przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXXV/10 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 31 sierpnia 2010 r. w godzinach od 9 10 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli p. Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta i p. Marek Kamiski Wiceprzewodniczcy Rady Miasta. W sesji uczestniczyło 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydenta Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdania z działalnoci Prezydenta Miasta: a. przedstawienie bilansów oraz rachunków zysków i strat wszystkich spółek, w których Miasto Zielona Góra jest udziałowcem lub akcjonariuszem, b. przedstawienie organizacji, sposobu finansowania, poniesionych kosztów Festiwalu Piosenki Rosyjskiej oraz Winobrania Podjcie uchwał w sprawach: 1) przebudowy Pomnika Bohaterów - druk nr 831A, 2) okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 937, 3) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 963, 4) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 967, 5) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 968, 6) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 969, 7) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława IV i ul. Niecałej w Zielonej Górze - druk nr 975, 8) udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoonych w Zielonej Górze - druk nr 977, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 9) wyraania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 978, 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 979, 11) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 980, 12) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 981, 13) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze - druk nr 982, 14) ustanowienia w. Urbana I Papiea patronem Miasta Zielona Góra - druk nr 983, 15) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 984, 16) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych działalnoci statutowej tych organizacji - druk nr 985, 17) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - nadania Miastu Patrona witego Urbana I - druk nr 986, 18) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Zamknicie sesji. Zmiany porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, i Prezydent Miasta przedłoył wniosek z dn. 30 sierpnia 2010 r. o wprowadzenie do porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 988. Projekt przekazano radnym 30 sierpnia 2010 r. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta wnosił o zdjcie z porzdku obrad sesji projektu uchwały zmieniajcego uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 963 1, Radny p. Kazimierz Łatwiski w imieniu projektodawców radnych wnosił o zdjcie z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przebudowy Pomnika Bohaterów - druk nr 831A 2, W zwizku z tym, e do dzisiejszego porzdku obrad został włczony projekt uchwały w sprawie przebudowy Pomnika Bohaterów, a jednoczenie w zwizku z tym, e w tej sprawie rodowiska kombatanckie i inne osoby uczestniczyły w rozmowach m. in. z Zastpc Prezydenta Miasta Pani Wiolet Harlak i został przyjty pewien sposób postpowania - w zwizku z t zmian umówiono si na spotkaniu, które odbyło si 6 lipca 2010 r. i postanowiono, e odbdzie si spotkanie z kapituł pomnikow pod przewodnictwem Pana Dyrektora Toczewskiego, który w midzyczasie był na urlopie, wic to spotkanie nie mogło si odby. W zwizku z tym prosz, aby wykorzysta szans, któr daje scenariusz uzgodniony na spotkaniu z Pani Prezydent Harlak i przedstawicielami kombatantów i odby to spotkanie w muzeum, gdzie w sposób roboczy, bez niepotrzebnych emocji, bdzie mona spokojnie rozway spraw przebudowy pomnika. Chc przypomnie, e przewiduje si rozpisanie konkursu na przebudow i jest pewien kierunek działa nakrelony. Prosiłbym, eby dzisiaj tej uchwały nie procedowa, zdj j z dzisiejszego porzdku obrad za zgod Pastwa, a Pana Przewodniczcego prosz o włczenie tego projektu, ju po tych konsultacjach, do porzdku obrad przyszłej sesji. 1 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 963 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przebudowy Pomnika Bohaterów - druk nr 831A Załcznik nr 2-1 Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 2

3 Głosowania nad zmianami porzdku obrad 1) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 988. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 21 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. 2) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na zdjciu z porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 963. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 18 głosy, przeciw 1 głosów, wstrzymujcych 3 głosy. 3) Głosowanie wniosku radnego o zmian porzdku obrad polegajc na zdjciu z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przebudowy Pomnika Bohaterów - druk nr 831A. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 21 głosy, przeciw 1 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. W trakcie procedowania w punkcie 4.1 Rada dokonała kolejnej zmiany porzdku obrad polegajcej na przesuniciu na koniec pkt 4 Podjcie uchwał projektu uchwały w sprawie okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 937. Rada Miasta t zmian porzdku obrad dokonała w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 15 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdania z działalnoci Prezydenta Miasta: a. przedstawienie bilansów oraz rachunków zysków i strat wszystkich spółek, w których Miasto Zielona Góra jest udziałowcem lub akcjonariuszem, b. przedstawienie organizacji, sposobu finansowania, poniesionych kosztów Festiwalu Piosenki Rosyjskiej oraz Winobrania Podjcie uchwał w sprawach: 1) okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 937, 2) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 967, 3) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 968, 4) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 969, Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 3

4 5) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława IV i ul. Niecałej w Zielonej Górze - druk nr 975, 6) udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoonych w Zielonej Górze - druk nr 977, 7) wyraania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 978, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 979, 9) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 980, 10) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 981, 11) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze - druk nr 982, 12) ustanowienia w. Urbana I Papiea patronem Miasta Zielona Góra - druk nr 983, 13) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 984, 14) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych działalnoci statutowej tych organizacji - druk nr 985, 15) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - nadania Miastu Patrona witego Urbana I - druk nr 986, 16) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr ) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr ) okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 937 (cig dalszy po zmianie porzdku obrad). 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Zamknicie sesji. Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami interpelacje zgłosili: Radny p. Zbigniew Bartkowiak w sprawie zagospodarowania terenu Kaczy Dół przy ul. Sucharskiego Radny p. Edward Markiewicz w sprawie zagospodarowania terenu połoonego na działce nr 34/2 przy ul. B.Chrobrego na os.tysiclecia. Interpelacje zostały przekazane do adresata tj. Prezydenta Miasta w dniu 25 sierpnia br. W dniu 30 bm. radny p. Zbigniew Bartkowiak zgłosił kolejna interpelacj w sprawie lokalizacji drogi miejskiej na działkach geodezyjnych o nr 117/5 i 122 obrb nr 20, na których znajduje si ROD Przodownik przy ul. Działkowej - interpelacja zostanie przekazane do adresata tj. Prezydenta Miasta 1. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski: 1. Na seri moich pyta z sesji czerwcowej uzyskałem nastpujc odpowied: Cało kampanii promocyjnej CRS był finansowana przez MOSiR. Dokładne wyliczenia zostan podane po ostatecznym rozliczeniu kampanii. Impreza zwizana z otwarciem została zamknita kwot 600 tys. zł. brutto. W zwizku z tym, e minły ju dwa miesice ponawiam pytania: Prosz Panie Prezydencie o podanie dokładnych kwot wydanych na promocj Centrum Rekreacyjno- Sportowego. Ile kosztowało wydanie i rozprowadzenie w nakładzie pono 100 tys. egzemplarzy folderu reklamowego? Kto, komu i ile za to zapłacił? Ile kosztowała uroczysto otwarcia basenu oraz okolicznociowe imprezy i koncerty? Kto, komu i ile za to zapłacił.? Prosz o dołczenie do odpowiedzi kserokopii faktury zapłaty przez prezydenta Kubickiego za dwie siatki na cianach budynków z napisem : Dotrzymałem obietnicy wraz z informacj, czy firma, której zapłacił za to pan Kubicki, miała wczeniej zlecenia z magistratu i jednostek podległych. Jeli tak, to prosz poda jakie to były zlecenia, kiedy i na jakie kwoty, wycig z konta lub inny dowód, e płacił Pan za to sam. Ile kosztowała organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Rosyjskiej? Jeli to były pienidze unijne, miejskie lub z innych ródeł, to prosz w przypadku kadego z tych pyta poda je rozbite na poszczególne elementy, wraz z kserokopiami rachunków. Ile bdzie kosztowało Winobranie 2010 i jakie zyski przewiduj organizatorzy? Gdzie pienidze z zysku maj trafi? 2. Panie Prezydencie! Prosz nareszcie poinformowa radnych ile i kiedy otrzymalimy i otrzymamy pienidzy ze zwrotu podatku VAT za budow Centrum Rekreacyjno-Sportowego, przedszkola przy ulicy Waszczyka i przebudowy stadionu ulowego? Gdzie te pienidze w budecie zostały zakwalifikowane lub zostan wpisane? Na co zostały wydane lub zostan wydane? Ile kosztowało wykonanie i rozmieszczenie wszystkich billboardów z paskim zdjciem, na których zaprasza pan na Winobranie 2010? Ile zamówiono i rozmieszczono tych billboardów? Kto, komu i ile za to zapłacił? Prosz o dołczenie kserokopii faktury zapłaty przez pana Kubickiego za billboardy, na których zaprasza na Winobranie 2010, umieszczonych na terenie miasta Zielona Góra. 3. Prosz przedstawi stanowisko i decyzj Miasta w sprawie protestu pani Katarzyny Pernal- Wyderkiewicz p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze jaki wpłynł do Prezydenta Miasta oraz do wiadomoci radnych, a dotyczcy braku obowizkowego drugiego głosowania, w przeprowadzonym w dniu konkursie na stanowisko Dyrektora ZST w Zielonej Górze. Prosz równie poinformowa mnie, na jakim etapie jest sprawa wyjaniania przez Wydział Owiaty i Spraw Społecznych nieprawidłowoci w zakresie wydawania rodków unijnych w tej szkole, jej finansów i przyznawania nagród, za kadencji poprzedniego dyrektora szkoły. Dodam, e pani wiceprezydent Harlak publicznie zapowiadała wyjanienie tych nieprawidłowoci w Gazecie Wyborczej: Nauczyciele boj si, e nie zostan zbadane ich wtpliwoci m.in. dotyczce finansów szkoły, wydatkowania unijnych pienidzy, czy przyznawania nagród. - Sprawdzimy wszystkie sygnały nauczycieli zawarte w uchwale. Specjalna komisja oceni wykorzystywanie miejskiej dotacji w unijnym projekcie. Dyrektor na pewno odpowie za ewentualne błdy - zapewnia wiceprezydent Harlak. Czy wspomniana w wypowiedzi pani wiceprezydent specjalna komisja powstała? Jeli nie, to dlaczego nie powstała? Jeli powstała, to co do tej pory 1 Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje Załcznik nr 5 Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 5

6 ustaliła? Czy to prawda, e pienidze za realizacj projektu Mechatronik wypłacono koordynatorom ze rodków własnych ZST, a przeznaczone na to pienidze unijne nigdy nie zostan przekazane, gdy zostały zakwestionowane przez Urzd Zamówie Publicznych? Czy Wydział Owiaty i Spraw Społecznych oraz Skarbnik Miasta wiedz o tym fakcie i co maj zamiar w tej sprawie zrobi? 4. Radio Zielona Góra podało niedawno informacj, e Urzd Miasta wszczł rekrutacj na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Prezydenta Miasta. W zwizku z tym, mam nastpujce pytania: po co prezydentowi specjalista ds. kontaktów z mediami, skoro ma ju doradc, który si tym zajmuje? Czy potrzebny i do czego jest Panu specjalista do kontaktów z mediami, który jak to w okrelono w magistracie, ma towarzyszy prezydentowi w rónych spotkaniach i naradach? Ile miesicznie bdzie zarabiał taki specjalista? Czy w przypadku Paskiej przegranej w wyborach, specjalista przez Pana zatrudniony bdzie pracował z kolejnym prezydentem? Czy nowy prezydent bdzie mógł zwolni tak osob i zlikwidowa to w mojej ocenie kompletnie zbdne stanowisko? Czy uwaa Pan za stosowne zatrudnianie kolejnych specjalistów w momencie, kiedy trzeba zacign ponad 8 milionowy kredyt na funkcjonowanie zielonogórskiej owiaty? Kolejne pytanie dotyczy pana Jagiełłowicza, dyrektora MOSiR-u. Czy nadal jednoczenie pan Jagiełłowicz pobiera pensje jako dyrektor MOSiR-u i pełnomocnik ds. budowy basenu i hali? Jeli tak, to dlaczego, skoro budowa si ju zakoczyła? Prosz równie poda kwoty tych wynagrodze miesicznie. 5. Czy pani wiceprezydent Harlak mogłaby sfinansowa przygotowanie przez ekologów scenariuszy lekcji wychowawczych wraz ze rodkami dydaktycznymi (mapy, CD, itp.) do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a dotyczcych terenów cennych przyrodniczo w Zielonej Górze? Odbyłoby si to na podstawie opracowania wykonanego na zlecenie Miasta i ostatnio prezentowanego radnym. Podobne pytanie mam do pani wiceprezydent w zakresie sfinansowania prezentacji na lekcje wychowawcze widowiska Obudzone miasto (jeli zostało to przestawienie sfilmowane) wraz z krótkim opracowaniem dotyczcym Wydarze 30 maja 1960 roku. 6. Prosz pani wiceprezydent Harlak o informacj ilu nauczycieli i jakich przedmiotów byłego Gimnazjum nr 5 straciło prac, pomimo e Wydział Owiaty i Spraw Społecznych zobowizał si znale im etaty? Docieraj do nas-radnych informacj, e kilku nauczycieli z tego zlikwidowanego rok temu gimnazjum straciło prac. Co w tej sprawie ma zamiar zrobi wydział? 7. Niedawno Miasto Zielona Góra przejło 49% udziałów w zielonogórskim PKS-ie. Tymczasem mieszkacy miasta zgłaszaj si do mnie z pytaniami i pretensjami dotyczcymi braku bezporednich połcze do miejscowoci wczasowych takich jak Niesulice, Przełazy czy te Łagów. Dosta si tam mona tylko z przesiadk w wiebodzinie. Skoro Miasto jest teraz współudziałowcem, to mieszkacy uwaaj, i powinno wymaga stworzenia tego typu bezporednich połcze, oczywicie w okresie wakacji. 8. Kolejny raz prosz o ponowne załatanie dziur na fragmencie dojazdu na Os. lskie od strony piekarni pana Mikulewicza (na wysokoci zespołu domków szeregowych). Załatano dziury na Szosie Kisieliskiej (za co dzikuj), zapominajc o wspomnianym przeze mnie fragmencie. Prosz take o utwardzenie wjazdu na drog gruntow (fragment ulicy Kukułczej) pomidzy ulic Jasn a ulic Fabryczn. Samego wjazdu, gdy drog ju utwardzono. 9. Wracam do sprawy zegara na dworcu PKP. Skoro dotychczas PKP nie zdecydowały si na monta zegara, to moe Miasto ustawiłoby taki zegar np. pomidzy głównym przejciem dla pieszych do dworca a wejciem na Placu Kolejarza? Zegar na wysokim maszcie, obrotowy i podwietlany. 10. Jeden z mieszkaców Zielonej Góry zwrócił uwag na problem umierania w miecie kasztanowców zaatakowanych od wielu lat przez szrotówka. Za kadencji pani Ronowicz miasto rozpoczło walk z tym szkodnikiem m.in. poprzez szczepienia kasztanowców oraz sprztanie i utylizacj opadłych lici kasztanowców, w których ten szkodnik przetrzymuje zim. Czy te działania s kontynuowane za kadencji pana Kubickiego? Jeli nie, to dlaczego? Jeli tak, to prosz poda wykaz tych działa na przestrzeni ostatnich 4 lat. 11. Czy liczne zapytania, które kieruje do magistratu i do wiadomoci radnych pan Lesław Zub znajduj odpowied w formie pisemnej dla ich autora ze strony urzdników? Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 6

7 12. Na jakim etapie jest sprawa egzekucji 500 tys. zł za opónienia w oddaniu do uytku Złotego Domu. Pytałem o to kilkakrotnie i otrzymywałem odpowied, e jest w trakcie. To na jakim etapie w trakcie? 13. Czy prawd jest, e pan prezydent Kubicki nareszcie przeznaczył 100 tys. zł z budetu miasta zapisanego przez radnych na Magazyn Samorzdowy oferta TVP3. Na kilkukrotnie zadawane pytanie, pan prezydent tłumaczył, e take czeka na oferty innych mediów, podobno te pienidze przeznaczył, wic czy to prawda? Czy miało to zwizek ze zmian na stanowisku dyrektora TVP3 w Gorzowie Wlkp.? 14. Bardzo prosz magistrat i osoby za to odpowiedzialne, aby na nowej czci deptaku ustawiono mietniki. Mona byłoby równie ustawi specjalne pojemniki z papierowymi torbami na psie odchody. Moe zacz wychowywanie społeczestwa Zielonej Góry od strefy deptaku? Radny p. Kazimierz Łatwiski: 1. Kiedy zostanie naprawiony chodnik przy ul. Tylnej 27? Tam na powierzchni 3 m na 2 m le luzem powyrywane płyty chodnikowe. Pisemnie interweniowałem w tej sprawie 6 sierpnia br. W czasie Winobrania, jeli młodzie zacznie si bawi tymi płytami, moe to by niebezpieczne miejsce. 2. Remont dróg gruntowych przy uyciu tzw. destruktu stosuje si w Zielonej Górze od dwóch lat i nasuwaj si ju pierwsze wnioski. Remont przy ul. Rymarskiej po wysypaniu destruktu na nawierzchni ekipy budowlane pozostawiaj due bryły. Taka jest technologia i dotyczy to wszystkich dróg, które s w ten sposób naprawiane. Na jezdni pozostaj bryły nawet do 60 cm. Destrukt nie mieli si w maszynach mielcych i ekipy budowlane wyrzucaj kawały niezmielonego asfaltu, pozostawiaj to na miejscu i uwaaj, e wszystko jest w porzdku. Spotyka si to z krytyk mieszkaców. Jeeli przeprowadza si remont taki, jak na ul. Rymarskiej, to trzeba tak zorganizowa przebudow, aby usun parkujce tam samochody na czas remontu. Ekipa wjeda, samochody stoj, pół jezdni nie moe by poddana remontowi bo nie przygotowano organizacyjnie tego remontu. Sprawa dotyczy równie innych dróg w miecie naprawianych t technologi. 3. Prosz o ponowne uporzdkowanie obszaru przy ul. Składowej. Tam, gdzie kiedy były ródła Złotej Łczy, teren poronity jest krzakami. Złota Łcza zniknła, został dziki zielony obszar, na którym znajduje si składowisko mieci (np. tapczany). W zeszłym roku miał miejsce poar i interwencja stray poarnej. Dzi znów robi si tam mietnisko tapczany i wszelkie moliwe mieci. Jest to miejsce o duym potencjale przyrodniczym, ale zapomniane i nieodpowiednio wykorzystywane. 4. Prosz o interwencj w sprawie zdewastowanego fragmentu chodnika na ul. Sikorskiego przed Bankiem WBK. Miejsce reprezentacyjne, wspaniały gmach i robicy fatalne wraenie zdewastowany fragment chodnika. Miejsce to nie jest przygotowane do Winobrania, a niewielkim nakładem sił i rodków mona to zmieni. 5. Mimo szybkiej interwencji remontowej na ul. Rzeniczka, gdzie jest duy ruch samochodowy, na odcinku od strony ul. Batorego znów jest wiele dziur - droga jest ponownie w fatalnym stanie i wymaga naprawy. 6. Prosz o dokładne sprawdzenie sprawy zwizanej z pismami dwojga mieszkaców przedsibiorców sprzedajcych kurczaki z rona z przewonych stanowisk samochodowych. Przekazuj oni w pismach bulwersujce informacje, e jest w miecie obywatel, który ich zdaniem handluje miejscami zwizanymi z handlem kurczakami nalecymi do Miasta. Mieszkacy przedstawiaj pisemnie konkretne argumenty. W efekcie tego, przy sklepie Billa jest absurdalna sytuacja - obok siebie, w odległoci kilku metrów, stoj dwa punkty sprzeday kurczaków i nikt w takim układzie na tej działalnoci nie zarabia. Przyczyny takiego zjawiska podawane przez tych przedsibiorców wymagaj wnikliwego sprawdzenia i o to prosz ponownie pana prezydenta Kaliszuka. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Panie Prezydencie, czy zamierza pan omówi wykonanie budetu za pierwsze półrocze 2010 r. na nastpnej sesji Rady Miasta? 2. Kiedy bdziemy mogli otrzyma informacj czy firma z brany IT zdecyduje si na utworzenie swojej filii w Zielonej Górze i utworzenie 100 miejsc pracy? Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 7

8 3. Prosz poda ile osób pracuje obecnie w Urzdzie Miasta z podaniem liczby pracowników, na których zatrudnienie wydała zgod Rada Miasta. Radny p. Władysław Drozd - czy przystpiono do planu przestrzennego zagospodarowania Placu Słowiaskiego, jeli tak, to jaka firma, jaki podmiot gospodarczy bdzie to realizowa? Radna p. Aleksandra Mrozek: Na wstpie przedstawiła w trybie pyta tre interpelacji, któr zamierzała złoy: Zielonogórska Owiata wzbudza szczególne zainteresowanie i trosk Radnych miasta Zielona Góra. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwikszenia wydatków owiatowo-edukacyjnych o kwot zł przedłoony Radzie na nadzwyczajnych sesjach zwoływanych w odstpie jednego tygodnia to w mojej ocenie próba rozwizania problemu pod presj czasu, a nie merytorycznej argumentacji i dyskusji. Wysoko subwencji owiatowej na 2010 roku okreliło Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia, 22 grudnia 2009 (plus czas na ukazanie si w dzienniku ustaw). Sezon grzewczy zakoczył si w maju, odnieanie na pocztku kwietnia, a zatem skutki ostrej zimy i skutki zmian wysoko subwencji mona było przedstawi Radzie ju w czerwcu, a nie tydzie przed rozpoczciem roku szkolnego. Materiały informacyjne stanowice załcznik do uchwały przedstawione w taki sposób wtpliwoci nie rozwiały, poniewa: 1. Algorytm podziału czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego na 2010 rok wraenia na radnych nie wywarł, stosowanie tego skomplikowanego wzoru jest zadaniem specjalistów wydziału finansowego i wydziału owiaty. Wierzymy w to, e ten algorytm prawidłowo stosuj. 2. Wzrosła wysoko subwencji na 2010 rok z zł na zł na jednego ucznia co oznacza, e ta rónica zostanie miastu przekazana. 3. Liczba uczniów podana na sesji 17 sierpnia 2010 r. odbiegała znaczenie od podanej w materiałach. 4. Skutki zimy w bardzo zrónicowany sposób dotknły placówki, cho temperatury w całym miecie były takie same. W zwizku z powyszym prosz o odpowied na nastpujce pytania: 1. Dlaczego problem w naliczaniu subwencji dotyczy tylko szkół niepublicznych i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne? 2. Sporód 5546 uczniów pobierajcych nauk w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych dla ilu z nich przekazywana jest subwencja w wysokoci 100%? 3. Czy w Policealnym Studium PSKK, Prywatnym liceum i Liceum uzupełniajcym PSKK przy ul. Wyszyskiego 21 uczy si 2118 słuchaczy? 4. Czy miasto w jaki sposób monitoruje liczb słuchaczy, czy ci którzy si zapisuj uczszczaj na zajcia? 5. Z czego wynika wysoko dotacji do szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne? - jest ona wysza od dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych o 688,60 zł (przypomn jest to 2209 uczniów), a nisza od szkół prowadzonych przez miasto o blisko 1000 zł? 6.Dlaczego przewidywane wykonanie wydatków na energi w 2010 roku w stosunku do planu jest blisko o 40% wiksze? Przykłady placówek zawarte w uzasadnieniu projektu Uchwały Nr 973 wskazuj na to, e zuycie zwikszyło si w granicach 20%. 7.Czy w planie dotyczcym zwrotu VAT-u z basenu, stadionu ulowego, deptaka nie przewidziano moliwoci przekierowania tych pienidzy na owiat? 8. Do jakiego czasu zabezpieczone s rodki na funkcjonowanie zielonogórskiej owiaty? Nastpnie pytała: 1. Na jakim etapie s place zabaw, które bd wykonywane przy przedszkolach? 17 sierpnia podjlimy uchwał i rodki na ten cel zostały zabezpieczone. W jakim czasie te place zabaw zostan udostpnione? Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 8

9 2. Zapowiedziano, e z kocem tego roku rozpoczn si prace przygotowawcze do inwestycji - budowy gimnazjum na Chynowie. W mojej ocenie, na dzie dzisiejszy sprawa nie drgnła, tym bardziej, e przygotowanie i uporzdkowanie tego terenu wymaga udostpnienia mieszkania osobie mieszkajcej w budynku po rozlewni wód gazowanych. W jej imieniu gorca proba kolejna zima dla osiemdziesicioparoletniej osoby mieszkajcej samotnie, jest nie do przeycia. Obiecano jej warunki godne tego wieku. Pytanie - co dalej z t osob? 3. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego pan prezydent w tym miejscu nie dotrzymał słowa hali sportowej nie budujemy. Problem ma by rozwizany tak, e młodzie bdzie korzystała z basenu. Jak bdzie wygldało pokrycie kosztów dojazdu, czy bdzie to koszt Miasta, czy koszt placówki? 4. Obiecano mi napraw ul. redniej do koca lipca. Minł sierpie i nic w tek kwestii nie zostało zrobione. Jaki jest realny termin zlikwidowania tych dziur? 5. Osiedle Chrobrego od czterech lat walczymy z radnym panem Markiewiczem o ten remont. Obiecano nam, pan radny Markiewicz złoył dwie interpelacje, ja równie dwie, duo wczeniej odbyły si kilkakrotnie spotkania z mieszkacami. Czy Pan, Panie Prezydencie, zechce stan z tymi mieszkacami oko w oko i uzasadni, dlaczego w tej kwestii nie robi si tak naprawd nic? My tylko poredniczymy w przekazywaniu prób, a to osiedle 30 lat czeka na kapitalny remont. Radny p. Zbigniew Bartkowiak: 1. Od kilku lat na terenie miasta mamy zakupione za pienidze z budetu Miasta fotoradary. Jedno urzdzenie kosztowało 25 tys. zł, w sumie ok. 150 tys. zł wszystkie. Rozmieszczono je w punktach, gdzie było najwiksze zagroenie w tamtym czasie. Poniewa to s podłczenia stałe, nie mona ich przenosi z dnia na dzie. Była modernizacja ul. Sulechowskiej i to jedno urzdzenie te tam stało, ale działało tylko prewencyjnie, bo przez ostatnie lata nigdy tam fotoradar nie był wkładany i zniknło. Mylałem, e tylko na okres modernizacji, ale po modernizacji nie wróciło na właciwe miejsce. Dlaczego? Dlaczego nie działaj te wszystkie fotoradary, cho to ródło pienidzy dla kasy Miasta? W innych gminach nasi mieszkacy płac mandaty za przekroczenie prdkoci, a my jestemy uprzejmi i nie bierzemy ani od swoich, ani od innych. Uwaam e w Policji albo Stray Miejskiej naley zatrudni dwie osoby, np. niepełnosprawne, do obsługi urzdze i obróbki zdj i na pewno koszty eksploatacji si zwróc. Prosz o odpowied na pimie. 2. W prasie pojawiaj si informacje o budowie zatoczki autobusowej naprzeciw Fokus Parku na jakim etapie s roboty i czy rzeczywicie w jakim terminie zostan ostatecznie zakoczone? 3. Złoyłem interpelacj dot. Kaczego Dołu mieszkacy maj róne propozycje oczekuj odpowiedzi. Złoyłem równie interpelacj dot. budowy drogi przez działki sdze, e naley oszczdza ziele w naszym miecie. Dowiedziałem si, e przygotowano pisma do organów Unii Europejskiej o zaniechanie współfinansowania. Ludzie s zbulwersowani, bo uwaaj, e to niszczenie zieleni wokół miasta. Prosz o moliwie szybk odpowied i spotkanie si z przedstawicielami tych ogrodów i porozmawianie. Chciałbym bra udział w tym spotkaniu. Radny p. Kamil Kawicki: 1. Od jutra wrzesie, coraz gorsza pogoda. Na jakim etapie znajduje si zadanie inwestycyjne zapisane w budecie - budowa cigu pieszego pomidzy Osiedlem Zacisze a Osiedlem Lenym? 2. Pytanie w tej sprawie zadałem ju w lutym. Chodzi o likwidacj dzikiego przejcia dla pieszych na ul. Wrocławskiej, na wysokoci ul. Skrajnej. Zapewniano, e bdzie to realizowane prze remoncie tej drogi. Remont jest ju na ukoczeniu (wymalowane oznakowanie poziome), a dzikie przejcie nadal istnieje w bezporedniej bliskoci legalnego. Kiedy wreszcie to dzikie przejcie zostanie zagrodzone jakimi barierkami? Chodzi o to, eby nie dublowa przej dla pieszych w odległoci 8 m. 3. Kiedy nie bdzie torów w okolicy Mc Donald s i Carrefour? Radna p. Eleonora Szymkowiak: 1. Ponownie, po 2 latach, pytam o zamontowanie na deptaku urzdze zabawowych dla trzyletnich dzieci. Pierwotnie spotkało si to ze zrozumieniem (szachy), potem okazało si, e nie w kadym miejscu mona plac zabaw urzdzi, co rozumiem, ale były te propozycje zrobienia tego w Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 9

10 jakim pasie zieleni. I do tej pory nie dzieje si nic sprawa si rozmyła. Bd, wic o to pyta nadal. 2. Park przy ul. Kopernika przed Winobraniem jest zamiecony, to składowisko mieci i papierów. Podobno kto ten teren dzierawi, ale dzierawca mówi, e to Miasto postawiło tam urzdzenia zabawowe. Uporzdkujmy to, to nie jest duy skwerek, jednak znajduje si w centrum Miasta. Przechodzi i przejeda tamtdy wiele osób. Prosz o uprztnicie przed Winobraniem, bo bdzie to wstyd dla nas wszystkich. Radny p. Piotr Barczak: 1. Uzupełnienie pytania radnego Bartkowiaka. Podczas sesji czerwcowej pytałem o fotoradary w miecie ile wykonano interwencji przy pomocy tych urzdze. Nie otrzymałem właciwie adnej odpowiedzi, wobec tego rozumiem, e to urzdzenie nie funkcjonuje. Pan Bartkowiek mówił wic, nie o fotoradarach, ale o masztach, bo taki na ul. Sulechowskiej te miał by. W zwizku z tym, prosz o odpowied - po co w Zielonej Górze stoj te wszystkie maszty, które do niczego nie słu, a za potne pienidze zostały zrealizowane? Czy Pan Prezydent kiedykolwiek zamierza zakupi fotoradar, który od dwóch lat Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego zgłaszała do budetu, wnoszc, aby pienidze si znalazły? Za kadym razem ta poprawka nie była przyjmowana. 2. Ulice Działkowa i Zacisze plany zwizane z przebudow ulic. Pan prezydent nie chce wybudowa boiska przy ul. Działkowej, Krtej, przy Zaciszu. Na jakim etapie jest realizacja tych planów dot. ulic czteropasmowych? 3. Ul. Kardynała Stefana Wyszyskiego jak słyszałem, w przyszłym roku Pastwo zamierzaj włczy j do programu tzw. schetynówek. Poniewa ulica jest długa, pytam jaki odcinek planuje si włczy od Ptasiej do Łuyckiej, czy te cały a do Wojska Polskiego? Prosz o odpowied take na pimie. 4. Ponownie pytanie dot. ul. Kruczej, która ma 100 m i jest na niej 8 czy 9 domów. Pytałem, kiedy moe by zmodernizowana i nie chodzi tu o wielki remont, lecz połoenie np. destruktu. Cho jest to wska ulica, otrzymałem odpowied, e to bdzie bardzo duy koszt realizacji inwestycji, w zwizku z tym nie wiadomo, kiedy zostanie ona zrealizowana. Co to znaczy bardzo wysoki koszt, tzn. ile bdzie kosztował ten remont ul. Kruczej? W którym roku bdzie moliwo wyremontowania tej ulicy? 5. Bezpieczestwo przy ul. Zacisze ulica była niedawno remontowana łcznie z chodnikami. Wskie chodniki s po obu stronach ulicy. Czy nie byłoby moliwe od wschodniej strony ul Zacisze ustawienie kilku barierek, poniewa samochody jed tam bardzo szybko, a mijanie si dwóch czy trzech osób zmierzajcych do Osiedla Zacisze moe powodowa niebezpieczestwo. Wejcie na t ulic moe spowodowa wypadek. Jaka jest moliwo ustawienia łacuchów, barierek? To by pomogło zapewni bezpieczestwo przy tej ulicy. Radna p. Boena Ronowicz: 1. Ogromnym problemem, jak Pastwo obserwujecie, w naszym miecie jest utrzymanie rolinnoci posadzonej na rondach. Niektóre miasta, a szczególnie te, gdzie bardzo duo rond przybyło w ostatnim czasie, decyduj si na zakładanie instalacji nawadniajcej. Czy mona na nowo budowanych rondach załoy instalacj nawadniajc? Na przykład na rondzie przy ul. Fabrycznej, które jest w tej chwili jeszcze w trakcie budowy. Wszdzie jest teren uzbrojony. Nawet bym pokusiła si o załoenie tej instalacji jeszcze na tych rondach, które zostały oddane przy ul. Ptasiej i przy ul. Botanicznej. Myl, e nie byłoby wówczas skarg mieszkaców, e rolinno wysycha, niszczeje. A te do duo rodków finansowych wykładamy na utrzymanie w stanie ywotnoci tej rolinnoci. Co do rolinnoci na rondach myl, e te powinny powstawa jakie projekty, które upikszaj miasto. Nasadzenia, które zostały dokonane na rondzie Jana Pawła II, czy na rondzie przy ul. Ptasiej, to s w zasadzie jakie kikuty drzew, które absolutnie nie pasuj do tego typu przestrzeni. Czy mona równie te projekty zmodernizowa i poczyni tam nowe nasadzenia, np. takie, jak przy wiadukcie - rondo zostało piknie nasadzone i w zasadzie niezalenie od pory roku zachwyca rolinnoci. Czy mona by równie, przemodernizowa rolinno przy tych rondach, o których wspomniałam? Na rondzie przy Auchan podpory pod winorolami s zdewastowane, krzewy le na ziemi. Przypominam, e zblia si okres Winobrania i jest to rondo wjazdowe do Zielonej Góry, które bdzie wizytówk miasta w tym okresie. Sdz, e czas najwyszy zrobi porzdek równie na tym rondzie. Kolejny rok Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 10

11 dopominam si take o zrobienie porzdku z winorolami, które przylegaj do cian ratusza. One s w dalszym cigu chore. 2. W tej chwili, wiele samorzdów w Polsce podejmuje bardzo poyteczn inicjatyw wyposaania w sprzt ratowniczy Stray Miejskich oraz Centrów Obsługi Interesanta. Grupa pracowników czy straników miejskich jest szkolona do uycia tego sprztu, do udzielania półprofesjonalnej moe nie całkowicie profesjonalnej - pomocy ratowniczej. Czy nasza Stra Gminna jest ju moe wyposaona w taki sprzt ratowniczy i wyszkolona? Czy rozwaa si te wyposaenie w taki sprzt naszego Centrum Obsługi Interesanta? 3. Dlaczego w tym roku została zmniejszona kwota rodków pieninych na nagrody kulturalne, bodaje z kwoty ,- zł do ,- zł? 4. Dokd ma prowadzi zjazd z nowego ronda przy ul. Botanicznej, pomidzy ogródkami działkowymi a Zespołem Szkół Budowlanych? Jest tam 15 metrów piknego asfaltu, który za górk, za lekkim wzniesieniem, koczy si i w zasadzie nie wiadomo do czego został ten asfalt wyłoony i po co sfinansowany. Jaki był sens budowania tego zjazdu i wylewania takiego odcinka drogi? 5. Czy rozwaany jest jeszcze w tym roku remont ul. Winiowej i ul. Wypoczynek, które s zdewastowane po zimie, a take przez bezsensowne zamknicie ul. Ptasiej na kilka miesicy zimowych, w czasie których i tak nie było budowane rondo przy tej ulicy. Dlatego pytam o gruntowny remont, bo te ulice w tej chwili s nieprzejezdne. 6. Czy bdzie planowane rondo przy ul. Winiowej i ul. Wyszyskiego? Wjechanie w tej chwili na ul. Wyszyskiego z ul. Winiowej, graniczy z cudem i prosz sign do danych policyjnej drogówki, jak duo jest tam w tej chwili stłuczek, wypadków. Myl, e wiatła albo rondo rozwi problem, tym bardziej, e jest tam dalej w tej chwili przystanek autobusowy. Radny p. Marek Kamiski: 1. Mam konkretne pytanie i oczekuj konkretnej odpowiedzi. Jakie firmy wykonuj usługi na rzecz utrzymania zieleni w miecie? Ile pienidzy wydalimy? Kto odpowiada za strzyenie trawników, kto za odchwaszczanie terenów zielonych? Chciałbym precyzyjn odpowied uzyska. 2. Czy do koca tego roku ruszy wreszcie (w sensie fizycznym) inwestycja, która wpisywana jest w kadym budecie, a nastpnie przepisywana na cig dalszy, mianowicie droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 7? Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 11

12 3. Sprawozdania z działalnoci Prezydenta Miasta Przewodnictwo obrad objł Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. Poinformował, e na wniosek radnej p. Boeny Ronowicz, Prezydent Miasta przedstawi dwa sprawozdania: 1) Przedstawienie bilansów oraz rachunków zysków i strat wszystkich spółek, w których Miasto Zielona Góra jest udziałowcem lub akcjonariuszem oraz 2) Przedstawienie organizacji, sposobu finansowania, poniesionych kosztów Festiwalu Piosenki Rosyjskiej oraz Winobrania A. Przedstawienie bilansów oraz rachunków zysków i strat wszystkich spółek, w których Miasto Zielona Góra jest udziałowcem lub akcjonariuszem Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki zgodnie z porzdkiem obrad, przedstawimy w tej chwili sytuacj finansowa spółek z udziałem Miasta Zielona Góra. Pozwol sobie w skrócie przedstawi kilka danych i cyfr, reszta zostanie przedstawiona przez odpowiednie osoby wywodzce si z tych spółek, które bd mogły to Pastwu przedstawi dokładniej. Zaczn od spółki, w której mamy 100% udziałów Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja rok 2008 spółka zakoczyła zyskiem ,-zł, rok 2009 zyskiem ,- zł. Kolejna spółka - Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego zysk za 2008 r ,-zł, za 2009 r ,- zł. Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich strata za rok ,- zł, za rok ,- zł kolejna spółka ze 100% udziałem Centrum Biznesu zysk za 2008 r ,-zł, za rok ,-zł. Kolejna, w której niestety mamy bardzo mało udziałów Elektrociepłownia Zielona Góra (nasz udział 1,47 %) zysk za 2008 r ,- zł, za 2009 r ,- zł (dywidenda wynosiła ,- zł i wpłynła do kasy Miasta) oraz spółka Aquarena, w której mamy 49 % udziałów. Prosz teraz przedstawicieli spółek, aby w kolejnoci, w jakiej spółki wymieniłem, przedstawili te wszystkie dane. Jeszcze tylko sprostowanie w ZWiK nie mamy 100% udziałów, jedynie 77%, pozostała cz naley do Gminy Zielona Góra. Prezes Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o. o. p. Beata Jilek chciałam przedstawi Pastwu bilans rachunek zysków i strat i na wstpie kilka słów na temat działalnoci firmy, gdy te wszystkie liczby z tego wynikaj. Na dzie bilansowy kapitał własny spółki wynosił ,75, z tego kapitał podstawowy to ,00 i kapitał zapasowy ,22. Zysk netto ,53. Kapitał podstawowy dzieli si na równych udziałów po 500 zł, przy czym Miasto Zielona Góra posiadało na dzie bilansowy udziały, udziały posiadała gmina o statusie wiejskim Zielona Góra. W roku bilansowym kapitał zapasowy został zwikszony o kwot ,19 z tytułu zysku osignitego za rok poprzedni. Spółka bardzo dynamicznie si rozwija i zwiksza warto rodków trwałych dziki ogromnej liczbie i wartoci inwestycji dofinansowywanych z funduszy europejskich. I tak dla przykładu podam, e na pocztek roku bilansowego 2009 r. warto brutto rodków trwałych wynosiła ,- natomiast na koniec roku ,- a wic w cigu jednego roku warto brutto rodków trwałych wzrosła o to ogromny wzrost wartoci rodków trwałych. Cz rodków trwałych ulega umorzeniu. Dotychczasowe umorzenie rodków trwałych wynosi w sumie prawie 31%. Równie w tym okresie nastpuje wzrost aktywów spółki dziki realizowanym ogromnym inwestycjom. Wszystkie dokładne dane wynikajce z bilansu i rachunku zysków i strat przedstawi Pastwu dokładnie zastpca głównego ksigowego pan Marcin Góral, natomiast ja chc przedstawi wykonanie rzeczowe za rok ubiegły. Sprzeda wody została wykonana w 99,3% i podobnie jak we wszystkich wikszych miastach nadal jest tendencja zmniejszania zuycia wody na mieszkaca. Sprzeda usługi przyjcia cieków wykonanie 98,5% (w m 3 ). Przychody finansowe z działalnoci wykonane w 98,4%, co zamknło si kwot przychodów ogółem ,- zł. Natomiast przychody ze stricte działalnoci podstawowej (sprzeda wody i odprowadzania cieków) zostały wykonane w 95,7%. Spółka prowadzi działalno pomocnicz, aby poprawi przychody. Przychody finansowe z tytułu pozostałej działalnoci operacyjnej i pomocniczej zostały wykonane w 98%, tak, e wynik działalnoci podstawowej został poprawiony poprzez działalno pomocnicz. Wykonanie finansowe i strata lub zysk na poszczególnych działalnociach i tak, jeli chodzi o sprzeda wody narastajco za 12 miesicy, pomimo e ta sprzeda została wykonana nie w 100%, poniewa od razu zostały ograniczone koszty, i tak na działalnoci podstawowej 98% to przychody finansowe z działalnoci podstawowej, natomiast koszty wyniosły 95%, a wiec uzyskalimy zysk w wysokoci ,- zł. Na samej wodzie ,- zł, na przyjciu cieków ,- zł. Działalnoci pomocnicze: roboty odpłatne (wykonawstwo sieci, przegldy 1 Wniosek radnej p. Boeny Ronowicz o ujcie w porzdku obrad sesji punktu - Sprawozdania z działalnoci Prezydenta Miasta Załcznik nr 3 Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 12

13 kamer i inne usługi) zostało wykonane w wysokoci ,- zł, koszty do niskie, tak e zysk osignity ,- zł. Równie usługi transportowe przyniosły nam ,- zł zysku. Poniewa laboratorium uzyskało akredytacj, wykonuje wiele rónych bada i zysk na tej działalnoci wyniósł ,-zł. Wykonujemy równie zadania zlecone przez Miasto (renowacja i utrzymanie studni publicznych, czyszczenie separatorów i utrzymanie zbiorników na wody opadowe, przyjmujemy równie zlecenia czyszczenia wpustów od spółdzielni mieszkaniowych i take na tym osigamy zysk. Poniewa mamy stacje, zajmujemy si te sprzeda paliw i na tej działalnoci mamy ,- zł zysku. Do tego dochodz pozostałe przychody operacyjne, działalno finansowa w sumie osignlimy za rok ubiegły przychody w wysokoci ,- i wynik brutto ,-zł. po zapłaceniu podatku osignlimy zysk w wysokoci ,-zł. Planowany zysk zakładano w wysokoci ,- zł brutto po opłaceniu podatku ,- zł. Ten zysk był planowany na pokrycie rat zacignitych kredytów. Osignity zysk jest wynikiem osignitym równie na działalnoci podstawowej, ale równie z uwagi na rónice kursowe zacignitego kredytu, tzw. poyczki płatniczej zacignitej w euro, a rónica kursowa na dzie bilansowy pomidzy wartoci euro w momencie zacignicia kredytu a na dzie bilansowy, dał nam 400 tys. zł zysku to nie jest zadana zasługa ZWiK-u, to s zupełnie niezalene od nas, wyliczenia wynikajce z ustawy o rachunkowoci. Ten zysk na rónicach kursowych równie dopisuje si do wyniku bilansowego. Take zgodnie z umow spółki, cały zysk przekazywany jest na kapitał zapasowy i przeznaczany na rozwój spółki, na prowadzone inwestycje. To były koszty i ogólne wprowadzenie do wyników i wykonania zada rzeczowych, bo oprócz tego, co tu przedstawiam, prowadzilimy działania w zakresie realizacji inwestycji, a wydatki finansowe przekroczyły w zeszłym roku 60 mln zł, ale to były rodki pochodzce z dotacji z Unii Europejskiej, jak równie z funduszy własnych, gdy na te inwestycje cały odpis amortyzacyjny jest przeznaczany, jak równie zacignite poyczki i kredyty. Teraz prosz pana Marcina Górala, który przedstawi Pastwu bardzo dokładnie cały bilans, rachunek zysków i strat i wskaniki ekonomiczne. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski mam sygnały, e ju radni maj pytania, wic moe zaczniemy od wyjanie dotyczcych przekazanej ju informacji. Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałbym zapyta, czy pamita Pani sytuacj, gdy na Osiedlu Słowackiego na ulic wylało si szambo i w zwizku z tym podano terminy, w których właciciele szamba mieli przyłczy si do kanalizacji. Chciałbym, aby Pani przypomniała jak wyglda ta sprawa, bo s moliwoci przyłczenia si do kanalizacji, ale niektórzy wola uywa dalej szamba? Na pewno tworzy ju Pani plany finansowe na przyszły rok, wic jakie podwyki cen wody i odprowadzania cieków zamierza nam Pani zaproponowa? Prezes Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o. o. p. Beata Jilek chodziło o ul. Salomei. Przeprowadzilimy tam kontrol i znamy ju osob, która przepompowywała swoje szambo do studni, ta osoba zgłosiła si do naszej firmy, załatwiła formalnoci. Innym mieszkacom, którzy si nie podłczyli, wrczamy pisma i zaczynaj si zgłasza. W tej chwili kontrole prowadzimy cigle zgodnie z harmonogramem kontroli. Obecnie kontrolujemy Chynów, mamy ju wyniki. Cze mieszkaców si nie podłczyła, wic im wrczmy pisma, e maj obowizek przyłczenia przez rok od oddania kanalizacji do uytku i jakie sankcje gro za niespełnienie tego obowizku. Odkrylimy kilka przypadków podłczenia bez zawarcia umowy i bdziemy w tej sprawie rozmawia ze Stra Miejsk, bo my nie mamy uprawnie do wystawiania mandatów, ale najpierw zachcamy tych mieszkaców do załatwianie tego formalnie, eby uniknli mandatów. Nie chcemy od razu tak ostro wystpowa i cze mieszkaców przyjeda i pyta jak to załatwi, a my staramy si im nie utrudnia, bo chodzi nam, aby załatwili formalnoci i zawarli umow. Te kontrole bd trwały non stop, kiedy skoczymy je w miecie, zaczniemy w gminie, bo te takie przypadki mamy. Myl, e to da jaki efekt. W lecie i teraz ludzie si uaktywnili, wpływa wiele wniosków o przyłczenie i dokumentacji uproszczonych, a nasi odbiorowcy nie mog zdy z odbiorami. Zrobilimy analiz dot. poszczególnych ulic ile osób mogło si podłczy, ile nie moe si podłczy. Rónie to wyglda w rónych dzielnicach, ale uredniajc, w miecie podłczyło si ok. 60% potencjalnych klientów, którym umoliwilimy przyłczenie si, bardzo dobrze to wyglda w Przylepie 70%, gorzej Stary Kisielin 50%, a najgorzej w Starym Kisielinie ok. 20%. Ale tam mamy podejrzenia, e podłczono si bez zawarcia umowy. Nastpna sprawa przymierzamy si, ale nie mamy jeszcze zbilansowanych wszystkich kosztów wynikajcych z uruchomienia suszarni i spalarni. Rozruch został rozpoczty póniej, z uwagi na bardzo powane usterki, w lipcu został wstrzymany, w sierpniu Włosi maja urlop, dzi jest pierwsze spotkanie bez Włochów, w przyszłym tygodniu bdzie z Włochami, ustalimy nowy harmonogram, dlatego, e jeszcze pewne prace w spalarni musza by wykonane, bez których spalarnia nie ruszy. Dopiero w trakcie rozruchu bdziemy wiedzie, jakie to s koszty, wic dzi nie mog jeszcze Ale jeli chodzi o mieszkaców to jest umowa, e w kolejnych latach taryfa nie Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 13

14 bdzie rosła wicej ni 5%, a z prezydentami bdziemy rozmawia o dopłacie do ceny. Umowa, ustalenie nadal obowizuje, e to nie bdzie wicej rosło ni 5%, natomiast na pewno koszty uruchomienia spalarni i suszarni bd ogromne. Ale dzi jeszcze nie powiem ile, bo jeszcze nie jestemy w stanie tego wyliczy. Nie ma jeszcze wskaników wzrostu, nie wiem ile energia pójdzie do góry. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski prosił, eby pytajcy koncentrowali si na zagadnieniach poruszonych w sprawozdaniu. Radna p. Boena Ronowicz na co został przeznaczony zysk spółki z roku 2009, jak został rozdysponowany przez zgromadzenie wspólników? Pani Beata Jilek zysk spółki jest dopisywany do planów inwestycyjnych. Podam przykład. Mamy odpisów amortyzacyjnych 7 mln zł. Jeeli mamy zysk, przeznaczamy go na rozwój, to plan inwestycyjny moemy zwikszy o ten zysk. Czyli moemy wyda na inwestycje, jeeli zysk jest 3 mln, a 7 mln mamy odpisów amortyzacyjnych, to plan inwestycyjny moe by na 10 mln. Tylko na rozwój spółki i na zadnia inwestycyjne. Radny p. Andrzej Maciejewski patrzyłem na te słupki i analiz tego, co jest tu przedstawione i próbowałem sobie wytłumaczy, ale nie bardzo rozumiem to, co jest w punkcie 44 dotyczy działalnoci finansowej - wykonanie za 2009 r. wynosi 661%. Dlaczego to jest taki rewelacyjnie wysoki procent? Pani Beata Jilek to jest zysk z tytułu rónic kursowych oraz spłata odsetek od kredytów, ju odsetek od rodków trwałych, które zostały przekazane na majtek spółki, czyli od zakoczonych inwestycji. Odsetki wchodz wtedy w koszty i je si odpisuje do działalnoci finansowej plus zysk osignity na rónicach kursowych. Przepraszam, odsetki uzyskane od zaległoci, których nam kontrahenci nie płac. Pan Marcin Góral przedstawił niektóre istotne wskaniki odnotowane przez spółk oraz bilans i analiz zysków i strat spółki ZWiK. Wskaniki - za 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 spółka w aktywach trwałych zanotowała wzrost o 22%, chodzi tu przede wszystkim o rodki trwałe przyjmowane w zwizku z inwestycjami Funduszu Spójnoci. W aktywach obrotowych spółka odnotowała spadek - 32,4% i zostanie to omówione w głbszej analizie bilansu. W spółce spadły nalenoci, które s coraz lepiej cigane od wierzycieli. Pasywa kapitały własne wzrosły o 11,4%, zobowizania i rezerwy na zobowizania wzrosły o 20,7%. Ogółem suma aktywów i pasywów wzrosła w porównaniu z 2008 r. o 16,1%. Wskanik: rentowno - 78 %, rentowno netto 4,56%, rentowno kapitału własnego 1,62% (niszy procent spowodowany specyfik spółki, gdzie kapitał spółki to w wikszoci aktywa rzeczowe), rentowno inwestycji - 1,03%, wskanik płynnoci finansowej 1,53%, wskaniki rotacji taki jak w 2008 r. (wiadczy o konsekwentnej polityce gospodarowania zapasami), wpływ nalenoci w dniach w porównaniu do 2008 r. zwikszył si o jeden dzie z 30 dni do 31, spłata zobowiza zmniejszyła si w dniach o 4 dni z 57 do 53 (wydłuaj si terminy płatnoci dot. kontraktów zwizanych z inwestycjami, staramy si uzyska jak najdłusze terminy płatnoci, eby w spółce jak najdłuej przebywały pienidze). Złota reguła bilansowania jest na poziomie 80% i 69%. Rachunek zysków i strat wynik sprzeday w stosunku do 2008 r. zmalał o prawie 40%, w tym przychody netto ze sprzeday w porównaniu do 2008 r.- wzrosły o 7,3%, a koszt własny sprzeday wzrósł o 10,9%. Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 33,8%, a pozostałe koszty operacyjne zmalały, działalno finansowa przychody finansowe zwikszyły si o 110%, a koszty finansowe zwikszyły si prawie o 350% (odsetki od kredytów). Zysk w porównaniu z 2008 r. wzrósł o 45,3%. Takie s dane wskanikowe procentowe. Radna p. Boena Ronowicz nalenoci za dostarczanie wody i odprowadzanie cieków s wiksze kwotowo u odbiorców indywidualnych ni zbiorowych? Pan Marcin Góral to kształtuje si rónie, z tego wzgldu, e odbiorców indywidualnych jest mniej, ale kwoty nalenoci s mniejsze. Zmniejsza si liczba nalenoci przeterminowanych i dot. to głównie mieszkaców, firmy maj wobec nas wiksze zobowizania, aczkolwiek mniej zalegaj ni odbiorcy indywidualni. Radny p. Kazimierz Łatwiski prosz o ucilenie dowiedzielimy si, e sprzeda w stosunku do planu w zakresie działalnoci podstawowej, czyli sprzeda wody była w stosunku do planu a poziomie 95%. Jak sprzeda ma si do ubiegłorocznego wykonania? Jak si 2009 r. ma do 2008 r.? Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 14

15 Pan Marcin Góral rozumiem, e chodzi o sprzeda podstawow? Sprzeda podstawowa odprowadzanie cieków i dostarczanie wody - była zrealizowana w mniejszym stopniu ni planowana, ale w porównaniu z 2008 r. same przychody wzrosły o 7,3%. Pani Beata Jilek to nie mona porównywa danych finansowych, dlatego, e wzrosła cena. W stosunku do planu było wykonanie 99,3%, ale wykonanie w roku 2009 w stosunku do roku 2008 było 99,3 %. Bardzo zblione wartoci. W 2008 r. sprzedalimy a w toku Tylko nieco mniej. cieki wykonanie planu było 97,7% (za duo zaplanowalimy), ale w stosunku do roku ubiegłego wykonalimy 98%, wic ju lepiej ten wskanik wyglda. W roku 2008 wykonanie wyniosło , a w , była tendencja spadkowa, teraz ilo odbieranych cieków wzrasta. Nowi mieszkacy s przyłczani. Nastpnie p. Marcin Góral przedstawił szczegółowo bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2009 r. Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski podczas kształtowania si naszej uchwały budetowej był problem wynagrodze w ZWiK. Jakie obecnie jest rednie wynagrodzenie w ZWiK? O ile procent wzrosły w stosunku do podwyki na pocztku roku? Pani Beata Jilek rednia podwyka od 1 kwietnia 5% (u nas nie było podwyki 1 stycznia). Nie mam danych za ten rok, natomiast za ubiegły rok było planowane 3566 zł, wykonanie było nieco wiksze, bo 3580, natomiast wynagrodzenie generalnie spadło w tym roku i w tej chwili jest nisze, ale nie mam dokładnych danych. Mimo podwyki jest nisze. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki dochodz do wniosku, biorc pod uwag, e tych spółek jest wicej, aby jednak wnioskodawcy poprosili nas w punktach co przygotowa, bo jeeli kady z nastpnych przedstawicieli spółek bdzie ok. godziny mówił i bd pytania to moe jednak przygotowa te konkretne pytania i na kolejn sesj, czy spotkanie to bymy zrobili. Jeeli jeszcze bdziemy, przez co najmniej dwie godziny słucha, ale jak widz osób zainteresowanych tym tematem nie ma wielu, to tak naprawd, te punkty, które s na sesji wane i istotne, to ju pónej wszyscy bd zmczeni Nie uciekam od tego, eby tylko sprecyzowa, które dane chcecie. Podejrzewam, jeeli zapytam si Pastwa, o jakiekolwiek słupki, które tam były, to ich nikt nie powtórzy. W jakiej formie Pastwo sobie yczycie informacje? Myl, e moemy nawet je przesła w formie elektronicznej, to Pastwo zapoznaj si z nimi i jeeli bd pytania, to na te pytania bdzie odpowied, ebymy nie tracili czasu. Jeeli chcecie Pastwo wiedzie, jakie s wynagrodzenia w spółkach, trzeba to przygotowa, Pani Prezes nie była do koca przygotowana na takie pytanie powiedzcie, które informacje konkretnie chcecie taka jest moja propozycja. Radny p. Adam Dygas jestem zdziwiony, e my si zapoznajemy z tym dopiero dzisiaj. adnych materiałów nie dostalimy wczeniej, rozumiem, e nie potrzeba było ich nawet drukowa, jeeli kto ich nie chciał, ale mona było w formie elektronicznej przesła na skrzynki radnych. Bymy si dzisiaj skupili na pytaniach. Właciwie to nie jest temat na dzisiaj, eby zada pytanie na okrelony temat bymy musieli siedzie do wieczora nad jedn spółk. Nie wyobraam sobie ebymy w dzisiejszych czasach nie dostawali tych informacji wczeniej Nie wiem czy nie złoyłbym wniosku, eby ten punkt przesun na nastpn sesj, ale z tym eby przekaza nam informacje. Składam wniosek formalny - aby przesun to na nastpn sesj z zaznaczeniem, ebymy otrzymali wszyscy materiały chociaby elektronicznie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki stwierdził, mój głos bdzie za wnioskiem radnego. Mog przeprosi, ale jest prawda taka, e nie mielimy duo czasu na przygotowanie, z wikszoci materiałów, które tu s te nie miałem okazji si zapozna, bo spółki je dopiero, co przygotowały. Po otrzymaniu pisma od pana przewodniczcego skierowałem pisma do spółek, nie pamitam daty, ale tam nie było duo czasu. Celowym było abymy rozmawiali merytorycznie, ebycie Pastwo si przygotowali i jeeli pytania bd, eby je dosła, eby nie padały na sesji, bo wtedy nie bd odpowiedzi przygotowane. Nie uciekam od tego, moemy si za dwa tygodnie spotka tylko na ten temat, bo temat jest szeroki. Radna p. Boena Ronowicz dostałam teraz sms-a id na znudzenie materiału, powinni da wam dokumenty i odpowiada na pytania jeden z mieszkaców Zielonej Góry. Przypomn, e na wszystkie sesje, na których składane były sprawozdania przez jednostki podległe Prezydentowi Miasta, otrzymywalimy te sprawozdania, co najmniej dwa tygodnie wczeniej do rki. Myl, e tutaj mona było nam da, chocia jeden, dwa dni do rki sprawozdania, które zostały przygotowane ju w 1 Bilans za 2009 r. oraz rachunek zysków i strat ZWiK spółki z o.o. Załcznik nr 4 Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 15

16 czerwcu i tłumaczenie Pana Kubickiego, e zapoznał si z nimi niedawno, to jest jakie absurdalne, wskazujce na brak nadzoru zgromadzenia wspólników nad funkcjonowaniem spółek. Myl, e wniosek formalny Pana Dygasa jest jak najbardziej uzasadniony, tym bardziej, e zaczto, procedowanie tego od spółki, która najlepsze wyniki chyba ma, a nas najbardziej interesuj te spółki, które maj problemy. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski właciwie padły ju dwa głosy za wnioskiem formalnym radnego Pana Dygasa rozumiem, e te materiały ZWiK chcecie Pastwo równie otrzyma, eby przygotowa pytania, jak sugerował Pan Prezydent. Wczeniej tego rodzaju materiały były nam dostarczane. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przypomn, eby si przygotowa trzeba mie czas, jeeli ma si tydzie na przygotowanie albo jeszcze mniej, to nie naley si dziwi, std moja propozycja. Jeeli chcecie na ostatnia chwil, to mymy to zrobili, aby nie było wojny, e nie chcemy czego zrobi. Poprosz jeszcze o sprecyzowanie, jaka ma by kolejno (przedstawiania). Minło dziesi dni od czasu, kiedy wpłynł wniosek Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski jest zgoda radnych, kolejno mona ustali w prosty sposób, zaczynamy od spółek gdzie miasto ma 100% udział. Radna p. Boena Ronowicz został złoony projekt uchwały dot. dekapitalizowania spółki Aquarena, czy wobec tego przed złoeniem tego projektu uchwały Pan nie zainteresował si sytuacj finansow tej spółki? Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski zwrócił uwag, e teraz nie miejsce na takie pytania i przeszedł do głosowania nad wnioskiem radnego Adama Dygasa o przerwanie realizacji punktu Przedstawienie bilansów oraz rachunków zysków i strat wszystkich spółek, w których Miasto Zielona Góra jest udziałowcem lub akcjonariuszem i kontynuacj na nastpnej sesji po przesłaniu materiałów ze wszystkich spółek. Sprecyzował wniosek - kto jest za przerwaniem wysłuchiwania sprawozdania z działalnoci spółek i przeniesieniem na nastpn sesj po uprzednim przekazaniu radnym materiałów w wersji elektronicznej, w przyzwoitym terminie (nie na dzie przed sesj), myl, e Pan Prezydent o to zadba. W głosowaniu udział wziło 20 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wikszoci głosów. Wyniki głosowania: za podjciem 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 2 głosów. B. Przedstawienie organizacji, sposobu finansowania, poniesionych kosztów Festiwalu Piosenki Rosyjskiej oraz Winobrania 2010 Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska w budecie ZOK na rok 2010 na Festiwal Piosenki Rosyjskiej zapisano kwot 1 mln zł. Jestemy ju po zamkniciu kosztów zwizanych z festiwalem, kosztów festiwalu o parametrach telewizyjnych i duej promocji w telewizji publicznej TVP2 w pakiecie dwa razy po 50 i raz po 30 minut 25 lipca br. Koszt ZOK na realizacj tego festiwalu to 1 mln 426 tys. Tak jak wspomniałam w parametrach telewizyjnych, nie tylko telewizji polskiej, która ma swoje wymagania, którym podołalimy, ale równie telewizji rosyjskiej, która równie ten festiwal promowała na antenie rosyjskiej telewizji CTC. Na kwot 1 mln 426 tys. składa si kwota, która znajdowała si w budecie naszego orodka, kwota sponsorska 250 tys. zł, kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury 126 tys. zł, dodatkowo kwota sponsorska 20 tys. zł, która została przekazana na nagrod oraz realizacja telewizyjna 5 tys. wpłaty do funduszu całego festiwalu. Z tego łatwo wyliczy, e kwota, która została wyasygnowana z budetu ZOK to jest dokładnie 1 mln 30 tys. i taki był nasz koszt tego przedsiwzicia. Mog przekaza informacj na temat podziału rodków, tych najbardziej znaczcych sama produkcja telewizyjna to koszty rzdu 980 tys. zł. Oczywicie du kwot były tez kwoty zwizane z sama realizacj tego festiwalu i z goszczeniem wszystkich osób w Zielonej Górze noclegi, wyywienie i oczywicie honoraria artystów, którzy wystpili w koncercie konkursowym. Do tego dochodz jeszcze rzeczy zwizane z realizacj imprezy w ramach imprezy masowej, czyli zgodnie z ustaw o organizacj imprez masowych oraz w parametrach telewizyjnych niezbdnych do właciwego przekazu, mówi o symultanie, m.in. o tłumaczeniu, o oprawach graficznych i wszystkich działaniach, które s niezbdne do tego, aby Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 16

17 festiwal wypromowa i nasze miasto, jak najlepiej, chociaby koszty zwizane z podnonikiem niezbdnym do pokazania naszego miasta w jak najlepszych parametrach telewizyjnych. Radna p. Boena Ronowicz Pani Dyrektor, czy Pani nie przygotowała takiego sprawozdania finansowego, jak przygotowały spółki z realizacji projektu Festiwal Piosenki Rosyjskiej? Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska oczywicie mam przygotowane zestawienie. Mog przygotowa form elektroniczn i przesła drog elektroniczn. W tej chwili posiadam dokument papierowy z moimi notatkami. Radna p. Boena Ronowicz podała Pani kwot 1 mln 30 zł, które zostały przez Rad Miasta zabezpieczone w budecie Zielonogórskiego Orodka Kultury, jak z tego wynika, na Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Pozostała kwota tj. prawie 1 mln 400 tys. - koszt, który został sfinansowany przez inne osoby prywatne, czy publiczne. Z tego wyliczenia nie wychodzi 400 tys. zł. Podała Pani kwot 126 tys. 250 tys. i 5 tys. zł. Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska 250 tys. - sponsorskie, 126 tys. - Ministerstwo Kultury, 20 tys. sponsorskie i 5 tys. - realizacja telewizyjna. Jeden duy sponsor EUROPOLGAZ. Radna p. Boena Ronowicz w ubiegłym roku ukazywały si doniesienia medialne, wypowiadane przez Pana Nestorowicza z Biura Prezydenta Miasta, e do tego festiwalu Ministerstwo Kultury Rosyjskiej dołoy 2 mln rubli. Prosz powiedzie, gdzie te pienidze s? Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska gwiazdy rosyjskie, które przyjechały na nasz Festiwal Piosenki Rosyjskiej s w całoci finansowane przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej. My uczestników gocimy, natomiast nie ponosimy kosztów ich honorariów i ich przyjazdu do Polski. Radna p. Boena Ronowicz jakie było dofinansowanie Ministerstwa Kultury Rosyjskiej i gdzie ono jest? Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska mówimy włanie o tym dofinansowaniu. Ze strony rosyjskiej to jest kwota zwizana z honorarium rosyjskich artystów i ich przejazdu do Polski. I to jest ich koszt, czyli dofinansowanie tego festiwalu. W innych parametrach ci artyci nie mogliby do nas przyjecha, jak tylko przez wydelegowanie i pokrycie kosztów przez stron rosyjsk. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki uzupełni wypowied Pani dyrektor. Pani radna zapytała gdzie s te pienidze? Informuj, e kady wykonawca rosyjski, który był, ma zapłacone za swój wystp. Jeden z nich był zwycizc Eurowizji, wic to, e był tutaj, to w tej wymienionej kwocie 1mln 400 tys., bo to nie s wszystkie koszty zwizane z festiwalem, tak jest ich jeszcze wicej, bo cz pokrywa jeszcze Telewizja Polska, bo my nie bylimy organizatorem tylko współproducentem tego, wic to, co Rosjanie daj na ten festiwal, to jest w granicach miliona złotych. To s gae tych artystów, którzy byli, plus ich transport do Zielonej Góry, wic stamtd te pienidze. Jeeli wykonawca dostał honorarium, to nie z naszego Urzdu Miasta, nie z ZOK-u, tylko dostał bezporednio z Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, czyli te pienidze nie maj wpływu na nasze rachunki, one wpływaj bezporednio na konta artystów, ale tworz budet, bo inaczej ci artyci by si tutaj nie pojawili. W zwizku z tym, my nie obracamy tymi pienidzmi. Te pienidze s zapisane w budecie Federacji Rosyjskiej i wydatkowane przy naszym udziale, jako współproducenta. Radna p. Boena Ronowicz prosz poda przykładowe kwoty honorariów, które zostały wypłacone z budetu ZOK - artystyczne. Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska 12 uczestników koncertu konkursowego - 8 tys. zostało wypłacone na jeden podmiot. I to s honoraria artystyczne. Mówimy tutaj przykładowo o wykonawcach z koncertu Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Radny p. Marek Kamiski rozumiem, e s to polscy artyci. Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska oczywicie, tak. Radna p. Boena Ronowicz Pani dyrektor wymieniajc inne drogie usługi wymieniła punkt honoraria artystyczne dla aktorów, którzy wystpowali w gali koncertowej. To nie chodzi o uczestników samego festiwalu, tylko gali koncertowej. Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska mówiłam o Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, a na ten festiwal składaj si wszystkie człony koncertu. I na honoraria składaj Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 17

18 si nie tylko koszty wykonawcze artystów, czyli tych, którzy piewaj, ale równie wszystkie inne koszty honorariów artystycznych, poczwszy od reysera, a skoczywszy na osobie zajmujcej si wizualizacjami, które wida było na scenie amfiteatru. Podałam przykładowo kwot 8 tys. wykonawcy np. Anny Dereszowskiej, która zwyciyła edycje tegorocznego festiwalu, któr Pani Anna dostała za artystyczne wykonanie i przekazanie praw autorskich wykonawczych zwizanych z tym, e festiwal został prezentowany w Telewizji Polskiej. Radny p. Adam Dygas usłyszałem, e bylimy współproducentem festiwalu, w zwizku z tym chc si dowiedzie, kto prowadził ten festiwal, bo rozumiem, e jaka jednostka musiała działa? Czy to była jaka spółka, czy Telewizja Polska, czy nasze Miasto, bo jeeli bylimy współproducentem, to rozumiem, e nie decydowalimy o wszystkim? Jeeli było płacone wykonawcom rosyjskim z Ministerstwa Kultury Rosji, to z tego wynika, e nie wszystkim my si zajmowalimy. Chciałbym si dowiedzie, kto si tym zajmował, jak to wygldało i kto rozliczył te koszty, bo z tego wynika, e biegło to wielotorowo? Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska w organizacj tak duego przedsiwzici, jakim jest Festiwal Piosenki Rosyjskiej, dobrze promujce nasze miasto, w tym roku udało si zaangaowa Telewizj Polsk, co w zwizku z powyszym pociga za sob tyle elementów, które współtworz cało programow festiwalu. Telewizja Polska wyłoyła niemałe rodki równie na to, aby ten festiwal był promowany na antenie Telewizji Polskiej. Radio Zet równie włczyło si w promocj realizacji festiwalu na swojej antenie, i to s kolejne pienidze tys. Takie dokumenty posiadam, które mówi, e promocja Miasta na antenie Radio Zet jest w takich parametrach finansowych. Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej zaangaowane w ten festiwal równie angauje swoje rodki i przekazuje nam informacje o tym, jakich artystów strona rosyjska chciałaby pokaza w Zielonej Górze. I z tych, kilkutorowych elementów, podczas, których odbywaj si spotkania i gdzie razem uzgadniamy wiele elementów, tworzy si taki produkt, jakim był w tym roku Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Radna p. Boena Ronowicz za co w tej produkcji telewizyjnej zapłacilimy 980 tys. zł? Co si składa na t faktur i jakie kwoty? Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska jest to kwota, któr zapłacilimy za cała scenotechnik poczwszy od tego, co Pastwo widzieli w amfiteatrze, po to, co Pastwo słyszeli. Radny p. Marek Kamiski poza transmisj na ywo były retransmisje. Ile to kosztowało? Dyrektor Zielonogórskiego Orodka Kultury p. Agata Miedziska mog to uszczegółowi, kiedy otrzymam zestawienie telewizyjne. Wiem ju na pewno, e parokrotnie Festiwal Piosenki Rosyjskiej był pokazywany na antenie Telewizji Polskiej w godzinach do południowych do godz.13. Radny p. Marek Kamiski to prosz o informacj ile razy i ile. Radna p. Boena Ronowicz Pani Dyrektor, jednak prosz nie o odpowied, e na scenotechnik wydano ogólnie pienidze, bo teraz zmienia Pani termin produkcja telewizyjna na scenotechnik, tylko prosz o szczegółowe rozliczenie kwoty 980 tys. złotych, zreszt nie tylko tej kwoty. Myl, e takie sprawozdanie, podobnie, jaki sprawozdania z funkcjonowania spółek, dotrze do radnych na skrzynki mailowe. Natomiast na dzie dzisiejszy prosz o rozliczenie tej kwoty, skoro Pani podaje tak kwot. Jak była wydatkowana? I to nie jest organizacja samego festiwalu, tylko jaka produkcja telewizyjna. Natomiast nie wydatkowała Pani miliona złotych na organizacje festiwalu, tylko na jakie inne rzeczy. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przyznam, e nie do koca zrozumiałem pytanie. W zwizku z zaistniał sytuacj nie jestemy w stanie na nie odpowiedzie. Jeeli odpowiadamy, e, aby wykona festiwal, to poza artystami i reyserem, potrzebnych jest jeszcze około 100 osób z telewizji, które przez tydzie przebywaj u nas. Równie jest potrzeba wybudowania scenografii i do tego potrzebne jest nagłonienie itd. Tak naprawd, my podzielilimy si z Telewizj Polsk pewnymi kosztami, bo wszystkie te rzeczy, o których mowa kosztuj trzy razy wicej ni wymienione przez Pani dyrektor. I to jest rozliczenie. My tak kwot zapłacilimy, zgodnie z umow, któr posiadamy. Telewizja Polska nie przedstawiła nam na ile wycenia czas antenowy i inne usługi. Moemy si o to zwróci, bo czego takiego nie mamy. I zwrócimy si z prob do Telewizji, aby nam rozpisali, jak to wygldało, bo jeeli np. przyjeda 5 pa i robi tzw. make up, to rozumiem, e musz mie zapłacone za swój pobyt. Przy organizacji festiwalu pracowało kilkaset osób. Budowa scenografii nie trwa jeden dzie, tylko około tygodnia. Tego nie robi jedna osoba tylko kilkanacie osób i one musz otrzyma wynagrodzenie. Natomiast, informuj, e nie mamy tego tak dokładnie rozbitego z Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 18

19 telewizj prowadzilimy rozmowy i negocjacje, bo pierwsza kwota, która padła, to było sto kilkadziesit osób. My powiedzielimy, e to za duo i nas na to nie sta etc. W zwizku z tym 980 tys. zostało zapłacone na konto Telewizji Polskiej, a Telewizja Polska płaciła za te wszystkie rzeczy, które s. Nie zapłacilimy dodatkowo za te rzeczy, które Pani dyrektor wymieniała. Natomiast, aby pozna wszystkie koszty, trzeba by było zebra wszystkie budety, a nie do wszystkich budetów mamy wgld. Nie mamy wgldu do budetu Telewizji i do budetu Federacji Rosyjskiej (ile, który z wykonawców dostał). Podejrzewam, e moglibymy si o to stara, ale bdzie to bardzo trudne. Rozumiem, e chyba tylko po to, eby zaspokoi ciekawo, bo równie s pytania, po co Pan Nestorowicz jedził do Moskwy - poniewa Rosjanie przedstawiaj nam wykonawców, my na niektórych si nie zgadzamy i prosimy o lepszych, ale trzeba tam pojecha i rozmawia. To nie jest tak, e tylko Ministerstwo, bo Ministerstwo przekazuje tylko rodki. W tamtym roku to było biuro festiwalowe, które zostało zlikwidowane i powołane nowe. Dlatego trzeba było pojecha i z nimi uzgodni, za kogo oni zapłac, kiedy ten kto przyjedzie, kiedy bdzie miał wizy, ile osób bdzie i etc. Za te wszystkie rzeczy płac Rosjanie. My tylko pilnujemy, eby nam to odpowiadało do jakie koncepcji festiwalu. Jeli Pastwo pytacie, dlaczego tacy a nie inni wykonawcy, to w pewnym sensie ingeruje w to telewizja. Był konkurs, wykonawcy i telewizja wysoko postawiła poprzeczk, jacy to mog by wykonawcy. Potem zebrała si grupa w telewizji i do tej grupy przyłczył si przedstawiciel Miasta i oni wybierali t dwunastk, która bdzie piewała w konkursie. To s wszystko koszty, które póniej si generuj. Natomiast powinnimy by dumni z tego, e Telewizja Polska ju wystpiła do nas z prob, abymy podpisali stosowne porozumienia, bo chc zorganizowa kolejny festiwal. Ich zdaniem, ta impreza przerosła ich oczekiwania, bo miała bardzo wysok ogldalno. Przyszło bardzo duo sms-ów. Uwierzcie Pastwo, e były trzy lata próby przekonania telewizji, eby przyjechała na festiwal i nie było to proste, bo oni nie do koca byli przekonani i zainteresowani tym. Wspomn, były takie sytuacje, e przedstawiciel Miasta jechał z przedstawicielami Telewizji Polskiej na spotkanie z Rosyjsk Telewizja do Ministerstwa Kultury Rosji, bo np. w którym momencie Rosjanie ycz sobie, eby był ich reyser, na co nie zgadza si Telewizja Polska. Wówczas Miasto musi prowadzi pewn form negocjacji. To nie jest proste i łatwe, a Telewizja chce ju przystpi do produkcji kolejnego festiwalu. Tak naprawd, tego typu imprezy kosztuj po kilkanacie milionów. Oni zrobili to za kilka milionów złotych i przygotowanie do tych imprez trwa nie tydzie, czy miesic. Uwaam, e podejmujc trzy lata temu decyzj, aby reaktywowa festiwal podjlimy dobr decyzj. Prawie cztery miliony ludzi, w tym roku ogldało ten festiwal. Myl, e moemy mie drug mark po Winobraniu, której nikt inny w Polsce nie ma, wic dbajmy o to i pielgnujmy. Natomiast wszystkich informacji nie jestemy w stanie uzyska, bo Telewizja wszystkiego nam nie pokae. To s cikie, mudne negocjacje prowadzone z Telewizj Polsk. Ciesz si, e udało si to zorganizowa. To, co Pani dyrektor przedstawiła, to s koszty, które fizyczne wydalimy. Pienidzy wydanych jest wicej, ale na wszystko wpływu nie mamy. Telewizja te nam nie przedstawia i nie spotkałem takiej umowy, aby Telewizja była gotowa przedstawi tego typu rzeczy. To jest tak, e oni wyceniaj produkt na tyle, my moemy zgodzi si lub nie i negocjowa nisze warunki. My te nisze warunki wynegocjowalimy i myl, e si udało. Radny p. Michael Herbich byłem na tej imprezie i uwaam, e była bardzo udana. Wszystkie miejsca były zajte i widzowie byli bardzo zadowoleni. Z rozmowy z Telewizj Polsk wiem, e przygotowania do tej imprezy trwały pół roku. Koszty, które tu s wymieniane nie s due, praktycznie minimalne. Jest to dua reklama dla Zielonej Góry i uwaam, e jest to te ukłon w kierunku Rosji, i e takie imprezy powinno si popiera. Telewizja równie była bardzo zadowolona. Natomiast było jedno przeoczenie, bo w Zielonej Górze mamy Pana Macieja Wróblewskiego, który jest laureatem i naley do tych, którzy kiedy zaistnieli. Był on na tym wystpie i nikt o nim nie wspomniał. Uwaam, e w przyszłym roku Pan Maciej, powinien zapiewa, bo do tej pory wietnie piewa i jest wizytówk na cały kraj. Było mi bardzo przykro, e wród wymienionych nie było Macieja, który w Zielonej Górze piewa. Prosz, wic, aby w przyszłym roku nie zapomnie o nim i moe jako laureat zapiewa, bo piewa moe lepiej ni Rosjanie. Radny p. Adam Dygas Panie Prezydencie nawizujc do Pana wypowiedzi, słysz nut alu, e jest tu jaka krytyka. Ja krytyki nie słysz, wic myl, e nie o to chodzi. Pytamy o szczegóły, bo ich nie znamy i w dalszym cigu chciałbym powiedzie, e nie normalne dla mnie jest to, e kad informacje dopiero tu uzyskujemy. Tworzy si z tego jakie tajne informacje. Jest to dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, e w tej chwili wszystkie informacje s publiczne. Jestem zaenowany. Czy my musimy wyciga te informacje? Pytałem ju wczeniej, kto prowadził te imprez i dalej si nie dowiedziałem. Słysz, e jeden, drugi i trzeci, ale chyba kto to koordynował, nadzorował. Nie wiem, czy to my bylimy, czy nie? Prosz o tak odpowied. Kolejna sprawa. Myl, e nie ma problemu odpowiedzie radnej Ronowicz, co jest przedmiotem umowy z Telewizj, bo taka umowa na Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 19

20 pewno jest. W tej chwili wyglda na to, jakbymy chcieli co ukry, a chyba nie mamy nic do ukrycia. Jeli chodzi o imprez, to tu głosów krytyki nie ma. Myl, e bdziemy si cieszy, e w takiej formie ten festiwal, który był kiedy kontrowersyjny, udaje si nam przeprowadzi i myl, e niele. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nikt z nas nie ucieka od przygotowywania tych wszystkich informacji. Wystarczy da nam troch czasu, bo jeeli mamy co w cigu 3-4 dni przygotowa w takiej iloci, bo to nie jest tak, e festiwalem, Winobraniem zajmuje si kilkadziesit osób. To jest kilka osób, które pracuj w Urzdzie - za festiwal w głównej mierze odpowiada Pan Tomasz Nestorowicz, ze strony ZOK Pani Dyrektor i oni wspólnie spotykaj si i pewne rzeczy ustalaj. Jeeli chodzi o Pana Macieja Wróblewskiego, to był w zapowiedziach festiwalu, Pani dyrektor moe powiedzie. To nie jest tak, e my nie chcielimy, tylko to jest specyfika Telewizji. Telewizja powiedział nie i koniec, bo oni si bali jak bdzie to odebrane, czy bdzie ogldalno, czy jest to dla nich nazwisko. Oni do tego podchodzili stricte komercyjnie. My chcielimy, aby Pan Maciej Wróblewski wystpił, ale ugilimy si. Telewizja powiedziała nie. Szczegóły s te takie, e w przerwie, która była dla widzów telewizyjnych, miał by wystp kabaretu. W ostatniej chwili przedstawiciel Telewizji zmienił to, i to s pewne rzeczy, które si docieraj. Natomiast problem polega równie na tym, e ZOK i te kilka osób, które s u mnie w biurze s równie odpowiedzialne za Winobranie, które rozpoczynamy za kilka dni i w cigu tych kilku dni ciko nam było to wszystko zebra. Nikt od tego nie ucieka, ale dlaczego pytanie przyszło tak póno, a chcecie tak szybko odpowied. To nie jest tak prosto te wszystkie informacje przygotowa, zwłaszcza, e wiele informacji, o które Pani radna pyta nie mamy i nie bdziemy mie. I jeli kto pyta, ile wził wykonawca rosyjski, to nie odpowiemy, bo takiej informacji nie posiadamy. Radny p. Jacek Budziski - Pani Dyrektor, prosz przesła nam w formie elektronicznej informacje, które Pani przedstawiła. Równie prosz o przesłanie informacji dotyczcych Winobrania Radna p. Boena Ronowicz chc sprostowa wypowied Pana Kubickiego, bowiem sprawa Festiwalu Piosenki Rosyjskiej toczy si od kwietniowych sesji Rady Miasta, gdzie były zapytania, jaki jest budet tego przedsiwzicia i jak bdzie rozdysponowany, dot. to równie Winobrania. Nie tylko ja o to pytałam, ale przypomn, e 2-3 tygodnie temu równie Przewodniczcy Rady pytał, jaki jest budet tych przedsiwzi i odpowiedzi nie uzyskał. Prosz, wic nie odpowiada, e był krótki czas na przygotowanie tych informacji, bo był on bardzo długi. Natomiast pytałam o 980 tys. złotych, nie pytałam o honoraria artystów rosyjskich. Takiego pytania nie zadałam. Pytałam o wysoko honorariów wypłaconych przez ZOK, i tutaj zdawkowo jakie jedno honorarium zostało wymienione. Jeszcze raz pytam, czy budet Miasta moe by tak przeznaczany na produkcj, bez adnych warunków umowy? Czy moemy przela bez adnych zastrzee 980 tysicy dla jakiego producenta nie okrelajc, co w tej produkcji ma by zawarte? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki chciałbym sprostowa informacje Pani Radnej. Pani Dyrektor powiedziała, ile dostał kady z wykonawców, przynajmniej ja tak zrozumiałem. Kady z wykonawców polskich otrzymał 8 tys. złotych - było ich dwunastu to sa słowa Pani dyrektor i wszyscy dostali tak sama kwot. O ile pamitam, my nie płacilimy za noclegi artystów, wyywienie. Jeli chodzi o budet, o tym ile wydalimy, to media ju dawano napisały, e w granicach miliona złotych i ta informacja pojawiła si zaraz po festiwalu, i e cały budet, to kilka milionów złotych. To Pani pytała, gdzie jest milion złotych, który poszedł na gae wykonawców rosyjskich, wic odpowiedziałem na nie, myl, e w miar szczegółowo. To nie jest tak, e uciekamy od tego. Pastwo pracujc na budetem wpisalicie kwot na Winobranie i to wszystko jest na bieco i trudno jest powiedzie przed Festiwalem Piosenki Rosyjskiej, jaki bdzie pełny budet, bo nie wiem, czy Telewizja zdecyduje si na 10 czy 15 kamer, bo oni te decyduj w trakcie rónego rodzaju negocjacji.. Nigdy nie było i nie bdzie tak, e my za co płacimy nie wymagajc. Uwierzcie Pastwo, e wymagalimy i wymagamy od kadego realizatora zewntrznego rónych elementów. Myl, e najlepszym rozwizanie byłoby zrobi tak - wy robicie festiwal, my wam zapłacimy za wszystko i wówczas bdzie umowa na 5 mln i wtedy bd musieli to rozpisa. Tylko, e my staramy si to wszystko robi jak najtaniej, poniewa staramy si oszczdza kad złotówk, która jest w budecie Miasta. W zwizku z tym staramy si wzi na siebie róne rzeczy, bo naszym zdaniem, czsto mona je zrobi taniej, ni przedstawia to Telewizja. To jest kuchnia negocjacji i np. Telewizja mówi, e scenografia ma kosztowa pół miliona, a my mówimy, e nie, bo mona to zrobi za 300 tysicy. To s tego typu negocjacje, to jest kady szczegół zwizany z tego typu imprezami. Powtórz wic, e my nie posiadamy wszystkich informacji, bo nigdy tak nie było i nie bdzie, e wszystkie informacje s przez drug stron przekazywane. S pewne wymagania zwizane z realizacj widowisk telewizyjnych i trzeba równie pamita o tym, e aby pewne rzeczy spełni musimy zatrudni specjalistów, którzy nam na to pozwol. Protokół Nr LXXV/10 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks(+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/10 id. 1521610 Zielona Góra, 15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009)

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009) (do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009) Z i e l o n a G ó r a, 1 4 l i s t o p a d a 2 0 0 8 I. Informacja o ilociowych składnikach mienia komunalnego Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew Dochody budetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku wykonane zostały w kwocie 47.445.042 zł, co stanowi 99,1 % planu (47.881.794 zł). Struktura

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '"

#9 # #127# 1# 7## 3 & # ' !"#$%#&'()'*' *+,-.-/- 0##-12!#3 4 3 & 2# %# 512. 6 7# 8)1'8# # 3 & " 2#" 2#" 7# 7# #9 #" #127# 1# 7## 3 & # '" #:# ;':# $2#2 7? @**+,-.-/- #A #A &21&1) & # 9 1"#$&;%#&()*' *+,-.-/-# 1 21 Załcznik

Bardziej szczegółowo