Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00"

Transkrypt

1 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie W XLVI sesji Rady Miejskiej udział wziło 13 radnych. Ponadto, uczestniczyli w niej: Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew, Zastpca Burmistrza Gminy Czempi Jan Marciniak, Skarbnik Gminy Agata Cichocka - Augustyniak, Radca prawny Ewa Ksikiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski, Przedstawiciel Posterunku Policji w Czempiniu Adam Kamierczak, Kierownicy Referatów Urzdu Gminy w Czempiniu, Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, Sołtysi i Przewodniczcy Zarzdu Osiedla w Czempiniu, Dziennikarze, Mieszkacy gminy Czempi. Do punktu 1 porzdku obrad: Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu Bolesław Ratajczak w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie otworzył XLVI sesj Rady Miejskiej i po powitaniu goci oraz radnych owiadczył, i zgodnie z list obecnoci, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszcego 15 osób stanowi quorum pozwalajce na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecnoci radnych stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na wniosek Przewodniczcego Rady Miejskiej w Czempiniu Bolesława Ratajczaka Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych - jednogłonie na sekretarza obrad wybrała Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Czempiniu radnego Krzysztofa Giemz. Do punktu 2 porzdku obrad: Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu Bolesław Ratajczak przedstawił wniosek Burmistrz Gminy Czempi w sprawie: 1. wprowadzenia do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budecie gminy Czempi na 2006 rok w punkcie 6 a porzdku obrad; 2. wprowadzenia do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przyjcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czempi na lata w punkcie 6 b porzdku obrad; 3. wycofania z porzdku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Czempiniu punktu 11: Podjcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Czempiniu ul. Kolejowa 3. 1

2 Wniosek stanowi załcznik nr 2 do niniejszego protokołu. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie wprowadziła do porzdku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu punkt: Podjcie uchwały w sprawie zmian w budecie gminy Czempi na 2006 rok w punkcie 6 a porzdku obrad. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie wprowadziła do porzdku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu punkt: Podjcie uchwały w sprawie przyjcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czempi na lata w punkcie 6 b porzdku obrad. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych: 9 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujcych si wycofała z porzdku obrad punkt 11: Podjcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Czempiniu ul. Kolejowa 3. Wobec powyszych zmian porzdek XLVI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu przedstawiał si w sposób nastpujcy: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porzdku obrad. 3. Przyjcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja na temat Rocznego sprawozdania z działalnoci Komendanta Powiatowego Policji w Kocianie oraz informacji o stanie bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie Powiatu Kociaskiego za 2005 rok. 6. Podjcie uchwały w sprawie zacignicia przez Gmin Czempi kredytu długoterminowego. 6a. Podjcie uchwały w sprawie zmian w budecie gminy Czempi na 2006 rok. 6b. Podjcie uchwały w sprawie przyjcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czempi na lata Podjcie uchwały w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku. 8. Podjecie uchwały w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku. 9. Podjcie uchwały w sprawie podziału Gminy Czempi na obwody głosowania. 10. Podjcie uchwały w sprawie podziału Gminy Czempi na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu. 11. Podjcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Czempiniu ul. Kolejowa 3 wycofany z porzdku obrad. 12. Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. 13. Informacja z działalnoci Burmistrza Gminy Czempi w okresie midzysesyjnym. 14. Informacja Przewodniczcego Rady Miejskiej z działalnoci w okresie midzysesyjnym. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 16. Wolne głosy i wnioski. 17. Zakoczenie sesji. 2

3 Do punktu 3 porzdku obrad: Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu Bolesław Ratajczak poinformował zebranych, e zapoznał si protokołem z XLV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu i nie wnosi uwag do jego treci. Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Krzysztof Giemza nadzorujcy sporzdzanie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, poinformował, e zapoznał si z protokołem XLV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu i nie stwierdził adnych uchybie w protokole i wniósł o przyjcie go przez Rad bez odczytania. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie przyjła protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu. Do punktu 4 porzdku obrad: Interpelacje i zapytania zgłosiło 4 radnych: 1. Radny Aleksander Wieliski w sprawach: ponowienia interpelacji złoonej kilkakrotnie do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kocianie w sprawie naprawy połamanych pachołków przy drodze wojewódzkiej ; naprawy dziur w nawierzchni na ulicy Poznaskie Przedmiecie; poczynienia stara o wykonanie w najbliszych dniach równania dróg osiedlowych w okrgu wyborczym nr 5; udzielenia odpowiedzi na pytanie czy wykonawca utwardzenia na ulicy Konopnickiej Czempiniu dał gwarancj na wykonane przez siebie prace; 2. Radny Włodzimierz Kuciak w sprawie wykonania tymczasowego udronienia spływu wody w miejscu połczenie drogi ul. Towarowej i Malinowej. Ogromne kałue wody utworzone w tym miejscu uniemoliwiaj przejazd rodków transportowych, jak i ruchu pieszych, co nasila si szczególnie przy wzmoonych opadach; 3. Radny Włodzimierz Habernik w sprawach: wystpienia do Zarzdu Dróg Powiatowych w Kocianie w sprawie usunicia wyschnitego drzewa przy przystanku w Gorzycach; wystpienia do Zarzdu Dróg Powiatowych w Kocianie w sprawie postawienia znaków Uwaga dzieci przed i za przystankiem szkolnym po obu stronach drogi; zwrócenia si do Zarzdu Dróg Powiatowych w Kocianie z prob o przystpienie jak najszybciej do usunicia wyrw powstałych w drogach po okresie zimowym; 4. Radny Krzysztof Sankiewicz w sprawach: zwrócenia si do Zarzdu Dróg Powiatowych w Kocianie o przeprowadzenie remontów odcinków dróg: Gorzyce Gołbin Stary szczególnie przy szkole; odcinka drogi prowadzcej z Gołbina Starego w kierunku remu; udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie dalsze kroki zostan podjte w celu przykrycia, ze wzgldów bezpieczestwa studzienek burzowych na terenie Starego Gołbina; podjcia działa zmierzajcych do usunicia linii napowietrznej nad boiskiem w Starym Gołbinie i ustalenia kosztów wykonania tego zadania. 3

4 Do punktu 5 porzdku obrad: Informacj na temat Rocznego sprawozdania z działalnoci Komendanta Powiatowego Policji w Kocianie oraz informacji o stanie bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie Powiatu Kociaskiego za 2005 rok złoył Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski. Informacja stanowi załcznik nr 2 a do niniejszego protokołu. W odpowiedzi na pytanie radnego Jarosława Koniecznego o to, czy Policja w Kocianie czyni starania, aby przej na własno budynek Posterunku Policji w Czempiniu, Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski wyjanił, e wystpił z takim zapytaniem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i w odpowiedzi od Zastpcy Komendanta ds. logistyki uzyskał informacj, e jeeli gmina poczuwa si do tego i chce, aby Policja na jej terenie miała swoj siedzib, to powinna przynajmniej w jakim stopniu partycypowa w kosztach utrzymania budynku. Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski wskazał, e budynek jest własnoci Skarbu Pastwa, za stan, w którym si znajduje powoduje, e Komenda Wojewódzka nie jest zainteresowana jego przejciem. Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski podkrelił, e szansa na przejcie tego budynku przez Policj zrodzi si dopiero w przypadku, gdy zostanie on przynajmniej w pewnym stopniu zmodernizowany. Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski poinformował, e na terenie powiatu Policja jest włacicielem budynków tylko w Kocianie i w Krzywiniu. Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski wskazał, e w roku 2006 na kady powiat przypadnie rednio zł na remonty, zatem ze rodków tych bdzie moliwie przeprowadzenie jedynie niezbdnych remontów. Wobec braku pyta, Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak podzikował Komendantowi Powiatowemu Policji w Kocianie Henrykowi Kasiskiemu za przybycie na XLVI sesj Rady Miejskiej w Czempiniu. Komendant Powiatowy Policji w Kocianie Henryk Kasiski wraz z Przedstawicielem Posterunku Policji w Czempiniu Adamem Kamierczakiem opucili obrady. Do punktu 6 porzdku obrad: W odpowiedzi na pytanie Przewodniczcego Rady Miejskiej w Czempiniu radnego Bolesława Ratajczaka o przeznaczenie rodków pochodzcych z kredytu, Skarbnik Gminy Czempi Agata Cichocka Augustyniak wyjaniła, e kwota zostanie przeznaczona na zapłat za wyposaenie do gimnazjum szafki w kwocie zł oraz za prace budowlane wykonane przez firm Pana Popławskiego. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie podjła uchwał Nr XLVI/284/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zacignicia przez gmin Czempi kredytu długoterminowego przedstawion wraz z uzasadnieniem przez Skarbnik Gminy Czempi Agat Cichock Augustyniak. Uchwała stanowi załcznik nr 3 do niniejszego protokołu. 4

5 Do punktu 6 a porzdku obrad: Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e projekt tej i nastpnej uchwały został wprowadzony do porzdku obrad z uwagi na fakt, i w Urzdzie Marszałkowskim po rozdysponowaniu rodków unijnych pozostały jeszcze pewne zasoby finansowe, na które został ogłoszony nowy konkurs, w którym dokumenty, wród nich za obie uchwały, naley złoy do dnia 21 marca 2006 roku. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew przypomniała, e gmina posiada projekt budowlany na budow drogi eromskiego i Gruszkowej łcznie z pozwoleniem na budow, w zwizku z tym za naley wykorzysta moliwo pozyskania rodków na ten cel ze ZPORR. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e podjcie przedłoonych uchwał umoliwi złoenie wymaganej dokumentacji i da szans na pozyskanie rodków z zewntrz. Do projektu uchwały w sprawie zmian w budecie gminy Czempi na 2006 rok przedstawionego przez Skarbnik Gminy Czempi Agat Cichock Augustyniak: Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e o moliwoci składania wniosków Urzd Gminy dowiedział si pod koniec ubiegłego tygodnia i dlatego w tak krótkim okresie czasu zostały przygotowane i przedstawione projekty uchwał. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wyraziła nadziej, e uda si pozyska rodki, tym bardziej, e koszt zadania kształtuje si na poziomie około 3 mln zł. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e z uwagi na konieczno przeniesienia rodków inwestycyjnych, odbyła wraz z Skarbnik Gminy Czempi spotkanie w sprawie uchwał z Przewodniczcym Rady Miejskiej w Czempiniu oraz Przewodniczcym Komisji Finansów i Budetu oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Czempiniu. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e bd podejmowane wszelkie moliwe działania, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak przypomniał, e termin pozwolenia na budow drogi eromskiego i Gruszkowej wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kocianie mija w roku Radny Bolesław Ratajczak wskazał, e propozycja złoona przez Burmistrz Gminy Czempi polega na tym, i na skutek zmian w budecie gminy ma zosta zmniejszona kwota zł na t inwestycj do zł. Wobec powyszego, radny Bolesław Ratajczak poprosił o wyjanienie, czy Burmistrz Gminy Czempi ma zamiar rozpocz t inwestycj jeszcze w roku 2006, nawet jeeli rodki nie zostan pozyskane. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak wskazał, e w ramach przygotowania do utwardzenia tych dwóch ulic w poprzedniej kadencji podczas budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic eromskiego i Gruszkowej, została na wysokoci mleczarni wykonana kanalizacja burzowa o odpowiednim przekroju rur do spływu wód opadowych z dróg z Osiedla Nr 4 do Olszynki. Radny Bolesław Ratajczak wyraził obaw, e w momencie przystpienia do realizacji utwardzenia ulic eromskiego i Gruszkowej i wprowadzenia tych wszystkich wód do kanalizacji burzowej, w miejscu gdzie koczy si kanalizacja burzowa o wikszej rednicy rur, to wówczas rejon ulicy Gruszkowej zostanie tymi wodami zalany. Radny Bolesław Ratajczak sugerował, aby zł przeznaczy na dokoczenie realizacji budowy kanalizacji burzowej w rejonie ulicy Gruszkowej. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e za kwot zł zostanie wykonane studium wykonalnoci niezbdne do realizacji tej inwestycji. Dorota Krystyna Lew poinformowała, e jeeli rodki unijne nie zostałyby pozyskane, to mona rozpocz 5

6 inwestycj poprzez rozpoczcie wykonywania pomiarów geodezyjnych. Dorota Krystyna Lew wskazała, e kanalizacja deszczowa na ulicy Gruszkowej nie została dobrze wykonana i dlatego istnieje takie niebezpieczestwo, o którym mówi radny Bolesław Ratajczak. Dorota Krystyna Lew podkreliła, e gmina Czempi nie posiada takich finansowych moliwoci, aby jednoczenie wykona utwardzenie ulic eromskiego i Gruszowej, dlatego inwestycja rozpocznie si od ulicy eromskiego i bdzie prowadzona etapowo. Dorota Krystyna Lew podkreliła, e czynione s starania o pozyskanie rodków z zewntrz, tak, aby inwestycja ta mogła zosta wykonana jak najlepiej. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak podkrelił, e wypowiada si za realizacj tej inwestycji, jednake w jego opinii powinna si ona rozpocz od dokoczenia budowy kanalizacji deszczowej, która nie została zrealizowana z uwagi na brak rodków w tamtym okresie czasu. Radny Bolesław Ratajczak wyraził pogld, e najpierw powinien zosta wybudowany kolektor burzowy, a nastpnie dopiero utwardzana ulica eromskiego. Radny Bolesław Ratajczak zasugerował, aby zł nie było przesuwane na inne zadania, ale za t kwot powinno zosta przeprowadzone dokoczenie budowy kanalizacji burzowej na ulicy Gruszowej, tym bardziej, e w okresach wzmoonych opadów dochodziło ju do zalewania posesji w tym rejonie. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e nie ma pewnoci co do przyznania gminie Czempi rodków z funduszy europejskich i jeeli doszłoby do takiej sytuacji, to wówczas zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt uchwały przywracajcy zł na realizacj tej inwestycji. Dorota Krystyna Lew zaapelowała o odłoenie tej dyskusji na czas, kiedy bdzie wiadomo, czy gmina rodki z zewntrz pozyskała. Radny Krzysztof Sankiewicz podkrelił, e jeeli istnieje taka moliwo, to naley złoy dokumenty wymagane do pozyskania rodków z zewntrz. Radny Krzysztof Sankiewicz poinformował, e podczas wspomnianego spotkania z Burmistrz Gminy Czempi padło podobne zapewnienie do podjcia działa w sytuacji, gdyby gmina nie pozyskała rodków z zewntrz. Wobec powyszego, radny Krzysztof Sankiewicz poprosił radnych Rady Miejskiej Czempiniu o podjcie przedłoonego projektu uchwały. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych: 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymujcym si podjła uchwał Nr XLVI/285/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zmian w budecie gminy Czempi na 2006 rok przedstawion wraz z uzasadnieniem przez Skarbnik Gminy Czempi Agat Cichock Augustyniak. Uchwała stanowi załcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do punktu 6b porzdku obrad: Do projektu uchwały w sprawie przyjcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czempi na lata przedstawionego wraz z uzasadnieniem przez Podinspektora Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzdu Gminy w Czempiniu Macieja Luma, uwag nie wniesiono. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie podjła uchwał Nr XLVI/286/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przyjcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czempi na lata

7 przedstawionego wraz z uzasadnieniem przez Podinspektora Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzdu Gminy w Czempiniu Macieja Luma. Uchwała stanowi załcznik nr 5 do niniejszego protokołu. Do punktu 7 porzdku obrad: Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wyjaniła, e do porzdku obrad zostały wprowadzone dwie uchwały w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku, poniewa w roku 2005 Rada Miejska w Czempiniu podjła uchwał w sprawie zmian w Statucie Zwizku i podobnie uczyniło jeszcze dziewi gmin bdcych uczestnikami Zwizku, natomiast nie podjła jej gmina rem. Dorota Krystyna Lew wskazała, e wówczas dwie uchwały, które dzisiaj zostały przedłoone Radzie Miejskiej w Czempiniu zostały zawarte w jednej i w wyniku decyzji, jak podjła Rada Miejska remu, nie zostały przyjte do Zwizku trzy nowe gminy, co spowodowało strat dla Zwizku w wysokoci około zł. Wobec powyszego, Dorota Krystyna Lew wskazała, e podjcie dwóch uchwał osobno, da moliwo przyjcia nowych członków do Zwizku. Dorota Krystyna Lew wskazała, e pierwsza przedłoona uchwała uniewani podjt w roku 2005 i umoliwi przyjcie nowych uczestników, natomiast druga wprowadzi zmiany do Statutu Zwizku, które dotycz przede wszystkim remu, który nie posiada swojej reprezentacji podczas Zgromadze, poniewa w imieniu remu wystpuje Zastpca Burmistrza, tymczasem Statut Zwizku mówi o tym, e w imieniu gminy wystpuje burmistrz. Dorota Krystyna Lew podkreliła, e celem rozbicia uchwały podejmowanej w roku poprzednim na dwie jest umoliwienie przystpienia nowym członkom do Zwizku, tym bardziej, e wol tak wyraziła gmina Jaraczewo i zamierza Kórnik. Projekt uchwały w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku został przedstawiony wraz z uzasadnieniem przez Burmistrz Gminy Czempi Dorot Krystyn Lew. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak zauwaył, e w drugim projekcie uchwały w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku s zmiany w stosunku do uchwały z roku Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie podjła uchwał Nr XLVI/287/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku przedstawion wraz z uzasadnieniem przez Burmistrz Gminy Czempi Dorot Krystyn Lew. Uchwała stanowi załcznik nr 6 do niniejszego protokołu. Do punktu 8 porzdku obrad: Do projektu uchwały w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku przedstawionego wraz z uzasadnieniem przez Burmistrz Gminy Czempi Dorot Krystyn Lew: Przewodniczcy Rady Miejskiej Czempiniu radny Bolesław Ratajczak poprosił o wyjanienie, jakie mogły by przyczyny niepodjcia przez Rad Miejsk remu przedmiotowej uchwały w roku Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wyjaniła, e prawdopodobnie wynika to z faktu, e rem jest najwikszym uczestnikiem Zwizku Midzygminnego i dy do tego, aby mie wicej ni jeden głos podczas podejmowania przez Zwizek decyzji. Dorota 7

8 Krystyna Lew wskazała, e w Statucie znajduje si zapis, e w przypadku strat poniesionych przez Zwizek, koszty s ponoszone adekwatnie do liczby mieszkaców, co powoduje, e w takiej sytuacji rem musiałby zapłaci najwicej ze wszystkich uczestników. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych: 12 głosami za przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymujcym si podjła uchwał Nr XLVI/288/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przyjcia zmian w Statucie Zwizku przedstawion wraz z uzasadnieniem przez Burmistrz Gminy Czempi Dorot Krystyn Lew. Uchwała stanowi załcznik nr 7 do niniejszego protokołu. Do punktu 9 porzdku obrad: Do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Czempi na obwody głosowania przedstawionego wraz z uzasadnieniem przez Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Czempiniu Aleksandr Marciniak: Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak poprosił o wyjanienie kwestii nazewnictwa ulicy Dojazd w Czempiniu. Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Czempiniu Aleksandra Marciniak wyjaniła, e zmiany w uchwale dotycz tylko i wyłcznie nazewnictwa poszczególnych miejscowoci. Aleksandra Marciniak wskazała, e Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czempiniu uchwał nr XXIII/83/87 z dnia 30 czerwca 1987r. nadała ulicom w miecie Czempiniu nazwy wród nich ulica Dojazd ulica odchodzca w kierunku wschodnim od ulicy Spółdzielców. Aleksandra Marciniak wskazała, e w Czempiniu znajduj si trzy niezamieszkałe ulice, tj. Dojazd, Wodna i Dezyderego Chłapowskiego. W odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Sankiewicza, który wskazał, e na pocztku kadencji Rady Miejskiej odbyły si na wioskach konsultacje i podejmowane były uchwały w sprawie pozostawienia nazewnictwa poszczególnych wiosek i przekazane zostało w tej sprawie pismo do Ministerstwa, Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew przypomniała, e mieszkacy podczas zebra wiejskich podjli uchwały, które upowaniły Urzd Gminy do przekazania pisma w tej sprawie do ministerstwa, co zostało uczynione, jednak do chwili obecnej nie wpłynła adna odpowied w tej sprawie. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie podjła uchwał Nr XLVI/289/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Czempi na obwody głosowania przedstawion wraz z uzasadnieniem przez Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Czempiniu Aleksandr Marciniak: Uchwała stanowi załcznik nr 8 do niniejszego protokołu. Do punktu 10 porzdku obrad: Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 13 radnych jednogłonie podjła uchwał Nr XLVI/290/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Czempi na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu przedstawion wraz 8

9 z uzasadnieniem przez Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Czempiniu Aleksandr Marciniak: Uchwała stanowi załcznik nr 9 do niniejszego protokołu. Do punktu 11 porzdku obrad: Punkt 11 został wycofany z porzdku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu. Do punktu 12 porzdku obrad: Do projektu uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci przedstawionego wraz z uzasadnieniem przez Burmistrz Gminy Czempi Dorot Krystyn Lew: Radny Włodzimierz Kuciak owiadczył, e z uwagi na swój interes prawny nie bdzie brał udziału w tym głosowaniu. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak poprosił radnego Włodzimierza Kuciaka o okrelenie swojego interesu prawnego. Radny Włodzimierz Kuciak wyjanił, e uchwała ta bdzie dotyczyła go prywatnie i po jej uchwaleniu bdzie podlegał bonifikacie. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak wskazał, e kilka osób sporód radnych Rady Miejskiej w Czempiniu na pewno bdzie podlegało równie tej bonifikacie wynikajcej ze zmiany prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. Radny Bolesław Ratajczak wyraził opini, e nie jest to jednak interes prawny tych osób. Radca prawny Urzdu Gminy w Czempiniu Ewa Ksikiewicz wskazała, e nie moe w tej sprawie jasno udzieli odpowiedzi na to pytanie, nie znajc argumentacji radnego Włodzimierza Kuciaka. Ewa Ksikiewicz podkreliła, i ałuje, e w tej chwili zostało zadane jej to pytanie, poniewa był czas, eby zada pytanie prawne, które mogłaby rozstrzygn w oparciu o przepisy, których w tej chwili tutaj nie posiada. Ewa Ksikiewicz podkreliła, e musi dokona analizy ustawy o samorzdzie gminnym, eby oceni, czy w tej sprawie rzeczywicie zachodzi indywidualny interes prawny. Ewa Ksikiewicz podkreliła, e według jej wstpnej analizy i oceny taka sytuacja nie ma miejsca, jednake nie moe w tej chwili orzec tego kategorycznie. Radny Włodzimierz Kuciak podtrzymał decyzj o nieuczestniczeniu w głosowaniu, wobec czego Rada Miejska w Czempiniu głosowała w obecnoci 12 członków. Rada Miejska w Czempiniu w obecnoci 12 radnych jednogłonie podjła uchwał Nr XLVI/291/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci przedstawion wraz z uzasadnieniem przez Burmistrz Gminy Czempi Dorot Krystyn Lew. Uchwała stanowi załcznik nr 10 do niniejszego protokołu. 9

10 Do punktu 13 porzdku obrad: Do przedstawionej na pimie przez Burmistrza Gminy Czempi informacji z działalnoci w okresie midzysesyjnym oraz wykazu zarzdze, które stanowi odpowiednio załczniki nr 11 i 12 do niniejszego protokołu uwag nie wniesiono. Do punktu 14 porzdku obrad: Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak poinformował, e w okresie midzysesyjnym wpłynły do Rady Miejskiej w Czempiniu pisma: 1. parafii Rzymskokatolickiej w Głuchowie z dnia 13 lutego 2006 roku. Pismo stanowi załcznik nr 13 do niniejszego protokołu. 2. Rady Miejskiej remu z dnia 17 lutego 2006 roku. Pismo stanowi załcznik nr 14 do niniejszego protokołu. 3. Dyrektor Biblioteki w Czempiniu z dnia 14 marca 2006 roku. Pismo stanowi załcznik nr 15 do niniejszego protokołu. 4. Burmistrz Gminy Czempi z dnia 14 marca 2006 roku. Pismo stanowi załcznik nr 16 do niniejszego protokołu. 5. Pismo Przewodniczcego Rady Powiatu w Kocianie z dnia 16 marca 2006 roku. Pismo stanowi załcznik nr 17 do niniejszego protokołu. W odpowiedzi na prob radnego Włodzimierza Kuciaka, Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak poinformował o datach wpływu powyszych pism do Rady Miejskiej w Czempiniu. Radny Włodzimierz Kuciak wskazał, e zgodnie z kodeksem postpowania administracyjnego powinno si udzieli odpowiedzi w cigu 30 dni, natomiast jeeli jest to niemoliwe, to wówczas powiadamia si zainteresowanego o fakcie przedłuenia terminu i jego powodach. Radca prawny Urzdu Gminy w Czempiniu Ewa Ksikiewicz wskazała, e terminy, o których mówi radny Włodzimierz Kuciak jednego miesica dla załatwienia sprawy i jednego miesica o jej przedłueniu, obowizuj tylko i wyłcznie w sprawach, w których s wydawane decyzje administracyjne, tymczasem w adnej ze spraw przedstawionych powyej, takowa nie bdzie wydana. Radny Włodzimierz Habernik poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w zwizku z opini dotyczc kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, Komisja Rewizyjna zajmie stanowisko w tej sprawie. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu radny Przemysław Sztukowski odczytał stanowisko w tej sprawie. Tre pisma stanowi załcznik nr 18 do niniejszego protokołu. W odpowiedzi na pytanie radnego Przemysława Sztukowskiego, za jak kwot została wykonana opinia przez ekspertów oraz o terminy kontroli w Z.G.K. w Czempiniu przez Regionaln Izb Obrachunkow oraz Najwysz Izb Kontroli, Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e opinia została sporzdzona przez ekspertów bezpłatnie, natomiast kontrola z RIO zostanie przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja 2006 roku, z NIK nie została udzielona do tej pory adna odpowied w tej sprawie. 10

11 Do punktu 15 porzdku obrad: Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e interpelacje dotyczce dróg zostan przekazane do odpowiednich ich zarzdów. Jednoczenie, Dorota Krystyna Lew podkreliła, e przez cały czas gmina monituje w sprawach naprawy poszczególnych dróg. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e zostało przygotowane zapytanie o cen wykonania usługi równania dróg gminnych, jednak do ich przeprowadzenia konieczna jest poprawa warunków pogodowych. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew w odpowiedzi na interpelacje radnego Włodzimierza Kuciaka poinformowała, e pracownicy Urzdu Gminy w Czempiniu dokonaj wizji i sprawdz, jakie s moliwoci usunicia tego problemu przy ul. Malinowej i Towarowej. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e w sprawie przełoenia linii napowietrznej nad boiskiem w Starym Gołbinie, wskazała, e ma zosta to zadanie wykonane przy okazji modernizacji owietlenie na terenie gminy Czempi, jednak termin wykonania nie jest jeszcze sprecyzowany. W odpowiedzi na interpelacj radnego Krzysztofa Sankiewicza w sprawie przykrycia studzienek w Starym Gołbinie, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Waldemar Duda wskazał, e wykonanie tego zadania jest uzalenione od posiadanych rodków finansowych, dlatego te zaproponował spotkanie z Zastpc Burmistrza Gminy Czempi w celu omówienia sprawy. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e w dniach od 3 do 10 kwietnia 2006 roku bdzie miała miejsce zbiórka ywnoci przed witami Wielkanocnymi, której magazyn zostanie zlokalizowany w sali nr 15 Urzdu Gminy w Czempiniu. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e został przez ni powołany Dyrektor Centrum Kultury Czempi, którym została Katarzyna Makowiak. Dyrektor Centrum Kultury Czempi Katarzyna Makowiak podzikowała Burmistrz Gminy Czempi za zaufanie, jakim obdarzyła j powierzajc to stanowisko. Katarzyna Makowiak poinformowała, e z zawodu jest kulturoznawc po picioletnich studiach magisterskich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, w chwili obecnej za koczy studia podyplomowe w zakresu jzyka polskiego. Katarzyna Makowiak wskazała, e nie posiada dowiadczenia w pracy na podobnym stanowisku, jednake zdobywała dowiadczenie zawodowe podczas praktyk, jak równie organizowaniu Przegldu Piosenki Artystycznej przy platformie artystycznej O.B.O.R.A. załoonej przez Zenona Laskowika. Katarzyna Makowiak wskazała, e ze wzgldu na zbyt krótki czas jej pracy nie jest w stanie w chwili obecnej przedstawi planu działania Centrum. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew wskazała, e takowy plan zostanie przedstawiony radnym w cigu miesica. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak wyraził deklaracj wsparcia dla działa podejmowanych przez Centrum Kultury Czempi przez Rad Miejsk w Czempiniu. 11

12 Dyrektor Biblioteki w Czempiniu Elbieta Matuszczak podzikowała Radzie Miejskiej Czempiniu za pomoc, dziki której udało si przenie jej siedzib do budynku przy ulicy Parkowej. Burmistrz Gminy Czempi Dorota Krystyna Lew poinformowała, e oficjalne otwarcie Biblioteki nastpi w dniu 5 maja 2006 roku w czasie trwania Dni Ksiki. Do punktu 16 porzdku obrad: Wolnych głosów i wniosków nie odnotowano. Do punktu 17 porzdku obrad: Wobec wyczerpania porzdku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu w dniu 20 marca 2006 roku Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu radny Bolesław Ratajczak o godzinie zakoczył jej obrady. Protokołował: Podinspektor mgr Magdalena Głucha Przewodniczcy Rady Miejskiej w Czempiniu /-/ Bolesław Ratajczak 12

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 29 czerwca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr L/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 29 czerwca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr L/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 29 czerwca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 29 czerwca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu. !"" #$%&'" Przewodniczcy Rady Gminy p. Władysław Krakowiak o godzinie 10 otworzył Sesj i po powitaniu radnych i goci owiadczył, e zgodnie z list obecnoci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X 2003 z sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dnia 27 czerwca 2003 roku w sali Urzdu Gminy w Stegnie.

P r o t o k ó ł Nr X 2003 z sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dnia 27 czerwca 2003 roku w sali Urzdu Gminy w Stegnie. P r o t o k ó ł Nr X 2003 z sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dnia 27 czerwca 2003 roku w sali Urzdu Gminy w Stegnie. Sesj Rady Gminy Stegna otworzyła Przewodniczca Rady Pani Ewa Dbska, która powitała

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UKAZAŁO DI W DZIENNIKU USTAW Z DNIA LISTOPADA 2006 ROKU, NR 216, POZYCJA

UKAZAŁO DI W DZIENNIKU USTAW Z DNIA LISTOPADA 2006 ROKU, NR 216, POZYCJA !"#$% Przewodniczcy Rady Gminy p. Władysław Krakowiak o godzinie 10 otworzył Sesj i po powitaniu radnych i goci owiadczył, e zgodnie z list obecnoci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R I / 2006

P R O T O K Ó Ł N R I / 2006 P R O T O K Ó Ł N R I / 2006 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła si w dniu 10 lutego 2006r. w sali konferencyjnej Urzdu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Rady Miasta 20 osób

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV / 2009 sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 21 maja 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XXIV / 2009 sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 21 maja 2009 roku PROTOKÓŁ NR XXIV / 2009 sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 21 maja 2009 roku Porzdek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wybór sekretarza obrad. 4. Przyjcie porzdku obrad. 5. Przyjcie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 4 sierpnia 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. Radni: wg listy obecnoci (na 15 radnych 11 obecnych). Zaproszeni gocie: wg listy obecnoci. Porzdek obrad sesji: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek Załcznik do ZARZDZENIA NR 217/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2 kwietnia 2003 r. Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnych Zgromadze Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Jednostka kontrolowana: Urzd Gminy Białopole ul. Chełmska 1 22-135 Białopole Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójtem Gminy Białopole jest Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/2008 Z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2008r.

Protokół Nr XXV/2008 Z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2008r. Protokół Nr XXV/2008 Z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2008r. Sesja Rady Miejskiej odbyła si w sali narad Urzdu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16. Sesja rozpoczła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo