrolowa równie pozostałe przedszkola pod ktem nieprawidłowoci, które wystpiły w MP 24, szczególnie jeli chodzi o wpłaty dokonywane przez rodziców na Rad Rodziców? Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przypomniał, e w przypadku tego projektu, wnioskodawc jest Komisja Rewizyjna i do niej powinny by kierowane pytania radnych. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak prosz pozwoli, e wyprostuj kilka informacji. Po pierwsze drobna uwaga nie ma Wydziału Edukacji w Urzdzie Miasta. Po drugie, adna komórka w Urzdzie Miasta nie bdzie sprawdzała stosunków interpersonalnych panujcych w jakimkolwiek zakładzie pracy. I prosz, Pani Przewodniczca, takich oczekiwa nie formułowa. W sprawie osoby, której ta uchwała dotyczy - tym zajmuje si Sd Pracy. Natomiast nie ferujmy wyroków za prokuratur i sdy, to wszystko si w tej chwili toczy, sprawa w sdzie pracy trwa. Natomiast doniesienie do prokuratury o moliwoci popełnienia przestpstwa zostało złoone. Jeli chodzi o kontrol w zakresie, o którym Pani równie mówi, tzn. opłaty na Rad Rodziców, to Wydział Audytu nie bdzie si zajmował takimi kontrolami. Do takich kontroli zobowizani s tylko i wyłcznie rodzice, stanowicy organ w szkole Rad Rodziców. Oni kontroluj rodki wpływajce na konto, które nie jest sprawdzane przez Wydział Audytu w Urzdzie Miasta i sprawdzane nie bdzie. W kadej jednostce s zbierane dobrowolne wpłaty rodziców, rodzice tworz własne organy nadzorujce przepływ tych pienidzy i oni s zobowizani do kontrolowania opłat. Wracajc do wypowiedzi p. Jacka Budziskiego prosz nie miesza spraw nowosolskich opłat za przedszkola z tym, co stało si w przedszkolu na Osiedlu Pomorskim, poniewa demonizujemy problem i mówimy nieprawd. Dlatego prosz trzyma si faktów. To s dwie odrbne sprawy. Sprawa nowosolska ze spraw na Osiedlu Pomorskim nie ma nic wspólnego. Natomiast rzeczywicie, jeli chodzi o wpłaty rodziców w formie opłaty stałej za przedszkole, to zostało sprawdzone w tym przedszkolu. W zwizku z tym, e s nieprawidłowoci w tym przedszkolu w tym zakresie, kontrola w innych przedszkolach równie zostanie przeprowadzona, zgodnie z terminarzem kontroli. 1 Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze - druk nr 766 oraz skarga Załcznik nr 3-1 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 11

12 Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e projekt uchwały został przekazany do Prezydenta Miasta, od którego do 21 grudnia 2009 r. opinia nie wpłynła, nie wydała te opinii Komisja Statutowo-Regulaminowa. Dyskusja Radna p. Boena Ronowicz Zastpca Prezydenta p. Wioleta Harlak wprowadza tutaj w błd radnych i mieszkaców Zielonej Góry, bo cho wpłaty nazywały si na Rad Rodziców, wpłaty przyjmowała pracownica przedszkola, która otrzymywała za to wynagrodzenie w postaci dodatkowych dni wolnych w zatrudnieniu, mało tego, faktury były wystawiane na przedszkole. Zastanawiam si, w ilu naszych zielonogórskich przedszkolach kwitnie taki proceder, e przyjmowane s darowizny od rodziców na funkcjonowanie przedszkola, na zakupy zabawek, pomocy dydaktycznych - nazywa si to opłat na Rad Rodziców, a dysponuje tymi rodkami jedna czy dwie osoby, poza jakkolwiek kontrol? Myl, e radny p. Budziski pytał o inn sytuacj, poniewa zniknło ponad 100 tys. zł nie z tych rodków, bo te nie były badane, lecz zniknły z opłat stałych, wnoszonych przez rodziców, ustalonych przez dyrektora i ksigow tego przedszkola. Nawet nikt nie zauwaył, e te pienidze zniknły, przedszkole funkcjonowało. W zasadzie dalej mogłyby znika te pienidze, a my bymy dokładali na jakie remonty dachów, podłóg, malowania itd. Nastpnie z uwagi na brak dalszych zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 766 W głosowaniu udział wziło 22 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wikszoci głosów podjła uchwał w sprawie skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze 1. Wyniki głosowania: za podjciem 17 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujcych - 0 głosów, obecny 1 głos Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 810 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 810 2, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał projekt wynika ze zmiany powierzchni terenów, jakie utrzymywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez rok Nie zmieniamy ogólnej kwoty dotacji dla zakładu na rok Przy zmienionej powierzchni zmieniamy stawki jednostkowe, aby mona było rozliczy budet za rok Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz jakim sposobem zwikszyła si powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych? Pan Jarosław Szczsny powierzchnia si nie zwikszyła, przy planowaniu stawki na 2009 r. zakładalimy, e powierzchnia lokali bdzie mniejsza, ale sprzedano mniej mieszka ni przewidywano, dlatego t stawk naley teraz dostosowa. Przewidywalimy, e sprzedamy wiksz liczb mieszka komunalnych. 1 Uchwała nr LVII/739/09 w sprawie skargi Pani Lidii Letkiewicz na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 810 Załcznik nr 3-2 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 12

13 Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski, przewodniczcy komisji, Komisja Budetu i Finansów pozytywna przedstawił radny p. Mirosław Bukiewicz, przewodniczcy komisji. Po czym z uwagi na brak zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 810 W głosowaniu udział wziło - 22 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania jednogłonie podjła uchwał zmieniajc uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok Wyniki głosowania: za podjciem - 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych - 0 głosów Podjcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 811 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał ustalenie stawek dotacji na rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz dla Miejskiego Zakładu Komunikacji wynika z ustawy o finansach publicznych, która mówi, e dotacja ma by ustalona według stawek jednostkowych, które s ustalane podobnie jak w roku Dotacja, która jest ustalona w projekcie budetu miasta na rok 2010 wynika z tych stawek jednostkowych, które s przedstawione w projekcie. Opinie komisji 4 Komisja Gospodarki opinia pozytywna - przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski, przewodniczcy komisji, Komisja Budetu i Finansów pozytywna - przedstawił radny p. Mirosław Bukiewicz, przewodniczcy komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 811 W głosowaniu udział wziło - 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania jednogłonie podjła uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok Wyniki głosowania: za podjciem - 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych - 0 głosów. 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 5 2 Uchwała nr LVII/740/09 zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok 2009 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 811 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 5 5 Uchwała nr LVII/741/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok 2010 Załcznik nr 9-3 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 13

14 3.4. Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 812 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Odczytał - wyraa si zgod na udzielenie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, zabudowanych na cele mieszkaniowe przy płatnoci jednorazowej, wymienionych w załczniku do uchwały. Wnioskowana bonifikata wynosi 93%. Pytania Radny p. Piotr Barczak czy nieruchomo przy ul. Krakusa, to ta sama, o której rozmawialimy trzy tygodnie temu, czy dotyczy to innej posesji? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski jest to inna nieruchomo. W tabeli załcznika do uchwały wyszczególniono: powierzchni działki, warto prawa własnoci, warto prawa uytkowania wieczystego, wysoko opłat, wielko udziału wnioskodawcy (31/100) i dat uytkowania wieczystego (do 2096 r.). Jest to budynek wielorodzinny. Powierzchnia działki wynosi 780m 2. Opinie komisji 2 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 812 W głosowaniu udział wziło - 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wikszoci głosów podjła uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci 3. Wyniki głosowania: za podjciem 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 2 głosy Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 813 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 813 4, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Odczytał - wyraa si zgod na udzielenie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra bonifikaty od ceny sprzeday lokali mieszkalnych i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu, wymienionych w wykazie stanowicym załcznik do uchwały (45 pozycji), zbywanych na rzecz ich najemców w drodze jednorazowej zapłaty. 1 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 812 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 5 3 Uchwała nr LVII/742/09 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 813 Załcznik nr 3-5 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 14

15 Wnioskowana bonifikata dla poz. 1 i 2, z uwagi na du powierzchni uytkowania, wynosi 90%. Pozostała wnioskowana bonifikata wynosi 95%. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 813 W głosowaniu udział wziło - 20 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wikszoci głosów podjła uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu 2. Wyniki głosowania: za podjciem 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych - 2 głosy Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 814 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Odczytał - wyraa si zgod na udzielenie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra bonifikaty od ceny sprzeday lokali mieszkalnych i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu wymienionych w wykazie stanowicym załcznik do uchwały, zbywanych na rzecz ich najemców w drodze jednorazowej zapłaty. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Zielona Góra. Uzasadniał w załczniku znajduje si 8 pozycji, wnioskowana bonifikata we wszystkich przypadkach 95%. Opinie komisji 4 Komisja Gospodarki opinia pozytywna przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski, przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 814 W głosowaniu udział wziło 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wikszoci głosów podjła uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców 5. Wyniki głosowania: za podjciem - 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcy - 1 głos. 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 5 2 Uchwała nr LVII/743/09 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 814 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 5 5 Uchwała nr LVII/744/09 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców Załcznik nr 9-6 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 15

16 3.7. Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 815 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 815 1, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Projekt uchwały zawiera zmniejszenie budetu po stronie dochodów o kwot ,-zł, z czego: 1) ,-zł to zmniejszenie sprzeday nieruchomoci. 2) ,-zł to zmniejszenie opłaty komunikacyjnej. 3) ,-zł to zmniejszenie udziału w podatku PIT. 4) ,-zł to zmniejszenie udziału w podatku od osób prawnych CIT. Zwikszenie budetu po stronie dochodów na kwot ,-zł jest zwizane z: 1) otrzymaniem z Unii Europejskiej rodków na dofinansowanie modernizacji ul. Sulechowskiej. 2) otrzymaniem rodków na przebudow ul. Jdrzychowskiej. 3) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzeda alkoholu - kwota ,-zł. 4) z tyt. kosztów zwizanych z wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli - decyzj Ministerstwa Finansów - kwota ,-zł. 5) otrzymaniem rodków na realizacj przez Szkoł Podstawow nr 8 projektu unijnego kwota ,-zł. 6) otrzymaniem rodków na realizacj przez Gimnazjum nr 8 projektu unijnego kwota ,-zł. 7) otrzymaniem rodków na refundacj przebudowy stadionu przy ul. Wrocławskiej (projekt realizowany jeszcze w ramach ZPORR) kwota ,-zł. 9) otrzymaniem rodków z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy centrum rekreacyjno sportowego w Zielonej Górze - kwota ,-zł. 10) otrzymaniem dotacji ze rodków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie hali widowiskowo sportowej - kwota ,-zł. Zmniejsza si wydatki budetu o kwot ,-zł na nastpujce zadania: 1) poprawa jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego w Zielonej Górze kwota ,-zł (ten projekt został złoony i do dnia dzisiejszego nie nastpiła procedura oceny. Liczymy na ,-zł dofinansowania). 2) przebudowa Trasy Północnej kwota ,-zł (w tym roku nie mielimy odłoonego konkursu przez Ministerstwo Infrastruktury). 3) budowa drogi łczcej dzielnic Kisielin z Tras Północn kwota ,-zł (projektant zewntrzny, który w tym miejscu bdzie budowa centrum handlowe, nie wykonał do dnia dzisiejszego projektu ronda z pozwoleniem na budow). 4) przebudowa drogi ul. Stefana Batorego - kwota ,-zł (nie uzyskalimy w rezerwie budetu na ten rok, natomiast złoylimy wniosek na rok przyszły). Zgłaszam autopoprawk: str. 13 uzasadnienia wersja po zmianach pozostawia dalej warto łcznych nakładów w kwocie ,-zł, natomiast w roku 2010 wprowadzamy ogółem ,-zł, z tego z budetu miasta ,-zł i ,-zł z rezerwy budetu pastwa, o ile uda si nam to uzyska. Pozycja w tabeli Uwaga jest taka sama, czyli wersja po zmianach wprowadzamy w roku 2010 realizacj całego zadania uwarunkowan otrzymaniem rodków z rezerwy z budetu pastwa ,-zł, ze rodków budetu pastwa i z naszych ,-zł. Na kocu punktu 4 uzasadnienia jest poprawka - analogiczny wniosek złoono na rok 2010 nie na rok Zgłaszam równie autopoprawk - w zadaniu 5 Rozbudowa ulic Wrocławskiej, Jagodowej i Karowej wraz z infrastruktur pozostawiamy w wersji po zmianie ,-zł. Realizacja tak jak zostało w wersji po zmianie zapisane. Natomiast, poniewa w 2011 roku bdziemy si stara o ,-zł ze schetynówki wstawiamy w roku 2011 kwot ,-zł, w tym ,-zł z budetu Miasta i ,-zł w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, a pozostała kwota bdzie rozpisana w latach Nastpnie punkt 6 uzasadnienia kwota ,-zł. W zwizku z tym, e nie uzyskalimy rodków unijnych na rewitalizacj budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 zadanie to skrelamy. Punkt 7 uzasadnienia kwota ,-zł na budow drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7. Przesuniecie na rok 2010 wie si ze zmian koncepcji przebiegu drogi, któr pierwotnie planowano wybudowa od ul. Władysława IV. W zwizku z tym, e ta droga byłaby za wska i trzeba by było wycina za duo drzew, bdzie prowadzona od ul. Zielonogórskiej. Jestemy w trakcie projektowania i w przyszłym roku na pewno to zadanie zrealizujemy. Punkt 8 uzasadnienia kwota ,-zł na zakup terenu przeznaczonego pod Stref Aktywnoci Gospodarczej w Nowym Kisielinie. Ze wzgldu na to, e do dnia dzisiejszego nie ma planu miejscowego, uczelnia nie moe uzyska zgody Ministra Skarbu na sprzeda. Nadal s to tereny rolne. Zadanie to przerzucamy na rok przyszły. Punkt 9 uzasadnienia kwota budowa trzech boisk Orlików. Przesuwamy w czci realizacj tych zada, które ze wzgldu na pogod nie moemy realizowa, ale tylko t cz, która nie jest zwizana z dotacjami, czyli dotacji nie stracimy, tylko bdziemy z naszych rodków realizowa w roku Punkt 10 uzasadnienia kwota ,- zł na adaptacj istniejcego hangaru na sal wicze przy Zespole Szkol Akademickich. Niestety, tego zadania, za t kwot nie udałoby si zrealizowa, o czym dyrektor p. Bulanda si przekonał. Wczeniej miał złe dane, które 1 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 815 Załcznik nr 3-7 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 16

17 wprowadził w budet zeszłego roku. Punkt 11 uzasadnienia kwota ,-zł na adaptacj pomieszcze budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza na przedszkole. W okresie uchwalania budetu miasta na 2009 rok istniał niedobór miejsc w przedszkolach. W zwizku z powstaniem przedszkoli niepublicznych, nastpiło zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Punkt 11 kwota ,-zł na przebudow pomieszcze Domu Kultury na Chynowie na potrzeby gimnazjum. Zmienilimy koncepcj z usytuowaniem przyszłego gimnazjum. Punkt 12 uzasadnienia kwota ,-zł na termomodernizacj obiektów owiatowych w Zielonej Górze. To zadanie jest na wniosek Platformy Obywatelskiej. Prezydent Miasta dokonuje autopoprawki: str.17 uzasadnienia - w wersji po zmianie dalej bd łczne nakłady w kwocie ,-zł, w roku 2009 pozostaje tak jak w wersji po zmianie, a w 2010 roku mamy ogółem ,-zł, z czego z budetu Miasta z innych ,-zł. Oczywicie warunkujemy to otrzymaniem dotacji z LRPO (marszałek dopiero 18 grudnia ogłosił nabór na list indykatywn do zadania 3.2 i pomylnie zwikszył si tam poziom dofinansowania było 50%, jest 85%. My bdziemy na to zadanie aplikowa o 85% i mamy nadziej, e uzyskamy i zrealizujemy je w przyszłym roku przy dotacji ponad ,-zł. Punkt 14 uzasadnienia kwota ,-zł na budow kanalizacji deszczowej łcznik ulic Sulechowskiej i Urszuli. Udało si nam to zadanie włczy do przebudowy ul. Sulechowskiej II etap, gdzie mamy 70% dofinansowania od marszałka. Punkt 15 uzasadnienia kwota ,-zł na rewitalizacj obszarów miasta Zielona Góra dot. kamienic. Przypomn, e dopiero w lipcu przyjlimy uchwał o tym, e bdziemy mogli zabytkowe kamienice w ródmieciu rewitalizowa i e wnioski mona składa do koca wrzenia. W zwizku z tym, nie moglimy w tym roku nic zrealizowa. Zwiksza si wydatki budetu Miasta o kwot ,- zł w zwizku z dofinansowaniem utrzymania Izby Wytrzewie, projektem Jdrzychowska Akademia Szans realizowanym przy współudziale rodków Unii Europejskiej, projektem Akademii umiejtnoci realizowanym przez Gimnazjum nr 8 oraz dokonuje si przeniesienie wydatków w kwocie ,-zł, w zwizku z odstpieniem właciciela od zamiaru sprzeday nieruchomoci połoonej przy ul. Granicznej i w łacznej kwocie ,-zł w zwizku z podpisaniem umowy z Samorzdem Województwa Lubuskiego. Te rodki przerzucamy na budow centrum rekreacyjno sportowego (ze rodków budetu Miasta na rodki współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej oraz budetu pastwa). Jednoczenie wprowadzamy korekt załcznika nr 6 skrelajc projekt budowy obejcia m. Nowy Kisielin, poniewa w przyszłym roku ta kwota została wpisana w wysokoci ,-zł - dofinansowanie do projektu do Zarzdu Dróg Wojewódzkich. Zmniejszamy rozchody budetu Miasta o kwot ,-zł w zwizku z wprowadzonymi aneksami do umów kredytowych. W zwizku ze zwikszeniem dochodów i zmniejszeniem wydatków w budecie miasta na rok 2009, zmniejszamy deficyt budetu o kwot ,-zł (do kwoty ,-zł). Odpowiednio nastpuj korekty załczników 8, 9, 11, 12 oraz 16. Pytania Radny p. Kazimierz Łatwiski czy przedmiotem autopoprawki jest zadanie inwestycyjne dot. przebudowy drogi ul. Stefana Batorego (pkt 4 uzasadnienia) i czy tu wpisuje si kwoty na 2010 rok? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk kwota ogółem na 2010 rok to ,-zł (z budetu miasta ,-zł z innych ,-zł) i o tak kwot aplikujemy do Ministerstwa Infrastruktury. Radny p. Mirosław Bukiewicz - tydzie temu, na spotkaniu Komisji Budetu i Finansów pan prezydent Lesicki pałał optymizmem, e w minionym tygodniu zostan sprzedane nieruchomoci za około ,-zł. W tej chwili mamy poprawk minusujc sprzeda nieruchomoci w kwocie ,-zł. Czy to oznacza, e nie udało si sprzeda tych nieruchomoci? Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki w czci sprzedalimy za ,-zł, a akty bd zawierane na pocztku stycznia 2010 r. Z kolei druga cz - inwestor zainteresowany tym obszarem (na Jdrzychowie) stwierdził, e wysoko zabudowy jest za niska, dlatego bdziemy wymienia plan miejscowy dla tego obszaru, aby ta zabudowa była wysza. Radny p. Adam Dygas - czy konieczne jest uchwalenie tej uchwały w dniu dzisiejszym? Słyszałem od pani skarbnik, e jeeli tej uchwały nie uchwalimy, to stracimy du dotacj (dot. hali, wiaduktu). Czy jest to prawd? Kiedy przewiduje si, e bdzie uchwalony plan zagospodarowania, ebymy mogli kupi ten teren, poniewa mówimy cigle, e bdziemy uzbraja ten teren, e bd prowadzone jakie prace projektowe? Na jakim etapie i kiedy gmina przewiduje uchwalenie tego planu? Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 17

18 Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk dzisiaj s to tylko grunty rolne przeznaczone w studium pod gospodark. Z naszej inicjatywy, po przyjciu studium przystpiono do zmiany planu na tym terenie. Współfinansujemy zmian tego planu, który zgodnie z deklaracjami gminy bdzie przyjty w kwietniu. Jeli chodzi o lubuski park technologiczny, to jestemy na kocu uzgodnie pomidzy marszałkiem, Miastem, uniwersytetem i gmin. By moe powstanie spółka zarzdzajca tym obszarem. Dziki wsparciu pani poseł Bukiewicz udało si nam uzyska kolejny sukces. Na licie indykatywnej, na tym obszarze (poza 4 obiektami Uniwersytetu Zielonogórskiego) znalazło si dofinansowanie nowego obiektu instytutu ergotechniki ,-zł. My jestemy na licie indykatywnej, jako spółka miejsko gminna, jeli chodzi o ZWiK z uzbrojeniem strefy w sie wodno kanalizacyjn oraz wiatłowodow. Mamy wpisane w przyszłoroczny budet odpowiednie rodki w wysokoci 85%, czyli ,- zł dofinansowanie od marszałka, natomiast Zarzd Dróg Wojewódzkich ma dofinansowanie ,- zł na budow drogi, gdzie my dofinansowujemy ,-zł. Jestemy te na ostatnim etapie uzgodnie zwizanych z drog. Udało si nam wymóc na projektantach właciwe ułoenie tych dróg na strefie. Uniwersytet Zielonogórski zakoczył plan zagospodarowania parku naukowo technologicznego. Wszystko jest na dobrej drodze. Natomiast Ministerstwo Skarbu nie wyda uniwersytetowi zgody na sprzeda lub darowizn tych obszarów dla Miasta Zielonej Góry bez przyjcia przez gmin planu miejscowego. Po wypowiedzi Zastpcy Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Kaliszuka prowadzenie obrad przejł Wiceprzewodniczcy Rady p. Marek Kamiski. Radny p. Piotr Barczak w pkt 14 uzasadnienia kwota ,-zł - zadanie inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej łcznik ul.: Sulechowska i Urszuli. Zrozumiałem, e skrela si to zadanie, poniewa bdzie zrealizowane z innych zada w roku przyszłym. Czy tak bdzie? Natomiast, w tym momencie nie ma potrzeby wydawania rodków na ten cel. Kolejne pytanie dot. pkt 11 uzasadnienia zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszcze budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza na przedszkole wraz z wyposaeniem i placem zabaw. Rozumiem, e rezygnujemy całkowicie z tego zadania. Zostaje tam ,-zł na wydatki roku Co to były za wydatki, na co zostały przeznaczone i co z pozostał kwot (z ,-zł)? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk nie zrealizowalimy zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji deszczowej łcznik ul. Sulechowskiej i Urszuli, poniewa zrealizujemy je w przyszłym roku za 30% kwoty, wspólnie z drugim etapem modernizacji ul. Sulechowskiej na odcinku ul. Urszuli do ronda Rady Europy. Marszałek dofinansowuje 85%. Na pytanie dot. adaptacji budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza na przedszkole - w padzierniku okazało si, e nie ma sensu realizowa dalej tego zadania, chocia moglimy, bo dokumentacyjnie bylimy przygotowani. Kwota ,-zł została wydana w poprzednim i w tym roku na zabezpieczenie oraz na dokumentacj przebudowy tego obiektu na przedszkole. Kwota została przeznaczona na zmniejszenie deficytu, tak jak cało. Radny p. Andrzej Maciejewski którego odcinka drogi dotyczy projekt na przebudow ul. Stefana Batorego? Czy w tym projekcie jest uwzgldniona budowa cieki rowerowej wzdłu tego odcinka drogi i czy s to tylko zmiany do poprzedniego projektu? Na stronie internetowej wyczytałem, e s obiektywne trudnoci (techniczne) ze zrobieniem projektów nowych Orlików dot. szczególnie architektury. Czy ich realizacja jest realna? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk projekt na przebudow ul. Stefana Batorego dotyczy odcinka od ronda przy Auchan do granicy z gmin - do Czarkowa i bdzie miał ciek rowerow. Natomiast kwestia Orlików dotyczy problemów proceduralnych, poniewa dopiero w miesicu czerwcu lub lipcu moemy ogłasza przetargi. Projekty uwzgldniaj wszystkie problemy techniczne. Natomiast te problemy, które wychodz w trakcie, rozwizujemy na bieco. Radny p. Adam Dygas - ile w tym roku uzyskano ze sprzeday terenów komunalnych? Kolejne pytanie: nastpiło zwikszenie budetu po stronie dochodów ze wzgldu na dotacje, ponadto zmniejszylimy jeszcze wydatki. Razem jest to ,-zł. Zmniejszenie dochodów to około ,-zł. Czy nadwyka w wysokoci ,-zł wpływa na zmniejszenie długu i co si z tym dzieje? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk do koca roku bdziemy mie wpływy w wysokoci około ,-zł. Natomiast jest jeszcze cz wpływów ze sprzeday tegorocznej (z aktami notarialnymi, które bd w styczniu) i zrealizowane bd w roku Chc przypomnie, e przygotowujc si do inwestycji, takiej jak basen i hala, od pocztku zakładalimy, e ,-zł pozyskamy ze rodków zewntrznych. Pozyskalimy kwot ,-zł, ale Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 18

19 ,-zł dopłacilimy za powikszenie hali. Mona powiedzie, e zrealizowalimy w 100% nasze załoenia i e bdzie to taki, a nie inny koszt, poniewa pozostałe rodki pozyskamy z Unii Europejskiej lub z Ministerstwa Sportu. To udało si dziki staraniom wielu osób. Natomiast kwestia zmniejszenia wydatków i zwikszenia dochodów, to w punkcie 8 uzasadnienia wyjaniamy, e zmniejsza si deficyt budetu o kwot ,-zł - do kwoty około ,-zł. To otwiera pole do rozmów o przyszłorocznym budecie. Radny p. Jacek Budziski na Komisji Budetu i Finansów przedstawiłem pomysł, który przedstawiłem dzisiaj równie radnym PO, ale oni nie s tym zainteresowani. Jednak ja chciałbym uzyska potwierdzenia od pana prezydenta Kaliszuka, bo rzecz polega na tym, e na stronie 11 uzasadnienia w pkt 2 ppkt 7 zapisano otrzymaniem rodków z Unii Europejskiej w kwocie ,-zł z tytułu refundacji czci wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze, natomiast na stronie 16 mamy kwot ,- zł zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszcze budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza na przedszkole w raz z wyposaeniem i placem zabaw. Daje to kwot około ,-zł. W dniu wczorajszym, na posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów zaproponowałem, aby t kwot rozdysponowa na dzisiejszej sesji i stworzy zadania w budecie roku Pani Skarbnik tłumaczyła, e w myl nowych przepisów (ustawy o finansach publicznych) jest to niemoliwe. Ja pamitam ze szkolenia, e akurat jeszcze w tym roku byłoby to moliwe i mona stworzy zadania np. remonty ulic, dróg. Jest to kwestia pół godziny pracy i wpisalibymy to jeszcze do budetu miasta na 2009 rok, a Pan Prezydent, jako zadania niewygasajce musiałby realizowa je w roku Natomiast Pan Prezydent Kaliszuk mówił, e zmniejszenie deficytu zrobione jest midzy innymi po to, eby przed sesj budetow Prezydent Miasta pochylił si nad propozycjami klubów radnych, nie tyko Platformy Obywatelskiej. Czy Pan Prezydent Kaliszuk podtrzymuje t ofert? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk rozumiem, e mona tego typu zabieg zrobi i wpisa do budetu zadania, jako niewygasajace. Jest to jednak na granicy prawa, poniewa tego typu uchwały słu rozpocztym zadaniom, na które mamy podpisane umowy i jestemy po przetargach. Natomiast dowiadczenie z trzech ostatnich lat pokazuje, e propozycje trzech klubów radnych i prezydenta były uwzgldniane i praktycznie jednogłonie popierane w budecie. Myl, e trzeba by przekonanym, e tak samo uda si nam zrobi w roku przyszłym, bez sztucznych zabiegów, które w podobny sposób s realizowane np. w Gorzowie. My, nie musimy i t drog, bo nie jest ona najlepsza. Podtrzymuj propozycj zwizan z tym, e wzorem poprzednich trzech lat, z pewnoci bd uwzgldniane propozycje wszystkich klubów przy tworzeniu budetu na rok 2010 i wierz, e porozumienie bdzie osignite przed 29 stycznia. Radny p. Jacek Budziski prosz odpowiedzie, czy z powodu zmniejszenia deficytu przed sesj budetow bdzie Pan rozmawia z klubami radnych na temat naszych propozycji? Pytam o dodatkowe propozycje, czy uwzgldni je Pan w projekcie budetu na 2010 r. i znajdzie na nie rodki, bo w tym momencie bdzie mógł Pan zwikszy deficyt? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk z pewnoci dyskusja na ten temat jest moliwa, ale pod warunkiem, e kluby nie bd stały na stanowisku, e zadłuenie Miasta jest tak due, e nie mona zwikszy ju deficytu. Nie mona twierdzi, e pogłbia deficytu nie mona, a jednoczenie proponowa to zrobi. Radna p. Boena Ronowicz jaki procent niezrealizowanych dochodów budetu Miasta stanowi kwota ,-zł? Jaki procent wydatków stanowi kwota ,-zł, o które zmniejsza si dzisiejsze wykonanie budetu? Zwróc uwag, e s to wydatki inwestycyjne, które zaplanowalimy i nie zostały zrealizowane przez organ wykonawczy. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w pierwszym przypadku jest to 7%, w drugim prawie 5%. Natomiast jest pytanie, czy niektóre inwestycje warto robi z własnych pienidzy, czy czeka na rodki zewntrze? I o tym rozmawialimy równie z PiS-em. Przypomn, e w tym roku mielimy przykład, kiedy PiS proponował eby zrobi trzy ograniczone boiska, poniewa dostaniemy pienidze tylko na jeden Orlik. Wówczas Prezydent mówił, eby poczeka, bo moe pienidze si znajd. Okazało si, e zyskalimy około ,-zł, czyli prezydent nie wychodzc naprzeciw propozycji PiS-u zyskał ponad ,0-zł i mieszkacy dostali dwa boiska o duo wyszym standardzie ni planowano. To samo dotyczy inwestycji, które, jak załoylimy, moemy zrealizowa, ale przy wsparciu rodków unijnych. Gdyby radna p. Ronowicz spojrzała jeszcze na uwarunkowanie tych inwestycji, to okazałoby si, e pan prezydent nie miał prawa ich zrealizowa i nie dlatego, e nie Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 19

20 było ich w budecie, ale dlatego, e tam była uwaga - uwarunkowane uzyskaniem rodków z ministerstwa, LRPO i innych. Zatem, to Rada zabroniła prezydentowi realizacji tych inwestycji. Radny p. Jacek Budziski bardzo dobrze, e budujemy Orliki. Natomiast trzeba przypomnie, dziki jakim klubom wpisano do budetu pienidze na te boiska. I w uzupełnieniu: to Urzd Marszałkowski definitywnie i jednoznacznie stwierdził, e nie złoylicie kompletu potrzebnych dokumentów. Ja rozumiem pana intencje, e chciał pan odzyska ,- zł z VAT. Natomiast naleało dowiedzie si, co bdzie, jeeli w terminie nie złoycie dokumentów? I to Urzd Marszałkowski zdiagnozował, a nie media. Radny p. Kazimierz Łatwiski czy pan prezydent Kaliszuk, mówic o modelowym rozwizywaniu problemów innych inwestycji, miał na myli rewitalizacj starówki? Czy to jest ten wzór, który chcemy wprowadza w tej chwili? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk tak, to jest ten wzór. My naraajc si na krytyk medialn, radnych i polityków walczymy o ,-zł dla budetu miasta. W tym roku uzyskalimy rodki z listy indykatywnej. Moglimy złoy jeden wniosek i zapłaci VAT od wszystkiego. Postanowilimy zaryzykowa i przyj ciar krytyki. Modelowo zachowujemy si przy starówce i chcemy ,-zł zaoszczdzi dla budetu realizujc to zadanie, o ile bdzie to moliwe w dwóch etapach. Wówczas ZGKiM odzyska ,-zł VAT i to s pienidze, które bd mogły by wydane na inwestycje dla mieszkaców miasta. Radna p. Boena Ronowicz pytałam tylko o procentowy udział w wydatkach i przychodach budetu miasta. Natomiast wzruszyłam si wypowiedzi Pana Kaliszuka, e wiadomie naraził si na krytyk. Radny p. Marek Kamiski zwrócił uwag, aby w tym punkcie obrad skupi si na zadawaniu pyta. Nastpnie, z uwagi na brak dalszych pyta, poinformował o opiniach merytorycznych komisji Rady. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki oraz Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna. Natomiast Komisja Budetu i Finansów nie wydała opinii. Dyskusja Radny p. Adam Dygas chciałbym przypomnie, e pytałem m. in., czy uchwała jest uwarunkowana, tym, e te dotacje nam nie przepadn. Jestemy troszk przymuszeni tym, eby t uchwał podj. Natomiast jestemy zadowoleni z tego, e ta uchwała w takiej postaci si pojawiła. Przypomn, e wprowadzone przez prezydenta autopoprawki, ze wzgldu na to, e wszyscy krytykowalimy te pozycje, miały by w zasadzie wyrzucone. Nie mówi o tych, które s przesunite. Natomiast bardzo niepokojca jest sytuacja, w której zadania inwestycyjne okrelone mniej wicej na 23 mln zł zostały wycofane. Wiem, e z rónych wzgldów, tym niemniej jest to dua kwota. Jeeli dodamy do tego jeszcze 11 mln zł niewygasajcych, to robi si kwota trzydziestu paru milionów i z rónych wzgldów albo nie zdono, albo nie zrobiono, albo le zaplanowano. To co podkrelam, jest na cz zada jakie uzasadnienie ale na pewno nie na wszystkie, wic naleałoby wzmóc czujno radnych, aby nastpne zadania budetowe, w przyszłym roku, monitorowa od pocztku, bo z pewnoci znajdowanie wykonawców czy ustalanie przetargów, czy projektowanie, trwa w naszej opinii zbyt długo. Chciałbym jeszcze przypomnie, e na t kwot zmniejszenia długu, który nastpił, na pewno miało wpływ równie to, e wszyscy radni (w lutym albo marcu) nie zgodzili si na odstpienie przez prezydenta od sprzedawania mieszka komunalnych. To chciałbym przypomnie, bo kwota 10 mln zł, to nie jest taka mała kwota i ona ma te spory wpływ na to, co w przyszłym roku bdziemy mogli zrobi. Panie Prezydencie, jeeli mówimy o rewitalizacji, to nie zgodz si z Panem, e oszczdził Pan i tak sprytnie załatwił jakie pienidze. Dlatego, e złoenie tego wniosku to jest ten sam temat, jaki przerabialimy przy basenie, równie była sprawa VAT-u i tam wiedzielimy jak to zrobi, a tutaj nie wiedzielimy i nie wiem, czym to było spowodowane - jak chwilow amnezj, czy brakiem pamici. Naleałoby bd co bd przeprosi radnych, bo te pienidze zostały przesunite, a jak bdzie póniej, to nie wiemy. Radny p. Jacek Budziski - chciałem uzupełni wypowied pana Dygasa. Oczywicie, Panie Prezydencie Kaliszuk, e si Pan wybiela. Nie media, media były tylko porednikiem, ale Urzd 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 5 Protokół Nr LVII/09 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r.

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVI/09 przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r.

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIX/09 przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-4/09 id. 1177334 Zielona Góra,. kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo