przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniach: Pierwsze posiedzenie - 25 stycznia 2011 r. w godzinach od 9 35 do Sesj otworzył przewodniczył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski i p. Jacek Budziski. W pierwszym posiedzeniu sesji uczestniczyli: 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Drugie posiedzenie - 28 stycznia 2011 r. w godzinach od do Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W posiedzeniu uczestniczyli: 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 2. Trzecie posiedzenie - 16 lutego 2011 r. w godzinach od do Posiedzenie otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Posiedzeniu przewodniczyli Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W posiedzeniu uczestniczyli: 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta, p. Mariusz Zalewski Wójt Gminy Zielona Góra, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Barbara Langner, p. Jan Załóg osoba upowaniona do reprezentowania projektodawców projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze oraz przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 3. 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1 2 Listy obecnoci Załcznik nr 1 3 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 Czwarte posiedzenie - 17 lutego 2011 r. w godzinach od do Czwarte posiedzenie V sesji odbyło si w dniu 17 lutego 2011 r. w godzinach od do Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy rady Miasta p. Marek Kamiski. W posiedzeniu uczestniczyli: 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Pite posiedzenie - 18 lutego 2011 r. w godzinach od do Pite posiedzenie V sesji odbyło si w dniu 18 lutego 2011 r. w godzinach od do Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W posiedzeniu uczestniczyli: 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji Otwarcie sesji. Porzdek obrad ustalony przez Przewodniczcego Rady Miasta 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdanie z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2010 r. 4. Podjcie uchwał w sprawach: 1) okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26, 2) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 28 (projekt mieszkaców); 3) Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1, 4) uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok druk nr 2, 5) zmieniajca uchwał w sprawie planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 29, 6) delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr 32, 7) stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeniczaka w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 33, 8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeniczaka w Zielonej Górze - druk nr 34, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1 2 Listy obecnoci Załcznik nr 1 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 2

3 9) stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35, 10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej - druk nr 36, 11) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok druk nr 37, 12) okrelenia jednostek budetowych gromadzcych dochody na wydzielonych rachunkach, ródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporzdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych - druk nr 38, 13) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci - druk nr 39, 14) okrelenia wysokoci bonifikaty od ceny sprzeday nieruchomoci zabudowanej - druk nr 40, 15) okrelenia wysokoci i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 41, 16) okrelenia wysokoci i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 42, 17) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostpnych na terenie miasta Zielona Góra - druk nr 43, 18) okrelenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoci nagród i wyrónie sportowych - druk nr 44, 19) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 45, 20) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 46, 21) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 47, 22) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 48, 23) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 49, 24) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Zamknicie sesji. Projekty uchwał i opinie radni otrzymali na pimie i w wersji elektronicznej. Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 3

4 Zmiany porzdku obrad Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak po otwarciu sesji stwierdził - proponuj takie procedowanie, abymy ustalili porzdek obrad, który nie bdzie ostateczny, w trakcie procedowania mog nastpi kolejne zmiany porzdku obrad. Po punkcie zapytania i interpelacje radnych bdzie ogłoszona przerwa i wtedy dowiemy si jak wyglda kwestia propozycji budetowych. W zalenoci od okolicznoci bdziemy dalej podejmowali decyzje, co do kształtu dzisiejszej sesji. W dniu 21 stycznia br. p. J. Załóg upowaniony przez grup mieszkaców zgłosił wniosek o zdjcie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 28 (projekt obywatelski) z porzdku obrad 1. To jest prawo miejscowe, wymagane s konsultacje zwizków, których ten projekt nie dostpił i ze wzgldów formalnych taki wniosek o zmian porzdku obrad został zgłoszony i jako pierwszy zostanie poddany pod głosowanie. Wnioski o zmian porzdku obrad zgłoszone ze strony Prezydenta Miasta w dniu 24 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porzdku obrad sesji projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 29 2 jest to pkt 4 ppkt. 5, a take w tym samym dniu Prezydent przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze tj druk Prezydent wnosi o umieszczenie go w porzdku obrad dzisiejszej sesji. Te dwa wnioski Prezydenta zostan poddane pod głosowanie jako drugi i trzeci, a wic wycofanie projektu uchwały na druku nr 29 i wprowadzenie do porzdku obrad projektu na druku nr 51. Ponadto w dniu 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porzdku obrad sesji druku nr 26 tj. projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26 4 i ten wniosek zostanie poddany pod głosowanie jako czwarty. Czy s jeszcze inne wnioski o zmian porzdku obrad? Radny p. Artur Hebda w imieniu Klubu Radnych SLD wnosz o uwzgldnienie w porzdku projektu apelu w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze. Projekt został radnym przekazany. Wystpilimy z takim apelem, poniewa uwaamy, e istnienie Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego jest dla mieszkaców okolicznych powiatów jak i południowej czci województwa dosy wane. W Polsce standard spraw biznesowych w sdach trwa dwa, trzy lata i niekiedy dla firm jest to jak wyrok, zanim uzyskaj decyzj o odzyskaniu swoich nalenoci 5. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak zaproponował wprowadzenie apelu w punkcie 4 jako podpunkt 1. Radny p. Robert Dowhan wnioskuj o wycofanie z punktu 4 podpunktów 9 i 10 s to projekty uchwał Rady Miasta w sprawach: stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35 6 i uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu 1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 28 i wniosek osoby reprezentujcej projektodawców z dnia 20 stycznia 2011 r. o zdjcie projektu z porzdku obrad sesji w dn. 25 stycznia 2011 r. Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 29 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 51 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26, oraz wniosek Prezydenta Miasta o zdjcie projektu z porzdku obrad Załcznik nr Projekt apelu w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze druk nr 52 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35 Załcznik nr 3.13 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 4

5 ul. Granicznej - druk nr Projekty uchwał budz wtpliwoci, co do zapisów studium i przebiegajcej tam obwodnicy. Chcemy si tym zaj podczas prac komisji w nastpnym tygodniu. Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski wnioskuj o zdjcie z porzdku obrad w punkcie 4 ppkt, 23 czyli projektu uchwały o nadaniu nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 49 2 z uwagi na ogóln wrzaw wokół tej postaci. Lepiej da czas na spokojne przyjrzenie si tej decyzji, std proponuj, eby tego projektu uchwały dzisiaj nie procedowa. Głosowania nad zmianami porzdku obrad I. Głosowanie wniosku o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 28 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. II. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodocigów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 29 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. III. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 51. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania nie dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 10 głosów, przeciw 9 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. IV. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania nie dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 9 głosów, przeciw 11 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej - druk nr 36 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 49 Załcznik nr 3.27 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 5

6 V. Głosowanie wniosku Klubu radnych SLD zgłoszonego przez radnego p. Artura Hebdy o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu apelu w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze- druk nr 52 jako ppkt 1 w pkt 4. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. VI. Głosowanie wniosku radnego p. Roberta Dowhana o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku obrad projektów uchwał: w sprawie stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35 i w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej - druk nr 36. Rada Miasta w wyniku jawnego nie dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 12 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujcych 4 głosy. VII. Głosowanie wniosku radnego p. Marka Kamiskiego o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 49 Po podaniu przez przewodniczcego obrad wyników głosowania: za zmian 12 głosów, przeciw 5 głosy, wstrzymujcych 3 głosy; radny p. Andrzej Brachmaski prosił o reasumpcj ostatniego głosowania. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak zarzdził reasumpcj głosowania nad zmian porzdku obrad w sprawie wycofania projektu uchwały na druku nr 49. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 17 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujcych 2 głosy. W trakcie sesji Rada Miasta dokonała kolejnych zmian porzdku obrad. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdanie z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2010 r. 4. Podjcie apelu i uchwał w sprawach: apel w sprawie 1) planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze druk nr 52, uchwały w sprawach: 2) okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26 (po zmianie przeniesiono do punktu 7) 3) Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1 (po zmianie przeniesiono do punktu 7) Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 6

7 4) uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok druk nr 2 (po zmianie przeniesiono do punktu 7) 5) delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr 32, 6) stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeniczaka w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 33, 7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeniczaka w Zielonej Górze - druk nr 34, 8) stwierdzenia zgodnoci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35, 9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej - druk nr 36, 10) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok druk nr 37, 11) okrelenia jednostek budetowych gromadzcych dochody na wydzielonych rachunkach, ródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporzdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych - druk nr 38, 12) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci - druk nr 39, 13) okrelenia wysokoci bonifikaty od ceny sprzeday nieruchomoci zabudowanej - druk nr 40, 14) okrelenia wysokoci i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 41, 15) okrelenia wysokoci i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 42, 16) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostpnych na terenie miasta Zielona Góra - druk nr 43, 17) okrelenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoci nagród i wyrónie sportowych - druk nr 44, 18) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 45, 19) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 46, 20) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 47, 21) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 48, 22) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Podjcie uchwał w sprawach: 1) uchylajca uchwał w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeniczaka w Zielonej Górze - druk nr 53, Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 7

8 2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeniczaka w Zielonej Górze - druk nr 54. 3) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 28B (projekt obywatelski), 4) wniesienia skargi na rozstrzygnicie nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 59 5) zabezpieczenia w budecie Miasta na rok 2011 rodków finansowych na wydatki zwizane z realizacj zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do Trasa Północna w Zielonej Górze" - druk nr 73, 6) Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1, 7) uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok druk nr 2, 8. Zamknicie sesji. Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 8

9 Pierwsze posiedzenie w dniu 25 stycznia 2011 r. 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami wpłynły 2 interpelacje radnej p. Aleksandry Mrozek: w dniu 7 stycznia 2011 r. w sprawie remontu Osiedla Tysiclecia oraz w dniu 17 stycznia 2011 r. w sprawie sali gimnastycznej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 1. Interpelacje zostały przekazane do Prezydenta Miasta. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski: 1. Na poprzedniej sesji Rady Miasta zadałem Panu pytanie w sprawie zapadajcych si na nowym cmentarzu grobów: W porozumieniu z Wydziałem Inwestycji Miejskich zlecone zostały badania geologiczne (termin dostarczenia opracowania do dnia ), które powinny wskaza przyczyn osiada gruntu i pozwol zaplanowa dalsze działania zmierzajce do likwidacji problemu. W zwizku z tym, pytam, czy wyej wymienione opracowanie zostało dostarczone w terminie, co z niego wynika i jakie konkretne działania zmierzajce do likwidacji problemu zaplanował ZZUM? Uzyskałem nastpujc odpowied: Ekspertyza została dostarczona terminowo, a jej tre przekazana do Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich. W zwizku z tym, prosz o kopi tej ekspertyzy. Poprosili mnie o to bliscy osób pochowanych na nowym cmentarzu. Jednoczenie ponawiam pytanie - jakie konkretnie działania zmierzajce do rozwizania problemu zapadajcych si grobów ma zamiar podj ZZUM? Prosz take udostpni ekspertyz Pani Barbarze Szpojdzie, która zabierała głos w powyszej sprawie na sesji Rady Miasta. 2. Kolejne pytanie i odpowied z poprzedniej sesji Rady Miasta brzmiały: Ponownie prosz o obiecane mi pisemne zestawienie awarii i usterek, które wystpiły na basenie i hali od pocztku eksploatacji. Kilka tygodni temu odbyła si rozmowa z Panem Radnym w tej sprawie. Pan Robert Jagiełowicz omówił t spraw i obiecał przekaza główne usterki. Wykaz moe zosta wykonany na pitek Nie jest to prosta sprawa wymaga czasu i pracy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wykazu wspomnianego w odpowiedzi, wic prosz o niego raz jeszcze. Mniemam, e jego wykonanie nie przerasta moliwoci organizacyjnych MOSiR-u i dyrektora Jagiełowicza, tym bardziej, e otrzymuje za swoj prac dwa wynagrodzenia. W tym wykazie prosz uj niedawne problemy z parkietem na hali, a take odpowiedzie dodatkowo na nastpujce pytania: czy to prawda, e jeden z dzierawców dał miesic MOSiR-owi na usunicie awarii uniemoliwiajcej jemu prowadzenie interesu zwizanego ze SPA oraz czy to prawda, e pracownikom obiektu w biurach woda na głow kapie z przeciekajcego dachu. Prosz take odpowiedzie, czy rozpoczła si ju korozja elementów stalowych wewntrz obiektu, jeeli tak to dlaczego? Jakie działania ma zamiar podj MOSiR w tej sprawie? 3. Kolejne pytanie zadane przeze mnie na poprzedniej sesji i uzyskana odpowied dotycz terenu przed budynkiem nalecym do klubu Gwardia. Mieszkacy prosz o czstsze i ostrzejsze interwencje Stray Miejskiej w sprawach nieodnieonych chodników, schodów i parkingów (m.in. przy ulicy Strzeleckiej - parkingu nalecego do Policji, przy budynku Gwardii, naprzeciwko salonu kosmetycznego). W toku przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Stray Miejskiej czynnoci ustalono, i chodnik na całej długoci budynku nalecego do Gwardii jest odnieony w sposób umoliwiajcy przejcie pieszych. Natomiast teren lecy przy budynku nie jest parkingiem, poniewa brak jest odpowiedniego oznakowania w postaci znaku drogowego D-18 zgodnego z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz.1393 z pón. zm) tak, wic teren ten jest w rozumieniu przepisów chodnikiem a na zarzdcy terenu ley odpowiedzialno za jego odnieenie w sposób umoliwiajcy swobodne przejcie dla pieszych, co zostało potwierdzone take w postaci sporzdzonej dokumentacji fotograficznej. W zwizku z udzielon odpowiedzi i brakiem miejsc parkingowych przed budynkiem klubu Gwardia po obfitych opadach niegu, wnosz o ustawienie wyej wymienionego znaku. Zobliguje to zarzdc do odnieania i rozwie problem, tym bardziej, e ten teren i tak pełni rol parkingu. Przy okazji 1 Interpelacje radnych Załcznik nr 10 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 9

10 prosz poinformowa mnie, na jakim etapie s rozmowy z Komend Wojewódzk Policji dot. przekazania obiektów Gwardii Miastu Zielone Góra. Prosz dokona wizji sali gimnastycznej (szczególnie ciany frontowej). Tylko przejcie sali przez Miasto zapewni rodki finansowe na jej remont. Kiedy równie zostanie dokonany monta sygnalizatorów nad przejciem dla pieszych pomidzy III LO a klubem Gwardia. Przypomn, e Miasto zaproponowało takie rozwizanie po wypadku w pobliu przejcia, w którym zostały poszkodowane trzy gimnazjalistki. 4. Poniej mail jaki otrzymałem od mieszkanki Chynowa. Bardzo prosz o ustosunkowanie si pisemnie do zadanych przez ni pyta i poruszonych problemów. W skrócie, prosz o ustosunkowanie si do: koniecznoci wybudowania parkingu przy zespole edukacyjnym na Chynowie, tym bardziej, e przy budowanym gimnazjum bd potrzebne miejsca parkingowe, choby do wysadzania dzieci, czy odbierania ich, mieszkanka za moim porednictwem ju 4 lata prosi prezydenta Kubickiego o przeznaczenie 800 tys. złotych (otrzymałem odpowied, ze tyle to bdzie kosztowa) na monta nawierzchni aurowej przy ul. Chłodnej, Szpakowej, Jeynowej. Tam ju od 5 lat jest kanalizacja, a jest to nadal droga gruntowa i z upływem czasu jest coraz gorzej. Witam, Dzikuj za przedstawienie na sesji Rady Miasta naszych problemów dzielnicy Chynów. Martwi mnie problem utwardzenia dróg doranie, poniewa jest to koszt, który bdzie tylko na sezon, a co póniej? Czy Miasto jest tak bogate, aby bawi si w prowizoryczne utwardzenie dziur (kładzenie warstwy destruktu bitumicznego lub tłucznia), które to wykona dla uspokojenia znerwicowanych i oburzonych mieszkaców tych ulic? Po paru opadach i złych warunkach atmosferycznych bdzie ponownie to samo, co przed połataniem tych dróg. To si nazywa praca syzyfowa. Czy wykonano jak analiz ekonomiczn opłacalnoci wykonania robót zwizanych z polepszeniem i eksploatacj tych dróg? Mylałam, e remonty ulic w centrum Chynowa (ulice Chłodna, Szpakowa, Jeynowa) bd wykonane powanie (z płyt aurowych, polbruku), aby mogły by eksploatowane przez lata, (np. drogi i chodniki tak, jak na Trasie Północnej). Po tylu latach czekania myl, e Pan Prezydent wemie t spraw na serio i uczciwie podejmie decyzj, co do remontu i wykonania nowych dróg. Odnonie zabudowa grocych zawaleniem w centrum Chynowa, Włacicielk była Pani Helena Ansion, ale za nieruchomo kto płaci. Naleałoby sprawdzi kto opłaca w Wydziale UM za t posesj i jest tym zainteresowany. Czy Miasto nie powinno partycypowa w wykupie tej posesji? W celu zagospodarowania i wykonania parkingu dla rodziców przewocych samochodami osobowymi dzieci do szkoły lub przedszkola. W godzinach szczytu (rano i popołudniu) jest niebezpiecznie przed szkoł i przedszkolem. Wiadomo, e bdzie rozbudowa szkoły i dojdzie gimnazjum, a wic mona byłoby myle z perspektyw. Jeli nie w ten, to w jaki sposób prezydent ma zamiar zabezpieczy bezpieczne wysadzanie dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum? Pozdrawiam 5. Prosz o ustosunkowanie si na pimie do poniszych postulatów mieszkanki ulicy Jdrzychowskiej Pani Lucyny Zendek, która prosi pana prezydenta o odstpienie od pomysłu budowy ronda przy jej posesji i proponuje inne rozwizania. Jednoczenie dołczam pismo mieszkanki w sprawie budowy kocowego odcinka ul. Nowojdrzychowskiej. Prosz o ustosunkowania si do tych czterech punktów i do tego pisma. Mieszkanka ulicy Jdrzychowskiej 73A ponownie apeluje do władz miasta o zmian decyzji (Pismo zostało przez mieszkank złoone i przyjte jako wniosek o zmian planu miejscowego). W myl planu musiałaby ona odda znaczn cz działki, która miała by przeznaczona na teren rekreacyjny dla jej rodziny. Z drugiej strony domu ma od razu granic z ssiadem. Po wybudowaniu ronda nie wyobraa sobie funkcjonowania w tym domu, tak wic marzenie o własnym kcie, połoonym w miar spokojnym miejscu, legnie w gruzach. Mieszkanka sugeruje, e wystarczy rondo, które bdzie wybudowane na skrzyowaniu ulic Zboowej i Jdrzychowskiej, gdzie mona by było skierowa ruch samochodów ciarowych. Drugim rozwizaniem byłoby zamontowanie sygnalizacji wietlnej, która nie tylko byłaby bezpiecznym rozwizaniem, ale i z pewnoci mniej kosztown. Trzecim rozwizaniem byłoby przedłuenie ulicy Nowojdrzychowskiej, o co walcz mieszkacy ulicy Jdrzychowskiej, pisma zostały złoone u Prezydenta i radnych. Zielona Góra Prezydent Miasta Zielona Góra ul. Podgórna Zielona Góra Dotyczy: Budowy kocowego odcinka ul. Nowojdrzychowskiej. My, mieszkacy ulicy Jdrzychowskiej zwrócilimy si do Pana Prezydenta pismem zbiorowym (podpisy 70 osób) z dnia 16 wrzenia 2010 w sprawie budowy kocowego odcinka ul. Nowojdrzychowskiej. Otrzymalimy odpowied pismem z dnia 29 padziernika 2010r., z którego dowiadujemy si, e inwestycja ta nie została ujta w propozycjach do projektu planu budetu Miasta Zielona Góra na rok Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 10

11 Poinformowano nas równie, e Projekt uchwały w sprawie planu budetu Miasta na rok 2011 zostanie złoony w Biurze Rady Miasta. Rozumiemy, e remont ul. Jdrzychowskiej jest teraz spraw priorytetow, ale sam remont tej ulicy absolutnie nie rozwie naszego problemu, który narasta wraz z nasileniem ruchu drogowego. Wiadomo przecie, e po wyremontowaniu ul. Jdrzychowskiej bdzie on jeszcze wikszy. Pismo zbiorowe podpisało wielu mieszkaców osiedla Jdrzychów, ale problem ten dotyczy całego Jdrzychowa, ul. Kouchowskiej oraz przyległych miejscowoci takich jak np. Zatonie, Kiełpin czy Drzonków, które w znacznym stopniu miałyby ułatwiony dojazd do miasta i wyjazd z miasta. Koncepcja budowy tej drogi została zatwierdzona przez Rad Miasta w roku Mija ju 5 lat, a mieszkacy osiedla Jdrzychów oraz inni uczestnicy ruchu drogowego nie mog doczeka si jej realizacji. Z odpowiedzi, któr otrzymalimy od Prezydenta Miasta dowiadujemy si, e zachodzi konieczno przebudowy ul. Nowojdrzychowskiej na odcinku od ul. Kpielowej z uwagi na podbudow z płyt aurowych oraz zwikszenie przepustowoci ul. Botanicznej. Ale pomimo podbudowy z płyt aurowych, droga ta jest przejezdna i nie wymaga bardzo pilnej przebudowy. Równie ulica Botaniczna została w ostatnich miesicach wyremontowana i dostosowana do wikszej przepustowoci. Natomiast kocowy odcinek ul. Nowojdrzychowskiej jest zupełnie nieprzejezdny, gdy prowadzi przez las. Uwaamy, e spraw priorytetow jest w tej chwili, budowa tej drogi, której w ogóle nie ma, ni tej drogi, która bdzie w przyszłoci wymaga remontu (płyty aurowe). Domy pkaj na skutek nadmiernego ruchu samochodów, gdy s połoone bardzo blisko krawnika jezdni, która nie jest równa. Po remoncie ul. Jdrzychowskiej odległo tych domów nie zwikszy si od jezdni, a poniewa ruch ten jest coraz wikszy, to w dalszym cigu bdziemy odczuwa dyskomfort w naszych domach i przeprowadza remonty, zwizane z ich pkaniem. Jedynym odcieniem ul. Jdrzychowskiej bdzie dokoczenie budowy ul. Nowojdrzychowskiej. Ruch jaki odbywa si ul. Jdrzychowsk nie bdzie wówczas dla nas utrapieniem. Jeeli niemoliwa jest realizacja inwestycji w 2011 r., to prosimy o ujcie w projekcie budetu dokumentacji projektowej na w/w odcinek drogi na rok 2011, a realizacj w nastpnym roku. Z powaaniem Mieszkacy Osiedla Jdrzychów 6. Prosz odpowiedzie na pytanie, kiedy bd doranie sfrezowane liczne wybrzuszenia na drodze dojazdowej do Osiedla lskiego od piekarni Pana Mikulewicza o co prosiłem podczas niedawnej odwily? 7. Jakie rodki finansowe zostały przeznaczone w cigu ostatnich czterech lat na tenis stołowy w miecie Zielona Góra ile przepłynło rodków z budetu Miasta i ile od jednostek budetowych? Radny p. Andrzej Brachmaski - pytanie do pani prezydent Harlak w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji jest jeden wydział zajmujcy si obsług obywateli Wydział Postpowa Administracyjnych (udzielajcy np. pozwole na bro agencjom ochroniarskim). Obecnie, decyzj wojewody i Komendanta Wojewódzkiego Policji, ma by zlikwidowana istniejca dotd w Zielonej Górze komórka tego wydziału, w której sprawy załatwiało osobicie ok. 5 tys. osób rocznie. Z tej przyczyny te 5 tys. osób bdzie musiało jedzi do Gorzowa Wlkp. Czy w tym kontekcie jest sens, aby Miasto Zielona Góra dofinansowywało Komend Wojewódzk Policji, Poliklinik oraz wszelkie instytucje zwizane z tym resortem? Moim zdaniem jest to obnienie standardu obsługi obywateli naszego Miasta i gmin ociennych. Prosz o odpowied na kolejnej sesji. Radny p. Kamil Kawicki: 1. Ponownie przejazd kolejowy przy ul. Lisiej. Otrzymałem odpowied, e sprawa zostanie załatwiona na wiosn. Czego dotyczyły uwagi konserwatora zabytków i czy na dzi nie stanowi ju zagroenia dla dokoczenia tego zadania? 2. Po demontau torów na niektórych fragmentach ulicy została uzupełniona warstwa asfaltowa, która w wyniku przejedania wielu pojazdów wykrusza si przy uskoku i dziura jest coraz głbsza. Czy mona tymczasowo, przed wyczekiwan wiosn, uzupełni te ubytki? 3. Dlaczego Pan, Panie Prezydencie nie odpowiedział na moje ostatnie pytanie zadane na poprzedniej sesji Rady Miasta? Sprawdziłem - pytanie zostało zapisane w protokole poprzedniej sesji. Radna p. Aleksandra Mrozek: 1. Skierowałam interpelacj w sprawie Osiedla Tysiclecia i otrzymałam odpowied niezupełnie satysfakcjonujc, a na niektóre pytania brak odpowiedzi. W zwizku z tym powtarzam pytania: Na jak kwot zostały wykonane prace w czci Osiedla Tysiclecia znajdujcej si na tyłach Laguny i apteki, gdzie zostały wycite drzewa. Jaki jest nastpny etap? Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 11

12 Czy Osiedle Tysiclecia doczeka si spójnej, całociowej koncepcji remontu rozłoonego na lata, czy bdzie to nadal działanie przypadkowe? Czy bdzie ustalony harmonogram prac na kolejne lata? 2. Korzystajc z tego, e nie ma jeszcze odpowiedzi na drug interpelacj, uzupełni j o pytania: Jakie były losy złoonego projektu dot. budowy kompleksu sportowego i dlaczego ten projekt nie został pozytywnie oceniony? W ramach jakiego działania obecnie ten projekt ma szans? Gdzie ten projekt obecnie fizycznie si znajduje? Kto ze strony Miasta pilotuje spraw projektu? Jakie s najblisze terminy przybliajce ponown ocen tego projektu? 5. Dlaczego o kolejnych etapach działa władz miasta, jeeli takie były podejmowane, nie jest informowana społeczno szkolna? 6. Jak Pan Prezydent ocenia w skali od 1 do 10 realn szanse powodzenia tego projektu i wreszcie budowy tej inwestycji oczekiwanej od ponad 40 lat? 7. Budowa Orlików. Z doniesie prasy wiemy, e Miasto zrezygnowało z dwóch Orlików, bdzie tylko jeden. Przy której ze szkół wymienianych wczeniej, Miasto planuje t inwestycje zrealizowa? 8. Pytania zwizane z pismem pana L. Zuba likwidacja miejsc parkingowych. U zbiegu ulic Festiwalowej i Wyszyskiego przy budowie drogi przez Park Piastowski zostało zlikwidowanych 18 miejsc, jest 6. Jakie czynniki zadecydowały o takim ograniczeniu liczby miejsc postojowych? 9. Ulice Chłodna, Błotna, Jeynowa i Szpakowa w grudniu nawieziono materiał, który miał poprawi stan techniczny, w efekcie pogorszyło to warunki przemieszczania si po tych ulicach. Jaka odpowied i obietnic otrzymali mieszkacy, którzy interweniowali w tej sprawie? 10. Brak koszy na mieci wzdłu całej, ponad 2-kilometrowej ul. Nowej. W tej sytuacji wiosenny brud i bałagan bdzie czciowo usprawiedliwiony, poniewa nie ma gdzie wyrzuca mieci i wina nie bdzie leała po stronie uytkowników drogi. Radna p. Boena Mania - na prob grupy zawodowej ok. 700 pracowników administracji i obsługi zielonogórskich szkół - pytam, dlaczego w 2010 r. nie otrzymali oni tzw. wyrównania inflacyjnego. W budecie na rok 2011 równie nie zabezpieczono pienidzy na ten cel. Jednoczenie przypomn, e w wielu regulaminach, podpisanych przez zwizki zawodowe i pani prezydent, zapisano wzrost ich wynagrodze o co najmniej wskanik inflacji. Dyrektorzy mówi, e nie otrzymali na to pienidzy. Jaka jest prawda, otrzymali i nie wypłacili, czy tych pienidzy nie było? Wielu pracowników obsługi otrzymuje bardzo niskie wynagrodzenie, wypłaca si im dodatek wyrównawczy, korzystaj te z wypłacanych przez Miasto zasiłków mieszkaniowych, a to przecie równie pienidze miejskie, tylko z innej szuflady. Kwota wyrównania inflacyjnego to ok. 65 zł brutto na etat, co pomnoone przez 700 pracowników daje ok. pół miliona złotych. Mimo napitego budetu, próbujmy znale te pienidze. Prosz o odpowied na pimie. Radny p. Adam Urbaniak - ul. Kociuszki wiadomo ju, kto powinien dba o porzdek i czysto po prawej stronie ulicy, nie wiadomo kto po lewej. Po moich pytaniach w tej sprawie podczas poprzedniej sesji, lewa cz ulicy została posprztana, jednak prosz o potraktowanie tego problemu bardziej systemowo, czyli prosz o informacje, kto rzeczywicie powinien administrowa i dba o porzdek lewej strony ul. Kociuszki oraz o porzdkowanie tego miejsca, jeli to moliwe, z wiksz intensywnoci. W imieniu mieszkaców tej czci miasta wyraam wdziczno. Radna p. Eleonora Szymkowiak z czego bdzie sfinansowany remont ulic Jaskółczej i Ogrodowej, wobec tego, e pani wojewoda zabrała 3 mln złotych przez niedopatrzenie Miasta? Prosz o odpowied na pimie. Radny p. Mariusz Marchewka: 1. W interpelacji z 2 grudnia prosiłem m.in. o przedstawienie kosztów utrzymania basenu oraz miesicznych wyników finansowych hali od dnia otwarcia. Prosiłem o te dane w układzie rodzajowym. Po siedmiu dniach otrzymałem odpowied z dopiskiem, e informacje dotyczce Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 12

13 kosztów zostan przedstawione po ich przygotowaniu minły dwa miesice, a ja nadal cierpliwie czekam z nadziej, e wkrótce te dane poznam. 2. Do pani prezydent czy Miasto Zielona Góra monitoruje sytuacj w przedszkolach? W przedszkolu na Zaciszu w cigu ostatnich dwóch lat, po objciu posady przez obecn pani dyrektor, zwolniło si wiele osób. Jedna osoba obecnie korzysta z pomocy psychologa, jedna nie chce wróci do pracy z urlopu wychowawczego. Czy Miasto wie o problemach, jakie maja miejsce wród kadry w przedszkolu na Zaciszu oraz o tym, e obecna pani dyrektor nie pracowała dotychczas na stanowiskach kierowniczych dłuej ni rok, czy dwa? Radna p. Boena Ronowicz: 1. Jaki jest koszt opinii prawnej dokonanej przez Warszawsk Kancelari Prawnicz Domaski Zakrzewski... na zlecenie Prezydenta Miasta w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra i kiedy to zlecenie do kancelarii dotarło? 2. Czy jeszcze funkcjonuje spółka Aquarena, w której Miasto ma akcje mniejszociowe, a jeeli tak, to jakie s plany rozwizania tej spółki? Radny p. Robert Dowhan: 1. Panie Prezydencie, tyle Pan mówił o pomocy dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu na Osiedlu Pomorskim. W tym celu nawet zabrał Pan pienidze przeznaczone na sport. Chc przypomnie, e jedna z najbardziej poszkodowanych rodzin dalej mieszka w mieszkaniu klubu ulowego. W zwizku z tym pytam, czy w jakikolwiek sposób pomógł Pan tej rodzinie? Jeeli nie, to na jak pomoc od Pana, czy od Miasta, mog liczy? 2. Media podały, e Urzd musi zwróci ,- zł. Czy ktokolwiek odpowiada za taki stan rzeczy i kto poniesie odpowiedzialno za zaistniał sytuacj? 3. Kto z ramienia Urzdu uczestniczył w przetargach organizowanych na kino Wenus? Czy prawd jest, e jedyna oferta złoona w tamtym roku przez Urzd opiewała na kwot ,- zł przy wycenie tego obiektu na kwot ,- zł? Radny p. Marek Kamiski: 1. Do naczelnika p. Krzysztofa Sikory. Co zrobił Pan w tym miesicu w celu zwikszenia liczby inwestorów w Zielonej Górze? Przypomn, e zostało 3850 miejsc, bo 4000 było zapowiedziane w programie SLD, którego pan naczelnik jest sekretarzem. Prosz o odpowied na pimie, niekoniecznie na konferencji prasowej. Co miesic takie pytanie bd zadawał. 2. Do Naczelnika p. Urbaskiego. Na jakim etapie s dwa przedsiwzicia rozpoczte w tamtym roku - tj. budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego ul. Liliowa Mieczykowa i chodnik midzy osiedlem Diamentowym a nowo wybudowanym kociołem na Jdrzychowie? 3. Prosz o harmonogram renowacji dróg gruntowych w miecie. Radny p. Kazimierz Łatwiski: 1. Kwestia dot. rozszerzenia granic Miasta Zielona Góra. Chc zapyta w kontekcie pewnej koncepcji, któr w kampanii wyborczej zgłosił zielonogórski PiS, i która polega na pokojowym, w porozumieniu z gmin, rozszerzeniu granic miasta o niezamieszkałe tereny o bardzo duym potencjale inwestycyjnym, co, do których gmina nie zawarła adnych zapisów w studium gminy, wic jakby nie ma planów inwestycyjnych. S to tereny od granicy Zielonej Góry w okolicach ronda Racula wzdłu drogi S-3 w stron Niedoradza. Tych terenów nie dałoby si zagospodarowa w cigu najbliszego roku, ale pozwoliłoby to zabezpieczy przychody z niezbdnych podatków dla Miasta Zielona Góra podatków od nieruchomoci, podatków PIT. Równie zabezpieczyłoby to tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Mona by było tworzy ju odpowiednie strategie i koncepcje. O koncepcji tej doskonale wiedział Pan Prezydent Kubicki, który w kampanii wyborczej deklarował rozszerzenie granic miasta i Pan Przewodniczcy Urbaniak, który mówił, e nie ma nic prostszego. Jest to jednoczenie deklaracja Platformy Obywatelskiej, która (mam nadziej) lobowałaby za takim rozszerzeniem w Ministerstwie Spraw Wewntrznych, w rzdzie i u wojewody. Nasza propozycja szanuje to, e gmina i władze gminy, jako cało, s dobrymi gospodarzami. Ten etap nie dotyczyłby terenów zamieszkałych, a pozwoliłby ju na pewne plany inwestycyjne miasta, nie tylko w tej kadencji, ale równie w Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 13

14 nastpnych. Termin mija 31 marca. Prezydent mówi, e jak tylko gmina uchwali studium, to natychmiast wystosujemy taki wniosek. Zegar bije. Znowu nie widzimy adnych działa. Powtarzam, kompromis z gmin i wytłumaczenie intencji Miasta, e w tym etapie rozszerzenia absolutnie nie dotyczyłoby to terenów zamieszkałych i taki argument byłby niezbdny. 2. Jak wiemy obecne przepisy nie pozwalaj przenosi rodków z dochodowej działalnoci na gospodarce mieciowej. Wobec tego, czy rozwizania przyjte w budecie Miasta pozwol na zabezpieczenie właciwych rodków na wynikajce z interwencji mieszkaców sprztanie np. walajcych si tapczanów? Czy na to bd pienidze wobec trudniejszej sytuacji zwizanej z prowadzeniem nowych zmienionych przepisów? 3. Pytanie dot. nowo budowanego budynku przy ul. Piaskowej i Ceglanej. Budynek ten niemale wchodzi na chodnik. Powstał wyrany dysonans architektoniczny. Chc si dowiedzie, jakie s kulisy tej decyzji? Co spowodowało, e w tym przypadku nie respektuje si ładu architektonicznego, a np. inny inwestor - przez lata nie moe tam powsta niezbdna tam plomba m.in. ze wzgldu na brak uzgodnienia linii zabudowy. 4. Mieszkacy zgłaszali do mnie, e zniknły kosze na mieci, które były kiedy ustawione wzdłu ul. Fabrycznej. Otrzymałem odpowied, e nie wiadomo, czy s na to rodki, w zwizku z tym jest pewien dylemat. 5. Czy bd zabezpieczone rodki finansowe na budow sieci wodnej, sanitarnej i telekomunikacyjnej nowo budowanego łcznika, który ma powsta w latach zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Miasta Zielona Góra? Łcznik ten ma łczy wzeł północny przy drodze S-3 z Osiedlem Pomorskim. Jak wypowiadał si na łamach Gazety Lubuskiej Prezydent Krzysztof Kaliszuk, e jest on gorcym ordownikiem powstania tam strefy aktywnoci gospodarczej. Ten obszar bdzie jedynym, najwikszym nowym terenem inwestycyjnym w obecnych granicach Miasta Zielona Góra. W zwizku z tym, bdzie to jedyny, tak duy nowy obszar podatkowy, bo jak wiemy strefa w Nowym Kisielinie ley poza granicami Miasta. Jeeli kto jest ordownikiem strefy aktywnoci gospodarczej i wypowiada si w artykule redaktora Pana Czyniewskiego, e odprowadzi do tej strefy, a jednoczenie w projekcie uchwały nie przewiduje tego, to wydaje mi si, e nie jest to podejcie zbyt wiarygodne. Mam na myli wypowiedzi Prezydenta Kaliszuka. Radna p. Jolanta Danielak: 1. Do Prezydenta Kubickiego na rce Prezydenta Kubickiego przekazałam wniosek mieszkaców ul. Irysowej, Konwaliowej i Lawendowej dot. utwardzenia tej drogi. Sprawa ta jest realizowana od 20 lat i droga nadal pozostaje drog gruntow. Z niepokojem przyjmuj informacje od mieszkaców, którzy podpisali si pod tym wnioskiem, e otrzymali informacje, e drogi te bd robione kompleksowo, co jest nierealne w obliczu tego budetu i kolejnych budetów Miasta Zielona Góra. W zwizku z tym, prosz o urealnienie tych wniosków i decyzji w tej sprawie, zwłaszcza w obliczu innych wniosków dot. osiedli, których mieszkacy znacznie krócej czekaj na poprawienie komfortu swoich ulic. 2. Do Pani Prezydent z wielk radoci przyjłam informacj płync od Pana Prezesa Janki, e trwaj prace zmierzajce do oprónienia pomieszcze po Centrum Edukacji Ekologicznej. Rozumiem, e bdziemy realizowa to zadanie, o które prosiłam, czyli wietlic integracyjn dla seniorów i osób chorych na Alzheimera. Czy rzeczywicie takie przedsiwzicie bdzie tam realizowane? Jeeli inne, to prosz o informacj w tej kwestii. Czy jest ju harmonogram prac i czy mamy zabezpieczone rodki finansowe? Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 14

15 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI KOMISJI BEZPIECZESTWA I PORZDKU PUBLICZNEGO W MIECIE ZIELONA GÓRA ZA 2010 ROK Sprawozdanie z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2010 r. przedłoone przez Prezydenta Miasta pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. zostało przekazane w formie pisemnej i drog elektroniczn radnym oraz Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego 1 poinformował przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak. Nastpnie sprawozdanie odczytał Naczelnik Wydziału Zarzdzania Kryzysowego p. Zbigniew Sługocki. Pytania Radny p. Andrzej Bocheski czy przy omawianiu działalnoci słub zastanawialicie si Pastwo, nad jakoci tych słub? Co si dzieje w policji, e w cigu ostatnich dziesiciu lat mielimy chyba omiu komendantów a ostatnio nawet jednego roku nie wytrzymuj? Czym to jest spowodowane? Naczelnik Wydziału Zarzdzania Kryzysowego p. Zbigniew Sługocki komisja nie zajmowała si sprawami organizacyjnymi w policji. Problem ten jest komisji znany i jest zauwaalny. Faktycznie, w Zielonej Górze od kilku lat komendant policji jest rednio 12 miesicy. Komisja wypracowała swoje wnioski i przedstawiła komendantowi miejskiemu, jako niepokojce. Radna p. Eleonora Szymkowiak mówiło si o rodkach zabezpieczajcych, jeeli chodzi o nieletniego. Czy macie Pastwo na uwadze dziewczyn nieletni, pitnastoletni matk - z budetu miasta idzie 10 tys. miesicznie? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak poniewa w obradach komisji uczestniczy równie przedstawiciel prokuratury zielonogórskiej, stwierdzilimy, e ogólnie istnieje problem z oródkami wychowawczymi i socjoterapeutycznymi na terenie naszego województwa. Jest to problem ogólnowojewódzki. I chodzi nie tylko o t dziewczyn, ale generalnie o osoby, które s kierowane i długo czekaj na miejsce w takich orodkach. Nastpnie, z uwagi na brak kolejnych pyta i uwag ze strony radnych przewodniczcy obrad stwierdził, e Rada Miasta przyjła sprawozdanie z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w miecie Zielona Góra za rok PODJCIE APELU I UCHWAŁ 4.1. Podjcie apelu w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze druk nr 52 Projekt apelu w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze druk nr 52 2 przedstawił w imieniu Klubu Radnych SLD radny p. Artur Hebda. Radny p. Artur Hebda zgłaszajc projekt apelu wyjanialimy, e sprawa zagroenia likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze jest dla mieszkaców Zielonej Góry spraw ponadpartyjn i nie ma kolorów, czarnych, czerwonych, zielonych. Problem dotyczy wielu osób, które w tym sdzie musz załatwia sprawy zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej. Zwracalimy uwag, e czas załatwiania ronych spraw w polskich sdach jest do długi - czsto mówi si o 2-3 latach. Jest to sytuacja dla wielu firm nie do przyjcia. Miasto Gorzów ju taki sd utraciło i obecnie, eby załatwi sprawy zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, osoby z północy województwa s zmuszone jedzi do Szczecina. Natomiast, naley zwróci uwag na to, e 2/3 mieszkaców naszego województwa, to południe województwa. Likwidacja Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze dotknie nie tylko mieszkaców naszego miasta, 1 Sprawozdanie z działalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra za 2010 r. Załcznik nr 9 2 Projekt apelu w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze druk nr 52 Załcznik nr 3.31 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 15

16 ale równie mieszkaców pozostałych gmin z południowej czci województwa. Zwracam uwag, e wczeniej ministerstwo obiecywało Zielonej Górze inwestycje, aby rozbudzi infrastruktury sdownicze. Myl, e parlamentarzyci z naszego województwa take s zdziwieni informacjami na temat planów likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze. Dlatego Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej prosi o poparcie apelu i powierza jego wykonanie na rce Przewodniczcego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Zielonej Góry. Przewodnictwo obrad sesji przejł Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. Poinformował, e projekt apelu nie był kierowany do komisji Rady i otworzył dyskusj. Dyskusja Radny p. Robert Dowhan chc poprze t inicjatyw. Myl, e le by si stało, gdyby zlikwidowano Wydział Gospodarczy Sdu Okrgowego w Zielonej Górze. Po czym, z uwagi na brak kolejnych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do przystpił do głosowania nad podjciem apelu. Głosowanie druk nr 52 W głosowaniu udział wziło 17 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania apel w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze podjła jednogłonie 1. Wyniki głosowania: za 17 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych - 0 głosów Podjcie uchwały w sprawie okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr Podjcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr Podjcie uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok druk nr 2 Projekt uchwały w sprawie okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr przedstawił w imieniu wnioskodawców radnych Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak. Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak w imieniu wnioskodawców p. Kamila Kawickiego i własnym chciałbym przedstawi projekt uchwały w sprawie okrelenia trybu prac na projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra druk nr 26. Projekt uchwały, na wniosek Prezydenta Miasta, został poddany opiniom prawnym. Poniewa tryb procedowania, który został w tym projekcie przedstawiony jest bardzo mocno zwizany z ostatecznym kształtem projektu budetu i w sytuacji, gdyby ten projekt był uzgodniony w trybie autopoprawkowym, to w tej chwili nie ma potrzeby, aby wyjania konsekwencje wynikajce z przedstawionych opinii prawnych do tego projektu uchwały. W zwizku z tym, e za chwil zostanie zgłoszony wniosek o zmian porzdku obrad nie bd przedstawiał wszystkich spraw zwizanych z tym projektem uchwały i tylko w przypadku zmiany porzdku obrad, jeeli bdzie potrzeba przyjmowania tej uchwały jeszcze w tym roku, zrobi to w odpowiednim czasie. Zanim zostanie zgłoszony wniosek o zmian porzdku obrad powiem o dwóch sprawach formalnych. Po pierwsze, wydaje si, e podstawowym problemem, przed którym wczeniej, czy póniej nasza Rada stanie, jest potrzeba odpowiedzi na pytanie, czy autopoprawki 1 Apel nr V w sprawie planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sdu Okrgowego w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26, opinie prawne Załcznik nr 3.1 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 16

17 prezydenta musz by głosowane. I w tym wzgldzie, co do opinii, s bardzo due rozbienoci. Pierwotny projekt Pana Prezydenta, zgłoszony jeszcze w zeszłej kadencji, przewidywał głosowanie autopoprawek. Jeeli Pan Prezydent si zgodzi, to jeeli prace nad tym projektem zostan w czasie odroczone - a jestem w toku roku 2011 bdziemy nad nim głosowa. Prosz o wyraenie zgody na zlecenie opinii take w tym zakresie, bo jest to powana, formalna sprawa. Po drugie, to sprawa natury honorowej. Projekt był przedstawiany przez wnioskodawców na Komisji Statutowo Regulaminowej i tam wyjtkowo pochopnie sformułowałem tez, i nawet, jeli zlecona przez prezydenta opinia, bdzie wygenerowana do 25 stycznia, to nie wyjrzy ona za szuflady. Wówczas poczyniłem z przewodniczcym Komisji Statutowo Regulaminowej zakład honorowy, który, jak si okazuje przegrałem. Było to 10 dolarów. Pytania Radny p. Piotr Barczak w kwestii formalnej: ze wzgldu na to, e w dniu dzisiejszym w porzdku obrad bd trzy uchwały dotyczce budetu: uchwała w sprawie okrelenie trybu prac nad projektem uchwały budetowej, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta (druk nr 1) i projekt uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok 2011 (druk nr 2), i w zwizku z tym, e trwaj jeszcze rozmowy dotyczce kształtu tego projektu, bo zostały przedstawione rone propozycje i autopoprawki prezydenta, chciałbym zgłosi zmian porzdku obrad. Proponuj przesunicie i rozpatrywanie tych projektów uchwał (druk nr 26, 1 i 2) po punkcie 6 Sprawy róne porzdku obrad, czyli byłby to pkt 7, co umoliwi wprowadzenie wszystkich autopoprawek i propozycji klubów. Radny p. Andrzej Brachmaski w kwestii formalnej: zgłosz wniosek dalej idcy. Myl, e pan przewodniczcy zgodzi si, poniewa byłoby rzecz dziwn procedowa nad uchwał dotyczc trybu przyjcia budetu w sytuacji, kiedy praktycznie jestemy w kocowym etapie uchwalania budetu miasta. Ta uchwała jest niewtpliwie potrzebna, bo okrelenie procedur przyjmowania budetu korzystnie porzdkuje tego typu procedowanie. Natomiast myl, e po pierwsze, ta uchwała bdzie wykorzystana dopiero w przyszłym roku. Natomiast w kwestii dot. opinii, która ujrzała wiatło dzienne, to prosiłbym, aby zakłada si w walucie narodowej a nie w obcych walutach. Po trzecie, chc zwróci uwag, e tak wana uchwała nie była przedmiotem prac komisji budetowej. W zwizku z tym, wnosz o zdjcie tego projektu z porzdku obrad sesji i skierowanie go do Komisji Budetu i Finansów, celem wypracowania dobrej uchwały dotyczcej procedur uchwalania budetu miasta. Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak w trybie głosu za i przeciw. Kady wnioskodawca projektu uchwały, który zgodnie z naszym statutem nie jest prezydentem miasta, jest zobligowany do pewnych terminów. I zgodnie ze statutem, prezydent, Komisja Regulaminowo - Statutowa oraz komisje merytoryczne maj prawo wyda opinie. W statucie wprost zastrzeono trzytygodniowy termin i wnioskodawcy tego projektu uchwały starali si dotrzyma tego terminu. W przeciwiestwie do pana radnego, uwaam, e, pomimo e jestemy na kocu uchwalania budetu na rok 2011, to jednak jestemy w najwaniejszej fazie uchwalania. I w moim przekonaniu bezwzgldnie musimy zdyscyplinowa dyskusj. Zachcam Komisj Budetu i Finansów do tego, aby zajła si tym projektem, natomiast wymusi tego nie mog. Natomiast, nie widz adnych powodów, aby w tej sytuacji wyraa zgod na zdjcie tego projektu uchwały z porzdku obrad. Oczywicie, jest to decyzja Rady, czy bdzie si tym zajmowała, czy nie. Taki wniosek moe by zgłoszony. Dodatkowo, nie widz równie powodu ze wzgldów merytorycznych, poniewa powiciłem sporo czasu na analiz przedłoonych opinii prawnych i w imieniu wnioskodawców przedstawi Wysokiej Radzie autopoprawki, które zaspokoj obawy radnych a take treci, czy wnioski z tych opinii prawnych wynikajce. W moim przekonaniu dyskusja jest zupełnie bezprzedmiotowa, zwłaszcza wobec wniosku radnego Barczaka i w imieniu wnioskodawców stanowczo sprzeciwiam si wnioskowi o zdjcie tego projektu uchwały z porzdku obrad dzisiejszej sesji. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki w trybie głosu za i przeciw. Ta uchwała od samego pocztku budzi pewne kontrowersje i aby je rozwia wystpilimy o opini prawn nie tylko do prawników Urzdu Miasta, ale równie do firm zewntrznych. Ich opnie s jednoznaczne, e ta uchwała posiada pewne wady. Pan Przewodniczcy mówi, e wady te w formie autopoprawki zmieni, e bdzie dobrze, szybko to zmienimy i szybko uchwalimy. Natomiast, ja nie wiem jak bdzie ta uchwała wyglda. Nie uchwalajmy tego szybko, bo w pewnym sensie jest to najwaniejsza uchwała o budecie. Nie znamy autopoprawki, ale chcemy j przyj. Najpierw chciałbym zapozna si z t autopoprawk, przeanalizowa j i po raz kolejny przekaza prawnikom, eby opini prawn rozszerzy jeszcze o inne elementy, które budz kontrowersje, o czym równie mówił pan przewodniczcy. I ja si z tym zgadzam, bo głosujc za t uchwał powinnimy by w stu procentach Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 17

18 pewni, e głosujemy za uchwał, która ma sens i któr rozumiemy. Dlatego popieram wniosek o zdjcie tego projektu uchwały z porzdku obrad, zwłaszcza, e opinie prawne odnonie tej uchwały s negatywne. Jeeli po poprawkach opinie prawne bd pozytywne, to wrócimy z t uchwał. Teraz takich opinii prawnych nie ma, i my nie znamy poprawek. W zwizku z tym, apeluj o zdjcie z porzdku obrad tego projektu uchwały, bo nie wiemy, co mamy uchwali. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poddał pod głosowanie wniosek radnego Brachmaskiego o zdjcie z porzdku obrad sesji projektu uchwały w sprawie okrelenia trybu prac na projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra druk nr 26. Głosowanie Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za) nie dokonała zmiany porzdku obrad. Wyniki głosowania: za zmian 10 głosów, przeciw 13 głosów, wstrzymujcych 1 głos. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski zapowiedział przystpienie do głosowania nad wnioskiem radnego p. Piotra Barczaka o zmian porzdku obrad polegajc na przesuniciu projektów uchwał na drukach 26, 1 i 2 do pkt 7 z punktu 4 do punktu 7. Radny p. Edward Markiewicz - w kwestii formalnej: wydaje mi si, e projekty uchwał, które nie maj pozytywnej akceptacji prawnej nie powinny by rozpatrywane przez Rad Miasta. Jeli ten projekt uchwały ma opini negatywn, równie profesora Kuleszy, to z mocy obowizujcego prawa nie powinnimy nad nim procedowa. Natomiast wprowadzenie autopoprawki spowoduj, e nowy kształt projektu uchwały nie bdzie miał opinii prawnej i równie nie powinnimy nad nim procedowa. Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak w kwestii formalnej: jestemy na etapie uchwalania porzdku obrad. Dyskusja, która jest w tej chwili prowadzona, a nie bd oceniał czy to, co mówi radny Markiewicz jest słuszne, czy nie, jest nie na miejscu. Pan radny moe o tym powiedzie w punkcie, kiedy druk nr 26 bdzie rozpatrywany, wic prosiłbym o konsekwencj i o elazn dyscyplin. W tej chwili prosz o zamkniecie dyskusji, której właciwie nie powinno by i przeprowadzenie głosowania nad wnioskami. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki w kwestii formalnej: zgadzam si z panem przewodniczcym, e nie powinno by dyskusji. Projekt był zaopiniowany negatywnie i powinien by zdjty z porzdku obrad. Prawnicy zaopiniowali negatywnie a my dyskutujemy, czy pan profesor Kulesza pomylił si, czy nie. Autopoprawki do uchwał, które s pozytywnie zaopiniowane, tak s zgłaszane, ale jeeli uchwała jest zaopiniowana negatywnie przez prawników to, o czym my dyskutujemy? Dyskutujemy o tym, e jest to bubel prawny a my go bdziemy przyjmowa. I... pana przewodniczcego, e zaskary do sdu wiadczy o tym, e zdaje sobie spraw, e jest to bubel prawny. Prosz, ebymy szanowali si nawzajem, bo jeeli nie szanujecie prawników Urzdu Miasta, to szanujcie pana profesora Kulesz. Nie wiem, kogo jeszcze mamy wskazywa, jako tego, który bdzie opiniował uchwały Rady Miasta. Jeeli uchwał zaopiniował prof. Kulesza, jeden z najlepszych znawców prawa samorzdowego w Polsce i powiedział, e ona jest le zrobiona a Pastwo twierdzicie, e nic si nie dzieje i dalej pracujemy nad tym, to uwaam, e co jest nie tak. Radna p. Boena Ronowicz moja opinia na temat tej opinii prawnej przygotowanej przez prezydenta miasta jest zła. Natomiast, Panie Przewodniczcy, prosz stosowa si do wniosku radnego p. Adama Urbaniaka i prosz o zamknicie dyskusji. Po czym przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Barczaka o przesunicie do pkt 7 porzdku obrad debatowania nad trzema projektami uchwał w sprawach: okrelenia trybu prac nad projektem uchwały budetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26, Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1, uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok druk nr 2. Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 18

19 Głosowanie Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 22 głosy, przeciw - 1głos, wstrzymujcych 1 głos. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk przed sesj, w trakcie przerwy, prezydent dokonał uzgodnie zwizanych z ewentualnym kształtem autopoprawki do budetu. Warunkiem przystpienia do tych prac byłoby najpierw wprowadzenie i przegłosowanie poprawki zwizanej z ustaleniem cen biletów. W zwizku z tym, chciałbym, abymy tej chwili wprowadzili ten punkt, poniewa jego ewentualne przyjcie spowodowałoby, e mielibymy... przygotowanie tych autopoprawek do budetu, który bdziemy na koniec tej sesji przegłosowywa. A wic chodzi o wprowadzenie druku nr 51 z autopoprawk prezydenta, któr z klubami uzgodnił wspólnie - e wniesie - w miecie bdzie zmian cen biletów - 50% na 10 %. Radny p. Piotr Barczak głos przeciw: dzisiaj głosowalimy ju nad t uchwał i została ona zdjta z porzdku obrad. W zwizku z tym, w tym momencie nie ma sensu jej przedstawia i głosowa. Jeeli bdzie taka potrzeba, to w odpowiednim czasie bdzie mona j wprowadzi. Jestem przeciwny wprowadzeniu jej do porzdku obrad. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki głos za: rozumiem, e rozmawiamy o druku nr 51 a nie o druku nr 28, bo jest to całkiem inny druk. W takim razie chciałbym wiedzie, czy co uzgodnilimy czy nie, bo jeli doszło do takich zmian, to prosz o 5 minutow przerw. Chciałbym pozna sytuacj i wiedzie, co mamy dalej robi, bo w trakcie spotkania z klubami uzgodniono tak. W zwizku z tym proponuj, aby punktem pierwszym był projekt uchwały na druku nr 51. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski Panie Prezydencie, my doskonale wiemy, nad czym mamy teraz procedowa, bo druk nr 28 to była tzw. inicjatywa kierowców i zostało to zdjte, ale te nie wprowadzilimy druku nr 51. Pana nie było na sali obrad i pan Kaliszuk po raz drugi zgłosił, e chce to wprowadzi. Radny p. Tomasz Nestorowicz w trybie wniosku formalnego: rozumiem, e pod obrady nie został wprowadzony druk nr 51, czyli wniosek prezydenta, wic zwracam si z prob o wprowadzenie do porzdku obrad tego projektu uchwały. Zakładam, wic, e ustalenia z klubami s nadal aktualne. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski prezydent Kaliszuk zgłosił ju tak propozycj. W zwizku z tym, e zostały wyczerpane głosy za i przeciw, poddaj pod głosowanie propozycj prezydenta Kaliszuk o wprowadzenie do porzdku obrad projektu uchwały na druku nr 51. Głosowanie nad wnioskiem o zmian porzdku obrad poprzez wprowadzenie do porzdku projektu uchwały na druku nr 51. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania nie dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad z uwagi na brak bezwzgldnej wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 11 głosów, przeciw 9 głosów, wstrzymujcych 4 głosy. Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 19

20 4.5. Podjcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr 32 Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr 32 1 przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Zarzdzania Kryzysowego p. Zbigniew Sługocki. Uzasadniał do składu Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra w kadencji deleguje si radnych, co wynika z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym, który mówi, e w skład tej komisji wchodzi dwóch radnych delegowanych przez rad powiatu, których członkostwo w komisji ustaje wraz z wyganiciem mandatu radnego. Art. 92 ust. 1 pkt 1 stanowi, e funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje Rada Miasta. W zwizku z wyganiciem mandatu dwóch radnych poprzedniej kadencji delegowanych przez Rad Miasta do udziału w pracach komisji w kadencji , zachodzi konieczno uzupełnienia składu komisji na okres do 15 grudnia 2011 roku. Nastpnie Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e projekt został przekazany do klubów radnych w celu wyłonienia nowych członków tej komisji i prosił przedstawicieli klubów o zgłaszanie propozycji nowych członków, po czym otworzył dyskusj. Radny p. Jacek Budziski - w imieniu radnych PiS chciałbym zgłosi p. Piotra Barczaka Radny p. Zbigniew Bartkowiak uwaam, e w tej komisji powinni pracowa ludzie, którzy na bezpieczestwie si znaj i wiele lat z tym bezpieczestwem maj do czynienia. Przez kilka lat dowiadczyłem tego na własnej skórze, ale zaznaczam, e ja nie chc kandydowa, wic w imieniu klubu lewicy proponuj kandydatur p. Andrzeja Brachmaskiego, który te ma dowiadczenie organizacyjne. Radna p. Aleksandra Mrozek w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłaszam kandydatur radnego p. Krzysztofa Machalic. Nastpnie zgłoszeni radni wyrazili zgod na kandydowanie. Dyskusja Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski wskazał, e ze wzgldu na potrzeb wyłonienia tylko dwóch członków Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego, konieczne bdzie przeprowadzenie w tej sprawie głosowania. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak prosz pani mecenas o potwierdzenie, e ustawa o samorzdzie gminnym, znowelizowana ustaw o dostpie do informacji publicznej, sformułowała wprost zasad, e wszystkie głosowania organu samorzdu terytorialnego s jawne z wyjtkami zastrzeonymi w ustawach. W ustawie zastrzeenia, co do jawnoci głosowania dotycz wyborów przewodniczcego i wiceprzewodniczcego rady. Pastwo wybierajc przewodniczcych komisji głosowalicie jawnie, bo jest ustawowy zakaz jakiegokolwiek tajnego głosowania, co wynika z zasady jawnoci działania jednostek samorzdu terytorialnego. Tak samo niewane bdzie głosowanie tajne dot. wyboru członków tej komisji. Nie formułuj na swoje potrzeby adnych tez, jeli jest taka potrzeba, prosz, aby obecny na sali radca prawny to potwierdził. Głosowanie musi by jawne, a jeli mog co zaproponowa, to do składu komisji powinni zosta ci dwaj radni, którzy w kolejnoci uzyskaj najwiksz liczb głosów za. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przekazał, e pani radca prawny potwierdziła informacje uzyskane od Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka dotyczce głosowania. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Pastwo nie wybieracie, tylko delegujecie, wic mam pytanie - co ustawa mówiła o delegowaniu? Czy ustawa zabrania wybierania delegowanych? Po drugie, dobrze, ebycie Pastwo wzili pod uwag, e w Radzie Miasta jest opozycja i koalicja i jeeli s dwa miejsca, to jedno mogłoby by skierowane do mniejszoci, a drugie do wikszoci, tak aby zachowa pewna równowag w organach. Bo jeeli bdziecie cały czas tak postpowa, e jeden z klubów bdzie marginalizowany, to nie wiem, czy jest to dobre rozwizanie. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, bywało ju tak, e w składzie komisji było tylko dwóch radnych SLD, wic o parytetach nie warto tu mówi, natomiast przypomn Panu, e ma Pan 1 Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr 32 Załcznik nr 3.10 Protokół Nr V.2011 (kadencja ) str. 20

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R XV/ 2016 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. PROTOKÓŁ NR VIII.2011 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 16 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy :

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy : Załcznik do uchwały Nr 1388/289/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. POROZUMIENIE w sprawie przedsiwzicia inwestycyjnego Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej odprowadzania

Bardziej szczegółowo

BIURO KONTROLI I SKARG

BIURO KONTROLI I SKARG Opiniuje pozytywnie:... URZĄD MIEJSKI W OSTROŁĘCE BIURO KONTROLI I SKARG ******************************************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

ycie r r r r r.

ycie r r r r r. LP. NUMER UCHWAŁY DATA UCHWALENIA TYTUŁ (w sprawie) Data wejcia w ycie OGŁOSZENIA W Wojewódfzkim Dzienniku Urzdowym ZMIANY/UCHYLENIA/ INNE INFORMACJE (termin obowizywania) 1 3 4 5 6 7 8 1. I/1/90 7.06.1990r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo